Vi betygsätter årets skatteprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi betygsätter årets skatteprogram"

Transkript

1 Vi beygsäer åres skaeprogram Tycker du a de är svår a deklarera? Då ka du få hjälp. Här graskar och beygsäer Privaa Affärer markades samliga skaeprogram. För de flesa sveskar är deklaraioe umera e lä mach. Me de fis e sor grupp som forfarade broas med mydighees blakeer och såriga broschyrer. De är egeföreagare och delägare i fåmasbolag, de som sål e bosad och i vissa fall är ma gjor värdepappersaffärer. Med e skae- och deklaraiosprogram i daor blir jobbe eklare. Du sparar ie bara AV mara sadé id. Programme ser också ill a du ie gör fel eller missar ågo avdrag. De fis i dag sju leveraörer av skaeprogram. Mes käda är Norseds, Visma och Hogia. Dessuom fis Björ Ludé Iformaio/Programgruppe, Exele Daa, ykomlige DPR Sysemservice sam Miliplex. De flesa program fis dessuom i flera versioer, för privapersoer, för föreag och för proffs. De seare är ill för bokförigsbyråer, revisorer och adra som jobbar professioell med deklaraioer. era varierar också krafig frå ågra hudralappar för de eklase versioera ill flera use kroor för e proffsprogram. Dessuom ka du i flera fall äve köpa illläggsmoduler varför aale kombiaioer är låg flera. De är yerligare e bevis för skaesysemes komplexie. Normalpriser för e privaperso eller e småföreagare ligger mella 00 kr och kr. De ka yckas dyr för e program som kaske aväds bara e gåg per år. Me de flesa av dages skaeprogram ka avädas åre ru och ill mer ä a bara deklarera. Med flera av programme följer också e akiehaerare, där du löpade uder åre ka regisrera gjorda värdepappersaffärer. De uderläar ie bara deklaraiosarbee ua ger också e bra överblick över hur porfölje uvecklas. E aa mycke yig fukio är möjlighee a kua göra e prelimiärdeklaraio för a beräka ufalle för ievarade och kommade år. De är särskil vikig u, iför årsskife, då de forfarade fis id a agera för a opimera ufalle. Kaske är de e bäre affär a skjua på e ikoms ill adra sida årsskife, ä a a u de u. Och har du gjor måga lösamma värdepappersaffärer uder åre, ka de behövas e fylladsibealig av ska. Äve för dig som aväder Skaeverkes förrycka bla- Norseds Ska För dig som vill ha all Norseds Ska är markades äldsa skaeprogram. Försa ugåva kom reda 198 och de sease är de 24:e i ordige. Dea är e program för dig som vill ha all. Föruom blakeer, Skaeverkes broschyrer och adresser ill alla Skaekoor fis e omfaade iformaiosdaabas med deklaraioskurser, förmåsvärde, rakamee, omräkigsal och skaeabeller. Programme ka avädas åre ru för a göra beräkigar och plaera för olika skaeufall. De har bra grässi, de är lä a avigera med hjälp av kappara i meyrade. Med hjälp av deklaraiosguide ar du ekel fram de blakeer du behöver och i de grafiska översike får ma e bra översik vilka blakeer ma jobbar med. E av programmes syrkor är deklaraioskorollera de fis flera som varar för felakigheer. Isallaioe var lie bökig. De räcke ie med a ladda ed programme frå hemsida. Dessuom krävdes isallaio av särskilda sysemkompoeer, vilka efer e suds sökade fas a hia på webbsida. Köper ma e cdversio är all samla på e sälle. Norseds Ska fis i re grudversioer. De eklase, Priva, iehåller alla blakeer som är relevaa för privapersoer som ie deklarerar för ärigsverksamhe, sam e akiehaerare. För a göra boede- och bilkalkyler krävs illläggsmoduler. Dessa och adra moduler, fasighesöverlåelse, förmåsföreag och prelimiär deklaraio igår i Privapakee me de kosar exra. Programme ka esas kosadsfri i 30 dagar efer edladdig frå äe. Norseds Ska Leveraör: Norseds Juridik AB Webbläk: Laserigsår: 198 Aal grudversioer: Priva, Föreag, Aal deklaraioer: Priva obegräsa, Föreag 12 s, obegräsa Operaivsysem: Widows 2000, XP, Ledig hårddiskurymme: 100 Mb Akiehaerare: Ja Bokalkyl: Tilläggsmodul Bilkalkyl: Tilläggsmodul 48 december 2008 Privaa affärer

2 DPR Ska Aorluda lösig DPR Ska är de sease illskoe på markade. Programme laserades iför axerige 2008 och är främs kosruera för redovisigskosuler, me de fis också e privaversio. Upplägge är aorluda jämför med de radiioella skae- och deklaraiosprogramme. I sälle för a kopiera Skaeverkes blakeer i uformige och för imaige av uppgifer, så har DPR val e aa lösig. 4 Probleme med Skaeverkes blakeer är a de ar mer urymme ä vad som ryms på bildskärme. De iebär a du måse förflya dig med muse, skrolla upp och ed för sida, för a fylla i uppgifera. För a slippa dea merarbee har DPR överge blakeera och i sälle skapa ega sidor som ryms på e daorskärm. De käs lie kosig i börja likhee med Skaeverkes skäker viss rygghe me är ma väl va sig går de sabb a fylla i uppgifera. När jobbe är klar och ma rycker på uskrif åersälls ordige u kommer e ifylld deklaraio på Skaeverkes blakeer. Programme ger också sora möjligheer a auomaisk imporera uppgifer frå bokförige. DPR Ska kräver bara 12 Mb urymme på daor och passar särkil dem som har flera deklaraioer och som ie säller krav på a de fis akiehaerare eller fukioer för a göra bil- och boedekalkyler. DPR Ska Aa: Telefo, mejl, fax, webb Med rä skaeprogram ka du läare hålla ordig på alla krågliga dokume. Priva kr*, Föreag 6 63 kr, kr *Privapake med iläggsmoduler 4 63 kr. Har all, måga deklaraioskoroller, suppor i Dyras, isallaioe. skaefrågor. Leveraör: DPR Sysemservice Webbläk: service.com Laserigsår: Börja av 1990-ale Aal grudversioer: Priva, Aal deklaraioer: Priva 20 s, obegräsa Operaivsysem Widows 98, 2000, XP, Ledig hårddiskurymme: 12 Mb Akiehaerare: Nej Bokalkyl: Nej* Bilkalkyl: Nej* Uskrif pdf/mejl: Pdf efer isallaio av särskil program Aa: Telefo, mejl, fjärrsyrig av daor (+80 kr) Priva 738 kr, 3 12 kr *Kommer februari 2009 All på skärme Sakar akiehaerare, kräver ige skrollade, ar lie urymme på hårddiske. särskil program för pdf. Privaa affärer d e c e m b e r

3 Du ka prova alla programme ia du köper Exele Ska Markades billigase fullskaeprogram. Fis i grudversioera ke ka de allså vara lösam a ivesera i e skaeprogram. I flera av programme ka ma äve göra bilkalkyler och räka u vad som löar sig bäs: jäsebil eller privabil, kalkyler över boedekosader sam adra beräkigar. Skaeprogram är e färskvara och de uppdaeras i regel flera gåger per år, iblad varje kvaral. De beror på a alla uppgifer, ill exempel kommuala skaesaser, ie blir klara förrä se på åre. De gäller äve adra förädrigar som löpade sker i skaesyseme. Sluversioe för ikomsåre 2008 blir klar förs i jauari-februari Me de hidrar ie a ma börjar förbereda sig idigare. Flera av skaeprogramme har fuis på markade i mer ä 20 år. Useede och iehålle har förbäras geom åre. Äve om programme har ibyggda deklaraioskoroller, som larmar om du gör fel eller om uppgifera ases orimliga, ar ie leveraörera ågo asvar om du deklarerar fel. De gäller äve om de skulle bero på fel i programme. De är allid de som skriver uder på heder och samvee som sår ill svars. Hur ska du då välja program? uder alla veckas dagar Exele Ska Leveraör: Exele Daa HB Webbläk: Laserigsår: 1986 Aal grudversioer: Priva, Föreag, Aal deklaraioer: Priva 12 s, Föreag 12 s, obegräsa Operaivsysem: Widows 98, 2000, Ledig hårddiskurymme: 20 Mb Akiehaerare: Nej Uskrif pdf/mejl: Nej, me program fis a köpa för 200 kr Priva, Föreag och med illläggsmoduler för deklaraio av Aa: Telefo, mejl Priva 390 kr, Föreag kr, kr - kräver illägg för pdfskrif. + Billig, måga kombiaiosmöjligheer, Sakar akiehaerare, bra suppor. Börja med a fudera på vad du behöver. Kaske räcker de med e eklare program med färre fukioer, eller så vill du ha e program som iehåller all och ger oal frihe. Tack vare iere fis de i dag möjlighe a prova programme ia du köper dem. På leveraöreras hemsidor ka du ladda ed demoprogram eller fullsädiga versioer som ka esas uder e begräsad id, ofas 30 dagar. De ger dig möjlighe a jämföra och prova u de program som passar dia förusäigar bäs. Webbadressera hiar du i abelle för respekive program. Foo: Privaa Affärer har avä e femgradig beygsskala, där fem är bäs och e är säms. 3 eskild firma, akiebolag, hadelsoch kommadibolag sam sifelser och ideella föreigar, vilka säljs separa. Geom a bara köpa de moduler du behöver ka prise hållas ere, ill exempel Grudversioe Föreag + Eskild Firma, eller Föreag + Eskild Firma + Akiebolag. Programme går a få i mer ä 3 olika kofiguraioer. I alla grudversioer igår bil- och boedekalkyl, prelimiär deklaraio, för a beräka åres och äsa års ska sam bouppeckig. Exele Ska ar lie plas på hårddiske och är sabb a arbea med. Du arbear direk i Skaeverkes blakeer och i översike ser du hur blakeera är kopplade ill varadra och vilka som är klara. De grafiska grässie är ekel, me prakisk. De fis ibyggd hjälp sam Skaeverkes alla broschyrer i pdf-forma. Exele Ska illhör lågkörara på markade, programme laserades 1986 och umärker sig också geom a ge programsuppor alla veckas dagar. Omivalue Ger uderlag för K1 och K4 Omivalue är egelige e program för a haera och aalysera akier, foder, bakmedel och adra fiasiella illgågar. Me de ar också fram uderlag ill blakeera K1 och K4, iklusive beräkigar av geomsilig omkosadsbelopp. Omivalue väljer auomaisk de skaemeod som ger de lägsa skae. Rese av deklaraioe får du fixa själv. De här är e så kalla share ware-program, som ka avädas grais i 30 dagar. Därefer är prise 19 kr. E kompleme för de med måga illgågslag och som ie behöver de adra programmes fiesser och fukioer. Omivalue Leveraör: Milliplex Webbläk: omivalue Laserigsår: 1999 Aal grudversioer: 1 s Aal deklaraioer: Obegräsa Operaivsysem: Alla versioer av Widows Ledig hårddiskurymme: 4 Mb Akiehaerare: Ja Bokalkyl: Nej Bilkalkyl: Nej Deklaraioskoroll: Nej Uskrif pdf/mejl: Nej. Har i sälle webbrappor (hml) SIE-impor: Nej Ibyggd hjälp: Maual på webbe Aa: Tekisk suppor, diskussiosforum Grais 30 dagar, därefer 19 kr *säs i egeskap av skaeprogram. + Billig, - läavä. Klarar bara K1 och K4. * 1 0 december 2008 Privaa affärer

4 Wi Ska E lågprisaleraiv E komple skae- och deklaraiosprogram med Skaeverkes alla blakeer och e mägd hjälpblakeer. Wi Ska vier ie ågo sköhespris för si grafiska uformig, me de är iuiiv och läavigera. De ar ie måga miuer a komma i gåg och du arbear direk i Skaeverkes blakeer. Meyrade har föredömlig få kappar a hålla reda på. De ibyggda deklaraioskorolle varar om de är ågo som verkar fel och ger ips på aleraiva avsäigar. Du får hjälp direk i programme. Med Wi Ska följer Skaeverkes broschyrer, sam böckera Deklaraiosekik och Avdrag lagrade i pdf-forma. 3 Med ake på a böckera är på cirka 300 sidor vardera hade de vari e fördel a kua söka på ord och begrepp direk. Nu får ma aige skriva u böckera eller söka sig fram kapiel för kapiel för a hia rä. WiSka är e lågprisaleraiv för de som söker e ekel deklaraiosprogram, med suppor både krig ekikoch skaefrågor. Programme klarar äve prelimiärdeklaraio för a beräka åres och äsa års ska sam boedekalkyl. Däremo kosar bilkalkyl och akiehaerare exra uom för dem som ivesera i fullversioe av Wi Ska. 39 plus Privaa A:Layou Sida 1 Aos Wi Ska Leveraör: Björ Ludé Iformaio AB/Programgruppe Webbläk: Laserigsår: 1994 Aal grudversioer: Priva, Föreag,, Toal Aal deklaraioer: Priva obegräsa, Föreag 10, obegräsa, Toal obegräsa Operaivsysem: Widows 98, 2000, XP Ledig hårddiskurymme: 87 Mb Akiehaerare: Nej* Bilkalkyl: Nej* Aa: Telefo, mejl Priva 48 kr, Föreag kr, 63 kr, Toal kr *Bilkalkyl fis i Wi Toal eller ka köpas separa för kr resp kr. Låg pris, läavä, Begräsade fukioer, lll suppor äve i skaefrågor. exempel igår ie bilkalkyl och akiehaerare. Vi vill skapa e möesplas för dig med krav på live. Ambiioe är a kvior och mä i ålder 39+ och med e posiiv aiyd ill live ska kua hia varadra för kärlek eller bara revlig umgäge. 39plus är eklare ä bare och ysare ä disko. De är billigare ä resa och du räffar fler ä på cockailpary. Vi är medlemmar reda idag. S V E N S K S A JJT M E D K U N S K A P O M D E T S V E N S K A K Y N N E T Sora ieraioella sajer i all ära, me vi är sveska och med vår kuskap om de sveska kye uvecklar vi saje på bäsa sä. Medlemmar som försör vår idé, kommer vi hel soika säga ue. Drömme om e alldeles uderbar liv ka börja här. L ÅT S V E R K E R H JÄ L PA T I L L! Efersom dejig är låg ifrå självklar för alla, kom vi a äka på Sverker. Sverker är e käd och erkä dukig relaioscoach som ka hjälpa dig hia di väg ill relaioe du lägar efer. Med hjälp av coachig kommer du a uppäcka a du har e mycke sörre poeial ä du våga drömma om. Kärlek är vikig och vi vill göra all för a få de a klicka. P E N G A R G E R I N T E LYC K A, M E N K Ä R L E K O C H VÄ N S K A P G Ö R D E T Vill du ha lie mer kärlek i live, häga med ill Goa i vier eller spela golf i Alcudia i mars? För e dryg hudrig i måade ka du hia ågo eller ågo som förgyller live, är de för dyr eller fullkomlig löjlig försumbar? Allvarlig ala, hur allvarlig får live vara? Teis, ayoe? Välkomme ill

5 Visma Ska Bra råd i programme Visma Ska illhör också de äldsa programme på markade. De är dessuom e av de populärase. Vismas program umärker sig geom a ge skaesäkigsråd och skaeaalyser ill avädare direk i programme. Uöver akiehaerare fis äve bil- och boedekalkyl. Tack vare e samarbee med flera baker och ämäklare ka du ekel imporera alla uppgifer om gjorda akie- och fodrasakioer direk ill akiehaerare och med ågra klick få e färdig K4-blake. De spar både arbee och id, särskil om du gjor måga affärer. Visma Ska iehåller också fukioer för ikoms- och resulaplaerig för alla föreagsformer. De hjälper dig a fördela dia uag av lö och udeligar för a miimera skae och de sociala avgifera. Du ka äve göra e budge för familje och jämföra de ega ekoomi med Kosumeverkes ormer. Grässie är sygg och fukioell. Programme är lä a orieera sig i, guide hjälper dig a välja rä blakeer. Deklaraioskorolle ger ips och larmar om du läma felakiga och orimliga uppgifer. Hjälpfukioera är omfaade, som aboe har du illgåg både ill dem som är ibyggda i programme och Visma Ifolie på iere. Iför dea säsog har ma val a slå ihop Visma Priva med Föreag. Oavse om du ska deklarera för ärigsverksamhe eller ie är de Föreag som gäller. Visma Ska Leveraör: Visma AB Webbläk: Laserigsår: 1986 Aal grudversioer: Ska, Aal deklaraioer: Obegräsa Operaivsysem: Widows 2000, XP, Ledig hårddiskurymme: 100 Mb Akiehaerare: Ja Aa: Telefo, mejl, fax, webb Ska kr, 4 87 kr * * Adra åre är kosadera 1 63 kr respekive kr. Auomaiska deklaraiosips, måga Lie dyr. möjligheer. Hogia Ska Hogia Ska Leveraör: Hogia AB Webbläk: Laserigsår: 1991 Aal grudversioer: Föreag, Aal deklaraioer: Föreag 1 s, obegräsa Operaivsysem: Widows 2000, XP, Ledig hårddiskurymme: 30 Mb Akiehaerare: Ja Aa: Telefo, mejl, fax, webb Föreag 2 62 kr, kr* *Adra åre är kosadera 2 62 kr respekive 87 kr Pedagogisk, mågsidig, lä skicka elekpar a hålla reda på. Dyr, måga meykaproisk. Ger dig sabb överblick Hogia Ska är uveckla för föreagare, me ka äve avädas av privapersoer som ie deklarerar ikoms frå ärigsverksamhe. De är lika mycke e deklaraiosprogram som e skaeprogram, avädbar hela åre för ikoms- och resulaplaerig, beräkig av fasighesförsäljig, bilkalkyl och haerig av akier och adra värdepapper, bara för a äma ågra av de måga fukioera. I Hogia Ska arbear ma direk i Skaeverkes blakeer. Hjälpbilagor skapas all efersom de behövs. De går sabb a komma i gåg. För a uderläa pedagogike aväder ma olika färger i fäle på de olika blakeera. Via fäl beyder a ma ska maa i uppgifer, gröa fäl a uppgifera fis a häma på aa blake och blåa a fäle är lås, osv. Äve ikoera för Skaeverkes och Hogias hjälpbilagor är färgmarkerade så a de ie råder ågo veka om vad de är för blake. Med hjälp av deklaraiosöversike får du sabb e överblick över sause i deklaraioe (ka vara bra om de gå e id seda du var ie i programme). Här fis också aalysdel för a opimera resulae. De går äve a arbea med flera deklaraioer samidig och du ka lä kopiera e eller flera blakeer frå e familjemedlem ill e aa. Deklaraioskorolle varar för både fakiska och missäka fel. Föruom de ibyggda hjälpsyseme, som blad aa iformerar om de olika fukioera, har du illgåg ill e kudorg på iere med sökbar iformaio dyge ru. 2 december 2008 Privaa affärer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet StaM-Blaet Iformatiosbla för melemmar i StaM (Statistisk Metoik), sektio iom SFK, Sveska Förbuet för Kvalitet Jui 997 årgåg 7 ummer 3 Trettoe umret I etta trettoe StaM-Blaet har vi återige samlat ågra

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik EXAMENSARBETE Lyftkraftsberäkig för vigprofiler Virvelpaeletode Tobias Roos Tekologie kadidateae Rydtekik Luleå tekiska uiversitet Istitutioe för tekikveteskap och ateatik Abstract The proble preseted

Läs mer

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig?

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig? AmadeuS Är svenska e lä eller e svår språk a lära sig? Världens språk Uppgifer om hur många språk de finns i världen varierar mellan 3 000 och 8 000, beroende på hur man räknar och hur man definierar e

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

Nr 2 2013 maj Brf Fältöverstens informationsblad

Nr 2 2013 maj Brf Fältöverstens informationsblad låneskulden, vlke v prorar då v som bosadsräs-nnehavare vas beala förenens ränekosnad med skaade medel ll skllnad om v själva psonlgen hade haf vår andel av förenens lån. Men om nu ekonomn är så bra v

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer