Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011"

Transkript

1 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) XX Borttaget: UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 eptember 2011 Rapporten ingår i ett utvärderingprojekt i amarbete med KSL Box 22049, Stockholm. Telefon Fax Beökadre Hantverkargatan 2F

2 SID 2 (19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE... 3 OMRÅDEN SOM OMFATTAS AV UTVÄRDERINGEN... 4 Styrning, ledning och kvalitetarbete... 4 Kunkaper, utveckling och lärande... 4 Bedömning och betygättning... 4 BESKRIVNING AV ENHETEN... 5 SAMMANSTÄLLNING AV ENHETENS OLIKA VERKSAMHETERS STYRKOR, SVAGHETER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN... 8 Styrning, ledning och kvalitetarbete... 8 Styrkor... 8 Svagheter... 9 Kunkaper, utveckling och lärande Styrkor Svagheter Bedömning och betygättning Styrkor Svagheter Områden att utveckla SAMMANFATTANDE ANALYS... 19

3 SID 3 (19) UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE Nedan bekriv den metod om uppföljningenheten i Stockholm tad aver att tillämpa vid utvärderinguppdrag 2011/12 i ett projekt rörande vuxenutbildning i amarbete med KSL för följande kommuner: Botkyrka, Nacka, Uppland Väby, Tyreö, Sollentuna och KCNO (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm). Uppföljningenheten vid Stockholm tad utbildningförvaltning utvärderar den pedagogika verkamheten och främjar vuxna lärande genom att granka måluppfyllelen utifrån nationella tyrdokument kontrollera efterlevnaden av nationella riktlinjer granka hur kolan utvärderar in egen verkamhet ge rekommendationer om vad om bör förändra och utveckla Vi genomför vårt uppdrag genom att läa material om kolan täller till förfogande och även material från andra källor (ex. från Skolverket) intervjua elever, peronal och kolledning. Vid ditanutbildning genomför intervjuerna i regel per telefon. obervera verkamheten och göra lektionbeök. Vid ditanutbildning granka även lärportalen i vi utträckning. I förta hand grankar vi måluppfyllelen, det vill äga att vi bildar o en å heltäckande bild om möjligt av hur målen i tyrdokumenten tolka och förverkliga på kolan. Vi gör detta utifrån en prioritering av mål från läroplanen och andra nationella tyrdokument. Förutom detta grankar vi kolan förmåga att jälv utvärdera in kvalitet för att förbättra verkamheten. Hög kvalitet innebär enligt Skolverket definition främt att verkamheten utmärk av att den väl: trävar mot och uppfyller nationella mål varar mot nationella krav och riktlinjer uppfyller andra mål, krav och riktlinjer om är förenliga med de nationella (t.ex. kolplan, lokal arbetplan och andra lokala planer) känneteckna av en trävan till förnyele och tändiga förbättringar utifrån de förutättningar man har. 1 1 Från Skolverket verktyg BRUK för kvalitetarbete i förkola och kola, 8.

4 SID 4 (19) OMRÅDEN SOM OMFATTAS AV UTVÄRDERINGEN Stockholm tad uppföljningenhet grankar verkamheterna ur ett helhetperpektiv. Utvärderingen fokuera ärkilt på nedantående områden, men även andra områden kan kommentera om det finn tarka käl till det. Styrning, ledning och kvalitetarbete Detta område granka utifrån läroplanen (Lpf 94), men även utifrån kollagen och förordning om kommunal vuxenutbildning amt utifrån forkningreultat inom området. Beträffande ledarkap granka inom detta område främt kolledningen arbete medan övrig peronal, främt lärare, ledarkap granka under Kunkaper, utveckling och lärande. Kunkaper, utveckling och lärande Detta område granka främt utifrån mål och riktlinjer i läroplanen (Lpf 94). Deutom utgår utvärderingen från tydligt bekräftade forkningreultat med relevan för dea mål och riktlinjer. Bedömning och betygättning Detta område granka främt utifrån mål och riktlinjer i läroplanen (Lpf 94), Skolverket Allmänna råd om likvärdig bedömning och betygättning och Handlingplan för rättäker och likvärdig betygättning. Grankningen av bedömning och betygättning ka ke på ett ådant ätt att det framgår att området i teori och praktik är nära kopplat till området Kunkaper, utveckling och lärande. I detta aveende utgår grankningen ockå från via allmänt accepterade forkningreultat.

5 SID 5 (19) BESKRIVNING AV ENHETEN Företag /kola Planerat antal poäng innevarande halvår/antal tuderande 2 Utbildninginriktning Lokaler Peronal inom kolan/företaget Botkyrka Vuxenutbildning, Botkyrka kommun, p / 334 tud Grundläggande vuxenutbildning Vita huet, Gröndalv 20, Tumba Ca 70, varav ca 50 lärare egen regi Företag/kola Botkyrka Vuxenutbildning bedriver i egen regi huvudakligen fi-utbildning för vuxna, men även en del grundläggande vuxenutbildning. Gymnaial vuxenutbildning i egen regi har minkat till att omfatta enbart några kärnämnen. Övriga gymnaiala kurer upphandla externt. Utbildning Utvärderingen omfattar endat den grundläggande vuxenutbildningen. Grundläggande vuxenutbildning erbjuder kurerna Svenka om andrapråk 200 p, matematik 120 p, engelka 50 p och amhällkunkap 50 p (p = poäng och aver poäng per termin). Samtliga kurer inom grundläggande vuxenutbildning erbjud och ibland finn elevunderlag å att man även kan bedriva grundläggande vuxenutbildning i hitoria, religion och naturvetenkapliga ämnen. Enligt CSN: regelverk ka tudierna omfatta 400 p/termin för att räkna om heltidtudier. Huvuddelen av utbildningen bedriv på dagtid. Studerande Volymuppgifterna inkom från Botkyrka kommun och är daterade 7 eptember Så gott om alla tuderande har invandrarbakgrund. Studierna för de 334 peronerna inom grundläggande vuxenutbildning fördelar ig på följande ätt: 2 Antal poäng aver planerat antal verkamhetpoäng innevarande halvår och antal tuderande aver antal peroner om tuderar den tiden från projektkommunerna, oavett i vilken omfattning dea peroner tuderar (deltid/heltid).

6 SID 6 (19) 200 peroner läer endat en kur 76 peroner läer två kurer 55 peroner läer tre kurer 3 peroner läer fyra kurer Peronal Antalet medarbetare är ca 70, huvudakligen lärare; åtta heltidtjänter på grundläggande vuxenutbildning. Två pecialpedagoger utgör ett å kallat pecialteam. Studievägledningen för vuxna är organierad i en annan avdelning, och har ina lokaler i en annan del av kommunen i Tumba gymnaium. Lokaler Grundläggande vuxenutbildning har ina lokaler i Vita huet, alldele i närheten av pendeltågtationen i Tumba. Komvux i egen regi har amlat in utbildningverkamhet i dea lokaler edan ett år tillbaka, och här återfinn ålede ockå fi och det fåtal gymnaiala kurer om bedriv av komvux i egen regi amt ärvux. Ledningorganiation Botkyrka kommun har edan årkiftet en ny nämnd och förvaltning där man amlat vuxenutbildning och inater för nyanlända invandrare, arbetmarknadinater amt eftergymnaial utbildning, media och kulturverkamhet. Förvaltningen led av en förvaltningchef, och den del om berör vuxenutbildningen led av en ärkild verkamhetchef om itter i kommunhuet tillamman med övriga i förvaltningledningen. Botkyrka Vuxenutbildning led av en rektor om har ett totalanvar för all utbildningverkamhet, innefattande åväl pedagogik om ekonomi. Rektor anvarar även för upphandlingen av externa anordnare inom gymnaial vuxenutbildning och är ockå rektor för den utbildning om bedriv av olika externa anordnare. Antagning och tudievägledning led ockå av rektor. Direktanvaret för grundläggande vuxenutbildning ligger på biträdande rektor, om även har anvar för gymnaial vuxenutbildning och ärvux. Sfi har en egen biträdande rektor. Biträdande rektor leder arbetet i in enhet och har anvaret för de tuderande och peronal- och budgetanvar för in enhet. Skolan har även en adminitrativ chef om anvarar för adminitrationen och en kvalitetanvarig om anvarar för kvalitetfrågorna.

7 SID 7 (19) Ledninggruppen led av rektor och träffa varje vecka. I ledninggruppen ingår de två biträdande rektorerna, kvalitetanvarig amt adminitrativ chef. Här behandla alla löpande verkamhetfrågor, planering, trategier och kompetenutveckling. Särkilda analymöten genomför varje månad då även verkamhetchefen från förvaltningen deltar. Vid dea möten följer man upp verkamheten reultat, åväl kvalitet om ekonomi. Peronalgrupperingar och mötetruktur Medarbetarna är organierade i arbetlag om led av biträdande rektor och träffa varje vecka. Arbetlagledarna träffa tillamman med rektor och adminitrativ chef en gång per vecka. APT ker en gång per månad. Varje ondag har man gemenamt ondagfika för all peronal i peronalrummet, vilket även kan fungera om informationkanal vid behov. Övrigt Betygättningen på grundläggande vuxenutbildning innehåller inte betygteget MVG enligt betämmeler i det nationella regelverket.

8 SID 8 (19) SAMMANSTÄLLNING AV ENHETENS OLIKA VERKSAMHETERS STYRKOR, SVAGHETER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN Vårt uppdrag om inpektörer är att granka och utvärdera enheten reultat. Med reultat menar vi enheten förmåga att uppnå och träva mot de nationella och kommunala målen amt efterleva de riktlinjer och krav om finn i tyrdokumenten. Sammantällningen av tyrkor, vagheter och utvecklingområden om vi gör i detta avnitt är avedd att ge en överiktlig bild av vår bedömning av verkamheterna kvalitet. Vi vill dock framhålla, att det inte är möjligt att på ett kvantitativt ätt genom att jämföra ammantällningar i olika rapporter med varandra avgöra hur bra olika enheter är i förhållande till varandra. Det är inte antalet punkter under de olika rubrikerna om avgör det. Jämföreler måte baera på noggrann läning av texten vid punkterna. Styrning, ledning och kvalitetarbete (Organiation, dokumentation, kolledningen pedagogika ledarkap etc) Styrkor Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal tyrkor, bland annat dea: Enheten Botkyrka Vuxenutbildning, där grundläggande vuxenutbildning ingår, har en tydlig truktur för itt kvalitetarbete med ett århjul om är väl känt bland medarbetarna. Århjulet innehåller många komponenter och är mycket överkådligt. Enheten har en tydlig arbetplan kopplad till de kommunala målen där mål, mätmetod och åtaganden tydligt preentera i enlighet med den mall om gäller för all kommunal verkamhet. Enheten prioriterade områden för året är tydligt dokumenterade i arbetplanen. Arbetplanen fokuerar met på de 18 kommunala målen, men vuxenutbildningen har även lagt till ett ärkilt avnitt där prioriterade områden kopplade till läroplanmålen och där andra nationella tyrdokument kortfattat bekriv. Kvalitetarbetet följ upp på analymöten varje månad av ledningen och dikutera även med arbetlagledarna varje månad. I analymöten deltar ledninggruppen och verkamhetchefen och analyen dikutera även med arbetlagledarna. Varje arbetlag har formulerat en egen handlingplan. Arbetlagen har jut påbörjat arbetet med att kapa egna handlingplaner länkade till den kommunala arbetplanen, och även om handlingplanen mer liknar en allmän bekrivning

9 SID 9 (19) än en tydlig handlingplan å är det poitivt att arbetlagen har påbörjat ett utvecklingarbete inom detta område. En mindre kurutvärdering gör varje månad och en törre tuderandeenkät gör varje termin. Som komplement till enkäterna gör ockå intervjuer i fokugrupper med de tuderande. Enkäterna är webbaerade. Den mindre kurutvärderingen innehåller endat tre frågor amt ett kommentarfält. Fokugrupperna har om uppgift att komplettera uppgifterna i enkäten vilket inte mint är viktigt då huvuddelen av de tuderande är invandrare om inte har å goda pråkkunkaper. Riken för rent pråkliga miförtånd i kriftliga enkäter är alltid en faktor att ta i beaktande vid analy av enkätvar. Enheten har atat reurer på att ha en ärkild medarbetare på heltid med anvar för kvalitetfrågorna. Ledningen har en ny plan för itt pedagogika ledarkap med inplanerade lektionbeök varje vecka. Även verkamhetchefen gör lektionbeök ibland. Planen är ny och innebär att biträdande rektor ka göra mint ett lektionbeök per vecka. Även rektor och verkamhetchef gör lektionbeök ibland. Enligt flera medarbetare har vi-känlan och därmed amarbetet mellan de olika kolformerna ökat edan enheten flyttat till de nya lokalerna. Verkamheten inom egenregin har edan ett år tillbaka gemenamma lokaler i Vita huet med gemenamt peronalrum. Detta har lett till ett ökat amarbete över kolformgränerna; exempelvi har man planerat att kollegiebeök på lektioner ka genomföra över kolformgränerna. Svagheter Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal vagheter, bland annat dea: Redovining av reultat kopplad till läroplanmålen är inte tydlig och finn inte dokumenterad på ett amlat ätt i någon form av kvalitetredovining för den kommunala vuxenutbildningen. I arbetplanen finn prioriterade områden bekrivna för vuxenutbildningen men bakgrund och analy till det prioriterade området akna likom redovining av vad om uppnått inom området fram till belutet att prioritera åtgärden. Redovining och analy av tudiereultat akna i arbetplanen, likom redovining och analy av andelen tudieavbrott inom grundläggande vuxenutbildning. Foku i arbetplanen ligger helt på de 18 kommunala målen och utbildningen huvuduppgift, att förmedla kunkaper, finn inte belyt i planen. Andelen tudieavbrott är relativt hög jämfört med riket vilket kulle behöva analyera ärkilt noga. Analyreultaten använd ällan om underlag för förlag till förbättringåtgärder.

10 SID 10 (19) Enheten nyttjar inte ytematikt allt det underlag om finn inamlat via enkäter och fokugrupper om grund för förlag till åtgärder. Man nyttjar inte heller den information om finn vad gäller olika typer av tudiereultat och avbrotttatitik Sytematik uppföljning och analy av kvaliteten på arbetlagnivå och ämnenivå inom grundläggande vuxenutbildning akna. Även på arbetlagnivå kulle ytematiken kunna förbättra gällande uppföljning och analy. Inte mint gäller det på ämnenivå inom grundläggande vuxenutbildning - efterom verkamheten är å tydligt kurutformad kulle den ämnevia uppföljningen vara till god hjälp för utvecklingen av det enkilda ämnet. Även om det är poitivt att det finn en handlingplan idag å är den i in nuvarande form mycket generell och bygger inte på ytematik analy av olika reultat. De tuderande är ällan involverade i kvalitetarbetet, och återkoppling av olika enkätreultat till dem kulle ockå kunna utveckla mera. Det är otydligt vilka mål de månadvia måenkäterna (tre frågor) mäter. Det finn många olika måenkäter på enheten. Förutom kolledningen månadvia enkäter gör även lärarna ibland egna enkäter om rör den egna underviningen. Vi menar att man kulle kunna utveckla de må månadenkäterna till att tydligare belya jälva underviningen för att de ka bli till ett bättre intrument för lärare och tuderande att tillamman utveckla upplägget av utbildningen. Rollfördelningen mellan biträdande rektor och rektor är inte tydlig för de tuderande. De tuderande känner inte riktigt till i vilka ammanhang de ka kontakta rektor eller biträdande rektor eller när det är bät att kontakta läraren eller tudievägledningen. Rektor uppgifter enligt både gamla och nya kollagen utöva vad vi kan förtå huvudakligen av biträdande rektor om är den om är väl förtrogen med den dagliga verkamheten och om har anvar för eleverna, utbildningen upplägg och även har budgetanvar inom itt område. Däremot är rektor anvarig för till exempel all antagning och de tuderande individuella tudieplan. Vi menar att det vore värdefullt att tydliggöra anvarfördelningen å att de tuderande vet vem de ka vända ig till i olika frågor. Alla lärare och tuderande har inte fått lektionbeök av biträdande rektor/rektor och biträdande rektor/rektor är inte heller kända av alla tuderande. Den nya målättningen att biträdande rektor och även i vi mån rektor ka göra lektionbeök varje vecka har ännu inte verktällt fullt ut, varför flera tuderande menar att de inte har ett in biträdande rektor/rektor och de vet inte heller vem det är. Samarbetformerna mellan kolledning och tudievägledning/ antagning är inte alltid heltäckande och innebär att kunkap om olika förhållanden inte alltid är kända för repektive part. Studievägledningen har en mycket god bemanning och träffar många vuxentuderande. Studievägledarna träffar både de om redan tuderar, de om avbryter tudier och de om tänker börja tudera och de har mycket kunkap om tudierna om kolledningen kulle kunna utnyttja ännu mera för att kunna organiera utbildningen optimalt. Omvänt kulle tudievägledarna kunna få ännu bättre vetkap om förhållandena på de olika kolorna för att kunna vägleda de tuderande ännu bättre och därmed hjälpa till att minka tudieavbrotten. ISP, individuella tudieplaner, upprätta av tudievägledarna och det är därför extra viktigt för de tuderande att kommunikationen mellan tudievägledning och kolledning fungerar optimalt.

11 SID 11 (19) Kunkaper, utveckling och lärande (Betygbaerade kunkapreultat, lärande, ditanundervining, information- och kommunikationteknik, tuderande i behov av ärkilt töd, validering, arbetplatförlagd utbildning etc) Andel tuderande om lutfört kur i grundläggande vuxenutbildning läåret 2010/11 Skola/företag Botkyrka Vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning Stockholm län, totalt Grundläggande vux 55% 3 69% 4 65% 5 Riket, totalt Botkyrka kommun har en väentligt lägre andel tuderande om lutfört kur i grundläggande vuxenutbildning än andra kommuner, vilket bör följa upp och analyera i de olika kvalitetdokument om kommunen gör. Styrkor Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal tyrkor, bland annat dea: Botkyrka grundläggande vuxenutbildning har många kunniga, erfarna och engagerade lärare. De tuderande tycker att de lär ig mycket och att lärarna ofta erbjuder mycket töd och hjälp. Det finn tillgång till ett pecialteam med två pecialpedagoger. Specialteamet är helt nytartat edan i våra och har jut kommit igång med itt arbete. Det finn god tillgång till datorer med teknik aitent i tudiehallarna, vilket uppkatta mycket av de tuderande.lärarna är chemalagda med tödpa via tider i tudiehallarna. Flera extraaktiviteter erbjud om töd för venkträningen. Skolan erbjuder olika typer av aktiviteter om töd för pråkträning åom uttalträning, pråkcafé och krivträning, vilket vi tycker är bra. Vid några tillfällen under vårt beök är dock verkamheten intälld på grund av chemakolliion och det är viktigt att å inte ker 3 Skolverket tatitik för kalenderåret 2010, Kommunuppgifter för Botkyrka, Tabell 1 4 Skolverket tatitik för kalenderåret 2010, Komvux-Studiereultat-Lännivå, Tabell 1 5 Skolverket tatitik för kalenderåret 2010, Komvux-Studiereultat-Lännivå, Tabell 1

12 SID 12 (19) för ofta för då kan det finna rik för att de tuderande tappar tilltron till att aktiviteten verkligen blir av. Många lärare har lagt ut tudiehandledningar och extra länkar i Fronter om töd för lärandet, vilket ger en bra truktur och uppkatta mycket av de tuderande. Användandet av Fronter tränar de tuderande i att använda dator över huvud taget, vilket vi menar är mycket bra träning även inför kommande yrkeliv och tudier. Många lärare nyttjar varierade underviningformer vilket är bra för de tuderande om behöver träna olika arbetätt. Modulupplägget i venka om andrapråk upplev om mycket tydligt av de tuderande och uppkatta därför. Modulupplägget innebär fyra veckor undervining och en femte vecka om är provvecka då de tuderande har ett prov om räcker cirka fyra timmar. Samarbete ker ibland mellan några ämnen, främt venka och amhällkunkap, vilket betyder bättre möjligheter att använda olika typer av vokabulär och även möjligheter att inkludera tudiebeök utanför kolan i underviningen vilket är viktigt enligt läroplanen. Det finn formellt en modell med en handlingplan om ka fylla i med angivande av åtgärdförlag och edan kicka till biträdande rektor för de tuderande om rikerar IG på en kur. Det är poitivt att modellen finn, men via lärare påpekar att modellen inte fungerar om den är tänkt vilket kolan bör tyra upp och arbeta vidare med. Svagheter Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal vagheter, bland annat dea: Studiereultaten i form av andel kurdeltagare om under kalenderåret lutför kur är lägre i Botkyrka (55%) än i andra förortkommuner (64%) och även lägre jämfört med amtliga kommuner i riket (65%). Analy och åtgärdförlag för detta akna i kvalitetdokumenten. Även om andelen invandrare är ovanligt tor i kommunen å är avbrottproblemet ett faktum om förtjänar en noggrannare analy och åtgärdförlag för att föröka minka andelen avbrott. Den låga närvarofrekvenen är ibland ett problem på kolan och gemenam trategi för att motverka detta akna. Enheten har ingen gemenam trategi för hur man ka hantera frånvaro på kolan, utan varje lärare har in egen uppfattning om vilket anvar kolan har att föröka få de tuderande till lektionerna och därmed ockå en egen modell för hur frånvaron ka hantera.

13 SID 13 (19) Det finn inte alltid tillräcklig flexibilitet i organiationen; till exempel akna möjlighet att läa mer än 400 poäng per termin ifall en tuderande vill gå fortare fram. Det finn inte heller möjlighet att förlänga/förkorta tudietiden eller möjlighet att anta elev om glömt att göra en anökan för en period. Det är jälvfallet viktigt för en kommun att ha ordning och reda i in planering och ha god kontroll över beviljade poäng och ekonomi, men det är amtidigt viktigt att erbjuda de tuderande erforderlig flexibilitet i organiationen för att tillgodoe de tuderande önkemål och exempelvi underlätta för dem om vill tudera i nabbare takt. Detta betona även i de nationella tyrdokumenten för vuxenutbildningen. Alla tuderande har inte klart för ig vilka mål om gäller för kuren. Det är inte alla ämnen om tydligt och klart har informerat de tuderande om vilka mål om gäller för kuren eller vilka betygkriterier om gäller för de olika betygtegen. Det är viktigt att å ker aner vi efterom måltyrningen är den princip om gäller för all undervining idag och det är viktigt att även de tuderande på grundläggande vuxenutbildning omfatta av detta. Det finn rik att fokueringen på prov ibland tar överhanden och att de tuderande lär mer för att klara provet än för att uppnå målen. Den femte veckan i venka om andrapråk, provveckan, innehåller idag endat ett fyra timmar långt prov. Förutom prov den femte veckan var det från början meningen att andra aktiviteter kulle ke, till exempel filmvining och tudiebeök, men dea övriga aktiviteter har mer eller mindre helt runnit ut i anden allt efterom tiden har gått, vilket vi menar är beklagligt. De tuderande behöver all tid de kan få för in pråkträning. Fuk förekommer ibland enligt eleverna, men dikuion om åtgärder mot fuk akna i arbetplanen och på kolan. Enligt de tuderande fuka det ibland genom att de tuderande tittar på varandra under proven. Vi menar att en annan typ av prov om mer mäter olika kvaliteter på en uppgift kulle betyda att det inte går lika lätt att fuka om när prov innehåller uppgifter där en tuderande bara kan kriva av amma var om grannen. Betoningen av reultat på prov kan ockå bidra till att intreet för fuk är ganka tort bland de tuderande. Vi aner att fukproblematiken bör dikutera mera på kolan. Underviningen är ofta helt lärobokbaerad och individualiering mot till exempel valt yrke akna. I via ämnen, till exempel matematik, använd endat läroboken där prov ker varannan vecka efter varje kapitel. Yrkeanknytning mot valt yrke länkat till den individuella tudieplanen akna i ämnena inom grundläggande vuxenutbildning. Studerandegrupperna är ibland å tora att de tuderande inte tycker att de får tillräckligt med töd och hjälp av läraren. I via ämnen är tuderandegruppen å tor att läraren inte hinner gå runt och hjälpa de tuderande i klarummet, utan hela ytemet bygger på att de tuderande jälva går fram till läraren bord och köar för att få hjälp där. Träning i tudieteknik, lära ig lära, är inte tydlig i alla ämnen.

14 SID 14 (19) Ofta är inlärningmetoden väldigt lärartyrd och dikuioner om till exempel olika lärtilar är inte kända bland de tuderande om vi talat med. Specialpedagogerna erbjuder endat hjälp i pråk och har ännu inte hunnit utforma in verkamhet fullt ut. Specialteamet är nytartat edan i våra och har ännu inte funnit ina arbetformer. Möjligheter att ge töd till tuderande om behöver hjälp i annat ämne än venka akna. Bland annat efterlyte de tuderande mer töd i matematik. Alla lärare lägger inte ut uppgifter och planeringar i Fronter och via tuderande aknar information om hur man ka använda Fronter. Enligt kolledningen är det meningen att alla lärare ka använda Fronter men å ker inte i alla ämnen, vilket vi menar är en vaghet. De tuderande uppkattar den truktur om erbjud i Fronter och har nytta av att träna pråket lite extra genom att exempelvi kunna läa intruktioner flera gånger eller ta hjälp av någon där hemma om kan förklara. Några tuderande uppgav att de gärna kulle vilja ha lite mer information om hur de ka använda Fronter, exempelvi i form av en endagkur eller liknande. En långiktig löning av tödmöjligheterna i tudiehallen akna. Under flera år har kolan förlitat ig på en tillfällig löning för bemanning av tudiehallen med en teknik aitent om avlöna om en tillfällig arbetmarknadåtgärd om förläng periodvi. Underviningen erbjuder få inlag av kontakter med det omgivande amhället i form av till exempel tudiebeök. Kontakt med det omgivande amhället ker nätan enbart i ämnet amhällkunkap.

15 SID 15 (19) Bedömning och betygättning (Information och återkoppling till de tuderande, arbetet för likvärdighet i bedömning och betygättning etc) Styrkor Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal tyrkor, bland annat dea: På enheten arbetar man med ambedömning av nationella prov. De tuderande tycker att de får återkoppling på ina arbetinater av lärarna, oftat i amband med återlämnandet av prov. En del lärare dikuterar tudiereultat enkilt med varje elev i mitten på terminen. Lärarna är behöriga och har lång erfarenhet av att arbeta med denna kolform. Det är poitivt att lärarna är behöriga och har lång erfarenhet, men det kan ockå finna rik att nyare tyrytem om måltyrning har vårare att få genomlag i underviningen och i bedömningen. Svagheter Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal vagheter, bland annat dea: Återkopplingen av tudiereultat och betyg är inte alltid tydlig för de tuderande och alla lärare vill inte ange betygteg för eleven på en uppgift. Vi aner att den tuderande alltid har rätt att veta vilka betygkriterier om gäller för de olika målen och hur olika typer av uppgifter är relaterade till mål och kriterier. Lärarna är inte alltid vana att dikutera mål och kvaliteter i de olika betygtegen med de tuderande och tort foku ligger ibland på poäng på olika kriftliga prov. Det är viktigt att de tuderande träna i att förtå bedömningen i ett målrelaterat tyrytem å att de förtår hur bedömningkriterierna korrelerar med målen för kuren. Det är ockå viktigt att lärarna dikuterar olika typer av provutformning där foku ligger på att bedöma kvaliteterna i de tuderande pretationer itället för att ha kriftliga prov där poäng ätt på lätt mätbara kunkaper. Formativ (framåtyftande) bedömning förekommer ällan. Formativ (framåtyftande) bedömning förekommer ibland men är inte något genomgående inlag i återkopplingen till de tuderande. Återkoppling ker nätan enbart i amband med kriftligt prov och vi menar att formativ bedömning bör höra amman även med andra typer av elevpretationer för att utveckla och höja de tuderande reultat. Sambedömning med lärare inom motvarande ämnen i andra kommuner är inte organierat. I amband med införandet av nya kurplaner och nytt betygytem höten 2012 menar vi att det är viktigt för lärarna på grundläggande vuxenutbildning att få mycket fortbildning

16 SID 16 (19) inom detta område och att det är väentligt att bygga upp ett nätverk för dikuion med lärare på amma nivå i andra kommuner. Sytematik uppföljning av betygättning i det enkilda ämnet och jämförele över åren förekommer inte. Eleven får komplettera under 4 månader om man fått IG och får lämna in kompletterande uppgifter under denna tid. Vi menar att tyrdokumenten tydligt anger att betyg ka ätta när en kur är lut, och det gäller oavett betygteg. Övrigt Andel tudieavbrott per den 15/10: Andel tudieavbrott Skola/företag Botkyrka Vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning Genomnitt Stockholm län 29 % 6 24% 7 24% 8 Genomnitt riket Kommentar: Studieavbrott Botkyrka grundläggande vuxenutbildning har en högre andel tudieavbrott än övriga förortkommuner, 29% jämfört med 25% enligt Skolverket tatitik för Riket avbrottnivå ligger ockå lägre, 24%. Vi menar att kolan bör följa upp detta ärkilt noga och analyera företeelen. Vi kan notera att lärarna metoder att följa upp frånvaron varierar från lärare till lärare, och att kolan aknar enhetligt ynätt på denna fråga. En del lärare verkar mena att det är den vuxne anvar helt och hållet att komma till kolan och att man avför ifall man inte varit på plat efter två veckor. Andra lärare ringer och kickar m och föröker få tillbaka eleven till kolan. 6 Skolverket tatitik för kalenderåret 2010, Kommunuppgifter för Botkyrka, Tabell 1 7 Skolverket tatitik för kalenderåret 2010, Komvux-Studiereultat-Lännivå, Tabell 1 8 Skolverket tatitik för kalenderåret 2010, Komvux-Studiereultat-Lännivå, Tabell 1

17 SID 17 (19) Övrigt Vi noterar att Botkyrka kommun har goda reurer för tudievägledning och att tudievägledningen erbjuder flera olika verkamhetformer: bokade amtal, drop in-ytem via en help dek, telefon, och chat; en atning om vi tycker är mycket poitiv. Områden att utveckla Vi bedömer att följande utvecklingområden, om kan utgå från åväl vagheter om tyrkor, men även från ådant om varken är att betrakta om tyrkor eller vagheter, bör prioritera: Måltyrning och betygkriterier Grundläggande vuxenutbildning bör utveckla arbetet med måltyrning och betygkriterier å att de tuderande alltid har god kännedom om vilka mål och bedömningkriterier om gäller för olika uppgifter och kan relatera ina pretationer till dea. Det är viktigt att dikutera olika kvaliteter på olika typer av provuppgifter och inte fokuera för mycket på poäng på kriftliga prov. Denna dikuion bör ke både bland lärarna och tillamman med de tuderande. Det nya kurytemet och betygytemet 2012 torde vara ett utmärkt tillfälle för att utveckla detta arbete. Formativ bedömning Utveckling av formativ (framåtyftande) bedömning i amband med det fördjupade arbetet med måltyrning och betygkriterier kulle ytterligare kunna bidra till att höja kunkapnivån för de tuderande. På å ätt kulle de tuderande får kontinuerlig återkoppling på olika typer av kunkapreultat och inte enbart i amband med återlämnande av prov. Uppföljning av mål i de nationella tyrdokumenten Foku i uppföljningarbetet idag ligger på de 18 kommunala målen och en amlad redovining av utbildningen kvalitet och uppföljning av mål i de nationella tyrdokumenten akna. Grundläggande vuxenutbildning behöver mer uppföljning av målen i de nationella tyrdokumenten. Idag akna exempelvi helt redovining

18 SID 18 (19) och analy av kunkapreultat och tudieavbrott inom olika ämnen inom repektive kolform. Sytematikt kvalitetarbete Kommunen har ett gott kvalitetarbete med tydligt århjul och användande av olika mätmetoder åom enkäter och fokugrupper. Dock använd inte reultat av olika mätningar ytematikt om utgångpunkt för förbättringförlag inom olika områden, till exempel tudiereultat och tudieavbrott. Det ytematika kvalitetarbetet kan med fördel utveckla till att även omfatta det ärkilda ämnet inom grundläggande vuxenutbildning i upprättandet av handlingplaner på arbetlagnivå. Ökad individualiering Grundläggande vuxenutbildning bör öka individualieringen av tudieupplägget i via kurer å att den tuderande får mer träning anpaad till in egen nivå i ampel med den individuella tudieplanen, till exempel med vi inriktning mot valt yrkeområde. Även individualiering bör utveckla i den meningen att det finn möjlighet att gå fortare fram eller att det finn möjlighet att på ett enkelt ätt förlänga tudietiden vid behov. Uppföljning av närvaro och tudieavbrott Inom vuxenutbildningen kommer det alltid att vara ett problem med närvarouppföljning och tudieavbrott efterom de tuderande i vuxen ålder har familj och förörjning att ta hänyn till på ett ärkilt ätt. Det är dock viktigt att enheten har en gemenam trategi för hur man ka hantera uppföljning av närvaron och att man föröker analyera den relativt höga andelen tudieavbrott för att edan lägga fat en plan för hur man ka föröka hantera ituationen. Organiation Rollfördelningen i kolledningen är inte helt tydlig för de tuderande. Vi menar att det vore önkvärt att tydliggöra rollfördelningen mellan biträdande rektor och rektor, gärna i en dikuion relaterad till den nya kollagen, och edan informera de tuderande om de olika anvarområdena om kolledningen har å att de tuderande vet vem de ka vända ig till i olika frågor. Det är ockå viktigt att de tuderande känner till vem om är dera anvarige rektor.

19 SID 19 (19) Sammanfattande analy Grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka är en utbildningform om bedriv av kunniga, rutinerade och mycket engagerade lärare. De tuderande tycker att de lär ig mycket. Enheten bedriver ett omfattande kvalitetarbete om kolledningen är involverad i, bland annat genom analymöten varje månad där även verkamhetchefen på förvaltningen deltar. Vi menar dock att ytematiken i kvalitetarbetet ytterligare kan tärka, bland annat genom att olika typer av inamlade reultat bör ligga till grund för analy och åtgärdförlag. De nationella tyrdokumenten roll i kvalitetarbetet, till exempel läroplanen, bör tärka å att även kunkapreultat redovia och analyera i amlad form för vuxenutbildningen. Måltyrning och bedömning enligt betygkriterier är ett utvecklingområde om vi bedömer behöver tärka i amband med införandet av nya kurplaner och nytt betygytem 2012 å att lärare och tuderande har klart för ig vilka mål och kunkapkvaliteter om ka uppnå i de olika ämnena. En pedagogik dikuion om olika typer av provutformning och bedömning kan gärna koppla till detta. Införandet av Fronter, om förekommer i via ämnen är mycket uppkattat av de tuderande, likom de tödmöjligheter om erbjud via den aitent om finn i tudiehallen och om hjälper de tuderande att hantera datorerna där. Endat ett fåtal tuderande tuderar heltid inom jut tudieformen grundläggande vuxenutbildning utan de fleta tuderar enbart en enda kur, venka om andra pråk, och kombinerar dea tudier med annan yelättning. Andelen tudieavbrott är högre jämfört med andra kommuner, vilket äkert kan förklara till vi del av kommunen truktur men om kulle behöva analyera närmare för att vuxenutbildningen ka kunna vidta lämpliga åtgärder i yfte att föröka minka andelen tudieavbrott. Stockholm Lena Kaev Utbildninginpektör Stockholm tad Erik Hamner Medbedömare Rektor Kommunal vuxenutbildning, Tyreö

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2011-12-09XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning ProcIT-P-002 Procebekrivning Kvalitettyrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 Procebekrivning Kvalitettyrning Procebekrivning ProcIT-P-002 2.0 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Sytematikt kvalitetarbete i förkolan Varför - Mål Vad - Foku Hur - Metod Syfte: Att förenkla det ytematika kvalitetarbetet på Stenungund kommun förkolor. Sytematikt kvalitetarbete i förkolan, rev.110706

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö Avdelning 3 vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg Mål nr 286-1 3 Sida 1 (8) KLAGANDE Föräkringkaan Procejuridika enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART God man: Ombud: Jur.kand. Finn Kronporre Aitanjuriterna

Läs mer

Yrkesutbildningar. Gymnasiekurser. Webbaserade kurser KOMVUX VÄSTERÅS

Yrkesutbildningar. Gymnasiekurser. Webbaserade kurser KOMVUX VÄSTERÅS Yrkeutbildningar Gymnaiekurer KOMVUX Webbaerade kurer VÄSTERÅS Kurer Utbildningar 2015 ABF Komvux Väterå www.abfvux.nu Välkommen till ABF Komvux Ho o får du möjlighet utveckla individ. Vi kan erbjuda utbildning

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg Mål nr 7038-13 Sida 1 (6) KLAGANDE Socialnämnden i Halmtad kommun Box 230 301 06 }Ialmtad MOTPART Ombud: Emilia Liedbeck Nordtröm aitan

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Attityder till arbete

Attityder till arbete C/D-UPPSATS 2005:11 Attityder till arbete En tudie om tudenter attityder till arbete och Luleå kommun om arbetgivare LEA ADERSSO JOAKIM ILSSO SOCIOLOGI C/D Luleå teknika univeritet Intitutionen för Arbetvetenkap

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE procent S NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING NORRMALMS DNR 499-383/27 LÄNSSTYRELSEN DNR 74-6-15916 SID 1 (35) 27-11- SLUTRAPPORT 26/27 ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE Andelen ungdomar om får alkohol från

Läs mer

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner Foku: Län: Örebro län Kommungruppering: Ko i tätbefolkad region Nyckeltal för jämtälld verkamhet i ko Det är en del av kona uppdrag att ge likvärdig ervice till kvinnor och män, flickor och pojkar. Syftet

Läs mer

Rapport Utvärdering av SFI

Rapport Utvärdering av SFI Rapport Utvärdering av SFI InfoKomp, återbesök 6 november Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

Skuldrådgivning för hemlösa med ordnat boende

Skuldrådgivning för hemlösa med ordnat boende SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KUNDORIENTERADE VERKSAMHETER Handläggare: Gunhild Watorp Villarreal Telefon: 08-508 25 452 SID 1 (12) 2008-04-09 RAPPORT angående Skuldrådgivning för hemlöa med ordnat boende

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

Nationellt sektorsråd för skogliga frågor

Nationellt sektorsråd för skogliga frågor MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum 2010-03-01 Diarienr 2011/896 Nationellt ektorråd för kogliga frågor Tid: 2011-02-18 Plat: Deltagare: Antecknat av: Ärende Finlandhuet, Snickarbacken 4, Stockholm Monika Stridman

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (6) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANNA SUNDBOM Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET KURSPLAN Pykologika intitutionen GÖTEBORG UNIVERSITY, Department of Pychology PSYKOLOGI 20 poäng FÖRDJUPNINGSKURS 1 PY4100 (ÄPY230 kurkod inom ramen för gymnaielärarprogrammet) (Pychology,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 2014-03-04 Meddelad i Stockholm Mål nr 400-13 KLAGANDE. Ombud: Advokat Sofia Tedjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Vård- och omorgnämnden i Botkyrka

Läs mer

Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklingslinjer

Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklingslinjer Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklinglinjer Nationell förarutbildningkonferen i Trondheim, 19-20 november 2015 Han Ma'on +46 70 877 81 19 han.ma0on@vannet.e Exempel ur det venk körkorthitoria

Läs mer

Vi ger våra barn trygghet och är observanta på barnens lek som är en viktig del i det livslånga lärandet.

Vi ger våra barn trygghet och är observanta på barnens lek som är en viktig del i det livslånga lärandet. SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) DNR 400-444/07 GILTIG FR.O.M. 2007-09-20 GILTIG T.O.M. 2008-09-19 KVALITETSGARANTI Förkolan Harpåret Vi ger våra barn trygghet och är obervanta på barnen lek

Läs mer

Att leva med. Spasticitet

Att leva med. Spasticitet Att leva med Spaticitet Fakta Vad är paticitet? Förmågan till förflyttning, händerna finmotorik och kommunikation med mimik och geter, är grundläggande funktioner i våra vardagliv. Störningar i röreleförmåga

Läs mer

Bilaga till Stockholms stads. utbildningsinspektörers. årsrapport 2010/2011. Förskola

Bilaga till Stockholms stads. utbildningsinspektörers. årsrapport 2010/2011. Förskola UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI-, KVALITETS-OCH TILLHANDAHÅLLARA VDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (81) 2011-09-16 FÖRSKOLEINSPEKTÖRER HANS DAHLIN 08-508 33 655 EVA HEDERSTRÖM 08-508 33 061 INGA-LILL

Läs mer

Charterjättarn har långt kvar

Charterjättarn har långt kvar Miljöaktuellt grankning viar att de tre charterjättarna vierligen har påbörjat hållbarhetarbetet, men att det finn mycket mer att göra. Och kraven från kunderna lär inte minka. TEXT: HANNA S BACKMAN hanna.backman@idg.e

Läs mer

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell UMEÅ UNIVERSITET Intitutionen för ocialt arbete Uppat 15 hp Termin 6 Vårterminen 2015 Självkadehantering en teoretik behandlingmodell En tudie om trategier och hanteringmetoder vid jälvkadande beteende

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning Miljö- och hälokyddnämnden handling 4/2012 Intern årredovining Miljö- och hälokyddnämnden - 2011 1 Förvaltning Peronalomättningen på förvaltningen har under året varit fortatt hög. Rekryteringar under

Läs mer

Rapport Utvärdering av SFI

Rapport Utvärdering av SFI Rapport Utvärdering av SFI Folkuniversitetet, återbesök 8 november Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4 Hyrebotäder lynade verkligen på mina önkemål SID 3 Alla röter hör på Öppna Kanalen SID 4 Nu har utbytetudenten Anke hittat hem SID 6 Bo Bra En tidning från Hyrebotäder i Växjö AB Våren 2010 HYRESBOSTÄDER

Läs mer

Rapport. Utvärdering av sfi, återbesök ABF 2 april 2014

Rapport. Utvärdering av sfi, återbesök ABF 2 april 2014 Rapport Utvärdering av sfi, återbesök ABF 2 april 2014 Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen i

Läs mer

Trådlös information vid fyrar i södra Norge

Trådlös information vid fyrar i södra Norge Trådlö information vid fyrar i ödra Norge ett delprojekt inom Framtidkuter Vid ju fredade fyrar i ödra Norge kommer trådlö guidning till mobiltelefoner att finna från ommaren/höten 2012. Det är ett delprojekt

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (16) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE PILLE PENSA HE DSTRÖM BITR REKTOR SFI STOCKHOLM Rapport från utvärdering

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige Tjänteexporten allt viktigare för Sverige Kent Eliaon, Pär Hanon och Marku Lindvert Kent Eliaon har diputerat i nationalekonomi och är verkam vid Umeå univeritet och Tillväxtanaly. Han forkning kretar

Läs mer

Rapport. Utvärdering av SFI Västerort, återbesök 28 januari 2015

Rapport. Utvärdering av SFI Västerort, återbesök 28 januari 2015 Rapport Utvärdering av SFI Västerort, återbesök 28 januari 2015 Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio tiftelen för miljötrategik forkning Gamla Brogratan 36 38 111 20 Stockholm Telefon 08-791 10 20 Fax 08-791 10 29 nyhetbrev@mitra.org www.mitra.org NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010 men hallå...

Läs mer

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret Delårrapport 2 Mljö- & hälokyddkontoret 1 Sammanfattnng en för att nämnden kommer att nå de atta verkamhetmålen är god. Kontoret atar under året på att påbörja flera kvaltethöjande projekt för att få effektvare

Läs mer

innehåll sammanfatting sid 4 bakgrund sid 4-6 verksamhetsåret 2011 sid 6-7 målsättning sid 7 erbjudande sid 8-9 SSA presentation 2010 sid 3

innehåll sammanfatting sid 4 bakgrund sid 4-6 verksamhetsåret 2011 sid 6-7 målsättning sid 7 erbjudande sid 8-9 SSA presentation 2010 sid 3 a a a a a a Swedih Surfing Aociation a a a a a a a a a a foto Nicla Sjögren innehåll ammanfatting id 4 a a a a bakgrund id 4-6 verkamhetåret 2011 id 6-7 målättning id 7 erbjudande id 8-9 a a a a Swedih

Läs mer

Gällivare Nattavaara 17:5

Gällivare Nattavaara 17:5 Föräljningunderlag Gällivare Nattavaara 17:5 Skogfatighet i Nattavaara by om totalt 261 hektar. Skogmarken är fördelat på två kiften med huvudakligen tallkog och ett totalt virkeförråd om ca 7 070 m³k

Läs mer

Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor Stadsledningskontorets förslag

Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor Stadsledningskontorets förslag STADSLEDNINGSKONTORET STABEN Bilaga 2 Stockholm tad handlingprogram för kydd mot olyckor 2007 08 31 Stadledningkontoret förlag www.tockholm.e SID 2 (6) Inledning Staden handlingprogram för kydd mot olyckor

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Utbildning som frigör och utmanar

Utbildning som frigör och utmanar Verkamhetplan och budget - Intitutionen ytemteknik Verkamhetuppdrag och handlingplaner Utbildning om frigör och utmanar Strategikt mål: S1 Ökad examination av eftertraktade tudenter/doktorander beredda

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL Använd checklitan å här Bevara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kry i högra kolumnen, fortätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingplan

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Nummer Id Rubrik Sambesvarad

Nummer Id Rubrik Sambesvarad Nummer Id Rubrik Sambevarad 1 Boende Den om fyllt 80 år kall ha rätten att få en egen 1 505 plat i ett äldreboende inom 3 månader 2 526 Dubbelhyra vid flytt till ärkilt boende 3 532 Upplåteleformer för

Läs mer

Sammanfattning och analys: Utvärdering av sfi-utbildningar i Stockholm 2012

Sammanfattning och analys: Utvärdering av sfi-utbildningar i Stockholm 2012 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN LENA KAE V EXTERN UTVÄRDERARE SID 1 (5) 2013-02-07 Sammanfattning och analys: Utvärdering av sfi-utbildningar i Stockholm 2012

Läs mer

Vägen till järnåldern

Vägen till järnåldern Rapport 2006:35 Arkeologik underökning Vägen till järnåldern RAÄ 397 Kallertad 1:1 och 1:4 Linköping tad och kommun Ötergötland län Emma Karlon Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K

Läs mer

H Használati útmutató... 55

H Használati útmutató... 55 8_949_6 EKF4000_Elux.book Seite Freitag,. Dezember 007 6:9 8 Coffee Maker EKF4... PAGE S Brukanvining........... Bruganvining........... 7 N Brukanvining.......... Käyttöohje.............. 5 Intruction

Läs mer

Förord. Sonja Eliasson Miljö- och samhällsbyggnadschef. Projektorganisation

Förord. Sonja Eliasson Miljö- och samhällsbyggnadschef. Projektorganisation kidbacke LAXNÄ : : : LAXNÄ kidbacke : : : LAXNÄ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Tärnaby : : : : : tugby : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : Tulltation : :

Läs mer

26 special. africa oil. text: birgitta forsberg

26 special. africa oil. text: birgitta forsberg Elefantj 26 pecial Familjen Lundin bolaggrupp hittade nyligen enorma oljereerver i Nordjön. Nu rikta blickarna mot färbolaget Africa Oil. Och inte bara på grund av den elefant om anta dölja ig i den omtridda

Läs mer

Bes ut för vuxenutbildning

Bes ut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8533 Södertälje kommun Bes ut för vuxenutbildning efter tillsyn i Södertälje kommun 2(10) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415).

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415). Dopplerradar Förberedeler Lä i vågläraboken om interferen (id 59-71), dopplereffekt (id 81-84), elektromagnetika vågor (id 177-181) och dikroim (id 413-415). Lä igenom hela laborationintruktionen. Gör

Läs mer

Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning 16-20 januari 2012

Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning 16-20 januari 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (19) 2012-03-02XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA Rapport från utvärdering

Läs mer

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats SAMMANTRÄDESPROTO KO LL Sammanträdedatum 2011-10-24 1 Tid och plat Förvaltninghuet ihaparanda Måndag 2011-10-24 k1.13 00-17 00 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Marlene Haara (S) Ida Karkiainen

Läs mer

Anne-Margret Fransson Modliba (S) för Tina Lindqvist (S) Peter Lindström (RP) för Anna Carlbrant (RP)

Anne-Margret Fransson Modliba (S) för Tina Lindqvist (S) Peter Lindström (RP) för Anna Carlbrant (RP) Sammanträdeprotokoll 1(11) Plat och tid: Hobyalen, Stadhuet, Ronneby kl 13.30-16.20 ande Laila Anderon (FP) Håkan Roberton (S) Annika Gylling Otfor (S) Åke Tärntoft (C) Chritoffer Stentröm (M) Suanne Ötergaard

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415).

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415). Dopplerradar Förberedeler Lä i vågläraboken om interferen (id 59-71), dopplereffekt (id 81-84), elektromagnetika vågor (id 177-181) och dikroim (id 413-415). Lä igenom hela laborationintruktionen. Gör

Läs mer

Råd vid smärta www.smarta.nu

Råd vid smärta www.smarta.nu Följande 16 idor är en annon från Reumatikerförbundet och Provia Information AB Smärta & ledbevär En tematidning från Reumatikerförbundet Rehabilitering lönar ig... id 2 Författarna Marcu Birro och Helene

Läs mer

Stor skogsfastighet i Stora Lappträsk

Stor skogsfastighet i Stora Lappträsk Stor kogfatighet i Stora Lappträk Stor och virkerik kogfatighet med en vackert belägen gård på en udde i jön Stora Lappträket. Fatigheten älj genom anbud. Anbud kan lämna på fatigheten i in helhet eller

Läs mer

Implementering av bistatisk markspridningsmodell baserad på IEM

Implementering av bistatisk markspridningsmodell baserad på IEM FOI-R--1158--SE Januari 004 ISSN 1650-194 Metodrapport Magnu Gutafon Implementering av bitatik markpridningmodell baerad på IEM Senorteknik SE-581 11 Linköping TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT Senorteknik

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Rapport Utvärdering av SFI

Rapport Utvärdering av SFI Rapport Utvärdering av SFI AcadeMedia/Eductus, återbesök 28 oktober Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Julmarknad med tradition

Julmarknad med tradition Upp till bevi n Med julen kommer önkningarna. yreöborna har rätt att önka mer. nom en rad viktiga områden är behoven väldigt tora. fter att ha haft majoritet i 16 år kan bara de borgerliga partierna kylla

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Geometri. Kapitel 3 Geometri. Borggården sidan 68 Diagnos sidan 82 Rustkammaren sidan 84 Tornet sidan 90 Sammanfattning sidan 94 Utmaningen sidan 96

Geometri. Kapitel 3 Geometri. Borggården sidan 68 Diagnos sidan 82 Rustkammaren sidan 84 Tornet sidan 90 Sammanfattning sidan 94 Utmaningen sidan 96 Geometri Kapitel 3 Geometri Eleverna har tidigare arbetat med omkret och area. I kapitlet repetera fört begreppet area och hur man beräknar rektangeln area. Enheten kvadratdecimeter, dm 2, för area introdu

Läs mer

Skogsfastighet i Glommersträsk

Skogsfastighet i Glommersträsk Skogfatighet i Glommerträk Obebyggd kogfatighet med marken väl amlad och lätt åtkomlig från kogvägar. Fatigheten mark är belägen i byn Moräng trax norr om Glommerträk. Bra kogmarker med många fina äldre

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Vaxholms kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Vaxholms kommun Tillsyn i Vaxholms kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Vaxholms kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett

Läs mer

Rätten att sätta och utfärda betyg, Ds 2005:35

Rätten att sätta och utfärda betyg, Ds 2005:35 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ulf Carlsson, Lena Johannesson Margaretha Löfving, Anna Övergaard Tel:031-613584 2005-10-18 Dnr: 113/2005 Rätten att sätta och utfärda betyg, Ds 2005:35 Sammanfattning Göteborgs kommun

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Utbildningsborgen i Stockholm 10-14 september 2012

Rapport från utvärdering av sfi Utbildningsborgen i Stockholm 10-14 september 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2012-12-10XX

Läs mer

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning Uppsala kommun Huvudmannabeslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10984 2 (4) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-23 Dnr 400-2011:6483 Huvudmannen för Jensen Uppsala Rektorn vid Jensen Uppsala Beslut för gymnasieskola efter riktad tillsyn av Jensen Uppsala i Uppsala kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Julmarknad vid Prinsvillan

Julmarknad vid Prinsvillan u får det vara nog n Beparingarna inom ocialtjänten har paerat en grän. Förvaltningen lår tillbaka mot den förda politiken och låter politikerna jälva ta hand om utredningarna om inte hinn med. Hur man

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun Framnäsgruppen AB Danderydsvägen 6 182 68 Danderyd 1 (5) Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun Bakgrund Skolinspektionen har genomfört regelbunden

Läs mer

Detaljplan för del av Ladugårdsmarken 5:9 m fl i Lund, Lunds kommun (Golfbana)

Detaljplan för del av Ladugårdsmarken 5:9 m fl i Lund, Lunds kommun (Golfbana) PÄ 8/00a Detaljplan för del av Ladugårdmarken 5:9 m fl i Lund, Lund kommun (Golfbana) Upprättad 007-- Reviderad 00-0-9 Innehåll: Planbekrivning Genomförandebekrivning Plankarta med planbetämmeler Illutrationplan

Läs mer

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997 Ur innehållet: Kommande möten 2 Klubbinformation 2 Window 95-palten 3 Åter dag att betala 4 Dagordning vid ärmötet 1997 4 Internetdemontration 4 Klubben tadgar 5 BBS-idan 6 SCII-NSI-tabell 6 Korordet 7

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi ABF 3 7/

Rapport från utvärdering av sfi ABF 3 7/ TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (14) 2013-01-22XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANNA SUNDBOM REKTOR Rapport från utvärdering av sfi ABF 3 7/12 2012 Rapporten

Läs mer

Internationell grupp har tagit fram utlysningen. Utlysningen Mistra Arctic Futures har tagits fram av en internationell grupp med samhällsvetenskaplig

Internationell grupp har tagit fram utlysningen. Utlysningen Mistra Arctic Futures har tagits fram av en internationell grupp med samhällsvetenskaplig TEMA ARKTIS tiftelen för miljötrategik forkning Gamla Brogratan 36 38 111 20 Stockholm Telefon 08-791 10 20 Fax 08-791 10 29 nyhetbrev@mitra.org www.mitra.org NYHETSBREV NUMMER 4 FRÅN MISTRA 2010 nz men

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Byggnadsstyrelsen 93 Tekniska byråns information 1987-09 Kontrollplan för byggnadsarb - praktisk tillämpning

Byggnadsstyrelsen 93 Tekniska byråns information 1987-09 Kontrollplan för byggnadsarb - praktisk tillämpning Byggnadtyrelen 93 Teknika byrån information 1987-09 Kontrollplan för byggnadarb - praktik tillämpning Dokumentet utgivare Dokumentnamn och dokumentbeteckning Teknika byrån information 93 Dokumentet datum

Läs mer

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Måndag kl. 09 00-14 30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Ander Rönnqvit (M) er för Peter Juntti (M)

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8184 Nacka kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Nacka kommun Tillsyn i Nacka kommun Beslut 2 (7) har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

HAPARANDA.STAD 2011-10-31. Kommunstyrelsens arbetsutskott

HAPARANDA.STAD 2011-10-31. Kommunstyrelsens arbetsutskott HAPARANDA.STAD.. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdedatum 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet i Haparanda Måndag kl, 08 30-14 00 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne

Läs mer

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna Högskolan Dalarna, rektor (Ert dnr DUC 2009/1897/10) Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563

Läs mer

Planerad bostadsbyggnation

Planerad bostadsbyggnation Planerad botadbyggnation Underlagmaterial till beolkningprogno Ale kommun 03-07 Uppdaterat maj 03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planerad botadbyggnation 4 Sammantällning av planerad botadbyggnation 03 07 Överiktlig

Läs mer