Mölndals Stad. Ensamkommande flyktingbarn i Mölndal fördjupad granskning av rutiner för intäktskontroll samt genomlysning ur ett barnperspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mölndals Stad. Ensamkommande flyktingbarn i Mölndal fördjupad granskning av rutiner för intäktskontroll samt genomlysning ur ett barnperspektiv"

Transkript

1 Revisionsappot 2008 Genomföd på uppdag av evisoena novembe 2008 Mölndals Stad Ensamkommande flyktingban i Mölndal födjupad ganskning av utine fö intäktskontoll samt genomlysning u ett banpespektiv

2 Innehåll 1. Inledning Uppdag Bakgund Syfte Avgänsning Revisionsfågo Metod Hu abeta fövaltningen fö att uppätthålla banpespektivet vid mottagandet av ensamkommande flyktingban? Mölndal ä ankomstkommun Hög tillgänglighet Boenden Banpespektivet Skydd Kontakt Vistelsetid fö ensamkommande flyktingban Tolk Bistånd Skolgång Rutine God-man Hu säkeställe fövaltningen att de medel som ehålls fån Migationsveket används på ett effektivt sätt? Medel fån Migationsveket Kostnads- och intäktskontoll Vå samlade bedömning

3 1. Inledning 1.1. Uppdag Revisoena ä kommunfullmäktiges ogan fö kontoll av och stöd till nämndena och syfta yttest till ansvaspövning av styelse och nämnde. Enligt kommunallagen 9 kap 9 ä evisionens uppgift att ge undelag till fullmäktiges pövning om: veksamheten sköts ändamålsenligt veksamheten u ekonomisk synvinkel sköts tillfedsställande äkenskapena ä ättvisande den intena kontollen ä tilläcklig Ganskningen syfta yttest till att ge de fötoendevalda evisoena undelag fö bedömning om nämnde, styelse och enskilda politike skall beviljas ansvasfihet. Dessutom ä ganskningen ett undelag fö uttalande om tillstykande elle avstykande av att åsedovisningen godkänns Bakgund Mölndals Stad ä en av fya kommune som vait ankomstkommun fö ensamstående flyktingban utifån de bestämmelse som böjade gälla den 1 juli å Ansvaet fö dessa ban övegick då fån Migationsveket till kommunena. Ambitionen fån böjan va att de fya mottagningskommunena skulle ta hand om och ansvaa fö nyanlända flyktingban i upp till en vecka innan de slussades vidae till så kallade anvisningskommune. Relativt omgående visade sig att det tog länge tid än en vecka att finna en kommun som va villig att ta emot de ensamkommande banen. Mölndals Stad fick bygga upp en me omfattande oganisation king mottagandet än vad som va tänkt fån böjan. Staden ha ett avtal med Migationsveket som innebä att staden ehålle en esättning på 500 tk i engångssumma fö administation av uppdaget. Utöve denna gundesättning kan staden dessutom åtesöka kostnade fö boende etc. fån Migationsveket unde den tid banet vistas i kommunen. Den sammanlagda esättningen skall täcka stadens kostnade i samband med mottagandet av de ensamkommande banen. Mölndals Stad ha i samband med mottagandet skyldighet att odna boende, föodna tillfällig god man, tillfösäka att banet inte fa illa samt dä så ä nödvändigt genomföa en så kallad åldesutedning fö att fastställa banets faktiska ålde. I Mölndals Stad ha fullmäktige delegeat ansvaet fö mottagandet och handhavandet av de ensamkommande banen till Abets- och familjestödsnämnden. Situationen king de ensamkommande banens livssituation i Mölndal ha uppmäksammats i media. Av vad som famkommit i media finns det en isk fö att de ensamkommande banens ätt enligt bankonventionen, vilken staden i sitt uppdag ha skyldighet att följa, inte uppfyllts. 1 Idag ä situationen bätte, än unde tidigae å, då Migationsveket ha lyckats teckna avtal med ett fletal mottagningskommune. Idag stanna de ensamkommande banen ett 1 Ett motsvaande ansva ha Migationsveket och anvisningskommunen då banet ä deas ansva. 2

4 pa vecko i Mölndal innan de slussas vidae och inte som tidigae kunde vaa fallet, upp till nio månade. Detta ha möjliggjot fö en bätte planeing fö banen än tidigae. De ensamkommande banen komme i fösta hand fån Somalia, Iak och Afghanistan. Idag tas cika 30 ban emot i kommunen vaje månad. Då de va som flest vistades cika 70 ensamkommande ban samtidigt i kommunen. God man ha utsetts till 202 ban unde ået Syfte Syftet med ganskningen ä att belysa hu: nämnden och fövaltningen abeta fö att uppätthålla ett banpespektiv i mötet med de ensamkommande flyktingbanen fövaltningen säkeställe att de medel som Staden ehålle används på ett effektiv sätt 1.4. Avgänsning Ganskningen avgänsas till att omfatta Abets- och familjestödsnämndens oganisation fö mottagande av ensamkommande flyktingban Revisionsfågo Vå ganskning skall belysa nedanstående fågeställninga: Vilka metode och abetssätt ha fövaltningen valt fö att tillfösäka sig att banpespektivet uppätthålls vid mottagande av ensamkommande flyktingban? o Hu säkeställe fövaltningen att bankonventionen genomsya valt abetssätt och metod? o Hu säkeställe fövaltningen att de ensamkommande flyktingbanen ges ett tilläckligt skydd unde sin vistelse i kommunen? Ba boende Kontinuelig kontakt mellan ban och handläggae Handläggning av biståndsansökan Tolk Kompetens hos medabetana Kontoll av att banet befinne sig i kommunen o Hu säkeställe fövaltningen att nämnd och medabetae ha tilläcklig kunskap om bankonventionen och dess tillämpning fö att kunna utfoma insatsen på ett i sammanhanget ändamålsenligt sätt? o Hu säkeställe fövaltningen att de ensamkommande flyktingban som vistas i kommunen ehålle skolundevisning i imlig omfattning? Hu ä utinen fö tilldelning av tillfällig god man utfomad? o Ehålle banen god man inom imlig tid fån ankomst? o Hu ske kontakten mellan god man, fövaltningen och banet? o Ä utinen ändamålsenlig? o Ha god man den kompetens som kävs fö att abeta med ensamkommande flyktingban? Hu säkeställe fövaltningen att de medel som ehållits fån Migationsveket används på ett effektiv sätt? 3

5 o o o o Hu edovisas de kostnade som uppstå i samband med mottagandet av ensamkommande flyktingban? Vilka poste finns med och vilka ha valts bot? Hu ä den intena kontollen utfomad avseende pocessen mottagande av ensamkommande flyktingban? Gå det utifån intenkontoll, veksamhetsuppföljning samt ekonomisk edovisning vädea huuvida kommunen få täckning fö sina kostnade? Vad gå att föbätta i pocessen mottagande av ensamkommande flyktingban? 1.6. Metod Ganskningens huvudmoment ha bestå av: Insamling av elevant dokumentation så som: o Fullmäktige- och Nämndbeslut o Bankonventionen o Ekonomisk edovisning o Intenkontoll plan o Rutin, metod och pocessbeskivninga o Statistik o Risk och väsentlighetsanalyse Intevjue med beöda beslutsfattae och tjänstemän inom abets- och familjestödsnämnden Analys av insamlad dokumentation och då famfö allt den ekonomiska edovisningen Uppättande av skiftlig appot Avappoteing till de fötoendevalda evisoena 4

6 2. Hu abeta fövaltningen fö att uppätthålla banpespektivet vid mottagandet av ensamkommande flyktingban? 2.1. Mölndal ä ankomstkommun Fövaltningen stäva efte ett snabbt och effektivt mottagande. Det skall vaa enkelt fö Migationsveket att komma i kontakt med en handläggae i staden. Fövaltningen ha ett säskilt telefonnumme som alltid ä bemannat antingen av handläggae i fövaltningen elle av socialjouen. Målet ä att ett ensamkommande flyktingban aldig skall behöva vaa på Migationsvekets föläggning öve natten Hög tillgänglighet Det kan komma telefonsamtal till fövaltningens mottagningsnumme fån två enhete på Migationsveket, dels fån Sagåsen i Kålleed och dels fån enheten i Solna. Solna ha ansvaet fö hela landet. Om det skulle vaa så att det ä någon annan myndighet som ta emot banet så kös de till Kålleed som sedan kontakta staden. Unde helge och nätte gå telefonnumet till socialjouen som då ha ansvaet att ta emot banet och placea det på det boende som kommunen använde sig av. Då socialjouen ä en köpt tjänst ha den inte ätt att utöva myndighet så nämndens odföande ä alltid tillgänglig fö att kunna fatta myndighetsbeslut om nödvändigt. Genom att banen inte behöve vaa i föva på Sagåsen så säkeställe staden att själva mottagandet leve upp till bankonventionen. Vid mottagandet i staden ske ett mottagningssamtal inom 24 timma efte att banet ä mottaget. Nomalt ske det inom 12 timma, men kan ta upp till ett dygn. Komme banet på en helg ske samtalet föst på måndag mogon. Samtalet ske alltid med tolk Boenden Staden ha använt sig av två boenden fö att kunna ta emot banen inom imlig tid. Båda boenden finns i staden och fövaltningen utöva tillsyn öve dem. 2 Fån och med novembe månad å 2008 använde sig staden endast av ett boenden. Boendet fungea väl, ha en ba sevice och god vana vid att abeta med de ensamkommande banen. Pesonalen ä väl insatt i bankonventionen och abeta enligt uppgift med banets bästa i centum. Vid det boende som staden använde sig av idag finns alltid jouplatse tillgängliga fö att gaantea staden tillgänglighet. Detta ä nödvändigt fö att banen inte skall behöva vistas på Migationsvekets anläggning i Kålleed öve natten. På Ängbacken, det boende staden idag använde sig av, ha pesonalen genomgått olika utbildninga som omfatta flyktingpsykologi, taumabeabetning etc. Pesonalen ehålle handledning inom amen fö sitt abete. Genom att banen via intenet ha möjlighet att uppätthålla kontakten med familj och vänne i hemlandet skapas enligt uppgift en viss tygghet i vistelsen på boendet. Boendet ebjude även en ad aktivitete fö att banen skall kunna sysselsätta sig. Fö dem som vistas länge tid i kommunen kan det bli aktuellt att delta i skolundevisning. 2 Unde å 2008 ha tillsyn utföts vid ett tillfälle pe boende. Synpunkte ha funnit på nätvekscentum. 5

7 Som en del i en så konfliktfi öveföing mellan ankomstkommun och mottagningskommun som möjligt ha boendet till uppgift att edan då banet anlände böja föbeeda det fö en flytt. Fövaltningen stäva efte att bindningen till staden skall bli så svag som möjligt utan att tyggheten fö banet äventyas. Det ha hänt att ban åtevänt till Ängbacken efte att de flyttat till en mottagningskommun Banpespektivet Genom att tillse att banet komme till ett ba boende inom ett dygn fån anmälan fån Migationsveket och att banet få ett ba mottagningssamtal uppätthålls banpespektivet i mottagandet. Biste kan uppstå i mottagandet vid sto belastning elle vid väldigt kota vistelse på Ängbacken. Samtal med banet kan vaa svåt att genomföa fö stadens handläggae innan det skall vidae till mottagande kommun. Dock uppges detta inte vaa en svåighet idag då mottagningssituationen ä me stabil. Samtliga medabetae som abeta inom socialtjänsten ha en skyldighet i sitt abete att uppätthålla ett banpespektiv. Detta famgå av socialtjänstlagen som i sin tu i dessa dela bygge på FN:s bankonvention. Socialtjänsten i Mölndals Stad abeta utifån en av Socialstyelsen ekommendea abetsmetod, Banet Bästa i Centum (BBIC). Metoden skall säkeställa att i alla sammanhang dä ban ä inblandande i en socialtjänstinsats skall banets bästa stå i centum. Nämndens ledamöte ha ehållit en kota utbildning i BBIC, vilket innebä att de ehållit kunskape king banpespektivet. En säskild utbildning avseende FN:s bankonvention ha inte genomföts vaken med medabetana elle nämndens ledamöte. Dock ha stadens ledae, i samband med ledaskapsdaga, gått igenom bankonventionen. Samtliga chefe i staden ha dämed ehållit kunskape king konventionen och banpespektivet Skydd Staden ha uppsikt öve banen via pesonalen på boendet samt genom den handläggae som abeta med banen. På boendet finns tillsyn 24-timma pe dygn. Hittills ha endast två ban fösvunnit unde den peiod staden ha haft ansvaet fö dem. Vid båda dessa tillfällen uppges Migationsvekets ageande vaa gunden till fösvinnandet Kontakt Genom att det endast ä en handläggae som ha kontakt med banen gaanteas kontinuitet i elationen till fövaltningen. Handläggaen skall ha en hög tillgänglighet och omgående kunna ta kontakt med banen om behov uppstå. Handläggae finns med fån det att banen tas emot tills det att det övefös till mottagningskommunen. Den fösta kontakten mellan banet och handläggaen ske inom 24 timma efte det att banet kommit till kommunen. Ett anvisningssamtal genomfös med tolk. Däefte ha de en kontinuelig kontakt. Handläggaen infomea om vad som skall hända unde vistelsen i Mölndal samt vilka plane som finns fö banets fotsatta vistelse i Sveige. Unde den peiod som det fanns många ban i kommunen och som dessutom stannade länge hade handläggaen svåt att leva upp till kavet på hög tillgänglighet. Idag fungea det enligt uppgift ba. Den esättning som staden ehålle fån Migationsveket täcke kostnadena fö en handläggatjänst, vilket gö att det finns en begänsning i vilka esuse som kan avsättas fö abetet. 6

8 Det ha vait en elativt hög omsättning på handläggatjänsten. Detta ha inte vait ba fö kontinuiteten i kontakten med banen. Idag bedöms inte detta som ett poblem, då banen ä i staden unde en mycket kot peiod innan de ese vidae. Om det ä klat att banet komme att stanna en tid i kommunen och inte omgående esa vidae ansöke Migationsveket om att en god man föodnas banet. Detta ske inom två daga efte ankomst Vistelsetid fö ensamkommande flyktingban Unde å 2007 tog Mölndals Stad emot 239 ensamkommande flyktingban. Till och med novembe 2008 ha staden tagit emot 269 ensamkommande flyktingban. Vistelsetiden fö banen i Mölndals Stad ha sjunkit fån å 2007 till å Den genomsnittliga vistelsetiden å 2007 va 90 daga. Unde 2008 ha den sjunkit till i genomsnitt 24 daga. Tabellen nedan åskådliggö den pocentuella födelningen av vistelsetiden fö ensamkommande flyktingban innan de blivit hänvisade till en anvisningskommun. Unde 2008 ha vistelsetiden sjunkit betydligt i föhållande till föegående å. Unde 2007 va väntetiden på en anvisningskommun så lång att 40 ungdoma hann få pemanent uppehållstillstånd (PUT). Dessa ä dämed ett ansva fö Mölndals Stad. I tabellen nedan inyms de i de 28 pocent som vistats länge än 150 daga i staden. Tabell 1: Vistelsetiden i Mölndalsstad i pocent Daga > < 28 1 Källa: Abets- och familjestödsfövaltningen Tabell 2: Åldesfödelning ensamkommande flyktingban Ålde å å å å å å å 1 10 å å å 3 1 Källa: Abets- och familjestödsfövaltningen 7

9 Som tabellen ovan visa ä majoiteten av de ensamkommande flyktingbanen ungdoma i ålden 14 till 17 å. Om skolgång bli aktuell fö dessa ungdoma ä det famfö allt stadens gymnasieskolo som måste anodna plats fö dem. Detta va famfö allt aktuellt unde å I dessa fall ä det gymnasienämnden som åtesöke medel fån Migationsveket Tolk Banet ha alltid tillgång till tolk i kontakten med myndigheten fö att säkeställa att det bli föstått och ehålle infomation på ett föstålig sätt. Om handläggaen uppleve att tolken inte hålle kvalitet kommuniceas detta med tolkens abetsgivae. Unde föa avtalspeioden va inte fövaltningen nöjd med de tolka som anvisades. Detta ha blivit bätte efte ny upphandling Bistånd Det bistånd som banet nomalt ehålle ä placeingen på Ängbacken. I avtalet med boendet ingå att de skall bistå med kläde vid behov. Om banet skulle ha stöe biståndsbehov skall detta hanteas i den nomala biståndspocessen. Det ä då familjesektionen som skall hantea ansökan Skolgång I enstaka fall kan det bli aktuellt med skolundevisning fö de ban som vistas i staden. I vissa fall kan Ängbacken tillgodose behovet. I anda fall ha banet fått delta i undevisning i föbeedelseklass. Samabetet mellan boendet, fövaltningen och skolan ha fungeat väl Rutine Då staden tog öve ansvaet fö de ensamkommande flyktingbanen fån Migationsveket togs även vekets utine öve avseende hu kontakte skall ske med anda myndighete och intessente king banet så som god man. Fövaltningen uppge att de anse att utinena i samband med mottagande av ensamkommande flyktingban fungea väl. Rutinen i samband med att banet skall övelämnas till en mottagningskommun kan föbättas avseende kommunikationen med god man dä sådan ä föodnad. Övefömyndaenheten anse att Abets- och familjestödnämnden i stöe omfattning kan undeätta dem om att ett ban skall flytta till annan kommun. Migationsvekets utine fö åtebetalning av sökta medel kan även den föbättas. 8

10 3. God-man Migationsveket ha en skyldighet att kontakta övefömyndanämnden då ett ensamkommande flyktingban ankommit till staden. Veket inge nämndens tjänsteman samt faxa öve infomation om banet. Enligt stadens utin skall banet föodnas en godman om det vistats me än en vecka i staden. Abets- och familjestödsfövaltningen kontakta då övefömyndanämnden. Migationsveket ha dock anda utine och kontakta övefömyndaenheten efte cika två daga efte ankomst. Övefömyndanämnden ha hittills inte haft poblem med att finna gode-män som kan föodnas. Vissa poblem fanns vid den höga belastning som ådde föa ået. Fövaltningens handläggae ha kontakt med den gode-mannen så att den ä infomead om vad som hände med banet. De godemän som anvisats upplevs ha haft en god kompetens och en ba föståelse fö de ensamkommande flyktingbanens speciella situation. Då nya gode-män föodnas ett enskilt ban och de ä minde efana av att abeta med flyktinga och flyktingban ehålle de en me efaen god-man som mento. Även gode-män ha tillgång till tolk i sina kontakte med banen. Kostnaden fö tolken ingå i den esättning som staden ge till boendet och skall täckas av esättningen fån Migationsveket. Det ha funnits diskussione king detta, men staden ha fått täckning fö sina kostnade. Den gode-mannen skall alltid vaa med vid möten som avhandla fö banet väsentliga fågo. I dessa möten skall den gode-mannen vaa banets epesentant och ta till vaa banets intessen. Ibland ha Abets- och familjestödsfövaltningen upplevt att den godemannen inte iktigt föstått uppdaget och ageat på ett sätt som fösvåat flytten till mottagningskommun. De gode-männen upplevs ibland engagea sig på ett allt fö pesonligt sätt i banet och dämed kan svåighete uppstå vid flytt till annan kommun. Vid övelämnanden till en mottagningskommun skall god-man utses i den mottagande kommunen. Detta ha inte fungeat tillfedsställande. Ibland ha glapp uppstått och den gode-mannen i Mölndal ha fått kvastå i sitt uppdag, vilket inte ge en god kontinuitet i stödet till banet, då banen kan anvisats en kommun långt ifån staden. Finns det klagomål på en god-man fån banet elle handläggaen på Abets- och familjestödsfövaltningen skall detta kommuniceas med övefömyndanämndens handläggae omgående. Banen infomeas av Migationsveket king ätten till god-man och ätten att klaga om banet inte ä nöjt. Enligt vad som famkommit vid våa intevjue så kan det ibland bista i kommunikationen mellan handläggaen på fövaltningen och god-man då ett ban skall flytta till annan kommun. Det kan uppstå vissa biste i kommunikationen intent i kommunen i de fall då banet flyttat innan god-man tilltätt. Om ett ban ehålle pemanent uppehållstillstånd unde sin vistelse i staden meddela övefömyndanämndens handläggae abets- och familjestödsfövaltningen detta. En bedömning skall göas om ett föodnade om säskild vådnadshavae skall göas. Om så 9

11 inte ske kvastå ansvaet hos övefömyndanämnden. Ett föodnande innebä en stöe föpliktelse fö den vuxna än vad ett god-manskap gö. 3 3 Om ett ban ehålle pemanent uppehållstillstånd skall socialnämnden i den kommun dä banet vistas väcka talan om elle anmäla behov av en säskild föodnad vådnadshavae, om inte säskilda skäl tala emot detta (10 Lag om ensamkommande flyktingban). 10

12 4. Hu säkeställe fövaltningen att de medel som ehålls fån Migationsveket används på ett effektivt sätt? 4.1. Medel fån Migationsveket Staden ha ett avtal med Migationsveket avseende de esättninga som staden ehålle fö att genomföa uppdaget att vaa ankomstkommun. Det utgå en gundesättning på 500 tk pe å. Esättningen täcke kostnadena fö en handläggae på fövaltningen, kostnadena fö boende, mat, kläde och sysselsättning. Skolan ehålle esättning fö de ban som ehålle skolundevisning sepaat. Migationsveket ha haft synpunkte på tolkkostnadena och i vissa fall skolkostnadena. Staden ha fått ätt i sina kav på esättning då den öveklagat vekets beslut att avslå ansökan om esättning. Det finns en töghet i Migationsvekets handläggning av utbetalning av esättninga till staden. Tögheten innebä att staden ligge ute med stoa belopp som de skall åtefå av staten. Det kan döja upp till sex månade fån det att kostnaden uppstått tills det att staden ehålle medel fån Migationsveket Kostnads- och intäktskontoll Samtliga kostnade som ä att hänföa till de ensamkommande flyktingbanen bokfös sepaat. En medabetae ha ett säskilt ansva att säkeställa att kostnade och intäkte fö dessa ban bokfös avskilt så att fövaltningen och nämnden kan följa att de få full täckning fån staten. Samtliga faktuo gå till den medabetae som ha ett säskilt ansva att bevaka kostnade och intäkte avseende ensamkommande flyktingban. Hon ansvaa fö att säkeställa att faktuan stämme och att de tjänste som faktueas också leveeats. Sektionschef beslutsattestea. Fövaltningen följe upp att de ha ehållit de dygn som boendet faktueat. I fösta hand skal alltid de fasta platse som fövaltningen betala fö vaa fyllda innan Ängbacken kan faktuea fö anda platse. Detta kontolleas noggant då de tidigae kan ha uppstått oklahete king detta. Kvaliteten i mottagande säkeställs genom den tillsyn som fövaltningschefen genomfö löpande unde ået. Det ha funnits svåighete med att ehålla faktuo fån utföae. Ett av de boenden som staden anlitat ha inte skickat in faktuo i den odning som bode ske. Det ha även vait svåt att stämma av faktuans iktighet. Konsekvensen ha vait att faktuo inte betalts och att utföaen inte ehållit sina penga. Staden ha inte skadats av detta. Fövaltningen ha fån Migationsveket ansökt sepaat om esättning fö administativa kostnade fö mottagandet av de ensamkommande flyktingbanen. Dessa täcks inte inom de 500 tk som ehålls som gundesättning. Hittills ha de alltid ehållit täckning fö administativa kostnade fån Migationsveket. Nämnden ehålle kontinueligt infomation king aktuell fodan på Migationsveket. I peiode ligge staden ute med så mycket som 9-10 Mk. Räntefölusten kan dä med vaa betydande. Fågan ä lyft till nämnden. 11

13 5. Vå samlade bedömning Vi bedöme att de metode och abetssätt som abets- och familjestödsfövaltningen valt fö att tillfösäka att banpespektivet uppätthålls vid mottagandet av ensamkommande flyktingban ä ändamålsenligt. Vi bedöme att FN:s bankonvention och ett banpespektiv genomsya abetssättet i fövaltningen vid mottagande av ensamkommande flyktingban. Gunden fö fövaltningens abete ä BBIC. Metoden utgå blanda annat fån konventionen. Genom att staden samveka med ett boende som ha god kompetens och vana vid ensamkommande flyktingban tillfösäkas de ensamkommande flyktingbanen skydd dygnets alla timma. Vi bedöme att fövaltningen ebjude ett fullgott skydd fö de ensamkommande ban som vistas i kommunen. Banen vistas idag elativt kot tid i staden. Unde vistelsen täffa banen en handläggae och inte fle. Handläggaen täffa banen vid minst två tillfällen oftast fle. Vid dessa möten finns alltid tolk att tillgå. Vi bedöme att fövaltningen uppätthålle en god kontinuitet i kontakten med de ensamkommande flyktingbanen. Ingen säskild utbildning av handläggae och nämndledamöte ha skett av FN:s bankonvention då konventionen bedöms genomsya socialtjänstens abetssätt i stot. Dock ehålle nämnden och chefe infomation om konventionen och dess innehåll. Vi bedöme att det gynna föståelsen fö vikten av att uppätthålla ett banpespektiv att med jämna mellanum aktivea medabetanas kunskap om FN:s bankonvention. Dock ekommendea vi nämnden att åtekommande uppdatea sig och sina tjänstemän på konventionens innehåll, då det ä väsentligt att vaa väl insatt i oiginaltexten. De ban som stanna i staden unde en länge tid ebjuds skolundevisning. Detta ske i fösta hand på Ängbacken elle i den kommunala skolan. Vi bedöme att staden ebjude skolundevisning i imlig omfattning till de ensamkommande flyktingbanen. Godman anvisas efte cika en veckas vistelse i staden. Övefömyndanämnde ehålle omgående infomation fån Migationsveket om att ett ensamkommande flyktingban vistas i staden och kan dämed agea omgående. Rutinen mellan Övefömyndanämnden och abets- och familjestödsfövaltningen bedöms kunna föbättas i samband med att banet skall öveföas till en mottagningskommun. Vi bedöme att det finns ändamålsenliga utine fö att säkeställa att staden ehålle den esättning som den skall fö uppdaget som ankomstkommun. Den intena kontollen bedöms vaa tilläcklig. Vi ekommendea abets- och familjestödsnämnden att föa en dialog med Migationsveket king handläggningstide fö åtebetalning av kostnade fö de ensamkommande flyktingbanen. Götebog den 8 decembe 2008 Vilhelm Rundquist Cetifiead kommunal ykeseviso Sofi Lasson Konsult 12

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs åsmöte 2007-05-30 Utabetad i samabete mellan FRII och Öhlings PicewatehouseCoopes Jämtlands läns Cance- och Omvådnadsfond å 2012. 1. Övegipande pincipe i FRIIs kvalitetskod

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Ängsövägen-Västeås c/o Ängsö GK Box 1007 721 26 VÄSTERÅS Jounalnumme 2010-2587 E-postadess kiste.fost@jkf.se B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Kiste

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Förbättrad hantering vid evakuering från tåg

Förbättrad hantering vid evakuering från tåg Föbättad hanteing vid evakueing fån tåg Kommunikation och samvekan mellan inblandade aktöe Rappot oktobe 2012 Föfattae: Saa Petteson Macus Avidsson Lena Kecklund Föbättad hanteing vid evakueing fån tåg

Läs mer

LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

LC Östersund har gjort en samhällsinsats. LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Psykiatrinämnden beslutade utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte ordföranden justera protokollet

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Psykiatrinämnden beslutade utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte ordföranden justera protokollet Potokoll Sammantädesdatum 2004-04-28 Psykiatinämnden Tid: 2004-04-28 Klockan 15.00 16.00 Plats: Kungsbacka, Vuxenpsykiatiska mottagningen Ledamöte Chistina Nillius (m) Hans- Jögen Wahlhed (s) Beit Ozolins

Läs mer

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Nationell satsning fö ökad patientsäkehet delappot med esultat och efaenhete NATIONELL SATSNING FÖR ökad PATIENTSÄKERHET 1 Sveiges Kommune och Landsting 2010 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: info

Läs mer

Projekt sent anmälda barn

Projekt sent anmälda barn 2013-03-04 Pjekt sent anmälda ban Bakgund I Åsappt 2012 fö Kvalitetsegiste CPUP anges syftet vaa: Gunden fö CPUP ä att alla ban med CP identifieas ch ebjuds deltagande så snat CP-liknande symtm ses, dvs.

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel:

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel: Att leda föänding Rune Olss www.iei.liu.se/pie/olss-une Vad osaka en föänding? Exempel: Nya investeinga Ny teknik i poduktien Svikande fösäljning Oganisatien ha fö höga kostnade Omoganisati Sto stess Vaje

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Destination Stömsholm Bige Jals väg 9 734 51 Kolbäck Jounalnumme 2009-2686 E-postadess ulla.b-son@telia.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Sigwad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats sammanfattning av ENERGIDEKLARATION DENNA BYGGNADS ENERGIKLASS 160 kwh/m2 och å ny byggnad [jan 2012]: Inte utföd Ha lämnats.... 2025-02-12 www. boveket.se/enegideklaation (2007:4) om enegideklaation fö

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Badelunda hembygdsföening c/o Ulla Wallén Skälby 6 /25 96 Västeås Jounalnumme 2010-638 E-postadess kykskolan@badelunda.se B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och

Läs mer

Tänk även på lönen när du väljer utbildning

Tänk även på lönen när du väljer utbildning den 8 mas 2000 Pessmeddelande Fån FöeningsSpabanken Institutet fö pivatekonomi Stockholm Tänk även på lönen nä du välje utbildning Det ä viktigt att välja ätt utbildning om högskolestudie ska löna sig.

Läs mer

Antogs KS 2013-11-13 202

Antogs KS 2013-11-13 202 1 Stya och leda vek-samheten Nivå 1 Nivå 2: Nivå 3: Handlingsslag: Soteingsodning: Diaieföing Fövaingsplats Medium Bevaas/ gallas Till kommun akiv Till fjäaki v Anmäkning Vem ska använda Sotea på ubik

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation 2004:1 Statsupplåning pognos oh analys Statens lånebehov Åspognosen fö 2004 3 Lånebehovet justeat fö tillfälliga betalninga 4 Jämföelse med anda lånebehovspognose 5 Månadspognose 5 Statsskulden 5 Finansieing

Läs mer

Ängsbacken Välkommen hem till en modern bullerby

Ängsbacken Välkommen hem till en modern bullerby Ängsbacken Välkommen hem till en moden bulleby BRF Ängsbacken, Hallena i Stenungsund Ett njutbat hemmaliv Nu bygge vi 40 tivsamma lägenhete i ett ofyllt kvate i Hallena, Stenungsund. Hä bo du i ett bostadsomåde

Läs mer

HÅLLBARHETS REDOVISNING

HÅLLBARHETS REDOVISNING Roslagens sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING 2012 inledning 2 InnehållsfötecknIng Intoduktion sid 3 Vå syn på hållbahet sid 4 Vå oganisation sid 8 ekonomisk hållbahet sid 10 ekologisk hållbahet sid 14

Läs mer

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me!

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! Potfoliouppgift i engelska å 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! MUNTLIG OCH SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING Din uppgift ä att göa en tidslinje öve ditt liv så hä långt samt vad du to komme att hända i famtiden. Det

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07 find you space find you space Plantonics Bluetooth -headset Upplev fiheten Vå/somma 07 Med Plantonics sotiment av tådlösa headset med Bluetooth-teknik innebä mobil vekligen att du ä ölig hela vägen fån

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

UPPGIFT 1. F E. v =100m/s F B. v =100m/s B = 0,10 mt d = 0,10 m. F B = q. v. B F E = q. E

UPPGIFT 1. F E. v =100m/s F B. v =100m/s B = 0,10 mt d = 0,10 m. F B = q. v. B F E = q. E UPPGIFT 1. B 0,10 mt d 0,10 m F B q. v. B F E q. E d e + + + + + + + + + + + + + + + + + + F E F B v 100m/s E U / d - - - - - - - - - - - - - - - - - F B F E q v B q U d Magnetfältsiktning inåt anges med

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta M ånga människos liv begänsas av att de känne tängninga, att de gå på toaletten ofta och att de ibland inte hinne fam till toaletten i tid. Osaken ä ofta så kallad öveaktiv blåsa, ett poblem som man kan

Läs mer

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Olika myndigheters ansvar Kommunen Förhandla med kommunerna om mottagande Teckna överenskommelser Anvisa kommuner Pröva asylansökan och ersättning till kommuner Ansvar

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen.

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen. Ditt nya dömboende finns hä. I Nykvan. 72 toppmodena hyesätte 1-4 um och kök i kv. Kaaffen. Fötätning i centalt läge. Kaaffen bestå av två punkthus om sex våninga samt två tevånings vinkelhus, samtliga

Läs mer

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC.

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC. villingcikla histe Begsten Linköpings univesitet En konfiguation av cikla som fascineat genom tidena ä den sk skomakakniven, elle abelos I denna tidskift ha den tidigae tagits upp av Bengt Ulin (005 och

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

Skattelättnad för bredbandsanslutning

Skattelättnad för bredbandsanslutning Pomemoia 2000-06-22 Finansdepatementet Skatte- och tullavdelningen Enheten fö skatteadministation och pesonbeskattning Michael Eliksson Telefon 08-405 19 85 Telefax 08-405 14 66 Skattelättnad fö bedbandsanslutning

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Rutin för källsortering vid Campus Valla, LiU

Rutin för källsortering vid Campus Valla, LiU Sid 1 (5) Rutin fö källsoteing vid Campus Valla, LiU Fö samtliga faktione utom pappe och tidninga gälle att Hussevice tanspotea avfallet fån men i kulvet till centala uppsamlingsplatsen no om Hus A. Däifån

Läs mer

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 tl Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm, Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn

Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn Rapportsammandrag Stadsrevisionen 7 oktober 2015 Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn Bakgrund Ensamkommande barn är personer under 18 år som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Under

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning öve fastigheten Aeale hekta % Poduktiv skogsmak 7,9 76 My/kä/mosse 6,6 8 Beg/Hällmak 0,0 < Inäga/åke 4,9 5 Väg och kaftledning (linjeavdag) 0,4 < Annat 0,7 < Summa landaeal 94,5 Vatten

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

Strategier vid generationsskifte - Ekonomiska implikationer för olika intressenter

Strategier vid generationsskifte - Ekonomiska implikationer för olika intressenter Stategie vid geneationsskifte - Ekonomiska implikatione fö olika intessente Osca Stampe ndeas an SLU, Depatment of Economics Tesis No 518 Degee Tesis in usiness dministation Uppsala, 8 D-level, 3 ECTS

Läs mer

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet!

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet! NR 1 2006 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖR BUN DET Sluta blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet! Allt många blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet. Det lede till missstånd, fågetecken

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

Den geocentriska världsbilden

Den geocentriska världsbilden Den geocentiska väldsbilden Planetens Mas osition elativt fixstjänona fån /4 till / 985. Ganska komliceat! Defeent Innan Koenikus gällde va den geocentiska väldsbilden gällande. Fö att föklaa de komliceade

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 3

Finansiell ekonomi Föreläsning 3 Fiasiell ekoomi Föeläsig 3 Specifika tillgåga ätebäade - aktie Hu bestäms Avkastig? Utbud och eftefåga S = I Vad påveka utbud och eftefåga på spaade medel (spaade och låade) Kapitalets fövätade avkastig

Läs mer

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2016-01-11 Handläggare: Michael Boström 08 508 18 156 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-02-04

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

E-handel Ur ett geografiskt konsumentperspektiv

E-handel Ur ett geografiskt konsumentperspektiv Södetöns högskola Institutionen fö Ekonomi och Föetagande Kandidatuppsats 15 hp Höstteminen 2012 Maknadsföing E-handel U ett geogafiskt konsumentpespektiv Av: Maielle Olsson, Pete Sundstöm Handledae: Las

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

Remiss angående förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn

Remiss angående förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCIAL OMSORG Tjänsteutlåtande Dnr: 1.5.1-240-2014 Sida 1 (5) 2014-05-27 Handläggare Maria Andersson Telefon: 08-508 08 640 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning. 1 Övergripande mål och förhållningssätt. 2 Målgrupp

Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning. 1 Övergripande mål och förhållningssätt. 2 Målgrupp Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning 1 Övergripande mål och förhållningssätt Älvens grupphems mål är att ge ungdomarna en trygg, meningsfull och lärorik tid oavsett asylutredningens resultat. Målet

Läs mer

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C Mateialet B Ett musikaliskt och tekniskt genomtänkt, koncenteat och stimuleande mateial som klinga väl och ä gjot fö gehösundevisning. Så hä fungea det B Läaen

Läs mer

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Kundorienterade HVB B ARN OCH U NGDOM Handläggare: Anette Necander Tfn: 508 25251 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-08-22 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-09-26 DNR 441-0441/2006 Till Socialtjänstnämnden Asylsökande ensamkommande

Läs mer

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5 LABORATIONSINSTRUKTIONER Laboationsinstuktione Fysik fö D BILDFYSIK INNEHÅLL Laboationsegle sid 3 Expeimentell metodik sid 5 Svängande fjäda och stava sid 17 Geometisk optik sid 21 Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2017-11-30, 276 GÄLLER FRÅN OCH

Läs mer

Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga"

Yttrande över promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Linda Jönsson 010-224 14 19 linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen.

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen. Bakgund Västebotten ha unde de senaste åen poduceat filme som visats och vunnit pise på intenationella festivale. Nämnas kan vinst kitikeveckan i Cannes, Oscas nomineing bästa kotfilm, Oska fö bästa studentfilm

Läs mer

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01 Analys av mätdata fö beäkning av noggannhet i sklassificeing och hastighetsegisteing Rappot 01 Mätning i Klett nov 2011 och Amsbeg januai 2012 Kund Tafikveket Mottagae Pe Melén, Dennis Andesson Vesion

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Press Judicata. tema: terminsstart. Due Diligence. Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av affärsjuridikens

Press Judicata. tema: terminsstart. Due Diligence. Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av affärsjuridikens Pess Judicata ogan juidiska eningen numme fya tvåtusenåtta ågång åttiotvå tema: teminsstat Due Diligence. Om inneböden och den paktiska betydelsen av ett av affäsjuidikens vanligaste begepp. : FRA-lagen

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer