Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -"

Transkript

1 Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/ / Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss, FoU nu 1

2 Innehållsföteckning Innehållsföteckning... 2 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Pojektets bakgund och syfte... 6 Kvalitetsegiste... 7 Senio alet... 7 Svenska palliativegistet... 8 Stockholms län... 9 Utvecklingsledae... 9 Coache fö Senio alet Fältabetae fö Svenska palliativegistet Bemanning Bätte liv fö sjuka älde Team Stockholms län Länet Resultat och nuläge Senio alet Svenska Palliativegistet Pojektpocess Abetsmöten Intena möten Extena möten Infomationsaktivitete Utbildning i patientsäkehetsabete fö Stockholms stad Statistikdag fö Senio alet och Svenska palliativegistet Minikus i palliativvåd Spidningsmöten Senio alet Palliativegistet pesenteades på läkakonfeens Senio alet pesenteades på konfeens fö landstingspolitike Inspiationsmöten fö båda egisten Deltagande i Miniseminaie fö Stockholm stad Tåtkalas i Sundbybeg Löpande abete Kommune:

3 Landsting:...20 Infomations-, och utbildningsmateial Nyhetsbev Infomationsboschy Infomationspäm Film om Svenska palliativegistet Film om Senio alet Pocesstöd fö abetet med Senio alet Måluppföljning Anslutningsgad Senio alet/täckningsgad Svenska palliativegistet Pestationsesättning Bilaga Bilaga Bilaga

4 Sammanfattning Bätte liv fö sjuka älde team Stockholms län ha som uppgift att implementea de två nationella kvalitetsegisten Senio alet och Svenska palliativegistet i våd och omsog i Stockholms läns 26 kommune, i landstinget och hos pivata vådgivae. Syftet ä att ge stöd till veksamhetena i deas abete fö att diva egionalt och lokalt utvecklingsabete inom hälso-, och sjukvåden fö de mest sjuka älde. Antalet älde bli fle och medellivslängden öka vilket innebä fle älde som ha isk att dabbas av långvaig sjukdom och att behovet av pofessionellt omhändetagande de sista åen i livet och i livets slutskede öka. En öveenskommelse ha tecknats mellan Socialdepatementet och SKL om en teåig satsning, fån hösten 2010 unde mottot Bätte liv fö sjuka älde. Senio alet ä ett nationellt kvalitets- och pocessegiste och bygge på användandet av evidensbaseade instument som stöd fö ett långsiktigt föbättingsabete Det handla om att på ett systematiskt och standadiseat sätt egistea, föebygga och följa upp vidtagna åtgäde avseende tyckså, undenäing och fall. Svenska palliativegistet ä ett nationellt kvalitets- och uppföljningsegiste som ä till fö alla som våda människo i livets slut. Den sista veckan i livet beskivs genom att pesonalen som vådat en just avliden besvaa ett antal fågo som ska spegla kvalitetskiteie fö våd i livets slutskede. I Stockholms län ha vi 16 % av landets älde (65+). Det finns 440 våd och omsogsboenden i länet, 204 husläkamottagninga, 12 geiatiska klinike och sju akutsjukhus. Dessa utmäke sig av ett stot antal pivata vådgivae. På gund av detta ä komplexiteten sto och det ä svåt att få en samlad bild och övesikt öve oganisatione, veksamhete och enhete. Implementeingsabetet i landstingets veksamhete stys av att hitta de som ä positivt inställda till satsningen Bätte liv fö sjuka älde och kvalitetsegiste än att få fam gemensamma beslut. I kommunena se det annolunda ut, dä ha det tagits övegipande beslut om anslutning till egisten. Team Stockholms län ha låtit tycka upp eget infomationsmateial fö spidning, lagt upp infomation via våa FoU: es hemsido och aangeat gemensamma inspiationsmöten och spidningsmöten fö att nå ut till beslutsfattae och användae i länet. Vi ha genomföt enskilda besök ute i veksamhetena fö att såväl stötta implementeingsabetet, föbättingspocessen som att svaa på och hjälpa till att lösa tillfälliga fågeställninga. Huvudfokus ha vait att samodna möten mellan ex. säskilda äldeboenden (SÄBO) i en kommun fö ökad spidning och tillgänglighet. I böjan av 2011 fanns det i Stockholms län 2,5 utvecklingsledatjänst och fån hösten tillsattes ytteligae en utvecklingsledae på halvtid. Senae unde hösten ekyteades dock en av de halvtidsanställda utvecklingsledana till ett annat uppdag. Med Stockholms läns stolek och nuvaande 4

5 bemanning komme vi att få svåt att nå samma esultat som öviga landet. Rekommendatione fö antalet utvecklingsledae pe nomalstot län ä te tjänste. Vi ha som mål fö 2011 att 16 av kommunena i Stockholms län ska vaa anslutna till Senio alet, två geiatiska klinike och 20 vådcentale med hemsjukvåd. Av länets 26 kommune va 14 anslutna till Senio alet vid halvåsskiftet, fya hade dock ej hunnit stata egisteing. På landstingssidan fanns ingen anslutning gjod. Vid åets slut va 16 kommune anslutna, en geiatisk klinik samt fem vådcentale med hemsjukvåd. 25 kommune i Stockholms län egistea i Svenska palliativegistet. Vi ha som mål att höja täckningsgaden i Stockholms län fån nuvaande 32 % till 50 %, att samtliga geiatiska klinike och 20 vådcentale med hemsjukvåd egistea i Svenska palliativegistet. Fö Svenska palliativegistet låg täckningsgaden i länets veksamhete på 32 pocent unde fösta halvået och vid åets slut hade vi nått upp till 37 pocentig täckningsgad. Inledning Vi vet idag att det skett en damatisk föänding av befolkningens medellivslängd som bland annat kan elateas till föbättade hälso- och sjukvådsinsatse, men också till ökat sjukvådsbehov. Enligt Statistiska Centalbyåns, SCB:s pognos fö befolkningsutvecklingen komme andelen individe öve 65 å att ha ökat fån dagens 18 % till 25 % å 2060, samtidigt som den föväntade medellivslängden höjs. Det innebä fle älde som ha isk att dabbas av långvaig sjukdom och att behovet av pofessionellt omhändetagande de sista åen i livet och i livets slutskede öka. Kunskapen om vådens esultat behöve föbättas och föpackas så att den kan användas fö politiska beslut och pioiteinga. Veksamhete som bedive våd och omsog av älde pesone ska abeta enligt ett så kallat kunskapsbaseat abetssätt. Det vill säga att anställda ska utföa sina abetsuppgifte utifån bästa tillgängliga kunskap, egen expetkunskap och utifån den älde pesonens behov och önskemål. Det gälle också att pesonalens efaenhete av nya abetssätt ska tas tillvaa inom foskningen. Våd och omsog i odinät boende behöve utvecklas och föstäkas och samspelet mellan olika vådgivae behöve föbättas. Ett vådpeventivt abetssätt behöve inföas. 5

6 Pojektets bakgund och syfte Bätte liv fö sjuka älde Sveiges Kommune och Landsting, SKL och staten ä öveens om att utvecklingssatsninga inom våd och omsog om älde bö vaa stategiska och långsiktiga. Däfö ha en öveenskommelse mellan Socialdepatementet och SKL tecknats om en teåig satsning, unde mottot Bätte liv fö sjuka älde. Detta innebä bl.a. ett ökat engagemang fån kommune och landsting i det två nationella kvalitetsegisten Senio alet och Svenska palliativegistet. Registen ska både fungea som vektyg fö datainsamling och åtekoppling och som en följd av det bida till ett egelbundet analys- och föbättingsabete på alla nivåe. Deltagandet i egisten innebä tillämpning av evidensbasead paktik i vadagen och ge ökade kunskape om esultaten inom våd och omsog om älde. Kommune och landsting ha länsvis uppättat plane fö inföandet utifån sina lokala föutsättninga. I alla län i Sveige finns i dag utvecklingsledae fö Senio alet och Svenska palliativegistet. I vaje län ha kommune och landsting tillsammans fått möjlighet att söka medel fö att anställa utvecklingsledae. Dessa utbildas av SKL fö att kunna bli ett stabilt nätvek med uppgift att stödja det lokala föändingsabetet. 6

7 Kvalitetsegiste Nationella kvalitetsegisten Senio alet och Svenska palliativegistet ä pocess- och uppföljningsegiste som ä diagnosobeoende. Genom egisten komme kunskap om vådens och omsogens esultat att bli synliga. Den egna veksamhetens utveckling kan analyseas öve tid och jämföelse kan göas med liknande vådenhete i landet och vaa en källa till Öppna jämföelse, bida till ökad patientsäkehet och med födel användas i den åliga patientsäkehetsbeättelsen. Genom att ta tillvaa och använda insamlad data kan veksamheten stäkas, föbättas samt utveckla paktiken och vädea vådens kvalitet. Målen med egisten ä bl. a. att uppnå en jämlik våd i landet och dämed ge en ökad patientsäkehet men också att vaa en källa fö foskning och vädebeäkning av hälsoekonomisk kaaktä. Anslutning till egisten ä idag fivillig men SKL:s och Socialdepatementets mål ä att alla elevanta enhete inom våd och omsog i landet ska vaa anslutna till egisten. Senio alet Ett nationellt kvalitetsegiste fö våd och omsog Senio alet bygge på användandet av evidensbaseade instument som stöd fö ett långsiktigt föbättingsabete. Det handla om att på ett systematiskt och standadiseat sätt egistea, föebygga och följa upp vidtagna åtgäde avseende tyckså, undenäing och fall. Kvalitetsegistet Senio alet ge bland annat: Riskbedömning av tyckså, undenäing och fall Analys av osak och föebyggande åtgäde fö vådtagae med isk Uppföljning av planeade föebyggande åtgäde Alla som abeta med älde inom våd och omsog komme dagligen i kontakt med omådena tyckså, undenäing och fall. Dessa omåden ha en stak koppling till vaanda, t ex ha en undenäd peson lättae att falla, få en höftfaktu och löpe då stöe isk att utveckla tyckså. Däav vikten att abeta med alla te iskomådena paallellt. Vådtagana som beös av dessa omåden finns inom olika veksamhete, klinisk specialitet och oavsett vem som ä huvudman. En 7

8 nationell och gemensam databas skapa föutsättninga fö att vädea en vådtagaes vådepisod elle omsogstid samt att jämföa olika enhetes abete med att föebygga skado och behandla vådtagaen. Senio alet blev ett webbaseat egiste 2008 och ä åtkomligt via Intenet. Data som matas in på vådtaganivå spaas och kan sedan analyseas och hämtas ut i olika type av appote. Avidentifieade uppgifte kan användas fö t.ex. länsvisa jämföelse. Senio alet fotsätte att utvecklas och unde senae halvan av 2011 va det möjligt fö veksamhetena att välja till munhälsa med iskbedömningsinstumentet ROAG. Visionen fö Senio alet ä att man ska ebjuda en jämlik och säke våd. Genom Senio alet komme man kunna visa veksamhetens esultat på kvalitetsabete och få en ny dimension på kompetensutveckling fö medabetana inom våd och omsog det handla om att gå fån att to till att veta! Svenska palliativegistet Svenska palliativegistet statades 2005 och ä ett nationellt kvalitets- och uppföljningsegiste som kvalitetssäka våden i livets slut och ä ett vektyg fö vådpesonalen. Den sista veckan i livet beskivs genom att ett tettiotal fågo besvaas. Fågona bygge på de sju kvalitetsindikatoe som beskive en god våd i livets slut: Jag och mina nästående ä infomeade om min situation. ä smätlindad. ä lindad fån öviga symtom. ä odinead läkemedel vid behov....vådas dä jag vill dö. behöve inte dö ensam. vet att mina nästående få stöd. 8

9 Dessa kvalitetsindikatoe om vad vi to ä ett ba döende gunda sig på appoten Döden angå oss alla Vädig våd vid livets slut (SOU 2001:6). I såväl denna som i Socialstyelsens appot om utvecklingen av våden i livets slutskede i landsting och kommune (SoS ), konstateas att detta ä ett omåde dä det finns biste och stoa egionala skillnade. Bisten gälle famfö allt medicinska insatse, bemötande, infomation och stöd till nästående. Suboptimal linding och bist på infomation/stöd till patient och nästående ge påvisbaa negativa effekte på livskvaliteten fö såväl vådtagaen/patienten som nästående. Registets datainsamling och dataanalys ha som mål att identifiea biste som finns i våden i livets slutskede och däigenom skapa ett positivt föändingstyck på beslutsfattae samt initiea ett kontinueligt läande och ständigt föbättingsabete hos landets vådgivae, till gagn fö de döende och nästående. De osedda behoven av palliativ våd i livets slutskede synliggös genom att alla dödsfall egisteas, det gälle även de som dö utan att ha identifieats som palliativa patiente. Visionen fö Svenska palliativegistet ä att alla människo boende i Sveige, med sina unika behov, tillfösäkas en vädig och välfungeande våd vid livets slut och att palliativ våd av god kvalitet ska kunna bedivas såväl vid palliativa veksamhete som bett inom hela sjukvådssystemet och den kommunala omsogen. Stockholms län Utvecklingsledae I Stockholms län ha Stockholms läns landsting, SLL och Kommunföbundet Stockholms Län, KSL fomeat en stygupp med ansva fö satsningen Bätte liv fö sjuka älde. Avtal ha slutits med te olika FoU-enhete med fokus på älde inom Stockholms län, Äldecentum, Nesto FoU-cente och FOU nu angående utvecklingsledae. Syftet med att födela utvecklingsledana på olika FoU-enhete ä att kunna tillvaata möjliga synegieffekte med öviga abeten inom FoU-enhetena. Utdag fån avtal om utvecklingsledae. Citat fån 2 Uppdag: Öveenskommelsen innebä bland annat en satsning på ökat engagemang fån kommune och landsting i två nationella kvalitetsegiste, Svenska palliativegistet och Senio alet. Med syfte att ebjuda stöd till kommune och landsting i ett långsiktigt och systematiskt föbättingsabete kopplat till kvalitetsegisten, ha egeingen anslagit medel motsvaande 7 miljone kono fö Stockholms län. 9

10 Medlen ska användas fö att finansiea bland annat den länsgemensamma utvecklingsledae som kan ge stöd och diva det lokala utvecklingsabetet, deltagande i kvalitativ uppföljning av multisjuka älde och som en del i utvecklingen av en föstäkt egional stuktu fö kunskapsutveckling med mea. Utvecklingsledanas uppdag ä att implementea Senio alet och Svenska palliativegistet till elevanta enhete inom våd och omsog i Stockholms län, landsting och kommune. Uppdaget omfatta veksamhete inom hela Stockholms län. Allt med syfte att bida till ett långsiktigt och systematiskt föbättingsabete och kvalitetssäking inom veksamhetena. I Stockholm Län abeta sedan febuai 2011 de te utvecklingsledana tillsammans fö att inföa Senio alet och Svenska palliativegistet. Som stöd och samodnae finns även en plattfomsledae fö kunskapsbasead paktik i socialtjänsten. Utvecklingsledanas uppgift ä att spida kvalitetsegisten, samodna länet och vaa motoe i föbättingsabetet. Men även att stötta och inspiea beslutsfattae till anslutning och handleda vådoch omsogspesonal i Stockholms län med syfte att diva utvecklingsabete fö de mest sjuka älde inom amana fö kvalitetsegiste. Coache fö Senio alet Vid åets böjan fanns 13 Senio alet coache i landet, anställda av Qultuum, Jönköpings läns landsting. Av dessa va två födelade till Stockholms län. Unde hösten dogs tjänstena ne till en med abetsuppgifte i länet och en tjänst på 60 % med nationellt uppdag. Uppdaget föändades även successivt fån att vaa paktiskt kom-igång stöd fö veksamhetena till fokus på att diva föbättingspocesse. Stostadsegionena ha ett ökat behov av stöd då implementeingen av egistet ta länge tid än i öviga landet bl.a. på gund av antalet veksamhete. Möjligheten att vid abetstoppa få tillfälligt stöd fån öviga coache i landet finns. Fältabetae fö Svenska palliativegistet Svenska palliativa egistet i Kalma läns landsting ha idag ett antal s.k. fältabetae anställda unt om i landet. Vaje fältabetae ha minst ett landsting elle en egion som sitt ansvasomåde, Stockholms län ha en fältabetae på halvtidstjänst. Uppdaget bestå i att läa känna sitt omådes veksamhete fö att hjälpa till att diva det palliativa vådinnehållet famåt och då medveka vid t.ex. abetsplatstäffa. 10

11 Bemanning Bätte liv fö sjuka älde Team Stockholms län Unde febuai 2011 bildade de te utvecklingsledana tillsammans med coache och fältabetae, team Stockholms län. Syftet ä att tillsammans på bästa och mest effektiva sätt nå ut till våd och omsog i länet och stimulea till att veksamhetena anslute sig till de båda egisten Senio alet och Svenska palliativegistet. Unde ået ha guppen team Stockholms län föändats på gund av att flea deltagae åtagit sig anda uppdag. Unde våen avslutades en tjänst som Senio alet coach i länet som inte esattes. På hösten tillkom en halvtidstjänst som utvecklingsledae fö Svenska palliativegistet. Kot dä efte ekyteades den anda halvtidsutvecklingsledaen till uppdaget som Plattfomsledae. Denna tjänst tillsattes omgående av en utvecklingsledae på heltid fö Svenska palliativegistet. I Stockholms län ha unde 2011 utvecklingsledana Anna Lasson, Äldecentum och Magita Jacobsson Nesto FoU-cente abetat heltid. Chistina Riddebäck FOU nu ha abetat halvtid som utvecklingsledae till och med oktobe. I augusti tillkom Ingeli Simmoss, FoU nu på en halvtidstjänst och i decembe Bitten Askestad, Äldecentum med en heltidstjänst. Senio alet ha haft två coache; Maia Fälth stationead i länet på heltid och Viktoia Loo anställd 60 % med ett nationellt uppdag. Svenska palliativegistet en fältabetae; Maie-Louise Ekestöm på halvtid fö Stockholms län. 11

12 Länet I Stockholms län finns 22 % av Sveiges befolkning och 16 % av Sveiges älde, vilket motsvaa pesone älde än 65 å. Enligt öppna jämföelse 2010 bo sex pocent av landets älde 65+ i SÄBO. I Stockholms läns 26 kommune vaiea andelen fån te till sju pocent. Det finns 430 våd och omsogsboenden i länet vilka utmäke sig av ett stot antal pivata vådgivae. Hä finns minst 35 pivata vådgivae inom kommunena som ansvaa fö dift av vådoch omsogsboenden. 2/3 av de geiatiska klinikena divs av pivata vådgivae och även majoiteten av husläkamottagningana divs i pivat egi. Liksom flea av akutsjukhusen. Stockholms län 12

13 Resultat och nuläge 2011 Komplexiteten i Stockholms län, landsting och kommune med det stoa antalet pivata vådgivae ä sto. Det ha vait svåt att få en samlad bild och övesikt öve oganisatione, veksamhete och enhete. I vissa av länets kommune finns ett gott samabete mellan pivata och kommunala vådgivae medan det i anda saknas helt. Implementeingsabetet i landstingets veksamhete stys av att hitta de som ä positivt inställda till satsningen Bätte liv fö sjuka älde och kvalitetsegiste än att få fam gemensamma beslut. I kommunena se det annolunda ut, dä ha det tagits övegipande beslut om anslutning till egisten. Stockholms stad, som motsvaa en femtedel av Stockholms läns kommunes veksamhete, ha i böjan av novembe beslutat i kommunfullmäktige att samtliga veksamhete oavsett egi ska egistea i kvalitetsegisten Senio alet och Svenska Palliativegistet. Senio alet En huvudman som anslute sig till Senio alet måste definiea ett s.k. oganisationstäd. Fö vaje nivå i tädet utses en elle flea koodinatoe med access till egistet. Tädets stuktu ligge till gund fö de statistiska analyse och appote som systemet ebjude. Febuai Mas Apil Maj Juni Decembe Utveckling 2011 kommunvis i Stockholms län fö beslutspocess och anslutning till Senio alet Unde ået ha fletalet kommune anslutit sig till egistet. De flesta ha själva fädiga plane hu inföandet ska gå till och en tidsplan fö detta. Ä man ansluten till Senio alet betyde det att huvudmannen gjot en anslutning, själva egisteingen behöve alltså inte vaa igång på de edovisade platsena. Utvecklingsledana kan följa antal egisteinga pe kommun och veksamhet då de tilldelats en inloggning i appotpotalens del fö avidentifiead data. Vanligt ä att veksamhetena komme igång ba med iskbedömningsdelen men inte komme vidae med åtgäde, uppföljning och händelseappoteing. Det bli ett hinde i egistet nä det ä dags att göa en ny iskbedömning på de som ha isk om inte hela den peventiva vådkedjan ä avklaad iskbedömning, åtgäd och uppföljning. Registet gö att veksamhetena leds in i den peventiva pocessen och då ha stöe möjlighet att se födelana med detta och utveckla sitt abetssätt. Av länets 26 kommune va 17 13

14 ANTAL RISKBEDÖMNINGAR stycken anslutna till egistet i decembe 2011, dock ha någa inte hunnit böja egistea. Detta motsvaa 65 pocent. Anslutna men ej påböjat egisteing Antal iskbedömninga i Senio alet 2011 pe kommun i Stockholms län. I slutet av 2010 va det sammanlagt fem av Stockholms läns 26 kommune som va anslutna i Senio alet, de stod tillsammans fö cika 400 iskbedömninga. I decembe 2011 va det sammanlagt 17 kommune anslutna och de stod fö nämae iskbedömninga unde 2011, en ökning jämföt med ået innan på me än 800 pocent JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC pe månad ackumuleat Antal iskbedömninga pe månad i Stockholms län

15 Svenska Palliativegistet Stockholms läns landsting ä uppdelat i fya egione; Stockholms stad och Ekeö, Noa länet, Söda länet och Notälje. Alla fya egione ha sedan 2008 åligen ökat sin täckningsgad. I böjan av 2011 låg täckningsgaden i länet på 29 pocent. Fö helået 2011 ligge täckningsgaden på 37 pocent vilket innebä en ökning med åtta pocentenhete unde Det ä dock en bit kva till Socialdepatementets mål fö hela landet med att 50 % av alla dödsfall ska egisteas i egistet unde Täckningsgad pe egion i Stockholms län 2011 och 2010 Täby kommun ä den kommun som ha högst täckningsgad i Stockholms län unde De ha uppnått 52 pocent och ä en av de fya som ha klaat Socialdepatementets mål fö täckningsgad på minst 50 pocent. Ingen av kommunena i Stockholms län ha nått upp till en täckningsgad på 70 pocent, detta på gund av att landstinget inte egistea i tilläckligt sto utstäckning. 15

16 Täckningsgaden i Svenska palliativegistet 2011 pe kommun i Stockholms län I diagammen nedan kan vi jämföa esultaten i Stockholms län med landet som helhet. Vi se att Stockholms län ha bätte esultat nä det gälle fletalet kvalitetskiteie än iksgenomsnittet. Stockholms län utmäke sig säskilt då de gälle infomation till patient och till nästående och även om utföd validead smätskattning. Hä ebjuds också eftesamtal i höge utstäckning än i landet som helhet. Diagammet fö Stockholms län visa på egisteade dödsfall av dödsfall i länet. De egisteade dödsfallen ä till 40 pocent gjoda i säskilt boende och sto del i palliativa enhete tillsammans med avancead sjukvåd i hemmet. n= n=5 670 Palliativ våd i livets slut unde Källa Svenska Palliativegistet. 16

17 Pojektpocess Team Stockholms län statade i febuai sitt abete med att ta fam en gemensam plan med mätbaa mål. Syftet va att samodna esusena fö att optimea spidning och implementeing av egisten. Katläggning utifån vad som edan va gjot i länet sammanställdes med hjälp av de te coache och fältabetaen som edan tidigae vait veksamma fö egisten i länet. Planeingsdaga på Lillsved i böjan av juli, dä vi utvädeade halvået som gått, planeade fö hösten och intoduceade en ny medabetae i teamet. Hösten ha bestått av löpande spidningsabete i kommunenas veksamhete. Vi ha även böjat beabeta sjukhus och pimävåd. Responsen fån dessa ha vait bistfällig och däfö ha vi beslutat att skjuta på Inspiationsmöten fö dessa målguppe till våen Abetsmöten Intena möten Team Stockholms län ha haft: Unde ået ha teamet haft 11 möten dä vi föt minnesanteckninga. Nätvekstäffa med plattfomsledaen och teamet ha skett sex gånge unde ået 2011, även dessa ha minnesanteckninga. Täffa och aktivt efaenhetsutbyte med Uppsalas utvecklingsledae, Famna, TUFF och Health Navigato. Planeingsdaga i juli Extena möten Team Stockholms län(hela elle dela av) ha deltagit på: Nationella nätvek fö Bätte liv fö sjuka älde, 1 febuai, maj, 30 augusti, novembe Micosystemfestivalen vid Qultuum i Jönköping, 2 4 febuai SKL:s konfeens Multisjuka älde, 15 mas Svenska palliativegistets åskonfeens, 12 apil Nationell konfeens Senio alet, 17 maj Famgångsik äldeomsog och äldevåd i mogon, maj Möte och seminaium med SKL: s Ett bätte liv fö sjuka älde dä även Ban- och äldeministe Maia Lasson medvekade, 31 maj Wokshop Socialstyelsen Säkehetsfämjande abete fö älde, 8 juni 17

18 Nationella kvalitetsegistedagana, 4 5 oktobe Seminaium med Maia Lasson, Ban- och äldeministe 31 maj Infomationsaktivitete Utbildning i patientsäkehetsabete fö Stockholms stad Två av utvecklingsledana ha föeläst unde utbildningen om hu egisten Senio alet och Svenska palliativegistet kan bida till en ökad patientsäkehet. Dagana anodnades av Äldefövaltningen den 21/11, 23/11, 12/12 och 19/ Åets utbildninga va mycket välbesökta och uppskattade. Statistikdag fö Senio alet och Svenska palliativegistet Den 11 oktobe bjöd team Stockholms län in till en statistikdag fö länets kommune. Syftet med dagen va att ge ledande pesone inblick i och kunskap om hu man paktiskt använde statistik u egisten. Behovet va stot och kusen va snabbt fullbokad. Inbjudna att hålla i dagen va Gege Fansson fö Svenska palliativegistet och Jespe Ekbeg och Cataina Kalbeg fö Senio alet. Utvädeing gjodes på plats. Se bilaga 2 Sammanställning av utvädeing fån Statistikdag. Minikus i palliativvåd Aangeades den 22 septembe av Svenska palliativegistet och SKL. Söda delana av Sveige va inbjudna att medveka unde dagen. Syftet med dagen va att abeta med en föbättingsplan med tydliga mål i vaje veksamhet. I Stockholms län lämnade fya enhete in en föbättingsplan, vaav te av dessa egistea i egistet. Man fick ba espons fån utvädeingen. 18

19 Spidningsmöten Senio alet Fö anslutna användae av Senio alet bjöds det in till två Lokala Spidningsmöten, 4 och 5 apil. Utvecklingsledana och Stockholms två coache fö Senio alet stod fö aangemang och planeing. Två utbildningscoache fån egistet bjöds in. Deltog gjode 61 epesentante fån säskilt boende. Inbjudan gick ut till 13 anslutna kommune och 10 enskilt anslutna SÄBO. Hela Team Stockholms län va på plats och pesenteade sig unde dagana. Spidningsdagana följdes upp med två telefonkonfeense efte ca sex vecko. Spidningsmöte 5 apil 2011 på Radisson Blu Stand Hotell Palliativegistet pesenteades på läkakonfeens Svenska palliativegistets utvecklingsledae medvekade vid läkakonfeensen på Såstaholm den maj. Deltog gjode 45 läkae i SÄBO fån Stockholms Län. Utvecklingsledaen infomeade om Palliativa egistet, vikten av bytpunktsamtal samt visade inspiationsfilmen Nä livet ta slut Läkaguppen va aktiv och hade många fågo. Senio alet pesenteades på konfeens fö landstingspolitike En av utvecklingsledana fö Senio alet medvekade i Tema Älde med behov av samodnade insatse som oganisationen Nätveken Hälsa och Demokati aangeade fö fötoendevalda i landsting och egione den 27 maj. Pesentationen följdes av intessanta fågo fån de deltagana. Inspiationsmöten fö båda egisten Team Stockholms län aangeade unde te eftemiddaga i maj Inspiationsmöten fö målguppen: politike, chefe, ledae, MAS och anda nyckelpesone inom våd- och omsog i Stockholms län. Syftet va att spida och inspiea till uppstat ibland veksamhetena i länet pesone fick inbjudan via mejl, 97 pesone (5 %) deltog. Utvädeing gjodes på plats. Se bilaga 1 Sammanställing av utvädeingen av de te Inspiationsdagana. 19

20 Deltagande i Miniseminaie fö Stockholm stad Tillsammans med Cecilia Wege, pojektledae på Äldecentum fö Nationella demensiktlinje genomfödes te Miniseminaie fö MAS, chefe och omvådnadspesonal i Stockholms stadsdela. Båda egisten pesenteades. Tåtkalas i Sundbybeg Sundbybegs Stad fiade med tåta nä samtliga boende på SÄBO va egisteade i Senio alet. MAS, enhetschefe, HSL- pesonal och SOL- pesonal deltog i festlighetena och inbjudna va även utvecklingsledae och coache som stöttat vid inföandet. Tåtkalas i Sundbybeg i samband med att samtliga boenden i SÄBO ha iskbedömts i Senio alet Löpande abete Kommune: Kontakte med ledning i länets 26 kommune fö infomation och implementeing ske löpande liksom hjälp och stöd åt edan anslutna egisteande enhete. Infomationsmöten om båda egisten i Stockholms 14 stadsdela ha skett fotlöpande unde hösten med en acceleation efte beslut i kommunfullmäktige. Landsting: Samtliga akutsjukhus i länet ha kontaktats med tonvikt på infomation och anslutning till Svenska palliativegistet, esponsen ha vait vaieande. Senio alet ha maknadsföts fämst genom deltagande unde TUFF-möten. Handen geiatiken utmäke sig som gott exempel genom att va den fösta veksamheten inom landstinget som egistea i båda egisten. Abetet med pimävåden i länet ha baseats på att kontakta de som visat intesse efte Inspiationsmöten unde våen. Sibyllekliniken va den fösta husläkamottagningen att ansluta sig till Senio alet. Unde slutet av ået böjade en systematisk abetspocess med att kontakta samtliga pimävådsveksamhete i länet. Vi ha haft nytta av utvecklingsledanas intena nätvek av kontakte med pimävåden och akutsjukhusen. 20

21 Infomations-, och utbildningsmateial Nyhetsbev Infomation om team Stockholms län och satsningen Bätte liv fö sjuka älde, nulägesappot fö egisten, aktuella datum fö seminaie och goda exempel ä dela av vad som beskivits i de två nyhetsbev som ha skickats ut unde Infomationsboschy Fö att maknadsföa och spida satsningen king kvalitetsegiste ha Team Stockholms län gemensamt tagit fam en infomationsboschy om teamet med kontaktuppgifte, bakgund till Bätte liv fö sjuka älde och en beskivning av egisten Senio alet och Svenska palliativegistet. Boschyen delades ut till samtliga som medvekade vid Inspiationsmötena unde våen och ha även spidits på öviga möten. Team Stockholm ha valt bilden med mannen i segelbåten som signatubild fö sitt abete Infomationspäm Team Stockholms län ha även skapat en Infomationspäm fö användae och semestevikaie innehållande nyttig paktisk infomation king både Senio alet och Svenska pallativegistet. 45 päma ä unde maj septembe 2011 ute på emiss inom olika veksamhete i Stockholms län. Pämana hålle på att utvädeas. Med anledning av den pågående utvecklingen av egisten och deas hemsido ha teamet beslutat att inte fotsätta med spidningen av pämana unde pojekttiden. Det ha diskuteats king möjligheten att länka liknande elevant infomation fån våa hemsido fö att användana ska få en samlad bild. 21

22 Fösättsblad till Infomationspäm fö Senio alet och Svenska palliativegistet. Film om Svenska palliativegistet Team Stockholms län ha medvekat vid planeing och bidagit med tanka till filmen om det Svenska Palliativegistet, Nä livet ta slut famtaget i pojekt Palliativ våd i SÄBO. Filmen användes sedan med gott esultat unde våens te Inspiationsmöten och ha skickats till samtliga deltagae och unde hösten även till Stockholms stads MAS:a tillsammans med ett bifogat bev. Film om Senio alet Efte att filmen om Svenska palliativegistet mottagits mycket positivt i länet beslutade teamet att famställa en film som ska motivea och inspiea till användandet av Senio alet. Filmen beäknas vaa fädig i böjan av Pocesstöd fö abetet med Senio alet Senio alets utvecklingsledae och coache ha unde våen utabetat ett Pocesstöd fö Senio alet. Syftet med detta ä att stötta veksamhetena i föbättingspocessen och tanken ä att de självständigt ska kunna använda sig av hela elle dela av mateialet. Unde maj bedevs ett pilotpojekt på Sundbybeg stads boenden(alla utom ett medvekade). Utvädeing och evideing av utbildningsmateialet gjodes unde juni och finns nu tillgängligt fö veksamhetena. 22

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen (:)a. Socialstyrelsen 2015-06-01 Dnr 5.4-11376/2015 1(1) Reglerochbehörighet ÅsaPettersson asa.petterssongsocialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdraget

Läs mer

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen Regeringsbeslut II:8 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4099/FST S2015/04636/FST Socialstyrelsen Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING Kommungruppsindelning 2011 REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING 1 2 Förord Denna rapport är den första som beskriver de kommungruppsindelningar, som Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken på lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig kraft och

Läs mer

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Företagsklimat 2012 En tidning från Svenskt Näringsliv Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Åtvidaberg gillar skolan Fokus på UF och unga gav topplacering Trosas 10 bästa tips Lär

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Kommunernas konsumentvägledning

Kommunernas konsumentvägledning Rapport 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 Konsumentverket 2013 Utredare: Margareta Lindberg (projektledare), Helena

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer