Utredningen om frivillig försvarsverksamhet, SOU 2008:101. Svar på remiss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredningen om frivillig försvarsverksamhet, SOU 2008:101. Svar på remiss"

Transkript

1 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB /2008 SID 1 (8) Handläggare: Kicki Elofon Telefon: Till Till taddelnämnden Utredningen om frivillig förvarverkamhet, SOU 2008:101. Svar på remi Förlag till belut 1. Som var till Yttertad- och botadbolagroteln överlämnar och åberopar nämnden förvaltningen tjänteutlåtande, daterat Belutet förklara omedelbart juterat Ander Cartorp Staddeldirektör Sammanfattning Utredningen om frivillig förvarverkamhet, SOU 2008:010 har remitterat till Södermalm taddelnämnd för yttrande. Utredningen har kommit fram till att den framtida rollen för de frivilliga förvarorganiationerna är främt att täcka de centrala myndigheterna, kommunerna och landtingen behov av utbildad peronal inom via tydligt avgränade områden av det militära förvaret. Detta gäller främt Hemvärnet och de nationella kyddtyrkorna, amt inom amhället kriberedkap. I princip är det endat genom uppdragtyrning om verkamheten i framtiden bör tödja och att det är å den frivilliga förvarverkamheten bör utveckla för att vara mot behov om finn i amhället. Utredningen förlår att den nya benämningen blir frivilliga beredkaporganiationer efterom organiationerna roll innebär att de ka verka inom både totalförvaret och inom amhället kriberedkap. Förvaltningen förelår nämnden att i huvudak tälla ig bakom utredningen förlag och mot bakgrund av detta förelå nämnden att överlämna och åberopa förvaltningen tjänteutlåtande till Yttertad- och botadroteln. Göta Ark 200, Stockholm. Telefon Fax Beökadre Medborgarplaten 25

2 SID 2 (8) Ärendet beredning Ärendet har handlagt i taddeldirektören tab. Bakgrund I februari 2008 belutade regeringen belutade om tillätta en utredning för att klarlägga vilken roll den frivilliga förvarverkamheten ka ha i framtiden och hur verkamheten ka kunna utveckla utifrån dagen och framtiden behov. I mitten av november 2008 överlämnade den ärkilde utredaren, tidigare generaldirektören för Pliktverket Björn Körlof itt lutbetänkande "Ny inriktning av frivillig beredkapverkamhet" (SOU 2008:101) till förvarminiter Sten Tolgfor. Regeringen kommer att ta tällning till utredningen efter remiförfarandet i januari februari 2009 och i februari mar kommer en inriktningpropoition att förelå. Utredningen om frivillig förvarverkamhet, SOU 2008:010 om inkom till KF/KS kanli den 4 december har remitterat från Yttertad- och botadbolagroteln till Brandoch Räddningnämnden, Socialtjäntnämnden och taddelnämnderna Skarpnäck, Spånga-Tenta och Södermalm för yttrande. Yttrandet ka vara Yttertad- och botadbolagroteln tillhanda enat 22 januari Utredningen om frivillig förvarverkamhet, SOU 2008:101 finn på regeringkanliet hemida Fakta i ärendet Den frivilliga förvarverkamheten är en tor verkamhet och betår av 19 frivilliga förvarorganiationer om organierar cirka medlemmar. Verkamheten får idag ett offentligt töd om cirka 200 mnkr. Kort hitorik Frivillig förvarverkamhet, med huvudaklig inriktning mot att tödja landet förvaranträngningar vid fientligt anfall mot landet, har funnit edan mycket lång tid tillbaka. Under lutet av 1800-talet och början av 1900-talet växte, på kilda håll i landet, fram mer tydligt organierade röreler på frivillig grund där anknytningen till det militära förvaret blev mer tydlig. Röda koret har den annolikt längta bakomliggande rollen om frivillig organiation i nära amverkan med det militära förvaret, där främt utbildning i jukvårdtjänt under krigförhållanden varit huvudyftet. Förta världkriget blev upptakten till kapande av flera olika frivilligröreler där den enkilda viljan att delta för att höja in egen kompeten och för att tödja det militära förvaret var viktiga inlag i utvecklingen. Under upptakten till andra världkriget tillkom ytterligare organiationer. En ärtällning intog Hemvärnet om blev en tydlig rekrytering- och utbildningorganiation för fortatt verkamhet inom det militära förvaret edan värnplikttjäntgöringen avlutat. Erfarenheterna från andra världkriget gav upphov till bildande av nya frivilliga organiationer, vilka delvi ockå peglade den militära utveckling om ägt rum på olika områden edan förta världkriget och Koreakriget.

3 SID 3 (8) Civilförvarförbundet är ett exempel på en organiation om byggde upp för att tjäna till frivilligt töd till det tatligt organierade civilförvaret och då främt inom hemkyddet men om numera har itt huvudfoku bl.a. inom området individen beredkap amt lokal/regional kriberedkap och krihantering. Under hela det kalla kriget har de olika frivilligorganiationerna fortatt ha ett brett arbete med rekrytering, utbildningverkamhet och förvarupplyning. Även ungdomverkamhet utgör viktiga inlag i verkamheten för flera av organiationerna. Enligt utredaren har taten genom relativt omfattande bidrag töttat organiationerna och har genom det ätt på vilket tödet utformat därigenom ockå delvi medverkat till att trukturen och inriktningen inom frivilligförvaret er ut om det i dagläget gör Frivilliga kytterörelen 1912 Förvarutbildarna (numera Svenka förvarutbildningförbundet) 1914 Frivilliga Automobilkårerna Rikförbund 1915 Sjövärnkårerna Rikförbund 1917 Blå Stjärnan (numera Svenka blå tjärnan) 1918 Svenka brukhundklubben 1929 Frivilliga motorcykelkåren (numera Frivilliga motorcykelkårerna Rikförbund) 1936 Svenka pitolkytteförbundet 1937 Sverige Civilförvarförbund 1940 Flygvapenfrivilliga Rikförbund 1942 Sverige Kvinnliga Bilkårer Rikförbund 1943 Svenka portkytteförbundet 1946 Frivilliga radioorganiationen 1955 Förvaret peronaltjäntförbund 1955 Svenka fallkärmförbundet 1961 Frivilliga flygkåren Flygfältingenjörföreningarna (numera Inatingenjörerna Rikförbund) Utöver ovantående organiationer ingår även Föreningen Svenka Röda koret i fråga om medverkan i totalförvaret jukvård och i verkamheten för civilbefolkningen kydd i krig amt Rikförbundet Sverige Lottakårer i frivilligförordningen (2007:769) införde allmän värnplikt för män och 1940 bildade hemvärnet en organiation för dem med tarkt förvarintree och om efter 47-år ålder lämnat värnpliktytemet. Sammanfattningvi har enligt utredningen den frivilliga förvarverkamheten fyllt flera olika viktiga roller under i tort ett hela nittonhundratalet, ett kede av vårt land hitoria då en allianfri politik yftande till neutralitet vid konflikt mellan tormakterna i Europa, utgjorde ledtjärnan för de mycket omfattande nationella förvaranträngningarna och en tor del av landet befolkning i olika aveenden kunde komma att behöva ianpråkta för olika verkamheter om tjänade det totala förvaret.

4 SID 4 (8) Utredningen innehåll i huvuddrag Nedantående ammanfattning är hämtad från regeringkanliet hemida. Frivilligverkamheten är oftat kotandeffektiv för amhället Utredningen kontaterar att rekrytering och inat av frivilliga oftat är ett för amhället mer kotnadeffektivt ätt att löa peronalbehov vid kri än att hålla en törre egen organiation permanent, eller att genom avrop på marknaden betala för ådan kompeten. Behoven är emellertid relativt olika mellan det militära förvaret och det amhället kriberedkap, även om kunkaper ofta kan komma till nytta inom båda områdena. Utredningen pekar på de frivilliga förvarorganiationerna betydele för information och dikuion om landet äkerhet-, förvar- och kriberedkappolitik. Tillamman med många andra fritående organiationer, främt de politika partierna och mamedierna, bidrar dea organiationer till information och dikuion. Inte mint bland ungdomar och etnika minoritetgrupper är denna verkamhet viktig. Ett annat perpektiv aver organiationerna betydele för att ge enkilda möjligheter att göra en peronlig inat. Inom förvaret är det främt Hemvärnet/de nationella kyddtyrkorna om kommer att behöva rekrytera från de frivilliga organiationerna. Förvarmakten inatförband, om i förta hand nu är avedda för utlanduppdrag, kommer att efterfråga dem endat vad gäller via peciella kompetener och då i relativt litet antal. Inom amhället kriberedkap finn ett vårbedömt och mångfacetterat behov av kompetener. Behoven ka tyra Det är viktigt att en noggrann efterfrågeanaly, grundad på behov, gör på olika håll av dem om har anvaret för totalförvar och kriberedkap amt att Förvarmakten repektive Myndigheten för amhällkydd och beredkap, (MSB, om ka verka från och med den 1 januari 2009) får i uppdrag att hålla amman dea behovanalyer och beräkningar. Utredningen aner att de ärkilda kriterier för frivilliga förvarorganiationer om hittill tillämpat i många aveenden är orationella, därför att de bygger på det tidigare invaionförvaret förutättningar. Mot denna bakgrund förelår utredningen att endat de kriterier om generellt bör gälla för att erhålla ekonomikt töd från amhället (d.v.. demokratik organiation på ideell grund, etikt godtagbar verkamhet, ickedikriminerande medlemrekrytering, vara mot betällarmyndigheten värdegrund amt förutättningar för inyn och kontroll vad aver ekonomi och verkamhet) bör gälla i framtiden. Endat ådana organiationer om bedriver verkamhet om av kydd- eller äkerhetkäl bör bli föremål för författningreglering bör räkna upp i förordningen och då ange om att de får bedriva denna verkamhet. Det gäller t.ex. utbildning i väpnad trid. Ny form för ekonomikt töd Utredningen har funnit att nuvarande form för ekonomikt töd i flera aveenden inte fungerar bra. Grunden för uppbyggnaden av ett nytt ytem bör i fortättningen vara att

5 SID 5 (8) uppdrag med inlagda OH-kotnader, om ockå inkluderar medel för organiationerna utvecklingverkamhet. Detta bygger på att Förvarmakten och Myndigheten för amhällkydd och beredkap, var och en inom itt anvarområde och i amverkan, gör en ammantällning av de behov av frivilliga om är aktuella amt de behov om finn inom information och ungdomverkamhet. Dea behov ligger till grund för myndigheterna budgetunderlag till Regeringen. Myndigheterna kan i dialog med varandra och övriga berörda intitutioner i amhället komma fram till hur medlen ka prioritera amt börja en dialog med de organiationer om önkar lämna förlag till och ta på ig uppdrag. Detta innebär att några ärkilda tyrande ekonomika bidrag i övrigt, om aver t.ex. töd till adminitration, i fortättningen inte ka finna. Utredningen har funnit att både myndigheterna och organiationerna tjänar met på om uppdragen kan ge en relativt långiktig form å att ryckighet undvik. Därmed får organiationerna inriktning på tabilitet och kvalitet i genomförande av uppdragen törre förutättningar att ge utlag. Utredningen aner att uppföljning av genomförda uppdrag är av tor betydele. Det ekonomika tödytemet har hittill i olika aveenden inneburit att nuvarande truktur inom och mellan de frivilliga förvarorganiationerna i olika aveenden tenderar att konervera. Via trukturella förändringar har kett, men långamt och delvi under mottånd internt. Det förlag till framtida ekonomikt tödytem om utredningen lämnar kommer att för många av organiationerna innebära tarka incitament att genomföra åtgärder aveende intern truktur eller att en dialog måte öppna med andra organiationer för att gemenamt öka åtadkomma en mer rationell truktur. Frågor om organiatorika förändringar inom frivilligförvaret är i förta hand något om organiationerna jälva har att ta anvar för. För att medverka till en trukturförändring om ligger i linje med framtida behov från myndigheterna och de ekonomika medel om kan bli aktuella, förelår utredningen att taten medverkar till löningar genom att ute en peron eller en delegation om kan föra en dialog med organiationerna om kan medverka till löningar vad gäller adminitration, lokaler, peronal etc. De fleta av dea åtgärder bör vara genomförda vid inledningen av 2010 då de nya ytemen förelå börja verka. Förmånytemet för hemvärn- och frivilligperonal Utredningen lägger fram ett begränat förlag till ändringar i förmånytemen för hemvärn- och frivilligperonal. Begränningen hänför ig till det förhållandet att Förvarberedningen förelagit att frivilligförvaret anknytning till Hemvärnet/de nationella kyddtyrkorna bör bli mer trukturerad och att avtal för frivilligperonal generellt bör anluta till en utvecklad form av de nuvarande hemvärnavtalen. Hur denna anknytning kan komma att e ut är oklart. Detta innebär att alla frågor om gäller avtal, olika erättningar, föräkringar, materiel etc. inom en nar framtid måte e över i in helhet.

6 SID 6 (8) Utredningen gör en mycket överiktlig bedömning av hur ett nytt förmånytem bör bygga upp mot bakgrund av att frivilliga förutätt kunna verka åväl inom militärt förvar om inom amhället kriberedkap, något om förutätter enhetlighet och adminitrativ enkelhet. Frivilligorganiationerna roll för rekrytering till Förvarmakten Utredningen tar upp frågor om ammanhanget mellan Förvarmakten framtida rekryteringytem och de frivilliga förvarorganiationerna roll i detta. Utredningen har fört en dikuion med Pliktutredningen i denna fråga. Utredningen behandlar olika löningar på rekryteringfrågor inom ramen för ett modifierat pliktytem, något om Förvarberedningen nämner i in rapport från juni Särkilt viktigt är i detta ammanhang den ungdomverkamhet om frivilligförvaret bedriver och i vilken utträckning den kan vara en viktig faktor i ett framtida rekryteringytem för åväl Förvarmakten inatförband om för de nationella kyddtyrkorna. Ungdomverkamhet inom frivilligförvaret Ungdomrekrytering och ungdomverkamhet i frivilligförvaret behöver i via aveenden omgärda med retriktioner med hänyn till att Sverige anlutit ig till viktiga FN-konventioner om barnen rätt om bl.a. yftar till att förhindra för tidig rekrytering av ungdomar till oldater. Detta innebär att verkamhet med ungdomar om har inlag med t.ex. väpnad trid inte ka förekomma. Förvaltningen förlag Förvaltningen täller ig i huvudak bakom utredningen förlag. Om den allmänna värnplikten erätt med en frivillig värnplikt kräv en annan rekryteringgång för att ha tillgång till utbildade frivilliga i det militära förvaret. För att i framtiden kunna rekrytera är det viktigt att ungdomar engagera i frivilliga organiationer. Som exempel kan nämna Sjövärnkåren ungdomverkamhet om leder till att mer än en tredjedel av marinen officerapiranter rekrytera ur Sjövärnkåren ungdomverkamhet. Motvarande rekryteringbefrämjande roll pelar även ungdomverkamheten inom Flygvapenfrivilliga Rikförbund. Dock är det viktigt, och om utredaren poängterar, att de frivilliga organiationerna inte får bli någon form av oldatrekyteringverkamhet. Inom amhället kriberedkap finn, enligt utredaren, ett vårbedömt och mångfaetterat behov av kompetener. Behov kan finna på länövergripande nivå, exempelvi att Blå Stjärnan kan hjälpa veterinärer med mavaccinationer och pärra av lantgårdar. Genom att utredningen förelår ett nytt ätt att tyra hur mycket reurer om ka lägga ut på frivilliga förvarorganiationer kan även andra frivilliga organiationer ingå än dem om ingår i frivilligförordningen. Idag finn det frivilliga organiationer, vilka inte kan få ekonomika reurer, om kan göra inater. Dea är till exempel jöräddningällkapet, livräddningällkapet. Förvaltningen ig poitiv till att även dea organiationer ka kunna ingå i frivilligförordningen och därmed få bidrag.

7 SID 7 (8) Efterom många organiationer har långa anor edan 100 år tillbaka och har fått ett ekonomikt och adminitrativt töd från taten kommer ytemförändringen från år 2010 förmodligen att tälla till bekymmer för en del organiationer om idag ingår i frivilligförordningen. Det kommer att tälla krav på åtgärder för att organiationerna ka åtadkomma en mer rationell truktur. Förvaltningen täller ig poitiv till att taten övergångvi medverkar till löningar genom att ute en peron eller delegation om kan föra en dialog med organiationerna och om kan medverka till löningar vad gäller adminitration, lokaler, peronal et cetera. Kanke kan, om utredaren informerade på prekonferenen, en modell liknande Rikidrottförbundet använda. Rikidrottförbundet är en paraplyorganiation där många olika idrottförbund amla under en rikövergripande kanlifunktion. Genom denna organiation kan idrottutövarna göra ådant om man är intreerad av, det vill äga friidrotta, pela pingi. Men, om utredaren ockå belyer, å är frågor om organiatorika förändringar inom frivilligförvaret i förta hand något om organiationerna jälva har anvar för. Av information utlagd på Internet framkommer att det finn farhågor från en del organiationer med anledning av utredningen. Bland annat har den nya riklottachefen Anette Rihagen i ett premeddelande uttalat att hon är oroad över att utredaren är beredd att ta bort organiationerna möjlighet att jälvtändigt opinionbilda och informera männikor om behovet av en god kriberedkap i amhället och hur man jälv kan hjälpa till om man vill. Vi behöver nu gemenamt fundera på hur taten långiktigt kan tödja ideella organiationer om bidrar med frivilligt utbildade och övade medborgare i militära och civila krier. Detta mot bakgrund av att utredningen förelår bland annat att det organiationtöd om idag ge till de frivilliga förvarorganiationerna ta bort. Organiationtödet möjliggör bland annat upplyning och folkförankring kring kriberedkap och förvar i amhället. Ander M. Johanon, generalekreterare i Civilförvarförbundet aner att frivilligutredningen motverkar itt yfte. I ett premeddelande framgår bland annat följande: Det är utmärkt och fullkomligt begripligt att regeringen vill kaffa ig ett förhållningätt till det om idag kalla frivillig förvarverkamhet. Behovet av att anpaa amhällkyddet och kriberedkapen, om tidigare vilat enbart på det militära hotet grund, är tort. Det är mer aktuella hot och riker om måte vara utgångpunkten - även för befolkningen egna inater inom detta område. Utredningen kontaterar att frivilliga förvarorganiationer generellt ett är en kotnadeffektiv löning för amhället. Ändå vill utredningen, om ett av ina förbättringförlag, lopa organiationtödet till de frivilliga förvarorganiationerna. Utredningen alternativ är att all erättning till organiationerna gör uppdragtyrd. Därmed rikerar amhället att få ideella organiationer om är ojälvtändiga och inte tillför amhällverkamheten ärkilt mycket. Civilförvarförbundet är en av de idag 19 frivilliga förvarorganiationerna om berör av dagen utredning. Förbundet bedriver verkamhet om är helt inriktad på att genom befolkningen egna inater värna männikor kydd och äkerhet till vardag och vid kri. Det gör

8 SID 8 (8) Civilförvarförbundet genom att utbilda männikor i hur man klarar ig i utatta lägen amt genom itt engagemang i frivilliga reurgrupper, FRG, om förtärker och avlatar de offentliga reurerna. Männikor kydd och äkerhet är en del av välfärden. Erfarenheter viar deutom att ju mer männikor vet om det om inträffar, deto bättre klarar de av händelen, undviker att bli ett offer och frigör därmed amhällreurer vid händeler då ådana måte koncentrera på de met utatta. Förvaltningen kan kontatera att utredningen förlag kommer att tälla krav på förändringar, ärkilt bland de organiationer om i dag ingår i frivilligförordningen

Samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända

Samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIAL A FRÅGOR SID 1 (6) 2008-08-15 Handläggare: Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 25 903 Till Socialtjäntnämnden Samverkanöverenkommele rörande

Läs mer

Ersättningssystem inom socialpsykiatrin Remiss från Kommunstyrelsen. Dnr

Ersättningssystem inom socialpsykiatrin Remiss från Kommunstyrelsen. Dnr SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG SID 1 (7) 2009-07-31 Handläggare: Siv Lundgren Telefon: 08-508 13 185 Till Södermalm taddelnämnd 2009-08-27 Erättningytem inom ocialpykiatrin Remi från Kommuntyrelen.

Läs mer

kompetensutveckling inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

kompetensutveckling inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN STABEN Handläggare: Carina Schmidt Telefon: 08-508 25 410 SOTN 2007-10-25 SID 1 (5) 2007-09-03 Till Socialtjäntnämnden Utveckling inom verkamhetområdet töd och ervice till peroner

Läs mer

Central samordningsfunktion för gruppstöd för utsatta barn och ungdomar

Central samordningsfunktion för gruppstöd för utsatta barn och ungdomar SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN STABEN SID 1 (6) 2007-05-29 Handläggare: Berit Jernberg Telefon: 08/508 25 039 Katarina Munier Telefon : 08/508 25 411 Till Socialtjäntnämnden Central amordningfunktion för grupptöd

Läs mer

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen ÄLDREFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2007-04-10 Handläggare: Git Skog Telefon: 08-508 36 217 Till Äldrenämnden Uppdraget om bitåndhandläggare inom äldreomorgen Svar på reviionrapport, Uppdraget om bitåndhandläggare

Läs mer

Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden

Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Handläggare: Lar B Strand Telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden 21 auguti 2007 Införande av kundvalytem för vård- och omorgboenden inom äldreomorg Äldreförvaltningen förlag

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN. Centrala upphandlingar av ramavtal. Stadsledningskontorets förslag till beslut.

STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN. Centrala upphandlingar av ramavtal. Stadsledningskontorets förslag till beslut. STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN SID 1 (6) 2007-10-04 Handläggare: Katarina Lincoln Telefon: 08-508 29 539 Till kommuntyrelen Centrala upphandlingar av ramavtal Stadledningkontoret förlag till

Läs mer

Plan för psykosocialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i. Enskede-Årsta-Vantör

Plan för psykosocialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i. Enskede-Årsta-Vantör ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Plan för pykoocialt omhändertagande vid tora olyckor och katatrofer i Enkede-Årta-Vantör 2007-12-27 Box 81, 121 22 Johannehov. Telefon 08-508 14 000 e-pot@eav.tockholm.e

Läs mer

Anmälan av rapporten inskrivna barn, ungdomar och föräldrar vid HVB barn och ungdoms verksamheter

Anmälan av rapporten inskrivna barn, ungdomar och föräldrar vid HVB barn och ungdoms verksamheter SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN HVB BARN & UNGDOM SID 1 (6) 2007-04-02 Handläggare: Maija-Liia Laitinen Telefon: 08-508 25 255 Till Till ocialtjäntnämnden Anmälan av rapporten inkrivna barn, ungdomar och föräldrar

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2007-10-01 Handläggare: Karin Aronon Telefon: 08-508 09 395 Till Norrmalm taddelnämnd Anökan till Socialtyrelen om utvecklingmedel

Läs mer

Ett tryggare och trevligare nyårsfirande 2008/2009 vid Slussen

Ett tryggare och trevligare nyårsfirande 2008/2009 vid Slussen SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB SID 1 (5) 2008-11-10 Handläggare: Ander Cartorp Telefon: 08-508 12 010 Till taddelnämnden 2008-11-27 Ett tryggare och trevligare nyårfirande 2008/2009

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Reviderat förslag till beräkningsmodell för särskolan i Stockholms län

Reviderat förslag till beräkningsmodell för särskolan i Stockholms län UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN STABSENHETEN SID 1 (6) 2007-02-27 Handläggare: Eliabet Sjöberg Telefon: 508 33 947 Till Utbildningnämnden 070419 Reviderat förlag till beräkningmodell för ärkolan i Stockholm län

Läs mer

Ansökan om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk Vårdkedjeprojektet Lobo

Ansökan om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk Vårdkedjeprojektet Lobo NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2007-06-04 Handläggare: Karin Aronon Telefon: 08-508 09 395 Till Läntyrelen i Stockholm län Anökan om timulanbidrag för utveckling

Läs mer

Nyckelord: Arbetsmarknadspolitik. Personalfrågor Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i regeringens budgetproposition

Nyckelord: Arbetsmarknadspolitik. Personalfrågor Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i regeringens budgetproposition Cirkulärnr: 1995:25 Diarienr: 0110 P-cirknr: 1995-2:10 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1995-01-16 Mottagare: Rubrik: Nyckelord: Arbetmarknadpolitik Clae-Håkan Jacobon Förhandlingektionen

Läs mer

Rapport efter införandet av äldrepeng i tre nivåer inom vård- och omsorgsboenden på Södermalm

Rapport efter införandet av äldrepeng i tre nivåer inom vård- och omsorgsboenden på Södermalm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STABEN SID 1 (5) 2008-12-16 Handläggare: Kicki Elofon Till Till taddelnämnden 2009-02-12 Rapport efter införandet av äldrepeng i tre nivåer inom vård- och omorgboenden på

Läs mer

Skuldrådgivning för hemlösa med ordnat boende

Skuldrådgivning för hemlösa med ordnat boende SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KUNDORIENTERADE VERKSAMHETER Handläggare: Gunhild Watorp Villarreal Telefon: 08-508 25 452 SID 1 (12) 2008-04-09 RAPPORT angående Skuldrådgivning för hemlöa med ordnat boende

Läs mer

Bostadsutställning Tensta Bo, avtal med Stockholms Byggmästareförening angående genomförande av bostadsutställning i Tensta.

Bostadsutställning Tensta Bo, avtal med Stockholms Byggmästareförening angående genomförande av bostadsutställning i Tensta. TJÄNSTEUTLÅTANDE MN 2005-09-01 Handläggare: Eva Olon Teknik ock Miljö Tel: 508 268 50 eva.olon@ mk.tockholm.e Dnr M05-511-695 2005-08-22 Till Marknämnden Botaduttällning Tenta Bo, avtal med Stockholm Byggmätareförening

Läs mer

Idrottsförvaltningen föreslår att Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsförvaltningen föreslår att Idrottsnämnden beslutar följande: IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGEN SID 1 (8) 2007-04-20 Handläggare: Nikla Karlon Telefon: 508 27 947 Till Idrottnämnden den 15 maj 2007 Centralbadet hyreförhållanden Förlag till belut Idrottförvaltningen

Läs mer

Rapport om verksamheten vid Nickgården, Lustigsgården AB.

Rapport om verksamheten vid Nickgården, Lustigsgården AB. KUNDORIENTERADE VERKSAMHETER SMTR 2008-03-18 SID 1 (5) 2008-01-23 Handläggare: Ander Fall Telefon: 508 25 608 Till ocialtjäntnämnden Rapport om verkamheten vid Nickgården, Lutiggården AB. 1 bilaga Förlag

Läs mer

ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektmedel för metodutveckling av arbetet med s.k. hedersrelaterat våld

ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektmedel för metodutveckling av arbetet med s.k. hedersrelaterat våld SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SID 1 (5) 2006-12-11 Handläggare: Ann Gardetröm Telefon: 50803134 Till Spånga-Tenta taddelnämnd anökan till Läntyrelen i Stockholm län angående

Läs mer

Inrättande av samverkansgrupp. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag från klotterkommissionens rapport.

Inrättande av samverkansgrupp. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag från klotterkommissionens rapport. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-10-12 Handläggare: Gunilla Arvór Region Yttertad Adminitrativa byrån Tel: 508 263 22 gunilla.arvor@gfk.tockholm Dnr 03-650-936:6 2004-09-12 Till Gatu-

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNINGEN Handläggare: Dori Modig Telefon: 08-508 14 520 SID 1 (8) DNR 006-086/2007 2007-07-26 Till Enkede-Årta-Vantör taddelnämnd Riktlinjer för

Läs mer

VÄSENTLIGHETS- OCH RISKANALYS MED ARBETSPLAN FÖR INTERNKONTROLL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007

VÄSENTLIGHETS- OCH RISKANALYS MED ARBETSPLAN FÖR INTERNKONTROLL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007 S UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSAVDELNIN GEN Sid 1 (9) VÄSENTLIGHETS- OCH RISKANALYS MED ARBETSPLAN FÖR INTERNKONTROLL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007 Bakgrund I enlighet med taden Regler för ekonomik

Läs mer

Avdelningsorganisation i en ny utbildningsförvaltning

Avdelningsorganisation i en ny utbildningsförvaltning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSAVDELNIN GEN Handläggare: Ingrid Olon Telefon: 08-508 33810 ingrid.olon@utbildning.tockholm.e Till Utbildningnämnden 2007-02-15 DNR 07-041/246:1 SID 1 (9) 2008-06-24

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Förskoleenheten Regnbågen/Stjärnfallet

Förskoleenheten Regnbågen/Stjärnfallet SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) DNR 400-444/07 GILTIG FR.O.M. 2007-09-20 GILTIG T.O.M. 2008-09-19 KVALITETSGARANTI Förkoleenheten Regnbågen/Stjärnfallet Enheten betår av två förkolor med 3avdelningar

Läs mer

Redogörelse av de kommunövergripande verksamheterna på Södermalm. Uppdrag från stadsdelsnämnden.

Redogörelse av de kommunövergripande verksamheterna på Södermalm. Uppdrag från stadsdelsnämnden. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB DNR 100-448/2008 DNR 400-463/2008 SID 1 (5) 2008-04-07 Handläggare: Kicki Elofon Telefon: 08-508 12 412 Till Till taddelnämnden 2008-04-24 Redogörele

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET OCH UTESTÄNGNING FRÅN BOSTADSMARKNADEN

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET OCH UTESTÄNGNING FRÅN BOSTADSMARKNADEN S HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID OCH FAMILJEO MSORGEN VUXENENHETEN SID 1 (5) ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET OCH UTESTÄNGNING FRÅN BOSTADSMARKNADEN Målgrupper Målgrupperna

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag för 2008

Ansökan om föreningsbidrag för 2008 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2008-01-22 Handläggare: Margareta Edenholm Till Spånga-Tenta taddelnämnd Anökan om föreningbidrag för 2008 I företeckningen nedan redovia vilka föreningar om

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2644 SID 2 (5) Sammanfattning

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2644 SID 2 (5) Sammanfattning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI- OCH LOKALAVDELNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN SID 1 (5) 2009-05-07 4 Handläggare: Leif G. Hellén Telefon: 508 33 757 Till Utbildningnämnden 2009-06-11 Genomförandeförlag aveende

Läs mer

Nya förvaltningslokaler för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Nya förvaltningslokaler för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (6) DNR 302-006-2008 2008-01-15 SDN 2008-01-24 Handläggare: Håkan Serdén Telefon: 08-508 01 114 Till Rinkeby-Kita taddelnämnd Nya förvaltninglokaler

Läs mer

Redovisning av verksamhetsuppföljning i dagliga verksamheter

Redovisning av verksamhetsuppföljning i dagliga verksamheter SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD OCH SERVICE TIL L PERSONER MED FUNKT IONSNEDSÄTTNING SID 1 (6) 2009-05-20 Handläggare: Kertin Laron Telefon: 08-508 12 305 Till Södermalm taddelnämnd 2009-06-11 Redovining

Läs mer

Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATION Handläggare: Eeva Erikon/ Agneta Blomkvit Telefon: 08-508 23 504/08-508 22 044 Till Hägerten-Liljeholmen taddelnämnd DNR 162-08-600 SID 1 (7)

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

Sammanträde 31 januari 2008 Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2 F, Insikten, klockan 15.30

Sammanträde 31 januari 2008 Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2 F, Insikten, klockan 15.30 Sammanträde 31 januari 2008 Utbildningförvaltningen, Hantverkargatan 2 F, Inikten, klockan 15.30 Ledamöter Lotta Edholm (fp) ordförande Roger Mogert () vice ordförande Cecilia Brinck (m) Johanna Sjö (m)

Läs mer

1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder vid Salt-, Kummin-, Muskot- och Korintvägen till PEAB Sverige AB på två år.

1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder vid Salt-, Kummin-, Muskot- och Korintvägen till PEAB Sverige AB på två år. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2003-11-04 Handläggare: Per Olof Jägbeck Region Yttertad Markbyrån Tel: 508 27 595 Perolof.jagbeck@gfk.tockholm.e 2003-10-12 Dnr 03-411-1098 Dnr 02-411-1232

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SJÖSTADSSKOLAN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SJÖSTADSSKOLAN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (5) 2012-01-12 Sjötadkolan, Att: Lena Lindblad Peteren Kopia: Utbildningförvaltningen, Atrid Norderfeldt amt Reviionkontoret

Läs mer

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning ProcIT-P-002 Procebekrivning Kvalitettyrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 Procebekrivning Kvalitettyrning Procebekrivning ProcIT-P-002 2.0 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Införande av valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg

Införande av valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN Handläggare: Jacob Kroktedt, Kertin Sandtröm Till Kommuntyrelen SID 1 (14) 2007-04-19 Införande av valfrihetytem för vård- och omorgboenden inom äldreomorg Stadledningkontoret

Läs mer

Omvandling av lokaler i kvarteret Krubban till nya förskolor

Omvandling av lokaler i kvarteret Krubban till nya förskolor S ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (6) 2010-03-31 Handläggare: Jacky Cohen Telefon: 08/ 508 10 016 Till Ötermalm taddelnämnd ammanträde 100415 Omvandling av lokaler i kvarteret Krubban

Läs mer

Organisation och arbetsformer för FoU-arbetet åren samt fördelning av medel 2011

Organisation och arbetsformer för FoU-arbetet åren samt fördelning av medel 2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN Handläggare: Maria Anderon Tel: 508 25 910 Till Socialnämnden DNR 3.2-0113/2011 2011-05-19 SID 1 Organiation och arbetformer för FoU-arbetet åren 2012-2014 amt fördelning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEREDNING AVESTA/HEDEMORA/SÄTER Antagen vid beredningmöte den 26/2 2015-1 - BAKGRUND I hälo- och jukvårdlagen fatlå att målet för hälo- och jukvården är en god

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor Stadsledningskontorets förslag

Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor Stadsledningskontorets förslag STADSLEDNINGSKONTORET STABEN Bilaga 2 Stockholm tad handlingprogram för kydd mot olyckor 2007 08 31 Stadledningkontoret förlag www.tockholm.e SID 2 (6) Inledning Staden handlingprogram för kydd mot olyckor

Läs mer

1. GFN överlämnar tjänsteutlåtandet som yttrande över SL:s förslag till förändringar i SL:s trafik 2002 samt inriktning

1. GFN överlämnar tjänsteutlåtandet som yttrande över SL:s förslag till förändringar i SL:s trafik 2002 samt inriktning GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-09-11 Handläggare: Göran Wetberg Avdelningen för Strategik Trafikplanering Tel: 508 273 61 goran.wetberg@gfk.tockholm.e Dnr 01-330-1988 2001-08-23

Läs mer

KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Från socialbidrag till arbete. Förslag till beslut. Sammanfattning. Handläggare: Krisztina Buki Telefon:

KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Från socialbidrag till arbete. Förslag till beslut. Sammanfattning. Handläggare: Krisztina Buki Telefon: RINKEBY STADSDELSFÖRVALTNING KISTA STADSDELSFÖRVALTNING DNR 004-127-2007 SID 1 (10) 2007-04-17 SDN 2007-04-26 Handläggare: Kriztina Buki Telefon: 08 508 01 600 Till Rinkeby-Kita taddelnämnd Från ocialbidrag

Läs mer

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö Avdelning 3 vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg Mål nr 286-1 3 Sida 1 (8) KLAGANDE Föräkringkaan Procejuridika enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART God man: Ombud: Jur.kand. Finn Kronporre Aitanjuriterna

Läs mer

1. Stadsdelsnämnden beslutar att överta och nystarta allhuset på Hässelbytorg 10 i enlighet med bifogat projektdirektiv.

1. Stadsdelsnämnden beslutar att överta och nystarta allhuset på Hässelbytorg 10 i enlighet med bifogat projektdirektiv. Häelby-Vällingby Staddelförvaltning avdelningen taddelmiljö och teknik tjänteutlåtande 24 maj 2010 Eva Tångfeldt Telefon: 508 05 201 Sid 1 Till Allhu i Häelbygård Förlag till belut 1. Staddelnämnden belutar

Läs mer

Rapport från inspektion av Dalhagsenheten feb 2008

Rapport från inspektion av Dalhagsenheten feb 2008 S UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTION SID 1 (15) 2008-03-12 FÖRSKOLEINSPEKTÖRER INGER LEFFLER PIRKKO LEPORANTA MORLEY TEL 508 33 675 TEL 508 33 632 Rapport från inpektion

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEREDNING AVESTA/HEDEMORA/SÄTER Antagen vid beredningmöte den 11 mar 2014-1 - BAKGRUND I hälo- och jukvårdlagen fatlå att målet för hälo- och jukvården är en god

Läs mer

Bilaga till Stockholms stads. utbildningsinspektörers. årsrapport 2010/2011. Förskola

Bilaga till Stockholms stads. utbildningsinspektörers. årsrapport 2010/2011. Förskola UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI-, KVALITETS-OCH TILLHANDAHÅLLARA VDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (81) 2011-09-16 FÖRSKOLEINSPEKTÖRER HANS DAHLIN 08-508 33 655 EVA HEDERSTRÖM 08-508 33 061 INGA-LILL

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 2014-03-04 Meddelad i Stockholm Mål nr 400-13 KLAGANDE. Ombud: Advokat Sofia Tedjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Vård- och omorgnämnden i Botkyrka

Läs mer

Vi ger våra barn trygghet och är observanta på barnens lek som är en viktig del i det livslånga lärandet.

Vi ger våra barn trygghet och är observanta på barnens lek som är en viktig del i det livslånga lärandet. SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) DNR 400-444/07 GILTIG FR.O.M. 2007-09-20 GILTIG T.O.M. 2008-09-19 KVALITETSGARANTI Förkolan Harpåret Vi ger våra barn trygghet och är obervanta på barnen lek

Läs mer

Rapport från inspektion av Mäster Olofsgårdens fritidshem och öppna fritidsverksamhet april 2011

Rapport från inspektion av Mäster Olofsgårdens fritidshem och öppna fritidsverksamhet april 2011 KVALITE TS- OCH EKONOMIAVDELNING EN INSPE KTIONS- OCH ANALYSENHE TEN SID 1 (13) 2011-06-13 Utbildninginpektörer JONAS FLODMARK 08-508 33 257 BENGT THORNG REN 08-508 33 557 Rapport från inpektion av Mäter

Läs mer

Under våren 2001 genomförde kontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Svenska Bostäder parallella uppdrag för

Under våren 2001 genomförde kontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Svenska Bostäder parallella uppdrag för GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2002-05-07 Handläggare: Laria Freivald Region Yttertad Markbyrån Tel: 508 263 20 laria.freivald@gfk.tockholm.e Dnr 02-411-1243 2002-04-15 Till Gatu- och

Läs mer

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNING EN SID 1 (5) 2010-05-10 Handläggare: Leif G. Hellén Telefon: 508 33 757 Till Utbildningnämnden 2010-06-10 Genomförandeförlag

Läs mer

SOCIALTJÄNST- ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. Månadsrapport för maj Förslag till beslut. Sammanfattning

SOCIALTJÄNST- ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. Månadsrapport för maj Förslag till beslut. Sammanfattning SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN EKONOMIAVDELNINGEN DNR 1.2-0840/2009 SID 1 (11) 2010-06-10 Till Socialtjänt- och arbetmarknadnämnden Månadrapport för maj 2010 Förlag till belut Månadrapporten

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012/13

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012/13 SPÅNGA GYMNASIUM 2 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN LIKABEHANDLINGSPLAN 2012/13 Planen gäller från 2012-08-22 till 2013-08-21 Anvarig för planen: Urban Viktröm, rektor Vår viion Alla elever på Spånga gymnaium

Läs mer

Stadsdelsförvaltningens synpunkter över ansökningar om etablering av friskolor inför läsåret 2008/2009

Stadsdelsförvaltningens synpunkter över ansökningar om etablering av friskolor inför läsåret 2008/2009 KATARINA-SOFIA STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITID ANMÄLAN SID 1 (6) 2007-05-29 Handläggare: Ingegerd Appelgren och Yvonne Aleniu Telefon: 08-508 13 144 och 08-508 12 107 Till Utbildningförvaltningen

Läs mer

Rapport från inspektion av Förskoleenheten Kvarnbergen 29 januari-15 februari 2010

Rapport från inspektion av Förskoleenheten Kvarnbergen 29 januari-15 februari 2010 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN INSPEKTIONS- OCH ANALYSENHETEN FÖRSKOLEINSPEKTÖRER CHRISTIANE CHIN-VON MATÉRN TEL 08-508 33 028 EVA HEDERSTRÖM TEL 08-508 33 061 SID 1 (27) 2010-05-04

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNING. Underlag till budget för 2009 och inriktning för 2010 och 2011

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNING. Underlag till budget för 2009 och inriktning för 2010 och 2011 STOCKHOLMS SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNING FÖRVALTNINGSLEDNINGE N Till Socialtjäntnämnden SID 1 (22) 2008-03-31 Underlag till budget för 2009 och inriktning för 2010 och 2011 Förlag till belut 1. Socialtjäntnämnden

Läs mer

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg Mål nr 7038-13 Sida 1 (6) KLAGANDE Socialnämnden i Halmtad kommun Box 230 301 06 }Ialmtad MOTPART Ombud: Emilia Liedbeck Nordtröm aitan

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Staffan Lorentz Region Yttertad Markbyrån Tel: 50826081 taffan.lorentz@gfk.tockholm.e Dnr 01-411-88-53 2003-12-03 TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-02-17 Till Gatu- och

Läs mer

FOTO: Lil Trulsson. UR:s remissvar Ett oberoende public service för alla nya möjligheter och ökat ansvar, SOU 2018:50

FOTO: Lil Trulsson. UR:s remissvar Ett oberoende public service för alla nya möjligheter och ökat ansvar, SOU 2018:50 FOTO: Lil Trulon UR: remivar Ett oberoende public ervice för alla nya möjligheter och ökat anvar, SOU 2018:50 Innehåll Sammanfattning...4 1 Inledning...8 2 Nya mönter i mediekonumtionen...9 3 Ändamålenlig

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET KURSPLAN Pykologika intitutionen GÖTEBORG UNIVERSITY, Department of Pychology PSYKOLOGI 20 poäng FÖRDJUPNINGSKURS 1 PY4100 (ÄPY230 kurkod inom ramen för gymnaielärarprogrammet) (Pychology,

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLM BUSINESS REGION

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLM BUSINESS REGION S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE: MARTIN STÅHL SID 1 (9) 2007-12-14 DNR 9.3-17841/07 SSA 2007:19 Stockholm Buine Region Att: Viviann Anderon HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Datum:

Sammanträdesprotokoll Datum: S SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING PENSIONÄRSRÅDET SID 1 (7) 2007-11-08 Sammanträdeprotokoll Datum: 2007-11-08 Datum för jutering: 2007-11- Iri Johnon Närvarande Ordförande Iri Johnon, PRO Vice ordförande

Läs mer

Nationellt sektorsråd för skogliga frågor

Nationellt sektorsråd för skogliga frågor MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum 2010-03-01 Diarienr 2011/896 Nationellt ektorråd för kogliga frågor Tid: 2011-02-18 Plat: Deltagare: Antecknat av: Ärende Finlandhuet, Snickarbacken 4, Stockholm Monika Stridman

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Det viktigaste i vår Förskola är TRYGGHET. Barn, föräldrar och pedagoger behöver vara trygga med varandra för att det ska bli en bra verksamhet.

Det viktigaste i vår Förskola är TRYGGHET. Barn, föräldrar och pedagoger behöver vara trygga med varandra för att det ska bli en bra verksamhet. SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) DNR 400-444/07 GILTIG FR.O.M. 2007-09-20 GILTIG T.O.M. 2008-09-19 KVALITETSGARANTI Förkolan Soltrålen, Tentavägen 101 Muik-och danförkolan Det viktigate i vår

Läs mer

Stockholms stads. utbildningsinspektörers årsrapport Grundskola Förskoleklass. Skolbarnsomsorg

Stockholms stads. utbildningsinspektörers årsrapport Grundskola Förskoleklass. Skolbarnsomsorg UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITE TS- OCH EKONOMIAVDELNING EN INSPE KTIONS- OCH ANALYSENHE TEN BILAGA SID 1 (65) 2010-09-30 DNR 10-400/7211 Stockholm tad utbildninginpektörer årrapport 2009-2010 Grundkola

Läs mer

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2011-12-09XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Datum Yttrande: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

Datum Yttrande: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Kritinehamn Kommunledningförvaltningen YTTRANDE Datum 2016-09-15 1(2) Finandepartementet Fi2016/02568/K Yttrande: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Kritinehamn ko1ll1llun är poitiv till torregioner

Läs mer

Stockholms stads. utbildningsinspektörers. årsrapport Grundskola Förskoleklass. Skolbarnsomsorg

Stockholms stads. utbildningsinspektörers. årsrapport Grundskola Förskoleklass. Skolbarnsomsorg UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI-, KVALITETS-OCH TILLHANDAHÅLLARA VDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (36) 2011-09-16 INSPEKTÖRER SÖREN BERNHARDTZ 08-508 33 579 GUNNEL ERIKSSON 08-508 33 062 JONAS FLODMARK

Läs mer

innehåll sammanfatting sid 4 bakgrund sid 4-6 verksamhetsåret 2011 sid 6-7 målsättning sid 7 erbjudande sid 8-9 SSA presentation 2010 sid 3

innehåll sammanfatting sid 4 bakgrund sid 4-6 verksamhetsåret 2011 sid 6-7 målsättning sid 7 erbjudande sid 8-9 SSA presentation 2010 sid 3 a a a a a a Swedih Surfing Aociation a a a a a a a a a a foto Nicla Sjögren innehåll ammanfatting id 4 a a a a bakgrund id 4-6 verkamhetåret 2011 id 6-7 målättning id 7 erbjudande id 8-9 a a a a Swedih

Läs mer

HANTERING AV DIGITAL INFORMATION HOS EXPLOATERINGSKONTORET

HANTERING AV DIGITAL INFORMATION HOS EXPLOATERINGSKONTORET S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-02-17 DNR 9.3-14134/10 SSA 2010:20 Exploateringkontoret Att: Ann-Charlotte Nilon Kopia: Reviionkontoret HANTERING

Läs mer

Rapport om den kommunala hälso-och sjukvården år 2007 vid vård- och omsorgsboenden inom Södermalms stadsdelsförvaltning

Rapport om den kommunala hälso-och sjukvården år 2007 vid vård- och omsorgsboenden inom Södermalms stadsdelsförvaltning SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNINGEN FUNKTIONSHINDRADE OC H ÄLDRE SID 1 (11) 2008-10-01 Handläggare: Agneta Kling Telefon: 508 13 005 Britt-Marie Johanon Telefon: 508 12 012 Till Staddelnämnden

Läs mer

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2010 kommer att redovisa ett litet överskott.

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2010 kommer att redovisa ett litet överskott. SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN EKONOMIAVDELNINGEN DNR 1.2-0840/2009 SID 1 (12) 2010-04-09 Till Socialtjänt- och arbetmarknadnämnden Månadrapport för mar 2010 Förlag till belut Månadrapporten

Läs mer

Attityder till arbete

Attityder till arbete C/D-UPPSATS 2005:11 Attityder till arbete En tudie om tudenter attityder till arbete och Luleå kommun om arbetgivare LEA ADERSSO JOAKIM ILSSO SOCIOLOGI C/D Luleå teknika univeritet Intitutionen för Arbetvetenkap

Läs mer

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner Foku: Län: Örebro län Kommungruppering: Ko i tätbefolkad region Nyckeltal för jämtälld verkamhet i ko Det är en del av kona uppdrag att ge likvärdig ervice till kvinnor och män, flickor och pojkar. Syftet

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN (7) FASTIGHETSKONTORET

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN (7) FASTIGHETSKONTORET GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2005-04-05 1(7) Handläggare: Peter Grantröm Region Innertad Markbyrån Tel: 508 265 12 e-mail: peter.grantrom@gfk.tockholm.e Dnr: 05-512-252 2005-03-17

Läs mer

Markanvisningar för bostäder, kontor och hotell vid Norra Bantorget till Skanska AB, AB Familjebostäder och Öyer Invest AS

Markanvisningar för bostäder, kontor och hotell vid Norra Bantorget till Skanska AB, AB Familjebostäder och Öyer Invest AS GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2002-12-03 Handläggare: Urban Edvardon Region Innertad Markbyrån Tel: 508 262 27 urban.edvardon@gfk.tockholm.e Dnr 99-411-2610 2002-11-11 Till Gatu- och

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTION

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTION SKOLINSPEKTÖRER SÖREN BERNHARDTZ, TELEFON 073 91 71 994 MONICA HEDLUND, TELEFON 076 12 33 846 BENGT THORNGEN TELEFON 076-12 33 557 SID

Läs mer

Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Pireus i Södra Värtahamnen till Svenska Bostäder.

Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Pireus i Södra Värtahamnen till Svenska Bostäder. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-23 1(6) Handläggare: Inga Medin Stein Region Innertaden Markbyrån Tel: 508 262 15 e-mail: inga.medin@gfk.tockholm.e Dnr: 04-411-3550 2004-11-03

Läs mer

Rapport från inspektion av Centrala Östermalms förskoleenhet 30/11 16/

Rapport från inspektion av Centrala Östermalms förskoleenhet 30/11 16/ UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN INSPEKTIONS- OCH ANALYSENHETEN HANS DAHLIN 508 33 655 EVA HEDERSTRÖM 508 33 061 SID 1 (27) 2010-02-19 Rapport från inpektion av Centrala Ötermalm

Läs mer

Spånga grundskolas plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spånga grundskolas plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling S SPÅNGA GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Spånga grundkola plan för likabehandling och plan mot dikriminering och kränkande behandling Beökadre Adolf Rudbeck väg 21, 163 54 Spånga. Telefon 08-508 413

Läs mer

Verksamhetsplan Centrala Östermalms förskolor

Verksamhetsplan Centrala Östermalms förskolor ÖSTERMALM CENTRALA ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (18) 2007-12-05 Handläggare: Jacky Cohen Verkamhetplan Centrala Ötermalm förkolor Inledning Kort inledning om enheten, bland annat organiation

Läs mer

Rapport från inspektion av Stenhagsskolan/Akallaskolan februari och maj 2011

Rapport från inspektion av Stenhagsskolan/Akallaskolan februari och maj 2011 KVALITE TS- OCH EKONOMIAVDELNING EN INSPE KTIONS- OCH ANALYSENHE TEN SID 1 (27) 2011-06-29 Utbildninginpektörer SÖREN BERNHARDTZ 08-508 33 579 JONAS FLODMARK 08-508 33 257 BENGT THORNG REN 08-508 33 557

Läs mer

Bidrag till det lokala förenings - och kulturlivet under 2010

Bidrag till det lokala förenings - och kulturlivet under 2010 ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING KANSLI- OCH SERVICEAVDELNING EN DNR 012-2010-5. SID 1 (12) 2010-03-31 Handläggare: Madeleine Hagerth Telefon: 08-508 21 051 Till Älvjö taddelnämnd 2010-04-22 Bidrag till det

Läs mer

Dnr: Gatu- och fastighetsnämnden. Kvarteret Gamen, Södermalm, delgenomförandebeslut

Dnr: Gatu- och fastighetsnämnden. Kvarteret Gamen, Södermalm, delgenomförandebeslut GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2005-02-15 1(7) Handläggare: Lar Berglund Region I Markbyrån Tel: 508 269 27 e-mail: Lar.Berglund@gfk.tockholm.e 2005-01-23 Dnr: 02-512-1083 Till Gatu-

Läs mer

HANTERING AV DIGITAL INFORMATION HOS FASTIGHETSKONTORET

HANTERING AV DIGITAL INFORMATION HOS FASTIGHETSKONTORET S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (5) 2011-02-24 DNR 9.3-14133/10 SSA 2010:18 Fatighetkontoret Att: Anita Granlund Kopia: Reviionkontoret HANTERING AV DIGITAL

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15 Plat och tid Seionalen, Gamla kommunalhuet, kl 18.00 18.50 Belutande Kommunfullmäktige amtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Nil Holmberg, Clae Drougge, Kertin Gutavon, Lar-Erik Nilon, Kenneth

Läs mer

Förändringar av nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen

Förändringar av nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI OCH PLANERING DNR 105-228/2008 SID 1 (29) 2009-01-20 Handläggare: Barbro Karlon, tfn: 08-508 36 218 Git Skog, tfn: 08-508 36 217 Till Äldrenämnden den 10 februari

Läs mer

och handikappomsorg VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

och handikappomsorg VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Äldre- och handikappomorg VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Pia Bergten, Medicinkt anvarig jukköterka Telefon: 08-508 20 513 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-03-19 SDN 2006-04-20 Dnr 506-141/2006 KARTLÄGGNING

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer