Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4"

Transkript

1 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda sina chefe. Sid 4

2 En god abetsmiljö ä en lönsam investeing i famtiden! Det ä ett känt faktum att en ba abetsmiljö i högsta gad bida till ditt föetags utveckling och konkuenskaft. Den ä föst och fämst en föutsättning fö att få nöjda medabetae som stanna och öppna även upp möjlighete att attahea ny pesonal. Nöjda medabetae utveckla dessutom både sig själva och veksamheten. Ett aktivt och föebyggande abetsmiljöabete i samabete mellan chefe, skyddsombud och anställda ä alltså gundbulten i famgångsikt föetagande. Vi ä specialiste på abetsplatsenas behov. Allt vi gö och ebjude ska bida till att ett systematiskt abetsmiljöabete fungea på alla abetsplatse. Abetsmaknadens pate ha genom Pevent ett unikt utbud av utbildninga, och inspiationsmateial inom abetsmiljöomådet. Självklat kan vi också skäddasy utbildningana så att de passa just ditt föetag. I den hä katalogen hitta du en del av det som Pevent gö och ebjude. Du hitta dessutom mycket me om du gå in på vå webbplats. Låt dig inspieas av att ni tillsammans på abetsplatsen ska kunna skapa en sund och tygg abetsmiljö på alla plan. Fö mig ä det viktigt att vaa uppdatead på föändinga i lagstiftningen. Med Regelbanken få jag mejl så fot det intäffa. I mitt yke hjälpe jag också föetag att skapa och anpassa checklisto fö deas skyddsonde. Det ä snabbt och enkelt gjot med hjälp av Regelbanken. Hans O Kalsson, Abetsmiljöingenjö, Claahälsan Laga Läs me om Regelbanken på sidan 25. SAM fall Rätts Malla öeskifte F EU:s egelv Guid e ek Föodninga En god abetsmiljö löna sig! ad evide bok! a Maia Schönefeld Vekställande diektö, Pevent PS. Leta du efte en speciell bok, så titta i listan på sidan 26. D.S. Pevent och AFA Fösäking aangea Gilla Jobbet, åets stösta abetsmiljöevent, på smässan den oktobe Unde två daga komme dagens abetsmiljö och famtidens abetsliv att belysas genom utställninga och seminaie som baseas på aktuell abetsmiljöfoskning, paktik, goda exempel och utvecklingsabete! invente toe k a f fisk et som få e ä d a Fiskfakto och må ba, hemm s a iv t oss att om att etet. Gen och på ab vaa och utveckla, be inventea n man stimulea ka a k is den som det f on. Meto ti a st e p ch pptäffa eckling o ge på gu g y tivsel, utv b t och n e k s i bo emensam a g te s n a e se fi e p nti invenktoe ide en modell fö att fa k is f ä d l.a. let finns b i mateia föetag. i faktoe k is f a te 17. å sid Läs me p Gå in på och läs me. ny bok! syn och belysning i abetslivet Hu ä belysningen på din abetsplats? Mängden ljus ä nämligen viktigt. Fö lite elle fö mycket ljus kan ge besvä som t ex ögoniitatione och belastningsskado. Det ä även viktigt vilken sots ljus du ha, vilken iktning det ha etc. Den hä boken hjälpe dig till synegonomiska föbättinga på abetsplatsen. Föbättinga som enkelt kan genomföas till låg kostnad på kot tid. Det vinne både abetsgivae och abetstagae på. Boken inspiea och ge dig enkla tips! At. n k Köp den idag på kun sk a p sk ata logen av abetstagana i eu to att stessen komme att öka. Källa: Abetsliv Hu säket jobba Riske i skogen du? Fö Rickad Foslund va skogen allt och jobbet som skogsmaskinföae va ena dömjobbet. Men en dag va olyckan famme. Ett täd föll, Rickad skadades svåt och det va slut med skogsabete edan vid 36 ås ålde. Men Rickad hade tu. Han blev inte en siffa i den statistik öve pesone som vaje å dö vid abete i skogen. Hu säk Systematiskt abetsmiljöa bete Häftet»Riske i skogen«ä esultatet av ett samabete mellan Pevent, SLA (Skogsoch Lantabetsgivae föbundet) och GS (Facket fö skogs-, tä- och gafisk bansch). t ä att öka säkeheten och minska antalet tillbud och olycko i skogsbanschen och föhinda att människo dö unde skogsabete. I»Riske i skogen«få du som abetsgivae tips på hu du komme igång med ditt systematiska abetsmiljöabete genom att bedöma iskena på din abetsplats. På så sätt kan du tillsammans med dina medabetae bygga en säke abetsplats. Använd»Riske i skogen«tillsammans med Pevents folde»vägen till SAM«och filmen»501:a gången gillt«som bygge på Rickads histoia. Se filmen tillsammans med dina medabetae. Fundea sedan öve fågan: Hu säket jobba vi? Ny bok! Riske i skogen Pevent ä en ideell föening inom abetsmiljöomådet med Svenskt Näingsliv, och PTK som huvudmän. LO Vå uppgift ä att tillsammans med huvudmännen fömedla kunskap king abetsmiljöfågo och utveckla metode som ska fungea som fö vaje abetsplats i ett stöd det löpande abetsmiljöabetet. Pevent abeta fö ett sunt och säket abetsliv. fiskt, På finns me infomation. Fö Ricka et jobb a du? d Fosl mask und va inföa skogen famme. e va ena allt och döm Ett täd jobbe med skog t som föll, Ricka jobbet. Men skog en dag d skad tu. Han sabete edan va olyck sades blev inte vid svåt an vaje och det en siffa 36 ås ålde å dö va slut. Men i den vid abet Ricka statis e i skog d hade tik öve en. Häfte peso t»risk ne som e i skog lan Peve en«ä nt, SLA esultatet GS (Fack (Skog s- och av ett et fö sama skogs-, Lanta bete bets tä- och givaeföb mel gafis t ä att undet) k bans öka säke och ch). olycko hete i skog n och sban unde minska skogsabe schen och antalet föhin te. tillbu da att d och männ I»Risk isko e i skog dö komm en«få e igång du genom med ditt som abet sgivae att bedö syste tips på matis kan du ma ka abet hu tillsamma iskena på din smiljöabe du abet ns med abet splats. te splats. dina meda På så beta sätt e bygg Använd a en säke»risk e i skog»vägen en«tillsa till SAM på Ricka «och mma ns med filmen ds histo»501:a Peve beta ia. Se e. Fund nts folde gången filmen ea seda gillt«tillsamma som bygg n öve ns med fåga n: Hu dina meda e säket jobba vi? ISBN At n 824 Pevent Peven t ä och PTK en ideell föenin som huvudm g inom kunska abetsm än. p king iljöom abetsm Vå uppgift fö vaje ådet med ä att iljöfåg abetsp tillsam Svensk o och sunt och lats i det mans utveck med huvudmt Näingsliv, säket abetsl löpande abetsm la metode LO ännen som iv. På iljöabe ska fömed tet. Peven fungea event. la som ett se finns stöd me infomt abeta fö ett fiskt, ation. ISBN At n Pevent Skogsbanschen ä iskfylld och vaje å ske dödsolycko i skogen. Riske i skogen ä en skift med tips och exempel fö att öka säkeheten och minska antalet olycko i skogen. Mateialet kan även användas tillsammans med Pevents folde Vägen till SAM och den kostnadsfia filmen 501:a gången gillt som diskussionsundelag. Du hitta dem alla på En sund abetsmiljö böja hos chefen! Inom Coca-Cola ha vi en nollvision. Å 2014 ska vi så långt det ä möjligt ha elimineat iskena fö abetsskado och sjukfånvao som kan kopplas till abetsmiljön. et ä självklat ambitiöst men samtidigt enomt spoande. Vi ha alltid jobbat håt fö att skapa en sund abetsmiljö och däfö va Pevents utbildning Abetsmiljö fö chefe en natulig del i vå stävan. En sund abetsmiljö stata ju hos chefen! Du vet väl att Pevent sedan länge finns på Facebook och Twitte? Visa att du ä engagead och gilla oss, så hålle vi dig uppdatead! % w w w. pe ven t. se / w ebbsho p Ann-Maie Sjöstedt, Health & Safety Manage, Coca-Cola. Läs me på nästa sida. w w w. pe v en t. se / w ebbsho p kun sk a p sk ata logen 3

3 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Vi ha en nollvision. Å 2014 ska vi så långt det ä möjligt ha elimineat iskena fö abetsskado och sjukfånvao som kan kopplas till abetsmiljön. et ä självklat ambitiöst men samtidigt enomt spoande. Vi ha alltid jobbat håt fö att skapa en sund abetsmiljö och däfö va Pevents utbildning Abetsmiljö fö chefe en natulig del i vå stävan. En sund abetsmiljö stata ju hos chefen! Ann-Maie Sjöstedt ä Health & Safety Manage på Coca-Cola Entepises i Jodbo, en anläggning som vaje å poducea 380 miljone lite Coca-Cola och anda dycke. I sin oll ä hon bland annat diekt elle indiekt ansvaig fö 800 pesones väl och ve, vilket ä ett både stot och viktigt ansva. Ett föetag må aldig bätte än sina anställda och däfö ä det oehöt viktigt att vi på ett konsekvent och långsiktigt sätt fokusea på en fungeande och hälsosam abetsmiljö. Som abetsgivae ha vi dessutom en hel del lagstadgade skyldighete som ä viktiga att känna till. Däfö ä kontinueliga utbildninga inom abetsmiljö en absolut nödvändighet fö oss som chefe, säge Ann-Maie. Skäddasydd kunskap på föetagets villko Mellan oktobe 2011 och apil 2012 genomföde Pevent en 1-dagas utbildning, Abetsmiljö fö chefe fö alla i chefsbefattning på Coca-Cola. Utbildningen skäddasyddes specifikt fö ändamålet och genomfödes vid en ad olika tillfällen. sättningen va att få alla i chefsbefattning att genomgå utbildningen. Vi kom tidigt i kontakt med Pevent, i och med att en del av oss tidigae genomgått deas utbildning i Bätte Abetsmiljö BAM, fotsätte Ann-Maie. Nu ville vi dock ha en utbildning som diekt iktade sig till chefe. Pevents 1-dagas utbildning gick dessutom att skäddasy specifikt fö vå abetssituation, så däfö blev valet enkelt! Det handla om att föebygga och föutse Pevents utbildning Abetsmiljö fö chefe handla mycket om att göa abstakt till konket och föse kusdeltagana med vektyg och lösninga. Föutom en lång ad föebyggande åtgäde och metode som minska iske fö ohälsa och olycksfall, så finns det en hel del laga och föeskifte som skall åtföljas. Allt detta ä svåt att få kontoll öve utan de ätta kunskapena. Kusen höll en mycket ba, allmän nivå som alla kunde elatea till, säge Ann-Maie. Det finns så mycket på omådet som ä viktigt som chef elle abetsledae att känna till. Abetsmiljö fö chefe gav alla en viktig hjälp om hu man integea allt detta paktiskt i vå veksamhet. Det ä dock ett svåt omåde att få ett helhetsgepp om och däfö vaieade kanske den initiala gaden av engagemang. Men i slutänden uppvisade alla en sto föståelse fö esan vi ä ute på och vikten av att leva som man lä. Råd, tips och insikte staka ut vägen Allt abete fö en fiskae me tyggae abetsmiljö ä dock långsiktigt. Däfö ä det oehöt Utbildning i abetsmiljö gav bätte dialog undelättade vid stot föändingsabete Fö fya å sedan böjade ett stot föändingsabete på Fagehult Belysning i Habo. Föetaget ha bl a byggt om monteingslinjen och ändat abetstidena. Mitt unde pågående föändingsabete gick ett 40-tal anställda utbildningen Bätte abetsmiljö BAM. Det va då dialogen mellan chefe och skyddsombud kom igång. I dag finns alla pate med nä nya pojekt stata på Fagehult Belysning. viktigt att en utbildningsinsats inte stanna vid just det, fotsätte Ann-Maie. Alla fågeställninga och eventuella fågetecken som kommit fam följe vi nu upp. Med allt detta i yggen ha vi kunnat skapa en tydlig agenda som ska hjälpa oss nå vå nollvision! Abstakt bli konket Pevents utbildning Abetsmiljö fö chefe va en nyttig utbildning fö oss. Handledaen va Pevents utbildning hade ett upplägg med en intessant metodik som fått eftedyninga hä hos oss. Vi fick inte lagboken dunkad i huvudet utan vi fick en dialog och kommunikation. Vi fick inblick i hu vi kunde göa iskbedömninga och konsekvensanalyse i ett tidigt skede. Det låg helt ätt i tiden fö oss, säge Jan-Olof Pettesson, pesonalchef. Utbildningen gav oss en aha-upplevelse. Vi blandade medvetet höga och låga chefe och skyddsombud, alla fick jobba Ett föetag må aldig bätte än sina anställda och däfö ä det oehöt viktigt att vi på ett konsekvent och långsiktigt sätt fokusea på en fungeande och hälsosam abetsmiljö. Ann-Maie Sjöstedt, Health & Safety Manage, Coca-Cola. iktigt ba och bidog med egna, paktiska efaenhete som hjälpte oss att se hu små enkla steg, kan leda till någonting iktigt stot. Nu öka vi faten infö 2014, då vå nollvision ska vaa så näa veklighet som den kan komma, avsluta Ann-Maie. Läs me om våa skäddasydda bamutbildninga på sid 6 7 ihop. Tidigae va vi vana vid att skicka mejl elle kavbev. Det hä va en jätteba ögonöppnae men också ett vektyg, fotsätte Jan-Olof Pettesson. Pevents handledae, Michael Ostelius, mäkte att spänningana som tidigae ått mellan chefe och skyddsombud släppte efte halva utbildningstiden. I slutänden fick deltagana ett annat synsätt på det gemensamma abetsmiljöabetet. Det ä viktigt att ha abetsmiljöutbildning med jämna intevalle, anse Jan-Olof Pettesson. Hos oss ä abetsmiljöutbildning pioiteat. Kunskapen ha vi igen i statistiken öve sjukfånvao och ehabiliteinga samt vid ekyteingen av pesonal. Det ä ett slitet uttyck, men en ba abetsmiljö ge en konkuensfödel avsluta Jan-Olof Pettesson. Fakta om BAM Bätte abetsmiljö BAM Utbildningen ge chefe, skyddsombud och anda som hantea abetsmiljöfågo ett helhetspespektiv på abetsmiljö och en metod fö abetsmiljöabete. Den uppmunta till eget läande och kan lätt anpassas till din specifika bansch elle ditt föetags unika behov. BAM ä famtagen av Svenskt Näingsliv, LO och PTK tillsammans med Pevent och spegla en gemensam syn på vad som kävs fö att få en gundläggande kunskapsnivå inom abetsmiljö. BAM Diplomead handledautbildning Du lä dig handleda enligt en metod på nio steg ett sätt att stödja dina famtida deltagae och ge dem föutsättninga att tillägna sig föhållningssätt och kunskape fö att kunna utföa abetsmiljöabete. Guppabeten med fall vavas med föeläsninga. Upplägget gö att handledaen ha olika olle unde utbildningen. Han elle hon växla mellan att föeläsa, handleda och vaa esuspeson. I utbildningen ingå möjlighet att diplomea sig. Läs me om BAM på sidona kunskapskatalogen kunskapskatalogen 5

4 Efte att ha genomföt utbildningen Bätte abetsmiljö-bam, ä abetsmiljön i fokus på ett annat sätt än tidigae. Alla vet bätte hu olle och ansva födela sig. Det ä lättae att höja nivån nä alla ha samma gundkunskape! Theese Kaeld, HR-chef fö en division på Veolia Tanspot Sveige. Föetagsanpassade utbildninga skäddasydda efte e abetsplats En föutsättning fö ett föetags famgång ä kunniga och entusiastiska medabetae. Däfö satsa också allt fle föetag på att utbilda sin pesonal. Vi ebjude utbildninga inom abetsmiljö som utfomas fö just e abetsplats. Tillsammans bestämme vi allt fån innehåll till omfattning fö att utbildningen diekt ska kunna kopplas till e veksamhet. Genom att chefe och öviga anställda gå samma utbildning, få alla på abetsplatsen en gemensam utgångspunkt och abeta mot samma mål. Det ä lönsamt att välja en föetagsanpassad utbildning i och med att kostnaden pe deltagae då ofta bli läge. Hålls utbildningen dessutom på den egna abetsplatsen så spaa ni tid och slippe taktamenten, ese- och logikostnade. Vi utbilda på dina villko. Vi utbilda på dina villko Pevent genomfö både öppna och föetagsanpassade abetsmiljöutbildninga öve hela landet. Läaledda elle via distans. Alla våa utbildae ä goda pedagoge, ha lång efaenhet fån abetslivet och genomfö skäddasydda utbildninga inom abetsmiljö- och abetslivsomådet. Vi välje alltid ut den utbildae som ha bäst kunskape och efaenhete fö just e bansch och ea behov. Lä e abeta föebyggande med Pevent Vi abeta fö ett fiskt, sunt och säket abetsliv genom att fömedla kunskape och utveckla metode som undelätta abetsmiljöabetet. Våa huvudmän ä Svenskt Näingsliv, LO och PTK. Det ge oss en unik ställning på maknaden, i och med att vi kan ebjuda föebyggande lösninga och åtgäde som ä väl föankade hos abetsmaknadens pate. Det ä lönsamt att välja en föetagsanpassad utbildning i och med att kostnaden pe deltagae då ofta bli läge. Pevent ä medlem i SAUF Medlemsskapet innebä att vi leve efte de kvalitetssystem fö utbildningstjänste som föeningen ställe kav på. Detta ä en tygghet och kvalitetsgaanti fö dig som kund. Fö kontoll av auktoisation och evision samabeta SAUF med Bueau Veitas. Föetagsanpassade utbildninga De flesta av våa utbildninga kan föetagsanpassas, som t ex Bätte abetsmiljö BAM, Abetsmiljö fö chefe och Abetslivsiniktad ehabiliteing i paktiken. Se alla exempel på utbildninga som kan föetagsanpassas på se/webbshop Kontakta gäna vå utbildningsavdelning, så få du en ungefälig kostnadsuppskattning diekt. Tel: e-post: 6 staka skäl att föetagsanpassa e utbildning tillsammans med e skäddasys innehållet och omfattningen helt efte ea unika behov utbildningen kan föläggas på e abetsplats våt stoa kontaktnät gö det möjligt fö oss att välja just den utbildae som passa e bäst gemensam utbildning fö chefe/abetsledae och fackligt aktiva ge ökad föståelse och ett stöe meväde fö föetaget elle oganisationen handlingsplane och annan dokumentation som tagits fam unde utbildningen kan omedelbat omsättas i paktik kostnaden pe deltagae bli ofta läge. Ske utbildningen på hemmaplan slippe ni dessutom betala fö ese-/logikostnade och taktamenten. 6 kunskapskatalogen kunskapskatalogen 7

5 Bätte abetsmiljö bam den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö Kunskapsutvecklingen inom abetsmiljöomådet ä snabb. Fö att abeta med abetsmiljöfågo kävs en bed kompetens, fömåga till självständigt läande och ett kitiskt föhållningssätt. t med utbildningen ä att stimulea till en god samvekan i abetsmiljöfågo. Utbildningen fömedla ett helhetspespektiv på abetsmiljö samtidigt som den ge dig gundläggande abetsmiljökunskape och en metod fö att abeta med fågona i paktiken. Efte utbildningen ska du kunna: identifiea iske och abeta föebyggande se sambandet mellan en ba abetsmiljö och veksamhetens utveckling söka vidae infomation och kunna omsätta den i det dagliga abetsmiljöabetet samveka i abetsmiljöfågo. Pevent ha ett stot nätvek av utineade utbildae med dokumenteat goda kunskape i abetsmiljöfågo och paktisk efaenhet av abetsmiljöabete. Alla BAM-utbildae ä diplomeade. gundläggande kunskape om laga, egelvek, avtal och föeskifte king föhållanden som påveka abetsmiljön chefenas och skyddsombudens olle och ansva samt hu man kan samveka att kunna identifiea och hantea faktoe som ä negativa och positiva fö abetsmiljön hu man kan genomföa ett föebyggande abetsmiljöabete att föstå hu ett föändingsabete kan påveka individ, gupp och oganisation att kunna göa en iskbedömning att kunna uppätta en handlingsplan. bätte abetsmiljö fö alla medabetae Intoduktion till abetsmiljöabetet fö alla anställda och passa utmäkt även vid intoduktion av nyanställda. At. n k abetsmiljölagen Lagen med tillhöande föodning, utdag u bottsbalken, plan- och bygglagen med lättfattliga kommentae. At. n k vägen till sam systematiskt abetsmiljöabete Kot intoduktion till systematiskt abetsmiljöabete, vad det innebä och hu man kan abeta med det. At. n k Bätte abetsmiljö handbok En komplett uppslagsbok som innehålle gundläggande fakta om abetsmiljö och abetsmiljöabete. At. n k skyddsombudets och chefens oll i abetsmiljöabetet Beskive vilka olle chef och skyddsombud ha och vad va och en ska göa i abetsmiljöabetet. At. n k Stoa Föetagspaketet. At. n k (väde 610 k) lilla ollpaketet. At. n k (väde 410 k) Utbildningen kan ebjudas som öppen elle föetagsanpassad (se sid 6 7). I klassum elle via distans. Allt abetsmiljöabete på abetsplatsen stata med BAM Fle än 1,5 miljone svenska ha genomgått BAM, vilket gö den till Sveiges genom tidena stösta utbildning i abetsmiljö! I kothet ge utbildningen chefe, skyddsombud och anda som hantea abetsmiljöfågo ett helhetspespektiv på abetsmiljö och en metod fö att kunna genomföa abetsmiljöabete. Den uppmunta dessutom till eget läande och kan lätt anpassas till din specifika bansch elle ditt föetags unika behov. BAM ä famtagen av Svenskt Näingsliv, LO och PTK tillsammans med Pevent och spegla en gemensam syn på vad som kävs fö att få en gundläggande kunskapsnivå inom abetsmiljö. Chefe, abetsledae, skyddsombud, anda fackliga föetädae och du som utifån din funktion ha behov av kunskap om hu abetsmiljöfågo ska hanteas. Guppabeten med paktikfall vavas med föeläsninga k exkl moms /deltagae. Mateial, lunch och kaffe ingå. 3 daga/ Boka nu! Föst till kvan. Ot/datum våen 2013 bätte abetsmiljö bam på distans Götebog Götebog Datum hösten sept sept 29 jan 31 jan 5 7 feb Distansutbildning 17 sept, 8 okt elle 12 nov sept 9 11okt 5 7 feb apil sept 6 8 nov feb Datum våen okt 4 6 dec feb Malmö 9 11 okt mas feb Distansutbildning 14 jan, 4 feb, 25 feb, 18 mas, okt Malmö mas maj 6 maj 6 8 nov 2 4 okt 9 11 apil på BAM Distans: k exkl moms/deltagae nov 6 8 nov apil inkl mateial nov nov apil nov maj maj 8 kunskapskatalogen kunskapskatalogen 9

6 Bätte abetsmiljö bam Diplomead handledautbildning Utbildningen genomfös i fom av guppabeten med paktikfall vavat med föeläsninga. Du komme att läa dig handleda enligt en metod på nio steg som ä ett sätt att stödja dina famtida deltagae och ge dem föutsättninga att tillägna sig föhållningssätt och kunskape fö att kunna utföa abetsmiljöabete. Upplägget gö att handledaen ha olika olle unde en utbildning. Han elle hon växla mellan att föeläsa, handleda och vaa esuspeson. I utbildningen ingå möjlighet att diplomea dig, vilket visa att du som handledae ha ätt kompetens fö att utbilda i gundutbildningen Bätte abetsmiljö BAM. Ge dig paktisk och tillämpba kunskap om hu du handlede gundutbildningen Bätte abetsmiljö BAM. Fökunskape Du ska ha faktakunskape i ämnet abetsmiljö motsvaande innehållet i Handboken, undevisningsvana samt ha genomgått gundutbildningen Bätte abetsmiljö BAM, å 2006 elle senae. Pe-Ane Spiik, abetsmiljökonsult, elle Sven-Åke Westelund, abetsmiljökonsult. BAM-utbildningen enligt en metod på nio steg att beabeta ett fall att föeläsa planeing, innehåll och genomföande att summea abetet med ett fall att handleda att föbeeda en pesentation att planea och genomföa en utbildning. Vill du bli diplomead handledae? Då få du föst göa ett fötest på dina abetsmiljökunskape. Efte två dagas utbildning gö du däefte ett diplomeingstest fö att kvalitetssäka utbildningen och säkeställa att du tillgodogjot dig metodiken. Båda testena gö du på nätet. Diplomeingen gälle sedan i 5 å och du kontaktas nä det bli aktuellt fö åtediplomeing. Som diplomead handledae få du tillgång till Diplomeade BAM-handledaes webbpotal på pevent.se. Dä hitta du all infomation, mateial och nätvek som du kan ha nytta av i din nya handledaoll. Ha du gått Bätte abetsmiljö BAM, handledautbildningen tidigae men inte diplomeat dig? Vill du genomföa diplomeingstesten i eftehand? Vänd dig till elle ing Öesundskaft vill skapa banschens bästa abetsmiljö satsa på egen diplomead utbildae Denna utbildning kan även anpassas unikt fö ditt föetag. se sid 6 7., pesonal fån föetagshälsovåden, huvudskyddsombud och anda fackliga föetädae samt alla anda som buka genomföa gundläggande abetsmiljöutbildninga. Teoetiska moment vavas med paktisk täning i handledaollen k exkl moms/deltagae. 2 daga/ okt Ot/datum våen mas maj Numea ä det Öesundskafts egna, diplomeade BAM-handledae som hålle i utbildningen Bätte abetsmiljö BAM. Hittills ha ett 60-tal anställda på enegibolaget gått utbildningen och omdömena ä positiva deltagana få både kunskap och vektyg fö att abeta med abetsmiljön. Sedan ett pa å ä Camilla Wagne koncensamodnae fö abetsmiljö och hälsa på enegibolaget Öesundskaft i Helsingbog. Hittills ha hon utbildat 20 hälsoinspiatöe. Men fö att få status och tyngd att hålla intena utbildninga i Bätte abetsmiljö BAM, behövde Camilla Wagne ett diplom på att hon hade teoi och kunskap. Det ä viktigt att den som hålle en utbildning som ge kusintyg själv ha ätt kunskapsnivå, säge Camilla Wagne. Däfö utbildade hon sig till diplomead BAM-handledae hos Pevent. Skyddsombud och chefe diskutea i små guppe hu de ska hitta en lösning på fallens fågeställninga samtidigt som de kan abeta med abetsmiljöfågona i paktiken. Efte te dagas utbildning få alla ett kusintyg. Camilla Wagne, koncensamodnae fö abetsmiljö och hälsa Fö oss va det en kla födel att lägga utbildningstillfällen en dag pe månad. En dag påveka inte abetet så mycket som te daga i diekt följd. Gundutbildning edan i gång Camilla Wagne höll de fösta BAM-utbildningana tillsammans med en exten handledae. Ungefä 60 chefe, pojektledae och skyddsombud deltog. Upplägget va jätteba. Genom att involvea oss deltagae med konketa exempel bli det inte töttande på samma sätt som nä någon stå och föeläse, säge Magnus Olofsson, enhetsansvaig Pojekt och dokumentation på Öesundskaft. BAM-utbildningen gav dessutom många vektyg och tips. Jag som chef ha definitivt nytta av många bita som ibland ä svåa att bemöta och hantea, till exempel hu abetsgången ä vid sjukdomsfall, att sjukdoma inte baa behöve vaa abetselateade utan det kan finnas anda bakomliggande osake, fotsätte Magnus. Paktikfallen ha gett deltagana en föståelse fö att abetet måste ske steg fö steg, ett steg i taget, konstatea Kistian Svensson, ingenjö och huvudskyddsombud på Öesundskaft. Te spidda tillfällen Utbildningen födelade sig på te tillfällen, en dag pe månad med hemuppgifte däemellan. Deltagana fick också tid att eflektea och smälta intycken, säge Camilla Wagne. Min pesonliga åsikt ä att gundutbildningen i Bätte abetsmiljö ge alla möjlighet att kommunicea på samma spåk. Däfö ska alla chefe och skyddsombud ha genomgått BAM. Med samma gund finns det möjlighet till samvekan med seiösa, goda dialoge. Hä hitta du en hel del mateial som kan vaa till hjälp fö dig som handlede utbildninga i Bätte abetsmiljö BAM. metodbok fö handledae Metodbok fö handledae som beskive sättet att läa ut Bätte abetsmiljö BAM. At. n k bätte abetsmiljö usb med föeläsningsbilde Vektyg fö handledaen vid genomföande av nyckelföeläsninga unde utbildningen, 6 pdf:e med 55 bilde. At. n k bam Banschmateial BAM bussbanschen At. n k BAM guvindustin At. n k BAM Hotell och estauang At. n k BAM livsmedelsbanschen At. n k BAM motobanschen At. n k BAM målei At. n k BAM Plåtvekstaden At. n k BAM Stålindustin At. n k BAM Sågvek At. n k BAM täindustin At. n k Ovanstående mateial komplettea Handbok Bätte abetsmiljö At. n 880. Läs me på sidan kunskapskatalogen kunskapskatalogen 11

7 Systematiskt abetsmiljöabete i paktiken ge sva på fågona VARFÖR, VAD och HUR Alla anställda ska ha kunskap om vilka iske som finns i abetet och hu de kan föebyggas. Fö chefe och pesone i abetsledande ställning ställs speciella kav på kunskap och kompetens. Utbildningen ge dig paktisk och tillämpba kunskap om hu man bedive ett systematiskt abetsmiljöabete på e abetsplats. Gå du utbildningen Systematiskt abetsmiljöabete i paktiken få du kostnadsfitt nyttja Regelbanken på nätet i 6 månade (väde k exkl moms). Läs me om Regelbanken på sidan 25. Regelbanken 6 månade! Efte utbildningen ska du: ha fått ökad föståelse fö sambandet mellan en god abetsmiljö, systematiskt abetsmiljöabete och veksamhetens utveckling veta hu kaven i Abetsmiljölagen tolkas och hanteas paktiskt kunna integea abetsmiljöabetet i den dagliga veksamheten veta hu vi aktivt kan inspiea medabetana till att vaa delaktiga och påveka abetsmiljöabetet. Fökunskape Fö att föstå och kunna omsätta de kunskape som utbildningen ge, kävs det att du genomgått gundutbildningen Bätte abetsmiljö BAM tidigae. Hu bedivs ett systematiskt abetsmiljöabete i paktiken? vi ge dig svaen! En studie som Pevent genomföt visa att föetag som på ett kontinueligt och systematiskt sätt fokusea på abetsmiljön ha nöjdae pesonal än anda föetag. Att satsa på en bätte abetsmiljö ä med anda od en lönsam investeing som dessutom bli en konkuensfödel. Hu ett systematiskt abete med abetsmiljön ska utfomas och paktiseas ä självklat beoende på vilken typ av veksamhet som bedivs och föetagets stolek. Men det ä en fåga som absolut bö föas upp på agendan. Alla föetag ska nämligen enligt lag föa ett systematiskt abetsmiljöabete, oavsett bansch elle föetagsstolek. I vilken omfattning och hu det ska bedivas hitta du i Abetsmiljövekets föeskifte Systematiskt abetsmiljöabete (AFS 2001:1). Bitt-Maie Fenestål Kalsson, abetsmiljökonsult,. Sven-Åke Westelund, abetsmiljökonsult, Götebog. gundläggande begepp samhällets styning och kav ansva och uppgiftsfödelning samvekan i abetsmiljöabetet de viktigaste abetsmiljöfaktoena katläggning undesökning av abetsföhållanden iskbedömning och handlingsplan utine, instuktione och utvädeing föetagshälsovådens oll och Abetsmiljövekets tillsyn paktikfall. Denna utbildning kan även anpassas unikt fö ditt föetag. se sid 6 7. Chefe, abetsledae, skyddsombud, fackliga föetädae och du som utifån din funktion ha behov av kunskap om hu abetsmiljöfågo ska hanteas. 2 daga/ Teoi vavas med paktikfall, guppabeten och efaenhetsutbyte k exkl moms/deltagae sept nov Götebog sept Malmö okt Ot/datum våen feb 6 7 maj Götebog mas systematiskt abetsmiljöabete steg fö steg Konket vägledning i systematiskt abetsmiljöabete, hu man tygga säkehet, hälsa och utveckla veksamheten. At. n k iskbedömninga idée och fakta Mateial som undelätta fö föetag att genomföa iskbedömninga och att veta nä de behöve göas. At. n k Att köpa abetsmiljö och hälsotjänste Den hä skiften ska undelätta fö fämst minde och medelstoa föetag att köpa tjänste inom abetsmiljö och hälsa. At. n k ålig uppföljning av det systematiska abetsmiljöabetet Mateial som guida föetaget genom den åliga uppföljningen, med konketa åd och uppföljningsvektyg. At. n k Banschanpassade mateial fö systematiskt abetsmiljöabete SAM i det lilla bageiet At. n k SAM i det lilla gafiska föetaget At. n k SAM i det lilla täindustiföetaget At. n k SAM guvindustin At. n k SAM livsmedelsbanschen At. n k SAM motobanschen At. n k SAM måleibanschen At. n k SAM Riske i skogen At. n k 12 kunskapskatalogen kunskapskatalogen 13

8 isk- och konsekvensbedömning en viktig del i det systematiska abetsmiljöabetet iskbedömninga idée och fakta Mateial som undelätta fö föetag att genomföa iskbedömninga och att veta nä de behöve göas. At. n k Lä dig katlägga och bedöma iske samt göa handlingsplane. Systematiskt abetsmiljöabete fö minde abetsplatse elle en avdelning Att abeta systematiskt med abetsmiljön bida på många sätt till att föhinda abetsskado och ge dessutom en stimuleande abetsmiljö dä alla kan bida till en ökad lönsamhet fö föetaget. Fö minde föetag kan utbildningen dessutom göas på ett enklae sätt än i stoa föetag. Systematiskt abetsmiljöabete, SAM, kan alltså bli en konkuensfakto även fö dig och hä få du läa dig hu! Ge kunskap om hu man abeta paktiskt med det systematiska abetsmiljöabetet på de minde abetsplatsena. Du ska efte utbildningen veta vad man behöve göa nä det gälle systematiskt abetsmiljöabete och hu detta kan göas på de minde abetsplatsena. Sven-Åke Westelund, abetsmiljökonsult. abetsmiljö en del av den dagliga veksamheten vad innebä systematiskt abetsmiljöabete? ansva fö abetsmiljön fall exempel det ä lönsamt att satsa på abetsmiljö långtidsfisk fiskfaktoe. Denna utbildning kan även anpassas unikt fö ditt föetag. se sid 6 7. sam i det lilla föetaget Paktiskt edskap fö systematiskt abetsmiljöabete på en avdelning, minde enhet elle i det lilla föetaget. At. n k Utbildningens syfte ä att ge dig: kunskap om de lagkav som finns på abetsmiljöomådet infomation om fisk- och iskfaktoe i abetsmiljön som kan leda till behovsiniktade iskanalyse samt isk- och konsekvensbedömning kunskap om olika vektyg och hjälpmedel fö att kunna bedöma fysiska och psykosociala faktoe i abetsmiljön samt utfomning av handlingsplane infomation om nya hand, iskanalysedskap, checklisto och database som ä ett stöd i abetsmiljöabetet. Efte utbildningen ska du kunna katlägga iske och göa handlingsplane. Fökunskape Du bö ha genomgått gundutbildningen Bätte abetsmiljö BAM, elle motsvaande. Bengt Sahlin, abetsmiljöingenjö och Pe-Ane Spiik, beteendevetae. behovsstyt abetsmiljöabete laga och föeskifte systematiskt abetsmiljöabete, SAM katlägga iske och göa handlingsplane katlägga och iskbedöma den psykosociala abetsmiljön stöe föändinga på en abetsplats och användning av Konsekvensguiden. Denna utbildning kan även anpassas unikt fö ditt föetag. se sid 6 7. iskbedömninga vektyg Ett vektyg som komplettea mateialet Riskbedömninga Idée och fakta. At. n k Föetagae, abetsledae, fackliga föetädae m fl i föetag/avdelninga med upp till 50 anställda. 1 dag/ sep k exkl moms/deltagae. Teoi vavas med guppabeten och diskussione. vägen till sam systematiskt abetsmiljöabete Kot intoduktion till systematiskt abetsmiljöabete, vad det innebä och hu man kan abeta med det. At. n k Chefe/abetsledae, fackliga föetädae, teknike, ekonome m fl. 1 dag/ nov k exkl moms/deltagae. Teoi vavas med guppabeten, diskussione och efaenhetsutbyte. konsekvensguiden Genom att följa den pocess som beskivs i mateialet kan föetaget göa iskbedömninga och undvika kostnade. At. n k 14 kunskapskatalogen kunskapskatalogen 15

9 fiskfaktoe i abetslivet Fiskfaktoe ä det som få människo att tivas och må ba, på abetet och hemma. Genom att inventea, bevaa och utveckla det fiska kan man stimulea tivsel, utveckling och pestation. Att satsa på fiskfaktoe kan alltså bli en iktigt lönsam affä. Denna kus ä famtagen fö dig som vill utveckla det fiska i ett föetag elle en oganisation. Genom att katlägga, bevaa och utveckla det fiska kan man stimulea tivsel, utveckling och pestation innan gänsena fö ohälsa iskea att passeas. Du ska efte utbildningen kunna använda metoden fö att ta fam och utveckla det fiska i ett föetag elle i en oganisation. vad ä fiskfaktoe? gundläggande begepp intoduktion av metoden katläggning av fiskfaktoe paktiska övninga pocessledaens oll och uppgift tips och efaenhete fån genomföda pojekt i föetag. Caoline Eiksson inventea fiskfaktoe Fiskfaktoe ä det som få oss att må ba hemma och på abetet. Detta handledamateial innehålle en modell fö abetspocessen, fån planeing till handlingsplane. At. n k fiskfaktoe i abetslivet Genom att katlägga, bevaa och utveckla det fiska stimuleas utveckling och pestation. I boken få sju foskae utymme att belysa och identifiea viktiga fiskfaktoe i abetslivet. At. n k Chefe, abetsledae, fackliga föetädae och pesonalhandläggae. Pesonal inom föetagshälsovåden med flea. 1 dag/ k exkl moms/deltagae. Teoi vavas med guppabeten och efaenhetsutbyte. 13 nov inspiationsboken Allt fle föetag och oganisatione söke det som gö att människo hålle sig fiska och må ba på jobbet. Hä möte ni dem som gått fån od till handling. At. n k Stess i abetslivet Ta upp vad stess egentligen ä, hu det ta sig uttyck samt beskive faktoe som påveka hälsan. At. n k skiftabete och hälsa handledautbildning fö abetsgivae, abetstagae och FHV Skiftabete innebä ofta oegelbundna mat- och sömnvano vilket i sin tu kan leda till övevikt, diabetes och sömnstöninga. Ett sätt att föebygga ohälsa hos skiftgående pesonal ä ökade kunskape och föståelse fö kopplingen mellan hälsa och dygnsytm. Att utbilda handledae som kan bida till öka kunskape om kopplingen mellan hälsa och dygnsytm hos skiftgående pesonal. Efte genomgången utbildning ska du: ha fått inspiation och foskningsbasead fakta ha fått biologiska fakta om vad som hände med koppen och vafö kunna utbilda och spida infomation till skiftgående pesonal om hu man motveka skiftabetets negativa effekte. Abetsgivaepesentante (t ex poduktionschef, HR-pesonal), abetstagaepesentante (facklig fötoendeman, skyddsombud), och föetagshälsovåden (t ex sköteska, hälsopedagog, egonom). 2 daga/ / nov Fökunskape Du bö ha diekt elle indiekt efaenhet av skiftabete. Ane Lowden, sömnfoskae, Kain Fitz, leg dietist och kostekonom samt Ulic Hemansson, socionom och med d. : sömn och dygnsytm kost och dygnsytm iskbuk av alkohol hu gå vi vidae på hemmaplan? Denna utbildning kan även anpassas unikt fö ditt föetag. se sid k exkl moms/deltagae. Föeläsning med diskussionsoch fågemöjlighete i te av fya module. I den fjäde (konceptöveföing) ä det fokus på guppabeten föetagsvis. skiftabete och din hälsa Beskive vad skiftabetae kan göa fö att föebygga hälsoiske. Kan även användas av chefe fö att minimea dessa iske. At. n k Fösta hjälpen och kisstöd handledautbildning fö föetagsskötesko Enligt lag ä alla föetag, myndighete och oganisatione ansvaiga fö att oganisea och utbilda föstahjälpae på abetsplatsen. Utbildningen ska ge ökade kunskape fö att kunna ebjuda och genomföa utbildninga i fösta hjälpen som en viktig del i abetsmiljöabetet. Efte genomgången utbildning ska du kunna planea och genomföa egna L-ABC utbildninga. Du ska även ha fått infomation om aktuell kunskap inom omådet. Föetagsskötesko. Fökunskape Instuktösutbildning i HLR. Kataina Waldenbog, abetsmiljökonsult/ föetagssköteska /huvudinstuktö. Dag 1 och 2 intoduktion planeing och oganisation av fösta hjälpen /L-ABC laga och ansva ekonomi/vektyg/hjälpmedel pedagogik nyhete psykisk fösta hjälpen paktiska övninga såsminkning, föbandsläggning efaenhetsutbyte. 2 daga/ nov Rekommendation Fö att hålla dina kunskape aktuella ekommendeas du att genomgå utbildningen vatannat å. Denna utbildning kan även anpassas unikt fö ditt föetag. se sid k exkl moms/deltagae. Teoi vavas med guppabeten och efaenhetsutbyte. fösta hjälpen på abetsplatsen Ge baskunskape i fösta hjälpens L-ABC och visa hu fösta hjälpen kan oganiseas på abetsplatsen. At. n k psykisk fösta hjälp vid abetsolycko Hjälpe dig som ä ansvaig att föbeeda dig och dina medabetae på vad som hände nä någon dabbas av en olycka i abetet. At. n k 16 kunskapskatalogen kunskapskatalogen 17

10 abetsmiljö fö chefe Ett utbildnings- och faktamateial fö chefe och abetsledae som sammanfatta laga, egle och paktiskt abetsmiljöabete. At. n k Konsten att leda sig själv Det mesta unt omking oss föändas och utvecklas i allt snabbae takt. Det bli med anda od allt viktigae att kunna känna att man ha kontoll, att kunna balansea en minskad ytte tygghet med en ökad ine tygghet. Denna utbildning ge dig föutsättninga fö ett ökat välbefinnande både unde och efte abetstid. På den hä utbildningen få du: edskap fö pesonlig kompetensutveckling ökade insikte om hu elatione påveka esultat och esuse veta hu man kan hantea stess och utveckla en ine tygghet beskivet begeppen motivation, engagemang och handlingskaft insikte om hu beteendet påveka abetslaget och elationena metode fö mental utveckling. Efte utbildningen ska du ha: fått viktiga edskap fö en pesonlig kompetensutveckling och eget ansva fått ökade insikte om hu elatione påveka esultat och esuse skapat dig motivation, engagemang och handlingskaft ha utabetat en pesonlig handlingsplan fått kunskape och metode fö att abeta med mental täning lät dig gundena i stesshanteing. Ane Ljung, beteendevetae och mental tänae. utveckling och famgång att bli målmedveten det handla om elatione tänd istället fö bänd. Denna utbildning kan även anpassas unikt fö ditt föetag. se sid 6 7. abetsmiljö fö chefe om laga och egle, abetsklimat och ökad poduktivitet Som chef elle abetsledae ha du en mycket betydelsefull oll i abetsmiljöabetet på abetsplatsen. Det innebä bland annat att du bö känna till och kunna tillämpa laga och föeskifte, men också stimulea och skapa föutsättninga fö att abetet kan bedivas i ett gott klimat. Vi ge dig ökade kunskape om abetsmiljöegle och metode som ge säkehet och hälsa på abetsplatsen, skapa god abetsmiljö och fämja poduktivitet. Du ska efte genomgången utbildning ha fått kunskap om: de viktigaste bestämmelsena som ha betydelse fö abetsmiljön och dig som ä chef föhållanden som innebä iske fö ohälsa och olycksfall åtgäde fö att föebygga ohälsa och olycksfall abetsföhållanden som fämja en tillfedsställande abetsmiljö. Pe Axell, abetsättsjuist, och Pe-Ane Spiik, beteendevetae. Hu ska abetsmiljön vaa enligt våa abetsmiljöegle? Vad ha abetsgivaen och du som chef fö skyldighete och ättighete? Vad ha abetstagaen fö ättighete och skyldighete? Vad innebä det att ha abetsmiljöansva och vad ä staffansva? Vilka kav på samvekan mellan chef, abetstagae och skyddsombud finns i abetsmiljöabetet? Hu gå Abetsmiljövekets tillsyn till? Hu fungea människo psykologiskt och hu ske det sociala samspelet på abetsplatsen och i abetsguppe? Vilken oll spela ledaskap och abetsoganisation fö en fisk och lönsam abetsplats? Vilka vektyg ha chefen i abetsmiljöabetet? nyckla till fiska föetag Nyckla till fiska föetag sammanfatta esultatet av foskningspojektet Hälsa och Famtid, som visa vad som utmäke föetag med fiska medabetae. At. n k Övelevnadshandbok fö chefe Innehålle vektyg fö att bedöma föutsättningana fö ledaskap och chefskap - både egna och föetagets. At. n k Alla som känne ett behov av att utvecklas och känna ökad ine tygghet. 2 daga/ okt k exkl moms/deltagae. Teoi vavas med diskussionspass. Vi genomföde Konsten att leda sig själv tillsammans med Ane Ljung. Det va mycket intessanta och inspieande daga tillsammans med Ane, som ä en mycket duktig och efaen föedagshållae/utbildae Dan Nilsson, Pesonel Manage, Tua Scandinavia AB. konsten att leda sig själv Ge en öveblick och intoduktion till ine ledaskap, motivation och mental täning. At. n k Fökunskape Du bö ha genomgått Bätte abetsmiljö BAM elle motsvaande. Chefe. 2 daga/ sep nov Denna utbildning kan även anpassas unikt fö ditt föetag. se sid k exkl moms/deltagae. Teoi vavas med diskussione, guppabeten och efaenhetsutbyte. Att abeta på distans Boken hantea distansabetets föoch nackdela, de egle och avtal som gälle samt vilka vektyg som används. Hä finns också tips och åd king abetsmiljö och ledaskap vid abete på distans. At. n k 18 kunskapskatalogen kunskapskatalogen 19

11 hantea hot och våld i abetslivet Allt fle ykesguppe dabbas av hot och våld i abetslivet. I olika bansche finns dessutom olika iske. Däfö ä det väldigt viktigt att identifiea dessa iske, att föstå vad som hände och utveckla utine om vad och hu kan vi göa föe, unde och efte situationen. Utbildningens syfte ä att öka medvetenheten om vilka handlingsaltenativ som finns i en hotfull elle våldsam situation. Efte utbildningen ska du ha fått tips om och exempel på: Chefe, abetsledae, skyddsombud, HR-pesonal, pesonal inom föetagshälsovåden med flea. hu man med kommunikation kan minska isken fö våld paktiskt användbaa kommunikativa vektyg egna eaktionsmönste i hotfulla situatione hu man kan öka fömågan att välja beteende medvetet i svåa lägen. Alex Tilly, leg psykolog. identifiea svåa konfliktsituatione identifiea fungeande stategie och metode 1 dag/ nov vanliga eaktione unde akut stess egna mönste och eaktione unde akut stess att lyssna sty en situation som en gisslanföhandlae hu kan vi paktiskt använda kunskapena i vå vadag? Denna utbildning kan även anpassas unikt fö ditt föetag. se sid k exkl moms/deltagae. Teoi vavas med guppabeten, diskussione och efaenhetsutbyte. psykisk fösta hjälp vid abetsolycko Hjälpe dig som ä ansvaig att föbeeda dig och dina medabetae på vad som hände nä någon dabbas av en olycka i abetet. At. n k hot och våld en skift om hot och våld mot ykesföae Infomations- och utbildningsmateial fö föebyggande abete mot hot och våld mot ykesföae. At. n k Abetslivsiniktad ehabiliteing i paktiken Vad ä nytt inom ehabiliteing och hu gö man? Anpassning och ehabiliteing ha länge vait i fokus fö både individ och föetag. Att vaa sjuk och sjukskiven innebä i fösta hand lidande fö individen, men bida även till kostnade fö både föetaget och samhället. Att abeta aktivt med ehabiliteingsfågona ä med anda od inte baa humant utan även lönsamt. Chefe/abetsledae, fackliga föetädae, pesonal fån föetagshälsovåd, pesonalspecialiste, skyddsombud och öviga medabetae som i sin funktion abeta med elle föväntas abeta med ehabiliteingsfågo. Du få läa dig hu man abeta me föebyggande och föbätta ehabiliteingsabetet fö att de anställda ska må bätte, vilket i sin tu kan geneea stoa bespainga. Du få läa dig vad ehabiliteingsabete ä och hu du på bästa sätt kan föebygga och åtgäda ohälsa på abetsplatsen. 1 dag/ nov Bitt-Maie Kalsson, abetsmiljökonsult. Denna utbildning kan även anpassas unikt fö ditt föetag. se sid k exkl moms/deltagae. Teoi vavas med guppabeten, paktikfall och efaenhetsutbyte. tillbaka i abete I fya steg beskive skiften hu den abetslivsiniktade ehabiliteingen kan gå till med hjälp av exemplet Maia. At. n k kishanteing avlastningssamtal som stöd nä det oväntade ha hänt En paktisk utbildning med individuell feedback och mycket täning, dä du få läa dig en samtalsmetodik fö avlastningssamtal. Avlastningssamtal ä en av flea metode som används fö att hjälpa individe elle guppe som ha vait utsatta fö påfestande händelse. Det kan handla om en abetsplatsolycka, att en abetskamat avlide, att man själv elle en kollega utsätts fö våld och hot. Pesone med uppgift att stödja pesonal som ha utsatts fö svåhanteade och/elle taumatiska situatione: pesonalchefe, öviga pesonalspecialiste, chefe med pesonalansva, pesonal vid föetagshälsovåd, fackliga fötoendemän, medlemma i kisguppe m fl. Du få kunskap och kompetens av kishanteing. ökad fömåga att oganisea kisstöd födjupad kunskap om stessoe och olika eaktione ökad fömåga att hålla avlastningssamtal. Denna utbildning kan även anpassas unikt fö ditt föetag. se sid daga/ / okt Stefan Dahlbeg, socionom, handledae fö kisguppe och/elle efana handledae u hans nätvek. behovsanalys stödtappan stessoe och stesseaktione samtalsmetodik fö avlastningssamtal paktisk täning i avlastningssamtal k exkl moms/deltagae. I denna utbildning vavas teoi med paktik och diskussionspass. /filme kishanteing Film om kishanteing, som visa vafö kontinueligt abete med iskanalys och handlingsplan ä viktigt. At. n k fösta hjälpen på abetsplatsen Ge baskunskape i fösta hjälpens L- ABC och visa hu fösta hjälpen kan oganiseas på abetsplatsen. At. n k Kostnadsfia utbildninga och vektyg på webben Våa kostnadsfia utbildninga och vektyg hitta du på webben, vilket ge dig möjlighet att studea och använda dem nä du ha tid, va du än ä. Idag kan du välja mellan följande kostnadsfia utbildninga och vektyg: Säke i butik Utbildningen ge kunskapena ni behöve fö att minimea iskena fö ån. Den öka även beedskapen hos de anställda och kan hjälpa e att linda vekningana om ett ån ändå intäffa. Det handla om att vaa föbeedd innan något hände! Säke i butik ä den utbildning som ekommendeas i 13-punktspogammet fö säkehetscetifieing. sakeibutik.se Din abetsplats i handeln lä om abetsmiljö Gundutbildning i dagliga fågo om abetsmiljö inom handeln. Den ikta sig till dig som ä medabetae, skyddsombud, chef och du som abeta i en butik elle på ett lage. Ä du chef få du dessutom veta vilket ansva du ha och tips på hu du kan abeta vidae. handelnsabetsmiljo.se Bätte vadag hotell- och estauangbanschens abetsmiljöfågo Utbildningen ha abetats fam gemensamt av banschens abetsgivaoch fackföbund i samabete med ämnesexpete. Utbildningen ä i fösta hand avsedd fö självstudie famfö daton och ta ca 2 3 timma. Den kan också användas som en gupputbildning unde ledning av en läae. bättevadag.nu Maskinkökot Omking 600 anställda inom tä- och möbelindustin åka vaje å ut fö abetsolycko. Däfö ha Maskinkökotet tagits fam en webbutbildning som syfta till att höja säkeheten i banschen. Maskinkökotet kan användas i både föetag och inom tätekniska utbildninga. pevent.se/maskinkokotet Allt om städ Innehållet i den hä sajten baseas på kunskap som tagits fam i Aktionspogammet fö optimal egonomi och fäe abetsskado vid städning och ge dig nyttig infomation som undelätta abetsdagen. Bland annat kan du titta på videoklipp som visa ba städmetode. Du kan ladda ne en upphandlingsguide som stöd fö upphandling av städtjänste, olika checklisto elle ta del av målguppsanpassade sido fö städae, chefe, akitekte, inedae och mycket me. alltomstad.se IT-stess Dagens teknik ha natuligtvis föt med sig mycket positivt men den kan också leda till ökad abetselatead belastning, stess och ohälsa. Vå webbaseade enkät kan hjälpa e katlägga IT-elatead stess på abetsplatsen och hjälpe e att diskutea king hu eventuella poblem ska lösas. pevent.se/itstess Kemiguiden Kemiguiden ä ett kostnadsfitt vektyg på webben som gö det lättae att ha kontoll öve de kemiska abetsmiljöiskena på abetsplatsen. Genom att svaa på fågo få du fam ett undelag fö att göa anpassade iskbedömninga fö just e abetsplats. Du få även tips om åtgäde fö att leva upp till laga och bestämmelse om kemiska abetsmiljöiske. kemiguiden.se 20 kunskapskatalogen kunskapskatalogen 21

12 REAch och clp i paktiken EU:s nya kemikalielagstiftning ställe stoa kav på att föetagen känne till vilka hälso- och miljöegenskape deas podukte ha. Detta gälle både kemiska podukte och fädiga vao. Nytt ä t ex att föetag som sälje vao som innehålle 0,1 vikt pocent elle me av ämnen på kandidatlistan ha skyldighet att infomea om detta, om poduktens hälsooch miljöegenskape samt ge exempel på iskeduceande åtgäde till sina kunde. Att pesentea EU:s nya kemikalielagstiftning samt hu den komme att påveka såväl näingsliv som pivatpesone. Ge infomation om vad föetagen behöve göa fö att paktiskt ställa om sin veksamhet så att den motsvaa den nya kemikalielagstiftningen, samt ge kunskape i hu man abeta med säkehetsdatablad fö att minska iskena. Att deltagana ska föstå EU:s nya kemikalielagstiftning och omsätta den till paktiskt handling. Lennat Andesson, toxikolog. Denna utbildning kan även anpassas unikt fö ditt föetag. se sid 6 7. kemisk ykes- och miljöhygien Fö dig som ä abetsmiljö- elle skyddsingenjö, ykeshygienike, skyddsombud elle som komme i kontakt med kemikalie på annat sätt. At. n k Kemiska Ämnen en komplett databas fö dig som hantea och ansvaa fö kemikalie Kemiska ämnen ä en komplett databas och ett användavänligt webbvektyg fö dig som hantea elle ansvaa fö kemikalie på abetsplatsen. Databasen beskive bland annat hälsoiskena, hu man skydda sig och hu kemiska ämnen ska hanteas och tanspoteas. Databasen uppdateas kontinueligt med nya ämnen, nya fakta och bestämmelse. Nuvaande vesion innehålle ca kemiska ämnen. I podukten finns två beäkningspogam, Klassificeing av blandninga och Vädebeäknad mängd vid ADR-tanspot. Vi ha även knutit Laga och egle till espektive ämne. Ämnen uppdateas kontinueligt enligt kemikalieföodningen REACH, som tädde i kaft 1 juni 2007 och som esätte tidigae EU-diektiv. Ämnen ä också mäkta enligt föodningen CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtues). I podukten finns också möjlighet att hantea och skiva ut all tillgänglig infomation om ett ämne, undelag fö säkehetsdatablad och övelåtelsemäkning. Testa kostnadsfitt i 30 daga! Åsavgift k At. n 366W. Chefe, abetsledae, ansvaiga fö kemikaliesäkeheten på föetaget, odföande i skyddskommitté, huvudskyddsombud och skyddsombud. 1 dag/ Götebog 4 sep Malmö 8 nov k exkl moms/deltagae. Teoi vavas med guppabeten och fallstudie. du som gå kusen få tillgång till vå databas kemiska ämnen i 6 månade. medicinska kontolle Den hä skiften beätta vad som gälle och vilka abeten och type av exponeinga som foda medicinska kontolle. At. n k Me infomation finns på: ämnesidentifikation mäkning fysikaliska data hanteing toxikologi/ekotoxikologi tanspot källo. kemiska hälsoiske gundutbildning om hanteing av kemiska hälso iske i det systematiska abetsmiljöabetet Du få kunskap om kemiska abetsmiljöiske som man kan utsättas fö och hu man abeta föebyggande och skydda sig mot olika kemiska hälsoiske. Utbildningen ge dig även kunskap om va du hitta infomation om kemiska ämnen och hu de ska hanteas på ett säket sätt samt en övegipande genomgång av den lagstiftning som beö kemikalieomådet. veta vilka egenskape hos kemiska ämnen som anses säskilt faliga och hu de kan påveka vå hälsa och miljö ha kunskap om i vilken typ av podukte kemiska ämnen som påveka vå hälsa kan föekomma veta va man hitta infomation om kemiska poduktes falighet och hu de ska hanteas ha kännedom om lagstiftning som beö kemiska podukte känna till någa gundläggande pincipe fö hu man abeta föebyggande och skydda sig mot kemiska hälsoiske. Teoi vavas med diskussione och efaenhetsutbyte. Kataina Edlund, biolog. hu vi påvekas av kemikalie lagstiftning åtgäde mot luftföoeninga och val av pesonlig skyddsutustning. Denna utbildning kan även anpassas unikt fö ditt föetag. se sid 6 7. kemiska hälsoiske Ge kunskape om hu människo och miljö påvekas av kemiska ämnen, med tyngdpunkten på hälsoiske i samband med exponeing. At. n k Chefe, pesonalhandläggae, skyddsombud och abetsmiljöansvaiga 1 dag/ okt k exkl moms/deltagae. Teoi vavas med diskussione och efaenhetsutbyte. du som gå kusen få tillgång till vå databas kemiska ämnen i 6 månade. ykesallegie Behandla ykesbetingade allegie både i luftväga och på hud. At. n k 22 kunskapskatalogen kunskapskatalogen 23

13 Pova kostnad sfitt i 30 dag a! Laga SAM fall Rätts Malla Öka din tygghet bakom atten! Som ykesföae iskea du att utsättas fö en ad olika abetsmiljöpoblem; fån muskel- och ledbesvä och långa abetstide till oväntade tafiksituatione och isken fö hot och våld. Att tanspotea faligt gods på vägana innebä ett stot och viktigt ansva, inte minst mot dig själv men även mot miljön och mot dina medtafikante. Detta gälle dessutom oavsett om du kö ofta elle sällan, långa elle kota stäcko. Vi ha satt samman ett uval av viktiga som på olika sätt ge dig gundläggande kunskape om hu du skydda dig själv och din omväld mot de iske som ofta föekomme fö ykesföae. tanspot av faligt gods läobok En bed övesikt öve hela ämnesomådet faligt gods. Hä finns en sammanfattning av eglena fö de olika tanspotslagen. Boken ikta sig fämst till dig som ä blivande elle veksam säkehetsådgivae, men lämpa sig även fö avsändae, tanspotöe, utbildningsoganisatione, högskolo och anda som genomfö utbildning på omådet. At. n k hot och våld en skift om hot och våld mot ykesföae Det hä mateialet syfta till att stäka det föebyggande abetet mot ån, hot och våld. Mateialet hantea även stölde u föanas hytte nä de sove. en ä åkeiägae, lastbilschaufföe, banschoganisatione och fackliga oganisatione inom tanspotomådet. At. n k vägtanspot av faligt gods paket At. n k (väde 500 k) vägtanspot av faligt gods styckegods I boken beskivs bl a laga och föeskifte samt bakgund till bestämmelsena. Den edogö även fö ansvasföhållanden, godsets faoklasse, tanspothandlinga, allmänna tanspotbestämmelse, undantagsbestämmelse, säskilda bestämmelse fö de olika klassena samt ämneslista öve de flesta kemiska benämninga som tilldelats ett UN-numme. Boken ä fämst avsedd fö dig som ska utbildas till föae av fodon elle tanspotenhete som medfö faligt gods. At. n k vägtanspot av faligt gods tanktanspot Få gundläggande kunskap om hu du skydda dig själv och anda mot iske i samband med tanktanspote. I boken beskivs bl a laga och föeskifte. Ett komplement tillboken Vägtanspot av faligt gods styckegods. Den vände sig till dig som ska utbilda dig till föae av tankfodon och som tidigae genomgått gundutbildning fö styckegodstanspote, tanspot av explosiva, adioaktiva ämnen och föemål. At. n k 24 kun sk a p sk ata logen te Föeskif EU:s egelv Guid e ek Föodninga Regelbanken på nätet Regelbanken ä den optimala databasen fö dig som behöve hålla eda på alla abetsmiljö- och miljöelateade laga, föodninga, föeskifte och EU:s egelvek som gälle på din abetsplats. I Regelbanken finns du även en sto mängd ättsfall fån miljö-, abetsmiljö-, abetsätts- och abetsskademål. Du kan även penumeea på uppdateinga inom de omåden du ha valt att bevaka. Du hitta allt du behöve med hjälp av en avancead, men användavänlig sökfunktion. Vektyg fö det systematiska abetsmiljöabetet (SAM) I Regelbanken finns även ett vektyg fö et systematiska abetsmiljöabete. Vektyget innehålle guide och malla som stöd fö et abete med att ta fam den nödvändiga dokumentationen enligt Abetsmiljövekets föeskifte AFS 2001:1. Med Regelbanken ä du alltid uppdatead Nya laga och föeskifte tillkomme elle föändas ständigt och däfö hålle vi allt innehåll kontinueligt uppdateat. Du kan även få löpande infomation om alla uppdateinga diekt till din e-post. Fö mig ä det viktigt att vaa uppdatead på föändinga i lagstiftningen. Med Regelbanken få jag mejl så fot det intäffa. I mitt yke hjälpe jag också föetag att skapa och anpassa checklisto fö deas skyddsonde. Det ä snabbt och enkelt med hjälp av Regelbanken. Detta, och mycket me, hitta du i Regelbanken: Abetsmiljövekets föeskifte standade föfattninga på gång inom lagstiftning ättsfall om egelveket. avtal lista Regelbanken Licensavgift I avgiften pe halvå ingå en licens Halvåsavgift k Fö öviga betalas pe halvå: fö användae 2 10 fö användae fö användae fö användae k 150 k 100 k 75 k Me infomation finns på Hans O Kalsson, Abetsmiljöingenjö, Claahälsan w w w. pe ven t. se / w ebbsho p w w w. pe v en t. se / w ebbsho p kun sk a p sk ata logen 25

14 Våa populäaste fakta om pevents utbud Titel at. n Abete och teknik på människans villko k Abetsmiljö fö chefe ett utbildningsmateial k Abetsmiljölagen, 9: k Abetsmiljöpolicy k Abetsoganisation och ledaskap k Abetsplatsens ventilation k Abetsplatstemometen k Abetselatead stess k Asbest abeta på ätt sätt k Titel at. n Inventea fiskfaktoe metodbok fö handledae k Kemisk ykes- och miljöhygien k Kemiska hälsoiske k Konsekvensguiden k Konsten att leda sig själv k Ledaskap & abetsoganisation k LönSAM k Medicinska kontolle, 2: k Metodbok fö handledae k Famgång skapas av kunskap, insikt och entusiasm. Med våa utbildninga och nå ni famgång genom att investea i föetagets vädefullaste tillgång människona. Öppna utbildninga Utbudet av utbildninga ändas i takt med vad som hände i samhället och våa teman ä alltid högaktuella. Utbildningana genomfös i gunden som en blandning av föeläsninga, guppabeten och efaenhetsutbyte. I vå gundutbildning Bätte abetsmiljö BAM, och i någa anda utbildninga abeta vi med paktikfall. Utbildana ä mycket kunniga och efana inom sina omåden och fömedla paktiskt tillämpbaa kunskape. Födela med distansutbildning Studietakten anpassas efte abetssituationen, tillfälliga poduktionssvacko kan t ex utnyttjas. Studiena planeas i samåd med kusledaen. Studie kan vavas med att man diekt omsätte nyvunna kunskape i det egna abetet. Kan kopplas till den egna veksamheten. (Detta gälle baa BAM-distans.) Ej bunden till tid elle plats, efte ett i föväg uppgjot schema. De distansutbildninga som finns idag ä Bätte abetsmiljö BAM och Högtyckssputning. Kusintyg Kusintyg utdelas till alla som vait nävaande på utbildningen. Att abeta på distans k Att flytta till och abeta i öppet konto k Att köpa abetsmiljö- och hälsotjänste k Miljö i ett föetagspespektiv, 3: k Må du som du fötjäna? k Nyckla till fiska föetag k Rabatte Självklat tycke vi att utbildning ska löna sig och däfö ge vi också mängdabatt om fle på ditt föetag utbilda sig samtidigt. Kontakta vå utbildningsavdelning på fö me infomation. Fågo och sva: Fö me infomation elle anmälan, ing vå kundsuppot på elle mejla Av med jobbet? k BAM fö alla medabetae k Bätte abetsmiljö Stålindustin k Bätte abetsmiljö Guvindustin k Bätte abetsmiljö livsmedelsbanschen k Bätte abetsmiljö Moto k Bätte abetsmiljö Täindustin k Bätte abetsmiljö Buss k Bätte abetsmiljö Hotell och estauang k Pesonkonflikte på abetsplatsen k Pesonlig skyddsutustning nä, va, hu k Psykisk fösta hjälp k Riskbedömninga idée och fakta k Riskbedömninga vektyg k SAM steg fö steg k SAM i det lilla föetaget k SAM i det lilla täindustiföetaget k SAM i livsmedelsbanschen k Betalning/avbokning Så snat vi fått din anmälan skicka vi en bekäftelse. Faktua skickas föe utbildningen. Vid avbokning 2 4 vecko föe kusstat debitea Pevent 50 % av. Vid avbokning minde än 2 vecko föe kusstat debitea Pevent 100 % av. Vid föhinde kan platsen övelåtas till annan fån samma föetag efte samåd med Pevent. Ombokning till annat kustillfälle få endast göas två gånge. Vi föbehålle oss ätten att ställa in vid fö få anmälninga. Distansutbildninga Vill ni spaa tid och penga och samtidigt kompetensutveckla pesonalen? Våa läaledda utbildninga öve nätet ge e möjlighet att studea fån den egna abetsplatsen. BÖCKER/ÖVRIGT MATERIAL Ode och distibution Angivna pise gälle f o m 1 juli 31 decembe 2012 och ä netto exklusive moms. Resevation gös fö pishöjninga. Poto/faktkostnade tillkomme. Leveanstiden ä nomalt tio daga, men på begäan kan snabbae leveans ombesöjas mot en exta avgift på 40 kono exklusive moms. Fö utlandsexpedition debiteas 125 kono. Fullständiga köpvillko, se Fågo och sva: Fö me infomation elle beställning, ing vå kundsuppot på elle mejla Bätte abetsmiljö ei k SAM i motobanschen k CD-Rom Säke i butik k Envionmental Medicine k Egonomi fö ett gott abete k Egonomi på ätt sätt k Exempelsamling Bätte abetsmiljö k Fokus på abetsmiljö och säkehet k Fiskt ledaskap k FöetagSAM k Fösta hjälpen på abetsplatsen kusbok k Gavida och ammande abetstagae k Handbok Bätte abetsmiljö k Handbook A Bette Wok Envionment k Hjänsläpp och psykbyt k Hälsofämjande som affässtategi k Hädplaste abeta på ätt sätt k Hädplaste, handledamateial på CD k I lagens anda k Inspiationsboken fö fiskfaktoe i abetslivet k Samodningsansva k Sexuella takasseie k Skiftabete & din hälsa k Styckegods Vägtanspot av faligt gods k Skyddsombudets och chefens oll k Stess i abetslivet k Systematiskt abete med Hälsa-Miljö-Säkehet k Sätt poäng på din abetsmiljö k Tanktanspot Vägtanspot av faligt gods k Tillbaka i abete k Tanspot av faligt gods, läobok k Undvik mobbning på jobbet k Uppgiftsfödelning i abetsmiljöabetet k Vägen till SAM systematiskt abetsmiljöabete k Vägledning Belastningsegonomi k Ålig uppföljning av det syst abetsmiljöabetet k Övelevnadshandbok fö chefe k kö! k Pevent ä en ideell föening inom abetsmiljöomådet med Svenskt Näingsliv, LO och PTK som huvudmän. Vå uppgift ä att tillsammans med huvudmännen fömedla kunskap king abetsmiljöfågo och utveckla metode som ska fungea som ett stöd fö vaje abetsplats i det löpande abetsmiljöabetet. Det gö vi genom att: ge ut abets- och utbildningsmateial samt fakta infomea och utbilda ge ut tidningen Abetsliv. Pevent ebjude geneella och banschanpassade utbildningsmateial, checklisto och anda hjälpmedel som gö det lätt att omsätta teoi till paktik. Vi genomfö abetsmiljöutbildninga öve hela landet, både öppna och föetagsanpassade. Vi ebjude även distansutbildning. Pevent abeta fö ett fiskt, sunt och säket abetsliv. På finns me infomation. se hela utbudet av abetsmiljölitteatu på Pevent ä medlem i SAUF SAUF, Sveiges Auktoiseade UtbildningsFöetag, ä banschoganisationen fö föetag som bedive kompetensutveckling. Pevent ä medlem i SAUF, vilket innebä att vi leve efte de kvalitetssystem fö utbildningstjänste som föeningen ställe kav på. Detta ä en tygghet och kvalitetsgaanti fö dig som kund. Fö kontoll av auktoisation och evision samabeta SAUF med Bueau Veitas. 26 kunskapskatalogen kunskapskatalogen 27

15 Du hitta hela Pevents utbud av och utbildninga på Beställ på nätet idag! Oavsett om du vill anmäla dig till en utbildning elle köpa litteatu, så hitta du det du söke på. Det enda du behöve göa ä att egistea dina användauppgifte. Sedan ä det baa att böja upptäcka alla väga till en bätte och tyggae abetsmiljö! Fågo och sva Utbildning Fö me infomation elle anmälan, ing vå kundsuppot på elle mejla Böcke/Övigt mateial Fö me infomation elle beställning, ing vå kundsuppot på elle mejla

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg Fakulteten fö natuesuse och lantbuksvetenskap UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - uban odling i uteseveingsmiljö med stoytelling som gestaltningsvektyg kandidatabete i landskapsakitektu

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Hela havet stormar Sid 5

Hela havet stormar Sid 5 GT Gå hem öveallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Se bilaga i tidningen fö me infomation LOKALTIDNINGEN 1986-2008 Ågång 23 V. 43-22 Oktobe 2008 Hansen hyllad fö EM-guld

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

LC Östersund har gjort en samhällsinsats. LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Christian Hellberg gör dig till grillproffs

Christian Hellberg gör dig till grillproffs EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi #5 MAJ 2015 Göta kanal natuupplevelse i lyxklass! Taklöst! Kolla in vå cabbguide! Vaje fedag! 16 840 VINSTER GLÖDHET Chistian Hellbeg gö dig till gillpoffs + DOREENS

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM

LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM RAUPIANO Plus TEKNISK INFORMATION 312612 SV Gälle fån januai 13 Tekniska ändinga föbehålles www.ehau.se Bygg Automotive Industi Den hä tekniska infomationen ä skiven fö dig

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Hon siktar på ett kraftfullare CUF en tidning fån centeptiet numme 2 2012 Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget

Läs mer

en distributör nära dig

en distributör nära dig en distibutö näa dig 1986-2011 Välkomna till Kavena Till dig som läse den hä boschyen vill vi beätta lite om Kavena och vad vi gö. Vi ä ett glatt gäng på dyga 20-talet pesone. De flesta av oss jobba i

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETS- REDOVISNING

ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETS- REDOVISNING ÅSEDOVISNING & HÅLLBAHETS- EDOVISNING SPABANKSTÄMMAN ÄGE UM ONSDAGEN DEN 26 MAS KL 18 I OSLAGENS SPABANK, NOTÄLJE INNEHÅLLSFÖTECKNING Höjdpunkter Utviksflik VD-ord sid 3 Personliga mötet sid 4 Nya vägar

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader.

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader. / 3Anticimex8 ATT FÖREBYGGA OCH SKYOOA Vasågod Hä komme enegideklaation och åtgädsappot fån den enegibesiktning som vi utföt på e byggnad/ea byggnade. Vi ha till Boveket appoteat in enegideklaationen fö

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer