HÅLLBARHETS REDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETS REDOVISNING"

Transkript

1 Roslagens sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING 2012

2

3 inledning 2 InnehållsfötecknIng Intoduktion sid 3 Vå syn på hållbahet sid 4 Vå oganisation sid 8 ekonomisk hållbahet sid 10 ekologisk hållbahet sid 14 social hållbahet sid 20 Medabetae sid 26 Våa elatione sid 32 Våa konto sid 33 gi kosefeens sid 34 gi indextabell sid 36 + utvikssido

4 inledning 3 GRI-RedovIsnInG Att vaa spabank ä att vaa både bank och samhällsmoto och dämed natuligt engagead i hållbahetsfågo. Det ha vi vait sedan staten 1859! Numea edovisa vi våt hållhbahets- och samhällsabete i en ålig hållbahetsedovisning enligt den intenationella standaden GRI (Global Repoting Initiative). Redovisningen ä dämed både ett stöd fö fotsatt dialog med våa intessente och ett vektyg fö fotsatt utveckling av våt hållbahetsabete blev Roslagens Spabank också medlem av Global Compact, FN:s initiativ fö vänandet av mänskliga ättihgete som idag ha öve 5000 föetag som medlemma. Nätvekets medlemsföetag ha åtagit sig att i den dagliga veksamheten stödja och tillämpa FN:s tio pincipe inom känomådena Mänskliga ättighete, Abetsätt, Miljö och Antikouption. Till gund fö våt hållbahetsabete ligge Spabankspolicyn som motsvaa vå uppföandekod, (code of conduct). På Spabankspolicyn ä sedan ett antal policydokument och iktlinje famtagna fö att stya och följa upp veksamheten bland annat u hållbahetspespektivet. Vilka policydokument banken ha, och hu de ä kopplade till de olika hållbahetsaspektena, famgå i denna edovisning. * RappoRtpaRametRaR Denna hållbahetsappot ä Roslagens Spabanks fjäde hållbahetsedovisning enligt GRI. Vi edovisa på C nivå enligt GRI:s iktlinje. Rappoteingspeioden följe kalendeå 3.1*, 3.3*, det vill säga januaidecembe 2012, 3.11*. Denna edovisning omfatta hela Roslagens Spabank utan avgänsninga 3.6*, 3.7*, 3,8*. Inga avgänsninga ha gjots i jämföelse med utgåvan fö 2011, publicead i maj *. Inga indikatoe ha tillkommit sedan föegående hållbahetsedovisning 3.10*. Hållbahetsedovisningen ha tagits fam paallellt med bankens åsedovisning. Pocessen ha letts av kommunikationsavdelningen med stöd av ansvaiga fö miljö, HR och ekonomi 3,5*. På sidan 34 se du hu man läse hållbahetsappoten. Kontaktpeson, Sten Tönsten, vice VD 3.4*

5 vd od 4 1.1, 2.1, 2.5, 2.7, 2.9, PR5 * vår syn på hållbarhet vå uppgift som bank ä att skapa föutsättninga fö hållba lokal ekonomisk tillväxt. som föetag ha och ta vi också ett ansva fö en socialt och ekologiskt hållba utveckling, fämst inom våt veksamhetsomåde, notälje kommun och Ljusteö. En famgångsik och lönsam spabanksveksamhet ge oss föutsättninga att agea me aktivt som samhällsmoto. De senaste tio åen ha banken avsatt i genomsnitt sju miljone kono pe å till olika samhällssatsninga, penga som gått tillbaka till vå bygd fö att gynna en långsiktigt hållba utveckling och tillväxt i Roslagen. Huvuddelen av dessa medel ha hanteats av bankens stiftelse fö utveckling av näingsliv, kultu, foskning, utbildning och ungdomsboende. Deas veksamhet beskivs däfö också i denna hållbahetsedovisning. Detta ä fjäde gången banken pesentea en säskild hållbahetsedovisning enligt den intenationella standaden GRI. Men Roslagens Spabank och hållbahet ha vait synonyme mycket länge än så. Att veka fö en långsiktigt hållba och sund ekonomi va spabankenas uppgift edan då de fösta svenska spabankena bildades på 1820-talet så också fö vå bank som öppnade Jag våga däfö påstå att vi ha abetat fö hållbahet långt innan begeppet fick sitt modena innehåll som handla om både ekonomisk, ekologisk och social hållbahet. Fö oss innebä begeppen idag (SO1)*: * RappoRtpaRametRaR

6 Det hinda dock inte att vi ska fotsätta ge god sevice, Roslagens Spabank komme att fotsätta ebjuda våa kunde kontantsevice på våa huvudote Notälje, Rimbo, Älmsta och Hallstavik. EKOlOGISK H å l l ba R HET Innebä bland annat att medveka till att minimea påvekan på natuen och människos hälsa genom egna åtgäde och positiv inspiation fö egionens aktöe. mål och strategi SOCI A l H å l l ba R HET Innebä bland annat att vaa en god abetsgivae fö våa anställda och fövalta och vidaeutveckla goda elatione med våa samabetspatnes inklusive kunde och leveantöe. Men det handla också om att bida till att göa Roslagen till en plats som ännu fle vill bo, leva och veka i. I spåen på de senaste åens finanskise, ekonomiska oo och sviktande konjunktu, ha betydelsen av långsiktigt hållbaa lösninga ökat. Fö spabankena ä det inget nytt. Det vi i Roslagens Spabank idag kalla näpoducead bank, innebä att vi stå just fö det som allt fle eftelyse, inte minst av sin bank; långsiktighet, spasamhet och djup lokal föanking. De senaste åens ekonomiska oo ha också aktualiseat behovet av att, som såväl pivatpeson som föetag, ha en långsiktigt sund och hållba ekonomi. Fö en spabank som statades fö snat 154 å sedan just fö att ge de med läge inkomste en möjlighet att ändå bygga sin egen tygghet och famtid, känns det föstås natuligt att spaandet åte kommit till hedes i den allmänna debatten. lika natuligt ä det att fotsätta ebjuda vå lokala maknads bästa spaa-ebjudande vilket fotsatt att locka nya kunde unde En gammal bank, men också en moden bank. Hä öppna i ask takt ny teknik nya döa till banken genom möjlighete till enkla och bekväma banktansaktione via dato, mobiltelefon och sufplatto. Tack vae våt samabete med Swedbank kan vi ligga långt fam på de hä omådena. Det ä dessutom inte baa ba fö kundena utan också ba fö miljön nä behovet av kontante, som ä bankbanschens stösta miljöbov på gund av alla tanspote, minska. Gundbultana i vå stategi, våa famgångsfaktoe, ä sedan flea å: * * * Ökad aktivitet och tillgänglighet Nämae och tydligae spabank Hållbahet De hjälpe oss i våt abete med att nå våa långsiktiga mål fö de fya huvudomådena; kunde, medabetae, hållbahet och avkastning: Kund och affä: Vi ä en växande bank i en växande bygd dä vi nå våa kunde på alla tillgängliga aeno och kanale. Medabetae: Vi ha en moden föetagskultu med lång tadition som ge medabetana divkaft att bida till att alla i Roslagen nå sina mål. vå syn på hållbahet 5 EKONOM ISK H å l l ba R HET Innebä bland annat att skapa föutsättninga och stödja ett gott föetagsklimat samt att fämja en god hushållsekonomi bland våa kunde, såväl pivat som föetag.

7 vå syn på hållbahet 6 Ået som gått esultatet 2012 maknad utveckling * Intäkte, tk kvalitetsmätning, nöjda kunde pivatkunde, % 74,0 75,9 75,6 kvalitetsmätning, nöjda kunde föetagskunde, % 74,4 71,2 73,5 medabetae sjukfånvao Män/kvinno, % 1,0 / 3,4 1,1 / 3,2 1,3 / 3,4 Motiveade medabetae, Voicemätning, % miljö el och väme utsläpp c02 ekv ton 2,2 2,5 3,17 tjänsteeso utsläpp c02 ekv ton 7,43 27,9 37,58 * positiv utveckling negativ utveckling Hållbahet: Vi avsätte 20% av esultatet till samhällsnyttiga ändamål dä våt abete stäke och utveckla både bygden och banken. Avkastning och esultat: Vi ha en avkastning på eget kapital som ge våa kunde tygghet, banken stabilitet och veksamheten växtkaft. måluppfyllnad 2012 Glädjande nog blev 2012 sammantaget ett å dä huvuddelen av våa mål uppnåddes. Intent ökade medabetanas motivation och andelen anställda som uppleve att de ha alla föutsättninga i fom av kompetens, mandat, stöd etceta fö att göa ett ba abete. Extent ökade kundnöjdheten kaftigt bland bankens föetagskunde enligt SKI, Svenskt kvalitetsindex åliga banschmätning. bland pivatkundena ligge kundnöjdheten kva i topp på vå lokala maknad. SKI visa också att me än 80% av kundena uppskatta bankens insatse fö den lokala tillväxten och att nästan vaannan kund ha uppmäksammat bankens hållbahetsabete. På miljöomådet minskade bankens CO2-påvekan inom alla omåden, inkl el/väme och tjänsteeso. Tots en god intäktsutveckling och ökade affäsvolyme nåddes däemot inte avkastnings- och lönsamhetsmålen. Det ekonomiska esultatet, föe bokslutsdispositione och skatt, uppgick till 61,4 mk (52,8). Skillnaden jämföt med föegående å beo fämst på ett något säme äntenetto samtidigt som povisionsnettot föbättats. Även utdelningen på bankens innehav i Swedbank ökade.

8 vår vision Ett öppet och attaktivt Roslagen i tillväxt. Det ä vå vision, det vi långsiktigt abeta fö. Den handla om att bida till att fle människo välje att bo, leva och veka i våt veksamhetsomåde Notälje kommun och ljusteö. Genom att abeta fö en hållba och sund ekonomi hos våa kunde, skapa vi föutsättninga fö tillväxt. Med ett Roslagen i tillväxt, skapas föutsättninga fö banken att växa och utvecklas, vilket ge oss fotsatta esuse att bida till en hållba utveckling. Dag Nodstöm, VD vå syn på hållbahet 7 Kostnadena minskade jämföt med 2011 samtidigt som keditfölustena ökade. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 5,9% (5,3%). Keditfölustena uppgick till 32,8 mk (29,9) vaav stöe delen hänfö sig till ett begänsat antal föetagsengagemang. Stöe delen av keditfölustena utgös av eseveinga fö föluste som ännu ej konstateats men dä banken anse att en eseveing ä nödvändig.

9 vå oganisation 8 RosLaGens sparbanks organisation vd oslagens spabanks stiftelse fö kultu & näingsliv stabe ekonomi, kedit Pesonal, vd-assistent kommunikation & samhälle oslagens spabanks stiftelse fö foskning & utbildning isk & compliance iskcontolle maknad oslagens spabanks stiftelse fö ungdomsboende i oslagen telefonoch intenetbanken notälje Pivat inkl. gind inkl. Pemium och specialådgivning imbo hallstavik älmsta föetag affässtöd från och med 1 oktober 2011 ser sparbankens organisation ut som ovan: 2.3, 4.1, 4.2, 4.3* styrelse 2012 Kut Pettesson, odf. Mats Hultin, vice odf. Dag Nodstöm, VD åsa Andesson Mats Eiksson Audey Malmgen Hansen Eva Pfiste Aleksanda Sndovic lillemo Öst ersättare Sten Tönsten, vice VD personalrepresentanter Ann-louise Nyman Jenny linde-wibeg Makus beglund Maie Deigåd huvudmän 2012 Hamed Abbasi Jens Andesson louise Angleyd Paula Chistofidi Cedeqvist Roland Eiksson Andeas Hofbaue Pe lodenius lena Noén-Mellin Göan Pettesson Tomas Ronquist Hanna Stymne-batt lenneke Sundblom Ewy Svanstöm lena Svenonius bidget Wedbeg bigitta åsbink Mija Ahlstöm Mats Dahlstöm Hans Edlund Chistina Fisk Hans Jacobsson Johan W Kalsson leif lennatsson Ann leweentz Andes lidén Magaeta Säteli Stig-Olof Sandin Pete Tamp Gun-bitt Viktosson åsa Wennefos liv Westemak bitt-maie åhman RevIsoR Jan lasson, Deloitte Ab fackliga organisationer Finansföbundet SACO * RappoRtpaRametRaR

10 vå oganisation 9 RosLaGens sparbank styrelse FRÄMRE RADEN FRåN VÄNSTER: Ann-louise Nyman, Dag Nodstöm VD, Makus beglund, Jenny linde-wibeg bakre RADEN FRåN VÄNSTER : Aleksanda Sndovic, Audey Malmgen Hansen, Sten Tönsten vice VD, åsa Andesson, Mats Eiksson, Kut Pettesson odföande, lillemo Öst EJ NÄRVARANDE På bild: Mats Hultin vice odföande, Eva Pfiste, Maie Deigåd

11 ekonomisk hållbahet 10 styande dokument PÅ detta omåde spabankspolicy iskpolicy Policy inten styning iktlinje fö spaande iktlinje fö likviditetsiske iktlinje fö maknadsiske iktlinje fö opeativa iske iktlinje fö keditiske innehåll hållba ekonomi fö alla långsiktig bankveksamhet finansiell infastuktu Utbildning fö hållba ekonomi tillskapat och födelat ekonomiskt väde

12 ekonomisk hållbarhet RosLaGens sparbank är en stor och viktig del av den finansiella InfRastRuktuRen I norrtälje kommun och LjusteRö. tack vare våra bankkontor och övriga kontaktvägar (telefon, InteRnet osv) har alla I RosLaGen enkel tillgång till finansiella tjänster och kapital för InvesteRInGaR det vill säga förutsättningarna för en ekonomiskt hållbar utveckling. som sparbank har vi alltid haft som uppgift att främja sparsamhet hjälpa våra kunder till en LånGsIktIGt hållbar och sund ekonomi. det kräver en ansvarsfull hantering av våra kunders pengar och en LånGsIktIG syn också på bankens egen verksamhet.

13 ekonomisk hållbahet 12 hållbar ekonomi för alla sveriges första sparbank startade 1820 (I GöteboRG) och följdes snabbt av många fler. Redan när de första sparbankerna bildades, var syftet att dels uppmuntra till sparsamhet, dels Ge vanligt folk en möjlighet att bygga sig en egen trygghet. Nä banken som Notäljes fösta bank - öppnade fösta gången, den 2 juli 1859, blev den snabbt populä. Redan fösta dagen stod 20-talet kunde, vaav en majoitet fö övigt va pigo, i kö fö att sätta in sina spapenga. Föst i kön va pigan Mathilda Sofia Öhman, vas staty utanfö huvudkontoet i Notälje stå som symbol fö spasamhet och långsiktighet. Än idag, 154 å efte gundandet ä Roslagens Spabank fotfaande en bank fö alla, en bank som tänke långsiktigt och som utbilda unga i pivatekonomi. Det som i dag kallas ekonomisk hållbahet ha alltså vait en gundbult i bankens veksamhet ända fån staten. I dag betyde Ekonomisk hållbahet fö oss famfö allt ansva fö: av bankens kapital * Fövaltningen och insättanas (spaanas) medel banktjänste * lättillgängliga i hela våt omåde bida till en sund ekonomi * Att fö våa kunde och utbildning king * Infomation spaande, inte minst fö ban och ungdoma LånGsIktIG bankverksamhet 2.6 En spabank ha inga enskilda ägae, utan leds yttest av huvudmän, i vå bank 32 stycken, som epesentea kunde och boende i bankens omåde vilket ge en unik lokal föanking och hög gad av demokatiskt inflytande! Eftesom det inte finns någa enskilda ägae ä spabanken samtidigt beoende av en vinstgivande affäsveksamhet fö att tygga kapital fö sin famtida veksamhet och utveckling. En spabank kan inte helle flytta. Däfö ä vi helt beoende av att bygden dä vi veka ha en positiv tillväxt vilket banken i sin tu kan stödja både genom sin finansiella sevice och kompetens, och genom att avsätta del av vinsten vaje å till insatse som fämja en långsiktigt hållba tillväxt. Roslagens Spabank ä sedan många å en bank med stabil ekonomi och tygga finanse. Nä det gälle nyckeltal som kapitaltäckning och likviditet ligge banken klat öve myndighetenas kav uppgick pimäkapitalelationen till 15,7%, kapitaltäckningskvoten till 1,79 och soliditeten till 12,7%. Fö me infomation, se bankens åsedovisning. Det övegipande ansvaet fö bankens iniktning, utveckling och stabilitet ha styelsen. Den väljs av huvudmännen och ta bland annat fam avkastnings- och esultatmål och fomulea policys fö stategiska omåden som iskhanteing, utlåning, kapitalfövaltning med mea. bankens VD och medabetae följs upp såväl av intena som extena evisoe, och ha som stöd i den löpande veksamheten bankens egen enhet fö tillskapat och fördelat ekonomiskt värde EC1 diekt tillskapat ekonomiskt väde, tk Intäkte födelat ekonomiskt väde, tk öelsekostnade löne och esättnittninga till anställda Betalninga till finansiäe skatte Utdelning behållet ekonomiskt väde

14 finansiell InfRastRuktuR Roslagens Spabank ä inte baa Notäljes fösta, utan också stösta, bank. Vi ha både fle anställda och fle konto än öviga konkuente i omådet tillsammans. Våa kunde ha dämed alltid näa till sin bank. Dessutom föstäks och kompletteas tillgängligheten av exempelvis telefonbanken (öppen alla vadaga klockan 07-19), intenet, mobilbank och anda modena kanale. Föutom våa fem konto finns också ett ullande bankkonto i fom av bankbussen RUT. Sedan sommaen 2011 besöke den ett antal platse i bland annat skägåden dä Roslagens befolkning mångdubblas i somma- och semestetide enligt fast tidtabell. Juni-augusti 2012 va hållplatsena Gäddö, Gisslehamn, ljusteö och Knutby tog utanfö Notälje stad. Roslagens Spabank ha sedan många å ett näa samabete med Swedbank vad gälle exempelvis IT-system och vi tillhandhålle också deas podukte, exempelvis fonde, bolån och kot, i våt sotiment. Genom Swedbank kan vi också stödja våa kunde i intenationella affäe elle me kompliceade bankfågo. Tack vae samabetet med Swedbank och det 60-tal spabanke som finns unt om i landet, få våa kunde dessutom tillgång till ett ikstäckande kontosnät. utbildning för hållbar ekonomi Unde många å på 1900-talet bedev landets spabanke omfattande infomation och utbildning king spaande. Då statades exempelvis banens tidning Lyckoslanten som finns kva än i dag med välkända figuena Spaa och Slösa. I novembe 2012 kom de också på pesonligt besök till Notälje. Detta i fom av en nyskiven minimusikal som spelades fö öve 600 lågstadieeleve fån hela kommunen unde ett pa daga. behovet av pivatekonomisk utbildning ha baa ökat sedan Spaa och Slösa föst st såg dagens ljus dessutom finns behovet et numea inte baa hos unga. I klassisk spabanksanda ta Roslagens Spabankk hä sitt ansva fö bygdens ungdoma och unga vuxna genom att ebjuda skolo och ch föeninga kostnasfia föeläsninga. Stödet till aktivitete som Ung Föetagsamhet och Egen Somma, bida också till ökad kunskap om föetagandets ets villko bland ynge människo. I Ung Föetagsamhet få gymnasieeleve unde e ett å diva ett eget föetag. Omking 120 eleve i Roslagen gö detta vaje å.. banken bjude på alla föetagstjänste och aangea såväl en julmässa fö UF-föetagen i decembe som en lokal UF-final på våen. En olig nyhet julmässan 2012 va att även UF:ae fån n åland deltog. Egen Somma statades av banken som en del av 150-åsjubiléet å Aktiviteten likna UF till del, men ä dels els öppen fö alla ungdoma anda halvan n av tonåen, dels koncentead till sommaen. en. I Egen Somma skapa ungdomana sitt tt eget sommajobb med stöd fån banken, n, utbildning fån Nyföetagacentum med flea. Egen Somma ha de senaste åen också fått stöd fån fle anda lokala föetag. Hösten 2011 böjade banken också pöva ekonomisk infomation och ådgivning i adio. Tillsammans med bengt Eicsson och Radio Roslagen statades pogammet Pengana och livet som numea ä en fast pogampunkt en timme vaannan vecka (diektsändning) och som webbadio. ekonomisk hållbahet 13 Risk & Compliance - kontoll och uppföljning av iskhanteing, egeleftelevnad, fomella kompetensnivåe och så vidae vilket i sin tu ska gaantea bankens kunde tygghet och säkehet i bankelationen.

15 ekologisk hållbshet 14 styande dokument PÅ detta omåde spabankspolicy miljöpolicy kommunikationspolicy kedit- och iskpolicy innehåll Miljöabete på djupet öka kundenas medvetande Mål och utfall 2012 Miljöaktivitete 2012 Vå miljöpåvekan Podukte och tjänste med miljöpofil Avfall

16 ekologisk hållbarhet bank I sig är en verksamhet med LIten direkt miljöpåverkan. ändå har vi valt att GöRa ekologiskt hållbarhet till en strategisk fråga av flera skäl: * sparbank har alltid handlat om att främja sparsamhet. det GäLLeR självklart även sparsamhet om naturens ResuRseR * vår vision om ett attraktivt och öppet RosLaGen I tillväxt är starkt beroende av att både värna RosLaGens fantastiska miljö, och en tillväxt som är LånGsIktIGt hållbar. * som bank och ett av vår bygds större företag, har vi ett särskilt ansvar, samtidigt som vi också kan påverka kunskap och attityder hos våra kunder

17 ekologisk hållbshet 16 EN1 miljöarbete på djupet bankens miljöarbete är en del av den dagliga affärsverksamheten där arbetet att minska användandet av kontanter är en konkret miljöförbättring, miljöanalyser vid utlåning till företag en annan. som miljöcertifierad bank strävar vi också hela tiden att minska vår energi- och ResuRsföRbRuknInG va ået då Roslagens Spabanks miljöcetifieing fyllde 10 å. Redan 2002 blev vi (som anda bank i Noden) cetifieade enligt ISO14001 och bedive däfö ett systematiskt miljöföbättingsabete. Styelsen fastställe åligen de övegipande målen fö banken och det innefatta även miljö. I vadagen hålls miljöabetet levande av de miljöombud som finns bland medabetana på alla konto och avdelninga. Våt anda stoa steg i att poaktivt och systematiskt abeta fö ekologisk hållbahet kom 2008 då vi fö fösta gången fick vå veksamhet veifiead som klimatneutal. Det innebä bland annat att vi abeta fö att föenkla kundenas affäe på ett sätt som gö att esusåtgången minska genom detta föbätta vi samhällets ekologiska hållbahet och även våa kundes ekonomi. Vi abeta även med att minska vå påvekan på miljön genom effektiviseinga och föbättinga och kompensea fö de utsläpp vi stå fö i veksamheten diekt och indiekt. I samabete med föetaget Respect Euope ha vi inventeat våa koldioxidutsläpp och betala en ekonomisk kompensation fö de koldioxidutsläpp som vi mätt upp unde ået som gått. Fö 2012 uppgick de samlade koldioxid-utsläppen till 92,27 ton. öka kundernas medvetande EN6 EN7 Eftesom banken i sig inte ha så sto del i diekt miljöpåvekan falle det på vå lott att fösöka påveka anda, fämst kunde och leveantöe, att bida till en bätte miljö. I vadagen ske detta bland annat genom att hjälpa kundena till att använda anda betalningsmedel än kontante.

18 ekologisk hållbshet 17 tabell mål och utfall EN7 mål 2012 Minska co2 utsläpp utfall Minskning med 26 ton öka kundenas spabanks medvetenhet om oslagensspabanks miljöabete till 65% i svenskt kundnöjdhetsindex. 54% mål 2013 fö 2013 ä bankens övegipande miljömål att minska nivån av co2-utsläpp och öka kundenas medvetenhet om våt miljöabete till 65% i svenskt kundnöjdhetsindex. miljöaktiviteter 2012 Även om hållbahetstänkandet ska pägla vadagen både i affäsveksamheten och intent, kaftsamlas miljökommunikationen säskilt unde ett pa tillfällen vaje å. Vi uppmäksamma Eath Hou som gå ut på att släcka all belysning unde en timme i mas, något som vi gjode på alla konto. Våt flaggskepp inom Ekologisk Hållbahet ha annas blivit den Hållbahetsvecka som vi anodna i oktobe. Då bjude vi in olika lokala poducente att sälja sina vao på våa konto, näpoduceat och hållbat. Dessutom fiade vi kanelbullens-dag, uppmuntade till spaande och hade fukostseminaium om Etiska och Hållbaa fonde. En nyhet fö ået va att alla medabetae och chefe i synnehet uppmanades att samtek källsoteat 2012 Pappesföpackninga Wellpapp Plastföpackninga Metall glas etupappe- tidninga Bännbat - fjäväme EN 22 kg minska sin påvekan på miljön genom att unde denna vecka ta sig till abetet genom samåkning elle via kollektiva och/ elle humandivna fädmedel (läs: cykel). Det gav en positiv effekt och ledde till att vi unde denna vecka minskade våa utsläpp ejält. vår miljöpåverkan Intent kompletteades också de åtevinnings- och sopsoteingsstatione som finns unt om på konto och avdelninga med en säskild penn-insamling. I samabete med föetaget TeaCycles Pennbigaden ä det nu möjligt att enkelt åtevinna alla slags kulspetspenno, filtpenno, stiftpenno, koigeingspenno, mäkpenno och övestykningspenno i plast och metall. Fö vaje penna som banken samla in, gå dessutom 20 öe till bris. Vi fotsatte även med vå tadition att plantea gana lokalt på den av Natuvådsstiftelsen ägda Fäsna gåd. Sedan slutet av 1990-talet ha banken abetat aktivt med att påveka enegiföbukningen. Den sammanlagda enegiföbukningen minskade med kwh fån EN6 EN7 EN26 EN29 Roslagens Spabanks diekta påvekan bestå famfö allt en enegikonsumtion, tjänsteeso och inköpta tanspote inte minst fö kontanthanteing! - samt pappesföbukning. Enligt vå instuktion fö tjänsteeso ska miljöpåvekan tas i beaktande vid val av essätt vid tjänsteesa. Det innebä att nä så ä möjligt välje vi t ex buss famfö bil, tåg famfö flyg, hybil miljöklass 1, elektoniska biljette istället fö pappesbiljette, samåkning och så vidae. Telefonkonfeense ska alltid övevägas

19 ekologisk hållbshet 18 som ett altenativ till tjänsteesa. Fö alla upphandling gälle bankens Instuktion fö Inköp. Instuktionen ställe kav på att vå miljöpolicy ska beaktas och att inköp bö göas av en leveantö som ha ett miljöabete, helst ett miljö-cetifieat föetag. Föetag i våt näomåde ska om möjligt också pioiteas. produkter och tjänster med miljöprofil EN6 EN26 Roslagens Spabank ha i samvekan med Swedbank - ett stot utbud av miljöpodukte- och tjänste fö pivatpesone och föetag. På spaaomådet finns ett antal miljö- och etikfonde som fövaltas av Swedbank Robu. Egen bil ä det vanligaste tanspotmedlet fö eso till och fån abetet, då den kommunala infastuktuen fö pesontanspote inte äcke fullt ut. Tots det minskade bilpendlingen 2012 till fömån fö ökat esande med buss. Rappoteingen ha unde 2012 vait fivillig avseende pendling, cika 85% av bankens medabetae ha svaat. Dock ä appoteing av tjänsteeso obligatoisk även u miljöpespektivet. betal- och keditkot med olika iniktninga ä en viktig podukt fö att fämja miljön långsiktig. Det finns pofileade kot som ha en diekt koppling till miljöabetet, till exempel WWF-kotet dä kotinnehavaen löpande bida till Väldsnatufondens veksamhet. På lånaomådet ha banken utvecklat ett eget Enegilån fö pivatpesone som vill indiekt enegiföbukning fån tjänsteeso föbukning (km) göa föbättinga på sin fastighet utifån ett miljöpespektiv. En vaiant av lånet ä ett VA-lån fö investeinga i vatten och avlopp. Hä ha banken unde 2012 också vait mycket aktiv med infomation till fastighetsägae och samfällighete som beös av kommunens stoa utbyggnad av VA-nätet. Till poduktena inom lånaomådet hö också ett Miljöbillån. avfall EN22 Inom banken källsoteas allt avfall och exempelvis pappe och plast gå till åtevinning. Övigt avfall gå till föbänning. Faligt avfall bestå famfö allt av kasseade datoe och skäma och hanteas miljövänligt i samabete med exten leveantö. EN17 EN29 klimatpåvekan (ton co2 eqv)* flyg tåg Buss hybil, taxi, pivatbil ,67 <0,01 0,46 1, ,72 <0,01 0,78 4, ,21 <0,01 0,87 11,49 total ,43 27,90 37,57 indiekt enegikonsumtion Pe källa EN4 EN16 föbukning (mwh) klimatpåvekan (ton co2 eqv)* elekticitet Ba Miljöval fjäväme ,02 2,20 0,02 2,48 0,02 3,15 total ,22 2,50 3,17

20 ekologisk hållbshet 19 indiekt enegiföbukning fån Pendlingseso EN17 EN29 föbukning (km) tåg Buss Bil total klimatpåvekan (ton co2 eqv)* <0,01 5,66 73,03 <0,01 4,82 79,88 0 6,49 77, ,69 84,70 83,52 * co2 ekvivalente omfatta metangas, lustgas och koldioxid fimabil, diekt enegiföbukning köda km etanol e85 Diesel Bensin total fimabil, diekt enegiföbukning Pe källa EN3 EN16 föbukning (lite) klimatpåvekan (ton co2 eqv)* etanol e85 Diesel Bensin ,18 0,98 0, ,50 1,42 0, ,66 0,48 total ,45 2,29 1,14

21 social hållbahet 20 styande dokument PÅ detta omåde spabankspolicy miljöpolicy Policy fö egeleftelevnad etikpolicy Pesonal- och oganisationspolicy med undeliggande iktlinje kommunikationspolicy iktlinje fö samhällsabete innehåll samhällsmoto fö byggden spabanksdagen spabanksloppet hallstaviksnätveket sponsing stöd till välgöenhet seminaie och föeläsninga stiftelsena: kultu & näingsliv, foskning & Utbildning nyskapade satsninga 2012 Ungdomsboende fle aktivitete kouption och kundes integitet

22 social hållbarhet ekologiskt, miljö 21 RosLaGens sparbank vill att fler människor ska bo, Leva och verka I RosLaGen. vår vision är ett attraktivt och öppet RosLaGen I tillväxt. därför stöder vi en LånGsIktIG social hållbar utveckling på en Rad områden. det kan vi GöRa Genom att varje år sätta av en del av vinsten efter skatter och bokslutsdispositioner. över 70 miljoner kronor har på så vis de senaste tio åren återinvesterats I aktiviteter, InItIatIv, projekt och samarbeten för RosLaGens utveckling.

23 social hållbahet 22 SO1 samhällsmotor för bygden en bra skola och miljö för barn och ungdomar är en av de viktigaste förutsättningarna för att fler ska vilja bo, Leva och verka I RosLaGen. men banken stöder också social hållbarhet på flera andra områden, bland annat Genom att InspIReRa till nya IdéeR och satsningar. Med spabank mena vi att dels vaa bank, dels vaa en samhällsmoto som väcke debatt, dive fam satsninga och genomfö egna utvecklingsaktivitete. Så ha bankens styelse fomuleat Roslagens Spabanks syfte, det vill säga svaet på fågan om vad vi ska göa fö vilka och vafö. bankens vision ä ett attaktivt och öppet Roslagen i tillväxt. Med ett öppet Roslagen mena vi att det ska vaa lätt att leva, veka och vistas hä. Fö pivatpesone såväl som fö föetag, i abete och unde fitid. I vadagen to vi att nävaon av banken och dess veksamhet i sig kan bida till att göa det enklae att leva och bygga sin famtid i Roslagen. Men vi stöde också pojekt och samabeten som kan föbätta infastuktu och anda gundläggande föutsättninga, inte minst en ba skola. Huvuddelen av de aktivitetena inom samhällsnyttan hanteas av bankens stiftelse: Spabanks stiftelse * Roslagens fö foskning och utbildning Spabanks stiftelse * Roslagens fö näingsliv och kultu Spabanks stiftelse * Roslagens fö ungdomsboende i Roslagen Stiftelsena ä juidiskt obeoende oganisatione som basea sin veksamhet på vinstavsättninga fån Roslagens Spabank enligt åliga beslut av bankens huvudmän på åsstämman. bankens och stiftelsenas veksamhet samodnas i bankstyelsens utskott fö samhällsnytta. Unde 2012 genomfödes bland annat följande aktivitete på detta omåde: sparbanksdagen Vaje å aangea Roslagens Spabank ett stot evenemang fö familje, ban och ungdoma, Spabanksdagen. Evenemanget, som alltid hålls den anda lödagen i juni i Societetspaken i Notälje, ge dessutom ett stot antal föeninga (me än

24 sparbanksloppet bankens eget motionslopp ha seda staten 2009 vait en del av Rånäs 4H:s aangemang Roslagsnatta i Notälje i juli pövades att göa ett eget evenemang av Spabanksloppet med flea olika stäcko och åldesklasse och i anslutning till Mahtildahallen (täningshall uppföd med stöd av Roslagens Spabanks stiftelse 2011) på Campus Roslagen i Notälje. I soligt septembeväde lockade tävlingen ett pa hunda ban och vuxna som spang, gick elle joggade fån ett pa hunda mete upp till huvudklassens 5 km. hallstaviksnätverket Sedan 2007 stöde banken Hallstaviksnätvekets abete med att vända utvecklingen i kommunens noa dela, bygga famtidsto och skapa nya abetstillfällen. I stödet ha ingått sponsing av pojektledae på deltid (20%) unde 2012 och lokale fö nätveket i Hallstaviks centum. Roslagens Spabank ä också delägae (49%) i Hallstavik Invest Ab som statades i novembe 2009 fö att aktivt abeta fö att behålla och få fle föetag till Hallstaviks-omådet. Medabetana på bankens konto i Hallstavik deltog också tillsammans med ett stot antal lokala föeninga och föetag - i nätvekets aangemang Hallstaviks-dagen på hösten. InspIRatIon RImbo De positiva efaenhetena fån buksoten Hallstavik inspieade till att också fösöka samla alla lokala positiva kafte i kommunens västa dela, i och unt Rimbo. Den medeltida handelsplatsen ä i dag ett snabbt växande bostadsomåde med inte minst ett mycket aktivt föeningsliv. Hu kan den positiva utvecklingen i Rimbo stödjas och föbättas ytteligae och alla nya invånae bli en del av den? Det va någa av fågona fö Inspiation Rimbo ett seminaium i maj fö alla som ä intesseade av Rimbos utveckling. Ett 80-tal pesone lyssnade på, och debatteade med, ledande kommunpolitike, föetagae och föeningsepesentante. Fö inspiation stod väden, Rimbo Ridhus, och intenationellt ekände keativitets-inspiatöen Theo Häén fö övigt född och uppvuxen i Finnsta. sponsring banken sponsa vaje å ett stot antal föeninga med fämst veksamhet fö ban och ungdoma. bland de stöe sponsingssamabetena fanns 2012 fiidottsklubben Rånäs 4H, fotbollsklubben, bkv Notälje och speedwayklubben Rospiggana i Hallstavik. Ungdoma, ledae och anda medlemma i samabetsklubbana inbjöds på hösten också till en uppskattad inspiationskväll med föe väldsmästaen i bottning, Matin lidbeg. social hållbahet stycken 2012!) möjlighet att visa upp sin veksamhet. Föutom dessa aktivitete innehålle också Spabanksdagen finalen bantävlingen Roslagstalang. Den vanns 2012 av Fanny Danneke som sjöng Jessie J:s Nobody s pefect. Piset delades ut av åets huvudatist, flickfavoiten Ulik Munthe. Totalt besöktes Societetspaken av ett pa tusen pesone, som bland annat kunde se Nobil vinna oddtävlingen Mathildaodden (efte bankens fösta kund 1859) och täffa hemmafixaen och TV-pofilen Matin Timell.

25 social hållbahet 24 stöd till välgörenhet Banken stöde också flea oganisatione fö välgöande ändamål. Hit hö Cancefonden, Aktiva Synskadade, Ett Nakotikafitt Samhälle, Städa Sveige och Kids Ak (faddeban). Vidae ha banken samabetat med lokala lions-föeninga och stöttat altenativa julfianden fö hemlösa. Genom att delta i julmaknadens pyntafinaste-julganen-tävling (ett initiativ fån Centumfastighete) bidog banken också till kykans banveksamhet. seminari er och föreläsningar Via stiftelsen fö foskning och utbildning ä Roslagens Spabank en viktig bidagsgivae till Handelshögskolan i Stockholms utbildning Cente fo Retailing på Campus Roslagen. Genom studentenas etailklubb fö banken, stöttas också handelsstudentena med uppsatsuppgifte, utbildnings-case, kontakte med bankledningen med mea. Spabanken fösöke också göa Handelshögskolans stoa kompetens och beda nätvek tillgängliga fö näingslivet i Roslagen. Däfö aangeas åligen fya fukostföeläsninga på Campus, öppna fö allmänheten genomfödes fya föeläsninga som vadea lockade uppemot hunda pesone. kultur & näringsliv, forskning & utbildning Spabankens stiftelse fö näingsliv och kultu, espektive foskning och utbildning, bildades Stiftelsena ska bida till en positiv samhällsutveckling inom Roslagens Spabanks veksamhetsomåde. Sedan staten ha stiftelsena delat ut öve 50 miljone kono i bidag, stöd och stipendie. Fö tionde ået i ad delade stiftelsena ut en bokpemie till en elev i vaje avgångsklass i gundskolan och i gymna- siet. lexikonet delas ut till elev som haft en positiv utveckling, vait en god kamat och nått ba studieesultat utifån sina föutsättninga. I å delades 79 stycken lexikon ut och totalt ha nu 649 ungdoma pemieats på detta sätt. Stiftelsena subventionea vidae skolona med studiebesök hos Pythagoas museum, Vikingabyn Stoholmen, Ekenlaboatoiet (vattendaga), Notälje Natuvådsstiftelsen (miljö och natudaga) och Fäsna 4 H-gåden (djudaga). Subventionena uppgick till öve kono unde å Stiftelsena ge också skolo bidag fö abete med Fiends mot våld och mobbning. Roslagens Spabanks Stiftelses och Handelskammaen Notälje dela ut pis till åets entepenö vid den åliga föetagsgalan på hösten. Vinnae 2012 blev Notelje bennei. nyskapade satsningar 2012 Bland de stöe besluten 2012 finns en miljon kono, födelat öve åen , till s/s Notälje. Dämed få stiftelsen s/s Notelje möjlighet att abeta med de undehåll som ä nödvändiga fö att ångfatyget även fotsättningsvis kan utgöa det blickfång och vaa den siluett som ä ett av Notäljes och Roslagens vaumäken. Ett annat nytt, och stot, åtagande ä pojektet bätte ska bli bäst som statade höstteminen Nämae 250 läae och ektoe fån gymnasieskolona i Notälje kommun deltog vid det inledande seminaiet. Pojektets syfte ä att skolledae och ektoe vid kommunens gundskolo och föskolo ska få möjlighet att genomgå en pesonlig utveckling av ledaskapet som ligge utanfö kommunens satsning på det pedagogiska ledaskapet. Fö att undelätta och stimulea till höge utbildning fö ungdoma boende i elle med anknytning till Notälje kommun utannonseades fösta gången utlandsstipendium unde våen Stipendiet ska gå till teminsavgiften vid univesitet, högskola elle foskningsinstitut. I maj 2012 delades nio stipendie fö utlandsstudie ut, på sammanlagt kono. ungdomsboende Stiftelsen Roslagens Spabanks Ungdomsboende i Roslagen instiftades 2007 och ebjude hyeslägenhete till ungdoma mellan 18 och 29 å. bankens ban- och ungdomskonto (bus-kontot) ge inte baa ba änta, utan också en köplats till stiftelsens ungdomsboenden. Vid åsskiftet hade stiftelsen 18 lägenhete på Aholmagatan i Notälje, två i Dottningdal och 30 studentlägenhete på Campus Roslagen i Notälje. Stiftelsen äge också en tomt vid Spotcentum i Notälje. fler aktiviteter Unde flea å ha banken delat ut specialanpassade datoe till ban och ungdoma med läs- och skivsvåighete. Hittills ha det blivit öve 200 datoe men 2012 valde banken att istället satsa på ipads. 23 mellanstadieeleve fick ta emot va sin, och dessutom vaa med på en utbildningskväll fö att läa sig alla pogam och finesse. förslag på bankutbildning Hösten 2012 lämnades (fö anda gången) en ansökan in till Ykeshögskolemyndigheten om att stata en tvååig bankutbildning i Notälje. bakom ansökan som gjodes på initiativ av spabanken - stod

26 På alla bankens konto finns sedan 2011 en defibillato hjätstatae och utbildad pesonal. Unde den föäldavanding, Walkabouten, som Notälje kommun aangea i samband med skolonas avslutninga va Roslagens Spabank en av de statione som vandana skulle besöka. I Roslagsambassadöenas kultuaktivitet levande adventskalende i Notälje buka banken ha en lucka. Så också decembe 2012, då skådespeleskan Anne Kulle läste om Kajsa Kavats jul fö ett 50-tal pesone inne på bankkontoet. Sedan flea å genomfö banken tillsammans med Notälje Resebyå en senioesa till någon spännande euopeisk stostad åkte 50 senioe (+55 å) på en långhelg till Rom i slutet av septembe. korruption och kunders InteGRItet SO2, SO3, SO4, PR8 I banken bedöms inga affäsenhete ha säskild isk elatead till kouption. Samtliga nya medabetae utbildas i etiska iktlinje, laga och egelvek. Dessa följs också upp åligen. Unde 2012 ha inga incidente gällande kouption intäffat. Inga klagomål ha elle anföts avseende kundes integitet och/elle fölust av kundinfomation. social hållbahet 25 bland annat alla banke i Notälje men också Finansföbundet, Swedbank och Spabankena. Tyvä avslogs ansökan i januai 2013 av Ykeshögskolemyndigheten.

27 medabetae 26 styande dokument PÅ detta omåde Pesonal och oganisationspolicy Policy fö egeleftelevnad etikpolicy bankens vädeinga innehåll engageade och kunniga medabetae Mål och utfall 2012 Våa vädeiga Motivation och engagemang en klat fiskae bank på te å Medabetae sjukfånvao Jämställdhet och mångfald kompetens och utbildning Diskimineingsincidente

28 medarbetare det personliga mötet med kunden är basen I bankens verksamhet. där ska kunderna mötas av hög kompetens och vänlig service I LInje med bankens värderingar. delaktighet och utveckling är förutsättningar för att få motiverade och engagerade medarbetare. tillsammans med utbildning, moderna verktyg och tydliga RoLLeR och processer ska det bidra till nöjdare kunder och mer affärer.

29 medabetae 28 engagerade och kunninga medarbetare både kundnytta och samhällsnytta GöR det viktigt med friska medarbetare, något som också är självklart för en bank som arbetar med social hållbarhet. under 2012 har sjukfrånvaron varit fortsatt LåG och andelen medarbetare som själva tycker att de har bra hälsa är fortsatt hög. våra värderingar la12 Vädeingana hålls levande i vadagen genom uppföljning på bland annat affäsplaneinga (se nedan), utvecklingssamtal och lönesamtal. Medabetanas kännedom om, och inställning till, vädeingana följs också i den åliga medabetamätningen Voice kände 99% (95% ået föe) av bankens anställda till vädeingana. Samtliga medabetae ha unde ået haft minst ett utvecklingssamtal med sin nämaste chef fö utvädeing och uppföljning av utföt abete. Efte samtalen gös individuella utvecklingsplane fö kot och lång sikt upp. Vaje medabetae ha en befattningsbeskivning som beskive vad just den pesonen ha fö uppdag, ansva och befogenhete. I Roslagens Spabank ska vi bemöta vaanda och anda: Ett bankens övegipande målomåden ä motiveade medabetae. Det följs upp med en ålig inten mätning med hög svasfekvens, 2012 svaade 93% av medabetana på enkäten. Mätningen ge bland annat ett samlad index, Voiceindex, öve hu medabetana uppfatta motivation och engagemang * Positivt * Med ömsesidig espekt * Engageat delaktighet, mål och kav, ansva och befogenhete, ledaskap med mea. å 2012 ökade Voice-index fån 767 till 819. Enligt undesökningsföetaget ä index öve 700 ett ba väde. Ett viktigt mål fö banken ä att ha medabetae som ä motiveade, få stöd och ha befogenhete, ta ansva och ha kompetens fö sin ykesoll vi kalla det empowement. å 2011 uppnådde vi 54% - utfallet fö 2012 blev 55%. en klart friskare bank på tre år! både kundnytta och samhällsnytta gö det viktigt med fiska medabetae, något som också ä självklat fö en bank som abeta fö bland annat social hållbahet.

30 Ett annat hälsotal vi följe upp, ä sjukfånvao dä målet ä maximalt 3,5%. Fö 2012 blev utfallet 2,7% (2,5% föegående å). Såväl sjukfånvaon som andelen långtidsfiska följs upp månatligen. Fö att föbätta hälsotalen dive banken en fotsättning på föegående ås hälso- satsninga, nämligen Hälsopojekt Detta pojekt divs i samabete med en exten fiskvådspedagog dä alla medabetae och bankens styelse abeta med bland annat individuella hälsopofile fö både fysisk och psykisk hälsa. Tillsammans med fiskvådspedagogen ha individuella plane abetats fam fö att utveckla och föbätta den enskilde individens hälsa och välmående. Målet, att öve 80% av medabetana ska ha ba elle mycket ba livsstil och hälsodata ä dämed uppfyllt men fö att bibehålla den positiva tenden, fotsätte hälsoabetet bland annat ebjuds alla medabetae aktivitete u en fiskvådsmeny samt ha fotsatt möjlighet att få ett åligt fiskvådsbidag på 2000 k. I banken finns också två medabetaföeninga fitidsföeningen Umgänget som aangea tivselkvälla, utflykte etceta; och Konstföeningen som bildades banken stöde också den senioklubb som ä öppen fö tidigae, men nu pensioneade medabetae. mål och utfall la7 mål 2012 utfall mål 2013 empowement ska nå minst 55% i åets medabetaeundesökning 55% empowement ska nå minst 56% i nästa nästa ås medabetaeundesökning sjukfånvaon ska ej övestiga 3,5% 2,7% sjukfånvaon ska ej övestiga 3,5% * undelaget fö mätningen avseende empowement ha hämtats u åets medabetaeundesökning VOIce sjukfånvao la män kvinno total sjukfånvao1 kot sjukfånvao2 lång sjukfånvao3 långtidsfiska4 1,0% 1,0% 0% 81% 3,4% 2,0% 1,4% 68% 2011 män kvinno 1,1% 1,1% 0% 80% 3,2% 1,9% 1,2% 73% 2010 män kvinno 1,3% 1,3% 0% 73,3% 3,4% 1,7% 1,7% 70% Vi ha inga anmälda abetselateade sjukdoma/skado. Den sjukfånvao vi ha ä inte något känt abetselateat. 1. total fånvao i föhållande till den sammanlagda odinaie abetstiden fö män espektive kvinno 2. Definition v kot sjukfånvao < 60 dg sjukfånvao 3. Definition v lång sjukfånvao > 60 dg sjukfånvao 4. Definition v långtidsfiska Med långtidsfiska menas de som unde den senaste 12-månadespeioden haft max 5 daga med sjukfånvao. medabetae 29 Roslagens Spabanks långsiktiga mål nä det gälle hälsa och sjukfånvao ä 80% långtidsfiska (pesone med maximalt fem sjukdaga unde en tolvmånadespeiod) blev utfallet 71,3% (74,7% föegående å).

31 medabetae 30 medarbetare betare la2, la4 Unde 2012 va medelantalet anställda 96. Totalt alt va 119 pesone anställda i banken unde det totala d ået.. A Av d l antalet l anställda abeta omking te fjädedela med diekt kundkontakt och öviga i stabs- och stödfunktione samt administation. Unde 2012 ha sammanlagt 6 pesone slutat i banken, fya fö att gå i pension och två till anda abetsgivae. jämställdhet och mångfald la13 Roslagens Spabank vill vaa ett föedöme inom jämställdhet och mångfald utifån de föutsättninga som gälle i Roslagen. Alla medabetae oavsett kön, etnisk tillhöighet, eligion elle annan tosuppfattning, ålde, sexuell läggning elle funktionshinde ska ha lika föutsättninga nä det gälle abetsuppgifte och möjlighet till kaiä och löneutveckling. I bankens styelse ä könsfödelningen jämn och bland bankens chefe, inklusive VD, ä nio kvinno och sju män. Totalt i banken ä 68% av de 119 anställda (tillsvidae- och visstidsanställda) kvinno. kompetens och utbilding Alla anställda på Roslagens Spabank omfattas av kollektivavtal mellan bao och Finansföbundet elle bao och SACO. Även om huvuddelen av bankens medabetae ä bosatta i veksamhetsomådet en annan aspekt av näpoducead bank! fotsätte unde 2013 ett abete med att locka fle anställda att bosätta sig i Notälje Kommun. Fö bankens VD finns ett uttalat kav på att denne ska vaa bosatt i veksamhetsomådet. Fö att säkeställa att detta eftelevs gös en ålig lönekatläggning med handlingsplan i samband med famtagandet av jämställdhetsplanen. Vi stäva också efte att anställa medabetae med olika efaenhete och olika etnisk bakgund samt en jämn födelning mellan män och kvinno på samtliga nivåe. Vid vaje ekyteing ska däfö dessa pofile på kandidate pesenteas i ett uval. Fö de olika ykesollena i banken finns motsvaande utbildninga och vidaeutbildninga. Dessa kompletteas med intena cetifieinga och, fö medabetae som abeta med kvalificead placeingsådgivning, den extena Swedsec-licensen en kvalitetsmäkning som idag 15 av bankens ådgivae ha uppnått. diskrimineringsincidenter HR4 Unde ået ha inga incidente gällande diskimineing föekommit.

32 medabetae 31 utbildning la10 utbildningstimma timma Obligatoiska åliga uppdateinga övig utbildning tabell Åldesfödelning Åldesfödelning -29 å å 50 å Antal anställda (2.8)* - kvinno - Män Medelantal anställda % 32% 96 Pesonalomsättning ledningsgupp - kvinno - Män chefspositione - kvinno - Män 5% % 30% 97 5% Av det totala antalet anställda abeta 75% med kundkontakt. medabetae la1, la2 medabetae % 28% 95 6% text fö beäkning fån föegående å: Antalet abetade timma uppgick till totalt Med abetstidsmåttet timma fö en helåsabetae uppgick medelantalet anställda i oslagens spabank unde ået till Pesonalomsättning beäknas genom antalet slutade i föhållande till antalet anställda * oslagens spabank edovisa endast total pesonalstyka jämställdhet och mångfald la13 jämställdhet och mångfald Antal anställda ledningsgupp (affäsledning)* kontoschefe ** styelse, valda av stämman antal totalt män kvinno * Bankens ledning bestå av VD och vice VD. Affäsledningsguppen bestå av VD, kontoschefe inlkusive föetagsmaknadschef och chef telefonbanken samt chefena fö Affässtöd espektive Maknad. ** chefena fö bankens fem konto, föetagsenheten och telefonbanken.

33 bankens elatione , 4.15, 4.16, 4.17 * bankens ReLatIoneR oslagens spabanks intessente och samabetspatnes finns inom flea olika dela i samhället. Bankens intessente ä de som påveka elle kan påvekas av oslagens spabanks veksamhet. föutom medabetae, kunde, ägae och leveantöe samabeta vi med ett antal olika oganisatione och nätvek. intessentgupp föväntninga PÅ oslagens spabank huvudsakliga foum fö dialog väsentliga fågo unde 2012 kunde tillgång till banksevice och finansiell ådgivning Bokade möten, besök på banken, telefon och intenet, kundmöten och kundtäffa långsiktigt sund och hållba ekonomi MeDABetAe kompetensutveckling, imlig esättning, mångfald, jämställdhet, kaiäutveckling, god abetsmiljö facklig dialog, löpande dialog chef medabetae, Medabetaoch lönesamtal, Intanät och inteninfomation ökad fisknävao minskad sjukfånvao, kompetensutveckling, löneavtal (finansföbundet Bankabetsgivana) huvudmän* långsiktig sund, stabil och lönsam veksamhet åsstämma, höstmöte samt lokala huvudmannatäffa i notälje, imbo, hallstavik och älmsta esultatutveckling och samhällsnytta notälje kommun Bida till en långsiktigt hållba utveckling fö alla som bo, leve och veka i notälje kommun Dialogmöten i specifia fågo, Medvekan i seminaie/ konfeense lokal tillväxt och miljöabete föetagselateade nätvek Och OgAnIsAtIOne kontinuelig dialog, bida med kunskap och epesentation i styelse och ledning enligt ålig mötesagenda Bida till en långsiktigt hållba utveckling fö alla som bo, leve och veka i notälje kommun. OgAnIsAtIOne Och IDOttsföenIngA Dialog, aktivt engagemang och sponsing spabanksdagen, sponsomöten, nätvek ökad ömsesidig nytta leveantöe öppenhet, ättvist samabete, konkuens-fihet, edlighet Individuella leveantös föhandlinga Utveckling av elatione, podukte och tjänste; miljöpövning av leveantöe spabankenas IksföBUnD Delaktighet och engagemang i föbundets veksamhet; öppen kommunikation och stabil veksamhet Dialogmöten i specifia fågo, Medvekan i seminaie/konfeense, stämma, Abetsguppe samabete i utvecklings- och kvalitetsfågo swedbank eftelevnad av samabetsavtalet, fösäljning och kundaktivitet Abetsguppe, samåd föhandlingsdeligatione It- och poduktutveckling; nya kanale (mobilbank, appa mm) MynDIghete eftelevnad av laga och föodninga om finansiellt, miljö-, och socialt ansva och skyldighete skiftligen elle vid besök enligt appotkav; på begäan; elle vid stöe föänding i veksamheten Uppföljning av egelvek inom bland annat keditgivning och likviditet * en spabank ha inga enskilda ägae. yttesta beslutsoganet utgös av (32) huvudmän som epesentea insättana och invånana i spabankens veksamhetsomåde. Dessa utses till hälften av kommunen och den anda halvan utse huvudmännen som valts av kommunen. På bankens åsstämma välje huvudmännen bl a bankens styelse. * RappoRtpaRametRaR

34 notälje, huvudkonto Danskes gänd 2, notälje e-post: notälje gindkontoet klövegatan 1, notälje e-post: imbokontoet köpmannagatan 5 A, imbo e-post: hallstavikskontoet gottstavägen 10, hallstavik e-post: älmstakontoet centumvägen 7, Väddö e-post: säte i notälje Bankgio: Oganisationsnumme: telefonbank: telefonbanken Via telefonbanken ha du tillgång till pesolig sevice, självbätjning och annan viktig infomation nä det passa dig. tjänsten ä helt kostnadsfi och du kan snabbt och enkelt betala äkninga, göa öveföinga elle ansöka om kot vat i välden du än befinne dig. telefonbankens öppettide ä alla vadaga fö pesonlig sevice självbetjäningen ä öppen dygnet unt. telefon: elle oslagensspabank.se miljöcetifiead enligt iso kontosadesse 33 kontorsadresser

35 gi-kosefeens 34 GRI-koRsRefeRens nedan återges vilka IndIkatoReR som RosLaGens sparbank valt att RedovIsa helt eller delvis I denna RappoRt. dessa IndIkatoReR speglar vår väsentliga hållbarhetspåverkan. nedanstående IndIkatoReR är fritt översatta från engelska. för fullständig formulering se Roslagens Spabank appotea på C nivå enligt GRI:s (Global Repoting Initative) iktlinje fö edovisning av hållbahetsabete. I tabellen på utvikssidona anges va i Hållbahetsedovisningen och åsedovisningen 2012 infomationen finns. I innehållsföteckningen fö GRI åtefinns samtliga tilläggsindikatoe som Roslagens Spabank bedömt vaa elevanta fö sin veksamhet och med utgångspunkt i föetagets viktigaste hållbahetsfågo. Rappoteingen följe åsedovisningen, det vill säga kalendeå 3.3*. Denna edovisning avse kalendeået *. Redovisningen omfatta hela Roslagens Spabank utan avgänsninga i veksamheten. 3.11*. * RappoRtpaRametRaR

36 oslagens spabank gi index 2012

37 Pofil * sidn 4 styning, Åtagande och engagemang 4.1 ledningsoganisation 8, Å Om högsta peson i ledning också ä vekställande Å Antal obeoende, icke-vekställande styelseledamöte Å Mekanisme fö aktieägae och anställda att ge ekommendatione till högsta beslutande ogan Å Deklaatione, pincipe elle anda initiativ som oganisationen anslutit sig till elle stödje Intessente som involveats av oganisationen 32 styning Åtaganden betäffande extena initiativ engagemang i intessente 4.15 Pincip fö identifieing och uval av intessente tillvägagångsätt vid kommunikation med intessente Viktiga omåden som lyfts fam via kommunikation med intessente 32 geneeat ekonomiskt väde 12 ekonomiska effekte som följe av klimatföänding d d 16, ekonomiska indikatoe ec ec1 ec2 ekonomisk Pestation miljöindikatoe en en1 en3 mateial Mateialföbukning enegi Diekt enegikonsumtion uppdelat på pimäa enegikällo en4 Indiekt enegikonsumtion uppdelat på pimäa enegikällo en6 Initiativ fö att tillhandahålla enegieffektiva och fönyelsebaa podukte och tjänste samt minskning av enegibe- hovet genom dessa initiativ d 16, 18 en 7 Initiativ fö att minska indiekt enegikonsumtion samt minskning som uppnåtts d 17 en16 Diekta och indiekta utsläpp av växthusgase 18, 19 en17 Anda indiekta utsläpp av växthusgase 18, 19 en22 total vikt av avfall 17, 18 en26 Initiativ fö att milda poduktes och tjänstes miljömässiga påvekan 18 utsläpp och avfall Podukte och tjänste

38 Pofil en29 tanspote * sidn d 18, 19 d Alla anställda 31 Pesonalomsättning Väsentlig miljömässig påvekan avseende tanspote totalt en30 Utgifte och investeinga fö att skydda miljön abetsindikatoe la la1 la2 anställda elation mellan anställda och ledning la4 kollektivavtal la7 skada och sjukfånvao la10 Utbildningstimma d 31 la12 Andel anställda som få egelbunden utvädeing och uppföljning d la13 abetsmiljö utbildning mångfald och jämställdhet styelse, ledning och anställda uppdelat på mångfaldsindikatoe människoättsliga indikatoe h diskimineing h4 Diskimineingsincidente samhälle so so1 Metode fö att hantea samhällspåvekan so2 Affäsenhete med iske elateade till kouption 25 so3 Utbildning av policys och iktlinje gällande anti-kouption 25 so4 åtgäde vid incidente av kouption kouption Poduktansvasindikatoe P P5 tillvägagångssätt fö att ta eda på kundnöjdhet P8 klagomål avseende kundes integitet och fölust av kundinfomation kundes integitet

39 * : edovisas Pofil d: edovisas delvis 1 stategi och analys 1.1 VDs od med vision och stategi 2 oganisationspofil 2.1 namn * sidn 4, 5, 6, 7 4, Å: huvudsakliga podukte och tjänste Å Oganisationsstuktu huvudkontoets adess lände dä veksamhet bedivs 7, Å: ägastuktu och bolagsfom 12, Å: 53, Maknaden 7, Å: Oganisationens stolek Å: Väsentliga föändinga unde appotpeioden kommenta: Inga väsentliga föändinga ha skett unde appotpeioden avseende stolek, stuktu elle ägande ehållna utmäkelse unde appotpeioden kommenta: Inga utmäkelse ha ehållits unde appotpeioden 3 appotpaameta 3.1 appotpeiod 3, Datum fö senaste appot appotcykel 3, kontaktuppgifte fö fågo om appoten Pocess fö att bestämma appotinnehåll 3, Avgänsninga i appoten 3 appot Pofil omfattning och avgänsning 3.7 Begänsninga i appotens omfattning 3, gunde fö appoten som påveka jämföbahet effekt av föänding Väsentliga föändinga 3, föteckning öve vad upplysninga finns i appoten 2, 35, 36, 37 gi innehållsindex

40 oslagens spabank gi index 2012 så hä läse du hållbahetsedovisningen: indikatonumme fån gi (global epoting initiative) och oslagens spabanks styande dokument indikatoe som tas upp och som spegla vå hållbahets-påvekan 3. visa om espektive indikato edovisas helt elle delvis 4. visa vilka sido i h-edovisningen elle i Åsedovisningen espektive indikato edovisas

41

42 100% återvunnet papper

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Ängsövägen-Västeås c/o Ängsö GK Box 1007 721 26 VÄSTERÅS Jounalnumme 2010-2587 E-postadess kiste.fost@jkf.se B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Kiste

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs åsmöte 2007-05-30 Utabetad i samabete mellan FRII och Öhlings PicewatehouseCoopes Jämtlands läns Cance- och Omvådnadsfond å 2012. 1. Övegipande pincipe i FRIIs kvalitetskod

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Destination Stömsholm Bige Jals väg 9 734 51 Kolbäck Jounalnumme 2009-2686 E-postadess ulla.b-son@telia.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Sigwad

Läs mer

Mölndals Stad. Ensamkommande flyktingbarn i Mölndal fördjupad granskning av rutiner för intäktskontroll samt genomlysning ur ett barnperspektiv

Mölndals Stad. Ensamkommande flyktingbarn i Mölndal fördjupad granskning av rutiner för intäktskontroll samt genomlysning ur ett barnperspektiv Revisionsappot 2008 Genomföd på uppdag av evisoena novembe 2008 Mölndals Stad Ensamkommande flyktingban i Mölndal födjupad ganskning av utine fö intäktskontoll samt genomlysning u ett banpespektiv Innehåll

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

LC Östersund har gjort en samhällsinsats. LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få

Läs mer

ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETS- REDOVISNING

ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETS- REDOVISNING ÅSEDOVISNING & HÅLLBAHETS- EDOVISNING SPABANKSTÄMMAN ÄGE UM ONSDAGEN DEN 26 MAS KL 18 I OSLAGENS SPABANK, NOTÄLJE INNEHÅLLSFÖTECKNING Höjdpunkter Utviksflik VD-ord sid 3 Personliga mötet sid 4 Nya vägar

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Badelunda hembygdsföening c/o Ulla Wallén Skälby 6 /25 96 Västeås Jounalnumme 2010-638 E-postadess kykskolan@badelunda.se B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Psykiatrinämnden beslutade utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte ordföranden justera protokollet

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Psykiatrinämnden beslutade utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte ordföranden justera protokollet Potokoll Sammantädesdatum 2004-04-28 Psykiatinämnden Tid: 2004-04-28 Klockan 15.00 16.00 Plats: Kungsbacka, Vuxenpsykiatiska mottagningen Ledamöte Chistina Nillius (m) Hans- Jögen Wahlhed (s) Beit Ozolins

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation 2004:1 Statsupplåning pognos oh analys Statens lånebehov Åspognosen fö 2004 3 Lånebehovet justeat fö tillfälliga betalninga 4 Jämföelse med anda lånebehovspognose 5 Månadspognose 5 Statsskulden 5 Finansieing

Läs mer

Tänk även på lönen när du väljer utbildning

Tänk även på lönen när du väljer utbildning den 8 mas 2000 Pessmeddelande Fån FöeningsSpabanken Institutet fö pivatekonomi Stockholm Tänk även på lönen nä du välje utbildning Det ä viktigt att välja ätt utbildning om högskolestudie ska löna sig.

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion!

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion! Östegötlad ska vaa e gö famtidsegio! Fö e göae famtid Med fihet att välja Det ä vi som vill abeta fö Östegötlads bästa i iksdage! Rösta på Cetepatiet de 19 septembe! Dia ladstigskadidate få Cetepatiet:

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC.

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC. villingcikla histe Begsten Linköpings univesitet En konfiguation av cikla som fascineat genom tidena ä den sk skomakakniven, elle abelos I denna tidskift ha den tidigae tagits upp av Bengt Ulin (005 och

Läs mer

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen.

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen. Bakgund Västebotten ha unde de senaste åen poduceat filme som visats och vunnit pise på intenationella festivale. Nämnas kan vinst kitikeveckan i Cannes, Oscas nomineing bästa kotfilm, Oska fö bästa studentfilm

Läs mer

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel:

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel: Att leda föänding Rune Olss www.iei.liu.se/pie/olss-une Vad osaka en föänding? Exempel: Nya investeinga Ny teknik i poduktien Svikande fösäljning Oganisatien ha fö höga kostnade Omoganisati Sto stess Vaje

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Pojektet 2010-06-24 Pocesse Huvudpocess - Ekonomi Utbildnin Fosknin Syntax Pocessnivåe Aktöe Enskild pocess Syntax Syntax - pocessnivåe Stateisk nivå Stateiskt Taktiskt Taktisk

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

Förbättrad hantering vid evakuering från tåg

Förbättrad hantering vid evakuering från tåg Föbättad hanteing vid evakueing fån tåg Kommunikation och samvekan mellan inblandade aktöe Rappot oktobe 2012 Föfattae: Saa Petteson Macus Avidsson Lena Kecklund Föbättad hanteing vid evakueing fån tåg

Läs mer

Projekt sent anmälda barn

Projekt sent anmälda barn 2013-03-04 Pjekt sent anmälda ban Bakgund I Åsappt 2012 fö Kvalitetsegiste CPUP anges syftet vaa: Gunden fö CPUP ä att alla ban med CP identifieas ch ebjuds deltagande så snat CP-liknande symtm ses, dvs.

Läs mer

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07 find you space find you space Plantonics Bluetooth -headset Upplev fiheten Vå/somma 07 Med Plantonics sotiment av tådlösa headset med Bluetooth-teknik innebä mobil vekligen att du ä ölig hela vägen fån

Läs mer

En debatt på http://www2.vansterpartiet.se/debatt/

En debatt på http://www2.vansterpartiet.se/debatt/ En debatt på http://www2.vanstepatiet.se/debatt/ Åke Eiksson: Sluta slia i fedsfågan! [2005-03-14] - Fösvasuppgöelsena i iksdagen gös alltid mellan valen. Fågan om kig och fed bli aldig en valfåga. Det

Läs mer

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Nationell satsning fö ökad patientsäkehet delappot med esultat och efaenhete NATIONELL SATSNING FÖR ökad PATIENTSÄKERHET 1 Sveiges Kommune och Landsting 2010 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: info

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen.

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen. Ditt nya dömboende finns hä. I Nykvan. 72 toppmodena hyesätte 1-4 um och kök i kv. Kaaffen. Fötätning i centalt läge. Kaaffen bestå av två punkthus om sex våninga samt två tevånings vinkelhus, samtliga

Läs mer

Antogs KS 2013-11-13 202

Antogs KS 2013-11-13 202 1 Stya och leda vek-samheten Nivå 1 Nivå 2: Nivå 3: Handlingsslag: Soteingsodning: Diaieföing Fövaingsplats Medium Bevaas/ gallas Till kommun akiv Till fjäaki v Anmäkning Vem ska använda Sotea på ubik

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 3

Finansiell ekonomi Föreläsning 3 Fiasiell ekoomi Föeläsig 3 Specifika tillgåga ätebäade - aktie Hu bestäms Avkastig? Utbud och eftefåga S = I Vad påveka utbud och eftefåga på spaade medel (spaade och låade) Kapitalets fövätade avkastig

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

Skattelättnad för bredbandsanslutning

Skattelättnad för bredbandsanslutning Pomemoia 2000-06-22 Finansdepatementet Skatte- och tullavdelningen Enheten fö skatteadministation och pesonbeskattning Michael Eliksson Telefon 08-405 19 85 Telefax 08-405 14 66 Skattelättnad fö bedbandsanslutning

Läs mer

Rutin för källsortering vid Campus Valla, LiU

Rutin för källsortering vid Campus Valla, LiU Sid 1 (5) Rutin fö källsoteing vid Campus Valla, LiU Fö samtliga faktione utom pappe och tidninga gälle att Hussevice tanspotea avfallet fån men i kulvet till centala uppsamlingsplatsen no om Hus A. Däifån

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet!

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet! NR 1 2006 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖR BUN DET Sluta blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet! Allt många blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet. Det lede till missstånd, fågetecken

Läs mer

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska:

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska: 1 (6) 1) Syfte Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (banken) avser att ta samhällsansvar och skapa förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet är

Läs mer

Press Judicata. tema: terminsstart. Due Diligence. Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av affärsjuridikens

Press Judicata. tema: terminsstart. Due Diligence. Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av affärsjuridikens Pess Judicata ogan juidiska eningen numme fya tvåtusenåtta ågång åttiotvå tema: teminsstat Due Diligence. Om inneböden och den paktiska betydelsen av ett av affäsjuidikens vanligaste begepp. : FRA-lagen

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats sammanfattning av ENERGIDEKLARATION DENNA BYGGNADS ENERGIKLASS 160 kwh/m2 och å ny byggnad [jan 2012]: Inte utföd Ha lämnats.... 2025-02-12 www. boveket.se/enegideklaation (2007:4) om enegideklaation fö

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Strategier vid generationsskifte - Ekonomiska implikationer för olika intressenter

Strategier vid generationsskifte - Ekonomiska implikationer för olika intressenter Stategie vid geneationsskifte - Ekonomiska implikatione fö olika intessente Osca Stampe ndeas an SLU, Depatment of Economics Tesis No 518 Degee Tesis in usiness dministation Uppsala, 8 D-level, 3 ECTS

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

E-handel Ur ett geografiskt konsumentperspektiv

E-handel Ur ett geografiskt konsumentperspektiv Södetöns högskola Institutionen fö Ekonomi och Föetagande Kandidatuppsats 15 hp Höstteminen 2012 Maknadsföing E-handel U ett geogafiskt konsumentpespektiv Av: Maielle Olsson, Pete Sundstöm Handledae: Las

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING

Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING Roslagens Sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING 2011 innehållsförteckning Introduktion sid 1 VD:s tankar om hållbarhet sid 2 Bankens organisation sid 5 Hållbarhet för oss sid 6 FN:s 10 principer sid 8 Ekonomisk

Läs mer

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 tl Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm, Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik, Statistisk Kvalitetsstyrning, MSN320/TMS070 Lördag , klockan

Tentamen i matematisk statistik, Statistisk Kvalitetsstyrning, MSN320/TMS070 Lördag , klockan Tentamen i matematisk statistik, Statistisk Kvalitetsstyning, MSN320/TMS070 Lödag 2006-12-16, klockan 14.00-18.00 Examinato: Holge Rootzén Jou: Jan Rolén, tfn: 0708-57 95 48 Betygsgänse GU: G: 12-21.5,

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS Upplands Moto fylle! Det fia vi helgen den 17-18 maj med masso av ebjudanden, undehållning och 2 st Sveigepemiäe. Det bli en helg ni inte vill missa! Cecilia

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

INSIKT. "Hassl r superhrligt" smakfest. Karlskronas TAYLOR AUJALAY. Skärgårdsrätter och utflyktstips. bjuder till& framtida bostäder ISA TENGBLAD:

INSIKT. Hassl r superhrligt smakfest. Karlskronas TAYLOR AUJALAY. Skärgårdsrätter och utflyktstips. bjuder till& framtida bostäder ISA TENGBLAD: INSIKT E T T M A G A S I N F R Å N K A R L S K R O N A H E M F Ö R D I G S O M G Å R I B O S T A D S T A N K A R m a j 2 0 1 5 ISA TENGBLAD: "Hassl supehligt" Skägådsätte och utflyktstips TAYLOR AUJALAY

Läs mer

Skate Film Golf Skytte MTB cykling Konst RC skärmflyg Circus Mimulus Dans Discgolf Fiske Boxning

Skate Film Golf Skytte MTB cykling Konst RC skärmflyg Circus Mimulus Dans Discgolf Fiske Boxning ban & ungdoma! Kostnadsfitt fö alla e g ä l a m Som Skate Golf Skytte MTB cykling Konst RC skämflyg Cicus Mimulus Discgolf Fiske Boxning 2016 Vafö ha jag fått den hä boschyen? Ä du elev i någon av Foshaga

Läs mer

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me!

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! Potfoliouppgift i engelska å 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! MUNTLIG OCH SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING Din uppgift ä att göa en tidslinje öve ditt liv så hä långt samt vad du to komme att hända i famtiden. Det

Läs mer

rbyggqhnrusn Avtalsinformation för:

rbyggqhnrusn Avtalsinformation för: BYGGQHnusn Datum 2014-09-24 Tygg-Hansa Cae Kundsuppt 10626 Stckhlm Telefn:0711-111 690 www.tygghansa.se Lindhaga Samfällighetsföening Sten Göan Palm Rågknsgatan 56 43140 Mölndal Avtalsinfmatin fö: Lindhaga

Läs mer

SchySSt kaffe Direktimport från colombia

SchySSt kaffe Direktimport från colombia kaffe Diekimpo fån colombia Älska du kaffe? Fya soes kaffe Vå Schyssa kaffe poduceas på vå olika koopeaiv. Lea du efe en exklusiv gåva ill dig själv elle ill någon annan? Vå kaffe ä diekimpoea fån Huila

Läs mer

Lösningar till övningsuppgifter. Impuls och rörelsemängd

Lösningar till övningsuppgifter. Impuls och rörelsemängd Lösninga till övningsuppgifte Impuls och öelsemängd G1.p m v ge 10,4 10 3 m 13 m 800 kg Sva: 800 kg G. p 4 10 3 100 v v 35 m/s Sva: 35 m/s G3. I F t 84 0,5 Ns 1 Ns Sva: 1 Ns G4. p 900. 0 kgm/s 1,8. 10

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika En intoduktion (v1.0) en intoduktion En intoduktion (v1.0) Innehåll 1.0 Olika fome av solenegi... 3 1.1 Passiv solinvekan...3 1.2 Solfångae...3 1.3 Solcelle...3 1.4 Koncentation av solljuset...4 2.0 Hu

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01 Analys av mätdata fö beäkning av noggannhet i sklassificeing och hastighetsegisteing Rappot 01 Mätning i Klett nov 2011 och Amsbeg januai 2012 Kund Tafikveket Mottagae Pe Melén, Dennis Andesson Vesion

Läs mer

en distributör nära dig

en distributör nära dig en distibutö näa dig 1986-2011 Välkomna till Kavena Till dig som läse den hä boschyen vill vi beätta lite om Kavena och vad vi gö. Vi ä ett glatt gäng på dyga 20-talet pesone. De flesta av oss jobba i

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 KISELSMÄLTVERKET OCH KERAMINlmSTRIN LJlJNGAVERKSINIHJSTRIERNA Top socken Ange kommun 1,,'\1\SMlJSEET i\iljrberget IIjödis Ek SlJNDSVALI.s i\liiselji\1 Seth.Ia nsso n REFERENSEXEMPI.AR

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Offentlig eller privat sjukvård?

Offentlig eller privat sjukvård? Offentlig elle pivat sjukvåd? Göan Dahlgen Maia Sundvall Bengt Jähult Offentlig elle pivat sjukvåd 1 Huvudtexten i denna skift (sidona 13-43) abetades fam in en konfeens i Stockholm i oktobe 2005. Den

Läs mer

UPPGIFT 1. F E. v =100m/s F B. v =100m/s B = 0,10 mt d = 0,10 m. F B = q. v. B F E = q. E

UPPGIFT 1. F E. v =100m/s F B. v =100m/s B = 0,10 mt d = 0,10 m. F B = q. v. B F E = q. E UPPGIFT 1. B 0,10 mt d 0,10 m F B q. v. B F E q. E d e + + + + + + + + + + + + + + + + + + F E F B v 100m/s E U / d - - - - - - - - - - - - - - - - - F B F E q v B q U d Magnetfältsiktning inåt anges med

Läs mer

Novenco Radialfläktar CAL

Novenco Radialfläktar CAL Novenco Radialfläkta CAL Poduktfakta Podukt Kaftigt byggd adialfläkt av medeltyckstyp, avsedd fö dift i aggessiv miljö. Användningsomåden Fö pocessluft i komposteingsanläggninga och anda installatione

Läs mer

HAR KOMMIT -FOR ATJ: STANNA

HAR KOMMIT -FOR ATJ: STANNA ~. '. \... ~v. Hamnabetaföbundets medlemsogan N 1., ( SV. HAMNARBETARFOR BUNDET. HAR KOMMT -FOR ATJ: STANNA DET JA, som befäste de fån Tan&pot uteslutna stuvanas beslut att bilda ett nytt, eget föbund,

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

sluten, ej enkel Sammanhängande område

sluten, ej enkel Sammanhängande område POTENTIALFÄLT ( =konsevativt fält). POTENTIALER. EXAKTA DIFFERENTIALER Definition A1. En kuva = ( t), och ändpunkten sammanfalle. a t b ä sluten om ( a) = ( b) dvs om statpunkten Definition A. Vi säge

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Fö. 3: Ytspänning och Vätning. Kap. 2. Gränsytor mellan: vätska gas fast fas vätska fast fas gas (mer i Fö7) fast fas fast fas (vätska vätska)

Fö. 3: Ytspänning och Vätning. Kap. 2. Gränsytor mellan: vätska gas fast fas vätska fast fas gas (mer i Fö7) fast fas fast fas (vätska vätska) Fö. 3: Ytspänning och Vätning Kap. 2. Gänsyto mellan: vätska gas fast fas vätska fast fas gas (me i Fö7) fast fas fast fas (vätska vätska) 1 Gänsytan vätska-gas (elle vätska-vätska) Resulteande kaft inåt

Läs mer