Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Upprättad HT 2014 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gudhemssklan, enhet Gudhem Skla/sklbarnmsrg Läsåret 2014/2015 Rektr Bitr. Rektr Margareta Lindmark Hlm Enhet Gudhem, B-U förvaltningen Claes Hagman Besöksadress: Klstervägen 24 Pstadress: Bx 4189, Gudhem Tel:

2 Inledning Enhet Gudhem har upprättat ett förankrat handlingsprgram sm beskriver hur vi arbetar främjande, förebyggande ch åtgärdande för att mtverka alla frmer av kränkande behandling. Vi har upprättat rutiner för hur vi ska dkumentera aktuella ärenden i det direkta arbetet mt kränkande behandling. All persnal ska ta avstånd från alla tendenser till kränkning. I bilaga 3 finns en beskrivning vad kränkande behandling är. Vidare beskrivs handlingsplaner för kränkningar sm äger rum mellan elever såväl sm mellan persnal ch elever. När insatser görs upprättas mål ch hänsyn tas till ffentlighetsprincipen. Uppdraget FN:s knventin m barnets rättigheter Se bilaga 1 Skllagen (Skllagen från 2011) Se bilaga 2 Lagen m förbud mt diskriminering ch annan kränkande särbehandling Se bilaga 3 Sklans mål ch riktlinjer Se bilaga 4 Instruktiner till anmälan av diskriminerande/kränkande behandling Se bilaga 5 Anmälan av diskriminerande/kränkande behandling Se bilaga 6 Dkumentatin av samtal Se bilaga 7

3 Ansvar I skllagen från 2011, 6 kap 8 står: Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder sm behövs för att förebygga ch förhindra kränkande behandling av barn ch elever. Planen ska innehålla en redgörelse för vilka av dessa åtgärder sm avses att påbörjas eller genmföras under det kmmande året. En redgörelse för hur de planerade åtgärderna har genmförts ska tas in i efterföljande års plan. All persnal sm arbetar på enhet Gudhem ansvarar för att reagera när någn utsätts att rapprtera till Trygghetsgruppen det man iakttagit Kartläggning Individnivå: I slutet av vårterminen under maj månad - genmförs en digital trygghetsenkät ansvar mentrerna Enkätfrågr sm berör hur elevens trivs på sklan fylls i inför varje utvecklingssamtal via Unikum ch elevens upplevelse av den psyksciala miljön tas upp ch diskuteras vid utvecklingssamtalet ansvar mentr Gruppnivå: En enkät i frm av exempelvis ett scigram, görs vid behv i klasser för att kunna bedöma klimatet i klassen ansvar kuratr Enskilda ch gruppsamtal genmförs i klasserna vid behv ansvar mentrerna Verksamhetsnivå: Trygghetsgruppen bserverar ch diskuterar de sciala strukturerna samt studiemiljön, rastch krridrmiljön etc. Trygghetsgruppen träffas en gång per vecka. Ansvar - gruppen/rektr bestämmer åtgärder utifrån våra bservatiner. Implementering/förankring Planen mt diskriminering ch kränkande behandling förankras hs elever, föräldrar (elevråd ch föräldraförening) ch persnal genm följande: Elever Elevrådet på år 6-9 avsätter tid till fördjupning ch synpunkter på Planen mt diskriminering ch kränkande behandling i samband med att planen nyupprättas i början av läsåret ansvar elevrådsansvarig persnal. Elevrådet år F-5 får en genmgång samt får ge synpunkter på Planen mt diskriminering ch kränkande behandling i samband med att planen nyupprättas i början av läsåret ansvar mentrerna.

4 Elevrådsmedlemmarna på år F-5 samt år 6-9 tar sedan med sig planen till sina klassråd. Utifrån elevernas ålder anpassas språket i denna genmgång. Ansvar elevrådsansvarig persnal på 6-9 samt mentrerna på år F-5. Föräldrar På föräldraföreningens första möte under höstterminen diskuteras Planen mt diskriminering ch kränkande behandling ch föräldraföreningen ges möjlighet att ge synpunkter ett nyupprättande av planen ansvar rektr. Persnal Den nyupprättade Planen mt diskriminering ch kränkande behandling presenteras därefter för all persnal vid ett APT ansvar rektr. Planen mt diskriminering ch kränkande behandling finns alltid uppdaterad på sklans hemsida ansvar rektr. Vid nyanställningar presenteras Planen mt diskriminering ch kränkande behandling ansvar rektr. Utvärdering Planen mt diskriminering ch kränkande behandling upprättas i början av höstterminen varje år genm att: Enkätfrågr sm berör hur eleven trivs på sklan fylls i inför varje utvecklingssamtal via Unikum ch elevens upplevelse av den psyksciala miljön tas upp ch diskuteras vid utvecklingssamtalet ansvar mentr En trygghetsenkät genmförs digitalt under våren ch sammanställs sedan stadievis/sklvis ch analyseras sedan av Trygghetsgruppen ansvar rektr Planen mt diskriminering ch kränkande behandling granskas på elevrådsmöte. Elevrådet får då i uppdrag att ta upp ch diskutera planen på klassråden ch synpunkter tas sedan med tillbaka till elevrådet ansvar elevrådsansvarig persnal Elevrådet (3-5) ges tid på möte att diskutera Planen mt diskriminering ch kränkande behandling ansvar mentr Inkmmande synpunkter från elever, persnal ch föräldrar behandlas i Trygghetsgruppen ansvar Trygghetsgruppens medlemmar Den nya planen läggs ut på sklans hemsida ansvar rektr I slutet av varje läsår utvärderas arbetet i Trygghetsgruppen ansvar rektr

5 Årscykel SEPTEMBER Ny plan mt diskriminering ch kränkande behandling upprättas för kmmande läsår med förebyggande åtgärder utifrån vårens trygghetsenkät ch statistik ansvar Trygghetsgruppens medlemmar/rektr i samarbete med elevråden på år F-5 samt år 6-9 ch föräldraföreningen Den nyupprättade planen mt diskriminering ch kränkande behandling presenteras för all persnal på APT ansvar rektr Den nyupprättade planen mt diskriminering ch kränkande behandling presenteras för alla klasser ansvar elevrådens medlemmar, i de yngre åren även ev juni mentr Den nyupprättade planen mt diskriminering ch augusti september kränkande behandling presenteras för föräldraföreningen ch läggs ut på sklans hemsida ansvar rektr Den nyupprättade planen mt diskriminering ch kränkande behandling presenteras vid läsårets första föräldramöten ansvar mentrerna Gudhemskampen genmförs ansvar mentrerna AUGUSTI Höstterminen inleds med ett par mentrsdagar då elever ch mentrer gör lika samarbetsaktiviteter, ex cykelhajk med övernattning, bakch lekdag, etc ansvar mentrerna JUNI Sammanställning av statistik vilka typer av kränkande behandling har förekmmit - ansvar rektr, sm tar med till Trygghetsgruppens efterföljande möte Blivande 4:r ch blivande 6:r träffas för MAJ En digital trygghetsenkät genmförs i alla klasser ansvar mentrerna Sammanställning av trygghetsenkäten/identi fiering av riskfaktrerna ansvar rektr, sm tar med till Trygghetsgruppens efterföljande möte att lära känna varandra ansvar mentrerna i år 3 i Elevrådens, år F-5 samt Trbjörntrp ch Gudhem 6-9, utvärderas genm resp mentrerna i år 5 i samtal med slumpvis Brddetrp ch Gudhem utvalda klassrepresentanter ansvar elevrådsansvarig persnal Trygghetsgruppens arbete under läsåret utvärderas genm samtal med elevråd ansvar rektr Planering för genmförande av Gudhemskampen

6 Visin ch mål med arbetet mt diskriminering ch kränkande behandling Målet med arbetet mt diskriminering ch kränkande behandling på sklan är att: Alla, barn/elever ch vuxna ska känna sig trygga, delaktiga ch väl bemötta på vår skla Riskfaktrer Resultat på enkätfrågr, klassrumsdiskussiner ch intervjuer har givit ss nedanstående riskfaktrer att arbeta med under läsåret. Dessa ska mätas ch utvärderas genm den trygghetsenkät sm genmförs under maj månad. F-5 Utifrån de svar vi fick på den enkät vi gjrde i år 4 ch 5 gick vi ut, två ch två, till alla klasser (F- 5) för att hålla klassrumsdiskussiner. Innan vi startade diskussinerna delgav vi eleverna svaren från enkäterna. Frågan vi ställde till eleverna var: Vad tycker du att vi kan göra så att man inte känner så här (trygg på vissa platser)? År 5: År 4: År 3: År 2: År 1: Välja att gå utevägen Enklare m det finns någn man känner i 6-9:an Ha med en kmpis Inte åka flera på linbanan Man känner sig trygg bland människr man inte känner Inte vara på platser där man känner sig trygg Vara försiktig De yngre (eleverna) kan behöva rastvakter ute Det ska finnas vuxna ute på rastvakt Gemensamma aktiviteter med alla årskurser Prata med läraren, ta upp det på elevrådet Ta brt snurran eller flytta den Trångt när vi går till matsalen, i kapprummet Inga böcker där vi hänger kläderna när vi äter Tråkigt när de stra eleverna stökar till det t.ex. inte drar in fötterna när man går förbi Upptagna platser i matsalen ibland Inte vara där man känner sig trygg Man går till den sm är ledsen Gå med kmpis/kmpisar Inte titta på dm Lära känna dm lite. Säga hej Spela ftbll tillsammans Vara trevlig Bra med rastvakt

7 När jag blir rlig så pratar jag med en vuxen, m jag inte hittar en vuxen så hjälper en kmpis mig att göra det. Ta hjälp av stra elever Skyddsänglarna kan leka en eller rdna så man kan leka med någn kmpis Göra någt med de äldre eleverna, t ex spela ftbll F-klassen: Man frågar m någn vill leka m man är ensam Viktigt med rastvakt Sammanfattning: Ett återkmmande svar då det gäller att känna sig trygg på sklgården är att helt enkelt undvika de platser sm upplevs trygga är det platser man upplever behagliga går man helt enkelt inte dit! Många barn upplever ckså att det är tryggt att ha en rastvakt ute under rasterna. Vi upplevde det att det var viktigt för eleverna i år F-5 att lära känna de äldre (6-9) eleverna på sklan, det skulle öka känslan av trygghet då man vistas i de utrymmena där de äldre är. I vårt arbete med enkät ch uppföljning av denna har vi flera gånger ställt ss frågan, efter att ha diskuterat med eleverna, m det vi vill undersöka när vi (vuxna) använder rdet trygghet är det samma sm eleverna tänker på när de använder rdet trygg. I flera diskussiner så framkmmer det att trygg är ett rd sm många inte är säkra på vad det betyder. Ord sm rädd, ensam ch säker är rd sm eleverna mer kan relatera till. Detta är viktigt att ta med ss när vi tar upp saker med barnen, vi måste säkerställa att vi pratar sm samma saker. Många gånger tar vi för givet att eleverna vet vad vi menar. 6-9 Vid fkusintervju med åk 6-9 framkm följande: Vad är viktigt för att jag ska känna att rasten är meningsfull så att jag kan återhämta mig så mycket sm möjligt inför nästa lektin? Fördela rasterna bättre under veckan ca 15 min mellan lektinerna Inte bara 5 minuters rast en hel dag. Det blir för många lika lektiner ch det blir jbbigt Åtminstne en lång rast inm ramschemat Schemalägga att rasterna är ungefär lika långa utan att det påverkar dagens längd för mycket. Ett par minuter hit eller dit går bra. Någt att göra Förslag på någt att göra: pingisbrd, nytt biljardbrd, tv-spel plus en ny TV, studsmatta, massagestl, mer sitt platser, grupprum, vilrum, tyst rum, lika spel, X-bx Bra rdning i uppehållsrummet Fler ch fasta papperskrgar Sprid saker att syssla med så att alla elever är i uppehållsrummet Musik Alla elever måste hjälpa till att inte skräpa ner Inga lösa kuddar i sffrna Fler vuxna Inte förstöra de möbler vi har Elevrådet ansvarar alla hjälps åt Köpa in fler sittplatser, slänga trasigt. Kanske på secndhand.

8 Sittpuffar i uppehållsrummet. Brd ch stlar ute. Tid att byta m innan ch efter idrttshallen Längre raster före ch efter idrtten, måste tänkas på vid schemaläggning Autmat med dricka, kaffe, mackr etc Eleverna vill gärna klla upp ch se m det finns någt företag sm kan ställa en autmat med lika saker här. De trr att maten mm kan vara dyr Fiket ska vara öppet både för- ch eftermiddag Alla årskurser ska ha inte ha rast samtidigt Vad är viktigt för att jag ska känna trygghet, matr ch matlust i matsalen? Det ska vara lugnt ch tyst Inte behöva sitta i krridren Alla måste tänka på att inte skrika Lärarna ska säga ifrån, men det behövs inga matvakter Eleverna ska säga till varandra 5 tysta minuter Mer brd mer stlar mer utrymme Ha ett öra i matsalen fast i undertnen så skulle det kanske eleverna låta mer då Eleverna ska sluta klaga på maten ch ta eget ansvar så blir det trevligare Det ska vara städat ch rent på brden ch på glvet Alla trkar upp efter sig ch plckar upp det man eventuellt har spillt på glvet Mattanterna kan trka lite ftare Eleverna ska trka matplasten efter sig. Men de tycker att vattnet ch trasrna är äckliga. Eleverna vill heller ha trasrna upphängda så att de kan skölja av dem Eleverna behöver ha matvakter för att de ska trka platsen efter sig Ha någn att sitta med Alla måste ta ansvar Lite extra stlar i matsalen att ta till Maten ska vara varm ch färdiglagad (ej bränd) Maten ska se gd ut Rätt mat på rätt plats. Inte blandat i byttan. Ska det vara sallad i byttan så ska det vara bara sallad Ha maträtter sm eleverna gillar mer Maten ska vara närprducerad Det ska vara rent ch inte kladdigt ch blandat ch spillt i uppläggningsfat ch salladsbrd Man får inte slabba när man tar mat Man ska inte gräva runt i matskålarna Lck på salladen Brickbrädrna ska vara raka så att man kan ställa ner tallriken på den Man har inte salladsbyttr i mitten Eleverna är värdar för sin klass lika dagar eller en vecka i taget. Trka ch ställa i rdning Fler rätter att välja på Det måste finnas alternativa rätter när det anges på menyn Gröt sm alternativ till maten Olika srters frukt sm efterrätt, sm de har i Stenstrp Två rätter t ex på fredagar

9 Främjande arbete F Det finns vuxen persnal ute på alla raster för F-5 samt matvakter i matsalen under lunchen ansvar mentrerna Eleverna i de yngre åren har en hemlig kmpis sm man är extra mtänksam mt ansvar mentrerna Styrda rastaktiviteter på lunchraster 2 dagar/v jämna veckr ch 3 dagar/v jämna veckr ansvar elevhälsknsulent Eleverna i år 6 kmmer att läsa egenskrivna texter för eleverna i yngre åldrar ansvar svensklärare i år 6 Elevrådet på år 6-9 tar upp frågr m diskriminering ch kränkande behandling på sina möten ansvar elevrådsansvarig persnal Sklan samarbetar med elevskyddsmbuden genm att de medverkar vid skyddsrnden en gång per termin samt vid Trygghetsgruppens möten två gånger per termin ansvar rektr År 7 arbetar under SO-lektiner med könsrller ch massmedia t ex hur könssteretyper i vårt samhälle förstärks i reklam ansvar SO-lärare i år 7 Hela sklan Vi har klassråd sm har ett möte per vecka ansvar mentrerna Vi har en Trygghetsgrupp med sklledning, pedagger ch elevhälsteam sm träffas en gång per vecka. Där lyfts kränkningar sm skett ch åtgärder beslutas samt ansvariga för ärendet utses. Anteckningar förs vid mötena ch åtgärder följs upp. Ansvar Trygghetsgruppens rdförande samt rektr All persnal arbetar, vid varje arbetslagsknferens, med värdegrundsfrågr ch erfarenhetsbyte. Ansvar att bevaka att frågan lyfts Trygghetsgruppens representant ch/eller arbetslagsledare All persnal ansvarar för att upprätta förståelse för de likheter sm finns i sklan för att minska risken för diskriminering Vid överlämningsknferenser diskuteras hur klassen har arbetat med det förebyggande arbetet samt m/hur kränkande behandling har förekmmit ansvar mentrerna Klassrumsplacering upprättas ansvar mentrerna All gruppindelning sköts av lärarna ansvar lärarna Varje år erbjuds eleverna i förskleklass, år 2, 4 ch 7 hälssamtal med sklsköterskan ansvar sklsköterskan. Se till att trasiga saker lagas, kltter tas brt, med elevers hjälp smycka ch fräscha upp sklan ansvar rektr En tavla sätts upp med namn ch bild på samtliga skyddsänglar/elevråd 6-9 ch beskrivning av arbetsuppgifter ansvar elevrådsansvarig persnal

10 Fritidsgården Vi har byggt upp ett kntinuerligt samarbete med Fritidsgårdens persnal genm att samma persnal arbetar i sklan ch på fritidsgården ansvar rektr Fritidsgården är öppen, tisdag ch nsdag kväll, för ungdmar från år 6. Persnal arbetar både i sklan ch på fritidsgården ansvar rektr Olika aktiviteter genmförs på fritidsgården, för att stärka gruppgemenskapen ansvar fritidsgårdens persnal Mdell sm används i diskussiner med elever, enskilt ch i grupp, i det förebyggande arbetet ch i akuta fall av mbbning eller annan kränkande behandling A-F är en del av mbbningen. Så länge man inte tar avstånd är man delaktig. Samtal hemma ch i sklan m dessa rller är viktigt. Både i förebyggande fall ch i händelse av mbbning. Samtal på sklan m de lika rllerna sm finns i en mbbningssituatin sker.

11 Förebyggande arbete utifrån riskfaktrerna All persnal sm arbetar på enhet Gudhem ansvarar för att rapprtera till Trygghetsgruppen när man iakttagit förhållanden sm kräver förebyggande åtgärder Förstärka rastvärdar vid trygga platser (utifrån Trygghetsenkäten ch vid akut behv) ansvar rektr Elever i behv av Repulse-utbildning kan få detta genm scialtjänst Riktat arbete med kill- ch tjejgrupper under ledning av kuratr ansvar kuratr Pririterade mråden för elevråden i år F-5 samt år 6-9 att arbeta med under läsåret 14/15 är: 1. Vara delaktiga i planering ch genmförandet av lika gruppstärkande aktiviteter ansvar elevrådsansvarig persnal 2. Följa upp trygghetsenkäten ansvar elevrådsansvarig persnal 3. Följa upp de riskfaktrer sm identifierats vid bservatiner ch fkusgruppsintervjuer ansvar elevrådsansvarig persnal Kmpetensutveckling Vid eventuellt behv finns möjlighet att vidareutbilda sig inm mrådet Åtgärdande arbete/handlingsplanerna Handlingsplan vid knflikter Den vuxne sm ser eller får kännedm m en knflikt reder ut eller ser till att knflikten blir utredd. Den vuxne utreder även m maktförhållandet är jämlikt. Elevens egen upplevelse ligger till grund för hur knflikten löses. Om en elev upplever sig kränkt behandlar vi det sm en kränkning ch anmäler detta enligt gällande rutin i Falköpings kmmun i kmmunens ärendehanteringssystem. Föräldrarna får en kpia av anmälan. Vid samtal med elever ska alltid två vuxna delta, en sm samtalar ch en sm dkumenterar.

12 Handlingsplan över hur all persnal ska agera vid alla frmer av diskriminering ch kränkande behandling Kränkning mellan elev/elevgrupp elev/elevgrupp All persnal verksam inm enhet Gudhem har ansvar för att agera enligt nedanstående punkter när en elev/vuxen upplever sig kränkt. Steg 1 Misstanke m kränkning Den vuxne sm ser eller misstänker en kränkning ska han/hn medelbart reagera. Den vuxne tar reda på vad sm hänt, vilka elever sm varit inblandade ch försöker lösa prblemet genm samtal. Den vuxne infrmerar mentr m händelsen samt lämnar över dkumentatin över händelseförlppet till Trygghetsgruppen. Eleven/elevgruppen får en chans att ändra sitt beteende. Steg 2 När någn är kränkt Den vuxne sm får kännedm m kränkningen, reagerar medelbart. Den vuxne tar reda på vad sm hänt, vilka elever sm varit inblandade ch försöker lösa prblemet genm samtal. Den vuxne infrmerar mentr m händelsen samt lämnar över dkumentatin över händelseförlppet till Trygghetsgruppen. Den sm utsatt någn för kränkning får, m Trygghetsgruppen/mentr anser att det är lämpligt, tillfälle att själv gå hem ch berätta m händelsen för vårdnadshavare innan mentrn ringer föräldrarna. Mentr/mentrer kntaktar vårdnadshavare till båda parter. Rektr/kuratr rapprterar händelsen i kmmunens ärendehanteringssystem. Eleven får en chans att ändra sitt beteende. Mentr följer upp ärendet inm två veckr ch infrmerar rektr. Steg 3 Vid upprepade händelser. Det sm definieras sm mbbning. Definitin av mbbning Mbbning är en frm av kränkande behandling sm innebär en upprepad negativ handling när någn eller några medvetet ch med avsikt tillfgar eller försöker tillfga en annan skada eller behag. Trygghetsgruppen träffas varje vecka för att gå igenm inkmna ärenden. Vid akut behv tar den vuxne direkt kntakt med Trygghetsgruppen. Den utsatte ch m den sm utsätter är känd, intervjuas av två representanter ur Trygghetsgruppen, en sm samtalar ch en sm dkumenterar. Intervjuteknik: Ta reda på fakta. Var? Hur? När?

13 Trygghetsgruppen arbetar inspirerad av mdellerna Farsta ch Gemensamt prblem, men efter en reviderad mdell utifrån Sklverkets utvärdering ch riktlinjer. Trygghetsgruppen beslutar m metd: 1. Knfrntatinssamtal med uppföljningssamtal inm en till två veckrmedlingssamtal med uppföljningssamtal efter två veckr. 2. Arbete med gruppstärkande övningar/värderingsövningar med utvärdering. Mentr/mentrer kntaktar samma dag vårdnadshavarna till både den utsatte ch den sm kränker. Steg 4 Ytterligare åtgärder Trygghetsgruppen initierar till EHK. Rektr avgör m anmälan ska göras till plis eller scialtjänst samt kallar till EHK. Vid akut händelse av allvarlig art, exempelvis misshandel eller sexuella övergrepp mellan elev/elevgrupp elev/elevgrupp Omedelbar reaktin från den vuxne. Den vuxne samtalar med den/de drabbade. Mentr/mentrer till den drabbade eleven ch vid behv rektr ch/eller trygghetsgruppsrepresentant kallas in ch deltar vid samtalen med eleven/eleverna. Samtal med föräldrar samma dag. Rektr avgör när, hur ch m föräldrar ska sammankallas till en EHK. Rektr avgör m anmälan ska göras till plis eller scialtjänst. Handlingsplan över hur all persnal ska agera vid alla frmer av kränkande behandling Kränkning mellan vuxen elev/elevgrupp/vuxen All persnal verksam inm enhet Gudhem har ansvar för att agera enligt nedanstående punkter när en elev/vuxen upplever sig kränkt. Steg 1 Misstanke m kränkning Den sm misstänker kränkning mellan vuxen ch elev/elevgrupp/vuxen ska reagera medelbart. Den vuxne sm får kännedm m kränkningen, tar reda på vad sm hänt, vilka elev/elever ch vuxen/vuxna sm varit inblandade ch försöker lösa prblemet genm samtal. Om prblemet kvarstår infrmeras rektr. Steg 2 Handlingsplan när någn elev blivit kränkt av en vuxen Den vuxne sm får kännedm m att en elev känner sig kränkt av en vuxen i sklan reagerar medelbart. Den vuxne tar reda på vad sm hänt, vilken/vilka vuxna sm varit inblandade ch försöker lösa prblemet genm samtal. Den vuxne infrmerar händelsen till rektr samt lämnar över dkumentatin över händelseförlppet.

14 Rektr/kuratr rapprterar händelsen i kmmunens ärendehanteringssystem. Den sm utsatt någn för kränkning får tillfälle att själv ge sin bild av händelsen för elev ch lärare sm tagit emt den anmälda händelsen samt till rektr. Den sm utrett händelsen, mentr eller rektr ch samtalat med eleven ringer hem till hemmet. Den vuxne får en chans att ändra sitt beteende. Mentr följer upp ärendet ch infrmerar rektr. Handlingsplan när någn vuxen upplever sig kränkt av en vuxen eller elev Den vuxne sm känner sig kränkt av elev eller annan vuxen ska reagera medelbart. Den vuxne kntaktar rektr. Rektr samtalar med den vuxne. Om kränkning knstateras dkumenteras detta enligt gällande rutin i Falköpings kmmun. Rektr/kuratr rapprterar händelsen i kmmunens ärendehanteringssystem. Vidare arbete sker inm ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Steg 3 Vid upprepade händelser. Det sm definieras sm mbbning. Definitin av mbbning Mbbning är en frm av kränkande behandling sm innebär en upprepad negativ handling när någn eller några medvetet ch med avsikt tillfgar eller försöker tillfga en annan skada eller behag. Den vuxne tar kntakt med Trygghetsgruppen ch infrmerar rektr. Trygghetsgruppen tar beslut m eventuella åtgärder ch förebyggande arbete. Rektr avgör m anmälan ska göras till plis eller scialtjänst. Vid akut händelse av allvarlig art mellan vuxen elev/elevgrupp Omedelbar reaktin från den vuxne sm fått kännedm m händelsen. Den vuxne samtalar med den/de drabbade. Den vuxne hänvisar alla inblandade till rektrsexpeditinen. Mentr till den drabbade eleven kallas in ch deltar vid samtalen med eleven/eleverna. Samtal med föräldrar samma dag. Rektr avgör när, hur ch m föräldrar ska sammankallas till en EHK. Rektr agerar utifrån kmmunens plicy m Ht ch våld ch avgör m anmälan ska göras till plis eller scialtjänst. Vid akut händelse av allvarlig art mellan vuxen vuxen Rektr infrmeras ch agerar utifrån kmmunens plicy m Ht ch våld.

15 Litteraturlista Skllagen från 2011 Diskrimineringslagen Lgr -11 Allmänna råd ch kmmentarer. Arbetet mt diskriminering ch kränkande behandling Sklverket Försklans ch sklans värdegrund förhållningssätt, verktyg ch metder Sklverket Utvärdering ch metder av mbbning, Sklverkets rapprt 353 Sklverket Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Sklverket Sklan en arena för mbbning Sklverket Trygghet ch studier i sklan Sklverket Ordningsregler för en trygg ch lärande sklmiljö Sklverket Systematiskt kvalitetsarbete för sklväsendet - Sklverket (www.sklverket.se). Med kränkning sm måttstck. Om planerade bemötanden av främlingsfientliga uttryck i gymnasiesklan Emma Arneback Skla i nrmer Lena Martinssn, Eva Reimers När sklan gör skillnad Sabine Gruber Det värderande ögat: Observatin, utvärdering ch utveckling i undervisning ch handledning C Bjørndal Nrmkritisk pedaggik. Makt, lärande ch strategier för förändring Janne Brmseth, Frida Darj Mbbning bland barn ch ungdmar Dan Olweus. Rädda barnen Mbbning i sklan Dan Olweus Beredskap mt mbbning Svensk Facklitteratur Slåss för det gda Björn Lindell Förebygga diskriminering ch kränkande behandling DO, BEO ch Sklinspektinen Den nda dagen, m kränkningar i sklan Maria Hildefrs et al har du blivit kränkt i sklan? - Barn- ch elevmbudet En tryggare skla Agneta Herlin, B Munthe Mänskliga rättigheter Leah Levin Lika rättigheter i sklan /handledning Diskrimineringsmbudsmannen En praktisk metd för att upptäcka ch förebygga diskriminering ch trakasserier i försklan ch sklan - Diskrimineringsmbudsmannen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Likabehandlingsplan Guldkrkssklan F-6 Bläckfisken Läsåret 2015/2016 2(6) 3(6) Visin ch mål På vår skla ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan frm av kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskla Centrum försklr Läsåret 2016/2017 Oktber 2016 1 Innehållsförteckning Till dig sm är vårdnadshavare 2 Likabehandlingsplanens syfte 3

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014 Likabehandlingsplan Persnalkperativet Kulingen 2013/2014 Persnalkperativet Kulingens arbete med att mtverka diskriminering ch kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning 2 Bakgrund ch

Läs mer

Geneskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Geneskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Genesklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen: Grundskla Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Grundskla a för planen Rektr

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskla Fårdala/Stimmets enhet Läsåret 2015/2016 Datum för upprättande: nvember 2015 Innehållsförteckning Till dig sm är barn 3 Till dig sm är vårdnadshavare 3 Likabehandlingsplanens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan Malmö stad Blankebäckssklan Blankebäckssklans likabehandlingsplan Handlingsplan för all frm av kränkande behandling ch trakasserier läsåret 2016/2017 Blankebäckssklans likabehandlingsplan Inledning Blankebäckssklan

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde Södra Utmarkens rektrsmråde Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING samt MOTVERKA DISKRIMINERING ch KRÄNKANDE BEHANDLING Södra Utmarkens rektrsmråde Reviderad augusti 2016 Gäller för Södra Utmarkens Grundskla

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA 2016/2017 Innehåll 1. Likabehandlingsplan för Fajans föskla läsåret 16/17 - Inledning 3 - Ansvarsfördelning 4 2. Visin ch värdegrund 5 3. Definitiner 6 4. Främjande

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. Läsåret

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. Läsåret Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2015-2016 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Natallia

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola

Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola Likabehandlingsplan för Alla barn skall känna sig trygga ch bemötas med respekt för sin egenart. Försklan skall vara en miljö sm är fri från förekmsten av diskriminering, trakasserier ch annan kränkande

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Innehållsförteckning Skolans bok. Wasaskolans information med läsårstider It s learning. Policy kring elevs frånvaro och regler från CSN

Innehållsförteckning Skolans bok. Wasaskolans information med läsårstider It s learning. Policy kring elevs frånvaro och regler från CSN Innehållsförteckning Sklans bk Wasasklans infrmatin med läsårstider It s learning Plicy kring elevs frånvar ch regler från CSN Rutiner för prövning vid betyg F eller ej betyg i kurs Plicydkument för Datr/IT-användning

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Norrhammarskolan Från 161001 Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem F-5 Ansvariga för planen

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Likabehandlingsplan Bromstensskolan

Likabehandlingsplan Bromstensskolan Brmstenssklan Författare Datum Versin sida Per Hanssn 2016-09-03 E 1 (15) Likabehandlingsplan Brmstenssklan Intrduktin Det här är Brmstenssklans likabehandlingsplan, ch förkrtas LBHP. Den beskriver vårt

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-11-16 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Del 2. Plan mot kränkande behandling och trakasserier Norrhammarskolan F-5 Fritidshem

Del 2. Plan mot kränkande behandling och trakasserier Norrhammarskolan F-5 Fritidshem Del 2 Plan mot kränkande behandling och trakasserier Norrhammarskolan F-5 Fritidshem 2014-2015 Innehåll Introduktion av del 2... 1 Kartläggning... 1 Aktuellt läge... 1 Förebyggande aktuella åtgärder...

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Detta dokument utgör skolans plan mot kränkande behandling och skolans likabehandlingsplan.

Detta dokument utgör skolans plan mot kränkande behandling och skolans likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Karlbo skola/folkare ro Barn, elever och alla som verkar inom skolan och förskolan har rätt att känna trygghet på sin arbetsplats. I lagstiftningen av

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Stora Hammars skola och fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015

Stora Hammars skola och fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 Stra Hammars skla ch fritidshem Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2015 Upprättad: 2006-09-15 Uppdaterad: 2015-06-30 Gäller till: 2016-06-30 Fastställd av: Rektr Persnal Elever Föräldrar

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan.

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Läsåret 2012/2013 Syfte Vårt syfte är att skapa en trygg miljö

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Trygghetsplan -En plan mot diskriminering och kränkande behandling Bobygda skola läsåret 2015-2016 Uppdaterad 2015-10-25 Trygghetsplanen plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår skola ska

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jaktstigen 21 s förskola. 2011/2012

Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jaktstigen 21 s förskola. 2011/2012 Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jaktstigen 21 s förskola. 2011/2012 1 Flera dokument som beskriver arbetet på förskolan: Kvalitetsredovisning Lokal arbetsplan

Läs mer

VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET

VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET Augustiknferensen Stckhlm 4-5 augusti 2016, Teresa Fernández Lng, undervisningsråd, Sklverket teresa.fernandez.lng@sklverket.se 08-527 332 58 Ett sammanhållet uppdrag

Läs mer

Lokal arbetsplan Täppan

Lokal arbetsplan Täppan Lkal arbetsplan Täppan Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

Ämnesområde Likabehandlingsplan

Ämnesområde Likabehandlingsplan Ämnesområde Likabehandlingsplan Syftet med planen är: Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Skolan och fritidshemmet ska vara fria från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013 Gäller under tiden 2012-08-30 2013-08-30 Inledning Handlingsplanens främsta syfte är att främja barns och

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2016/2017 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013 2013-04-09 KUN2013/91 Resultat Intrduktinsprgrammet, IM, Sandvikens gymnasieskla, våren 2013 2012: 118 (av 224 enligt prcapita 6/3) elever svarade på enkäten, dvs 53 %, 53 flickr ch 65 pjkar ch 2 sm inte

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bodestorpsskolan, Karlshamns kommun LÅ 16/17

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bodestorpsskolan, Karlshamns kommun LÅ 16/17 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bodestorpsskolan, Karlshamns kommun LÅ 16/17 2016-10-19 1 Vision Vi vill skapa en god arbetsmiljö där alla elever och all personal ska känna sig trygga

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANSSKOLAN 2015 2014-12-01 Innehåll 1. Likabehandlingsplan för Fajanssklan 2015 - Inledning 3 - Ansvarsfördelning 4 2. Visin ch värdegrund 5, 6 3. Definitiner 7 4. Främjande arbete

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (6) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Njutångers skola LÅ 2011-2012 Planen reviderad 20111212 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolorna Höghammargymnasiet och Utanhed, rektorsområde 1 och 2 Läsår:

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller från 2016-09-30 2017-09-30 Bäsna skola INNEHÅLLSFÖRTECKNING skolans vision samt delaktighet:... 3 utvärdering och analys av föregående års plan:...

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Bakgrund LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Planen grundar sig på diskrimineringslagen 2 kap. 5, 6, 7 och Skollagen 6 kap. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet

Läs mer