Vi betygsätter årets skatteprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi betygsätter årets skatteprogram"

Transkript

1 Vi beygsäer åres skaeprogram Tycker du a de är svår a deklarera? Då ka du få hjälp. Här graskar och beygsäer Privaa Affärer markades samliga skaeprogram. För de flesa sveskar är deklaraioe umera e lä mach. Me de fis e sor grupp som forfarade broas med mydighees blakeer och såriga broschyrer. De är egeföreagare och delägare i fåmasbolag, de som sål e bosad och i vissa fall är ma gjor värdepappersaffärer. Med e skae- och deklaraiosprogram i daor blir jobbe eklare. Du sparar ie bara AV mara sadé id. Programme ser också ill a du ie gör fel eller missar ågo avdrag. De fis i dag sju leveraörer av skaeprogram. Mes käda är Norseds, Visma och Hogia. Dessuom fis Björ Ludé Iformaio/Programgruppe, Exele Daa, ykomlige DPR Sysemservice sam Miliplex. De flesa program fis dessuom i flera versioer, för privapersoer, för föreag och för proffs. De seare är ill för bokförigsbyråer, revisorer och adra som jobbar professioell med deklaraioer. era varierar också krafig frå ågra hudralappar för de eklase versioera ill flera use kroor för e proffsprogram. Dessuom ka du i flera fall äve köpa illläggsmoduler varför aale kombiaioer är låg flera. De är yerligare e bevis för skaesysemes komplexie. Normalpriser för e privaperso eller e småföreagare ligger mella 00 kr och kr. De ka yckas dyr för e program som kaske aväds bara e gåg per år. Me de flesa av dages skaeprogram ka avädas åre ru och ill mer ä a bara deklarera. Med flera av programme följer också e akiehaerare, där du löpade uder åre ka regisrera gjorda värdepappersaffärer. De uderläar ie bara deklaraiosarbee ua ger också e bra överblick över hur porfölje uvecklas. E aa mycke yig fukio är möjlighee a kua göra e prelimiärdeklaraio för a beräka ufalle för ievarade och kommade år. De är särskil vikig u, iför årsskife, då de forfarade fis id a agera för a opimera ufalle. Kaske är de e bäre affär a skjua på e ikoms ill adra sida årsskife, ä a a u de u. Och har du gjor måga lösamma värdepappersaffärer uder åre, ka de behövas e fylladsibealig av ska. Äve för dig som aväder Skaeverkes förrycka bla- Norseds Ska För dig som vill ha all Norseds Ska är markades äldsa skaeprogram. Försa ugåva kom reda 198 och de sease är de 24:e i ordige. Dea är e program för dig som vill ha all. Föruom blakeer, Skaeverkes broschyrer och adresser ill alla Skaekoor fis e omfaade iformaiosdaabas med deklaraioskurser, förmåsvärde, rakamee, omräkigsal och skaeabeller. Programme ka avädas åre ru för a göra beräkigar och plaera för olika skaeufall. De har bra grässi, de är lä a avigera med hjälp av kappara i meyrade. Med hjälp av deklaraiosguide ar du ekel fram de blakeer du behöver och i de grafiska översike får ma e bra översik vilka blakeer ma jobbar med. E av programmes syrkor är deklaraioskorollera de fis flera som varar för felakigheer. Isallaioe var lie bökig. De räcke ie med a ladda ed programme frå hemsida. Dessuom krävdes isallaio av särskilda sysemkompoeer, vilka efer e suds sökade fas a hia på webbsida. Köper ma e cdversio är all samla på e sälle. Norseds Ska fis i re grudversioer. De eklase, Priva, iehåller alla blakeer som är relevaa för privapersoer som ie deklarerar för ärigsverksamhe, sam e akiehaerare. För a göra boede- och bilkalkyler krävs illläggsmoduler. Dessa och adra moduler, fasighesöverlåelse, förmåsföreag och prelimiär deklaraio igår i Privapakee me de kosar exra. Programme ka esas kosadsfri i 30 dagar efer edladdig frå äe. Norseds Ska Leveraör: Norseds Juridik AB Webbläk: Laserigsår: 198 Aal grudversioer: Priva, Föreag, Aal deklaraioer: Priva obegräsa, Föreag 12 s, obegräsa Operaivsysem: Widows 2000, XP, Ledig hårddiskurymme: 100 Mb Akiehaerare: Ja Bokalkyl: Tilläggsmodul Bilkalkyl: Tilläggsmodul 48 december 2008 Privaa affärer

2 DPR Ska Aorluda lösig DPR Ska är de sease illskoe på markade. Programme laserades iför axerige 2008 och är främs kosruera för redovisigskosuler, me de fis också e privaversio. Upplägge är aorluda jämför med de radiioella skae- och deklaraiosprogramme. I sälle för a kopiera Skaeverkes blakeer i uformige och för imaige av uppgifer, så har DPR val e aa lösig. 4 Probleme med Skaeverkes blakeer är a de ar mer urymme ä vad som ryms på bildskärme. De iebär a du måse förflya dig med muse, skrolla upp och ed för sida, för a fylla i uppgifera. För a slippa dea merarbee har DPR överge blakeera och i sälle skapa ega sidor som ryms på e daorskärm. De käs lie kosig i börja likhee med Skaeverkes skäker viss rygghe me är ma väl va sig går de sabb a fylla i uppgifera. När jobbe är klar och ma rycker på uskrif åersälls ordige u kommer e ifylld deklaraio på Skaeverkes blakeer. Programme ger också sora möjligheer a auomaisk imporera uppgifer frå bokförige. DPR Ska kräver bara 12 Mb urymme på daor och passar särkil dem som har flera deklaraioer och som ie säller krav på a de fis akiehaerare eller fukioer för a göra bil- och boedekalkyler. DPR Ska Aa: Telefo, mejl, fax, webb Med rä skaeprogram ka du läare hålla ordig på alla krågliga dokume. Priva kr*, Föreag 6 63 kr, kr *Privapake med iläggsmoduler 4 63 kr. Har all, måga deklaraioskoroller, suppor i Dyras, isallaioe. skaefrågor. Leveraör: DPR Sysemservice Webbläk: service.com Laserigsår: Börja av 1990-ale Aal grudversioer: Priva, Aal deklaraioer: Priva 20 s, obegräsa Operaivsysem Widows 98, 2000, XP, Ledig hårddiskurymme: 12 Mb Akiehaerare: Nej Bokalkyl: Nej* Bilkalkyl: Nej* Uskrif pdf/mejl: Pdf efer isallaio av särskil program Aa: Telefo, mejl, fjärrsyrig av daor (+80 kr) Priva 738 kr, 3 12 kr *Kommer februari 2009 All på skärme Sakar akiehaerare, kräver ige skrollade, ar lie urymme på hårddiske. särskil program för pdf. Privaa affärer d e c e m b e r

3 Du ka prova alla programme ia du köper Exele Ska Markades billigase fullskaeprogram. Fis i grudversioera ke ka de allså vara lösam a ivesera i e skaeprogram. I flera av programme ka ma äve göra bilkalkyler och räka u vad som löar sig bäs: jäsebil eller privabil, kalkyler över boedekosader sam adra beräkigar. Skaeprogram är e färskvara och de uppdaeras i regel flera gåger per år, iblad varje kvaral. De beror på a alla uppgifer, ill exempel kommuala skaesaser, ie blir klara förrä se på åre. De gäller äve adra förädrigar som löpade sker i skaesyseme. Sluversioe för ikomsåre 2008 blir klar förs i jauari-februari Me de hidrar ie a ma börjar förbereda sig idigare. Flera av skaeprogramme har fuis på markade i mer ä 20 år. Useede och iehålle har förbäras geom åre. Äve om programme har ibyggda deklaraioskoroller, som larmar om du gör fel eller om uppgifera ases orimliga, ar ie leveraörera ågo asvar om du deklarerar fel. De gäller äve om de skulle bero på fel i programme. De är allid de som skriver uder på heder och samvee som sår ill svars. Hur ska du då välja program? uder alla veckas dagar Exele Ska Leveraör: Exele Daa HB Webbläk: Laserigsår: 1986 Aal grudversioer: Priva, Föreag, Aal deklaraioer: Priva 12 s, Föreag 12 s, obegräsa Operaivsysem: Widows 98, 2000, Ledig hårddiskurymme: 20 Mb Akiehaerare: Nej Uskrif pdf/mejl: Nej, me program fis a köpa för 200 kr Priva, Föreag och med illläggsmoduler för deklaraio av Aa: Telefo, mejl Priva 390 kr, Föreag kr, kr - kräver illägg för pdfskrif. + Billig, måga kombiaiosmöjligheer, Sakar akiehaerare, bra suppor. Börja med a fudera på vad du behöver. Kaske räcker de med e eklare program med färre fukioer, eller så vill du ha e program som iehåller all och ger oal frihe. Tack vare iere fis de i dag möjlighe a prova programme ia du köper dem. På leveraöreras hemsidor ka du ladda ed demoprogram eller fullsädiga versioer som ka esas uder e begräsad id, ofas 30 dagar. De ger dig möjlighe a jämföra och prova u de program som passar dia förusäigar bäs. Webbadressera hiar du i abelle för respekive program. Foo: Privaa Affärer har avä e femgradig beygsskala, där fem är bäs och e är säms. 3 eskild firma, akiebolag, hadelsoch kommadibolag sam sifelser och ideella föreigar, vilka säljs separa. Geom a bara köpa de moduler du behöver ka prise hållas ere, ill exempel Grudversioe Föreag + Eskild Firma, eller Föreag + Eskild Firma + Akiebolag. Programme går a få i mer ä 3 olika kofiguraioer. I alla grudversioer igår bil- och boedekalkyl, prelimiär deklaraio, för a beräka åres och äsa års ska sam bouppeckig. Exele Ska ar lie plas på hårddiske och är sabb a arbea med. Du arbear direk i Skaeverkes blakeer och i översike ser du hur blakeera är kopplade ill varadra och vilka som är klara. De grafiska grässie är ekel, me prakisk. De fis ibyggd hjälp sam Skaeverkes alla broschyrer i pdf-forma. Exele Ska illhör lågkörara på markade, programme laserades 1986 och umärker sig också geom a ge programsuppor alla veckas dagar. Omivalue Ger uderlag för K1 och K4 Omivalue är egelige e program för a haera och aalysera akier, foder, bakmedel och adra fiasiella illgågar. Me de ar också fram uderlag ill blakeera K1 och K4, iklusive beräkigar av geomsilig omkosadsbelopp. Omivalue väljer auomaisk de skaemeod som ger de lägsa skae. Rese av deklaraioe får du fixa själv. De här är e så kalla share ware-program, som ka avädas grais i 30 dagar. Därefer är prise 19 kr. E kompleme för de med måga illgågslag och som ie behöver de adra programmes fiesser och fukioer. Omivalue Leveraör: Milliplex Webbläk: omivalue Laserigsår: 1999 Aal grudversioer: 1 s Aal deklaraioer: Obegräsa Operaivsysem: Alla versioer av Widows Ledig hårddiskurymme: 4 Mb Akiehaerare: Ja Bokalkyl: Nej Bilkalkyl: Nej Deklaraioskoroll: Nej Uskrif pdf/mejl: Nej. Har i sälle webbrappor (hml) SIE-impor: Nej Ibyggd hjälp: Maual på webbe Aa: Tekisk suppor, diskussiosforum Grais 30 dagar, därefer 19 kr *säs i egeskap av skaeprogram. + Billig, - läavä. Klarar bara K1 och K4. * 1 0 december 2008 Privaa affärer

4 Wi Ska E lågprisaleraiv E komple skae- och deklaraiosprogram med Skaeverkes alla blakeer och e mägd hjälpblakeer. Wi Ska vier ie ågo sköhespris för si grafiska uformig, me de är iuiiv och läavigera. De ar ie måga miuer a komma i gåg och du arbear direk i Skaeverkes blakeer. Meyrade har föredömlig få kappar a hålla reda på. De ibyggda deklaraioskorolle varar om de är ågo som verkar fel och ger ips på aleraiva avsäigar. Du får hjälp direk i programme. Med Wi Ska följer Skaeverkes broschyrer, sam böckera Deklaraiosekik och Avdrag lagrade i pdf-forma. 3 Med ake på a böckera är på cirka 300 sidor vardera hade de vari e fördel a kua söka på ord och begrepp direk. Nu får ma aige skriva u böckera eller söka sig fram kapiel för kapiel för a hia rä. WiSka är e lågprisaleraiv för de som söker e ekel deklaraiosprogram, med suppor både krig ekikoch skaefrågor. Programme klarar äve prelimiärdeklaraio för a beräka åres och äsa års ska sam boedekalkyl. Däremo kosar bilkalkyl och akiehaerare exra uom för dem som ivesera i fullversioe av Wi Ska. 39 plus Privaa A:Layou Sida 1 Aos Wi Ska Leveraör: Björ Ludé Iformaio AB/Programgruppe Webbläk: Laserigsår: 1994 Aal grudversioer: Priva, Föreag,, Toal Aal deklaraioer: Priva obegräsa, Föreag 10, obegräsa, Toal obegräsa Operaivsysem: Widows 98, 2000, XP Ledig hårddiskurymme: 87 Mb Akiehaerare: Nej* Bilkalkyl: Nej* Aa: Telefo, mejl Priva 48 kr, Föreag kr, 63 kr, Toal kr *Bilkalkyl fis i Wi Toal eller ka köpas separa för kr resp kr. Låg pris, läavä, Begräsade fukioer, lll suppor äve i skaefrågor. exempel igår ie bilkalkyl och akiehaerare. Vi vill skapa e möesplas för dig med krav på live. Ambiioe är a kvior och mä i ålder 39+ och med e posiiv aiyd ill live ska kua hia varadra för kärlek eller bara revlig umgäge. 39plus är eklare ä bare och ysare ä disko. De är billigare ä resa och du räffar fler ä på cockailpary. Vi är medlemmar reda idag. S V E N S K S A JJT M E D K U N S K A P O M D E T S V E N S K A K Y N N E T Sora ieraioella sajer i all ära, me vi är sveska och med vår kuskap om de sveska kye uvecklar vi saje på bäsa sä. Medlemmar som försör vår idé, kommer vi hel soika säga ue. Drömme om e alldeles uderbar liv ka börja här. L ÅT S V E R K E R H JÄ L PA T I L L! Efersom dejig är låg ifrå självklar för alla, kom vi a äka på Sverker. Sverker är e käd och erkä dukig relaioscoach som ka hjälpa dig hia di väg ill relaioe du lägar efer. Med hjälp av coachig kommer du a uppäcka a du har e mycke sörre poeial ä du våga drömma om. Kärlek är vikig och vi vill göra all för a få de a klicka. P E N G A R G E R I N T E LYC K A, M E N K Ä R L E K O C H VÄ N S K A P G Ö R D E T Vill du ha lie mer kärlek i live, häga med ill Goa i vier eller spela golf i Alcudia i mars? För e dryg hudrig i måade ka du hia ågo eller ågo som förgyller live, är de för dyr eller fullkomlig löjlig försumbar? Allvarlig ala, hur allvarlig får live vara? Teis, ayoe? Välkomme ill

5 Visma Ska Bra råd i programme Visma Ska illhör också de äldsa programme på markade. De är dessuom e av de populärase. Vismas program umärker sig geom a ge skaesäkigsråd och skaeaalyser ill avädare direk i programme. Uöver akiehaerare fis äve bil- och boedekalkyl. Tack vare e samarbee med flera baker och ämäklare ka du ekel imporera alla uppgifer om gjorda akie- och fodrasakioer direk ill akiehaerare och med ågra klick få e färdig K4-blake. De spar både arbee och id, särskil om du gjor måga affärer. Visma Ska iehåller också fukioer för ikoms- och resulaplaerig för alla föreagsformer. De hjälper dig a fördela dia uag av lö och udeligar för a miimera skae och de sociala avgifera. Du ka äve göra e budge för familje och jämföra de ega ekoomi med Kosumeverkes ormer. Grässie är sygg och fukioell. Programme är lä a orieera sig i, guide hjälper dig a välja rä blakeer. Deklaraioskorolle ger ips och larmar om du läma felakiga och orimliga uppgifer. Hjälpfukioera är omfaade, som aboe har du illgåg både ill dem som är ibyggda i programme och Visma Ifolie på iere. Iför dea säsog har ma val a slå ihop Visma Priva med Föreag. Oavse om du ska deklarera för ärigsverksamhe eller ie är de Föreag som gäller. Visma Ska Leveraör: Visma AB Webbläk: Laserigsår: 1986 Aal grudversioer: Ska, Aal deklaraioer: Obegräsa Operaivsysem: Widows 2000, XP, Ledig hårddiskurymme: 100 Mb Akiehaerare: Ja Aa: Telefo, mejl, fax, webb Ska kr, 4 87 kr * * Adra åre är kosadera 1 63 kr respekive kr. Auomaiska deklaraiosips, måga Lie dyr. möjligheer. Hogia Ska Hogia Ska Leveraör: Hogia AB Webbläk: Laserigsår: 1991 Aal grudversioer: Föreag, Aal deklaraioer: Föreag 1 s, obegräsa Operaivsysem: Widows 2000, XP, Ledig hårddiskurymme: 30 Mb Akiehaerare: Ja Aa: Telefo, mejl, fax, webb Föreag 2 62 kr, kr* *Adra åre är kosadera 2 62 kr respekive 87 kr Pedagogisk, mågsidig, lä skicka elekpar a hålla reda på. Dyr, måga meykaproisk. Ger dig sabb överblick Hogia Ska är uveckla för föreagare, me ka äve avädas av privapersoer som ie deklarerar ikoms frå ärigsverksamhe. De är lika mycke e deklaraiosprogram som e skaeprogram, avädbar hela åre för ikoms- och resulaplaerig, beräkig av fasighesförsäljig, bilkalkyl och haerig av akier och adra värdepapper, bara för a äma ågra av de måga fukioera. I Hogia Ska arbear ma direk i Skaeverkes blakeer. Hjälpbilagor skapas all efersom de behövs. De går sabb a komma i gåg. För a uderläa pedagogike aväder ma olika färger i fäle på de olika blakeera. Via fäl beyder a ma ska maa i uppgifer, gröa fäl a uppgifera fis a häma på aa blake och blåa a fäle är lås, osv. Äve ikoera för Skaeverkes och Hogias hjälpbilagor är färgmarkerade så a de ie råder ågo veka om vad de är för blake. Med hjälp av deklaraiosöversike får du sabb e överblick över sause i deklaraioe (ka vara bra om de gå e id seda du var ie i programme). Här fis också aalysdel för a opimera resulae. De går äve a arbea med flera deklaraioer samidig och du ka lä kopiera e eller flera blakeer frå e familjemedlem ill e aa. Deklaraioskorolle varar för både fakiska och missäka fel. Föruom de ibyggda hjälpsyseme, som blad aa iformerar om de olika fukioera, har du illgåg ill e kudorg på iere med sökbar iformaio dyge ru. 2 december 2008 Privaa affärer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ]

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ] VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN [ ekiluacoveio.e ] ESKILSTUNA har ära 00 000 ivåare. Regioe har e ark föreagarradiio, e rik muikliv, och e expaiv högkola. Käd bl a för Aa, Guif, Ke, Parke

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Kusten magnet. Kustpriser

Kusten magnet. Kustpriser Kuse mage Kuspriser Prisuv i proc 1/4 31/12 2007 Örsköldsvik +108 Seugsud + 87 Båsad + 84 Taum + 81 Karlskroa + 75 Luleå + 75 Halmsad + 71 Falkeberg + 68 Norrälje + 68 Mörbylåga + 57 Tjör + 57 Oskarsham

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

E I T. Efficient & Integrated Transport. EIT - Efficient & Integrated Transport Processes. Projektkonferens

E I T. Efficient & Integrated Transport. EIT - Efficient & Integrated Transport Processes. Projektkonferens EIT - Efficie & Iegraed Trapor FFI Traporeffekivie i Projekkofere 2011-0-1 Se Lidgre, Odee Swede 1 Måläig och bakgrud EIT-projeke hadlar om hur rapor/logiikföreag kommuicerar med ia kuder (B2B-relaioer).

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej!

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! HÖSTEN 2013! a g n ä l r e Ef Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! Inspiraion a hia jus din unika energikälla För e magisk liv Carolinas fina kalender och dagbok hjälper dig a skapa di drömliv Moivaion

Läs mer

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg i Varberg Lördag 7/1 kl.1-15 Söndag 8/1 kl. 1-16 Gallerian lördag kl. 1-16 söndag kl. 1-16 Foo: Annelie Billing/Raja for you Ränderna går aldrig ur på Polarn O. Pyre! sid 4 All från sopunnor ill klassiska

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

REK@MMENDERADE T@LKNINGATR

REK@MMENDERADE T@LKNINGATR REK@MMENDERADE @LKNNGAR av Brf Guaredserrasse's sadgar S 30 Br*.:x.s-?:^' 2007 : Vem asvarar fiir uderhille? Som bosadsrlishavare har Du yjaderle ill Di lfigehe ua idsbegriisig. Fdreiges mark, hus och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000 D-UPPSATS 2006:126 Prisuvecklingen av järnmalm 1970-2000 En jämförelse av Hoellingmodellen och den fakiska uvecklingen Timo Ryhänen Luleå ekniska universie D-uppsas Naionalekonomi Insiuionen för Indusriell

Läs mer

Kontrakt baserad design. Design by contract

Kontrakt baserad design. Design by contract Kotrakt baserad desig Desig by cotract Motiverig Objekt ka valige ite avädas på ett godtyckligt sätt Metoder ska aropas med vissa parametervärde I rätt ordig Svårt att veta hur ett objekt ka avädas uta

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara h ö s bäsa livsplasen 2011 Sroke du kan rädda liv Så når du vården riv ur och spara Dans för alla åldrar Följ med på skajak! Tävling:) En invånaridning ill dig i Halland Gissa poliikerna! Långsam farväl

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

RETSNYTT 070-535 04 85. Nr 3-2013. Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund

RETSNYTT 070-535 04 85. Nr 3-2013. Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund KRETSNYTT Nr 3-2013 Medlemsidig för Söderälje-Nykvarskrese av Villaägaras Riksförbud NYT T S T E R K KRETSNYTT KRETSNYTT r 2009 Nr 1 - Nr 3 2007 Medlems rä för Söde idig Läs i dea ummer: vi lla ar ki e

Läs mer

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn!

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn! n Spruubye: Hälsofrågan blev poliik n En mors skräck: Socialjouren og mi barn! 4/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Barnperspekiv Samhälle är ingen

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer