Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -"

Transkript

1 Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/ / Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss, FoU nu 1

2 Innehållsföteckning Innehållsföteckning... 2 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Pojektets bakgund och syfte... 6 Kvalitetsegiste... 7 Senio alet... 7 Svenska palliativegistet... 8 Stockholms län... 9 Utvecklingsledae... 9 Coache fö Senio alet Fältabetae fö Svenska palliativegistet Bemanning Bätte liv fö sjuka älde Team Stockholms län Länet Resultat och nuläge Senio alet Svenska Palliativegistet Pojektpocess Abetsmöten Intena möten Extena möten Infomationsaktivitete Utbildning i patientsäkehetsabete fö Stockholms stad Statistikdag fö Senio alet och Svenska palliativegistet Minikus i palliativvåd Spidningsmöten Senio alet Palliativegistet pesenteades på läkakonfeens Senio alet pesenteades på konfeens fö landstingspolitike Inspiationsmöten fö båda egisten Deltagande i Miniseminaie fö Stockholm stad Tåtkalas i Sundbybeg Löpande abete Kommune:

3 Landsting:...20 Infomations-, och utbildningsmateial Nyhetsbev Infomationsboschy Infomationspäm Film om Svenska palliativegistet Film om Senio alet Pocesstöd fö abetet med Senio alet Måluppföljning Anslutningsgad Senio alet/täckningsgad Svenska palliativegistet Pestationsesättning Bilaga Bilaga Bilaga

4 Sammanfattning Bätte liv fö sjuka älde team Stockholms län ha som uppgift att implementea de två nationella kvalitetsegisten Senio alet och Svenska palliativegistet i våd och omsog i Stockholms läns 26 kommune, i landstinget och hos pivata vådgivae. Syftet ä att ge stöd till veksamhetena i deas abete fö att diva egionalt och lokalt utvecklingsabete inom hälso-, och sjukvåden fö de mest sjuka älde. Antalet älde bli fle och medellivslängden öka vilket innebä fle älde som ha isk att dabbas av långvaig sjukdom och att behovet av pofessionellt omhändetagande de sista åen i livet och i livets slutskede öka. En öveenskommelse ha tecknats mellan Socialdepatementet och SKL om en teåig satsning, fån hösten 2010 unde mottot Bätte liv fö sjuka älde. Senio alet ä ett nationellt kvalitets- och pocessegiste och bygge på användandet av evidensbaseade instument som stöd fö ett långsiktigt föbättingsabete Det handla om att på ett systematiskt och standadiseat sätt egistea, föebygga och följa upp vidtagna åtgäde avseende tyckså, undenäing och fall. Svenska palliativegistet ä ett nationellt kvalitets- och uppföljningsegiste som ä till fö alla som våda människo i livets slut. Den sista veckan i livet beskivs genom att pesonalen som vådat en just avliden besvaa ett antal fågo som ska spegla kvalitetskiteie fö våd i livets slutskede. I Stockholms län ha vi 16 % av landets älde (65+). Det finns 440 våd och omsogsboenden i länet, 204 husläkamottagninga, 12 geiatiska klinike och sju akutsjukhus. Dessa utmäke sig av ett stot antal pivata vådgivae. På gund av detta ä komplexiteten sto och det ä svåt att få en samlad bild och övesikt öve oganisatione, veksamhete och enhete. Implementeingsabetet i landstingets veksamhete stys av att hitta de som ä positivt inställda till satsningen Bätte liv fö sjuka älde och kvalitetsegiste än att få fam gemensamma beslut. I kommunena se det annolunda ut, dä ha det tagits övegipande beslut om anslutning till egisten. Team Stockholms län ha låtit tycka upp eget infomationsmateial fö spidning, lagt upp infomation via våa FoU: es hemsido och aangeat gemensamma inspiationsmöten och spidningsmöten fö att nå ut till beslutsfattae och användae i länet. Vi ha genomföt enskilda besök ute i veksamhetena fö att såväl stötta implementeingsabetet, föbättingspocessen som att svaa på och hjälpa till att lösa tillfälliga fågeställninga. Huvudfokus ha vait att samodna möten mellan ex. säskilda äldeboenden (SÄBO) i en kommun fö ökad spidning och tillgänglighet. I böjan av 2011 fanns det i Stockholms län 2,5 utvecklingsledatjänst och fån hösten tillsattes ytteligae en utvecklingsledae på halvtid. Senae unde hösten ekyteades dock en av de halvtidsanställda utvecklingsledana till ett annat uppdag. Med Stockholms läns stolek och nuvaande 4

5 bemanning komme vi att få svåt att nå samma esultat som öviga landet. Rekommendatione fö antalet utvecklingsledae pe nomalstot län ä te tjänste. Vi ha som mål fö 2011 att 16 av kommunena i Stockholms län ska vaa anslutna till Senio alet, två geiatiska klinike och 20 vådcentale med hemsjukvåd. Av länets 26 kommune va 14 anslutna till Senio alet vid halvåsskiftet, fya hade dock ej hunnit stata egisteing. På landstingssidan fanns ingen anslutning gjod. Vid åets slut va 16 kommune anslutna, en geiatisk klinik samt fem vådcentale med hemsjukvåd. 25 kommune i Stockholms län egistea i Svenska palliativegistet. Vi ha som mål att höja täckningsgaden i Stockholms län fån nuvaande 32 % till 50 %, att samtliga geiatiska klinike och 20 vådcentale med hemsjukvåd egistea i Svenska palliativegistet. Fö Svenska palliativegistet låg täckningsgaden i länets veksamhete på 32 pocent unde fösta halvået och vid åets slut hade vi nått upp till 37 pocentig täckningsgad. Inledning Vi vet idag att det skett en damatisk föänding av befolkningens medellivslängd som bland annat kan elateas till föbättade hälso- och sjukvådsinsatse, men också till ökat sjukvådsbehov. Enligt Statistiska Centalbyåns, SCB:s pognos fö befolkningsutvecklingen komme andelen individe öve 65 å att ha ökat fån dagens 18 % till 25 % å 2060, samtidigt som den föväntade medellivslängden höjs. Det innebä fle älde som ha isk att dabbas av långvaig sjukdom och att behovet av pofessionellt omhändetagande de sista åen i livet och i livets slutskede öka. Kunskapen om vådens esultat behöve föbättas och föpackas så att den kan användas fö politiska beslut och pioiteinga. Veksamhete som bedive våd och omsog av älde pesone ska abeta enligt ett så kallat kunskapsbaseat abetssätt. Det vill säga att anställda ska utföa sina abetsuppgifte utifån bästa tillgängliga kunskap, egen expetkunskap och utifån den älde pesonens behov och önskemål. Det gälle också att pesonalens efaenhete av nya abetssätt ska tas tillvaa inom foskningen. Våd och omsog i odinät boende behöve utvecklas och föstäkas och samspelet mellan olika vådgivae behöve föbättas. Ett vådpeventivt abetssätt behöve inföas. 5

6 Pojektets bakgund och syfte Bätte liv fö sjuka älde Sveiges Kommune och Landsting, SKL och staten ä öveens om att utvecklingssatsninga inom våd och omsog om älde bö vaa stategiska och långsiktiga. Däfö ha en öveenskommelse mellan Socialdepatementet och SKL tecknats om en teåig satsning, unde mottot Bätte liv fö sjuka älde. Detta innebä bl.a. ett ökat engagemang fån kommune och landsting i det två nationella kvalitetsegisten Senio alet och Svenska palliativegistet. Registen ska både fungea som vektyg fö datainsamling och åtekoppling och som en följd av det bida till ett egelbundet analys- och föbättingsabete på alla nivåe. Deltagandet i egisten innebä tillämpning av evidensbasead paktik i vadagen och ge ökade kunskape om esultaten inom våd och omsog om älde. Kommune och landsting ha länsvis uppättat plane fö inföandet utifån sina lokala föutsättninga. I alla län i Sveige finns i dag utvecklingsledae fö Senio alet och Svenska palliativegistet. I vaje län ha kommune och landsting tillsammans fått möjlighet att söka medel fö att anställa utvecklingsledae. Dessa utbildas av SKL fö att kunna bli ett stabilt nätvek med uppgift att stödja det lokala föändingsabetet. 6

7 Kvalitetsegiste Nationella kvalitetsegisten Senio alet och Svenska palliativegistet ä pocess- och uppföljningsegiste som ä diagnosobeoende. Genom egisten komme kunskap om vådens och omsogens esultat att bli synliga. Den egna veksamhetens utveckling kan analyseas öve tid och jämföelse kan göas med liknande vådenhete i landet och vaa en källa till Öppna jämföelse, bida till ökad patientsäkehet och med födel användas i den åliga patientsäkehetsbeättelsen. Genom att ta tillvaa och använda insamlad data kan veksamheten stäkas, föbättas samt utveckla paktiken och vädea vådens kvalitet. Målen med egisten ä bl. a. att uppnå en jämlik våd i landet och dämed ge en ökad patientsäkehet men också att vaa en källa fö foskning och vädebeäkning av hälsoekonomisk kaaktä. Anslutning till egisten ä idag fivillig men SKL:s och Socialdepatementets mål ä att alla elevanta enhete inom våd och omsog i landet ska vaa anslutna till egisten. Senio alet Ett nationellt kvalitetsegiste fö våd och omsog Senio alet bygge på användandet av evidensbaseade instument som stöd fö ett långsiktigt föbättingsabete. Det handla om att på ett systematiskt och standadiseat sätt egistea, föebygga och följa upp vidtagna åtgäde avseende tyckså, undenäing och fall. Kvalitetsegistet Senio alet ge bland annat: Riskbedömning av tyckså, undenäing och fall Analys av osak och föebyggande åtgäde fö vådtagae med isk Uppföljning av planeade föebyggande åtgäde Alla som abeta med älde inom våd och omsog komme dagligen i kontakt med omådena tyckså, undenäing och fall. Dessa omåden ha en stak koppling till vaanda, t ex ha en undenäd peson lättae att falla, få en höftfaktu och löpe då stöe isk att utveckla tyckså. Däav vikten att abeta med alla te iskomådena paallellt. Vådtagana som beös av dessa omåden finns inom olika veksamhete, klinisk specialitet och oavsett vem som ä huvudman. En 7

8 nationell och gemensam databas skapa föutsättninga fö att vädea en vådtagaes vådepisod elle omsogstid samt att jämföa olika enhetes abete med att föebygga skado och behandla vådtagaen. Senio alet blev ett webbaseat egiste 2008 och ä åtkomligt via Intenet. Data som matas in på vådtaganivå spaas och kan sedan analyseas och hämtas ut i olika type av appote. Avidentifieade uppgifte kan användas fö t.ex. länsvisa jämföelse. Senio alet fotsätte att utvecklas och unde senae halvan av 2011 va det möjligt fö veksamhetena att välja till munhälsa med iskbedömningsinstumentet ROAG. Visionen fö Senio alet ä att man ska ebjuda en jämlik och säke våd. Genom Senio alet komme man kunna visa veksamhetens esultat på kvalitetsabete och få en ny dimension på kompetensutveckling fö medabetana inom våd och omsog det handla om att gå fån att to till att veta! Svenska palliativegistet Svenska palliativegistet statades 2005 och ä ett nationellt kvalitets- och uppföljningsegiste som kvalitetssäka våden i livets slut och ä ett vektyg fö vådpesonalen. Den sista veckan i livet beskivs genom att ett tettiotal fågo besvaas. Fågona bygge på de sju kvalitetsindikatoe som beskive en god våd i livets slut: Jag och mina nästående ä infomeade om min situation. ä smätlindad. ä lindad fån öviga symtom. ä odinead läkemedel vid behov....vådas dä jag vill dö. behöve inte dö ensam. vet att mina nästående få stöd. 8

9 Dessa kvalitetsindikatoe om vad vi to ä ett ba döende gunda sig på appoten Döden angå oss alla Vädig våd vid livets slut (SOU 2001:6). I såväl denna som i Socialstyelsens appot om utvecklingen av våden i livets slutskede i landsting och kommune (SoS ), konstateas att detta ä ett omåde dä det finns biste och stoa egionala skillnade. Bisten gälle famfö allt medicinska insatse, bemötande, infomation och stöd till nästående. Suboptimal linding och bist på infomation/stöd till patient och nästående ge påvisbaa negativa effekte på livskvaliteten fö såväl vådtagaen/patienten som nästående. Registets datainsamling och dataanalys ha som mål att identifiea biste som finns i våden i livets slutskede och däigenom skapa ett positivt föändingstyck på beslutsfattae samt initiea ett kontinueligt läande och ständigt föbättingsabete hos landets vådgivae, till gagn fö de döende och nästående. De osedda behoven av palliativ våd i livets slutskede synliggös genom att alla dödsfall egisteas, det gälle även de som dö utan att ha identifieats som palliativa patiente. Visionen fö Svenska palliativegistet ä att alla människo boende i Sveige, med sina unika behov, tillfösäkas en vädig och välfungeande våd vid livets slut och att palliativ våd av god kvalitet ska kunna bedivas såväl vid palliativa veksamhete som bett inom hela sjukvådssystemet och den kommunala omsogen. Stockholms län Utvecklingsledae I Stockholms län ha Stockholms läns landsting, SLL och Kommunföbundet Stockholms Län, KSL fomeat en stygupp med ansva fö satsningen Bätte liv fö sjuka älde. Avtal ha slutits med te olika FoU-enhete med fokus på älde inom Stockholms län, Äldecentum, Nesto FoU-cente och FOU nu angående utvecklingsledae. Syftet med att födela utvecklingsledana på olika FoU-enhete ä att kunna tillvaata möjliga synegieffekte med öviga abeten inom FoU-enhetena. Utdag fån avtal om utvecklingsledae. Citat fån 2 Uppdag: Öveenskommelsen innebä bland annat en satsning på ökat engagemang fån kommune och landsting i två nationella kvalitetsegiste, Svenska palliativegistet och Senio alet. Med syfte att ebjuda stöd till kommune och landsting i ett långsiktigt och systematiskt föbättingsabete kopplat till kvalitetsegisten, ha egeingen anslagit medel motsvaande 7 miljone kono fö Stockholms län. 9

10 Medlen ska användas fö att finansiea bland annat den länsgemensamma utvecklingsledae som kan ge stöd och diva det lokala utvecklingsabetet, deltagande i kvalitativ uppföljning av multisjuka älde och som en del i utvecklingen av en föstäkt egional stuktu fö kunskapsutveckling med mea. Utvecklingsledanas uppdag ä att implementea Senio alet och Svenska palliativegistet till elevanta enhete inom våd och omsog i Stockholms län, landsting och kommune. Uppdaget omfatta veksamhete inom hela Stockholms län. Allt med syfte att bida till ett långsiktigt och systematiskt föbättingsabete och kvalitetssäking inom veksamhetena. I Stockholm Län abeta sedan febuai 2011 de te utvecklingsledana tillsammans fö att inföa Senio alet och Svenska palliativegistet. Som stöd och samodnae finns även en plattfomsledae fö kunskapsbasead paktik i socialtjänsten. Utvecklingsledanas uppgift ä att spida kvalitetsegisten, samodna länet och vaa motoe i föbättingsabetet. Men även att stötta och inspiea beslutsfattae till anslutning och handleda vådoch omsogspesonal i Stockholms län med syfte att diva utvecklingsabete fö de mest sjuka älde inom amana fö kvalitetsegiste. Coache fö Senio alet Vid åets böjan fanns 13 Senio alet coache i landet, anställda av Qultuum, Jönköpings läns landsting. Av dessa va två födelade till Stockholms län. Unde hösten dogs tjänstena ne till en med abetsuppgifte i länet och en tjänst på 60 % med nationellt uppdag. Uppdaget föändades även successivt fån att vaa paktiskt kom-igång stöd fö veksamhetena till fokus på att diva föbättingspocesse. Stostadsegionena ha ett ökat behov av stöd då implementeingen av egistet ta länge tid än i öviga landet bl.a. på gund av antalet veksamhete. Möjligheten att vid abetstoppa få tillfälligt stöd fån öviga coache i landet finns. Fältabetae fö Svenska palliativegistet Svenska palliativa egistet i Kalma läns landsting ha idag ett antal s.k. fältabetae anställda unt om i landet. Vaje fältabetae ha minst ett landsting elle en egion som sitt ansvasomåde, Stockholms län ha en fältabetae på halvtidstjänst. Uppdaget bestå i att läa känna sitt omådes veksamhete fö att hjälpa till att diva det palliativa vådinnehållet famåt och då medveka vid t.ex. abetsplatstäffa. 10

11 Bemanning Bätte liv fö sjuka älde Team Stockholms län Unde febuai 2011 bildade de te utvecklingsledana tillsammans med coache och fältabetae, team Stockholms län. Syftet ä att tillsammans på bästa och mest effektiva sätt nå ut till våd och omsog i länet och stimulea till att veksamhetena anslute sig till de båda egisten Senio alet och Svenska palliativegistet. Unde ået ha guppen team Stockholms län föändats på gund av att flea deltagae åtagit sig anda uppdag. Unde våen avslutades en tjänst som Senio alet coach i länet som inte esattes. På hösten tillkom en halvtidstjänst som utvecklingsledae fö Svenska palliativegistet. Kot dä efte ekyteades den anda halvtidsutvecklingsledaen till uppdaget som Plattfomsledae. Denna tjänst tillsattes omgående av en utvecklingsledae på heltid fö Svenska palliativegistet. I Stockholms län ha unde 2011 utvecklingsledana Anna Lasson, Äldecentum och Magita Jacobsson Nesto FoU-cente abetat heltid. Chistina Riddebäck FOU nu ha abetat halvtid som utvecklingsledae till och med oktobe. I augusti tillkom Ingeli Simmoss, FoU nu på en halvtidstjänst och i decembe Bitten Askestad, Äldecentum med en heltidstjänst. Senio alet ha haft två coache; Maia Fälth stationead i länet på heltid och Viktoia Loo anställd 60 % med ett nationellt uppdag. Svenska palliativegistet en fältabetae; Maie-Louise Ekestöm på halvtid fö Stockholms län. 11

12 Länet I Stockholms län finns 22 % av Sveiges befolkning och 16 % av Sveiges älde, vilket motsvaa pesone älde än 65 å. Enligt öppna jämföelse 2010 bo sex pocent av landets älde 65+ i SÄBO. I Stockholms läns 26 kommune vaiea andelen fån te till sju pocent. Det finns 430 våd och omsogsboenden i länet vilka utmäke sig av ett stot antal pivata vådgivae. Hä finns minst 35 pivata vådgivae inom kommunena som ansvaa fö dift av vådoch omsogsboenden. 2/3 av de geiatiska klinikena divs av pivata vådgivae och även majoiteten av husläkamottagningana divs i pivat egi. Liksom flea av akutsjukhusen. Stockholms län 12

13 Resultat och nuläge 2011 Komplexiteten i Stockholms län, landsting och kommune med det stoa antalet pivata vådgivae ä sto. Det ha vait svåt att få en samlad bild och övesikt öve oganisatione, veksamhete och enhete. I vissa av länets kommune finns ett gott samabete mellan pivata och kommunala vådgivae medan det i anda saknas helt. Implementeingsabetet i landstingets veksamhete stys av att hitta de som ä positivt inställda till satsningen Bätte liv fö sjuka älde och kvalitetsegiste än att få fam gemensamma beslut. I kommunena se det annolunda ut, dä ha det tagits övegipande beslut om anslutning till egisten. Stockholms stad, som motsvaa en femtedel av Stockholms läns kommunes veksamhete, ha i böjan av novembe beslutat i kommunfullmäktige att samtliga veksamhete oavsett egi ska egistea i kvalitetsegisten Senio alet och Svenska Palliativegistet. Senio alet En huvudman som anslute sig till Senio alet måste definiea ett s.k. oganisationstäd. Fö vaje nivå i tädet utses en elle flea koodinatoe med access till egistet. Tädets stuktu ligge till gund fö de statistiska analyse och appote som systemet ebjude. Febuai Mas Apil Maj Juni Decembe Utveckling 2011 kommunvis i Stockholms län fö beslutspocess och anslutning till Senio alet Unde ået ha fletalet kommune anslutit sig till egistet. De flesta ha själva fädiga plane hu inföandet ska gå till och en tidsplan fö detta. Ä man ansluten till Senio alet betyde det att huvudmannen gjot en anslutning, själva egisteingen behöve alltså inte vaa igång på de edovisade platsena. Utvecklingsledana kan följa antal egisteinga pe kommun och veksamhet då de tilldelats en inloggning i appotpotalens del fö avidentifiead data. Vanligt ä att veksamhetena komme igång ba med iskbedömningsdelen men inte komme vidae med åtgäde, uppföljning och händelseappoteing. Det bli ett hinde i egistet nä det ä dags att göa en ny iskbedömning på de som ha isk om inte hela den peventiva vådkedjan ä avklaad iskbedömning, åtgäd och uppföljning. Registet gö att veksamhetena leds in i den peventiva pocessen och då ha stöe möjlighet att se födelana med detta och utveckla sitt abetssätt. Av länets 26 kommune va 17 13

14 ANTAL RISKBEDÖMNINGAR stycken anslutna till egistet i decembe 2011, dock ha någa inte hunnit böja egistea. Detta motsvaa 65 pocent. Anslutna men ej påböjat egisteing Antal iskbedömninga i Senio alet 2011 pe kommun i Stockholms län. I slutet av 2010 va det sammanlagt fem av Stockholms läns 26 kommune som va anslutna i Senio alet, de stod tillsammans fö cika 400 iskbedömninga. I decembe 2011 va det sammanlagt 17 kommune anslutna och de stod fö nämae iskbedömninga unde 2011, en ökning jämföt med ået innan på me än 800 pocent JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC pe månad ackumuleat Antal iskbedömninga pe månad i Stockholms län

15 Svenska Palliativegistet Stockholms läns landsting ä uppdelat i fya egione; Stockholms stad och Ekeö, Noa länet, Söda länet och Notälje. Alla fya egione ha sedan 2008 åligen ökat sin täckningsgad. I böjan av 2011 låg täckningsgaden i länet på 29 pocent. Fö helået 2011 ligge täckningsgaden på 37 pocent vilket innebä en ökning med åtta pocentenhete unde Det ä dock en bit kva till Socialdepatementets mål fö hela landet med att 50 % av alla dödsfall ska egisteas i egistet unde Täckningsgad pe egion i Stockholms län 2011 och 2010 Täby kommun ä den kommun som ha högst täckningsgad i Stockholms län unde De ha uppnått 52 pocent och ä en av de fya som ha klaat Socialdepatementets mål fö täckningsgad på minst 50 pocent. Ingen av kommunena i Stockholms län ha nått upp till en täckningsgad på 70 pocent, detta på gund av att landstinget inte egistea i tilläckligt sto utstäckning. 15

16 Täckningsgaden i Svenska palliativegistet 2011 pe kommun i Stockholms län I diagammen nedan kan vi jämföa esultaten i Stockholms län med landet som helhet. Vi se att Stockholms län ha bätte esultat nä det gälle fletalet kvalitetskiteie än iksgenomsnittet. Stockholms län utmäke sig säskilt då de gälle infomation till patient och till nästående och även om utföd validead smätskattning. Hä ebjuds också eftesamtal i höge utstäckning än i landet som helhet. Diagammet fö Stockholms län visa på egisteade dödsfall av dödsfall i länet. De egisteade dödsfallen ä till 40 pocent gjoda i säskilt boende och sto del i palliativa enhete tillsammans med avancead sjukvåd i hemmet. n= n=5 670 Palliativ våd i livets slut unde Källa Svenska Palliativegistet. 16

17 Pojektpocess Team Stockholms län statade i febuai sitt abete med att ta fam en gemensam plan med mätbaa mål. Syftet va att samodna esusena fö att optimea spidning och implementeing av egisten. Katläggning utifån vad som edan va gjot i länet sammanställdes med hjälp av de te coache och fältabetaen som edan tidigae vait veksamma fö egisten i länet. Planeingsdaga på Lillsved i böjan av juli, dä vi utvädeade halvået som gått, planeade fö hösten och intoduceade en ny medabetae i teamet. Hösten ha bestått av löpande spidningsabete i kommunenas veksamhete. Vi ha även böjat beabeta sjukhus och pimävåd. Responsen fån dessa ha vait bistfällig och däfö ha vi beslutat att skjuta på Inspiationsmöten fö dessa målguppe till våen Abetsmöten Intena möten Team Stockholms län ha haft: Unde ået ha teamet haft 11 möten dä vi föt minnesanteckninga. Nätvekstäffa med plattfomsledaen och teamet ha skett sex gånge unde ået 2011, även dessa ha minnesanteckninga. Täffa och aktivt efaenhetsutbyte med Uppsalas utvecklingsledae, Famna, TUFF och Health Navigato. Planeingsdaga i juli Extena möten Team Stockholms län(hela elle dela av) ha deltagit på: Nationella nätvek fö Bätte liv fö sjuka älde, 1 febuai, maj, 30 augusti, novembe Micosystemfestivalen vid Qultuum i Jönköping, 2 4 febuai SKL:s konfeens Multisjuka älde, 15 mas Svenska palliativegistets åskonfeens, 12 apil Nationell konfeens Senio alet, 17 maj Famgångsik äldeomsog och äldevåd i mogon, maj Möte och seminaium med SKL: s Ett bätte liv fö sjuka älde dä även Ban- och äldeministe Maia Lasson medvekade, 31 maj Wokshop Socialstyelsen Säkehetsfämjande abete fö älde, 8 juni 17

18 Nationella kvalitetsegistedagana, 4 5 oktobe Seminaium med Maia Lasson, Ban- och äldeministe 31 maj Infomationsaktivitete Utbildning i patientsäkehetsabete fö Stockholms stad Två av utvecklingsledana ha föeläst unde utbildningen om hu egisten Senio alet och Svenska palliativegistet kan bida till en ökad patientsäkehet. Dagana anodnades av Äldefövaltningen den 21/11, 23/11, 12/12 och 19/ Åets utbildninga va mycket välbesökta och uppskattade. Statistikdag fö Senio alet och Svenska palliativegistet Den 11 oktobe bjöd team Stockholms län in till en statistikdag fö länets kommune. Syftet med dagen va att ge ledande pesone inblick i och kunskap om hu man paktiskt använde statistik u egisten. Behovet va stot och kusen va snabbt fullbokad. Inbjudna att hålla i dagen va Gege Fansson fö Svenska palliativegistet och Jespe Ekbeg och Cataina Kalbeg fö Senio alet. Utvädeing gjodes på plats. Se bilaga 2 Sammanställning av utvädeing fån Statistikdag. Minikus i palliativvåd Aangeades den 22 septembe av Svenska palliativegistet och SKL. Söda delana av Sveige va inbjudna att medveka unde dagen. Syftet med dagen va att abeta med en föbättingsplan med tydliga mål i vaje veksamhet. I Stockholms län lämnade fya enhete in en föbättingsplan, vaav te av dessa egistea i egistet. Man fick ba espons fån utvädeingen. 18

19 Spidningsmöten Senio alet Fö anslutna användae av Senio alet bjöds det in till två Lokala Spidningsmöten, 4 och 5 apil. Utvecklingsledana och Stockholms två coache fö Senio alet stod fö aangemang och planeing. Två utbildningscoache fån egistet bjöds in. Deltog gjode 61 epesentante fån säskilt boende. Inbjudan gick ut till 13 anslutna kommune och 10 enskilt anslutna SÄBO. Hela Team Stockholms län va på plats och pesenteade sig unde dagana. Spidningsdagana följdes upp med två telefonkonfeense efte ca sex vecko. Spidningsmöte 5 apil 2011 på Radisson Blu Stand Hotell Palliativegistet pesenteades på läkakonfeens Svenska palliativegistets utvecklingsledae medvekade vid läkakonfeensen på Såstaholm den maj. Deltog gjode 45 läkae i SÄBO fån Stockholms Län. Utvecklingsledaen infomeade om Palliativa egistet, vikten av bytpunktsamtal samt visade inspiationsfilmen Nä livet ta slut Läkaguppen va aktiv och hade många fågo. Senio alet pesenteades på konfeens fö landstingspolitike En av utvecklingsledana fö Senio alet medvekade i Tema Älde med behov av samodnade insatse som oganisationen Nätveken Hälsa och Demokati aangeade fö fötoendevalda i landsting och egione den 27 maj. Pesentationen följdes av intessanta fågo fån de deltagana. Inspiationsmöten fö båda egisten Team Stockholms län aangeade unde te eftemiddaga i maj Inspiationsmöten fö målguppen: politike, chefe, ledae, MAS och anda nyckelpesone inom våd- och omsog i Stockholms län. Syftet va att spida och inspiea till uppstat ibland veksamhetena i länet pesone fick inbjudan via mejl, 97 pesone (5 %) deltog. Utvädeing gjodes på plats. Se bilaga 1 Sammanställing av utvädeingen av de te Inspiationsdagana. 19

20 Deltagande i Miniseminaie fö Stockholm stad Tillsammans med Cecilia Wege, pojektledae på Äldecentum fö Nationella demensiktlinje genomfödes te Miniseminaie fö MAS, chefe och omvådnadspesonal i Stockholms stadsdela. Båda egisten pesenteades. Tåtkalas i Sundbybeg Sundbybegs Stad fiade med tåta nä samtliga boende på SÄBO va egisteade i Senio alet. MAS, enhetschefe, HSL- pesonal och SOL- pesonal deltog i festlighetena och inbjudna va även utvecklingsledae och coache som stöttat vid inföandet. Tåtkalas i Sundbybeg i samband med att samtliga boenden i SÄBO ha iskbedömts i Senio alet Löpande abete Kommune: Kontakte med ledning i länets 26 kommune fö infomation och implementeing ske löpande liksom hjälp och stöd åt edan anslutna egisteande enhete. Infomationsmöten om båda egisten i Stockholms 14 stadsdela ha skett fotlöpande unde hösten med en acceleation efte beslut i kommunfullmäktige. Landsting: Samtliga akutsjukhus i länet ha kontaktats med tonvikt på infomation och anslutning till Svenska palliativegistet, esponsen ha vait vaieande. Senio alet ha maknadsföts fämst genom deltagande unde TUFF-möten. Handen geiatiken utmäke sig som gott exempel genom att va den fösta veksamheten inom landstinget som egistea i båda egisten. Abetet med pimävåden i länet ha baseats på att kontakta de som visat intesse efte Inspiationsmöten unde våen. Sibyllekliniken va den fösta husläkamottagningen att ansluta sig till Senio alet. Unde slutet av ået böjade en systematisk abetspocess med att kontakta samtliga pimävådsveksamhete i länet. Vi ha haft nytta av utvecklingsledanas intena nätvek av kontakte med pimävåden och akutsjukhusen. 20

21 Infomations-, och utbildningsmateial Nyhetsbev Infomation om team Stockholms län och satsningen Bätte liv fö sjuka älde, nulägesappot fö egisten, aktuella datum fö seminaie och goda exempel ä dela av vad som beskivits i de två nyhetsbev som ha skickats ut unde Infomationsboschy Fö att maknadsföa och spida satsningen king kvalitetsegiste ha Team Stockholms län gemensamt tagit fam en infomationsboschy om teamet med kontaktuppgifte, bakgund till Bätte liv fö sjuka älde och en beskivning av egisten Senio alet och Svenska palliativegistet. Boschyen delades ut till samtliga som medvekade vid Inspiationsmötena unde våen och ha även spidits på öviga möten. Team Stockholm ha valt bilden med mannen i segelbåten som signatubild fö sitt abete Infomationspäm Team Stockholms län ha även skapat en Infomationspäm fö användae och semestevikaie innehållande nyttig paktisk infomation king både Senio alet och Svenska pallativegistet. 45 päma ä unde maj septembe 2011 ute på emiss inom olika veksamhete i Stockholms län. Pämana hålle på att utvädeas. Med anledning av den pågående utvecklingen av egisten och deas hemsido ha teamet beslutat att inte fotsätta med spidningen av pämana unde pojekttiden. Det ha diskuteats king möjligheten att länka liknande elevant infomation fån våa hemsido fö att användana ska få en samlad bild. 21

22 Fösättsblad till Infomationspäm fö Senio alet och Svenska palliativegistet. Film om Svenska palliativegistet Team Stockholms län ha medvekat vid planeing och bidagit med tanka till filmen om det Svenska Palliativegistet, Nä livet ta slut famtaget i pojekt Palliativ våd i SÄBO. Filmen användes sedan med gott esultat unde våens te Inspiationsmöten och ha skickats till samtliga deltagae och unde hösten även till Stockholms stads MAS:a tillsammans med ett bifogat bev. Film om Senio alet Efte att filmen om Svenska palliativegistet mottagits mycket positivt i länet beslutade teamet att famställa en film som ska motivea och inspiea till användandet av Senio alet. Filmen beäknas vaa fädig i böjan av Pocesstöd fö abetet med Senio alet Senio alets utvecklingsledae och coache ha unde våen utabetat ett Pocesstöd fö Senio alet. Syftet med detta ä att stötta veksamhetena i föbättingspocessen och tanken ä att de självständigt ska kunna använda sig av hela elle dela av mateialet. Unde maj bedevs ett pilotpojekt på Sundbybeg stads boenden(alla utom ett medvekade). Utvädeing och evideing av utbildningsmateialet gjodes unde juni och finns nu tillgängligt fö veksamhetena. 22

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2 Stockholms län 14 127 535 5 416 782 8 710 753-3% Botkyrka 450 543 Inget huvudbibliote 450 543-9% Danderyd 245 903 107 907 137 996-2% Ekerö 134 134 109 684 24 450 16% Haninge 448 714 263 374 185 340 3%

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun 2016 - uppdelat per län AB Stockholm Sundbyberg 79 303 173 75 55 108 Solna 81 305 46 233 26 80 Vaxholm 103 345 76 254 15 107 Nacka 107 353 113 239 1 116

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer