RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter"

Transkript

1 RIKTLINJER Läkemedelsassisterad behandling vid piatberende Berendemttagningen Avdelning 65 i Falun Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter Versin

2 Inledning Läkemedelassisterad behandling vid piatberende syftar till att persner sm är berende av piater ska upphöra med sitt missbruk ch få en förbättrad hälsa ch scial situatin. Hur denna behandling skall genmföras finns beskrivit i Scialstyrelsens föreskrifter ch allmänna råd (SOSFS 2009:27) ch Scialstyrelsens handbk (2006). Dessa riktlinjer förtydligar ch klargör hur läkemedelassisterad behandlingen vid piatberende skall bedrivas inm hälsch sjukvården i Dalarna. Läkemedelassisterad behandling vid piatberende ges på berendemttagningen, avdelning 65, Falu lasarett, en verksamhet sm ingår i Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter (APK) ch är en verksamhet sm särskilt inrättad för berendevård. Ansvar ch ledning för läkemedelassisterad behandlingen En läkare med specialistkmpetens i psykiatri ch med erfarenhet av berendevård ansvarar för de medicinska ledningsuppgifterna sm rör läkemedelassisterad behandling på berendemttagningen. Vid semestrar ch perider då ansvarig överläkare ej är tillgänglig, svarar annan psykiater på missbruks- ch berendemttagningen för verksamheten. För administratin av läkemedelassisterad behandlingen, prvtagning, screening, mvårdnad ch samrdning av vårdplanering finns två ansvariga sjuksköterskr. Till mttagningen finns en kuratr ch psyklg knutna. Kuratrn har huvudansvar för kntakterna med scialtjänsten, genmför sciala utredningar samt har psyksciala behandlingar individuellt eller i grupp. Psyklgen ingår i bedömningsteamet, genmför diagnstik screening ch fördjupade psyklgiska utredningar. Förutsättningar för behandling Patient Patienter sm har ett piatberende ch sm är bsatta ch skrivna i Dalarna kan anmäla sitt intresse för läkemedelassisterad behandling direkt till berendemttagningen i Falun. Behandling kan endast ges till den sm: Fyllt 20 år ch har ett dkumenterat piatberende sedan minst 1 år. Om synnerliga skäl föreligger, får patient sm har ett dkumenterat piatberende sedan minst ett år ges behandling även när han eller hn ännu inte fyllt 20 år. Läkemedelassisterad behandling vid piatberende versin 1.8

3 Beslut m vård Före beslut m vård ska en scial, psyklgisk ch medicinsk utredning vidtas. Utredningen ska göras på berendemttagningen i samråd med patienten ch scialtjänsten (m behv finns), ch i förekmmande fall med frivården ch arbetsgivaren. I utredningen ingår en granskande analys av alternativa vårdinsatser, särskilt för yngre patienter med en krtare perid av piatberende. Beslut m behandling avgörs av ansvarig psykiater för läkemedelsbehandling vid piatberende på berendemttagningen. Behandling får inte påbörjas m någt av följande föreligger; Att patienten är berende av alkhl eller andra narktiska preparat, brtsätt piater, på ett sätt sm innebär en påtaglig medicinsk risk. Att patienten har varit utesluten från behandlingen under de senaste tre månaderna. Att patienten vårdas enligt LVM Rutiner vid utredning av behandlingsbehv 1. Vårdbegäran - remissknferens När en intresseanmälan eller remiss har inkmmit till berendemttagningen förbereds ärendet inför remissknferensen. Sjuksköterskrna tar del av den infrmatin sm finns tillgänglig ch läser aktuella jurnaler. Ärendet tas upp inm en månad på remissknferens, där beslut tas m frtsatt utredning eller m vårdbegäran ska avslås. Remissvar skickas efter beslut på remissknferens. Vårdbegäran vid återinträde ska ckså ske via en intresseanmälan eller remiss enligt van, varefter en individuell planering för utredning upprättas på remissknferensen. 2. Förberedande utredning Vid beslut m att initiera en utredning m ett vårdåtagande, startar en förberedande utredning ch dialg med patienten m förutsättningar för att ingå i prgrammet; Sjuksköterskan: kallar patienten för ett infrmatinssamtal m prgrammets innehåll ch regelverk, infrmerar m rutinerna kring vårdplanering i samarbete med scialtjänsten (m behv finns) bedömer patientens mtivatin att påbörja behandlingen kallar patienten till ett slumpmässigt urinscreening ch prvtagning inm några veckr Kuratr: genmför en scial utredning kring, bstads- ch försörjningssituatin, eknmi, förekmst av eventuella narktikabrtt ch kartläggning av stödjande nätverk ch relatiner bedömer behvet av insatser från scialtjänsten Läkemedelassisterad behandling vid piatberende versin 1.8

4 Läkaren: med patientens medgivande, granskar patientens läkemedelsrdinatiner under senaste året via läkemedelsförteckningen på apteket 3. Vårdåtagande - intagningsknferens En intern knferens genmförs, där berörda i mttagningens utredningsteam diskuterar ch bedömer förutsättningar för ett deltagande i prgrammet. Framkmmer det brister i förutsättningarna eller att grundkriterierna inte är uppfyllda avslutas utredningen. 4. Frtsatt utredning Finner man vid intagningsknferensen att kriterier för behandling uppfylls kan utredningen frtsätta enligt följande: Patienten ansvarar själv för att inhämta jurnaluppgifter från scialtjänst, frivård ch från andra vårdenheter inm landstinget. Sjuksköterskrna kallar patienten till urinscreening, slumpmässiga tider under minst sex veckr. Läkaren kallar patienten till ett första besök, under förutsättning att screeningen är OK. Mttagningsteamet genmför diagnstisk bedömning enligt följande; Bedömning av missbruk- ch berendeprblematik, SBR blankett, AUDIT, DUDIT ch GAF symtm & funktin, sjuksköterska Bedömning av psykiatrisk ch smatisk diagns, ICD 10, läkare Neurpsyklgisk screening ch bedömning, psyklg Fördjupad scial utredning, kuratrn 5. Vårdmöte med scialtjänst (vid behv av insatser från scialtjänsten) En dialg med scialtjänsten initieras i syfte att klargöra samarbetet vid ett eventuellt deltagande i prgrammet. Arbetet med att upprätta en vårdplan påbörjas. Sjuksköterska på mttagningen kallar till ett vårdplaneringsmöte, där alla sm deltagit i utredningen deltar. 6. Vårdplan upprättas I samråd med patient ch kmmunens scialtjänst (vid behv av insatser från scialtjänsten) upprättas en vårdplan sm dkumenteras i patientjurnalen (bilaga 1). Läkaren är ansvarig för att upprätta av vårdplanen ch att den följs upp frtlöpande ch mprövas minst en gång per år. I samband med upprättande av vårdplanen ska patienten ges en individuell anpassad infrmatin m bestämmelserna m uteslutning i prgrammet. 7. Överenskmmelse upprättas En skriftlig överenskmmelse upprättas mellan patienten, scialtjänsten (vid behv av insatser från scialtjänsten) ch berendeenheten enligt bilaga 2. Läkemedelassisterad behandling vid piatberende versin 1.8

5 Vårdplan skall innehålla Syftet ch målet (inklusive delmål) med läkemedelassisterad behandlingen Infrmatin m regelverk kring prgrammet, vad sm kan föranleda att prgrammet avslutas Datum för upprättande, utvärdering ch revisin av vårdplanen Vem sm är ansvarig läkare Ansvariga handläggare ch kntaktpersner inm scialtjänsten Patientens samtycke till utlämnade av uppgifter Behandlingsåtgärder Berendeenhetens & psykiatrins insatser Medicinska åtgärder Kntrller av urinprv Stödsamtal, ange intervall Läkarbesök, ange intervall Behv av psykiatrisk mvårdnad Scialtjänstens insatser Behv av sciala insatser, bende, eknm, arbete ch sysselsättning Gemensamma insatser Vårdplanering intervall Uppföljning av resultatet GAF symtm & funktin Övriga instrument sm används i kvalitetsregistret SBR Dkumentatin Dkumentatin av alla insatser sker enligt rutinen, dkumentatin i patientjurnalen. Alla besök jurnalförs ch registreras. Läkaren pilar medicinen i 6 veckrs intervaller ch sjuksköterskrna delar enligt rdinatin ch signerar i datajurnalen. Sjuksköterskrna gör en sammanfattning i jurnalen minst en gång per vecka under perider då patienten kmmer varje dag, annars sker dkumentatin vid varje besök. Behandling Riktlinjer för insättning av läkemedelassisterad behandling När vårdplanen är upprättad, överenskmmelser fastslagna ch patienten drgfri (förutm piater) kan läkemedelsbehandlingen starta. Insättning av Buprenrfin ch Metadn: Hur insättning av läkemedel ska genmförs dkumenteras i jurnalen, där plicyn är att medicinen hämtas dagligen på mttagningen eller i en frekvent intervall med flera hämtningar per vecka under det första halvåret. Under denna perid tillåts inga avbrtt i planeringen sm t.ex. semesterresr. Insättning av läkemedel kan ske i samarbete med avdelning 65. Upptrappning av läkemedelsds sker stegvis ch utvärderas kntinuerligt av patient, sjuksköterska ch läkare vid berendemttagningen. Läkemedelassisterad behandling vid piatberende versin 1.8

6 Recept ch läkemedel förvaras av berendemttagningen ch får ej utlämnas på annat sätt än genm dispensering. Recept lämnas till apteket sm skickar medicinen till berendemttagningen. Urinscreening ch bldprver avseende drger skall utföras regelbundet Läkare rdinerar erfrderliga bld- ch urinprver. Under den första periden med insättning av läkemedel pågår parallellt ett stödprgram, med kntinuerlig kntakt med berendemttagningen ch med scialtjänsten (vid behv av insatser från scialtjänsten). Samtalsbehandling kan erbjudas ch ske enskilt eller i grupp. Samtalen syftar till att stödja patienten i behandlingen ch mtivera till drgfrihet. Åtgärder efter stabilisering Efter sex månader kallas patienten till en utvärdering, där screeningsinstrument, skattningsskalr ch övriga resultat presenteras ch en sammanfattande bedömning sker. Om patienten bedöms vara stabilt missbruksfri kan hemdser intrduceras ch kntrllsystemet ändras, t.ex. urinscreening minska i frekvens. Första steget innebär att helgds delas på fredag. En förutsättning för detta är att patienten har en strukturerad vardag ch bedöms klara av ansvaret att ta hand m medicineringen själv. Denna förändring ska ske stegvis, där intervallen hemdser utökas alltefter nggrann utvärdering. Planering ch uppföljning av denna förändring ska dkumenteras i vårdplanen ch följas upp kntinuerligt via behandlingsknferenser på berendemttagningen. Under denna perid är det viktigt med gd framförhållning ch eventuella förändringar i arbets- ch fritidssysselsättning ska planeras i samråd kntaktpersner på mttagningen. Patienter sm bedöms behöva specifika psykterapeutiska insatser kan remitteras till öppenvårdspsykiatrin. Den medicinska vården ska bedrivas från berendemttagningen ch dispensering endast ske där. Vid en långvarig stabilisering av missbruksfrihet kan särskilda överenskmmelser övervägas då patienten br långt från mttagningen. Då kan primärvården, psykiatrins öppenvårdsenhet eller apteket få ett dispenseringsuppdrag. Ansvaret för vården ligger kvar på berendeenheten. Ansvarig läkare på berendeenheten ska med medicinsk undersökning frtlöpande följa upp patientens medicinering under eget ansvar ch regelbundet överväga m patienten kan frtsätta att sköta sin medicinering under eget ansvar. Läkemedelassisterad behandling vid piatberende versin 1.8

7 Vårdens upphörande Uteslutning Om en patient trts stödåtgärder inte kan förmås att medverka till att syftet med behandlingen uppnås, ska behandlingen avbrytas m: Patienten upprepade gånger brutit mt upprättad överenskmmelse Inte medverkat i behandlingen under längre tid än en vecka Upprepade återfall i missbruk av narktika (efter bedömning ch varning) Missbrukar alkhl i sådan mfattning att det innebär en påtaglig medicinsk risk Manipulerar med urinprver upprepade gånger t.ex. kmmer ej på avtalad tid, lämnar falska prv Dömts för narktikabrtt sm har vunnit laga kraft Vid ett beslut m uteslutning ska rsakerna ch händelserna sm föranlett uteslutningen dkumenteras i jurnalen. Vid detta tillfälle gör läkaren en individuell bedömning av nedtrappningen av substitutinsbehandlingen. En ansökan att återinträda i prgrammet kan först ske efter tre månader. Planerad avveckling Läkemedelassisterad behandling kan avvecklas m läkare bedömer att syftet med behandlingen är uppnådd ch att man antar att resultatet kan bestå. Avvecklingen får endast ske efter att det föreligger en stabilisering av hälstillståndet ch detta skett under minst ett år. Avvecklingen ska så långt sm möjligt ske i samråd med patienten. Avvecklingen skall nga planeras, kntrlleras ch dkumenteras. När avvecklingen har slutförts skall patienten erbjudas uppföljning i sex månader. Misslyckas nedtrappningen ska försöket att avveckla läkemedelassisterad behandlingen medelbart avbrytas. Uppföljning av vården Resultat av läkemedelassisterad behandling sm bedrivs inm berendeenheten skall kntinuerligt följas upp. Prgrammet ska årligen utvärderas genm sammanställningar av registerdata från patienter, resultatsmått från skattningsinstrument ch registrering av insatser. Resultatet skall återkpplas till vårdgivaren via klinikens årliga kvalitetsberättelse. Riktlinjerna skall revideras m det sker förändringar inm verksamheten eller vid förändringar av Scialstyrelsens föreskrifter ch kntinuerligt vart annat år. Falun den 5 mars 2012 Per Söderberg B Sjödin Rnny Lundh Verksamhetschef Överläkare, specialist i Enhetschef Allmänpsykiatriska Allmänpsykiatri Berendemttagningen Kliniken Falun & Säter Berendemttagningen Falun Avdelning 65 Läkemedelassisterad behandling vid piatberende versin 1.8

8 Bilaga 1 Ö 15 - Vårdplan, Läkemedelassisterad behandling vid piatberende Sökrd Id Typ Definitin Samtycke Fritext Ange att patienten har samtycke till utlämnande av uppgifter Handläggare Fritext Namn scialförvaltningen Behandlare Fritext Behandlare inm berendeenheten Namn ch yrke. PAL Fritext Patientansvarig läkare. Närstående Fritext Patientens anhöriga eller närstående Namn Arbetsgivarekntaktpersn Fritext Namn Öppenvårdsteam Enval Ange psykiatriskt team sm ansvarar för öppenvårdsbehandlingen Kntaktrsak Fritext Orsak sm häls- ch sjukvårdspersnal anger för patients öppenvårdsbesök. Medicinska mål Fritext Medicinska behv ch mål, för vad behandlingen vill uppnå inm en bestämd tidsram. Omvårdnads mål Fritext Omvårdnadsbehv ch mål, för vad behandlingen vill uppnå inm en bestämd tidsram. Psyklgiska mål Fritext Psyklgiska behv ch mål, för vad behandlingen vill uppnå inm en bestämd tidsram. Sciala mål Fritext Sciala behv ch mål, för vad behandlingen vill uppnå inm en bestämd tidsram. Bedömning Fritext Åtgärd i frm av ett mdöme grundat på insamlad infrmatin Samrdning Fritext Avser åtgärder sm syftar till krdinatin av lika aktörers åtgärder för den enskilde. Måluppfyllelse Fritext Utvärdering av vårdplanens mål ch delmål. Vårdplansrevidering Fritext Datum för utvärdering/revidering av vårdplanen. GAF symtm Enval Enligt separat skattningsskala (bilaga) 0= tillräcklig infrmatin GAF funktin Enval Enligt separat skattningsskala (bilaga) 0= tillräcklig infrmatin Resultat Fritext Utvärdering av genmförda åtgärder Läkemedelassisterad behandling vid piatberende versin 1.8

9 Bilaga 2 Överenskmmelse inför behandling vid piatberende Denna överenskmmelse beskriver villkren för behandling vid piatberende. Överenskmmelsen upprättas mellan patienten, företrädare för scialförvaltningen (m patienten är föremål för insatser från scialtjänsten) ch ansvarig på berendemttagningen. Syftet med behandlingen är att patienten ska upphöra med sitt missbruk ch få en förbättrad hälsa ch scial situatin. Patientens namn: Persnnummer: Följande regelverk gäller efter att beslut m behandling har fattats En individuell vårdplan upprättas utifrån utredningen sm genmförts i samarbete mellan scialtjänsten ch berendemttagningen. Vårdplanen finns dkumenterad i häls- ch sjukvårdens datajurnal. Patienten ska innan prgrammet påbörjas vara negativ avseende narktiska preparat, bedömts vara kliniskt drgfri (ej piater). Läkemedelsadministratinen kan påbörjas när betalning av läkemedel registrerats. Patienten är fri att när sm helst avbryta behandlingen ch ska då i samråd med den behandlande läkaren trappa ner medicinen. De mediciner sm blir över är förverkade. Uppföljning av prgrammet sker via intervjuer ch lika skattningsskalr enligt fastställda rutiner. Rutiner vid behandlingen Medicinen skall intagas på berendemttagningen, efter individuellt överenskmmen återbesökstid. Övervakade urinprv eller bldprver lämnas på uppmaning. Hämtning av medicin sker enligt det schema sm är fastslaget i vårdplanen. Läkemedelassisterad behandling vid piatberende versin 1.8

10 Patientens ansvar under behandlingen Att berätta för sina kntaktpersner (scialtjänsten ch berendevården) m det uppstår risk för avvikelser i prgrammet, ch föreslå ny vårdplanering i syfte att förhindra återfall. Att ha ett rdnat bende. Att följa vårdplanen, genmföra planerade aktiviteter ch sysselsättning Att inte bruka alkhl i sådan mfattning att det innebär en påtaglig medicinsk risk. Att inte ta någn frm av narktika. Att infrmera ch diskutera med ansvarig läkare m annan läkemedelsbehandling pågår, särskilt psykiatrisk medicinering. Att det finns ett öppet ch ärligt samarbete mellan aktuella samarbetspartner sm t.ex. scialtjänsten, kriminalvården/frivården, plisen, apteket ch häls- ch sjukvården. Berendemttagningens ansvar under behandlingen Överläkare ges rätten att kntrllera aktuella läkemedel via apteket. Persnalen på berendemttagningen ges rätten att kntakta namngivna anhöriga ch kalla till anhörig/nätverksträffar. Om patienten inte förmås medverka till att syftet med behandlingen kan uppnås ch inte följa denna överenskmmelse, kmmer ansvarig läkare ta ställning till m behandlingen ska avbrytas. Det sker en uteslutning ur prgrammet m; Upprepade återfall i missbruk av narktika Missbruk av alkhl (medicinsk risk) Upprepade gånger manipulerar med urinprver Dömd för narktikabrtt Falun den Patient Scialsekreterare Överläkare Berendemttagningen Falun Läkemedelassisterad behandling vid piatberende versin 1.8

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Behandlingsprogram. LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Metadonprogrammet

Behandlingsprogram. LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Metadonprogrammet Behandlingsprogram LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende Metadonprogrammet Verksamhetsområde Beroende- och neuropsykiatri Psykiatridivisionen Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad HT 2014 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gudhemssklan, enhet Gudhem Skla/sklbarnmsrg Läsåret 2014/2015 Rektr Bitr. Rektr Margareta Lindmark Hlm Enhet Gudhem, B-U förvaltningen Claes

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinje 2015-03-18 Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-03-18 Dokumentet ersätter Riktlinjer för vård-

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer