Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Upprättad HT 2014 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gudhemssklan, enhet Gudhem Skla/sklbarnmsrg Läsåret 2014/2015 Rektr Bitr. Rektr Margareta Lindmark Hlm Enhet Gudhem, B-U förvaltningen Claes Hagman Besöksadress: Klstervägen 24 Pstadress: Bx 4189, Gudhem Tel:

2 Inledning Enhet Gudhem har upprättat ett förankrat handlingsprgram sm beskriver hur vi arbetar främjande, förebyggande ch åtgärdande för att mtverka alla frmer av kränkande behandling. Vi har upprättat rutiner för hur vi ska dkumentera aktuella ärenden i det direkta arbetet mt kränkande behandling. All persnal ska ta avstånd från alla tendenser till kränkning. I bilaga 3 finns en beskrivning vad kränkande behandling är. Vidare beskrivs handlingsplaner för kränkningar sm äger rum mellan elever såväl sm mellan persnal ch elever. När insatser görs upprättas mål ch hänsyn tas till ffentlighetsprincipen. Uppdraget FN:s knventin m barnets rättigheter Se bilaga 1 Skllagen (Skllagen från 2011) Se bilaga 2 Lagen m förbud mt diskriminering ch annan kränkande särbehandling Se bilaga 3 Sklans mål ch riktlinjer Se bilaga 4 Instruktiner till anmälan av diskriminerande/kränkande behandling Se bilaga 5 Anmälan av diskriminerande/kränkande behandling Se bilaga 6 Dkumentatin av samtal Se bilaga 7

3 Ansvar I skllagen från 2011, 6 kap 8 står: Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder sm behövs för att förebygga ch förhindra kränkande behandling av barn ch elever. Planen ska innehålla en redgörelse för vilka av dessa åtgärder sm avses att påbörjas eller genmföras under det kmmande året. En redgörelse för hur de planerade åtgärderna har genmförts ska tas in i efterföljande års plan. All persnal sm arbetar på enhet Gudhem ansvarar för att reagera när någn utsätts att rapprtera till Trygghetsgruppen det man iakttagit Kartläggning Individnivå: I slutet av vårterminen under maj månad - genmförs en digital trygghetsenkät ansvar mentrerna Enkätfrågr sm berör hur elevens trivs på sklan fylls i inför varje utvecklingssamtal via Unikum ch elevens upplevelse av den psyksciala miljön tas upp ch diskuteras vid utvecklingssamtalet ansvar mentr Gruppnivå: En enkät i frm av exempelvis ett scigram, görs vid behv i klasser för att kunna bedöma klimatet i klassen ansvar kuratr Enskilda ch gruppsamtal genmförs i klasserna vid behv ansvar mentrerna Verksamhetsnivå: Trygghetsgruppen bserverar ch diskuterar de sciala strukturerna samt studiemiljön, rastch krridrmiljön etc. Trygghetsgruppen träffas en gång per vecka. Ansvar - gruppen/rektr bestämmer åtgärder utifrån våra bservatiner. Implementering/förankring Planen mt diskriminering ch kränkande behandling förankras hs elever, föräldrar (elevråd ch föräldraförening) ch persnal genm följande: Elever Elevrådet på år 6-9 avsätter tid till fördjupning ch synpunkter på Planen mt diskriminering ch kränkande behandling i samband med att planen nyupprättas i början av läsåret ansvar elevrådsansvarig persnal. Elevrådet år F-5 får en genmgång samt får ge synpunkter på Planen mt diskriminering ch kränkande behandling i samband med att planen nyupprättas i början av läsåret ansvar mentrerna.

4 Elevrådsmedlemmarna på år F-5 samt år 6-9 tar sedan med sig planen till sina klassråd. Utifrån elevernas ålder anpassas språket i denna genmgång. Ansvar elevrådsansvarig persnal på 6-9 samt mentrerna på år F-5. Föräldrar På föräldraföreningens första möte under höstterminen diskuteras Planen mt diskriminering ch kränkande behandling ch föräldraföreningen ges möjlighet att ge synpunkter ett nyupprättande av planen ansvar rektr. Persnal Den nyupprättade Planen mt diskriminering ch kränkande behandling presenteras därefter för all persnal vid ett APT ansvar rektr. Planen mt diskriminering ch kränkande behandling finns alltid uppdaterad på sklans hemsida ansvar rektr. Vid nyanställningar presenteras Planen mt diskriminering ch kränkande behandling ansvar rektr. Utvärdering Planen mt diskriminering ch kränkande behandling upprättas i början av höstterminen varje år genm att: Enkätfrågr sm berör hur eleven trivs på sklan fylls i inför varje utvecklingssamtal via Unikum ch elevens upplevelse av den psyksciala miljön tas upp ch diskuteras vid utvecklingssamtalet ansvar mentr En trygghetsenkät genmförs digitalt under våren ch sammanställs sedan stadievis/sklvis ch analyseras sedan av Trygghetsgruppen ansvar rektr Planen mt diskriminering ch kränkande behandling granskas på elevrådsmöte. Elevrådet får då i uppdrag att ta upp ch diskutera planen på klassråden ch synpunkter tas sedan med tillbaka till elevrådet ansvar elevrådsansvarig persnal Elevrådet (3-5) ges tid på möte att diskutera Planen mt diskriminering ch kränkande behandling ansvar mentr Inkmmande synpunkter från elever, persnal ch föräldrar behandlas i Trygghetsgruppen ansvar Trygghetsgruppens medlemmar Den nya planen läggs ut på sklans hemsida ansvar rektr I slutet av varje läsår utvärderas arbetet i Trygghetsgruppen ansvar rektr

5 Årscykel SEPTEMBER Ny plan mt diskriminering ch kränkande behandling upprättas för kmmande läsår med förebyggande åtgärder utifrån vårens trygghetsenkät ch statistik ansvar Trygghetsgruppens medlemmar/rektr i samarbete med elevråden på år F-5 samt år 6-9 ch föräldraföreningen Den nyupprättade planen mt diskriminering ch kränkande behandling presenteras för all persnal på APT ansvar rektr Den nyupprättade planen mt diskriminering ch kränkande behandling presenteras för alla klasser ansvar elevrådens medlemmar, i de yngre åren även ev juni mentr Den nyupprättade planen mt diskriminering ch augusti september kränkande behandling presenteras för föräldraföreningen ch läggs ut på sklans hemsida ansvar rektr Den nyupprättade planen mt diskriminering ch kränkande behandling presenteras vid läsårets första föräldramöten ansvar mentrerna Gudhemskampen genmförs ansvar mentrerna AUGUSTI Höstterminen inleds med ett par mentrsdagar då elever ch mentrer gör lika samarbetsaktiviteter, ex cykelhajk med övernattning, bakch lekdag, etc ansvar mentrerna JUNI Sammanställning av statistik vilka typer av kränkande behandling har förekmmit - ansvar rektr, sm tar med till Trygghetsgruppens efterföljande möte Blivande 4:r ch blivande 6:r träffas för MAJ En digital trygghetsenkät genmförs i alla klasser ansvar mentrerna Sammanställning av trygghetsenkäten/identi fiering av riskfaktrerna ansvar rektr, sm tar med till Trygghetsgruppens efterföljande möte att lära känna varandra ansvar mentrerna i år 3 i Elevrådens, år F-5 samt Trbjörntrp ch Gudhem 6-9, utvärderas genm resp mentrerna i år 5 i samtal med slumpvis Brddetrp ch Gudhem utvalda klassrepresentanter ansvar elevrådsansvarig persnal Trygghetsgruppens arbete under läsåret utvärderas genm samtal med elevråd ansvar rektr Planering för genmförande av Gudhemskampen

6 Visin ch mål med arbetet mt diskriminering ch kränkande behandling Målet med arbetet mt diskriminering ch kränkande behandling på sklan är att: Alla, barn/elever ch vuxna ska känna sig trygga, delaktiga ch väl bemötta på vår skla Riskfaktrer Resultat på enkätfrågr, klassrumsdiskussiner ch intervjuer har givit ss nedanstående riskfaktrer att arbeta med under läsåret. Dessa ska mätas ch utvärderas genm den trygghetsenkät sm genmförs under maj månad. F-5 Utifrån de svar vi fick på den enkät vi gjrde i år 4 ch 5 gick vi ut, två ch två, till alla klasser (F- 5) för att hålla klassrumsdiskussiner. Innan vi startade diskussinerna delgav vi eleverna svaren från enkäterna. Frågan vi ställde till eleverna var: Vad tycker du att vi kan göra så att man inte känner så här (trygg på vissa platser)? År 5: År 4: År 3: År 2: År 1: Välja att gå utevägen Enklare m det finns någn man känner i 6-9:an Ha med en kmpis Inte åka flera på linbanan Man känner sig trygg bland människr man inte känner Inte vara på platser där man känner sig trygg Vara försiktig De yngre (eleverna) kan behöva rastvakter ute Det ska finnas vuxna ute på rastvakt Gemensamma aktiviteter med alla årskurser Prata med läraren, ta upp det på elevrådet Ta brt snurran eller flytta den Trångt när vi går till matsalen, i kapprummet Inga böcker där vi hänger kläderna när vi äter Tråkigt när de stra eleverna stökar till det t.ex. inte drar in fötterna när man går förbi Upptagna platser i matsalen ibland Inte vara där man känner sig trygg Man går till den sm är ledsen Gå med kmpis/kmpisar Inte titta på dm Lära känna dm lite. Säga hej Spela ftbll tillsammans Vara trevlig Bra med rastvakt

7 När jag blir rlig så pratar jag med en vuxen, m jag inte hittar en vuxen så hjälper en kmpis mig att göra det. Ta hjälp av stra elever Skyddsänglarna kan leka en eller rdna så man kan leka med någn kmpis Göra någt med de äldre eleverna, t ex spela ftbll F-klassen: Man frågar m någn vill leka m man är ensam Viktigt med rastvakt Sammanfattning: Ett återkmmande svar då det gäller att känna sig trygg på sklgården är att helt enkelt undvika de platser sm upplevs trygga är det platser man upplever behagliga går man helt enkelt inte dit! Många barn upplever ckså att det är tryggt att ha en rastvakt ute under rasterna. Vi upplevde det att det var viktigt för eleverna i år F-5 att lära känna de äldre (6-9) eleverna på sklan, det skulle öka känslan av trygghet då man vistas i de utrymmena där de äldre är. I vårt arbete med enkät ch uppföljning av denna har vi flera gånger ställt ss frågan, efter att ha diskuterat med eleverna, m det vi vill undersöka när vi (vuxna) använder rdet trygghet är det samma sm eleverna tänker på när de använder rdet trygg. I flera diskussiner så framkmmer det att trygg är ett rd sm många inte är säkra på vad det betyder. Ord sm rädd, ensam ch säker är rd sm eleverna mer kan relatera till. Detta är viktigt att ta med ss när vi tar upp saker med barnen, vi måste säkerställa att vi pratar sm samma saker. Många gånger tar vi för givet att eleverna vet vad vi menar. 6-9 Vid fkusintervju med åk 6-9 framkm följande: Vad är viktigt för att jag ska känna att rasten är meningsfull så att jag kan återhämta mig så mycket sm möjligt inför nästa lektin? Fördela rasterna bättre under veckan ca 15 min mellan lektinerna Inte bara 5 minuters rast en hel dag. Det blir för många lika lektiner ch det blir jbbigt Åtminstne en lång rast inm ramschemat Schemalägga att rasterna är ungefär lika långa utan att det påverkar dagens längd för mycket. Ett par minuter hit eller dit går bra. Någt att göra Förslag på någt att göra: pingisbrd, nytt biljardbrd, tv-spel plus en ny TV, studsmatta, massagestl, mer sitt platser, grupprum, vilrum, tyst rum, lika spel, X-bx Bra rdning i uppehållsrummet Fler ch fasta papperskrgar Sprid saker att syssla med så att alla elever är i uppehållsrummet Musik Alla elever måste hjälpa till att inte skräpa ner Inga lösa kuddar i sffrna Fler vuxna Inte förstöra de möbler vi har Elevrådet ansvarar alla hjälps åt Köpa in fler sittplatser, slänga trasigt. Kanske på secndhand.

8 Sittpuffar i uppehållsrummet. Brd ch stlar ute. Tid att byta m innan ch efter idrttshallen Längre raster före ch efter idrtten, måste tänkas på vid schemaläggning Autmat med dricka, kaffe, mackr etc Eleverna vill gärna klla upp ch se m det finns någt företag sm kan ställa en autmat med lika saker här. De trr att maten mm kan vara dyr Fiket ska vara öppet både för- ch eftermiddag Alla årskurser ska ha inte ha rast samtidigt Vad är viktigt för att jag ska känna trygghet, matr ch matlust i matsalen? Det ska vara lugnt ch tyst Inte behöva sitta i krridren Alla måste tänka på att inte skrika Lärarna ska säga ifrån, men det behövs inga matvakter Eleverna ska säga till varandra 5 tysta minuter Mer brd mer stlar mer utrymme Ha ett öra i matsalen fast i undertnen så skulle det kanske eleverna låta mer då Eleverna ska sluta klaga på maten ch ta eget ansvar så blir det trevligare Det ska vara städat ch rent på brden ch på glvet Alla trkar upp efter sig ch plckar upp det man eventuellt har spillt på glvet Mattanterna kan trka lite ftare Eleverna ska trka matplasten efter sig. Men de tycker att vattnet ch trasrna är äckliga. Eleverna vill heller ha trasrna upphängda så att de kan skölja av dem Eleverna behöver ha matvakter för att de ska trka platsen efter sig Ha någn att sitta med Alla måste ta ansvar Lite extra stlar i matsalen att ta till Maten ska vara varm ch färdiglagad (ej bränd) Maten ska se gd ut Rätt mat på rätt plats. Inte blandat i byttan. Ska det vara sallad i byttan så ska det vara bara sallad Ha maträtter sm eleverna gillar mer Maten ska vara närprducerad Det ska vara rent ch inte kladdigt ch blandat ch spillt i uppläggningsfat ch salladsbrd Man får inte slabba när man tar mat Man ska inte gräva runt i matskålarna Lck på salladen Brickbrädrna ska vara raka så att man kan ställa ner tallriken på den Man har inte salladsbyttr i mitten Eleverna är värdar för sin klass lika dagar eller en vecka i taget. Trka ch ställa i rdning Fler rätter att välja på Det måste finnas alternativa rätter när det anges på menyn Gröt sm alternativ till maten Olika srters frukt sm efterrätt, sm de har i Stenstrp Två rätter t ex på fredagar

9 Främjande arbete F Det finns vuxen persnal ute på alla raster för F-5 samt matvakter i matsalen under lunchen ansvar mentrerna Eleverna i de yngre åren har en hemlig kmpis sm man är extra mtänksam mt ansvar mentrerna Styrda rastaktiviteter på lunchraster 2 dagar/v jämna veckr ch 3 dagar/v jämna veckr ansvar elevhälsknsulent Eleverna i år 6 kmmer att läsa egenskrivna texter för eleverna i yngre åldrar ansvar svensklärare i år 6 Elevrådet på år 6-9 tar upp frågr m diskriminering ch kränkande behandling på sina möten ansvar elevrådsansvarig persnal Sklan samarbetar med elevskyddsmbuden genm att de medverkar vid skyddsrnden en gång per termin samt vid Trygghetsgruppens möten två gånger per termin ansvar rektr År 7 arbetar under SO-lektiner med könsrller ch massmedia t ex hur könssteretyper i vårt samhälle förstärks i reklam ansvar SO-lärare i år 7 Hela sklan Vi har klassråd sm har ett möte per vecka ansvar mentrerna Vi har en Trygghetsgrupp med sklledning, pedagger ch elevhälsteam sm träffas en gång per vecka. Där lyfts kränkningar sm skett ch åtgärder beslutas samt ansvariga för ärendet utses. Anteckningar förs vid mötena ch åtgärder följs upp. Ansvar Trygghetsgruppens rdförande samt rektr All persnal arbetar, vid varje arbetslagsknferens, med värdegrundsfrågr ch erfarenhetsbyte. Ansvar att bevaka att frågan lyfts Trygghetsgruppens representant ch/eller arbetslagsledare All persnal ansvarar för att upprätta förståelse för de likheter sm finns i sklan för att minska risken för diskriminering Vid överlämningsknferenser diskuteras hur klassen har arbetat med det förebyggande arbetet samt m/hur kränkande behandling har förekmmit ansvar mentrerna Klassrumsplacering upprättas ansvar mentrerna All gruppindelning sköts av lärarna ansvar lärarna Varje år erbjuds eleverna i förskleklass, år 2, 4 ch 7 hälssamtal med sklsköterskan ansvar sklsköterskan. Se till att trasiga saker lagas, kltter tas brt, med elevers hjälp smycka ch fräscha upp sklan ansvar rektr En tavla sätts upp med namn ch bild på samtliga skyddsänglar/elevråd 6-9 ch beskrivning av arbetsuppgifter ansvar elevrådsansvarig persnal

10 Fritidsgården Vi har byggt upp ett kntinuerligt samarbete med Fritidsgårdens persnal genm att samma persnal arbetar i sklan ch på fritidsgården ansvar rektr Fritidsgården är öppen, tisdag ch nsdag kväll, för ungdmar från år 6. Persnal arbetar både i sklan ch på fritidsgården ansvar rektr Olika aktiviteter genmförs på fritidsgården, för att stärka gruppgemenskapen ansvar fritidsgårdens persnal Mdell sm används i diskussiner med elever, enskilt ch i grupp, i det förebyggande arbetet ch i akuta fall av mbbning eller annan kränkande behandling A-F är en del av mbbningen. Så länge man inte tar avstånd är man delaktig. Samtal hemma ch i sklan m dessa rller är viktigt. Både i förebyggande fall ch i händelse av mbbning. Samtal på sklan m de lika rllerna sm finns i en mbbningssituatin sker.

11 Förebyggande arbete utifrån riskfaktrerna All persnal sm arbetar på enhet Gudhem ansvarar för att rapprtera till Trygghetsgruppen när man iakttagit förhållanden sm kräver förebyggande åtgärder Förstärka rastvärdar vid trygga platser (utifrån Trygghetsenkäten ch vid akut behv) ansvar rektr Elever i behv av Repulse-utbildning kan få detta genm scialtjänst Riktat arbete med kill- ch tjejgrupper under ledning av kuratr ansvar kuratr Pririterade mråden för elevråden i år F-5 samt år 6-9 att arbeta med under läsåret 14/15 är: 1. Vara delaktiga i planering ch genmförandet av lika gruppstärkande aktiviteter ansvar elevrådsansvarig persnal 2. Följa upp trygghetsenkäten ansvar elevrådsansvarig persnal 3. Följa upp de riskfaktrer sm identifierats vid bservatiner ch fkusgruppsintervjuer ansvar elevrådsansvarig persnal Kmpetensutveckling Vid eventuellt behv finns möjlighet att vidareutbilda sig inm mrådet Åtgärdande arbete/handlingsplanerna Handlingsplan vid knflikter Den vuxne sm ser eller får kännedm m en knflikt reder ut eller ser till att knflikten blir utredd. Den vuxne utreder även m maktförhållandet är jämlikt. Elevens egen upplevelse ligger till grund för hur knflikten löses. Om en elev upplever sig kränkt behandlar vi det sm en kränkning ch anmäler detta enligt gällande rutin i Falköpings kmmun i kmmunens ärendehanteringssystem. Föräldrarna får en kpia av anmälan. Vid samtal med elever ska alltid två vuxna delta, en sm samtalar ch en sm dkumenterar.

12 Handlingsplan över hur all persnal ska agera vid alla frmer av diskriminering ch kränkande behandling Kränkning mellan elev/elevgrupp elev/elevgrupp All persnal verksam inm enhet Gudhem har ansvar för att agera enligt nedanstående punkter när en elev/vuxen upplever sig kränkt. Steg 1 Misstanke m kränkning Den vuxne sm ser eller misstänker en kränkning ska han/hn medelbart reagera. Den vuxne tar reda på vad sm hänt, vilka elever sm varit inblandade ch försöker lösa prblemet genm samtal. Den vuxne infrmerar mentr m händelsen samt lämnar över dkumentatin över händelseförlppet till Trygghetsgruppen. Eleven/elevgruppen får en chans att ändra sitt beteende. Steg 2 När någn är kränkt Den vuxne sm får kännedm m kränkningen, reagerar medelbart. Den vuxne tar reda på vad sm hänt, vilka elever sm varit inblandade ch försöker lösa prblemet genm samtal. Den vuxne infrmerar mentr m händelsen samt lämnar över dkumentatin över händelseförlppet till Trygghetsgruppen. Den sm utsatt någn för kränkning får, m Trygghetsgruppen/mentr anser att det är lämpligt, tillfälle att själv gå hem ch berätta m händelsen för vårdnadshavare innan mentrn ringer föräldrarna. Mentr/mentrer kntaktar vårdnadshavare till båda parter. Rektr/kuratr rapprterar händelsen i kmmunens ärendehanteringssystem. Eleven får en chans att ändra sitt beteende. Mentr följer upp ärendet inm två veckr ch infrmerar rektr. Steg 3 Vid upprepade händelser. Det sm definieras sm mbbning. Definitin av mbbning Mbbning är en frm av kränkande behandling sm innebär en upprepad negativ handling när någn eller några medvetet ch med avsikt tillfgar eller försöker tillfga en annan skada eller behag. Trygghetsgruppen träffas varje vecka för att gå igenm inkmna ärenden. Vid akut behv tar den vuxne direkt kntakt med Trygghetsgruppen. Den utsatte ch m den sm utsätter är känd, intervjuas av två representanter ur Trygghetsgruppen, en sm samtalar ch en sm dkumenterar. Intervjuteknik: Ta reda på fakta. Var? Hur? När?

13 Trygghetsgruppen arbetar inspirerad av mdellerna Farsta ch Gemensamt prblem, men efter en reviderad mdell utifrån Sklverkets utvärdering ch riktlinjer. Trygghetsgruppen beslutar m metd: 1. Knfrntatinssamtal med uppföljningssamtal inm en till två veckrmedlingssamtal med uppföljningssamtal efter två veckr. 2. Arbete med gruppstärkande övningar/värderingsövningar med utvärdering. Mentr/mentrer kntaktar samma dag vårdnadshavarna till både den utsatte ch den sm kränker. Steg 4 Ytterligare åtgärder Trygghetsgruppen initierar till EHK. Rektr avgör m anmälan ska göras till plis eller scialtjänst samt kallar till EHK. Vid akut händelse av allvarlig art, exempelvis misshandel eller sexuella övergrepp mellan elev/elevgrupp elev/elevgrupp Omedelbar reaktin från den vuxne. Den vuxne samtalar med den/de drabbade. Mentr/mentrer till den drabbade eleven ch vid behv rektr ch/eller trygghetsgruppsrepresentant kallas in ch deltar vid samtalen med eleven/eleverna. Samtal med föräldrar samma dag. Rektr avgör när, hur ch m föräldrar ska sammankallas till en EHK. Rektr avgör m anmälan ska göras till plis eller scialtjänst. Handlingsplan över hur all persnal ska agera vid alla frmer av kränkande behandling Kränkning mellan vuxen elev/elevgrupp/vuxen All persnal verksam inm enhet Gudhem har ansvar för att agera enligt nedanstående punkter när en elev/vuxen upplever sig kränkt. Steg 1 Misstanke m kränkning Den sm misstänker kränkning mellan vuxen ch elev/elevgrupp/vuxen ska reagera medelbart. Den vuxne sm får kännedm m kränkningen, tar reda på vad sm hänt, vilka elev/elever ch vuxen/vuxna sm varit inblandade ch försöker lösa prblemet genm samtal. Om prblemet kvarstår infrmeras rektr. Steg 2 Handlingsplan när någn elev blivit kränkt av en vuxen Den vuxne sm får kännedm m att en elev känner sig kränkt av en vuxen i sklan reagerar medelbart. Den vuxne tar reda på vad sm hänt, vilken/vilka vuxna sm varit inblandade ch försöker lösa prblemet genm samtal. Den vuxne infrmerar händelsen till rektr samt lämnar över dkumentatin över händelseförlppet.

14 Rektr/kuratr rapprterar händelsen i kmmunens ärendehanteringssystem. Den sm utsatt någn för kränkning får tillfälle att själv ge sin bild av händelsen för elev ch lärare sm tagit emt den anmälda händelsen samt till rektr. Den sm utrett händelsen, mentr eller rektr ch samtalat med eleven ringer hem till hemmet. Den vuxne får en chans att ändra sitt beteende. Mentr följer upp ärendet ch infrmerar rektr. Handlingsplan när någn vuxen upplever sig kränkt av en vuxen eller elev Den vuxne sm känner sig kränkt av elev eller annan vuxen ska reagera medelbart. Den vuxne kntaktar rektr. Rektr samtalar med den vuxne. Om kränkning knstateras dkumenteras detta enligt gällande rutin i Falköpings kmmun. Rektr/kuratr rapprterar händelsen i kmmunens ärendehanteringssystem. Vidare arbete sker inm ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Steg 3 Vid upprepade händelser. Det sm definieras sm mbbning. Definitin av mbbning Mbbning är en frm av kränkande behandling sm innebär en upprepad negativ handling när någn eller några medvetet ch med avsikt tillfgar eller försöker tillfga en annan skada eller behag. Den vuxne tar kntakt med Trygghetsgruppen ch infrmerar rektr. Trygghetsgruppen tar beslut m eventuella åtgärder ch förebyggande arbete. Rektr avgör m anmälan ska göras till plis eller scialtjänst. Vid akut händelse av allvarlig art mellan vuxen elev/elevgrupp Omedelbar reaktin från den vuxne sm fått kännedm m händelsen. Den vuxne samtalar med den/de drabbade. Den vuxne hänvisar alla inblandade till rektrsexpeditinen. Mentr till den drabbade eleven kallas in ch deltar vid samtalen med eleven/eleverna. Samtal med föräldrar samma dag. Rektr avgör när, hur ch m föräldrar ska sammankallas till en EHK. Rektr agerar utifrån kmmunens plicy m Ht ch våld ch avgör m anmälan ska göras till plis eller scialtjänst. Vid akut händelse av allvarlig art mellan vuxen vuxen Rektr infrmeras ch agerar utifrån kmmunens plicy m Ht ch våld.

15 Litteraturlista Skllagen från 2011 Diskrimineringslagen Lgr -11 Allmänna råd ch kmmentarer. Arbetet mt diskriminering ch kränkande behandling Sklverket Försklans ch sklans värdegrund förhållningssätt, verktyg ch metder Sklverket Utvärdering ch metder av mbbning, Sklverkets rapprt 353 Sklverket Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Sklverket Sklan en arena för mbbning Sklverket Trygghet ch studier i sklan Sklverket Ordningsregler för en trygg ch lärande sklmiljö Sklverket Systematiskt kvalitetsarbete för sklväsendet - Sklverket (www.sklverket.se). Med kränkning sm måttstck. Om planerade bemötanden av främlingsfientliga uttryck i gymnasiesklan Emma Arneback Skla i nrmer Lena Martinssn, Eva Reimers När sklan gör skillnad Sabine Gruber Det värderande ögat: Observatin, utvärdering ch utveckling i undervisning ch handledning C Bjørndal Nrmkritisk pedaggik. Makt, lärande ch strategier för förändring Janne Brmseth, Frida Darj Mbbning bland barn ch ungdmar Dan Olweus. Rädda barnen Mbbning i sklan Dan Olweus Beredskap mt mbbning Svensk Facklitteratur Slåss för det gda Björn Lindell Förebygga diskriminering ch kränkande behandling DO, BEO ch Sklinspektinen Den nda dagen, m kränkningar i sklan Maria Hildefrs et al har du blivit kränkt i sklan? - Barn- ch elevmbudet En tryggare skla Agneta Herlin, B Munthe Mänskliga rättigheter Leah Levin Lika rättigheter i sklan /handledning Diskrimineringsmbudsmannen En praktisk metd för att upptäcka ch förebygga diskriminering ch trakasserier i försklan ch sklan - Diskrimineringsmbudsmannen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Innehållsförteckning Skolans bok. Wasaskolans information med läsårstider It s learning. Policy kring elevs frånvaro och regler från CSN

Innehållsförteckning Skolans bok. Wasaskolans information med läsårstider It s learning. Policy kring elevs frånvaro och regler från CSN Innehållsförteckning Sklans bk Wasasklans infrmatin med läsårstider It s learning Plicy kring elevs frånvar ch regler från CSN Rutiner för prövning vid betyg F eller ej betyg i kurs Plicydkument för Datr/IT-användning

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013 2013-04-09 KUN2013/91 Resultat Intrduktinsprgrammet, IM, Sandvikens gymnasieskla, våren 2013 2012: 118 (av 224 enligt prcapita 6/3) elever svarade på enkäten, dvs 53 %, 53 flickr ch 65 pjkar ch 2 sm inte

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden BÅSTADS KOMMUN 1 (1) Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden Datum: Tisdagen den 13 januari 2015 Tid: Kl. 10:15-12:00 Utbildning Kl. 13:00 Sammanträde Plats: Sammanträdesrum Astrakanen Ärendepunkt/rubrik

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet

reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet reviderad 090915 Kris- ch katastrfplan för Ängab enhet Ängab enhets krisgrupp RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR Vid behv: ring SOS Alarm 112 Vi utflykter mm: huvudansvarig persnal tar med sig mbiltelefn

Läs mer

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vederslöv skola Tävelsås skola Kalvsvik skola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg Vision Vår vision är

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15 Vasaskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för skola och fritidshem Läsåret 14/15 Mål och vision Vi vill ge eleverna metoder som hjälper dem att utveckla en etisk och moralisk kompetens

Läs mer

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström Nrrvikens sklas föräldraförening Föräldrarådsmöte 2014-10-21, 18.30-20:30, prtkll 1 Mötets öppnande Viktria Tengstrand förklarade mötet öppnat ch hälsade alla välkmna till läsårets andra föräldrarådsmöte.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kungabarn. Arbetsplan 2009

Kungabarn. Arbetsplan 2009 För genmförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en arbetsplan. Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare ch övrig persnal samt företrädare för eleverna ch deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna Kviingeskolan Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Mot diskriminering Främjande av likabehandling För verksamheterna Grundskola F-6 Fritidshem Upprättad 2011-09-13 Reviderad 2014-10-14 1

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Plan mot kränkande behandling VASASKOLAN Läsåret 2014/2015 1 rev. 140901 1 Innehållsförteckning Inledning s.3 2 Uppdraget- Skollagen s.3 Diskrimineringslagen

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Trygghetsrådet består av pedagoger från varje spår samt rektor. Anja Persson, Petra Hall, Emma Eriksson och Katarina Thur.

Trygghetsrådet består av pedagoger från varje spår samt rektor. Anja Persson, Petra Hall, Emma Eriksson och Katarina Thur. Keith Haring 1 Handlingsplan för arbete med att förebygga och åtgärda mobbing, samt alla former av diskriminering och annan kränkande handling mot barn och vuxna i skolans alla verksamheter som är skola,

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässkolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässkolan Kvalitetsredvisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässklan 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ett systematiskt kvalitetsarbete... 4 3 Förskleklass... 5 4 Fritidshem... 6 4.1 Resultat... 6 4.1.1 Nrmer

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsboskolan/Sandhems skolområde med fritidshem Läsåret 2014/2015 2013-10-06 2014-06-22 2015-06-15

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer