MIS årsmöte 14:e april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIS årsmöte 14:e april"

Transkript

1 N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade, tolknings- och kalibeingsövninga. Åsmötet hålls på Vattenfalls huvudkonto i centala Stockholm. Fullständig inbjudan komme inom kot. Sid Myndighete behöve utbilda flea hunda miljöevisoe Sedan en ny statligt odning tädde i kaft a ået ha nu nästan alla statliga myndighete int miljöledningssystem. De nämaste åetn behöve de utbilda flea hunda intena miljöevisoe att klaa de åliga miljöevisionena. Hittills ha de flesta utbildninga vait mest iniktade mot industietag och haft stot fokus på mak-, vatten- och luftoeninga. Ulf Andesson, miljösamodnae på Götebogs univesitet ha tagit fam en specialutbildning med iniktning mot just statliga myndighete. Sid 2 Föebygg miljöbott med odning och eda En miljöeviso kan hjälpa sitt etag elle oganisation att ebygga miljöbott genom att se till att de ha odning och eda i sina system, att ansvasgänsena ä tydliga och att utine fungea och uppljninga alltid gös. Fösök aldig dölja ett miljöbott. Det ä alltid bätte att själv anmäla och åtgäda det så snabbt som möjligt, mena Anna Kalsson, miljöspecialist på Vattenfall i Uppsala som tycke att man ska byta miljöeviso ibland att få nya ögon på veksamheten och undvika att någon bli hemmablind. Sid 3 Ny möjlighet EMAS och MIS-godkända miljöevisoe Pesoncetifieade och MISgodkända miljöevisoe kan nu utbilda sig till EMAS-kontollante i en söksveksamhet hos Miljöstyningsådet som innebä att små och medelstoa etag ebjuds bli EMAS-egisteade enligt en ny modell; EMAS EASY. Det ä ba miljön om fle etag EMAS-egistea sig, samtidigt kan vi bedda vå maknad, säge Andes Johansson på konsultetaget Envima i Linköping. Han ä en av de sta MIS-medlemma som utbildat sig till EMAS-kontollant. Sid 5

2 Vi infomea vad som ä på gång inom vå ening Åsmöte 14 apil på Vattenfalls huvudkonto i Stockholm. Styelsemöten Ett konstitueande styelsemöte hålls diekt efte åsmötet den 14:e apil. Motione till MIS åsmöte Motione till MIS åsmöte ska skickas till MIS kansli senast te vecko innan åsmötet, d v s Skicka dem till: Boka in MIS åsmöte 2011 Kalibea mea Boka in MIS åsmöte den 14:e apil, kl Åsmötet hålls i å på Vattenfalls huvudkonto i näheten av Stueplan i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude vi på seminaium med bland annat ljande innehåll: Vattenfalls miljödatabas. Aktuellt om ISO-standade och SIS tolkningsgupp ISO Tolknings- och kalibeingsövning. Vi spela bland annat Miljöevisionsspelet och ta ställning i olika tolkningsfågo. Detaljeat pogam ä på gång och skickas ut via mail. Åsmötet ä kostnadsfitt MIS medlemma. Nya medlemma Linda Aldebet, Envima, Nyköping Madeleine Blom, Miljökompassen, Hänösand Lena Engbeg, FMV, Stockholm Willy Kalsson, WK Konsult, Smögen Lennat Pipe, IEP, Stockholm Ylva Skyttmo, Yggdasil Miljömanagement, Stockholm Gunilla Svensson, Apoteket, Stockholm MIS på nätet MIS bygge om sin hemsida att du enklae ska kunna navigea och hitta det som intessea dig. Den nya sidan komme att lanseas till hösten. MIS ha också en egen blogg, MISbloggen, dig som vill diskutea miljöevisionsfågo. Dessutom finns MIS numea på det pofessionella nätveket Linked in. Pesentation och folde MIS uppdatea också sitt pesentationsmateial och sin folde. Som MIS-medlem få du snat tillgång till aktuellt mateial om MIS. Enegiledning MIS planea en utbildningsdag i Uppsala om enegiledning. Peliminä tidpunkt ä septembe. Adessen!!! Bytt jobb elle abetsplats, e-post elle faktueingssystem? Anmäl dina nya uppgifte snaast till MIS kansli så iskea du inte att amla u våt adessegiste. Specialutbildning myndighetenas miljöevisoe 194 statliga myndighete ha nu int miljöledningssystem. 20 av dem ä också cetifieade enligt ISO Fö att myndighetena ska klaa sina åliga intena miljöevisione behöve de utbilda flea hunda miljöevisoe de nämaste åen. Ulf Andesson, miljösamodnae på Götebogs univesitet ha tagit fam en iktad specialutbildning. Hälften av alla statliga myndighete hade edan ett pa å sedan in t miljöledningssystem. Men det kävdes en statlig odning (2009:907) att få alla att kliva på tåget. Föodningen, som tädde i kaft januai 2010, ställe kav på miljöpolicy, miljömål och åliga intena miljöevisione och appote till Natuvådsveket och sakdepatement. Men en flaskhals ä utbildade intena miljöevisoe. Saknades På Götebogs univesitet, som cetifieade sitt miljöledningssystem edan 2004, upptäckte Ulf Andesson att det saknades evisionsutbildninga iniktade mot myndighete. De flesta va iniktade på industi etag med stot fokus på mak-, vatten- och luft oeninga. Fö Ulf Andesson, som jobba med miljö i en utbildningsoganisation, va nästa steg självklat. Vi tog fam en specialutbildning intena miljöevisoe i myndighete, en utbildning som ta upp de laga, egle och odninga som gälle oss, klaa Ulf Andesson. Ett exempel ä att vi fick te nya odninga 2010 och dem ta vi givetvis upp i utbildningen. Deltagae i kö Nu stå deltagana i kö att få gå den tedagasutbildning som Götebogs univesitet aangea fya gånge om ået. Hittills ha de utbildat ett 50-tal pesone. Mellan 300 och 400 pesone behöve utbildas hos myndighetena de nämaste åen. Om ett pa, te å to jag att alla myndighete ha intena miljöevisoe så att de klaa kavet på åliga miljöevisione, säge Ulf Andesson. Vi ekommendea MIS-godkända utbildninga nä våa utbildningstillfä llen ä fulla. Specialutbildningen, som Götebogs Univesitet ebjude, lje MIS kav MIS-godkända utbildninga och ta även upp MIS etiska egle. Till hösten komme också Natuvådsvekets nya miljöledningsguide att finnas med i utbildningen.

3 Odning och eda ebygge miljöbott Med odning och eda, tydligt ansva, appoteing och uppljning kan miljöbott ebyggas. De flesta etag lje också de laga och egle som gälle. Fösök aldig dölja ett miljöbott, anmäl diekt och åtgäda poblemet, säge Anna Kalsson, miljöspecialist på Vattenfall i Uppsala som mena att staffet dölja elle inte appotea kan vaa mycket höge än själva miljöbottet. Vissa miljöbott sticke ut me än anda, säg till exempel Teckomatop, Bhopal elle Hallandsåsen så ä det namn som diekt associeas med miljöbott. De vanliga miljöbotten ä toligen me smygande; en botglömd ledning, en läckande tankvagn, ett spucket oljefat. Okunskap, oklat ansva, bist på utine och upp ljning kan vaa klainga, men det hjälpe inte i domstol. Anna Kalsson ha fundeat på hu miljöevisoe kan hjälpa etag och oganisatione att ebygga miljöbott. Miljöbalkens staffegle ändades 2007 och ha skäpts ännu me sedan dess. Numea kan en åklagae ålägga etagsböte utan att fågan tas upp i domstol, säge Anna Kalsson, som vid flea tillfä llen deltagit i seminaie dä miljöåklagae diskuteat juidiken king miljöbott. Riskmoment Med juidiken som utgångspunkt säge de pecis samma sake som vi miljöevisoe gö fån vå utgångspunkt. Det va en ahaupplevelse mig. Vi använde olika fackspåk, men i gunden ä det odning och eda, ba utine och upp ljning det handla om. Ett vanligt misstag ä att lita mycket på tekniken, att lam ska fungea och att ledninga kopplats ätt. Ett stot iskmoment ä också pesonalbyten elle nä anläggninga lämnas öve fån entepenöe och konsulte till odinaie pesonal. Dä finns alltid en isk att missa infomation och kunskapsöve ing, påpeka Anna Kalsson. Nä konsultena gå hem måste all kunskap finnas hos den egna oganisationen. Vid kitiska moment som en uppstat av en anläggning elle liknande så ä det oehöt viktigt att all pesonal finns på plats, att man inte stata något med få medabetae. Byt eviso ibland Vad ska en eviso göa om han elle hon upptäcke ett miljöbott? Lama etagsledningen diekt. Föetaget ska anmäla övetädelsen, åtgäda bistena. En oganisation med ba miljöledningssystem gö det hä diekt. Fösök aldig dölja vad som hänt. Anna mena att det finns stöe anledning av vaa oolig de etag som inte själva upptäcke och anmäle ett miljöbott. Nä ett utsläpp elle liknande upptäcks av omvälden ha inte etaget kontoll på sin veksamhet. Även oganisatione med ba utine och miljöledningssystem kan begå miljöbott. Det kan beo på att de inte ä helt uppdateade på laga och egle, att kunskapen halkat efte elle att intena och även extena miljöevisoe som kan veksamheten helt enkelt bli hemmablinda. Det kan vaa ba en oganisation att kanske byta eviso ibland. Olika evisoe kan ha olika kunskape, olika infallsvinkla som gö att de se nya sake. Hjälp elle nödvändigt ont Och så handla det stås om ledningens syn på ledningssystemen. Se de systemen som ett nödvändigt ont elle en vädefull hjälp. Föetagen måste använda sina ledningssystem på ätt sätt. Ett miljöbott kan bli en enom goodwill- lust som inte gå att vädea i penga. Det västa som kan hända ä nog att åka ut ett stot utsläpp elle en olycka som enkelt hade kunnat ebyggas med ba utine, säge Anna Kalsson. Anna-Lena och Ann-Chistin - så se de ut Miljömissivet växlade två bilde i a numet. Vi be om usäkt och ätta till misstaget. Hä till vänste ä Anna-Lena Sjölund på Miljökompassen och till höge Ann-Chistin Castagna på Gontmij. Anna-Lena Ann-Chistin Svåt att sälja in miljöledningen? Hä finns hjälpen MIS-veteanena Richad Almgen och Tobjön Boson ha skivit en ny bok dig som vill ha hjälp att få oganisationen att stå och använda ledningssystemet. Hä finns svaen på hu och va och hu abetet bäst kan läggas upp.

4 Faktisk och ättslig påvekan avgö veksamhetsutövae Veksamhetsutövabegeppet ä inte definieat i miljöbalken. Det ä dock en mycket viktig fåga eftesom det miljöättsliga ansvaet i de flesta fall vila på veksamhetsutövaen. Ett nyligen avgjot mål ha beöt fågan. Den avgöande fågan ha i paxis vait vem som haft den faktiska och ättsliga möjligheten att åtgäda stöninga och olägenhete fån veksamheten. Tillämpningssvåighetena uppkomme fämst nä flea aktöe ansvaa olika dela, t ex i entepenadhållanden. I mål 2005:64 va SITA Sveige AB ansvaigt en åtevinningsstation och ålades att betala tillsynsavgift som veksamhetsutövae. SITA menade att de ageat på uppdag av mateialbolagens intesseoganisation Föpackningsinsamlingen med vilka SITA hade ett uppdagsavtal. I domskälen menade Miljöövedomstolen, bland annat genom att hänvisa till Sevesolagen (1999:381) att den som ä öveodnat ansvaig ä att betakta som veksamhetsutövae oavsett vem som faktiskt dive veksamheten, att man vill tillämpa veksamhetsutövaebegeppet så näa uppdagsgivaen som möjligt. Dock menande man i detta fall att: SITA iodningställt åtevinningsstationen. SITA ansvaade att undehålla åtevinningsstationen. SITA vait ansvaig att in skaffa nödvändiga tillstånd veksamheten. Detta sammantaget gjode att miljöövedomstolen fångick huvudpincipen, och menade att SITA hade den ättsliga och faktiska möjligheten att vidta åtgäde att hinda stöninga och olägenhete och va att anse som veksamhetsutövae. Övelämnad veksamhet I det senaste i aden av ättsfall, (decembe 2010) som behandlat veksamhetsutöva- begeppet, hade ett eläggande iktats mot Svenska Hem som upp t 34 småhus med tillhöande pumpstation. Pumpstationen va anmälningspliktig och de hade anmält den till kommunen. Efte ett tag kom ett eläggande om siktighetsmått fån den kommunala nämnden. Däemellan hade pumpstationen blivit godkänd och entepenadättsligt övelämnad till en samfä llighets ening. Svenska Hem åbeopade dä att de inte hade någon faktisk elle ättslig möjlighet att vidta åtgäde och dämed inte helle va ätt adessat eläggandet. Miljöövedomstolen hänvisade även i detta mål till Sevesolagens 2 och belyste att veksamhetsutövae ä den som dive elle inneha en veksamhet samt ha ätten att fatta avgöande ekonomiska beslut om dess tekniska dift. I det aktuella fallet famkom dock att: Svenska Hem inte ansvaade undehåll och dift. Svenska Hem inte hade ådigheten elle kontollen öve anläggningen. Kontoll öve veksamhet Miljöövedomstolen fann på dessa gunde att eläggandet va feliktat och att Svenska Hem inte kunde anses som veksamhetsutövae. Slutsatsen bli att den som ha den faktiska och ättsliga möjligheten att vidta åtgäde ä att anse som veksamhetsutövae. Den faktiska möjligheten kan också uttyckas som att man ska ha ådighet elle kontoll öve en veksamhet att anses såsom veksamhetsutövae. Avgöande tode vaa om man ha haft ansva att inhämta tillstånd elle om man ansvaat iodningställande, undehåll och dift. Läs domen i fulltext - info/global/06-vagledande-doma/03- miljoovedomstolen/vattenveksamhet/andadoma/ m pdf Nytt inom Miljöätten MIS samabeta med med advokatfiman Vinge att få ta del av miljölagstiftningen och aktuella ättsfall. Johan Cedeblad, advokat på Vinge i bland annat miljöätt, komme att infomea MIS medlemma i Miljömissivet. Ha du fågo kan du kontakta honom på: Miljödomstolana få nya uppgifte De fem miljödomstolana ha funnits sedan miljöbalken tädde i kaft 1:a januai I maj 2011 byte de namn till Mak- och miljödomstolana. De få samtidigt utökade uppgifte, exempelvis att handlägga mål och äenden enligt den nya Plan- och bygglagen. De nya domstolana få namnet Mak- och miljödomstolana samma dag som den nya plan- och bygglagen täde i kaft. Plan- och bygglovsfågo komme som huvudegel att öveklagas till Mak- och miljödomstolana nä äendena avgjots av länsstyelsen. Dessutom ska makoch miljödomstolana handlägga mål och äenden enligt fastighetsbildningslagen. Samma platse Mak- och miljödomstolana komme att finnas på samma platse som miljödomstolana finns idag; Växjö, Vänesbog, Nacka, Östesund och Umeå. I samband med att miljödomstolana byte namn komme även miljöövedomstolen att byta namn till mak- och miljöövedomstolen. Läs me i lag om mak- och miljödomstol -http://www.notisum.se/np/sls/lag/ htm

5 Nye EMAS-kontollanten Andes Johansson: Alla EMAS-kav ska uppfyllas Joachim Svädh, J Svädh Miljöutveckling En spot att åtevinna Nä blev du MIS-godkä nd, Joachim Svä dh? Jag ä edan pesoncetifiead så jag ha länge uppfyllt kiteiena, men det va st efte MIS höstmöte som jag skickade in mina pappe att bli MIS-godkänd. Va ä det viktigt att vaa MIS-godkä nd? Jag ä egen etagae sedan snat ett å tillbaka. Jag ä stolt öve att vaa MISgodkänd, det visa att jag ha styka och kompetens. Hu anvä nde du ditt diplom? Det hänge inte på väggen, inte än, men jag ha scannat in det i daton och skicka med det till mina kunde tillsammans med min CV. Vad ha du iniktning i ditt etag? Miljökonsult, ådgivae och eviso stoa oganisatione och etag. Bland mina kunde finns bland annat Köpings kommun och bil etag som Toyota. Vilka miljöfå go ä viktiga dina kunde? Klimatfågan få stås mycket fokus idag, men mina kunde handla det ofta om de me diekta, konketa fågona som avfall, biologisk mångfald, enegi och tanspote. Hu bida du sjä lv till en ba miljö? Jag ha gjot källsoteing och åtevinning till en spot i familjen. Både min fu och mina ban ä med och vi släcke, spa enegi och slänge så lite vi kan i soptunnan. Och så kö jag stås en miljöbil, en liten Toyota. I en söksveksamhet ebjude Miljöstyningsådet pesoncetifieade och MIS-godkända miljöevisoe att utbilda sig till EMAS-kontollante. Andes Johansson på Envima i Linköping ä en av de sta MISmedlemma som utbildat sig. Om EMAS EASY ge fle EMASegisteinga ä det ba miljön samtidigt som vi bedda vå maknad. Men oavsett hu etagen nå sin egisteing så ska alla EMAS-kav uppfyllas, påpeka Andes Johansson. EMAS III ha ökat kaven på maknads ing i alla medlemslände. Miljöstyningsådet ha dä statat en teåig ig söksveksamhet att få fle små och medelstoa etag att egistea sig. Eftesom kostnaden ofta anges som ett hinde ha en enklae och billigae metod, EMAS EASY tagits fam. Unde sökspeioden ska diplomeade kontollante kunna utvädea det som idag baa kan göas av ackediteade cetifieingsogan. Andes Johansson hoppas att fle minde etag ska EMAS-egistea sig och inom Ansvaig utgivae: Tobjön Boson, odf MIS Tel: e-post: Redaktö: Gunilla Schönning, Schönskift Tel: e-post: Redaktionsåd: Tobjön Boson, som ovan Lena Gustafsson, SSL, Tel: , Andes Johansson, Envima, Tel: , hans etag diskutea de hu de kan maknads a EMAS EASY till sina kunde. Fö oss ä det viktigt att hänga med och hålla oss à jou med utvecklingen, säge han. Vi kan bedda vå maknad nä vi kan ebjuda våa kunde EMAS-kontolle. Ännu ha inte Andes gjot någa kontolle eftesom det baa ä någa få etag som hunnit egistea sig med den nya metoden. Han hoppas få göa det unde ået och mena att eftefågan och antalet utbildade kontollante sty. Begeppet EMAS EASY kan dock ge en felaktig bild av vad det ä mena han. Det ä metoden att in a EMAS som ä enklae och billigae, men EMAS-kaven ä pecis desamma. Just det ä viktigt att famhålla i kontakten med etagen. Miljöstyningsådets mål ä att 500 små och medelstoa etag ska EMAS-egistea sig inom te å. Om söket slå väl ut kan det bli fåga om en lagänding att enskilda pesone ska få evidea EMAS- egisteade etag. EMAS (Eco Management and Audit Scheme) EMAS ä en EU- odning som antogs av EU:s miljöminista Den ä dämed svensk lag. Den ha evideats två gånge. Fö att bli EMAS-egisteat måste ett etag elle en oganisation ha en miljöedovisning som ganskats av en obeoende eviso. Syftet ä ge tovädighet åt miljöedovisningen som måste uppfylla skall-kaven i ISO Medlemsblad eningen Miljöevisoe i Sveige Föeningens adess: MIS c/o Cut Henicson, Fäjestadsvägen 4 C, Bomma Tel: e-post: Föeningens plusgio: MIS hemsida: Ha du tips och slag på vad du vill att vi ska ta upp i våt medlemsblad? Hö av dig till edaktöen elle någon i edaktionsådet.

6 Om jag kan ekommendea något spännande..? Egna miljöuttalanden ä inte så dum. Baa paktiska handböcke till låga pise. Fö att ehålla abatten gö din beställning via Vill du hålla dig uppdatead inom miljö- och kvalitetsledning? Genom att anmäla dig till våt elektoniska nyhetsbev Update, få du en gång i månaden den alla senaste infomationen inom ditt ämnesomåde. Anmäl dig på SIS Fölag AB Telefon , Fax E-post:

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

Press Judicata. tema: terminsstart. Due Diligence. Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av affärsjuridikens

Press Judicata. tema: terminsstart. Due Diligence. Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av affärsjuridikens Pess Judicata ogan juidiska eningen numme fya tvåtusenåtta ågång åttiotvå tema: teminsstat Due Diligence. Om inneböden och den paktiska betydelsen av ett av affäsjuidikens vanligaste begepp. : FRA-lagen

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

LC Östersund har gjort en samhällsinsats. LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få

Läs mer

Hela havet stormar Sid 5

Hela havet stormar Sid 5 GT Gå hem öveallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Se bilaga i tidningen fö me infomation LOKALTIDNINGEN 1986-2008 Ågång 23 V. 43-22 Oktobe 2008 Hansen hyllad fö EM-guld

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

EMAS Easy förenklar för mindre företag

EMAS Easy förenklar för mindre företag Nr 3 oktober 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige EMAS Easy förenklar för mindre företag Personcertifierade och MIS-godkända miljörevisorer får nu möjlighet att revidera EMAS-registrerade

Läs mer

Christian Hellberg gör dig till grillproffs

Christian Hellberg gör dig till grillproffs EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi #5 MAJ 2015 Göta kanal natuupplevelse i lyxklass! Taklöst! Kolla in vå cabbguide! Vaje fedag! 16 840 VINSTER GLÖDHET Chistian Hellbeg gö dig till gillpoffs + DOREENS

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer Nr 4 december 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS höstmöte Socialt ansvar hållbart sjukhusbygge revision utan revisorer Deltagarna vid MIS höstmöte fick en fullmatad

Läs mer

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg Fakulteten fö natuesuse och lantbuksvetenskap UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - uban odling i uteseveingsmiljö med stoytelling som gestaltningsvektyg kandidatabete i landskapsakitektu

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade Nr 2 Maj 2011 Årgång 21 Medlemsblad r Föreningen Miljörevisorer i Sverige Torbjörn leder vidare efter välkalibrerat årsmöte MIS höll sitt årsmöte på Vattenfalls huvudkontor där deltagarna fick senaste

Läs mer

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01 Analys av mätdata fö beäkning av noggannhet i sklassificeing och hastighetsegisteing Rappot 01 Mätning i Klett nov 2011 och Amsbeg januai 2012 Kund Tafikveket Mottagae Pe Melén, Dennis Andesson Vesion

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI Nr 4 December 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Återvunnet höstmöte Global Reporting, nationella miljökvalitetsmål och statliga myndigheters miljöarbete var några teman

Läs mer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision:

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision: Nr 4 November 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Arlandas vision: Världens mest miljövänliga flygplats Kurvade inflygningar, ledlampor, biogasbussar och miljötaxi är bara

Läs mer

MIS påverkar och gör skillnad för miljön

MIS påverkar och gör skillnad för miljön Nr 3 September 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS påverkar och gör skillnad för miljön Miljömissivet är MIS medlemsblad. Det här numret går ut till en större målgrupp

Läs mer

LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM

LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM RAUPIANO Plus TEKNISK INFORMATION 312612 SV Gälle fån januai 13 Tekniska ändinga föbehålles www.ehau.se Bygg Automotive Industi Den hä tekniska infomationen ä skiven fö dig

Läs mer