1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns"

Transkript

1 I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Handlingsplan - Psykiater inm vuxen psykiatrin Ordförandens förslag 1. Handlingsplanen enligt bilaga b) gdkänns Sammanfattning Inm vuxenpsykiatrin finns en allvarlig bemanningsprblematik då det saknas många fast anställda psykiatrer jämfört med antalet tjänster. Ett utvecklingsarbete har påbörjats i syfte att rekrytera nya ch bibehålla anställda psykiatrer. En handlingsplan har upprättats med föreslagna åtgärder inm flera lika mråden. Genmförandet av handlingsplanen kräver samrdning men ckså extra resurser, bl. a. en lönesatsning för läkargruppen. I ärendet redvisas följande dkument: a) Beslutsunderlag b) Handlingsplan Psykiater inm vuxenpsykiatrin Beskrivning av ärendet ch skälen för förslaget Inm vuxenpsykiatrin i Dalarna har det under många år varit avsevärt lägre antal anställda psykiatrer jämfört med budgeterade antal tjänster. Trts stra ansträngningar har rekrytering av specialistläkare inte nått framgång ch situatinen har under de senaste åren försämrats. För att klara uppdraget för flera verksamheter har under ett antal år hyrläkare kntrakterats. Läkarbristen har flera rsaker. Det finns ett natinellt prblem med för få utbildade specialistläkare sm medfört stra svårigheter i rekryteringen. Den interna rekryteringen via ST-prgrammet har inte varit framgångsrik eftersm en längre perid av underbemanning har ökat arbetstrycket på kvarvarande specialiteter ch attraktinskraften att utbilda sig till psykiater har minskat. Psykiaterkåren står inför flera pensinsavgångar, vilket ytterligare försvårar bemanningssituatinen i Dalarna. Förvaltningschefen för häls- ch sjukvården har efter dessa signaler från verksamhetschefer inm vuxenpsykiatrin gett uppdrag att utarbeta en handlingsplan i syfte att på lika sätt förbättra bemanningsförutsättningarna. Ir,Y<friv,,'l Pstadress Bx Falun : ::,',:;'~':;!;';j"~.." ~ "_...,.,,~>:.. >:\.. ';,. -, ;:r:~, :t~:.,:r:tf,:: Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kntakt Handläggare Söderberg Per Divisinschef Psykiatri Org.nr:

2 Landstinget Dalarna Häls- ch sjukvård Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Dnr LD14/00893 Sida 2 (2) En arbetsgrupp av psykiatrer, ST-läkare ch verksamhetschefer har under hösten 2013 utarbetat en handlingsplan sm beskriver lika åtgärder sm kan leda till förbättringar för psykiatrerna ch öka möjligheten till förbättrad rekrytering. Handlingsplanen har under våren 2014 förankrats med hälsch sjukvårdens ledning. Handlingsplanen bygger på fem lika utvecklingsmråden; den attraktiva arbetsplatsen, knkurrenskraftiga löner, förbättrad yrkesutveckling, ledningch verksamhetsutveckling samt team- ch stödfunktiner. Inm varje utvecklingsmråde finns flera lika åtgärder sm gemensamt kan bidra till förbättrade arbetsvillkr ch öka möjligheten för att långsiktigt rekrytera psykiatrer till psykiatrin i Dalarna. Patientperspektiv Förslaget stärker möjligheterna att rekrytera ch utbilda psykiatrer, vilket medför en förbättrad bemanningssituatin ch bättre kntinuitet i behandlingen för patienterna inm psykiatrin. Eknmi ch finansiering Kstnaden för att genmföra Handlingsplan Psykiater inm vuxenpsykiatrin beräknas till 3,2 mkr. En värdering ch priritering av tidplanen för genmförandet ska ske inm ramen för budgetarbetet Beslut m belpp tas i samband med fastställande av budget 2015 vid landstingsfullmäktige i nvember Barnperspektiv Ärendet gynnar anhörig ch barnperspektivet då resultatet av handlingsplanen förväntas ge fler fast anställda specialistläkare ch därmed bättre kntinuitet i behandlingen för patienter ch anhöriga. Medarbetarperspektiv ch arbetsmiljö Handlingsplanen förväntas förbättra arbetsmiljö ch arbetsvillkr för specialistläkarna. Samverkan med fackliga rganisatiner Infrmatin enligt MBA 10 äger rum I de lkala samverkansgrupperna inm psykiatrin har infrmatin tidigare lämnats m handlingsplanen. Uppföljning Uppföljning av handlingsplanen kmmer att ske två gånger per år inm Divisin psykiatri.

3 LD14/00893 Handlingsplan Psykiater inm vuxenpsykiatrin Gd psykiatrisk vård - Stabil ch tillfredställande bemanning med psykiater Attraktiva arbetsplatser inm psykiatrin - Stabil ch tillfredställande rekrytering av ST-läkare psykiatri Specialitetsgruppen psykiatri Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 1

4 Uppdrag Landstingsdirektören Karin Stikå Mjöberg har gett uppdrag till vuxenpsykiatrins verksamhetschefer att utarbeta en handlingsplan i syfte att förbättra arbetsvillkren för anställda psykiatrer, förbättra rekryteringen av specialister ch ST- läkare inm vuxenpsykiatrin, utveckla ST- prgrammet ch förbättra övergången från ST prgrammet till tjänstgöring sm specialist inm vuxenpsykiatrin. Verksamhetscheferna har under våren 2013 genmfört ett gemensamt strmöte tillsammans med vuxenpsykiatrins anställda psykiater ch ST läkare i syfte att förankra uppdraget. Vid mötet deltg biträdande landstingsdirekören, Sven Nilssn, sm sanktinerade arbetsrdningen för att utveckla en handlingsplan. En arbetsgrupp, ''Tällbergsgruppen'' utsågs, sm fick ansvar att utveckla ch frmulera ett förslag på handlingsplan. I ''Tällbergsgruppen'' har Agneta Oredssn, Jachim Winkes, Trbjörn Blixt ch Per Söderberg ingått. Bakgrund Det saknas utbildade specialistläkare inm psykiatrin i Sverige. Statistik framtagen från Scialstyrelsen visar att det ttalt i Sverige finns 4099 psykiater 2012, vilket kan jämföras med 3593 psykiater år Jämför man antal psykiater sm är under 65 år så skiljer det inte många individer mellan 2008 ch 2012, en marginell ökning från 2561 till 2596 psykiater (Scialstyrelsen 2013). Antalet verksamma psykiatrer inm häls- ch sjukvården per invånare 2010 har blivit fler än de var 1995, men ökningstakten har varit mycket långsam de senaste åren från Det finns stra reginala skillnader i tillgången på psykiatrer. Är 2010 var exempelvis den relativa tillgången på psykiatrer inm den nrra sjukvårdsreginen nästan tre gånger lägre än i Stckhlmsreginen (figur 1). De nrra ch sydöstra sjukvårdsreginerna har under en följd av år haft låg tillgång till specialister i psykiatri. Figur 1 I riket sm helhet ligger tillgången på specialister inm psykiatrin på cirka 17 stycken per innevånare. I Dalarna finns en tillgång på 6 per innevånare (17/ ), vilket utgör i rena tal 17 psykiater sm tillsammans har 15,8 % tjänsteutrymme. I den siffran ingår 2,5 tjänst inm rättspsykiatrin ch 3,0 sm är tf överläkare. Ttalt i läkargruppen finns även fem stycken sm beräknas gå i ålderspensin inm de närmaste tre åren. Full bemanning inm vuxenpsykiatrin i Dalarna beräknas till cirka 40 psykiatrer. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 2

5 Inm vuxenpsykiatrin i Dalarna har det under m~nga ~r varit avsevärt lägre antal anställda psykiatrer jämfört budgeterade antal tjänster. För att klara uppdraget har lika hyrläkare kntrakterats, vilket inm flera verksamheter har p~g~tt kntinuerligt ~r efter ~r. Uppdraget inm psykiatrin har genm ~ren förändrats, nya kunskap etableras, nya behandlingsmetder utvecklas ch även nya patientgrupper klassificerats. Det krävs idag ett nytt arbetssätt med b~de en bredare ch djupare psykiatrisk kmpetens, samarbete med m~nga lika rganisatiner ch myndigheter, ch intern samrdning inm psykiatrin via ett aktivt teamarbete. Psykiaterns rll har genm ~ren förändrats, en förändring i yrkesrllen sm för vissa kan vara utvecklande ch spännande, men kan för andra medföra en säkerhet sm gör att man väljer brt psykiatrin sm alternativ i sitt val i specialistutbildningen. Genm ~ren har det peridvis p~g~tt stra ansträngningar att rekrytera specialister, b~de inm Sverige ch i utlandet. Dessa ansträngningar har ibland varit framg~ngsrika, men över tid s~ har flera läkare lämnat landstinget av lika skäl. Psykiatrin har sedan flera ~r tillbaka ett aktivt ch fungerande AT prgram, ch det är m~nga läkare sm inför ST tjänstgöringen valt psykiatrin sm sitt specialistmr~de. Klinikerna har kntinuerligt anställt ST läkare, men flera ST läkare har under sin utbildningstid gjrt nya val, ch därmed lämnat psykiatrin. Den satsning p~ ST läkare sm har p~g~tt under flera ~r, har vid utvärdering visat att bara 4 av 18 ST- läkare har anställts sm psykiater inm landstinget. I ett framtida perspektiv, st~r psykiaterk~ren inför flera pensinsavg~ngar, vilket ytterligare försv~rar bemanningssituatinen i Dalarna. Målsättning Den krtsiktiga m~lsättningen är att upprätta, förankra ch f~ ledningsbeslut m en handlingsplan sm beskriver hur gd psykiatrisk v~rd kan upprätth~lias med en välfungerande bemanning av psykiater ch hur attraktiva arbetsplatser ska frmas sm kan ge förutsättningar för en stabil bemanning av ST läkare ch färdigutbildade psykiater. Den I~ngsiktiga m~lsättningen är en tillfredsställande ch kntinuerlig bemanning av psykiater inm vuxenpsykiatrin. Psykiatrin var är vi ch vart är vi på väg En handlingsplan m~ste ta sikte inför framtiden ch försöka värdera vad sm är viktigt i ett I~ngsiktigt perspektiv. Under 2011 genmförde landstingsstyrelsen i Dalarna ett framtidsseminarium, där alla specialiteter gav sin syn p~ Häls- ch sjukv~rden inför Vuxenpsykiatrins verksamhetschefer beskrev 2011 psykiatrins utveckling i fyra perspektiv, ökat v~rdbehv, samarbete över gränser, bemötandefr~gr, samt frskning ch utveckling (bilaga 1). Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 3

6 Med ett framtida scenari, där vårdbehvet ökar måste häls- ch sjukvården både bredda ch fördjupa kmpetensen för vård ch behandling av psykisk hälsa. Den trend sm landstinget Dalarna har påbörjat, med team för psykscial behandling inm primärvården är i rätt riktning ch breddar möjligheten för beflkningen att söka hjälp för lindrig psykisk hälsa. Ett andra scenari är att kunskap m nya behandlingar kmmer att öka i allt snabbare takt ch redan nu finns många nya behandlingsmetder med evidens sm inte har implementerats i psykiatrins utbud. Beflkningen kmmer via nätet ch andra källr att ha snabb tillgång till vad sm kan förväntas. Detta medför att den psykiatriska vården måste specialiseras i större utsträckning än tidigare med verksamhet för specifika tillstånd sm har hela länet sm upptagningsmråde. När det gäller specialisering av behandlingsutbudet finns det ckså anledning att fundera på ett större samarbete utanför länsgränsen där ett reginsamarbete kan skapa nya möjligheter. Den tredje utvecklingslinjen inm vård- ch behandling för psykisk hälsa är samarbete över gränser, där det påbörjade samarbetet kring missbruks- ch berendevården, ch vård ch stödsamrdningen för persner med psykiska funktinsnedsättningar ch mellanvårdsfrmer utgör bra exempel på samarbete mellan kmmunerna ch landstinget Dalarna. Persner med psykisk hälsa upplever fta en negativ attityd i samhället, en upplevelse att man blivit rättvist behandlad av närstående ch av sjukvårdens persnal. Det finns aktuella studier sm visar att dessa negativa attityder finns inm många mråden, även inm ramen för psykiatrin. Prblematiken handlar m bemötande ch förståelse, ett ytterst viktigt perspektiv i all vård ch behandling, sm särskilt är viktigt i samband med psykisk hälsa. Vikten av gtt bemötande är en framgångsfaktr för kvalitet ch resultat, ett tema sm måste stärkas inför Till dessa fyra utvecklingstrender ska FU perspektivet läggas till sm de viktigaste framtidsmrådena, här behöver landstinget Dalarna lägga handlingskraft i syfte att förebygga psykisk hälsa ch utveckla behandlingsmetder för psykisk hälsa. De lika perspektiven sm tgs fram i arbetet med framtidplanen 2025 är frtfarande aktuella, nu med en större betning på att implementera ch att använda evidensbara metder. För att kunna implementera nya metder krävs utbildning ch kunskapsutveckling, frågr sm kmmer vara viktiga under den kmmande periden. I den ansatsen är rekrytering av specialistläkare i ett särskilt fkus för framtiden. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 4

7 Handlingsplan - åtgärder För att kunna nå målet med tillfredsställande bemanning av psykiater måste ett förändrings- ch utvecklingsarbete genmföras inm flera mråden ch i flera perspektiv. Sm ett led i detta arbete har verksamhetschefer ch läkargruppen gemensamt, via en fkusgrupp, tagit fram lika faktrer sm kan vara viktiga ch sm kan påverka denna utveckling (bilaga 2). Handlingsplanen är framtagen ch utvecklad från dessa faktrer ch utgör hörnstenar i åtgärdsprgrammet. I sammanställningen av viktiga faktrer har fem lika mråden definierats, vilket beskrivs nedan. Attraktiv arbetsplats En viktig förutsättning för att etablera en attraktiv arbetsplats är en rimlig arbetsbelastning, där det finns tydliga mål ch tydlig avgränsning i arbetsuppgifter. Det måste finnas tid för att utföra sina arbetsuppgifter, men ckså strt utrymme för egenkntrll ch flexibilitet. Den attraktiva arbetsplatsen ska ckså vara ett utryck för en känsla, en plats där man vill vara ch höra hemma, där begreppet "känsla av sammanhang" är viktigt. Denna känsla av sammanhang kan vara i frm av att arbetet är förutsägbart, begripligt ch strukturerat ch att de resurser sm arbetet krävs finns tillgängliga samt att uppgifterna är meningsfulla. Ytterligare en viktig aspekt på den attraktiva arbetsplatsen är en bra fysisk arbetsmiljö, någt sm återkmmande ska ses över. För syfte att utveckla attraktiva arbetsplatsen för psykiatrerna förslås följande: Planering av arbetsuppgifter ska ske på ett strukturerat sätt ch i samråd med verksamhets ledning. I syfte att balansera arbetsbelastning för rdinarier specialister ska stafettläkare kntrakteras. Användandet av stafettläkare bör ske strategiskt ch i möjligaste mån med kntinuitet av samma läkare. Ordinarie läkare ska i så str utsträckning sm möjligt engageras i verksamhetens "fasta nyckelpunkter" sm t.ex. remiss- ch behandlingsknferenser. Målet är en förutsägbar ch trygg verksamhet med gemensamma mål ch rutiner. Läkarna ska ha str möjlighet till egen kntrll i planeringen av sitt dagliga arbete. Specialisterna ska ha avsatt tid för frtbildning ch handledning. Den medicinsk utrustning (undersökningsbrits, EKG-apparat, ögn- örnundersökningsinstrument, bldtrycksmachetter, stetskp etc.) ska hålla gd kvalitet ch fungera tillfredställande för att ett gtt arbete ska kunna genmföras. Läkarna ska invlveras i verksamhetens säkerhetsarbete ch beredas möjlighet att få infrmatin ch delta vid säkerhetsövningar. Ofta är läkaren undantagen från utbildningar ch övningar, men förväntas leda ch ta beslut i skarpt läge. För att få "vi känsla" ch sammanhfjllning behövs gemensamma läkarmöten på kliniken, där patientfall eller daglig rutin kan diskuteras. Atgärder - ansvar Verksamhetschef upprättar i samråd med läkarna en handlingsplan, där schemaplanering ses över, medicinsk utrustning uppdateras, säkerhetsutbildning planeras ch genmförs, samt ger förutsättningar för att läkarna kan delta i gemensamma läkarmöten. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 5

8 Knkurrenskraftig lön Psykiater inm landstinget Dalarna har under flera år haft en lägre löneutveckling jämfört grannlandstingen Gävlebrg ch Västmanland. Knkurrenskraftiga löner för såväl ST läkare sm specialistläkare är en rekryteringsfaktr. I figur 2 beskriv aktuell lön Löner 2012 per Befattning Sektr Landsting * SjllkvårdshllvlIdman: Dalarna *Specialitet: Psykiatri 10:e Undre Övre 90:e Befattning Antal Medel Perc Kvartil Medi'an Kvartil Perc Läkare/Chef p~ me ll anniv~ 1 Överläkare med specifik ansvarskd (L/F) Överläkare Specialistläkare 1 ST-läkare Samtliga ST- läkare inm psykiatrin har generellt fått en liten löneutveckling under sin utbildningsperid, t.ex. lägre lönebild jämfört med allmänläkarna i Dalarna. Landstingets plicy är att intjänad jur- ch kmptid ska tas ut till 70 % i ledighet ch 30 % sm lön. Inm psykiatri idag finns det för få läkare sm ingår i jurberedskapen, vilket medför att det är svårt att ta ut ledighet sm kmpensatin. I syfte att förbättra lönebilden för anställda läkare inm psykiatrins föreslås följande: Det ska finnas en flexibilitet hur läkarna tar ut sin jurkmpstid, sm ledig tid eller sm lön. Det ska finnas möjlighet till gd löneutveckling för ST läkarna, en löneutveckling sm ska vara knkurrenskraftig. Anställda specialistläkare inm psykiatrin i Dalarna ska ges ett extra lönep slag under 2014, sm ska syfta till en stärkt lönebild. Atgärder - ansvar I syfte att ge knkurrenskraftiga löner, ska specialistläkare ch ST-läkare inm psykiatrin tilldelas en extra löneptt i en strlek sm ger en stärkt lönebild. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 6

9 Yrkesutveckling Inm landstinget Dalarna ska det finnas gda möjligheter till utveckling ch frtbildning. Det planeras ett natinellt prjekt för färdiga specialister inm psykiatrin sm är tänkt att följa fem huvudteman ch med ett upplägg sm påminner m METIS. Internatinellt finns det krav (CME) på regelbunden utbildning ch testning för att få behålla sin specialistkmpetens. Denna utveckling uppfattas sm mycket psitiv ch nödvändig för att upprätthålla en bra ch säker kvalite på kunskapsutveckling ch därmed en ökad patientsäkerhet. Inm psykiatrin i Dalarna ska det finnas möjligheter för psykiatrer att utbildada sig till frskare ch i sin tjänst arbetar med frskning. Det finns idag ingen ST läkare sm är dktrand ch det är generellt en brist av frskarutbildad persnal inm psykiatrin i Dalarna, det saknas kliniska frskningsprjekt. Färdiga specialister behöver även ett reginalt utbildningssamarbete på samma sätt sm sker för ST-läkarna. Yrkesutveckling kan även ske kllegialt via mötesplatser lkalt på kliniken eller i sammanhang i länet. Det har på flera ställen saknats fra för kllegiala samarbeten ch under senaste åren har det saknats länsrnöten. I syfte att stärka yrkesutvecklingen för färdiga specialister föreslås följande: Alla psykiater ska ha en utvecklings- ch frtbildningsplan sm är dkumenterad ch förankrad i ledningen. Det ska utses en överläkare sm har samrdningsansvar för frtbildning ch kmpetensfrågr inm läkargruppen, ch sm ansvarar för det reginala samarbetet med Uppsala Örebrreginen. Psykiater ska ha möjlighet att ingå i kliniska frskningsprjekt. För att få gemenskap, ökat samrnarbete ch en mindre sårbar psykiatri inm Dalarna behövs länsgemensamma träffar. Tre samlingar föreslås med en lunch till lunch ch två dagrnöten. Mötena skulle ckså fungera sm fra för kunskapsutbyte, utbildning ch erfarenhetsutbyte. En möjlighet att diskutera patientfall, rutiner ch bedömningar för att öka trygghet, flexibiliteten ch minska sårbarheten på mttagningarna. Atgärc/er- ansvar Divisinschefen utser en specialistläkare med samrdningsansvar för km petensutveckl i ng. Verksamhetschef alternativ närmaste chef ansvarar för att upprätta utvecklingsplaner för varje anställ läkare i samråd med den samrdningsansvarige läkaren, en plan sm även inkluderar frskningsfrågr. Samrdningsansvarig specialistläkare i samarbete med divisinsledningen ansvarar för länsgemensamma träffar för specialistläkare ch ST-läkare. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 7

10 Ledning ch verksamhetsutveckling Inm psykiatrin i Dalarna ska psykiatrerna vara delaktiga i ledningssammanhang. Specialistläkarna måste bli mer delaktiga i lednings- ch utvecklingsfrågr, knkret handlar det m ledningsfunktiner, att delta i t.ex. ledningsgrupper ch beslutsgrupper ch delta i lika sammanhang där utveckling- ch kvalitetsfrågr diskuteras. Det måste finnas kmpetenta chefer på mttagningarna ch klinikerna, chefer sm kan invlvera läkarna ch ge infrmatin ch återkppling, få läkarna delaktiga i lednings- ch utvecklingsfrågr. Det behövs ett bra intrduktinsprgram för nyanställda läkare, AT-läkare, randande ch nyanställda ST-läkare. Läkarna sm andra yrkesgrupper har behv av kllegialitet, någt sm försvåras av den gegrafiska spridningen av psykiatrins verksamheter. I syfte att stärka läkarrllen i lednings- ch utvecklingsarbetet föreslås följande: Minst en specialistläkare ska ing i samtliga ledningsgrupper inm alla kliniker ch basenheter inm psykiatrin Den tid sm investeras i ledningsfunktiner ska inte utgöra extraarbete, den tiden ska planeras i schemat. Viktigt att se samarbetet ch handledning av AT-läkarna sm en viktig ledningsuppgift i det dagliga arbetet. Att vara delaktig ch ansvarstagande i AT- utbildningen ger förutsättningar för en gd rekryteringsbas inför framtiden. Viktigt att invlvera ST- läkarna i lednings- ch utvecklingsarbetet, delta i övergripande prjekt sm t.ex. genmbrttsarbeten, utveckling av vårdprgram ch kliniska rutiner etc. Atgärder- ansvar Verksamhetscheferna utser specialistläkare sm ing~r i sektrs ledningsgrupper ch i klinikernas ledningsgrupper. Verksamhetschef alternativ närmaste chef ansvarar för att läkarna har avsatt tid för handledning ch utbildning av AT-läkarna. Verksamhetschef alternativ närmaste chef ansvarar för att ST-läkarna ges möjlighet att delta i övergripande lednings- ch utvecklingsprjekt, sm även kan utgöra det bligatriska utvecklings- ch kvalitetsprjekt sm ing~r i ST-utbildningen. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 8

11 Teamarbete ch stödfunktin Inm det psykiatriska kunskapsfältet inryms flera lika kmpetensmråden ch grunden för psykiatrisk vård ch behandling är det psykiatriska teamarbetet. Olika lagar sm styr häls- ch sjukvården betnar samarbete, inm psykiatrin finns flera samarbetspartner, t.ex. är primärvården, kmmunens scialtjänst ch försäkringskassan viktiga i samarbetet. Läkaren får fta huvudansvar för patientens behandling, uppföljning ch dkumentatin, vilket ibland kan bli belastande när samarbetet inte fungerar eller när det är brist på läkare i teamet. Det är viktigt att ledningen för det psykiatriska teamet eller kliniken planerar ch stödjer en utveckling mt gtt samarbeta mellan lika yrkesprfessiner. Det finns ett utvecklingsmråde kring samarbete ch teamarbetet, särskilt i tider då det saknas fast anställda specialister, t.ex. är det viktigt att se över stödfunktiner sm kan effektivisera samarbetet kring patienten. I syfte att tydliggöra läkarens rll i teamet ch vilka stödfunktiner sm behövs föresl~s följande: Verksamhetsledningen ska i samr~d med läkarna se över arbetsfördelning inm teamet, ch där det är möjligt öka det administrativa stödet till specialistläkarna. Specialistläkaren kan arbeta knsultativt mt de patienter där det finns tydligt upprättade v~rdplaner ch där patienten har en fast v~rdkntakt. Atgärder - ansvar I syfte att minska administrativa funktiner för läkarna ska verksamhetschefen p~ klinikerna ch sektrerna anskaffa ch samrdna lika stödfunktiner. Ledningen ska i samr~d med läkarna planera det kliniska arbetet, s~ läkarna i större utsträckning kan arbeta knsultativt. Förändrat arbetssätt f~r inte försämra patientsäkerheten. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 9

12 Vuxenpsykiatrin 2025 vlrdbehvet ökar snarare än minskar Bilaga 1 Bygga upp flera specialiserade verksamheter Sektrbaserad öppenvård Tidig interventin, tillgänglig ch bred dörr för beflkningen att söka hjälp Primärvårdspsykiatri Samarbete över flera gränser Samarbete mellan kmmun &. vuxenpsykiatri Samarbete primärvård ch vuxenpsykiatri Samarbete inm reginen Gtt bemötande är en framglngsfaktr för kvalitet ch resultat Förändra negativa attityder Utveckla metder för gtt bemötande Bättre förutsättningar för FU verksamhet Organisera utvecklings- ch frskningsprjekt Samrdna utbildning ch frtbildning i reginsamverkan "7:, "".,:T'. '!;'"":;"~U13m"'~"'~212~''''''~2D~3133~''~''''... Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 10

13 Bilaga 2 Viktiga faktrer för att arbeta ch verka sm psykiater inm psykiatrin i Dalarna. Attraktiv arbetsplats - arbetsklimat Rimlig arbetsbelastning - tid för att göra ett bra arbete Tydliga m~1 - arbetsprestatin Flexibla arbetsuppclifter Bra arbetsmiljö/klimat Bra fysisk arbetsmiljö Knkurrenskraftig lön Hög lön Balans arbete ch fritid Yrkesutveckling Frtbilning utbildning stimulans Utvecklingsplan HandledninCl Reginal frskningsmiljö MÖiliClhet att utveckla VUP möjlighet att p~verka Ledning ch verksamhetsutvecklin~ Bra ledning/chef KlleClialitet Äterkppling p~ jbbet Sammanhang Bra intrprgram för nyanställd Teamarbete ch stödfunktiner Teamarbete Mindre administratin Service för att kunna utföra arb/cld lgistik Fungerande samverkan Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 11

14 I ~ Landstinget _ DALARNA Central förvaltning PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Sammanträde OBS! justerat Sida 1 (1) Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 92 Handlingsplan - Psykiater inm vuxenpsykiatrin Diarienummer LD14/00893 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Handlingsplanen enligt bilaga b) gdkänns Sammanfattning av ärendet Inm vuxenpsykiatrin finns en allvarlig bemanningsprblematik då det saknas många fast anställda psykiatrer jämfört med antalet tjänster. Ett utvecklingsarbete har påbörjats i syfte att rekrytera nya ch bibehålla anställda psykiatrer. En handlingsplan har upprättats med föreslagna åtgärder inm flera lika mråden. Genmförandet av handlingsplanen kräver samrdning men ckså extra resurser, bl. a. en lönesatsning för läkargruppen. I ärendet redvisas följande dkument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 92 A b) Handlingsplan Psykiater inm vuxenpsykiatrin. Bilaga 92 B Bitr landstingsdirektör Lars-Olf Björkqvist föredrar ärendet. Utdrag exp till 1. LF Vid prtkllet: Eva Bergfeldt Bestyrkes i tjänsten [Intygarens namn]

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter RIKTLINJER Läkemedelsassisterad behandling vid piatberende Berendemttagningen Avdelning 65 i Falun Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter Versin 1.8. 2012-03-05 Inledning Läkemedelassisterad behandling

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Utanför upptrampade stigar

Utanför upptrampade stigar FU rapprt 2010:6 FU Välfärd Arbetsrapprt 2010:4 Utanför upptrampade stigar Utvärdering av prjektet En studie av förebyggande hembesök hs äldre i Gävlebrg Anhörigstödjare på sjukhuset i Gävle ett samarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand.

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. Scial dkumentatin Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. S Scial dkumentatin Med scial dkumentatin avses dkumentatin sm mfattas av bestämmelserna i scialtjänstlagen, lagen m stöd ch service till

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget I ~ Landstinget Il DALARNA 000209 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr 676 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/154.182 1 (5) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Grundsklenämnden Budgetunderlag inför

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag

Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag Bakgrund och uppdrag Strategin omfattar samtliga landsting och regioner. Arbetet sker gemensamt mellan landstingen

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer