1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns"

Transkript

1 I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Handlingsplan - Psykiater inm vuxen psykiatrin Ordförandens förslag 1. Handlingsplanen enligt bilaga b) gdkänns Sammanfattning Inm vuxenpsykiatrin finns en allvarlig bemanningsprblematik då det saknas många fast anställda psykiatrer jämfört med antalet tjänster. Ett utvecklingsarbete har påbörjats i syfte att rekrytera nya ch bibehålla anställda psykiatrer. En handlingsplan har upprättats med föreslagna åtgärder inm flera lika mråden. Genmförandet av handlingsplanen kräver samrdning men ckså extra resurser, bl. a. en lönesatsning för läkargruppen. I ärendet redvisas följande dkument: a) Beslutsunderlag b) Handlingsplan Psykiater inm vuxenpsykiatrin Beskrivning av ärendet ch skälen för förslaget Inm vuxenpsykiatrin i Dalarna har det under många år varit avsevärt lägre antal anställda psykiatrer jämfört med budgeterade antal tjänster. Trts stra ansträngningar har rekrytering av specialistläkare inte nått framgång ch situatinen har under de senaste åren försämrats. För att klara uppdraget för flera verksamheter har under ett antal år hyrläkare kntrakterats. Läkarbristen har flera rsaker. Det finns ett natinellt prblem med för få utbildade specialistläkare sm medfört stra svårigheter i rekryteringen. Den interna rekryteringen via ST-prgrammet har inte varit framgångsrik eftersm en längre perid av underbemanning har ökat arbetstrycket på kvarvarande specialiteter ch attraktinskraften att utbilda sig till psykiater har minskat. Psykiaterkåren står inför flera pensinsavgångar, vilket ytterligare försvårar bemanningssituatinen i Dalarna. Förvaltningschefen för häls- ch sjukvården har efter dessa signaler från verksamhetschefer inm vuxenpsykiatrin gett uppdrag att utarbeta en handlingsplan i syfte att på lika sätt förbättra bemanningsförutsättningarna. Ir,Y<friv,,'l Pstadress Bx Falun : ::,',:;'~':;!;';j"~.." ~ "_...,.,,~>:.. >:\.. ';,. -, ;:r:~, :t~:.,:r:tf,:: Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kntakt Handläggare Söderberg Per Divisinschef Psykiatri Org.nr:

2 Landstinget Dalarna Häls- ch sjukvård Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Dnr LD14/00893 Sida 2 (2) En arbetsgrupp av psykiatrer, ST-läkare ch verksamhetschefer har under hösten 2013 utarbetat en handlingsplan sm beskriver lika åtgärder sm kan leda till förbättringar för psykiatrerna ch öka möjligheten till förbättrad rekrytering. Handlingsplanen har under våren 2014 förankrats med hälsch sjukvårdens ledning. Handlingsplanen bygger på fem lika utvecklingsmråden; den attraktiva arbetsplatsen, knkurrenskraftiga löner, förbättrad yrkesutveckling, ledningch verksamhetsutveckling samt team- ch stödfunktiner. Inm varje utvecklingsmråde finns flera lika åtgärder sm gemensamt kan bidra till förbättrade arbetsvillkr ch öka möjligheten för att långsiktigt rekrytera psykiatrer till psykiatrin i Dalarna. Patientperspektiv Förslaget stärker möjligheterna att rekrytera ch utbilda psykiatrer, vilket medför en förbättrad bemanningssituatin ch bättre kntinuitet i behandlingen för patienterna inm psykiatrin. Eknmi ch finansiering Kstnaden för att genmföra Handlingsplan Psykiater inm vuxenpsykiatrin beräknas till 3,2 mkr. En värdering ch priritering av tidplanen för genmförandet ska ske inm ramen för budgetarbetet Beslut m belpp tas i samband med fastställande av budget 2015 vid landstingsfullmäktige i nvember Barnperspektiv Ärendet gynnar anhörig ch barnperspektivet då resultatet av handlingsplanen förväntas ge fler fast anställda specialistläkare ch därmed bättre kntinuitet i behandlingen för patienter ch anhöriga. Medarbetarperspektiv ch arbetsmiljö Handlingsplanen förväntas förbättra arbetsmiljö ch arbetsvillkr för specialistläkarna. Samverkan med fackliga rganisatiner Infrmatin enligt MBA 10 äger rum I de lkala samverkansgrupperna inm psykiatrin har infrmatin tidigare lämnats m handlingsplanen. Uppföljning Uppföljning av handlingsplanen kmmer att ske två gånger per år inm Divisin psykiatri.

3 LD14/00893 Handlingsplan Psykiater inm vuxenpsykiatrin Gd psykiatrisk vård - Stabil ch tillfredställande bemanning med psykiater Attraktiva arbetsplatser inm psykiatrin - Stabil ch tillfredställande rekrytering av ST-läkare psykiatri Specialitetsgruppen psykiatri Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 1

4 Uppdrag Landstingsdirektören Karin Stikå Mjöberg har gett uppdrag till vuxenpsykiatrins verksamhetschefer att utarbeta en handlingsplan i syfte att förbättra arbetsvillkren för anställda psykiatrer, förbättra rekryteringen av specialister ch ST- läkare inm vuxenpsykiatrin, utveckla ST- prgrammet ch förbättra övergången från ST prgrammet till tjänstgöring sm specialist inm vuxenpsykiatrin. Verksamhetscheferna har under våren 2013 genmfört ett gemensamt strmöte tillsammans med vuxenpsykiatrins anställda psykiater ch ST läkare i syfte att förankra uppdraget. Vid mötet deltg biträdande landstingsdirekören, Sven Nilssn, sm sanktinerade arbetsrdningen för att utveckla en handlingsplan. En arbetsgrupp, ''Tällbergsgruppen'' utsågs, sm fick ansvar att utveckla ch frmulera ett förslag på handlingsplan. I ''Tällbergsgruppen'' har Agneta Oredssn, Jachim Winkes, Trbjörn Blixt ch Per Söderberg ingått. Bakgrund Det saknas utbildade specialistläkare inm psykiatrin i Sverige. Statistik framtagen från Scialstyrelsen visar att det ttalt i Sverige finns 4099 psykiater 2012, vilket kan jämföras med 3593 psykiater år Jämför man antal psykiater sm är under 65 år så skiljer det inte många individer mellan 2008 ch 2012, en marginell ökning från 2561 till 2596 psykiater (Scialstyrelsen 2013). Antalet verksamma psykiatrer inm häls- ch sjukvården per invånare 2010 har blivit fler än de var 1995, men ökningstakten har varit mycket långsam de senaste åren från Det finns stra reginala skillnader i tillgången på psykiatrer. Är 2010 var exempelvis den relativa tillgången på psykiatrer inm den nrra sjukvårdsreginen nästan tre gånger lägre än i Stckhlmsreginen (figur 1). De nrra ch sydöstra sjukvårdsreginerna har under en följd av år haft låg tillgång till specialister i psykiatri. Figur 1 I riket sm helhet ligger tillgången på specialister inm psykiatrin på cirka 17 stycken per innevånare. I Dalarna finns en tillgång på 6 per innevånare (17/ ), vilket utgör i rena tal 17 psykiater sm tillsammans har 15,8 % tjänsteutrymme. I den siffran ingår 2,5 tjänst inm rättspsykiatrin ch 3,0 sm är tf överläkare. Ttalt i läkargruppen finns även fem stycken sm beräknas gå i ålderspensin inm de närmaste tre åren. Full bemanning inm vuxenpsykiatrin i Dalarna beräknas till cirka 40 psykiatrer. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 2

5 Inm vuxenpsykiatrin i Dalarna har det under m~nga ~r varit avsevärt lägre antal anställda psykiatrer jämfört budgeterade antal tjänster. För att klara uppdraget har lika hyrläkare kntrakterats, vilket inm flera verksamheter har p~g~tt kntinuerligt ~r efter ~r. Uppdraget inm psykiatrin har genm ~ren förändrats, nya kunskap etableras, nya behandlingsmetder utvecklas ch även nya patientgrupper klassificerats. Det krävs idag ett nytt arbetssätt med b~de en bredare ch djupare psykiatrisk kmpetens, samarbete med m~nga lika rganisatiner ch myndigheter, ch intern samrdning inm psykiatrin via ett aktivt teamarbete. Psykiaterns rll har genm ~ren förändrats, en förändring i yrkesrllen sm för vissa kan vara utvecklande ch spännande, men kan för andra medföra en säkerhet sm gör att man väljer brt psykiatrin sm alternativ i sitt val i specialistutbildningen. Genm ~ren har det peridvis p~g~tt stra ansträngningar att rekrytera specialister, b~de inm Sverige ch i utlandet. Dessa ansträngningar har ibland varit framg~ngsrika, men över tid s~ har flera läkare lämnat landstinget av lika skäl. Psykiatrin har sedan flera ~r tillbaka ett aktivt ch fungerande AT prgram, ch det är m~nga läkare sm inför ST tjänstgöringen valt psykiatrin sm sitt specialistmr~de. Klinikerna har kntinuerligt anställt ST läkare, men flera ST läkare har under sin utbildningstid gjrt nya val, ch därmed lämnat psykiatrin. Den satsning p~ ST läkare sm har p~g~tt under flera ~r, har vid utvärdering visat att bara 4 av 18 ST- läkare har anställts sm psykiater inm landstinget. I ett framtida perspektiv, st~r psykiaterk~ren inför flera pensinsavg~ngar, vilket ytterligare försv~rar bemanningssituatinen i Dalarna. Målsättning Den krtsiktiga m~lsättningen är att upprätta, förankra ch f~ ledningsbeslut m en handlingsplan sm beskriver hur gd psykiatrisk v~rd kan upprätth~lias med en välfungerande bemanning av psykiater ch hur attraktiva arbetsplatser ska frmas sm kan ge förutsättningar för en stabil bemanning av ST läkare ch färdigutbildade psykiater. Den I~ngsiktiga m~lsättningen är en tillfredsställande ch kntinuerlig bemanning av psykiater inm vuxenpsykiatrin. Psykiatrin var är vi ch vart är vi på väg En handlingsplan m~ste ta sikte inför framtiden ch försöka värdera vad sm är viktigt i ett I~ngsiktigt perspektiv. Under 2011 genmförde landstingsstyrelsen i Dalarna ett framtidsseminarium, där alla specialiteter gav sin syn p~ Häls- ch sjukv~rden inför Vuxenpsykiatrins verksamhetschefer beskrev 2011 psykiatrins utveckling i fyra perspektiv, ökat v~rdbehv, samarbete över gränser, bemötandefr~gr, samt frskning ch utveckling (bilaga 1). Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 3

6 Med ett framtida scenari, där vårdbehvet ökar måste häls- ch sjukvården både bredda ch fördjupa kmpetensen för vård ch behandling av psykisk hälsa. Den trend sm landstinget Dalarna har påbörjat, med team för psykscial behandling inm primärvården är i rätt riktning ch breddar möjligheten för beflkningen att söka hjälp för lindrig psykisk hälsa. Ett andra scenari är att kunskap m nya behandlingar kmmer att öka i allt snabbare takt ch redan nu finns många nya behandlingsmetder med evidens sm inte har implementerats i psykiatrins utbud. Beflkningen kmmer via nätet ch andra källr att ha snabb tillgång till vad sm kan förväntas. Detta medför att den psykiatriska vården måste specialiseras i större utsträckning än tidigare med verksamhet för specifika tillstånd sm har hela länet sm upptagningsmråde. När det gäller specialisering av behandlingsutbudet finns det ckså anledning att fundera på ett större samarbete utanför länsgränsen där ett reginsamarbete kan skapa nya möjligheter. Den tredje utvecklingslinjen inm vård- ch behandling för psykisk hälsa är samarbete över gränser, där det påbörjade samarbetet kring missbruks- ch berendevården, ch vård ch stödsamrdningen för persner med psykiska funktinsnedsättningar ch mellanvårdsfrmer utgör bra exempel på samarbete mellan kmmunerna ch landstinget Dalarna. Persner med psykisk hälsa upplever fta en negativ attityd i samhället, en upplevelse att man blivit rättvist behandlad av närstående ch av sjukvårdens persnal. Det finns aktuella studier sm visar att dessa negativa attityder finns inm många mråden, även inm ramen för psykiatrin. Prblematiken handlar m bemötande ch förståelse, ett ytterst viktigt perspektiv i all vård ch behandling, sm särskilt är viktigt i samband med psykisk hälsa. Vikten av gtt bemötande är en framgångsfaktr för kvalitet ch resultat, ett tema sm måste stärkas inför Till dessa fyra utvecklingstrender ska FU perspektivet läggas till sm de viktigaste framtidsmrådena, här behöver landstinget Dalarna lägga handlingskraft i syfte att förebygga psykisk hälsa ch utveckla behandlingsmetder för psykisk hälsa. De lika perspektiven sm tgs fram i arbetet med framtidplanen 2025 är frtfarande aktuella, nu med en större betning på att implementera ch att använda evidensbara metder. För att kunna implementera nya metder krävs utbildning ch kunskapsutveckling, frågr sm kmmer vara viktiga under den kmmande periden. I den ansatsen är rekrytering av specialistläkare i ett särskilt fkus för framtiden. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 4

7 Handlingsplan - åtgärder För att kunna nå målet med tillfredsställande bemanning av psykiater måste ett förändrings- ch utvecklingsarbete genmföras inm flera mråden ch i flera perspektiv. Sm ett led i detta arbete har verksamhetschefer ch läkargruppen gemensamt, via en fkusgrupp, tagit fram lika faktrer sm kan vara viktiga ch sm kan påverka denna utveckling (bilaga 2). Handlingsplanen är framtagen ch utvecklad från dessa faktrer ch utgör hörnstenar i åtgärdsprgrammet. I sammanställningen av viktiga faktrer har fem lika mråden definierats, vilket beskrivs nedan. Attraktiv arbetsplats En viktig förutsättning för att etablera en attraktiv arbetsplats är en rimlig arbetsbelastning, där det finns tydliga mål ch tydlig avgränsning i arbetsuppgifter. Det måste finnas tid för att utföra sina arbetsuppgifter, men ckså strt utrymme för egenkntrll ch flexibilitet. Den attraktiva arbetsplatsen ska ckså vara ett utryck för en känsla, en plats där man vill vara ch höra hemma, där begreppet "känsla av sammanhang" är viktigt. Denna känsla av sammanhang kan vara i frm av att arbetet är förutsägbart, begripligt ch strukturerat ch att de resurser sm arbetet krävs finns tillgängliga samt att uppgifterna är meningsfulla. Ytterligare en viktig aspekt på den attraktiva arbetsplatsen är en bra fysisk arbetsmiljö, någt sm återkmmande ska ses över. För syfte att utveckla attraktiva arbetsplatsen för psykiatrerna förslås följande: Planering av arbetsuppgifter ska ske på ett strukturerat sätt ch i samråd med verksamhets ledning. I syfte att balansera arbetsbelastning för rdinarier specialister ska stafettläkare kntrakteras. Användandet av stafettläkare bör ske strategiskt ch i möjligaste mån med kntinuitet av samma läkare. Ordinarie läkare ska i så str utsträckning sm möjligt engageras i verksamhetens "fasta nyckelpunkter" sm t.ex. remiss- ch behandlingsknferenser. Målet är en förutsägbar ch trygg verksamhet med gemensamma mål ch rutiner. Läkarna ska ha str möjlighet till egen kntrll i planeringen av sitt dagliga arbete. Specialisterna ska ha avsatt tid för frtbildning ch handledning. Den medicinsk utrustning (undersökningsbrits, EKG-apparat, ögn- örnundersökningsinstrument, bldtrycksmachetter, stetskp etc.) ska hålla gd kvalitet ch fungera tillfredställande för att ett gtt arbete ska kunna genmföras. Läkarna ska invlveras i verksamhetens säkerhetsarbete ch beredas möjlighet att få infrmatin ch delta vid säkerhetsövningar. Ofta är läkaren undantagen från utbildningar ch övningar, men förväntas leda ch ta beslut i skarpt läge. För att få "vi känsla" ch sammanhfjllning behövs gemensamma läkarmöten på kliniken, där patientfall eller daglig rutin kan diskuteras. Atgärder - ansvar Verksamhetschef upprättar i samråd med läkarna en handlingsplan, där schemaplanering ses över, medicinsk utrustning uppdateras, säkerhetsutbildning planeras ch genmförs, samt ger förutsättningar för att läkarna kan delta i gemensamma läkarmöten. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 5

8 Knkurrenskraftig lön Psykiater inm landstinget Dalarna har under flera år haft en lägre löneutveckling jämfört grannlandstingen Gävlebrg ch Västmanland. Knkurrenskraftiga löner för såväl ST läkare sm specialistläkare är en rekryteringsfaktr. I figur 2 beskriv aktuell lön Löner 2012 per Befattning Sektr Landsting * SjllkvårdshllvlIdman: Dalarna *Specialitet: Psykiatri 10:e Undre Övre 90:e Befattning Antal Medel Perc Kvartil Medi'an Kvartil Perc Läkare/Chef p~ me ll anniv~ 1 Överläkare med specifik ansvarskd (L/F) Överläkare Specialistläkare 1 ST-läkare Samtliga ST- läkare inm psykiatrin har generellt fått en liten löneutveckling under sin utbildningsperid, t.ex. lägre lönebild jämfört med allmänläkarna i Dalarna. Landstingets plicy är att intjänad jur- ch kmptid ska tas ut till 70 % i ledighet ch 30 % sm lön. Inm psykiatri idag finns det för få läkare sm ingår i jurberedskapen, vilket medför att det är svårt att ta ut ledighet sm kmpensatin. I syfte att förbättra lönebilden för anställda läkare inm psykiatrins föreslås följande: Det ska finnas en flexibilitet hur läkarna tar ut sin jurkmpstid, sm ledig tid eller sm lön. Det ska finnas möjlighet till gd löneutveckling för ST läkarna, en löneutveckling sm ska vara knkurrenskraftig. Anställda specialistläkare inm psykiatrin i Dalarna ska ges ett extra lönep slag under 2014, sm ska syfta till en stärkt lönebild. Atgärder - ansvar I syfte att ge knkurrenskraftiga löner, ska specialistläkare ch ST-läkare inm psykiatrin tilldelas en extra löneptt i en strlek sm ger en stärkt lönebild. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 6

9 Yrkesutveckling Inm landstinget Dalarna ska det finnas gda möjligheter till utveckling ch frtbildning. Det planeras ett natinellt prjekt för färdiga specialister inm psykiatrin sm är tänkt att följa fem huvudteman ch med ett upplägg sm påminner m METIS. Internatinellt finns det krav (CME) på regelbunden utbildning ch testning för att få behålla sin specialistkmpetens. Denna utveckling uppfattas sm mycket psitiv ch nödvändig för att upprätthålla en bra ch säker kvalite på kunskapsutveckling ch därmed en ökad patientsäkerhet. Inm psykiatrin i Dalarna ska det finnas möjligheter för psykiatrer att utbildada sig till frskare ch i sin tjänst arbetar med frskning. Det finns idag ingen ST läkare sm är dktrand ch det är generellt en brist av frskarutbildad persnal inm psykiatrin i Dalarna, det saknas kliniska frskningsprjekt. Färdiga specialister behöver även ett reginalt utbildningssamarbete på samma sätt sm sker för ST-läkarna. Yrkesutveckling kan även ske kllegialt via mötesplatser lkalt på kliniken eller i sammanhang i länet. Det har på flera ställen saknats fra för kllegiala samarbeten ch under senaste åren har det saknats länsrnöten. I syfte att stärka yrkesutvecklingen för färdiga specialister föreslås följande: Alla psykiater ska ha en utvecklings- ch frtbildningsplan sm är dkumenterad ch förankrad i ledningen. Det ska utses en överläkare sm har samrdningsansvar för frtbildning ch kmpetensfrågr inm läkargruppen, ch sm ansvarar för det reginala samarbetet med Uppsala Örebrreginen. Psykiater ska ha möjlighet att ingå i kliniska frskningsprjekt. För att få gemenskap, ökat samrnarbete ch en mindre sårbar psykiatri inm Dalarna behövs länsgemensamma träffar. Tre samlingar föreslås med en lunch till lunch ch två dagrnöten. Mötena skulle ckså fungera sm fra för kunskapsutbyte, utbildning ch erfarenhetsutbyte. En möjlighet att diskutera patientfall, rutiner ch bedömningar för att öka trygghet, flexibiliteten ch minska sårbarheten på mttagningarna. Atgärc/er- ansvar Divisinschefen utser en specialistläkare med samrdningsansvar för km petensutveckl i ng. Verksamhetschef alternativ närmaste chef ansvarar för att upprätta utvecklingsplaner för varje anställ läkare i samråd med den samrdningsansvarige läkaren, en plan sm även inkluderar frskningsfrågr. Samrdningsansvarig specialistläkare i samarbete med divisinsledningen ansvarar för länsgemensamma träffar för specialistläkare ch ST-läkare. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 7

10 Ledning ch verksamhetsutveckling Inm psykiatrin i Dalarna ska psykiatrerna vara delaktiga i ledningssammanhang. Specialistläkarna måste bli mer delaktiga i lednings- ch utvecklingsfrågr, knkret handlar det m ledningsfunktiner, att delta i t.ex. ledningsgrupper ch beslutsgrupper ch delta i lika sammanhang där utveckling- ch kvalitetsfrågr diskuteras. Det måste finnas kmpetenta chefer på mttagningarna ch klinikerna, chefer sm kan invlvera läkarna ch ge infrmatin ch återkppling, få läkarna delaktiga i lednings- ch utvecklingsfrågr. Det behövs ett bra intrduktinsprgram för nyanställda läkare, AT-läkare, randande ch nyanställda ST-läkare. Läkarna sm andra yrkesgrupper har behv av kllegialitet, någt sm försvåras av den gegrafiska spridningen av psykiatrins verksamheter. I syfte att stärka läkarrllen i lednings- ch utvecklingsarbetet föreslås följande: Minst en specialistläkare ska ing i samtliga ledningsgrupper inm alla kliniker ch basenheter inm psykiatrin Den tid sm investeras i ledningsfunktiner ska inte utgöra extraarbete, den tiden ska planeras i schemat. Viktigt att se samarbetet ch handledning av AT-läkarna sm en viktig ledningsuppgift i det dagliga arbetet. Att vara delaktig ch ansvarstagande i AT- utbildningen ger förutsättningar för en gd rekryteringsbas inför framtiden. Viktigt att invlvera ST- läkarna i lednings- ch utvecklingsarbetet, delta i övergripande prjekt sm t.ex. genmbrttsarbeten, utveckling av vårdprgram ch kliniska rutiner etc. Atgärder- ansvar Verksamhetscheferna utser specialistläkare sm ing~r i sektrs ledningsgrupper ch i klinikernas ledningsgrupper. Verksamhetschef alternativ närmaste chef ansvarar för att läkarna har avsatt tid för handledning ch utbildning av AT-läkarna. Verksamhetschef alternativ närmaste chef ansvarar för att ST-läkarna ges möjlighet att delta i övergripande lednings- ch utvecklingsprjekt, sm även kan utgöra det bligatriska utvecklings- ch kvalitetsprjekt sm ing~r i ST-utbildningen. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 8

11 Teamarbete ch stödfunktin Inm det psykiatriska kunskapsfältet inryms flera lika kmpetensmråden ch grunden för psykiatrisk vård ch behandling är det psykiatriska teamarbetet. Olika lagar sm styr häls- ch sjukvården betnar samarbete, inm psykiatrin finns flera samarbetspartner, t.ex. är primärvården, kmmunens scialtjänst ch försäkringskassan viktiga i samarbetet. Läkaren får fta huvudansvar för patientens behandling, uppföljning ch dkumentatin, vilket ibland kan bli belastande när samarbetet inte fungerar eller när det är brist på läkare i teamet. Det är viktigt att ledningen för det psykiatriska teamet eller kliniken planerar ch stödjer en utveckling mt gtt samarbeta mellan lika yrkesprfessiner. Det finns ett utvecklingsmråde kring samarbete ch teamarbetet, särskilt i tider då det saknas fast anställda specialister, t.ex. är det viktigt att se över stödfunktiner sm kan effektivisera samarbetet kring patienten. I syfte att tydliggöra läkarens rll i teamet ch vilka stödfunktiner sm behövs föresl~s följande: Verksamhetsledningen ska i samr~d med läkarna se över arbetsfördelning inm teamet, ch där det är möjligt öka det administrativa stödet till specialistläkarna. Specialistläkaren kan arbeta knsultativt mt de patienter där det finns tydligt upprättade v~rdplaner ch där patienten har en fast v~rdkntakt. Atgärder - ansvar I syfte att minska administrativa funktiner för läkarna ska verksamhetschefen p~ klinikerna ch sektrerna anskaffa ch samrdna lika stödfunktiner. Ledningen ska i samr~d med läkarna planera det kliniska arbetet, s~ läkarna i större utsträckning kan arbeta knsultativt. Förändrat arbetssätt f~r inte försämra patientsäkerheten. Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 9

12 Vuxenpsykiatrin 2025 vlrdbehvet ökar snarare än minskar Bilaga 1 Bygga upp flera specialiserade verksamheter Sektrbaserad öppenvård Tidig interventin, tillgänglig ch bred dörr för beflkningen att söka hjälp Primärvårdspsykiatri Samarbete över flera gränser Samarbete mellan kmmun &. vuxenpsykiatri Samarbete primärvård ch vuxenpsykiatri Samarbete inm reginen Gtt bemötande är en framglngsfaktr för kvalitet ch resultat Förändra negativa attityder Utveckla metder för gtt bemötande Bättre förutsättningar för FU verksamhet Organisera utvecklings- ch frskningsprjekt Samrdna utbildning ch frtbildning i reginsamverkan "7:, "".,:T'. '!;'"":;"~U13m"'~"'~212~''''''~2D~3133~''~''''... Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 10

13 Bilaga 2 Viktiga faktrer för att arbeta ch verka sm psykiater inm psykiatrin i Dalarna. Attraktiv arbetsplats - arbetsklimat Rimlig arbetsbelastning - tid för att göra ett bra arbete Tydliga m~1 - arbetsprestatin Flexibla arbetsuppclifter Bra arbetsmiljö/klimat Bra fysisk arbetsmiljö Knkurrenskraftig lön Hög lön Balans arbete ch fritid Yrkesutveckling Frtbilning utbildning stimulans Utvecklingsplan HandledninCl Reginal frskningsmiljö MÖiliClhet att utveckla VUP möjlighet att p~verka Ledning ch verksamhetsutvecklin~ Bra ledning/chef KlleClialitet Äterkppling p~ jbbet Sammanhang Bra intrprgram för nyanställd Teamarbete ch stödfunktiner Teamarbete Mindre administratin Service för att kunna utföra arb/cld lgistik Fungerande samverkan Handlingsplan - Specialitetsgruppen Sida 11

14 I ~ Landstinget _ DALARNA Central förvaltning PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Sammanträde OBS! justerat Sida 1 (1) Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 92 Handlingsplan - Psykiater inm vuxenpsykiatrin Diarienummer LD14/00893 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Handlingsplanen enligt bilaga b) gdkänns Sammanfattning av ärendet Inm vuxenpsykiatrin finns en allvarlig bemanningsprblematik då det saknas många fast anställda psykiatrer jämfört med antalet tjänster. Ett utvecklingsarbete har påbörjats i syfte att rekrytera nya ch bibehålla anställda psykiatrer. En handlingsplan har upprättats med föreslagna åtgärder inm flera lika mråden. Genmförandet av handlingsplanen kräver samrdning men ckså extra resurser, bl. a. en lönesatsning för läkargruppen. I ärendet redvisas följande dkument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 92 A b) Handlingsplan Psykiater inm vuxenpsykiatrin. Bilaga 92 B Bitr landstingsdirektör Lars-Olf Björkqvist föredrar ärendet. Utdrag exp till 1. LF Vid prtkllet: Eva Bergfeldt Bestyrkes i tjänsten [Intygarens namn]

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Persnalnämnden Ann-Sfi Bennheden HR-direktör Ann-Sfi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-07 Dnr 1502570 1 (6) Persnalnämnden Strategi - Begränsa berendet av bemanningsföretag Ordförandens förslag

Läs mer

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Landstinget ~ DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Primärvård BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/01457 000 32 5 Uppdnr 837 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs.

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs. I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Administrativ enhet 00001 9 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (2) Dnr LD15/01128 Uppdnr 1051 2015-09-14 Landstingsstyrelsen 2015-09-28

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator I II ~ Landstinget DALARNA 00009 ~ BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2013-06-10- Datum -11 Sida 1 (2) Medicinsk enhet Dnr LD12/03640 Uppdnr 422 2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Dnr: ST 2013/181-1.1 Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2013-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 .6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap Kris & beredskapsarbete i Östhammar 2017 Strategienheten/Säkerhet & Beredskap Histriskt beredskapsarbete Nuläge Dagens kris ch beredskapsarbete utgår från lagar ch förrdningar Principer råder kring samverkan

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter RIKTLINJER Läkemedelsassisterad behandling vid piatberende Berendemttagningen Avdelning 65 i Falun Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter Versin 1.8. 2012-03-05 Inledning Läkemedelassisterad behandling

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar! BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2016-05-12 Sida 1 (2) Personalenhet Dnr LD14/01056 Uppdnr 841 2016-05-12 Landstingsstyrelsens personalutskott 2016-05-30 Landstingsstyrelsen 2016-06-13--14 Landstingsfullmäktige

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Datum -17 Sida 1 (4) Politisk organisation kommande mandatperiod

Datum -17 Sida 1 (4) Politisk organisation kommande mandatperiod I II ~ Landstinget DALARNA 2014-06-16- Datum -17 Sida 1 (4) Administrativ enhet 000094 Dnr LD14/01455 Uppdnr 790 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17 Politisk organisation kommande mandatperiod

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer