1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns"

Transkript

1 I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Handlingsplan - Psykiater inm vuxen psykiatrin Ordförandens förslag 1. Handlingsplanen enligt bilaga b) gdkänns Sammanfattning Inm vuxenpsykiatrin finns en allvarlig bemanningsprblematik då det saknas många fast anställda psykiatrer jämfört med antalet tjänster. Ett utvecklingsarbete har påbörjats i syfte att rekrytera nya ch bibehålla anställda psykiatrer. En handlingsplan har upprättats med föreslagna åtgärder inm flera lika mråden. Genmförandet av handlingsplanen kräver samrdning men ckså extra resurser, bl. a. en lönesatsning för läkargruppen. I ärendet redvisas följande dkument: a) Beslutsunderlag b) Handlingsplan Psykiater inm vuxenpsykiatrin Beskrivning av ärendet ch skälen för förslaget Inm vuxenpsykiatrin i Dalarna har det under många år varit avsevärt lägre antal anställda psykiatrer jämfört med budgeterade antal tjänster. Trts stra ansträngningar har rekrytering av specialistläkare inte nått framgång ch situatinen har under de senaste åren försämrats. För att klara uppdraget för flera verksamheter har under ett antal år hyrläkare kntrakterats. Läkarbristen har flera rsaker. Det finns ett natinellt prblem med för få utbildade specialistläkare sm medfört stra svårigheter i rekryteringen. Den interna rekryteringen via ST-prgrammet har inte varit framgångsrik eftersm en längre perid av underbemanning har ökat arbetstrycket på kvarvarande specialiteter ch attraktinskraften att utbilda sig till psykiater har minskat. Psykiaterkåren står inför flera pensinsavgångar, vilket ytterligare försvårar bemanningssituatinen i Dalarna. Förvaltningschefen för häls- ch sjukvården har efter dessa signaler från verksamhetschefer inm vuxenpsykiatrin gett uppdrag att utarbeta en handlingsplan i syfte att på lika sätt förbättra bemanningsförutsättningarna. Ir,Y<friv,,'l Pstadress Bx Falun : ::,',:;'~':;!;';j"~.." ~ "_...,.,,~>:.. >:\.. ';,. -, ;:r:~, :t~:.,:r:tf,:: Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kntakt Handläggare Söderberg Per Divisinschef Psykiatri Org.nr:

2 Landstinget Dalarna Häls- ch sjukvård Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Dnr LD14/00893 Sida 2 (2) En arbetsgrupp av psykiatrer, ST-läkare ch verksamhetschefer har under hösten 2013 utarbetat en handlingsplan sm beskriver lika åtgärder sm kan leda till förbättringar för psykiatrerna ch öka möjligheten till förbättrad rekrytering. Handlingsplanen har under våren 2014 förankrats med hälsch sjukvårdens ledning. Handlingsplanen bygger på fem lika utvecklingsmråden; den attraktiva arbetsplatsen, knkurrenskraftiga löner, förbättrad yrkesutveckling, ledningch verksamhetsutveckling samt team- ch stödfunktiner. Inm varje utvecklingsmråde finns flera lika åtgärder sm gemensamt kan bidra till förbättrade arbetsvillkr ch öka möjligheten för att långsiktigt rekrytera psykiatrer till psykiatrin i Dalarna. Patientperspektiv Förslaget stärker möjligheterna att rekrytera ch utbilda psykiatrer, vilket medför en förbättrad bemanningssituatin ch bättre kntinuitet i behandlingen för patienterna inm psykiatrin. Eknmi ch finansiering Kstnaden för att genmföra Handlingsplan Psykiater inm vuxenpsykiatrin beräknas till 3,2 mkr. En värdering ch priritering av tidplanen för genmförandet ska ske inm ramen för budgetarbetet Beslut m belpp tas i samband med fastställande av budget 2015 vid landstingsfullmäktige i nvember Barnperspektiv Ärendet gynnar anhörig ch barnperspektivet då resultatet av handlingsplanen förväntas ge fler fast anställda specialistläkare ch därmed bättre kntinuitet i behandlingen för patienter ch anhöriga. Medarbetarperspektiv ch arbetsmiljö Handlingsplanen förväntas förbättra arbetsmiljö ch arbetsvillkr för specialistläkarna. Samverkan med fackliga rganisatiner Infrmatin enligt MBA 10 äger rum I de lkala samverkansgrupperna inm psykiatrin har infrmatin tidigare lämnats m handlingsplanen. Uppföljning Uppföljning av handlingsplanen kmmer att ske två gånger per år inm Divisin psykiatri.

3 LD14/00893 Handlingsplan Psykiater inm vuxenpsykiatrin Gd psykiatrisk vård - Stabil ch tillfredställande bemanning med psykiater Attraktiva arbetsplatser inm psykiatrin - Stabil ch tillfredställande rekrytering av ST-läkare psykiatri Specialitetsgruppen psykiatri Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 1

4 Uppdrag Landstingsdirektören Karin Stikå Mjöberg har gett uppdrag till vuxenpsykiatrins verksamhetschefer att utarbeta en handlingsplan i syfte att förbättra arbetsvillkren för anställda psykiatrer, förbättra rekryteringen av specialister ch ST- läkare inm vuxenpsykiatrin, utveckla ST- prgrammet ch förbättra övergången från ST prgrammet till tjänstgöring sm specialist inm vuxenpsykiatrin. Verksamhetscheferna har under våren 2013 genmfört ett gemensamt strmöte tillsammans med vuxenpsykiatrins anställda psykiater ch ST läkare i syfte att förankra uppdraget. Vid mötet deltg biträdande landstingsdirekören, Sven Nilssn, sm sanktinerade arbetsrdningen för att utveckla en handlingsplan. En arbetsgrupp, ''Tällbergsgruppen'' utsågs, sm fick ansvar att utveckla ch frmulera ett förslag på handlingsplan. I ''Tällbergsgruppen'' har Agneta Oredssn, Jachim Winkes, Trbjörn Blixt ch Per Söderberg ingått. Bakgrund Det saknas utbildade specialistläkare inm psykiatrin i Sverige. Statistik framtagen från Scialstyrelsen visar att det ttalt i Sverige finns 4099 psykiater 2012, vilket kan jämföras med 3593 psykiater år Jämför man antal psykiater sm är under 65 år så skiljer det inte många individer mellan 2008 ch 2012, en marginell ökning från 2561 till 2596 psykiater (Scialstyrelsen 2013). Antalet verksamma psykiatrer inm häls- ch sjukvården per invånare 2010 har blivit fler än de var 1995, men ökningstakten har varit mycket långsam de senaste åren från Det finns stra reginala skillnader i tillgången på psykiatrer. Är 2010 var exempelvis den relativa tillgången på psykiatrer inm den nrra sjukvårdsreginen nästan tre gånger lägre än i Stckhlmsreginen (figur 1). De nrra ch sydöstra sjukvårdsreginerna har under en följd av år haft låg tillgång till specialister i psykiatri. Figur 1 I riket sm helhet ligger tillgången på specialister inm psykiatrin på cirka 17 stycken per innevånare. I Dalarna finns en tillgång på 6 per innevånare (17/ ), vilket utgör i rena tal 17 psykiater sm tillsammans har 15,8 % tjänsteutrymme. I den siffran ingår 2,5 tjänst inm rättspsykiatrin ch 3,0 sm är tf överläkare. Ttalt i läkargruppen finns även fem stycken sm beräknas gå i ålderspensin inm de närmaste tre åren. Full bemanning inm vuxenpsykiatrin i Dalarna beräknas till cirka 40 psykiatrer. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 2

5 Inm vuxenpsykiatrin i Dalarna har det under m~nga ~r varit avsevärt lägre antal anställda psykiatrer jämfört budgeterade antal tjänster. För att klara uppdraget har lika hyrläkare kntrakterats, vilket inm flera verksamheter har p~g~tt kntinuerligt ~r efter ~r. Uppdraget inm psykiatrin har genm ~ren förändrats, nya kunskap etableras, nya behandlingsmetder utvecklas ch även nya patientgrupper klassificerats. Det krävs idag ett nytt arbetssätt med b~de en bredare ch djupare psykiatrisk kmpetens, samarbete med m~nga lika rganisatiner ch myndigheter, ch intern samrdning inm psykiatrin via ett aktivt teamarbete. Psykiaterns rll har genm ~ren förändrats, en förändring i yrkesrllen sm för vissa kan vara utvecklande ch spännande, men kan för andra medföra en säkerhet sm gör att man väljer brt psykiatrin sm alternativ i sitt val i specialistutbildningen. Genm ~ren har det peridvis p~g~tt stra ansträngningar att rekrytera specialister, b~de inm Sverige ch i utlandet. Dessa ansträngningar har ibland varit framg~ngsrika, men över tid s~ har flera läkare lämnat landstinget av lika skäl. Psykiatrin har sedan flera ~r tillbaka ett aktivt ch fungerande AT prgram, ch det är m~nga läkare sm inför ST tjänstgöringen valt psykiatrin sm sitt specialistmr~de. Klinikerna har kntinuerligt anställt ST läkare, men flera ST läkare har under sin utbildningstid gjrt nya val, ch därmed lämnat psykiatrin. Den satsning p~ ST läkare sm har p~g~tt under flera ~r, har vid utvärdering visat att bara 4 av 18 ST- läkare har anställts sm psykiater inm landstinget. I ett framtida perspektiv, st~r psykiaterk~ren inför flera pensinsavg~ngar, vilket ytterligare försv~rar bemanningssituatinen i Dalarna. Målsättning Den krtsiktiga m~lsättningen är att upprätta, förankra ch f~ ledningsbeslut m en handlingsplan sm beskriver hur gd psykiatrisk v~rd kan upprätth~lias med en välfungerande bemanning av psykiater ch hur attraktiva arbetsplatser ska frmas sm kan ge förutsättningar för en stabil bemanning av ST läkare ch färdigutbildade psykiater. Den I~ngsiktiga m~lsättningen är en tillfredsställande ch kntinuerlig bemanning av psykiater inm vuxenpsykiatrin. Psykiatrin var är vi ch vart är vi på väg En handlingsplan m~ste ta sikte inför framtiden ch försöka värdera vad sm är viktigt i ett I~ngsiktigt perspektiv. Under 2011 genmförde landstingsstyrelsen i Dalarna ett framtidsseminarium, där alla specialiteter gav sin syn p~ Häls- ch sjukv~rden inför Vuxenpsykiatrins verksamhetschefer beskrev 2011 psykiatrins utveckling i fyra perspektiv, ökat v~rdbehv, samarbete över gränser, bemötandefr~gr, samt frskning ch utveckling (bilaga 1). Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 3

6 Med ett framtida scenari, där vårdbehvet ökar måste häls- ch sjukvården både bredda ch fördjupa kmpetensen för vård ch behandling av psykisk hälsa. Den trend sm landstinget Dalarna har påbörjat, med team för psykscial behandling inm primärvården är i rätt riktning ch breddar möjligheten för beflkningen att söka hjälp för lindrig psykisk hälsa. Ett andra scenari är att kunskap m nya behandlingar kmmer att öka i allt snabbare takt ch redan nu finns många nya behandlingsmetder med evidens sm inte har implementerats i psykiatrins utbud. Beflkningen kmmer via nätet ch andra källr att ha snabb tillgång till vad sm kan förväntas. Detta medför att den psykiatriska vården måste specialiseras i större utsträckning än tidigare med verksamhet för specifika tillstånd sm har hela länet sm upptagningsmråde. När det gäller specialisering av behandlingsutbudet finns det ckså anledning att fundera på ett större samarbete utanför länsgränsen där ett reginsamarbete kan skapa nya möjligheter. Den tredje utvecklingslinjen inm vård- ch behandling för psykisk hälsa är samarbete över gränser, där det påbörjade samarbetet kring missbruks- ch berendevården, ch vård ch stödsamrdningen för persner med psykiska funktinsnedsättningar ch mellanvårdsfrmer utgör bra exempel på samarbete mellan kmmunerna ch landstinget Dalarna. Persner med psykisk hälsa upplever fta en negativ attityd i samhället, en upplevelse att man blivit rättvist behandlad av närstående ch av sjukvårdens persnal. Det finns aktuella studier sm visar att dessa negativa attityder finns inm många mråden, även inm ramen för psykiatrin. Prblematiken handlar m bemötande ch förståelse, ett ytterst viktigt perspektiv i all vård ch behandling, sm särskilt är viktigt i samband med psykisk hälsa. Vikten av gtt bemötande är en framgångsfaktr för kvalitet ch resultat, ett tema sm måste stärkas inför Till dessa fyra utvecklingstrender ska FU perspektivet läggas till sm de viktigaste framtidsmrådena, här behöver landstinget Dalarna lägga handlingskraft i syfte att förebygga psykisk hälsa ch utveckla behandlingsmetder för psykisk hälsa. De lika perspektiven sm tgs fram i arbetet med framtidplanen 2025 är frtfarande aktuella, nu med en större betning på att implementera ch att använda evidensbara metder. För att kunna implementera nya metder krävs utbildning ch kunskapsutveckling, frågr sm kmmer vara viktiga under den kmmande periden. I den ansatsen är rekrytering av specialistläkare i ett särskilt fkus för framtiden. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 4

7 Handlingsplan - åtgärder För att kunna nå målet med tillfredsställande bemanning av psykiater måste ett förändrings- ch utvecklingsarbete genmföras inm flera mråden ch i flera perspektiv. Sm ett led i detta arbete har verksamhetschefer ch läkargruppen gemensamt, via en fkusgrupp, tagit fram lika faktrer sm kan vara viktiga ch sm kan påverka denna utveckling (bilaga 2). Handlingsplanen är framtagen ch utvecklad från dessa faktrer ch utgör hörnstenar i åtgärdsprgrammet. I sammanställningen av viktiga faktrer har fem lika mråden definierats, vilket beskrivs nedan. Attraktiv arbetsplats En viktig förutsättning för att etablera en attraktiv arbetsplats är en rimlig arbetsbelastning, där det finns tydliga mål ch tydlig avgränsning i arbetsuppgifter. Det måste finnas tid för att utföra sina arbetsuppgifter, men ckså strt utrymme för egenkntrll ch flexibilitet. Den attraktiva arbetsplatsen ska ckså vara ett utryck för en känsla, en plats där man vill vara ch höra hemma, där begreppet "känsla av sammanhang" är viktigt. Denna känsla av sammanhang kan vara i frm av att arbetet är förutsägbart, begripligt ch strukturerat ch att de resurser sm arbetet krävs finns tillgängliga samt att uppgifterna är meningsfulla. Ytterligare en viktig aspekt på den attraktiva arbetsplatsen är en bra fysisk arbetsmiljö, någt sm återkmmande ska ses över. För syfte att utveckla attraktiva arbetsplatsen för psykiatrerna förslås följande: Planering av arbetsuppgifter ska ske på ett strukturerat sätt ch i samråd med verksamhets ledning. I syfte att balansera arbetsbelastning för rdinarier specialister ska stafettläkare kntrakteras. Användandet av stafettläkare bör ske strategiskt ch i möjligaste mån med kntinuitet av samma läkare. Ordinarie läkare ska i så str utsträckning sm möjligt engageras i verksamhetens "fasta nyckelpunkter" sm t.ex. remiss- ch behandlingsknferenser. Målet är en förutsägbar ch trygg verksamhet med gemensamma mål ch rutiner. Läkarna ska ha str möjlighet till egen kntrll i planeringen av sitt dagliga arbete. Specialisterna ska ha avsatt tid för frtbildning ch handledning. Den medicinsk utrustning (undersökningsbrits, EKG-apparat, ögn- örnundersökningsinstrument, bldtrycksmachetter, stetskp etc.) ska hålla gd kvalitet ch fungera tillfredställande för att ett gtt arbete ska kunna genmföras. Läkarna ska invlveras i verksamhetens säkerhetsarbete ch beredas möjlighet att få infrmatin ch delta vid säkerhetsövningar. Ofta är läkaren undantagen från utbildningar ch övningar, men förväntas leda ch ta beslut i skarpt läge. För att få "vi känsla" ch sammanhfjllning behövs gemensamma läkarmöten på kliniken, där patientfall eller daglig rutin kan diskuteras. Atgärder - ansvar Verksamhetschef upprättar i samråd med läkarna en handlingsplan, där schemaplanering ses över, medicinsk utrustning uppdateras, säkerhetsutbildning planeras ch genmförs, samt ger förutsättningar för att läkarna kan delta i gemensamma läkarmöten. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 5

8 Knkurrenskraftig lön Psykiater inm landstinget Dalarna har under flera år haft en lägre löneutveckling jämfört grannlandstingen Gävlebrg ch Västmanland. Knkurrenskraftiga löner för såväl ST läkare sm specialistläkare är en rekryteringsfaktr. I figur 2 beskriv aktuell lön Löner 2012 per Befattning Sektr Landsting * SjllkvårdshllvlIdman: Dalarna *Specialitet: Psykiatri 10:e Undre Övre 90:e Befattning Antal Medel Perc Kvartil Medi'an Kvartil Perc Läkare/Chef p~ me ll anniv~ 1 Överläkare med specifik ansvarskd (L/F) Överläkare Specialistläkare 1 ST-läkare Samtliga ST- läkare inm psykiatrin har generellt fått en liten löneutveckling under sin utbildningsperid, t.ex. lägre lönebild jämfört med allmänläkarna i Dalarna. Landstingets plicy är att intjänad jur- ch kmptid ska tas ut till 70 % i ledighet ch 30 % sm lön. Inm psykiatri idag finns det för få läkare sm ingår i jurberedskapen, vilket medför att det är svårt att ta ut ledighet sm kmpensatin. I syfte att förbättra lönebilden för anställda läkare inm psykiatrins föreslås följande: Det ska finnas en flexibilitet hur läkarna tar ut sin jurkmpstid, sm ledig tid eller sm lön. Det ska finnas möjlighet till gd löneutveckling för ST läkarna, en löneutveckling sm ska vara knkurrenskraftig. Anställda specialistläkare inm psykiatrin i Dalarna ska ges ett extra lönep slag under 2014, sm ska syfta till en stärkt lönebild. Atgärder - ansvar I syfte att ge knkurrenskraftiga löner, ska specialistläkare ch ST-läkare inm psykiatrin tilldelas en extra löneptt i en strlek sm ger en stärkt lönebild. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 6

9 Yrkesutveckling Inm landstinget Dalarna ska det finnas gda möjligheter till utveckling ch frtbildning. Det planeras ett natinellt prjekt för färdiga specialister inm psykiatrin sm är tänkt att följa fem huvudteman ch med ett upplägg sm påminner m METIS. Internatinellt finns det krav (CME) på regelbunden utbildning ch testning för att få behålla sin specialistkmpetens. Denna utveckling uppfattas sm mycket psitiv ch nödvändig för att upprätthålla en bra ch säker kvalite på kunskapsutveckling ch därmed en ökad patientsäkerhet. Inm psykiatrin i Dalarna ska det finnas möjligheter för psykiatrer att utbildada sig till frskare ch i sin tjänst arbetar med frskning. Det finns idag ingen ST läkare sm är dktrand ch det är generellt en brist av frskarutbildad persnal inm psykiatrin i Dalarna, det saknas kliniska frskningsprjekt. Färdiga specialister behöver även ett reginalt utbildningssamarbete på samma sätt sm sker för ST-läkarna. Yrkesutveckling kan även ske kllegialt via mötesplatser lkalt på kliniken eller i sammanhang i länet. Det har på flera ställen saknats fra för kllegiala samarbeten ch under senaste åren har det saknats länsrnöten. I syfte att stärka yrkesutvecklingen för färdiga specialister föreslås följande: Alla psykiater ska ha en utvecklings- ch frtbildningsplan sm är dkumenterad ch förankrad i ledningen. Det ska utses en överläkare sm har samrdningsansvar för frtbildning ch kmpetensfrågr inm läkargruppen, ch sm ansvarar för det reginala samarbetet med Uppsala Örebrreginen. Psykiater ska ha möjlighet att ingå i kliniska frskningsprjekt. För att få gemenskap, ökat samrnarbete ch en mindre sårbar psykiatri inm Dalarna behövs länsgemensamma träffar. Tre samlingar föreslås med en lunch till lunch ch två dagrnöten. Mötena skulle ckså fungera sm fra för kunskapsutbyte, utbildning ch erfarenhetsutbyte. En möjlighet att diskutera patientfall, rutiner ch bedömningar för att öka trygghet, flexibiliteten ch minska sårbarheten på mttagningarna. Atgärc/er- ansvar Divisinschefen utser en specialistläkare med samrdningsansvar för km petensutveckl i ng. Verksamhetschef alternativ närmaste chef ansvarar för att upprätta utvecklingsplaner för varje anställ läkare i samråd med den samrdningsansvarige läkaren, en plan sm även inkluderar frskningsfrågr. Samrdningsansvarig specialistläkare i samarbete med divisinsledningen ansvarar för länsgemensamma träffar för specialistläkare ch ST-läkare. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 7

10 Ledning ch verksamhetsutveckling Inm psykiatrin i Dalarna ska psykiatrerna vara delaktiga i ledningssammanhang. Specialistläkarna måste bli mer delaktiga i lednings- ch utvecklingsfrågr, knkret handlar det m ledningsfunktiner, att delta i t.ex. ledningsgrupper ch beslutsgrupper ch delta i lika sammanhang där utveckling- ch kvalitetsfrågr diskuteras. Det måste finnas kmpetenta chefer på mttagningarna ch klinikerna, chefer sm kan invlvera läkarna ch ge infrmatin ch återkppling, få läkarna delaktiga i lednings- ch utvecklingsfrågr. Det behövs ett bra intrduktinsprgram för nyanställda läkare, AT-läkare, randande ch nyanställda ST-läkare. Läkarna sm andra yrkesgrupper har behv av kllegialitet, någt sm försvåras av den gegrafiska spridningen av psykiatrins verksamheter. I syfte att stärka läkarrllen i lednings- ch utvecklingsarbetet föreslås följande: Minst en specialistläkare ska ing i samtliga ledningsgrupper inm alla kliniker ch basenheter inm psykiatrin Den tid sm investeras i ledningsfunktiner ska inte utgöra extraarbete, den tiden ska planeras i schemat. Viktigt att se samarbetet ch handledning av AT-läkarna sm en viktig ledningsuppgift i det dagliga arbetet. Att vara delaktig ch ansvarstagande i AT- utbildningen ger förutsättningar för en gd rekryteringsbas inför framtiden. Viktigt att invlvera ST- läkarna i lednings- ch utvecklingsarbetet, delta i övergripande prjekt sm t.ex. genmbrttsarbeten, utveckling av vårdprgram ch kliniska rutiner etc. Atgärder- ansvar Verksamhetscheferna utser specialistläkare sm ing~r i sektrs ledningsgrupper ch i klinikernas ledningsgrupper. Verksamhetschef alternativ närmaste chef ansvarar för att läkarna har avsatt tid för handledning ch utbildning av AT-läkarna. Verksamhetschef alternativ närmaste chef ansvarar för att ST-läkarna ges möjlighet att delta i övergripande lednings- ch utvecklingsprjekt, sm även kan utgöra det bligatriska utvecklings- ch kvalitetsprjekt sm ing~r i ST-utbildningen. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 8

11 Teamarbete ch stödfunktin Inm det psykiatriska kunskapsfältet inryms flera lika kmpetensmråden ch grunden för psykiatrisk vård ch behandling är det psykiatriska teamarbetet. Olika lagar sm styr häls- ch sjukvården betnar samarbete, inm psykiatrin finns flera samarbetspartner, t.ex. är primärvården, kmmunens scialtjänst ch försäkringskassan viktiga i samarbetet. Läkaren får fta huvudansvar för patientens behandling, uppföljning ch dkumentatin, vilket ibland kan bli belastande när samarbetet inte fungerar eller när det är brist på läkare i teamet. Det är viktigt att ledningen för det psykiatriska teamet eller kliniken planerar ch stödjer en utveckling mt gtt samarbeta mellan lika yrkesprfessiner. Det finns ett utvecklingsmråde kring samarbete ch teamarbetet, särskilt i tider då det saknas fast anställda specialister, t.ex. är det viktigt att se över stödfunktiner sm kan effektivisera samarbetet kring patienten. I syfte att tydliggöra läkarens rll i teamet ch vilka stödfunktiner sm behövs föresl~s följande: Verksamhetsledningen ska i samr~d med läkarna se över arbetsfördelning inm teamet, ch där det är möjligt öka det administrativa stödet till specialistläkarna. Specialistläkaren kan arbeta knsultativt mt de patienter där det finns tydligt upprättade v~rdplaner ch där patienten har en fast v~rdkntakt. Atgärder - ansvar I syfte att minska administrativa funktiner för läkarna ska verksamhetschefen p~ klinikerna ch sektrerna anskaffa ch samrdna lika stödfunktiner. Ledningen ska i samr~d med läkarna planera det kliniska arbetet, s~ läkarna i större utsträckning kan arbeta knsultativt. Förändrat arbetssätt f~r inte försämra patientsäkerheten. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 9

12 Vuxenpsykiatrin 2025 vlrdbehvet ökar snarare än minskar Bilaga 1 Bygga upp flera specialiserade verksamheter Sektrbaserad öppenvård Tidig interventin, tillgänglig ch bred dörr för beflkningen att söka hjälp Primärvårdspsykiatri Samarbete över flera gränser Samarbete mellan kmmun &. vuxenpsykiatri Samarbete primärvård ch vuxenpsykiatri Samarbete inm reginen Gtt bemötande är en framglngsfaktr för kvalitet ch resultat Förändra negativa attityder Utveckla metder för gtt bemötande Bättre förutsättningar för FU verksamhet Organisera utvecklings- ch frskningsprjekt Samrdna utbildning ch frtbildning i reginsamverkan "7:, "".,:T'. '!;'"":;"~U13m"'~"'~212~''''''~2D~3133~''~''''... Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 10

13 Bilaga 2 Viktiga faktrer för att arbeta ch verka sm psykiater inm psykiatrin i Dalarna. Attraktiv arbetsplats - arbetsklimat Rimlig arbetsbelastning - tid för att göra ett bra arbete Tydliga m~1 - arbetsprestatin Flexibla arbetsuppclifter Bra arbetsmiljö/klimat Bra fysisk arbetsmiljö Knkurrenskraftig lön Hög lön Balans arbete ch fritid Yrkesutveckling Frtbilning utbildning stimulans Utvecklingsplan HandledninCl Reginal frskningsmiljö MÖiliClhet att utveckla VUP möjlighet att p~verka Ledning ch verksamhetsutvecklin~ Bra ledning/chef KlleClialitet Äterkppling p~ jbbet Sammanhang Bra intrprgram för nyanställd Teamarbete ch stödfunktiner Teamarbete Mindre administratin Service för att kunna utföra arb/cld lgistik Fungerande samverkan Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 11

14 I ~ Landstinget _ DALARNA Central förvaltning PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Sammanträde OBS! justerat Sida 1 (1) Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 92 Handlingsplan - Psykiater inm vuxenpsykiatrin Diarienummer LD14/00893 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Handlingsplanen enligt bilaga b) gdkänns Sammanfattning av ärendet Inm vuxenpsykiatrin finns en allvarlig bemanningsprblematik då det saknas många fast anställda psykiatrer jämfört med antalet tjänster. Ett utvecklingsarbete har påbörjats i syfte att rekrytera nya ch bibehålla anställda psykiatrer. En handlingsplan har upprättats med föreslagna åtgärder inm flera lika mråden. Genmförandet av handlingsplanen kräver samrdning men ckså extra resurser, bl. a. en lönesatsning för läkargruppen. I ärendet redvisas följande dkument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 92 A b) Handlingsplan Psykiater inm vuxenpsykiatrin. Bilaga 92 B Bitr landstingsdirektör Lars-Olf Björkqvist föredrar ärendet. Utdrag exp till 1. LF Vid prtkllet: Eva Bergfeldt Bestyrkes i tjänsten [Intygarens namn]

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?!

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! Slutrapprt från prjektet Rekrytering, karriär ch karriärvägar vid de knstnärliga högsklrna Delegatinen för jämställdhet i högsklan beviljade anslag för detta gemensamma jämställdhetsprjekt

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

GD kommentar 2005. Försvarsbeslutet fattades av riksdagen i december 2004. Beslutet kom att få stor påverkan på vår verksamhet under 2005.

GD kommentar 2005. Försvarsbeslutet fattades av riksdagen i december 2004. Beslutet kom att få stor påverkan på vår verksamhet under 2005. Verksamheten 2005 GD kmmentar 2005 2005 har till str del präglats av försvarsbeslutet ch ansträngningar att göra verksamheten mer kstnadseffektiv. Året kröntes av en stark ökning av våra kunders uppskattning

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15 PROTOKOLL Gfhsk 2/15 2015-05-26 JUSTERAT 2015-05-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan 13.30 Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer