Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn."

Transkript

1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att erbjuda tockholmarna möjligheter att ta del av aktiviteter och verkamheter av god kvalitet. Genom de verkamheter om får bidrag ka tockholmarna kunna delta i aktiviteter och påverka verkamheterna innehåll. Bidraggivningen är öppen för föreningar där det frivilliga arbetet är ett viktigt inlag. Bidraggivningen är ett komplement, och inte ett alternativ, till att driva verkamheten i egen regi eller att upphandla den. Bidraggivning till en enkild förening initiera genom en anökan från föreningen. Efter ocialnämnden belut råder det inte ett uppdragförhållande mellan parterna. Däremot ka verkamheten följa dea riktlinjer för att bidrag ka kunna bevilja och betala ut. 2. Vem kan öka bidrag? Krav om anökan och föreningen ka uppfylla Föreningen och anökan måte uppfylla följande krav för att förvaltningen ka handlägga anökan. Förvaltningen avviar anökan om kraven inte är uppfyllda. Föreningen ka vara regitrerad ho Skatteverket om ideell förening edan mint två år från anökningtillfället. Vid anökan om projektbidrag och verkamhetbidrag kan undantagvi även tifteler och troamfund komma ifråga (e avnitt 4). Föreningen ka ha ett bankgirokonto eller potgirokonto regitrerat i föreningen namn. Det ka framgå av föreningen tadgar att den har en demokratik uppbyggnad. Det innebär att alla om intämmer i föreningen målättning enligt tadgarna har rätt att bli medlem i föreningen och att medlemmarna väljer en tyrele med mint tre medlemmar. Det ka ockå framgå av tadgarna att medlemmarna väljer reviorer om ka granka föreningen. (Punkten gäller inte för tifteler och troamfund.) 1 Riktlinjerna utgår från begreppet ideell förening enligt Skatteverket regitreringform. Begreppet ideell förening eller förening använd i riktlinjerna. Undantagvi kan även tifteler och troamfund bevilja bidrag; dea ka då följa amma krav om de ideella föreningarna om inte annat framgår av riktlinjerna Stockholm. Telefon Fax Beökadre Swedenborggatan 20

2 SID 2 (8) Vid föreningbidrag och etableringbidrag (e avnitt 4) ka föreningen ha mint 25 betalande medlemmar boatta i Stockholm tad. Föreningen ka edan mint två år ha bedrivit en regelbunden verkamhet i Stockholm för invånare från hela taden. Föreningen ka ha redoviat eventuellt tidigare beviljat bidrag i enlighet med förvaltningen anviningar. Anökan ka ave verkamhet för tockholmarna, i Stockholm. Anökan ka omfatta verkamhet om aver ocialnämnden anvarområden; annan facknämnd anvarområden omfatta inte av dea riktlinjer. Verkamheten ka vända ig till de målgrupper om ingår i ocialtjäntlagen ärkilda betämmeler för olika grupper amt eventuella övriga grupper om har bitånd från ocialtjänten. Anökan får inte ave religiö eller partipolitik verkamhet. Bidrag bevilja inte i efterkott. Anökan ka vara gjord i enlighet med förvaltningen anviningar. Det vill äga den ka vara gjord på ärkild blankett amt vara komplett och inlämnad i tid. I anökan ka föreningen intyga att den uppfyller villkoren för bidraget. (Se 7. Villkor för bidragmottagare.) Vem kan inte få bidrag? Kommunala förvaltningar, ekonomika föreningar och fackliga eller andra föreningar var huvudakliga uppgift är att tillvarata enkilda medlemmar yrkemäiga eller ekonomika intreen, kan inte få bidrag från ocialnämnden. Bolag och enkilda peroner kan inte komma ifråga för bidraggivning. Stifteler, rikorganiationer och å kallade paraplyorganiationer bör inte heller godkänna. 3. Hur bedöm anökningarna? De anökningar om uppfyller kraven i avnitt 2 bedömer förvaltningen med utgångpunkt i nedantående kriterier. Förvaltningen gör en ammanvägd bedömning av dea och ger ett förlag till belut. Socialnämnden organiationoch föreningutkott tar därefter tällning till förlaget på itt ammanträde.

3 SID 3 (8) Kriterier för att bedöma anökningarna Stadövergripande och öppen verkamhet: Verkamheten ka vara öppen för och beöka av invånare från hela taden. Verkamheten definition av målgruppen får inte uteluta någon på grund av kön, ålder, etnicitet, etc., om det inte finn ärkilda käl till det. Verkamheten bör bedriva i tillgängliga lokaler och i övrigt beakta tillgänglighetapekter för verkamheten. Kompletterande verkamhet: Verkamheten ka komplettera den verkamhet om ocialnämnden bedriver i egen regi eller har upphandlat och även annan verkamhet om får bidrag. Det betyder att förvaltningen ka bedöma att det finn behov av ytterligare verkamhet på området, till exempel genom att verkamheten möter en ny målgrupp och/eller möter den på ett annat ätt än övrig verkamhet. Verkamheten bör ave ett förebyggande och/eller individtödjande ocialt arbete. Verkamheten ka anknyta till målen i ocialnämnden verkamhetplan. Särkilda prioriteringar av bidraggivningen kan göra i ocialnämnden verkamhetplan. Verkamhet med god kvalitet: Verkamheten ka vara mot rimliga kvalitetkrav på en ideellt driven verkamhet inom det aktuella området. Det ka finna en rimlig planering och uppföljning amt nödvändiga rutiner för verkamheten. Föreningen ka ockå ha nödvändiga förutättningar för uppdraget, till exempel i form av kompeten och etablerade amverkanformer. Verkamhet med rimliga kotnader: Verkamhetkotnaderna ka vara rimliga i förhållande till mål/uppdrag och planerade aktiviteter amt omfattningen av verkamheten. Bidraget ka använda till kotnader om är direkt kopplade till verkamheten, till exempel lokalkotnader och kotnader i amband med aktiviteter. Vid projektbidrag och etableringbidrag ka föreningen planering för eventuell annan finaniering efter det tillfälliga bidraget upphört beakta i bedömningen. 4. Olika typer av bidrag Det finn fyra typer av bidrag: etableringbidrag och föreningbidrag amt projektbidrag och verkamhetbidrag. En förening kan endat bevilja ett bidrag per verkamhet. Etableringbidrag bidrag för medlemverkamhet En regitrerad ideell förening kan bevilja etableringbidrag.

4 SID 4 (8) Föreningen ka inte tidigare ha haft bidrag från ocialnämnden. Etableringbidrag ka endat ge till begränade kotnader, åom till lokalhyra. Bidraget är tidbegränat till högt två år med årligt belut. Belut om förlängning av bidraget kan dock ta fram till närmate tidpunkt då föreningen kan bli föremål för prövning av föreningbidrag. Föreningbidrag bidrag för medlemverkamhet Bidrag kan ge till regitrerade ideella föreningar. Föreningen ka bedriva verkamhet i huvudak för ina medlemmar. Föreningbidraget aver töd till föreningen om helhet. Föreningbidrag kan bevilja till förening om tidigare har fått etableringbidrag. Bidraget ka betrakta om långiktigt även om belut om bidraget ta en gång per år. Om ocialnämnden vill avbryta eller avevärt minka bidraget kan belut ta om att minka bidraget tegvi. Projektbidrag bidrag för utvecklingprojekt om vänder ig till taden invånare Projektbidrag kan bevilja till regitrerad ideell förening. Projektbidrag kan undantagvi även bevilja till tifteler. Detta är under förutättning att tiftelen bereder taden amma möjlighet till uppföljning om om verkamheten hade bedrivit av en ideell förening. Bidraget kan ge till projekt om bidrar till att utveckla nya metoder inom ocialt arbete och/eller vänder ig till nya målgrupper. Bidraget är tidbegränat och kan bevilja för högt två år med årligt belut. Belut om förlängning av bidraget kan dock ta fram till närmate tidpunkt då föreningen kan bli föremål för prövning av verkamhetbidrag. Verkamhetbidrag bidrag för del av förening verkamhet, om vänder ig till taden invånare Verkamhetbidrag kan bevilja till regitrerad ideell förening. Verkamhetbidrag kan undantagvi även bevilja till tifteler och troamfund om har bidrag från ocialnämnden när dea riktlinjer anta. Detta är under förutättning att dea organiationer bereder ocialnämnden amma möjlighet till uppföljning om om verkamheten hade bedrivit av en ideell förening. Verkamhetbidraget kan bevilja till verkamhet om vänder ig till invånare i taden. Verkamhetbidraget kan ge till en avgränad del av en förening verkamhet.

5 SID 5 (8) Verkamhetbidrag kan bevilja till förening om tidigare har fått projektbidrag. Bidraget ka betrakta om långiktigt även om belut om bidraget ta en gång per år. Om ocialnämnden vill avbryta eller avevärt minka bidraget kan belut ta om att minka bidraget tegvi. 5. Hur öker föreningen bidrag? Socialförvaltningen handlägger anökningar om bidrag. Handläggningen ker utifrån de krav och kriterier om dea riktlinjer ätter upp. Socialnämnden organiation- och föreningutkott fattar belut om bidrag. Delegationbelut kan dock ta enligt nämnden delegationordning. Förvaltningen utformar anviningar och blanketter för anökan och uppföljning amt fattäller anökning- och redoviningtider. Anökan och redovining ka ke på ärkild blankett. Förvaltningen ka begära in kompletteringar då anökan inte är fulltändig (Se 2. Vem kan öka bidrag ). Om anökan inte faller inom nämnden anvarområden bör förvaltningen ge råd om andra lämpliga bidraggivare. Förvaltningen kan avvia anökningar där den ökande föreningen inte uppfyller riktlinjerna krav för anökan och för den ökande föreningen (e 2 Vem kan öka bidrag? ). Förvaltningen kan även avkriva anökningar där föreningen inte har inkommit med kompletterande handlingar inom en månad efter det att förvaltningen har påtalat behovet av det. 6. Utbetalning av bidrag Beviljade medel utbetala till bidragmottagaren i enlighet med anökan och inlämnad budget amt med dea riktlinjer och nämnden belut. Utbetalningen ker om regel kvartalvi i förkott. Förvaltningen kan beluta om annan utbetalningperiod. 7. Villkor för bidragmottagare 7.1 Redovining Redovining av beviljat bidrag Föreningen ka ha reviorer amt ha ordnad ekonomik redovining om följer god redovininged i Sverige och anviningarna i dea riktlinjer. Det betyder att bokföringen ka köta av peroner med tillräcklig kompeten och med efterlevnad av bokföringlagen. Lagen innebär bland annat att verifikationer,

6 SID 6 (8) fakturor och kvitton ka arkivera och förvara på ett betryggande ätt, å att det går att följa upp redoviningen. Vid räkenkapåret lut ka föreningen upprätta ett boklut, vilket kan vara i form av en årredovining, om ka granka av föreningen revior. Det är viktigt att föreningen redan vid anökan om bidrag, förbereder återrapporteringen till ocialförvaltningen. Det är föreningen tyrele om har anvar för föreningen redovining till ocialförvaltningen. Redoviningen ka ke i enlighet med god redovininged amt med förvaltningen anviningar på ärkild blankett med eventuella efterfrågade bilagor och göra inom utatt tid. Samtliga föreningar ka lämna in föreningen verkamhetberättele och boklut inkluive reviionberättele till ocialnämnden. Samtliga föreningar ka lämna en redovining av den verkamhet om har bedrivit med töd av bidraget. Vid etableringbidrag och föreningbidrag om kronor eller mer ka en ekonomik rapport lämna över vad bidraget har använt till. Rapporteringen ka endat omfatta bidraget och de kotnader om bidraget har använt till. Det ka i föreningen interna redovining gå att följa hur bidraget från ocialnämnden har använt. Detta kan lämpligen göra genom att använda kotnadtälle i redoviningen där intäkten i form av bidraget från ocialnämnden och amtliga kotnader om bidraget använd till redovia. Vid projektbidrag och verkamhetbidrag om kronor eller mer ka föreningen ockå lämna en ekonomik rapport för det projekt eller den verkamhet om bidraget har beviljat. Rapporteringen ka omfatta amtliga intäkter och kotnader för verkamheten/projektet. Det ka i föreningen interna redovining gå att följa hur bidraget från ocialnämnden har använt. Detta kan lämpligen göra genom att använda kotnadtälle i redoviningen där amtliga intäkter och kotnader för verkamheten/projektet redovia. Om föreningen boklut inte granka av en oberoende kvalificerad revior och vid bidrag om kronor eller mer ka föreningen ekonomika rapport granka av en oberoende kvalificerad revior (dv. en auktorierad eller godkänd revior). Reviorn ka granka att föreningen ekonomika rapport är upprättad enligt dea riktlinjer amt eventuella övriga intruktioner om ocialförvaltningen har lämnat vid beviljandet av bidraget. Grankningen ka ke enligt International Standard on Auditing, ISA 800 Reviion av finaniella rapporter upprättade enligt ramverk för ärkilt yfte.

7 SID 7 (8) 7.2 Övriga villkor Demokratika värderingar Föreningen ka genomyra av de demokratika värderingar om råder i amhället. Föreningen ka ha en inriktning om ligger i linje med taden policy i principiella frågor åom integration, jämtälldhet, mångfald, mibruk och våld amt dikriminering i amband med kön, könidentitet eller könuttryck, etnik tillhörighet, religion eller annan trouppfattning, funktionnedättning, exuell läggning eller ålder. Författningkrav Föreningen varar för att uppfylla de krav om täll på verkamheten i egenkap av arbetgivare och utövare av en vi typ av verkamhet i författningar, kollektivavtal och motvarande. Detta gäller exempelvi anmälningkyldighet av miförhållanden, tytnadplikt, etc. för de verkamheter om är utförare av ocialtjänt. Föreningen ka ockå e till att ha nödvändiga tilltånd för verkamheten amt e till att det finn rutiner och utrutning för brandäkerhet. Föreningen anvarar för att informera in peronal om gällande regler och rutiner. Avgränad verkamhet Om föreningen bedriver flera verkamheter och bidraget endat aver någon av dea, ka det göra en tydlig åtkillnad mellan verkamheterna (både ekonomikt och verkamhetmäigt). Detta är ynnerligen viktigt om föreningen bedriver upphandlad eller annan i huvudak intäktfinanierad verkamhet då bidraget inte ka ge till ådan förening där det finn rik att bidraget nedvrider en konkurrenituation. Reviderad budget Om beviljat bidrag inte motvarar anökt bidrag, ka föreningen lämna in en reviderad budget till ocialförvaltningen, där de förändrade förutättningarna framgår. Särkilda krav på intern kontroll om bidraget är kronor eller mer För föreningar om får kronor eller mer i bidrag täller ocialnämnden ärkilda krav på internkontroll. Attet av föreningen betalningar över ett belopp om kronor ka göra av två peroner i förening innan utbetalning ker (dv. betalningar över kronor måte alltid ignera av två peroner). Upphandling av varor och tjänter ka ke på affärmäiga grunder och ka för belopp om övertiger kronor göra i konkurren. Detta innebär att mint tre offerter ka inhämta för att föreningen ka få en möjlighet till jämförele mellan varor/tjänter och pri. Belutet ka motivera och dokumentera.

8 SID 8 (8) Uppföljning Föreningen anvarar för att följa upp och utvärdera verkamheten i enlighet med in anökan. Föreningen ka kunna tyrka att lämnade uppgifter är korrekta. Förvaltningen ka ha rätt att ta del av föreningen räkenkaper och annat underliggande material till anökan och redoviningen amt bereda möjlighet att granka organiationen rutiner och kontroller om är kopplade till bidraget. Förvaltningen kan initiera åväl ekonomik om verkamhetmäig reviion av verkamhet om har beviljat bidrag. Staden reviorer ka ha amma tillträde till verkamheten om förvaltningen. Användande av bidrag och återbetalning Bidraget ka använda till det om föreningen har anökt om amt i enlighet med dea riktlinjer och nämnden belut om bidrag. Som regel ka bidraget inte bevilja och använda till kotnader för lokalrenovering, inköp av inventarier, billeaing/bilköp och tyrelearbete. Föreningen ka därför i in anökan tydliggöra om den har för avikt att använda bidraget till detta för ett kriftligt godkännande. Om förutättningarna för att bedriva projektet/verkamheten om bidrag beviljat till, förändra ka föreningen kontakta ocialförvaltningen för att få ett kriftligt godkännande. Eventuellt bidrag om inte har förbrukat under den period bidraget aver ka återbetala till ocialförvaltningen, om förvaltningen inte kriftligen meddelat annat. Om villkoren inte uppfyll Om föreningen inte uppfyller ovan angivna villkor kan förvaltningen hålla inne, toppa bidraget eller återkräva bidraget. En förutättning för bidraget är att lämnade uppgifter är korrekta. Om föreningen har lämnat felaktiga uppgifter i in anökan eller redovining, eller om det har kett tora avteg från anökan och de bilagor åom tadgar, kan detta föranleda att förvaltningen håller inne, toppar eller återkräver bidraget. Om föreningen inte lämnat en komplett återrapportering inom utatt tid kan förvaltningen hålla inne utbetalningen av bidraget till rapporteringen har lämnat. Om utbetalt bidrag inte har använt enligt anökan och nämnden belut, kan förvaltningen återkräva bidraget.