Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -"

Transkript

1 Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/ / Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss, FoU nu 1

2 Innehållsföteckning Innehållsföteckning... 2 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Pojektets bakgund och syfte... 6 Kvalitetsegiste... 7 Senio alet... 7 Svenska palliativegistet... 8 Stockholms län... 9 Utvecklingsledae... 9 Coache fö Senio alet Fältabetae fö Svenska palliativegistet Bemanning Bätte liv fö sjuka älde Team Stockholms län Länet Resultat och nuläge Senio alet Svenska Palliativegistet Pojektpocess Abetsmöten Intena möten Extena möten Infomationsaktivitete Utbildning i patientsäkehetsabete fö Stockholms stad Statistikdag fö Senio alet och Svenska palliativegistet Minikus i palliativvåd Spidningsmöten Senio alet Palliativegistet pesenteades på läkakonfeens Senio alet pesenteades på konfeens fö landstingspolitike Inspiationsmöten fö båda egisten Deltagande i Miniseminaie fö Stockholm stad Tåtkalas i Sundbybeg Löpande abete Kommune:

3 Landsting:...20 Infomations-, och utbildningsmateial Nyhetsbev Infomationsboschy Infomationspäm Film om Svenska palliativegistet Film om Senio alet Pocesstöd fö abetet med Senio alet Måluppföljning Anslutningsgad Senio alet/täckningsgad Svenska palliativegistet Pestationsesättning Bilaga Bilaga Bilaga

4 Sammanfattning Bätte liv fö sjuka älde team Stockholms län ha som uppgift att implementea de två nationella kvalitetsegisten Senio alet och Svenska palliativegistet i våd och omsog i Stockholms läns 26 kommune, i landstinget och hos pivata vådgivae. Syftet ä att ge stöd till veksamhetena i deas abete fö att diva egionalt och lokalt utvecklingsabete inom hälso-, och sjukvåden fö de mest sjuka älde. Antalet älde bli fle och medellivslängden öka vilket innebä fle älde som ha isk att dabbas av långvaig sjukdom och att behovet av pofessionellt omhändetagande de sista åen i livet och i livets slutskede öka. En öveenskommelse ha tecknats mellan Socialdepatementet och SKL om en teåig satsning, fån hösten 2010 unde mottot Bätte liv fö sjuka älde. Senio alet ä ett nationellt kvalitets- och pocessegiste och bygge på användandet av evidensbaseade instument som stöd fö ett långsiktigt föbättingsabete Det handla om att på ett systematiskt och standadiseat sätt egistea, föebygga och följa upp vidtagna åtgäde avseende tyckså, undenäing och fall. Svenska palliativegistet ä ett nationellt kvalitets- och uppföljningsegiste som ä till fö alla som våda människo i livets slut. Den sista veckan i livet beskivs genom att pesonalen som vådat en just avliden besvaa ett antal fågo som ska spegla kvalitetskiteie fö våd i livets slutskede. I Stockholms län ha vi 16 % av landets älde (65+). Det finns 440 våd och omsogsboenden i länet, 204 husläkamottagninga, 12 geiatiska klinike och sju akutsjukhus. Dessa utmäke sig av ett stot antal pivata vådgivae. På gund av detta ä komplexiteten sto och det ä svåt att få en samlad bild och övesikt öve oganisatione, veksamhete och enhete. Implementeingsabetet i landstingets veksamhete stys av att hitta de som ä positivt inställda till satsningen Bätte liv fö sjuka älde och kvalitetsegiste än att få fam gemensamma beslut. I kommunena se det annolunda ut, dä ha det tagits övegipande beslut om anslutning till egisten. Team Stockholms län ha låtit tycka upp eget infomationsmateial fö spidning, lagt upp infomation via våa FoU: es hemsido och aangeat gemensamma inspiationsmöten och spidningsmöten fö att nå ut till beslutsfattae och användae i länet. Vi ha genomföt enskilda besök ute i veksamhetena fö att såväl stötta implementeingsabetet, föbättingspocessen som att svaa på och hjälpa till att lösa tillfälliga fågeställninga. Huvudfokus ha vait att samodna möten mellan ex. säskilda äldeboenden (SÄBO) i en kommun fö ökad spidning och tillgänglighet. I böjan av 2011 fanns det i Stockholms län 2,5 utvecklingsledatjänst och fån hösten tillsattes ytteligae en utvecklingsledae på halvtid. Senae unde hösten ekyteades dock en av de halvtidsanställda utvecklingsledana till ett annat uppdag. Med Stockholms läns stolek och nuvaande 4

5 bemanning komme vi att få svåt att nå samma esultat som öviga landet. Rekommendatione fö antalet utvecklingsledae pe nomalstot län ä te tjänste. Vi ha som mål fö 2011 att 16 av kommunena i Stockholms län ska vaa anslutna till Senio alet, två geiatiska klinike och 20 vådcentale med hemsjukvåd. Av länets 26 kommune va 14 anslutna till Senio alet vid halvåsskiftet, fya hade dock ej hunnit stata egisteing. På landstingssidan fanns ingen anslutning gjod. Vid åets slut va 16 kommune anslutna, en geiatisk klinik samt fem vådcentale med hemsjukvåd. 25 kommune i Stockholms län egistea i Svenska palliativegistet. Vi ha som mål att höja täckningsgaden i Stockholms län fån nuvaande 32 % till 50 %, att samtliga geiatiska klinike och 20 vådcentale med hemsjukvåd egistea i Svenska palliativegistet. Fö Svenska palliativegistet låg täckningsgaden i länets veksamhete på 32 pocent unde fösta halvået och vid åets slut hade vi nått upp till 37 pocentig täckningsgad. Inledning Vi vet idag att det skett en damatisk föänding av befolkningens medellivslängd som bland annat kan elateas till föbättade hälso- och sjukvådsinsatse, men också till ökat sjukvådsbehov. Enligt Statistiska Centalbyåns, SCB:s pognos fö befolkningsutvecklingen komme andelen individe öve 65 å att ha ökat fån dagens 18 % till 25 % å 2060, samtidigt som den föväntade medellivslängden höjs. Det innebä fle älde som ha isk att dabbas av långvaig sjukdom och att behovet av pofessionellt omhändetagande de sista åen i livet och i livets slutskede öka. Kunskapen om vådens esultat behöve föbättas och föpackas så att den kan användas fö politiska beslut och pioiteinga. Veksamhete som bedive våd och omsog av älde pesone ska abeta enligt ett så kallat kunskapsbaseat abetssätt. Det vill säga att anställda ska utföa sina abetsuppgifte utifån bästa tillgängliga kunskap, egen expetkunskap och utifån den älde pesonens behov och önskemål. Det gälle också att pesonalens efaenhete av nya abetssätt ska tas tillvaa inom foskningen. Våd och omsog i odinät boende behöve utvecklas och föstäkas och samspelet mellan olika vådgivae behöve föbättas. Ett vådpeventivt abetssätt behöve inföas. 5

6 Pojektets bakgund och syfte Bätte liv fö sjuka älde Sveiges Kommune och Landsting, SKL och staten ä öveens om att utvecklingssatsninga inom våd och omsog om älde bö vaa stategiska och långsiktiga. Däfö ha en öveenskommelse mellan Socialdepatementet och SKL tecknats om en teåig satsning, unde mottot Bätte liv fö sjuka älde. Detta innebä bl.a. ett ökat engagemang fån kommune och landsting i det två nationella kvalitetsegisten Senio alet och Svenska palliativegistet. Registen ska både fungea som vektyg fö datainsamling och åtekoppling och som en följd av det bida till ett egelbundet analys- och föbättingsabete på alla nivåe. Deltagandet i egisten innebä tillämpning av evidensbasead paktik i vadagen och ge ökade kunskape om esultaten inom våd och omsog om älde. Kommune och landsting ha länsvis uppättat plane fö inföandet utifån sina lokala föutsättninga. I alla län i Sveige finns i dag utvecklingsledae fö Senio alet och Svenska palliativegistet. I vaje län ha kommune och landsting tillsammans fått möjlighet att söka medel fö att anställa utvecklingsledae. Dessa utbildas av SKL fö att kunna bli ett stabilt nätvek med uppgift att stödja det lokala föändingsabetet. 6

7 Kvalitetsegiste Nationella kvalitetsegisten Senio alet och Svenska palliativegistet ä pocess- och uppföljningsegiste som ä diagnosobeoende. Genom egisten komme kunskap om vådens och omsogens esultat att bli synliga. Den egna veksamhetens utveckling kan analyseas öve tid och jämföelse kan göas med liknande vådenhete i landet och vaa en källa till Öppna jämföelse, bida till ökad patientsäkehet och med födel användas i den åliga patientsäkehetsbeättelsen. Genom att ta tillvaa och använda insamlad data kan veksamheten stäkas, föbättas samt utveckla paktiken och vädea vådens kvalitet. Målen med egisten ä bl. a. att uppnå en jämlik våd i landet och dämed ge en ökad patientsäkehet men också att vaa en källa fö foskning och vädebeäkning av hälsoekonomisk kaaktä. Anslutning till egisten ä idag fivillig men SKL:s och Socialdepatementets mål ä att alla elevanta enhete inom våd och omsog i landet ska vaa anslutna till egisten. Senio alet Ett nationellt kvalitetsegiste fö våd och omsog Senio alet bygge på användandet av evidensbaseade instument som stöd fö ett långsiktigt föbättingsabete. Det handla om att på ett systematiskt och standadiseat sätt egistea, föebygga och följa upp vidtagna åtgäde avseende tyckså, undenäing och fall. Kvalitetsegistet Senio alet ge bland annat: Riskbedömning av tyckså, undenäing och fall Analys av osak och föebyggande åtgäde fö vådtagae med isk Uppföljning av planeade föebyggande åtgäde Alla som abeta med älde inom våd och omsog komme dagligen i kontakt med omådena tyckså, undenäing och fall. Dessa omåden ha en stak koppling till vaanda, t ex ha en undenäd peson lättae att falla, få en höftfaktu och löpe då stöe isk att utveckla tyckså. Däav vikten att abeta med alla te iskomådena paallellt. Vådtagana som beös av dessa omåden finns inom olika veksamhete, klinisk specialitet och oavsett vem som ä huvudman. En 7

8 nationell och gemensam databas skapa föutsättninga fö att vädea en vådtagaes vådepisod elle omsogstid samt att jämföa olika enhetes abete med att föebygga skado och behandla vådtagaen. Senio alet blev ett webbaseat egiste 2008 och ä åtkomligt via Intenet. Data som matas in på vådtaganivå spaas och kan sedan analyseas och hämtas ut i olika type av appote. Avidentifieade uppgifte kan användas fö t.ex. länsvisa jämföelse. Senio alet fotsätte att utvecklas och unde senae halvan av 2011 va det möjligt fö veksamhetena att välja till munhälsa med iskbedömningsinstumentet ROAG. Visionen fö Senio alet ä att man ska ebjuda en jämlik och säke våd. Genom Senio alet komme man kunna visa veksamhetens esultat på kvalitetsabete och få en ny dimension på kompetensutveckling fö medabetana inom våd och omsog det handla om att gå fån att to till att veta! Svenska palliativegistet Svenska palliativegistet statades 2005 och ä ett nationellt kvalitets- och uppföljningsegiste som kvalitetssäka våden i livets slut och ä ett vektyg fö vådpesonalen. Den sista veckan i livet beskivs genom att ett tettiotal fågo besvaas. Fågona bygge på de sju kvalitetsindikatoe som beskive en god våd i livets slut: Jag och mina nästående ä infomeade om min situation. ä smätlindad. ä lindad fån öviga symtom. ä odinead läkemedel vid behov....vådas dä jag vill dö. behöve inte dö ensam. vet att mina nästående få stöd. 8

9 Dessa kvalitetsindikatoe om vad vi to ä ett ba döende gunda sig på appoten Döden angå oss alla Vädig våd vid livets slut (SOU 2001:6). I såväl denna som i Socialstyelsens appot om utvecklingen av våden i livets slutskede i landsting och kommune (SoS ), konstateas att detta ä ett omåde dä det finns biste och stoa egionala skillnade. Bisten gälle famfö allt medicinska insatse, bemötande, infomation och stöd till nästående. Suboptimal linding och bist på infomation/stöd till patient och nästående ge påvisbaa negativa effekte på livskvaliteten fö såväl vådtagaen/patienten som nästående. Registets datainsamling och dataanalys ha som mål att identifiea biste som finns i våden i livets slutskede och däigenom skapa ett positivt föändingstyck på beslutsfattae samt initiea ett kontinueligt läande och ständigt föbättingsabete hos landets vådgivae, till gagn fö de döende och nästående. De osedda behoven av palliativ våd i livets slutskede synliggös genom att alla dödsfall egisteas, det gälle även de som dö utan att ha identifieats som palliativa patiente. Visionen fö Svenska palliativegistet ä att alla människo boende i Sveige, med sina unika behov, tillfösäkas en vädig och välfungeande våd vid livets slut och att palliativ våd av god kvalitet ska kunna bedivas såväl vid palliativa veksamhete som bett inom hela sjukvådssystemet och den kommunala omsogen. Stockholms län Utvecklingsledae I Stockholms län ha Stockholms läns landsting, SLL och Kommunföbundet Stockholms Län, KSL fomeat en stygupp med ansva fö satsningen Bätte liv fö sjuka älde. Avtal ha slutits med te olika FoU-enhete med fokus på älde inom Stockholms län, Äldecentum, Nesto FoU-cente och FOU nu angående utvecklingsledae. Syftet med att födela utvecklingsledana på olika FoU-enhete ä att kunna tillvaata möjliga synegieffekte med öviga abeten inom FoU-enhetena. Utdag fån avtal om utvecklingsledae. Citat fån 2 Uppdag: Öveenskommelsen innebä bland annat en satsning på ökat engagemang fån kommune och landsting i två nationella kvalitetsegiste, Svenska palliativegistet och Senio alet. Med syfte att ebjuda stöd till kommune och landsting i ett långsiktigt och systematiskt föbättingsabete kopplat till kvalitetsegisten, ha egeingen anslagit medel motsvaande 7 miljone kono fö Stockholms län. 9

10 Medlen ska användas fö att finansiea bland annat den länsgemensamma utvecklingsledae som kan ge stöd och diva det lokala utvecklingsabetet, deltagande i kvalitativ uppföljning av multisjuka älde och som en del i utvecklingen av en föstäkt egional stuktu fö kunskapsutveckling med mea. Utvecklingsledanas uppdag ä att implementea Senio alet och Svenska palliativegistet till elevanta enhete inom våd och omsog i Stockholms län, landsting och kommune. Uppdaget omfatta veksamhete inom hela Stockholms län. Allt med syfte att bida till ett långsiktigt och systematiskt föbättingsabete och kvalitetssäking inom veksamhetena. I Stockholm Län abeta sedan febuai 2011 de te utvecklingsledana tillsammans fö att inföa Senio alet och Svenska palliativegistet. Som stöd och samodnae finns även en plattfomsledae fö kunskapsbasead paktik i socialtjänsten. Utvecklingsledanas uppgift ä att spida kvalitetsegisten, samodna länet och vaa motoe i föbättingsabetet. Men även att stötta och inspiea beslutsfattae till anslutning och handleda vådoch omsogspesonal i Stockholms län med syfte att diva utvecklingsabete fö de mest sjuka älde inom amana fö kvalitetsegiste. Coache fö Senio alet Vid åets böjan fanns 13 Senio alet coache i landet, anställda av Qultuum, Jönköpings läns landsting. Av dessa va två födelade till Stockholms län. Unde hösten dogs tjänstena ne till en med abetsuppgifte i länet och en tjänst på 60 % med nationellt uppdag. Uppdaget föändades även successivt fån att vaa paktiskt kom-igång stöd fö veksamhetena till fokus på att diva föbättingspocesse. Stostadsegionena ha ett ökat behov av stöd då implementeingen av egistet ta länge tid än i öviga landet bl.a. på gund av antalet veksamhete. Möjligheten att vid abetstoppa få tillfälligt stöd fån öviga coache i landet finns. Fältabetae fö Svenska palliativegistet Svenska palliativa egistet i Kalma läns landsting ha idag ett antal s.k. fältabetae anställda unt om i landet. Vaje fältabetae ha minst ett landsting elle en egion som sitt ansvasomåde, Stockholms län ha en fältabetae på halvtidstjänst. Uppdaget bestå i att läa känna sitt omådes veksamhete fö att hjälpa till att diva det palliativa vådinnehållet famåt och då medveka vid t.ex. abetsplatstäffa. 10

11 Bemanning Bätte liv fö sjuka älde Team Stockholms län Unde febuai 2011 bildade de te utvecklingsledana tillsammans med coache och fältabetae, team Stockholms län. Syftet ä att tillsammans på bästa och mest effektiva sätt nå ut till våd och omsog i länet och stimulea till att veksamhetena anslute sig till de båda egisten Senio alet och Svenska palliativegistet. Unde ået ha guppen team Stockholms län föändats på gund av att flea deltagae åtagit sig anda uppdag. Unde våen avslutades en tjänst som Senio alet coach i länet som inte esattes. På hösten tillkom en halvtidstjänst som utvecklingsledae fö Svenska palliativegistet. Kot dä efte ekyteades den anda halvtidsutvecklingsledaen till uppdaget som Plattfomsledae. Denna tjänst tillsattes omgående av en utvecklingsledae på heltid fö Svenska palliativegistet. I Stockholms län ha unde 2011 utvecklingsledana Anna Lasson, Äldecentum och Magita Jacobsson Nesto FoU-cente abetat heltid. Chistina Riddebäck FOU nu ha abetat halvtid som utvecklingsledae till och med oktobe. I augusti tillkom Ingeli Simmoss, FoU nu på en halvtidstjänst och i decembe Bitten Askestad, Äldecentum med en heltidstjänst. Senio alet ha haft två coache; Maia Fälth stationead i länet på heltid och Viktoia Loo anställd 60 % med ett nationellt uppdag. Svenska palliativegistet en fältabetae; Maie-Louise Ekestöm på halvtid fö Stockholms län. 11

12 Länet I Stockholms län finns 22 % av Sveiges befolkning och 16 % av Sveiges älde, vilket motsvaa pesone älde än 65 å. Enligt öppna jämföelse 2010 bo sex pocent av landets älde 65+ i SÄBO. I Stockholms läns 26 kommune vaiea andelen fån te till sju pocent. Det finns 430 våd och omsogsboenden i länet vilka utmäke sig av ett stot antal pivata vådgivae. Hä finns minst 35 pivata vådgivae inom kommunena som ansvaa fö dift av vådoch omsogsboenden. 2/3 av de geiatiska klinikena divs av pivata vådgivae och även majoiteten av husläkamottagningana divs i pivat egi. Liksom flea av akutsjukhusen. Stockholms län 12

13 Resultat och nuläge 2011 Komplexiteten i Stockholms län, landsting och kommune med det stoa antalet pivata vådgivae ä sto. Det ha vait svåt att få en samlad bild och övesikt öve oganisatione, veksamhete och enhete. I vissa av länets kommune finns ett gott samabete mellan pivata och kommunala vådgivae medan det i anda saknas helt. Implementeingsabetet i landstingets veksamhete stys av att hitta de som ä positivt inställda till satsningen Bätte liv fö sjuka älde och kvalitetsegiste än att få fam gemensamma beslut. I kommunena se det annolunda ut, dä ha det tagits övegipande beslut om anslutning till egisten. Stockholms stad, som motsvaa en femtedel av Stockholms läns kommunes veksamhete, ha i böjan av novembe beslutat i kommunfullmäktige att samtliga veksamhete oavsett egi ska egistea i kvalitetsegisten Senio alet och Svenska Palliativegistet. Senio alet En huvudman som anslute sig till Senio alet måste definiea ett s.k. oganisationstäd. Fö vaje nivå i tädet utses en elle flea koodinatoe med access till egistet. Tädets stuktu ligge till gund fö de statistiska analyse och appote som systemet ebjude. Febuai Mas Apil Maj Juni Decembe Utveckling 2011 kommunvis i Stockholms län fö beslutspocess och anslutning till Senio alet Unde ået ha fletalet kommune anslutit sig till egistet. De flesta ha själva fädiga plane hu inföandet ska gå till och en tidsplan fö detta. Ä man ansluten till Senio alet betyde det att huvudmannen gjot en anslutning, själva egisteingen behöve alltså inte vaa igång på de edovisade platsena. Utvecklingsledana kan följa antal egisteinga pe kommun och veksamhet då de tilldelats en inloggning i appotpotalens del fö avidentifiead data. Vanligt ä att veksamhetena komme igång ba med iskbedömningsdelen men inte komme vidae med åtgäde, uppföljning och händelseappoteing. Det bli ett hinde i egistet nä det ä dags att göa en ny iskbedömning på de som ha isk om inte hela den peventiva vådkedjan ä avklaad iskbedömning, åtgäd och uppföljning. Registet gö att veksamhetena leds in i den peventiva pocessen och då ha stöe möjlighet att se födelana med detta och utveckla sitt abetssätt. Av länets 26 kommune va 17 13

14 ANTAL RISKBEDÖMNINGAR stycken anslutna till egistet i decembe 2011, dock ha någa inte hunnit böja egistea. Detta motsvaa 65 pocent. Anslutna men ej påböjat egisteing Antal iskbedömninga i Senio alet 2011 pe kommun i Stockholms län. I slutet av 2010 va det sammanlagt fem av Stockholms läns 26 kommune som va anslutna i Senio alet, de stod tillsammans fö cika 400 iskbedömninga. I decembe 2011 va det sammanlagt 17 kommune anslutna och de stod fö nämae iskbedömninga unde 2011, en ökning jämföt med ået innan på me än 800 pocent JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC pe månad ackumuleat Antal iskbedömninga pe månad i Stockholms län

15 Svenska Palliativegistet Stockholms läns landsting ä uppdelat i fya egione; Stockholms stad och Ekeö, Noa länet, Söda länet och Notälje. Alla fya egione ha sedan 2008 åligen ökat sin täckningsgad. I böjan av 2011 låg täckningsgaden i länet på 29 pocent. Fö helået 2011 ligge täckningsgaden på 37 pocent vilket innebä en ökning med åtta pocentenhete unde Det ä dock en bit kva till Socialdepatementets mål fö hela landet med att 50 % av alla dödsfall ska egisteas i egistet unde Täckningsgad pe egion i Stockholms län 2011 och 2010 Täby kommun ä den kommun som ha högst täckningsgad i Stockholms län unde De ha uppnått 52 pocent och ä en av de fya som ha klaat Socialdepatementets mål fö täckningsgad på minst 50 pocent. Ingen av kommunena i Stockholms län ha nått upp till en täckningsgad på 70 pocent, detta på gund av att landstinget inte egistea i tilläckligt sto utstäckning. 15

16 Täckningsgaden i Svenska palliativegistet 2011 pe kommun i Stockholms län I diagammen nedan kan vi jämföa esultaten i Stockholms län med landet som helhet. Vi se att Stockholms län ha bätte esultat nä det gälle fletalet kvalitetskiteie än iksgenomsnittet. Stockholms län utmäke sig säskilt då de gälle infomation till patient och till nästående och även om utföd validead smätskattning. Hä ebjuds också eftesamtal i höge utstäckning än i landet som helhet. Diagammet fö Stockholms län visa på egisteade dödsfall av dödsfall i länet. De egisteade dödsfallen ä till 40 pocent gjoda i säskilt boende och sto del i palliativa enhete tillsammans med avancead sjukvåd i hemmet. n= n=5 670 Palliativ våd i livets slut unde Källa Svenska Palliativegistet. 16

17 Pojektpocess Team Stockholms län statade i febuai sitt abete med att ta fam en gemensam plan med mätbaa mål. Syftet va att samodna esusena fö att optimea spidning och implementeing av egisten. Katläggning utifån vad som edan va gjot i länet sammanställdes med hjälp av de te coache och fältabetaen som edan tidigae vait veksamma fö egisten i länet. Planeingsdaga på Lillsved i böjan av juli, dä vi utvädeade halvået som gått, planeade fö hösten och intoduceade en ny medabetae i teamet. Hösten ha bestått av löpande spidningsabete i kommunenas veksamhete. Vi ha även böjat beabeta sjukhus och pimävåd. Responsen fån dessa ha vait bistfällig och däfö ha vi beslutat att skjuta på Inspiationsmöten fö dessa målguppe till våen Abetsmöten Intena möten Team Stockholms län ha haft: Unde ået ha teamet haft 11 möten dä vi föt minnesanteckninga. Nätvekstäffa med plattfomsledaen och teamet ha skett sex gånge unde ået 2011, även dessa ha minnesanteckninga. Täffa och aktivt efaenhetsutbyte med Uppsalas utvecklingsledae, Famna, TUFF och Health Navigato. Planeingsdaga i juli Extena möten Team Stockholms län(hela elle dela av) ha deltagit på: Nationella nätvek fö Bätte liv fö sjuka älde, 1 febuai, maj, 30 augusti, novembe Micosystemfestivalen vid Qultuum i Jönköping, 2 4 febuai SKL:s konfeens Multisjuka älde, 15 mas Svenska palliativegistets åskonfeens, 12 apil Nationell konfeens Senio alet, 17 maj Famgångsik äldeomsog och äldevåd i mogon, maj Möte och seminaium med SKL: s Ett bätte liv fö sjuka älde dä även Ban- och äldeministe Maia Lasson medvekade, 31 maj Wokshop Socialstyelsen Säkehetsfämjande abete fö älde, 8 juni 17

18 Nationella kvalitetsegistedagana, 4 5 oktobe Seminaium med Maia Lasson, Ban- och äldeministe 31 maj Infomationsaktivitete Utbildning i patientsäkehetsabete fö Stockholms stad Två av utvecklingsledana ha föeläst unde utbildningen om hu egisten Senio alet och Svenska palliativegistet kan bida till en ökad patientsäkehet. Dagana anodnades av Äldefövaltningen den 21/11, 23/11, 12/12 och 19/ Åets utbildninga va mycket välbesökta och uppskattade. Statistikdag fö Senio alet och Svenska palliativegistet Den 11 oktobe bjöd team Stockholms län in till en statistikdag fö länets kommune. Syftet med dagen va att ge ledande pesone inblick i och kunskap om hu man paktiskt använde statistik u egisten. Behovet va stot och kusen va snabbt fullbokad. Inbjudna att hålla i dagen va Gege Fansson fö Svenska palliativegistet och Jespe Ekbeg och Cataina Kalbeg fö Senio alet. Utvädeing gjodes på plats. Se bilaga 2 Sammanställning av utvädeing fån Statistikdag. Minikus i palliativvåd Aangeades den 22 septembe av Svenska palliativegistet och SKL. Söda delana av Sveige va inbjudna att medveka unde dagen. Syftet med dagen va att abeta med en föbättingsplan med tydliga mål i vaje veksamhet. I Stockholms län lämnade fya enhete in en föbättingsplan, vaav te av dessa egistea i egistet. Man fick ba espons fån utvädeingen. 18

19 Spidningsmöten Senio alet Fö anslutna användae av Senio alet bjöds det in till två Lokala Spidningsmöten, 4 och 5 apil. Utvecklingsledana och Stockholms två coache fö Senio alet stod fö aangemang och planeing. Två utbildningscoache fån egistet bjöds in. Deltog gjode 61 epesentante fån säskilt boende. Inbjudan gick ut till 13 anslutna kommune och 10 enskilt anslutna SÄBO. Hela Team Stockholms län va på plats och pesenteade sig unde dagana. Spidningsdagana följdes upp med två telefonkonfeense efte ca sex vecko. Spidningsmöte 5 apil 2011 på Radisson Blu Stand Hotell Palliativegistet pesenteades på läkakonfeens Svenska palliativegistets utvecklingsledae medvekade vid läkakonfeensen på Såstaholm den maj. Deltog gjode 45 läkae i SÄBO fån Stockholms Län. Utvecklingsledaen infomeade om Palliativa egistet, vikten av bytpunktsamtal samt visade inspiationsfilmen Nä livet ta slut Läkaguppen va aktiv och hade många fågo. Senio alet pesenteades på konfeens fö landstingspolitike En av utvecklingsledana fö Senio alet medvekade i Tema Älde med behov av samodnade insatse som oganisationen Nätveken Hälsa och Demokati aangeade fö fötoendevalda i landsting och egione den 27 maj. Pesentationen följdes av intessanta fågo fån de deltagana. Inspiationsmöten fö båda egisten Team Stockholms län aangeade unde te eftemiddaga i maj Inspiationsmöten fö målguppen: politike, chefe, ledae, MAS och anda nyckelpesone inom våd- och omsog i Stockholms län. Syftet va att spida och inspiea till uppstat ibland veksamhetena i länet pesone fick inbjudan via mejl, 97 pesone (5 %) deltog. Utvädeing gjodes på plats. Se bilaga 1 Sammanställing av utvädeingen av de te Inspiationsdagana. 19

20 Deltagande i Miniseminaie fö Stockholm stad Tillsammans med Cecilia Wege, pojektledae på Äldecentum fö Nationella demensiktlinje genomfödes te Miniseminaie fö MAS, chefe och omvådnadspesonal i Stockholms stadsdela. Båda egisten pesenteades. Tåtkalas i Sundbybeg Sundbybegs Stad fiade med tåta nä samtliga boende på SÄBO va egisteade i Senio alet. MAS, enhetschefe, HSL- pesonal och SOL- pesonal deltog i festlighetena och inbjudna va även utvecklingsledae och coache som stöttat vid inföandet. Tåtkalas i Sundbybeg i samband med att samtliga boenden i SÄBO ha iskbedömts i Senio alet Löpande abete Kommune: Kontakte med ledning i länets 26 kommune fö infomation och implementeing ske löpande liksom hjälp och stöd åt edan anslutna egisteande enhete. Infomationsmöten om båda egisten i Stockholms 14 stadsdela ha skett fotlöpande unde hösten med en acceleation efte beslut i kommunfullmäktige. Landsting: Samtliga akutsjukhus i länet ha kontaktats med tonvikt på infomation och anslutning till Svenska palliativegistet, esponsen ha vait vaieande. Senio alet ha maknadsföts fämst genom deltagande unde TUFF-möten. Handen geiatiken utmäke sig som gott exempel genom att va den fösta veksamheten inom landstinget som egistea i båda egisten. Abetet med pimävåden i länet ha baseats på att kontakta de som visat intesse efte Inspiationsmöten unde våen. Sibyllekliniken va den fösta husläkamottagningen att ansluta sig till Senio alet. Unde slutet av ået böjade en systematisk abetspocess med att kontakta samtliga pimävådsveksamhete i länet. Vi ha haft nytta av utvecklingsledanas intena nätvek av kontakte med pimävåden och akutsjukhusen. 20

21 Infomations-, och utbildningsmateial Nyhetsbev Infomation om team Stockholms län och satsningen Bätte liv fö sjuka älde, nulägesappot fö egisten, aktuella datum fö seminaie och goda exempel ä dela av vad som beskivits i de två nyhetsbev som ha skickats ut unde Infomationsboschy Fö att maknadsföa och spida satsningen king kvalitetsegiste ha Team Stockholms län gemensamt tagit fam en infomationsboschy om teamet med kontaktuppgifte, bakgund till Bätte liv fö sjuka älde och en beskivning av egisten Senio alet och Svenska palliativegistet. Boschyen delades ut till samtliga som medvekade vid Inspiationsmötena unde våen och ha även spidits på öviga möten. Team Stockholm ha valt bilden med mannen i segelbåten som signatubild fö sitt abete Infomationspäm Team Stockholms län ha även skapat en Infomationspäm fö användae och semestevikaie innehållande nyttig paktisk infomation king både Senio alet och Svenska pallativegistet. 45 päma ä unde maj septembe 2011 ute på emiss inom olika veksamhete i Stockholms län. Pämana hålle på att utvädeas. Med anledning av den pågående utvecklingen av egisten och deas hemsido ha teamet beslutat att inte fotsätta med spidningen av pämana unde pojekttiden. Det ha diskuteats king möjligheten att länka liknande elevant infomation fån våa hemsido fö att användana ska få en samlad bild. 21

22 Fösättsblad till Infomationspäm fö Senio alet och Svenska palliativegistet. Film om Svenska palliativegistet Team Stockholms län ha medvekat vid planeing och bidagit med tanka till filmen om det Svenska Palliativegistet, Nä livet ta slut famtaget i pojekt Palliativ våd i SÄBO. Filmen användes sedan med gott esultat unde våens te Inspiationsmöten och ha skickats till samtliga deltagae och unde hösten även till Stockholms stads MAS:a tillsammans med ett bifogat bev. Film om Senio alet Efte att filmen om Svenska palliativegistet mottagits mycket positivt i länet beslutade teamet att famställa en film som ska motivea och inspiea till användandet av Senio alet. Filmen beäknas vaa fädig i böjan av Pocesstöd fö abetet med Senio alet Senio alets utvecklingsledae och coache ha unde våen utabetat ett Pocesstöd fö Senio alet. Syftet med detta ä att stötta veksamhetena i föbättingspocessen och tanken ä att de självständigt ska kunna använda sig av hela elle dela av mateialet. Unde maj bedevs ett pilotpojekt på Sundbybeg stads boenden(alla utom ett medvekade). Utvädeing och evideing av utbildningsmateialet gjodes unde juni och finns nu tillgängligt fö veksamhetena. 22

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer