GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C"

Transkript

1 GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C

2 Mateialet B Ett musikaliskt och tekniskt genomtänkt, koncenteat och stimuleande mateial som klinga väl och ä gjot fö gehösundevisning. Så hä fungea det B Läaen spela föe. Eleven lyssna, titta och gö efte. Eleven lä sig stycket utantill genom att häma. Ail koncentation ägnas åt spelandet. - Nä eleven behäska stycket ä det dags fö samspel. Notena B De stöe notena på vänstesidan ä elevens. De tjäna som stöd fö minnet. Eleven utfoma sina egna anteckninga om stänga och lägen etc. i anslutning till notena. Det officiella not- och gitaspåket skall inte avleda uppmäksamheten fån gehösinläningen. Notena visa iktningen - men tonstegen ta eleven fån minnet. Eleven vänje sig vid nävaon av notbilden som en symbol fö musiken. B De tecken och tekniska anvisninga som buka tynga notbilden och som ofta ä til! fö läaen åteges på högesidan. Eleven få på detta stadium inte belastas med symbole utan spela enbat med ledning av diekta syn- elle höselintyck nä läaen visa hu stycket utfös, på vilka stänga, vilka finga som används, hu stakt, hu fot etc. Kassettbandet B Kassettbandet ä inspelat i steeo. På ena kanalen (i egel höge) finns själva stycket, på den anda en kompstämma. Melodikanalen fungea som stöd fö minnet. Kompstämman ä till fö att eleven så snabbt som möjligt skall spela i en "ensemblesituation", dvs. spela sitt stycke tiil komp. Viktigt ä också att eleven kan åtekomma till sina tidigae stycken utan hjälp av note.

3 Musikupplevelsen måste komma omedelbat. Upplevelsen ä undevisningens huvudsyfte. Det ä den som gundläggs och vidaeutvecklas med gitaens hjälp. De flesta styckena ä komponeade och aangeade efte pincipen att de skail ha en musikaliskt halt. De skall klinga väl och "låta mycket" men samtidigt vaa tekniskt lättspelade. Ett sätt att uppnå det på gita ä att spela öve två stänga vilket medge ett flöde av tone. Den snabba "summaytmen" gö det möjligt att spela långsamt! Det ä sedan viktigt att den musikaliska känan i styckena växe allteftesom eleven utveckla sin teknik. Tekniken Den nu nämnda flödesmetoden käve en väl genomtänkt pogessivitet. Så få nya sake att läa sig åt gången som möjligt. Böjan ske med pekfinget i lägesföflyttninga på en och samma stäng - i höge lägen fö att undvika en stäckt am och hand och fö att fån böjan få in en ölig, avspänd och iktig vänstehandställning. Så småningom intoduceas sk. gaffelgepp mellan finge 1 och 3 fö att tänja handen. Föst nä detta fungea i olika lägen intoduceas lillfinget. Säskilt viktigt fö god gitateknik ä att inte lillfinget (elle finge 3) lä sig opeea ensamt utan vaa elatead till det läge fösta finget befinne sig i. Högehanden utgå fån en pendelöelse öve två stänga, själva gundvalen fö flödet. Nä tummen sedan intoduceas spela den på stänga som ligge intill melodistängana, inte på basstängana. Genom att nyhete pesenteas med fösiktighet i en noga genomtänkt odning ä det inte lämpligt att hoppa mellan styckena. STAFFAN ISBÄCK

4 kubben Noak CARL MICHAEL BELLMAN A: S.l. J J J fi i J ^bd ) ) J J ^ ^ J J ^,J J J J J J C t! -^pt_ J G7 [ / c JTTT] n"3i * j j j j j c G7 i J j é Ilf ddc CG. 6657

5 5 VÄXELANSLAG m i Fitt anslag Låt pekfinge (i) och långfinge (m) slå an och (3) i en pendelöelse. Öva detta föst på lösa stänga. Undvik stödanslag. LÄGESBYTEN Anges med omeska siffo: I, V, ill etc. V i - III VI i Låt melodin följa stäng Hela visan! Använd baa finge 1! Gö lägesföflyttningana bestämt, med en mjuk "knyck". Inga långsamma glissandi! Va noga med att tummen löpe "på äls" bakom halsen, dvs. att pekfinge och tumme följs åt. CG. 6657

6 6 STAFFAN ISBACK ft> 4 1 fe 11 - II J J J J J ^ Hi # # L H L H L j (M 7 4 = J ^? L J 11 -tj- L" 1 L j 1 L LJ 1 J ij i J j i ^ =d L - L LJ LJ 1 tf- LJ J 1 1 CG. 6657

7 7 VÄXELANSLAG FÖRSTA DELEN: LÄGESBYTEN III VII a LJ* LJ osv. Låt melodin följa Hela visan! Använd finge 1 och öva lägesbyten (se GUBBEN NOAK s.5) t m osv. Anda delens lägesbyten ä lite svåae än tidigae. Man måse veta vat man skall Fösta finget "hoppa" ju hela tiden omking mellan lägena. De flesta qitae ha picka" vid läge V och VII. Det undelätta' CG. 6657

8 8 Blinka lilla stjäna A: S.l. CODA e poi /a Coda "V it. komp: II II jp % = d = j = = d = 3 =--- J ^ t 1 " ^ ^ i ^ L ^ f T f jp tia. i, p p i. A g) * ff II- Ul U Lf ^ 1 Lf sf-^g 0 CODA f T f i * P» i #. -LJ T 1 V ' 1 f u T D.C.ali da e poi la Co T TT <»n gj EJ Ef l <L T_f^gP*iJ''l CG. 6657

9 9 GAFFELGREPP Syftet med gaffelgepp ä att läa sig att stäcka handen. Släpp alltså inte 1 nä 3 används. På så sätt "tvingas" även tummen i ätt position. 1 1 TI X 1 o m i II VII V IV 1 3 o J i j j 4 i J J Lf Lf Lf' LAT Lf Lf L ^ J L J ÉPÉ Siäpp inte tonen h med finge 1 nä skail tas med finge 3! VII " T T I 5 J j J '»L L J L L J I L-j L J ^ ^ Använd gaffelgepp i mellandelen också. Man kan med födel också lägga in gaffeigepp mellan giss - fiss om handen äcke till. $ CODA VII TUMMEN 0 0 W 5 P P s" isis" Följ stäng Spela med tummen (p) och använd gaffelgeppet som i böjan. CG. 6657

10 10 En sommasaga STAFFAN ISBACK ttnj LT L^LJ LJ U''LOT LJ-L; U'LT L P ^ L T i Ef LT'L? LJtJ LJ LJ ma 5 LJ^J 75 J J i J J i J J J- «i ~J ^ LJ^LJH LjH LJ 'LJ Lf ' i f " CG. 6657

11 11 X 3 1 I 1 IX 3 1 V 3 1 IV 3 1 LAGESGREPP ^ L L L 1 m % U^WUU-^WJ^ * i i 1 n j u* L u-1 L J LJ U-' u iwm I takt 6 används finge 4. Att använda det finget och ha finge 1 som stöd kaiias lägesgepp. Släpp inte tonen giss med finge 1 nä 4:an stäcke sig efte tonen h! Melodins fösta del följe stäng (T). / X VIII V III i i o ö 1 0 f i L i l T ^^^^^^ m i L M V i - 1 i,i I L I J fl, ' H j*'ll t.j L 1 L L L 1 L L L 1 i ^= w L 'L i n 3 1 i ( 1 3. Anda delen av melodin följe stäng (2). Va noga med att genomföa föflyttningana mellan lägena med en "mjuk knyck". Låt tummen gå "på äls"! CG. 6657

12 12 Visa STAFFAN ISBÄCK & '4 m m m "\ # I I : komp: J. i j- I,) i J- i J. EB! Lille katt (Idas visa) GEORG RIEDEL A: S.l. Rättsinnehavae: EDITION CINETEL/Sonet Music AB, Lidingö komp: f T - l j i T- CG. 6657

13 13 FÖRSTA LÄGET Spel i fösta läget ä u vissa synpunkte svåae än i höge iägen. Geppen ä stöe och me anstängande. Handen - tummen inäknad - tendea att sjunka ihop. Fö att få en avspänd och iktig vänstehand bygge de flesta stycken i häftet på melodie som följe samma stäng även i höga lägen. Viktigt ä då att tummen följe med på ätt sätt. VISA, LILLE KATT samt SUR LE PONT D'AVIGNON (på nästa sida) skall spelas i fösta läget. Fingesättningen ä då inget poblem. Svåigheten ligge i att melodin spelas öve flea stänga. Tänk på att i m a -fingana bö komma i ätt odning vid stängbyten. Spel med fitt anslag ä att ekommendea. Stängen knäpps då så att den vibea paallellt med locket och utan att finget landa på den näliggande stängen. CG. 6657

14 14 Su le pant TEMA: d'avignon Fansk visa A: S.l. L J»c VARIATION 2: VARIATION 3: i i i i ' J ^ CG. 6657

15 75 TEMA 3! VARIATION 1 * Fösök att inte släppa tonen g fö tidigt. 8 i m i m i (tn i m i m) Tempot käve växelslag. Öva föst på lös stäng. komp: ARPEGGIO VARIATION 2 * i - m i m a m i m a {i p i m) (i p i m) VARIATION 3 3 O Hä möte vi apeggiospei fö fösta gången. Spela med te finga. Fö att få en fi hand - stöd helst inte med / m a på stängana elle locket nä tummen abeta! TEMA J - 1 d H 1 - J - ~m 1 i H VARIATION 1 F=d C * -. T - J 1 VARIATION 2 CG. 6657

16 16 Imitation STAFFAN ISBACK J komp: -G- 2:a volta "v 13 J h CG. 6657

17 17 II m 4 A. "C P J i cl 0 J 1 y A j II i 1 4 i i J 1 1 Använd tummen i hela stycket. / m a skall "sväva fitt" och inte vila på stängana elle locket. Använd stäng och i fösta episen. På bas-stängana ä gaffeigepp me anstängande. Man nå stängana bätte och få höjd på handen nä tummen ligge ätt. Det ä fingetoppen som skall tycka ne stängen - inte fingeblomman! Spela den anda episen på stäng, de sista fya taktena gäna som flageolette! CG. 6657

18 18 Loppan tad A: S.l. T»; Fesk STAFFAN ISBACK J *f i J A ^ ^ * 1 i LCJ l "f LT 1 L L 7 Pl 0 ^ 0 * ; 11 J 0 * IL-l LJ Lj= --L ^ J ö -?7-1 1 VII VII XII XII CG. 6657

19 79 m i VII 1 3 o o Melodin spelas på stäng. Det ä viktigt att den tycks ned med fingetoppana så att stäng inte hindas fån att klinga fitt. komp: CG. 6657

20 20 Bode Jakob Kanon TEMA: täd A. S.l. É=feå=lÉllÉil VARIATION: t f s i ii C.G. 6657

21 21 Hä finns två fingesättninga. Den unde notsystemet föije stäng och ä något lättae. Den anda medfö fäe lägeväxlinga men ä besväligae genom att den gå öve två stänga. II f f Vaiationen spelas lättas i läge II. Gaffelgepp med finge 1 och 3 täcke in heia visan. Använd tummen på det enstämmiga avsnittet. C.G. 6657

22 C.G. 6657

23 23 EN FRI HAND m i o o 4 (O Låt högehanden abeta fitt och inte ta stöd mot vae sig stänga eiie lock. Detta ä speciellt viktigt vid apeggiospei. Melodin (hä i basen) följe stäng (4). Om det känns svåt med finge 4 i fjäde takten, fösök istället med 1 elle 2! I den hä episen ä flea fingesättninga möjliga. Den ovan ä nog lättast. Pöva också att baa spela på stäng, i läge V, med gaffelgepp och med tummen! XII Sluttaktena spelas med samma apeggioteknik som i fösta episen. Melodin följe stäng. C.G. 6657

24 24 Seenad STAFFAN ISBACK 4 - j ^ J, f p p p p T - dh- 1 1 L L i : _l «5 - = * = - W) - «* T T ^ J * J J J J J, Ii ^ J 1 + -*-é-m * J, i. C.G. 6657

25 25 in v III t m Melodins fya fösta takte följe stäng. Stäck handen i lägesgeppet, takt 4, och släpp inte finge 1. I takt 5 och 6 följe melodin stäng. Speia med p / (altenativt p m) Takt 7: spela på och med tummen. C.G. 6657

26 26 4^= * / J ; ^ «A i JA ^ _ U Lf U ' - L # t f ^! - J ^ J J t=f=i STAFFAN ISBÄCK i. ; L i ' J J 1 å J ^ 1 ^ J j -H 1 T " ' H l 9 75 J J J 1-1 J J XII XII T TJ 1 i L U' 1 Ls Lj i M ; L; L U* C.G. 6657

27 27 MOTORIK - FLÖDE m m m Det hä ä styckets gundytm. Öva enbat ytmen föst! Repis 1: melodin speias på stäng. 15 I I i - V -1 VIII 1 X I b i J^J ^ u L J l 4 -LJ Slutavsnittet: melodin spelas med finge 1 på stäng (2) C.G. 6657

28 28 Canta STAFFAN ISBACK p,, TJ f g-f f to f f f =. 8 -O- TT 3 -o- > 7 f f f f -» _ ". _ = < f * P i 7 h j j J i j i i " f. C.G.6657

29 29 VII ji i j) J i J 3 j ] i p Takt 9: melodin följe stäng (4) Speia med tummen. C.G.6657

30 30 Två skisse 1 STAFFAN ISBÄCK T CODA 1 T DaCapo al fy e poi la Coda T C.G.6657

31 31 M i m i m t m ± * 0 2 f Släpp inte finge 2 i fösta episen. Släpp inte finge 1. Stäck handen. C.G. 6657

32 C.G.6657

33 33 ARPEGGIO Viktigast fö apeggiotekniken ä den "fia handen", att handen ö sig utan att {höge hand) stödja mot stängana - i en kontinuelig, hamonisk öelse. Detta gälle också tummen. Vaje enskild ton måste tas med ett visst mått enegi. Man skall inte tycka mot stängen fö att sedan "glida av". Stängen skali hållas klingande så länge som möjligt. Öva högehandens teknik på lösa stänga innan stycket övas in. C.G. 6657

34 34 Stämning (Peludium e-moll) RALF SANDBERG A: S.l. *) O o 0-0 -e- TT TT TT J 7 J» R J : JUL 73a Capo a/ Fine *) Aangemanget bestå av taktena 9-14 som lagts till som mellanspel, Med tillstånd av ättsinnehavaen: WARNER/CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB, Enebybeg ("STÄMNING" ingå i Ralf Sandbegs "HEJ GITARR 2") C.G.6657

35 35 Öva säskilt på att nå ett lugnt och jämnt flöde! -4 JB ii ' " " _) Fösök att i de hä taktena ligga föe med tanken - och däigenom också med fingana! Redan nä finge 3 gipe tonen C i takt 4 bö föstafinget stäcka sig efte Aiss i nästa takt. C.G.6657

36 36 V-du STAFFAN ISBACK T 3 a T T T T 4 " é 3 7 f f n f C.G.6657

37 TERSER Stycket ä uppbyggt king stoa och små tese i olika lägen. Tillsammans med basen bildas en testämmighet. Det ä säskilt viktigt hä att tycka ne tonena med fingetoppana fö att få klaa tone. P 4 d j = y i c P i P v m m De sista två taktena ha ett lite annat mönste än stycket i övigt. Öva föst den sista takten på lösa stänga. C.G. 6657

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

LC Östersund har gjort en samhällsinsats. LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM

LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM RAUPIANO Plus TEKNISK INFORMATION 312612 SV Gälle fån januai 13 Tekniska ändinga föbehålles www.ehau.se Bygg Automotive Industi Den hä tekniska infomationen ä skiven fö dig

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Roterande filar 202 I

Roterande filar 202 I Roteande fila I 1 Roteande fila Innehållsföteckning Maskin Innehåll Sida Allmänna infomatione 3 Den snabba vägen till det optimala vektyget 4-5 Maskin Innehåll Sida HSS oteande fila (HSS = snabbstål) HSS

Läs mer

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar Undersökande dans med koreografiska nycklar Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Leken är något av det mest grundläggande vi har när det gäller att komma i kontakt med kreativitet och fysisk aktivitet. Kan

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Hela havet stormar Sid 5

Hela havet stormar Sid 5 GT Gå hem öveallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Se bilaga i tidningen fö me infomation LOKALTIDNINGEN 1986-2008 Ågång 23 V. 43-22 Oktobe 2008 Hansen hyllad fö EM-guld

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Om att träna hund konfliktfritt

Om att träna hund konfliktfritt Om att träna hund konfliktfritt från Charmören Flatcoated Retrieverklubbens rastidning - nr 2/2010 Blev tillfrågad av redaktionen att skriva något om en del i min träning. Det är som sagt bara en del av

Läs mer

en distributör nära dig

en distributör nära dig en distibutö näa dig 1986-2011 Välkomna till Kavena Till dig som läse den hä boschyen vill vi beätta lite om Kavena och vad vi gö. Vi ä ett glatt gäng på dyga 20-talet pesone. De flesta av oss jobba i

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

JOCKE SMÅLÄNNINGS SKYTTETIPS

JOCKE SMÅLÄNNINGS SKYTTETIPS Haninge Jaktskytte Klubbs tidning. JOCKE SMÅLÄNNINGS SKYTTETIPS Jockes skyttetips är en ny artikelserie i Knallehanda. Här kommer han att skriva om tips och råd som skall vara till nytta både för dig som

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? För att köpa ett häfte i mobilen så skickar du ett sms med koden (ex. IRGBG för Göteborg) för den ort som du vill ha till nummer 72270.

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer