Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning september 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011"

Transkript

1 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från utvärdering av Hermod vuxenutbildning eptember 2011 Rapporten ingår i ett utvärderingprojekt i amarbete med KSL Box 22049, Stockholm. Telefon Fax Beökadre Hantverkargatan 2F

2 SID 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE... 3 OMRÅDEN SOM OMFATTAS AV UTVÄRDERINGEN... 4 BESKRIVNING AV ENHETEN... 5 SAMMANSTÄLLNING AV ENHETENS OLIKA VERKSAMHETERS STYRKOR, SVAGHETER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN... 9 Styrning, ledning och kvalitetarbete... 9 Kunkaper, utveckling och lärande Bedömning och betygättning Övrigt Områden att utveckla SAMMANFATTANDE ANALYS 21

3 SID 3 (21) UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE Nedan bekriv den metod om uppföljningenheten i Stockholm tad tillämpar vid utvärderinguppdrag 2011/12 i ett projekt rörande vuxenutbildning i amarbete med KSL för följande kommuner: Botkyrka, Nacka, Uppland Väby, Tyreö, Sollentuna och KCNO (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm). Uppföljningenheten vid Stockholm tad utbildningförvaltning utvärderar den pedagogika verkamheten och främjar vuxna lärande genom att granka måluppfyllelen utifrån nationella tyrdokument kontrollera efterlevnaden av nationella riktlinjer granka hur kolan utvärderar in egen verkamhet ge rekommendationer om vad om bör förändra och utveckla Vi genomför vårt uppdrag genom att läa material om kolan täller till förfogande och även material från andra källor (ex. från Skolverket) intervjua elever, peronal och kolledning. Vid ditanutbildning genomför intervjuerna i regel per telefon. obervera verkamheten och göra lektionbeök. Vid ditanutbildning granka även lärportalen i vi utträckning. I förta hand grankar vi måluppfyllelen, det vill äga att vi bildar o en å heltäckande bild om möjligt av hur målen i tyrdokumenten tolka och förverkliga på kolan. Vi gör detta utifrån en prioritering av mål från läroplanen och andra nationella tyrdokument. Förutom detta grankar vi kolan förmåga att jälv utvärdera in kvalitet för att förbättra verkamheten. Hög kvalitet innebär enligt Skolverket definition främt att verkamheten utmärk av att den väl: trävar mot och uppfyller nationella mål varar mot nationella krav och riktlinjer uppfyller andra mål, krav och riktlinjer om är förenliga med de nationella (t.ex. kolplan, lokal arbetplan och andra lokala planer) känneteckna av en trävan till förnyele och tändiga förbättringar utifrån de förutättningar man har. 1 1 Från Skolverket verktyg BRUK för kvalitetarbete i förkola och kola, 8.

4 SID 4 (21) OMRÅDEN SOM OMFATTAS AV UTVÄRDERINGEN Stockholm tad uppföljningenhet grankar verkamheterna ur ett helhetperpektiv. Utvärderingen fokuera ärkilt på nedantående områden, men även andra områden kan kommentera om det finn tarka käl till det. Styrning, ledning och kvalitetarbete Detta område granka utifrån läroplanen (Lpf 94), men även utifrån kollagen och förordning om kommunal vuxenutbildning amt utifrån forkningreultat inom området. Beträffande ledarkap granka inom detta område främt kolledningen arbete medan övrig peronal, främt lärare, ledarkap granka under Kunkaper, utveckling och lärande. Kunkaper, utveckling och lärande Detta område granka främt utifrån mål och riktlinjer i läroplanen (Lpf 94). Deutom utgår utvärderingen från tydligt bekräftade forkningreultat med relevan för dea mål och riktlinjer. Bedömning och betygättning Detta område granka främt utifrån mål och riktlinjer i läroplanen (Lpf 94), Skolverket Allmänna råd om likvärdig bedömning och betygättning och Handlingplan för rättäker och likvärdig betygättning. Grankningen av bedömning och betygättning ker på ett ådant ätt att det framgår att området i teori och praktik är nära kopplat till området Kunkaper, utveckling och lärande. I detta aveende utgår grankningen ockå från via allmänt accepterade forkningreultat.

5 SID 5 (21) BESKRIVNING AV ENHETEN Företag /kola Planerat antal poäng innevarande halvår/antal tuderande 2 Utbildninginriktning Lokaler Peronal inom kolan/ företaget Hermod AB poäng / 420 tuderande Gymnaial vuxenutbildning Solna Uppland Väby Vällingby (byggutbildning) Ca 9 3,5 3 Företag/kola Hermod AB Utbildning Gymnaial vuxenutbildning: Ditantudier med lärplattform kombinerad med handledning i lokal i Solna och Uppland Väby. De tuderande har även tillgång till handledning i lokal i Stadhagen, men den verkamheten omfatta inte av denna utvärdering utan återfinn i Stockholm tad utvärderingrapport 1-5 februari Anvarig lärare är den webblärare om eleverna har kontakt med via webben, och den läraren är även anvarig för bedömning och betygättning. Webblärarna finn huvudakligen i Malmö. Som komplement finn ålede de lärare om är antällda om handledare lokalt. När tillräckligt många elever finn om läer amma kur och om tartar amtidigt formar de en tudiegrupp under handledning av handledaren, men i övrigt fungerar handledningen om en drop in-verkamhet. Eleverna får välja om de är ditanelever eller elev om tuderar i lokal, men gränen är flytande ibland. Gymnaial vuxenutbildning, yrkeinriktad utbildning: Sedvanlig kolförlagd praktik byggutbildning i verktad i Vällingby kombinerad med arbetplatförlagd utbildning. 2 Antal poäng aver planerat antal verkamhetpoäng innevarande halvår och antal tuderande aver antal peroner om tuderar den tiden från projektkommunerna, oavett i vilken omfattning dea peroner tuderar (deltid/heltid).

6 SID 6 (21) Peronal Solna: En utbildningchef, ju lärare/handledare, 2,5 tudieledare (=adminitratörer) Uppland Väby: En projektledare, två lärare/handledare, 0,5 tudieledare Vällingby: En utbildningchef, två lärare/handledare Ditanutbildninglärare, å kallade webblärare, i Malmö: cirka 30 lärare om genomgående har deltidantällning på Hermod och deltidantällning på annan kola på hemorten. Lokaler Solna: Hagalundgatan 26; tudielokaler i amma byggnad om Solna vuxenutbildning; tuderande från flera olika tockholmkommuner kommer dit för handledning. Uppland Väby: Björkvallagatan 10; tudielokaler i en lägenhet/föreninglokal i ett botadområde dit tuderande från flera tockholmkommuner kommer för handledning. Vällingby: Krogatan 31, Vällingby; verktadlokaler i ett indutriområde där Hermod även har gymnaial byggutbildning för ungdomar. Ledningorganiation Koncernen Hermod AB led av en vd. Koncernen är indelad i fyra olika affärområden om led av var in affärområdechef: Vuxenutbildning-fi, Yrkeutbildning, Gymnaiekola och Arbetmarknadtjänter. Ditanutbildningen inom hela koncernen Hermod, Hermod Lärcentrum, led av en ärkild chef med anvar för åväl pedagogik om upport. Han är även chef för de ämneanvariga lärarna i Malmö. Centralt i Hermod i Malmö finn fem ämneanvariga lärare om anvarar för utbildningen inom fem områden: humaniora och amhällvetenkap, pråk, matematik-naturvetenkap, fi och yrkeutbildning/omvårdnad. De ämneanvariga lärarna har anvar för de externt antällda webblärarna. Utbildningchefen i Solna har anvar för utbildningverkamheten i Solna, Uppland Väby, Stadhagen och Vällingby och fungerar om koordinator och kontaktperon gentemot uppdraggivarna i de olika kommunerna. Utbildningchefen har anvar för elevadminitration och den verkamhet om bedriv av de lärare om fungerar om handledare och hon har ockå ett vit anvar för uppföljningen av eleverna. I Uppland Väby led verkamheten av en projektledare och i Vällingby av en annan utbildningchef. Utbildninganvarig i

7 SID 7 (21) Vällingby är även chef för ungdomgymnaiet och yrkehögkoleverkamheten inom Hermod i tockholmområdet. Utbildningchefer och projektledare träffa en gång per månad i områdeträffar då även platanvarig inom området Arbetmarknadtjänter i Stockholm deltar. Rektoranvaret för eleverna utöva av den kommunalt antällde rektor i varje kommun om har gett Hermod ett utbildninguppdrag. Centralt i Hermodkoncernen finn en rektor om edan gammalt har betygrätt, men denna myndighetutövning nyttja inte inom den kommunala vuxenutbildningen om upphandlat av kommunerna. Peronalgrupperingar och mötetruktur Ditanverkamheten: Ämneanvariga webblärare träffar ina repektive webblärare cirka fyra gånger/år, oftat via webbkonferen. Handledningverkamheten: Solna: peronalmöten varje tordag då oftat praktika frågor dikutera om rör jälva enheten. Uppland Väby: handledarna är antällda på deltid möteverkamhet finn inte för dem. och organierad Vällingby: peronalmöte en gång per vecka då oftat praktika frågor dikutera om rör jälva enheten. Målättningen inom Hermod är att handledare och anvariga webblärare ka träffa fyikt en helg varje år för att dikutera gemenamma pedagogika frågor. I det nya upphandlingavtalet mellan tio tockholmkommuner och olika utbildningföretag ka å kallade dialogmöten ke mellan anvarig kommunal rektor och utbildningchefen på repektive utbildningföretag varje termin. Övrigt Kurerna är upplagda på ditan på å ätt att det finn tudieguider där hela kuren är preenterad och organierad. En kur är trukturerad i olika uppdrag, oftat tre till fem uppdrag per kur. De å kallade ämneanvariga lärarna, med äte i Malmö, anvarar för kurutvecklingen av de olika kurerna. Dea ämneanvariga lärare har tillamman med ina webblärare i Malmö utformat uppdragen inom varje kur där eleverna ka göra de inlämninguppgifter om hör

8 SID 8 (21) till kuren. Uppdragen maila till den anvarige webbläraren och kicka edan tillbaka med kommentar till eleven. Denna truktur är denamma för alla tuderande i Sverige. Varje kur avluta med en muntlig examination via webbkamera cirka 30 minuter av varje enkild tuderande. Hermod har en helt ny lärplattform, Novo, edan ett halvår tillbaka. I en del kommuner har ditanutbildningen kompletterat med å kallad handledning av lärare om finn på plat fyikt i en tudielokal, å kallat närlärande. Så är fallet i tockholmområdet. Handledarna, om oftat är behöriga ämnelärare, har inget pecifikt anvar för lärandet utan finn mer tillhand om töd för de tuderande om å önkar töd on demand, om en handledare uttrycker det. Det finn inga organierade möten mellan handledarna i de lokala tudielokalerna och de anvariga webblärarna nere i Malmö, utan kontakterna ker via mail när behov uppkommer. Alla prov rätta av de lokala handledarna, även nationella prov, och reultaten kicka edan till den anvarige webbläraren. Byggutbildningen: Byggeleverna går i amma verktadlokaler om den helt nytartade gymnaiekolan elever och har även amma lärare och anvarig chef. Anvarig chef har bara varit verkam ett år och är även anvarig för Hermod yrkehögkoleverkamhet i tockholmområdet. Verkamheten är under expanion och ka nart tarta även måleriutbildning för vuxna. Idag omfattar verkamheten träarbete, plattättning och golvläggning.

9 SID 9 (21) SAMMANSTÄLLNING AV ENHETENS OLIKA VERKSAMHETERS STYRKOR, SVAGHETER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN Vårt uppdrag är att granka och utvärdera enheten reultat. Med reultat menar vi enheten förmåga att uppnå och träva mot de nationella och kommunala målen amt efterleva de riktlinjer och krav om finn i tyrdokumenten. Sammantällningen av tyrkor, vagheter och utvecklingområden om vi gör i detta avnitt är avedd att ge en överiktlig bild av vår bedömning av verkamheterna kvalitet. Vi vill dock framhålla, att det inte är möjligt att på ett kvantitativt ätt genom att jämföra ammantällningar i olika rapporter med varandra avgöra hur bra olika enheter är i förhållande till varandra. Det är inte antalet punkter under de olika rubrikerna om avgör det. Jämföreler måte baera på noggrann läning av texten vid punkterna. Styrning, ledning och kvalitetarbete (Organiation, dokumentation, kolledningen pedagogika ledarkap etc) Styrkor Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal tyrkor, bland annat dea: Hermod har en ny lärplattform med god uppföljning av de tuderande tudieaktivitet. Uppföljning av tudieaktivitet ker per automatik; om den tuderande inte varit verkam och kickat in uppdrag i tid påminn den tuderande automatikt. Denna uppföljning av tuderande aktivitet ker per mail men även per telefon, om tid finn, av tudieledarna (=adminitratörerna). Den nya lärplattformen är utvecklad med tidigare erfarenheter om grund och utprovad under en termin på en begränad tuderandegrupp i Öterund innan den tog i bruk våren Enkät ge till de tuderande två gånger per kur amt en gång per kvartal i en törre kvartalenkät. Hermod har förökt höja varfrekvenen på enkäterna genom att kräva in var på enkätfrågorna i amband med lärarkommentarerna, vilket verkar höja varfrekvenen. Träffar ker en gång per år mellan webblärare, handledare och all annan peronal i hela landet då även pedagogika pörmål dikutera.

10 SID 10 (21) Uppföljning av webblärarna arbete, både betygättning på kur, uppdrag, muntliga examinationer och avgivna kriftliga uppdragkommentarer ker ytematikt av via ämneanvariga. En tydlig kvalitetredovining kriv för varje kommun av utbildningchefen eller projektledaren i enlighet med de krav om varje kommun har formulerat. Sytematika jämföreler gör på lärarnivå mellan betygättning och reultat på nationella prov där ådana finn. I via kurer finn planer på att ytematikt gå igenom kurupplägg och innehåll i uppdragen varje kvartal. Via kommunala rektorer gör lektionbeök i verkamheten. I nya upphandlingavtalet mellan tio tockholmkommuner kommer kontakterna med de olika utbildninganordnarna att ytematiera. Dialogmöten mellan utbildningchef och rektor ka ke regelbundet i verkamheten likom även rektorbeök. Svagheter Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal vagheter, bland annat dea: Sammantällning och analy av tudiereultat ämnevi på koncernnivå akna. Detamma gäller ammantällning och analy av tudieavbrott på koncernnivå och ammantällning och analy av killnad mellan betygättning och reultat på nationella prov på koncernnivå. Århjul eller liknande överikt akna för att åkådliggöra de olika komponenterna i det ytematika kvalitetarbetet. Organiationtrukturen inom koncernen är inte helt tydlig och alla medarbetare är inte alltid helt klara över vem om är dera chef och vad denne har för anvarområde. En del medarbetare är oäkra på vem om är dera chef och vem de ka ha medarbetar/utvecklingamtal med. Roll och anvarfördelning mellan utbildningchef, projektledare och kommunalt anvarig rektor är inte alltid tydlig för tuderande och peronal. Även titulaturen är i via fall otydlig ho Hermod och exempelvi begrepp om ledare - tudieledare - använd för medarbetare med rent adminitrativa uppgifter vilket bidrar till vårigheter för de tuderande att förtå vem om har anvar för vad och vem de ka vända ig till i olika frågor. Roll och anvarfördelning mellan utbildninganordnare och kommunalt anvarig upphandlingrektor bör dikutera i amband med införandet av nya nationella

11 SID 11 (21) tyrdokument för vuxenutbildningen där det klargör vad om kan delegera och vad om inte kan delegera till den upphandlade utbildninganordnaren. Närlärande: Arbetfördelningen mellan anvarig webblärare och handledare är inte tydlig och ytematierade amverkanformer akna. Samverkan är helt beroende av enkilda peronliga initiativ och ledningen har inte varit tydlig med hur man vill att amverkan ka ke i de kommuner där handledare i tudielokal (närlärande) finn om komplement till ditanunderviningen. Närlärande: Samverkan i trukturerad och ytematierad form mellan de olika handledarna akna. Handledarna/lärarna har en otydlig roll och kulle ha behov av att träffa varandra regelbundet för att dikutera metoder och arbetformer. Byggutbildningen: - Utbildningverkamheten är underbemannad på läraridan. En lärare är jukkriven och en lärare dog helt hatigt i omra och återbeättning har inte kett ännu. Ny lärare ka antälla enare i höt. - Den relativt nyantällde chefen har ännu inte hunnit utforma itt pedagogika ledarkap, utan den förta tiden har met gått åt till att kapa ordning och reda i verkamheten, vilket har behövt för att kapa en bra grundtruktur. Det är dock viktigt att tärka arbetet med att utveckla det pedagogika ledarkapet när nu utformandet av jälva grundtrukturen är klar. Rektor bör träva efter att finna former för att verka även om pedagogik ledare på byggutbildningen och tärka och utmana lärarna i dera ledarkap.

12 SID 12 (21) Kunkaper, utveckling och lärande (Betygbaerade kunkapreultat, lärande, ditanundervining, information- och kommunikationteknik, tuderande i behov av ärkilt töd, validering, arbetplatförlagd utbildning etc) Andel tuderande från projektkommunerna om uppnått mint betyget Godkänd inom Hermod läåret 2010/11 Skola/företag Hermod Gymnaial vux 84% 87% 3 Riket, totalt Hermod ligger trax under genomnittet vad gäller andel tuderande om har uppnått mint betyget Godkänd, vilket får ane om helt acceptabelt med tanke på att de inte har å tor andel elever om har avbrutit tudierna (17 procent). Styrkor Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal tyrkor, bland annat dea: De fleta tuderande om vi har talat med är mycket nöjda med den tydliga truktur om en kur har på lärplattformen. De fleta tuderande är mycket nöjda med den hjälp och den utförliga feedback de får av webbläraren genom var och kommentarer på uppdragen. Repon till de tuderande på inända uppgifter kommer nätan alltid inom den tipulerade tiden 48 timmar. Det är lätt att komma i kontakt med webbläraren via mail och telefon enligt de fleta tuderande. De tuderande kan välja tudietakt vilket innebär goda möjligheter att kombinera tudier och arbete. De tuderande kan välja om de vill läa helt på ditan eller om de vill ha töd och hjälp av handledare/lärare i en tudielokal. Ibland är gränen flytande och den tuderande vet inte alltid jälv om han/hon är ditanelev eller närlärande elev. Det är viktigt att Hermod informerar alla tuderande om denna möjlighet i de kommuner där ådan hjälp finn tillgänglig, å att det lärartöd om erbjud utnyttja optimalt av de tuderande. Varje kur inled med en fråga till de tuderande om dera mål med tudierna och fortatta tudieplaner om är tillgänglig för 3 Skolverket tatitik för kalenderåret 2010, Komvux-Studiereultat-Riknivå, Tabell 2

13 SID 13 (21) webblärarna om töd för att följa upp eleven fortatta tudieplanering. Denna introduktionfråga är under utveckling på Hermod och ka utveckla till en form av kartläggningfunktion om edan ka kunna nyttja i tudierna av anvarig lärare. Det blir en form av intern ISP (Individuell StudiePlan) om Hermod utvecklar här, vilket är poitivt. Orienteringkur i tudieteknik, 50 poäng, genomför av många tuderande och de tycker att den ger bra förberedele för tudierna. I naturvetenkapliga ämnen ligger numera obligatorika laborationmoment i fyik tudielokal om har laborationutrutning. I den nya lärplattformen Novo finn ibland flera treamade föreläningar inlagda tillamman med länkar till olika fora. I pråkkurerna har lärarna trävat efter att ockå föröka väva in olika muntliga övningar om de tuderande ka kicka in för bedömning och de har även lagt in flera länkar och övningar att lyna på. I den nya lärplattformen går det mycket lätt för den ämneanvarige läraren att ändra och lägga till uppgifter i uppdragen vilket gör dem äkrare och mer aktuella än tidigare. Hermod har påbörjat ett arbete med att utforma kurprov/lutprov i de kurer om inte har nationella prov. Proven ka vara av eäkaraktär och ka använda bland annat för att äkertälla att det är rätt peron om änt in tidigare uppdrag och att det är någorlunda kongruen i kvalitet på inända uppdrag och pretation på kurprov/lutprov. Kurprov/lutprov ka ke på plat i lokal och den tuderande måte kunna legitimera ig. Hermod dikuterar för närvarande hur kurprov/lutprov ka ynkroniera med nationellt prov och muntlig examination via webbkamera eller i via fall rent av erätta examinationen via webbkamera. Man trävar alltå efter att föröka utveckla nya typer av examinationformer, vilket vi tycker är bra. Närlärande: Många tuderande är mycket nöjda med den handledning de har tillgång till i in tudielokal. Närlärande: Varje kur inled med en introduktion i den fyika utbildninglokalen om är obligatorik ho via projektledare. Byggutbildningen: De tuderande tycker att lärarna på byggutbildningen ger bra hjälp och töd i lärandet om ker på kolan.

14 SID 14 (21) Svagheter Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal vagheter, bland annat dea: Interkommunikativa övningmoment i pråkkurer på lärplattformen akna och bör utarbeta. I moderna pråk på gymnaienivå, exempelvi engelka, ker alla intruktioner på venka vilket innebär att de tuderande inte får träna pråklig förtåele i den utträckning om borde ke. I läroplanen och kurplanerna betona denna färdighet och i den nya kurplanen om ka gälla i vuxenutbildningen näta år kärp kraven på att använda målpråket under utbildningen ytterligare. Enligt anvariga på Hermod håller man på jut nu med att ta fram nya tudieguider för de nya kurplanerna i enlighet med dea riktlinjer. Kurforum, om är tänkt om en ny kommunikationmöjlighet inom varje kur mellan kurdeltagare och lärare, har ännu inte kommit igång om planerat. Orienteringkuren i tudieteknik om 50 poäng är inte tillräckligt omfattande utan kan klara av på en förmiddag av via tuderande. En kur på 50 poäng ka i normalfallet omfatta 2,5 veckor tudier på heltid enligt CSN: regelverk varför vi menar att Hermod bör utveckla denna kur ytterligare. Studieteknika färdigheter är ynnerligen viktiga för att lycka med ditantudier, varför det är klokt att vidareutveckla denna kur. Underviningen på ditan är mycket läroboktyrd och tyrd av uppdragen utformning och de tuderande möjlighet att påverka tudieupplägg och examination och få en individualierad utbildning är mycket begränad. På ikt bör ditanutbildningkonceptet kunna utveckla till att bli mycket mer individualierat och även koppla till den tuderande fortatta tudie- och yrkeplaner. Närlärande: Det är relativt få tuderande om nyttjar den handledning om finn tillhand i tudielokalen och handledaren/ läraren kapacitet utnyttja därmed inte optimalt i verkamheten. Det är bra att kunna få hjälp på plat i tudielokalen och det är viktigt att alla tuderande har vetkap om detta i de kommuner där detta erbjud. Det är ockå viktigt att anvariga webblärare vet om den tuderande finn i en kommun om kan erbjuda handledning å att de kan uppmana den tuderande om har behov av mer töd och hjälp att gå dit. Enligt utbildningchefen var det vid vårt beök ingen tuderande från projektkommunerna om regelbundet beökte tudielokalen i Solna och kunde betrakta om närlärande elev där. Vi beökte itället tudielokalen i Uppland Väby. Närlärande: Alla tuderande är inte nöjda med det töd och den hjälp de får i tudielokalen.

15 SID 15 (21) Närlärande: Samverkanformer mellan webblärare och handledare är inte ytematierade, utan är helt beroende av den enkilde handledaren och webbläraren initiativ. Webblärare och handledare arbetar ålede oftat inte om ett amlat team runt den enkilde tuderande. Byggutbildningen: - De tuderande tycker inte att den lärargrupp om finn idag hinner med att hjälpa alla tuderande i tillräcklig utträckning. - Den arbetplatförlagda utbildningen, om omfattar cirka en termin på heltid eller 30 procent av utbildningen, följ inte upp av läraren på kolan genom beök på plat. De tuderande har inte heller någon organierad verkamhet på jälva kolan under den här tiden utan all utbildning är förlagd till arbetplaten. De tuderande känner inte till kurplanemålen eller betygkriterier för den arbetplatförlagda utbildningen och det gör inte heller handledaren enligt de tuderande vi har talat med. Handledarna har ännu inte erbjudit någon handledarutbildning. - Utbildningen på kolan är inte till alla delar upplagd mot kurplanemål och betygkriterier är inte alltid kända för de tuderande. Enligt de tuderande har papper delat ut med kurplaner och betygkriterier, men dea utgör ällan något aktivt planering- och tyrdokument för tudierna. - Validering är inte utvecklad på kolan. Validering kan ke ifall den upphandlande kommunen betällt det, men vi menar att kolan alltid ka träva efter att ha ett förhållningätt om innebär att den tuderande förkunkaper ta tillvara å att den tuderande får tillgodoräkna ig de kunkaper och färdigheter om han/hon redan beitter. Därmed kulle den tuderande ibland kunna förkorta in tudietid, vilket vore mycket poitivt både för den tuderande och för amhället.

16 SID 16 (21) Bedömning och betygättning (Information och återkoppling till de tuderande, arbetet för likvärdighet i bedömning och betygättning etc) Styrkor Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal tyrkor, bland annat dea: Varje kur avluta med ett muntligt förhör via webbkamera där legitimation kontrollera för att äkertälla den tuderande identitet. I via kommuner har man om krav att genomföra ett prov där den tuderande är på plat i lokal för att äkertälla den tuderande identitet. I kurer om har nationellt prov ker detta redan. Kurprov/lutprov i lokal håller på att utveckla i via ämnen där nationellt prov akna och kan i via fall komma att erätta den muntliga lutexaminationen via webbkamera. Ämneanvarig lärare grankar webbläraren bedömning åväl på webben om i den muntliga examinationen. Ämneanvarig lärare grankar ålede både den bedömning om ker via muntlig examination via webbkamera och gör tickprov på de var och kommentarer om webbläraren ger på inända uppdrag och återkopplar ina ynpunkter till webbläraren. Nationella prov genomför i alla kurer där ådana finn. De tuderande får nabb återkoppling från ina webblärare på ina inlämnade uppgifter och prov. Närlärande: De tuderande om deltar i handledd verkamhet i lokal följ upp extra noga av handledarna. Svagheter Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal vagheter, bland annat dea: Likvärdighetarbetet är inte vidareutvecklat och välorganierat på koncernnivå och även ytematik analy av betygreultat akna på koncernnivå. Formativ (=framåtyftande) bedömning är inte utvecklad i Hermod utbildningmodell. Ett uppdrag får inte kicka in på nytt om det förbättrat utan det är enbart via den lutliga muntliga examinationen om reultatet på ett uppdrag eller en kur kan förbättra. Formativ bedömning har av forkningen bedömt om en mycket poitiv faktor för att utveckla eleverna lärande. Vi tror att det vore möjligt att finna goda former för detta även inom ditanutbildningen ramar.

17 SID 17 (21) Reponen från via lärare på uppdragen är inte helt fullödiga utan kulle kunna utveckla och bli tydligare och mer framåtyftande ibland. Bedömning ker huvudakligen på kriftliga pretationer i nuvarande ditanmodell och tuderande om är bättre på andra kommunikationformer har ämre möjligheter att göra ig jälva rättvia. En del tuderande är mycket nervöa inför det lutliga muntliga provet om gör med webbkamera och menar att de gått mite om ett högre betyg på grund av nervoiteten i provituationen. Närlärande: Synkroniering och amråd mellan webblärare och handledare/lärare vad gäller bedömning och bedömningunderlag akna när det gäller de tuderande om har handledning i tudielokal. Samråd mellan anvarig webblärare och handledare/lärare är helt beroende av enkilda individuella initiativ och vi menar att anvarig ledning bör tyra upp detta och tydliggöra ina intentioner. Ett exempel: Anvarig betygättande webblärare har inte rättat proven och har ålede inte all information om kan behöva - och om finn tillgänglig - om underlag för in betygättning. Detta gäller även de nationella proven. Det är itället handledaren om rättar alla prov men anvarig webblärare er alltå inte hur den tuderande har uttryckt ig på proven och inte heller hur handledaren har bedömt olika var och löningar utan får bara ett färdigt provreultat per mail om bedömningunderlag; ibland med några kommentarer från rättande lärare. Betygättande lärare, dv webbläraren, kan ålede vårligen ge kontinuerlig feedback till den tuderande baerad på denne hela arbetinat då webbläraren inte har tillgång till all information om den tuderande kunkapprogreion. Byggutbildningen: - Enligt uppgift från de tuderande får de inte alltid kontinuerlig information om in kunkaputveckling av läraren på kolan och de får det inte heller när de är ute på in arbetplatförlagda utbildning. - Enligt via tuderande kan inte lärarna alltid ange vad om kräv för att få det högta betygteget under utbildningen gång. - Kurplanemålen och betygkriterierna använd inte alltid om levande planeringdokument för de tuderande i utbildningen.

18 SID 18 (21) Övrigt Andel tudieavbrott per den 15/ : Andel tudieavbrott Skola/företag Hermod Genomnitt Stockholm län 17% 17% 4 18% 5 Genomnitt riket Kommentar: Andelen tudieavbrott aver tuderande inom gymnaial vuxenutbildning från amtliga projektkommuner. Andel tudieavbrott inom Hermod ligger preci på genomnittet för Stockholm län, det vill äga lite lägre än för riket, vilket är ett relativt gott reultat och viar att Hermod enträgna arbete med uppföljning av de tuderande har fungerat. 4 Skolverket tatitik för kalenderåret 2010, Komvux-Studiereultat-Lännivå, Tabell 1 5 Skolverket tatitik för kalenderåret 2010, Komvux-Studiereultat-Lännivå, Tabell 1

19 SID 19 (21) Områden att utveckla Vi bedömer att följande utvecklingområden, om kan utgå från åväl vagheter om tyrkor, men även från ådant om varken är att betrakta om tyrkor eller vagheter, bör prioritera: Förtydligande av roller och anvar i organiationen Företaget bör förtydliga roller, anvar och ibland även benämningar för olika ledningfunktioner å att det blir tydligare både för tuderande, medarbetare och för omgivningen vem om har anvar för vad. Även den kommunala upphandlingrektorn roll och anvar bör förtydliga. Utveckling av ytematikt kvalitetarbete Hermod har överlag ett gott kvalitetarbete, men vår bedömning är att det kan tärka ytterligare bland annat på koncernnivå. En överikt av kvalitetarbetet, till exempel genom ett århjul eller liknande, kulle ytterligare kunna bidra till att öka förtåelen för hur de olika komponenterna i kvalitetarbetet hänger ihop och därmed höja motivationen för arbetet bland peronal och tuderande. Fortatt utveckling av den nya lärplattformen Den nya lärplattformen Novo, om jut har tagit i bruk, har inneburit många förbättringar jämfört med tidigare plattform med exempelvi treamade föreläningar och förbättrad möjlighet att nabbt gå in och ändra uppgifter för ämneanvariga lärare. Start av den planerade chatfunktionen Kurforum och fortatt utveckling av interaktiva modeller kulle ytterligare förbättra lärandet i ditanunderviningen. Hermod bör ha goda möjligheter att utveckla detta på ett bra ätt i amband med den överyn om nu ker av amtliga tudieguider och uppdrag när de nya kurplanerna ka införa höten Formativ (framåtyftande) bedömning Idag ge en typ av framåtyftande bedömning av via lärare på inända uppdrag, men de tuderande har ingen möjlighet att förbättra redan inända uppdrag utan den enda möjlighet om tår till bud är att förbättra in pretation vid den muntliga examination via webbkamera om avlutar varje kur. Vi tror att det vore poitivt för Hermod att anta utmaningen att pröva om och i å fall på vilket ätt det vore möjligt att anamma formativ bedömning i någon form i ditanunderviningen. Det är viktigt att även de tuderande på ditan får möjlighet att förbättra itt lärande i enlighet med dea metoder om enligt forkningen är framgångrika.

20 SID 20 (21) Närlärande: amverkan handledare/lärare och anvarig webblärare I de kommuner där närlärande förekommer är det viktigt att ledningen äkertäller att anvarig webblärare får kännedom om handledningverkamheten och att amarbete ker mellan handledare och webblärare å att den poitiva förtärkningen om handledningen innebär ta tillvara på bäta möjliga ätt för att optimera lärandet ho den tuderande. Byggutbildningen: pedagogik utveckling av verkamheten Byggutbildningen har byggt en god grundtruktur med ordning och reda vad gäller de praktika förutättningarna, men nu bör foku flytta till det rent pedagogika ledarkapet å att ledningen äkertäller att utbildningen ker i enlighet med riktlinjerna i de nationella tyrdokumenten både vad gäller kurupplägg, bedömning och betygättning. Den arbetplatförlagda utbildningen bör tyra upp på motvarande ätt; lärarna bör involvera mera och handledarna bör erbjuda handledarutbildning.

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2011-12-09XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg Mål nr 7038-13 Sida 1 (6) KLAGANDE Socialnämnden i Halmtad kommun Box 230 301 06 }Ialmtad MOTPART Ombud: Emilia Liedbeck Nordtröm aitan

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell UMEÅ UNIVERSITET Intitutionen för ocialt arbete Uppat 15 hp Termin 6 Vårterminen 2015 Självkadehantering en teoretik behandlingmodell En tudie om trategier och hanteringmetoder vid jälvkadande beteende

Läs mer

Charterjättarn har långt kvar

Charterjättarn har långt kvar Miljöaktuellt grankning viar att de tre charterjättarna vierligen har påbörjat hållbarhetarbetet, men att det finn mycket mer att göra. Och kraven från kunderna lär inte minka. TEXT: HANNA S BACKMAN hanna.backman@idg.e

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning Miljö- och hälokyddnämnden handling 4/2012 Intern årredovining Miljö- och hälokyddnämnden - 2011 1 Förvaltning Peronalomättningen på förvaltningen har under året varit fortatt hög. Rekryteringar under

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4 Hyrebotäder lynade verkligen på mina önkemål SID 3 Alla röter hör på Öppna Kanalen SID 4 Nu har utbytetudenten Anke hittat hem SID 6 Bo Bra En tidning från Hyrebotäder i Växjö AB Våren 2010 HYRESBOSTÄDER

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL Använd checklitan å här Bevara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kry i högra kolumnen, fortätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingplan

Läs mer

Utbildning som frigör och utmanar

Utbildning som frigör och utmanar Verkamhetplan och budget - Intitutionen ytemteknik Verkamhetuppdrag och handlingplaner Utbildning om frigör och utmanar Strategikt mål: S1 Ökad examination av eftertraktade tudenter/doktorander beredda

Läs mer

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige Tjänteexporten allt viktigare för Sverige Kent Eliaon, Pär Hanon och Marku Lindvert Kent Eliaon har diputerat i nationalekonomi och är verkam vid Umeå univeritet och Tillväxtanaly. Han forkning kretar

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

Nummer Id Rubrik Sambesvarad

Nummer Id Rubrik Sambesvarad Nummer Id Rubrik Sambevarad 1 Boende Den om fyllt 80 år kall ha rätten att få en egen 1 505 plat i ett äldreboende inom 3 månader 2 526 Dubbelhyra vid flytt till ärkilt boende 3 532 Upplåteleformer för

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio tiftelen för miljötrategik forkning Gamla Brogratan 36 38 111 20 Stockholm Telefon 08-791 10 20 Fax 08-791 10 29 nyhetbrev@mitra.org www.mitra.org NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010 men hallå...

Läs mer

Råd vid smärta www.smarta.nu

Råd vid smärta www.smarta.nu Följande 16 idor är en annon från Reumatikerförbundet och Provia Information AB Smärta & ledbevär En tematidning från Reumatikerförbundet Rehabilitering lönar ig... id 2 Författarna Marcu Birro och Helene

Läs mer

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats SAMMANTRÄDESPROTO KO LL Sammanträdedatum 2011-10-24 1 Tid och plat Förvaltninghuet ihaparanda Måndag 2011-10-24 k1.13 00-17 00 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Marlene Haara (S) Ida Karkiainen

Läs mer

H Használati útmutató... 55

H Használati útmutató... 55 8_949_6 EKF4000_Elux.book Seite Freitag,. Dezember 007 6:9 8 Coffee Maker EKF4... PAGE S Brukanvining........... Bruganvining........... 7 N Brukanvining.......... Käyttöohje.............. 5 Intruction

Läs mer

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Måndag kl. 09 00-14 30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Ander Rönnqvit (M) er för Peter Juntti (M)

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Kalibrering. Dagens föreläsning. När behöver man inte kalibrera? Varför kalibrera? Ex på kalibrering. Linjär regression (komp 5)

Kalibrering. Dagens föreläsning. När behöver man inte kalibrera? Varför kalibrera? Ex på kalibrering. Linjär regression (komp 5) Dagen föreläning Kalibrering Kemik mätteknik CSL Analytik kemi Inledning. Linjär regreion Olika typer av tandarder. Vilken typ av kalibrering till vilken analymetod? Något om pårbarhet. Varför kalibrera?

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

Julmarknad vid Prinsvillan

Julmarknad vid Prinsvillan u får det vara nog n Beparingarna inom ocialtjänten har paerat en grän. Förvaltningen lår tillbaka mot den förda politiken och låter politikerna jälva ta hand om utredningarna om inte hinn med. Hur man

Läs mer

Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning 16-20 januari 2012

Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning 16-20 januari 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (19) 2012-03-02XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA Rapport från utvärdering

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Förvaltningshuset ihaparanda. Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti (M)

Förvaltningshuset ihaparanda. Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti (M) Kommuntyrelen arbetutkott Sammanträdedatum 2011-12-12 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti

Läs mer

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Föräljningunderlag Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Skogfatigheter om totalt 141 hektar i Norrbotten hetate område. Fantatik utikt från Degerberget mot Piteå Skärgård, grillplat amt ett utikttorn. Skogmark på

Läs mer

Så här beställer du varor från Serveras webbutik.

Så här beställer du varor från Serveras webbutik. Så här betäller du varor från Servera webbutik. Logga in Gå in på www.ervera.e Klicka på Webbhandel Eller klicka på Våra Tjänter Och välj Betällning. Logga in Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och

Läs mer

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997 Ur innehållet: Kommande möten 2 Klubbinformation 2 Window 95-palten 3 Åter dag att betala 4 Dagordning vid ärmötet 1997 4 Internetdemontration 4 Klubben tadgar 5 BBS-idan 6 SCII-NSI-tabell 6 Korordet 7

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

REHAU BRANDSKYDD RAUPIANO PLUS OCH RAUTITAN PEX-RÖR 312718SV. Gäller från augusti 2008 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se

REHAU BRANDSKYDD RAUPIANO PLUS OCH RAUTITAN PEX-RÖR 312718SV. Gäller från augusti 2008 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se REHAU BRANDSKYDD RAUPIANO PLUS OCH RAUTITAN PEX-RÖR 8SV Gäller från auguti 008 Teknika ändringar förbehålle www.rehau.e Bygg Automotive Indutri RAUPIANO Plu är något av det klokate du kan intallera för

Läs mer

Rapport från utvärdering av JENSEN Education Vuxenutbildning 7 november 11 november 2011

Rapport från utvärdering av JENSEN Education Vuxenutbildning 7 november 11 november 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (20) 2012-01-25XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LEA SAHLIN STUDIE - OCH YRKESVÄGLE DARE NACKA Rapport från utvärdering

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Planerad bostadsbyggnation

Planerad bostadsbyggnation Planerad botadbyggnation Underlagmaterial till beolkningprogno Ale kommun 03-07 Uppdaterat maj 03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planerad botadbyggnation 4 Sammantällning av planerad botadbyggnation 03 07 Överiktlig

Läs mer

Släktforskardagarna i Köping

Släktforskardagarna i Köping D I S - M i t t N y t t Anvarig utgivare: Rolf Luth Nr3 2013 På inidorna Divere månotier 2 annon 10 Ordföranden har ordet 11 Redaktören ruta I dagarna har den förta nattfroten kommit! Och när det deutom

Läs mer

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca 3 500 m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: 1 100

Läs mer

INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP

INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP www.brother.e l l BROTHERS NYA PROFESSIONELLA SERIE AV ALLT-I-ETT-FÄRGLASERMASKINER INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DITT FÖRETAG Brother vet att informationflödet

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

Så här beställer du varor från bunkra.se

Så här beställer du varor från bunkra.se Så här betäller du varor från bunkra.e Logga in Gå in på www.bunkra.e Klicka på Till butiken Eller klicka på Välkommen till butiken. Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt löenord om du har fått

Läs mer

Stockholmsbörsen är en av

Stockholmsbörsen är en av 20 pecial Oron på finanmarknaden är maiv och böråret 2011 lutar knappat på plu. Men kurvinnare kan ändå hitta bland fatighetbolag och företag med tarka finaner. Affärvärlden börpanel benar ut problemen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

ANDRA PLATS...?! Julius von Wright

ANDRA PLATS...?! Julius von Wright ANDRA PLATS...?! Jag tror alla frågar ig vad om finn kvar av kolåret efter att den fantatika gymnaiaden ägt rum. Denna kunkaptävling för öterbottnika gymnaium känn om året höjdpunkt, om inte livet. Ännu

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1 Föräljningunderlag Piteå Rovik 40:1 Skogfatighet med två lättåtkomliga kiften, trand mot havfjärd. Bra jakt i Rovik VVO om 5 450 hektar väl arronderad jaktmark. 1 200 m³k, god tillgång på björkved. Sita

Läs mer

Allmän information... sid 3. Dimensioneringsanvisning - allmän... sid 4. Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... sid 5

Allmän information... sid 3. Dimensioneringsanvisning - allmän... sid 4. Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... sid 5 Plattor på mark Innehållförteckning Allmän information... id 3 Tunna plattor för tunga later med minimal prickbildning Tät betong toppar radon Tunna plattor kortar torktiden Dimenioneringanvining - allmän...

Läs mer

Storslagna planer för litet destilleri. Hotellnätter ökar mest i NV-Skåne. I love my office. Do you? Månadens tema: ENERGI & MILJÖ

Storslagna planer för litet destilleri. Hotellnätter ökar mest i NV-Skåne. I love my office. Do you? Månadens tema: ENERGI & MILJÖ Elbil ingen modefluga SIDAN 13 Månaden tema: ENERGI & MILJÖ SIDORNA 10-13 Snabbare än en pitolkula SIDAN 15 Fredag 18 juni 2010 Vecka 25 Årgång 4 www.lokaltidningen.e/naringliv Hotellnätter ökar met i

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11 Följande 16 idor är en annon en konumentguide från Provia Information AB Hela denna ektion är en annon från Provia Information Energi pecial Bunden till elbolaget? id 4 Effektiva tip från experterna id

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

Smarta lokaler bygger man inte ut

Smarta lokaler bygger man inte ut Smarta lokaler bygger man inte ut FÖRETAGS Är du redo för en mart lokal? HIBAB Företagpark Paar alla typer av företag Växa-utrymme inom företagparken Tillåter företaget att utveckla i in egen takt Kotnadeffektiva

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

sveriges bästa golfpro 2011

sveriges bästa golfpro 2011 drömpel gd litar verige bäta verige bäta golfpro 2011 hur blir vi bättre golfare? det är frågan om alltid berör och om vi faktikt kan få var på. vi venkar har mer än 700 golfpro att välja mellan när vi

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2)

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm Birgitta

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

kongress Island en ö en saga mellan hotell och skidbacke Sunne ett eldorado Golf i ständigt solsken

kongress Island en ö en saga mellan hotell och skidbacke Sunne ett eldorado Golf i ständigt solsken kongre TIDNINGEN FÖR DIG SOM RESER OCH KONFERERAR 3/09 bulletin.e bulletin.e bulletin.e Iland en ö en aga Marocko: Ta en åna mellan hotell och kidbacke Sunne ett eldorado för konferengäter Golf i tändigt

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Skogsfastighet i Vitån

Skogsfastighet i Vitån Skogfatighet i Vitån Skogfatigheten Vitån 14:3 belägen trax norr om Vitån utbjud till föräljning genom anbud. Skogmarken betår a ett kifte amt ingår ett kifte med åkermark i byn Vitån. Areal och koguppgifter

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Agenda Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Närvarande Örn, Eric, Hulda, Erica, Elida, Julia, Sara, Lena och Calle. Termin 1 Introkursen - Rollspelsseminariet var jättekul - Bra kommunikation

Läs mer

r e s o r t e s t a f ö r s t a s n ö n Nu lockar fjällen med gnistrande snö! s i d a n 3 3 m o t o r f ö r a r e n 7 / 0 9

r e s o r t e s t a f ö r s t a s n ö n Nu lockar fjällen med gnistrande snö! s i d a n 3 3 m o t o r f ö r a r e n 7 / 0 9 r e o r t e t a f ö r t a n ö n Nu lockar fjällen med gnitrande nö! i d a n 3 3 m o t o r f ö r a r e n 7 / 0 9 r e o r t e t a f ö r t a n ö n mångidigt nöje. I Vemdalfjällen njuter du inte bara av kidåkningen...

Läs mer

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Sammanställning från uppföljning på Lernia Lindholmen och utbildningarna: Lager och logistik GRLAL-1108 och 1110, Svets GRSVT-1110 Individuell anpassning

Läs mer

DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR

DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR QTC Amatörradio Nr 9 DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR 3 IC-7200 enkel och tuff med MF (mellanfrekven)

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Yrkesvux hos Hermods

Yrkesvux hos Hermods Yrkesvux hos Hermods Hej storstockholmare! I den här katalogen presenterar vi vårt utbud av Yrkeskurser för vuxna i Stockholmsområdet t ex för dig som bor i kommuner som Stockholm, Solna, Sundbyberg, Nacka,

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Synpunkter på förslag till nya ämnesplaner m.m. inom ramen för Gy 2011

Synpunkter på förslag till nya ämnesplaner m.m. inom ramen för Gy 2011 Skolverket 106 20 Stockholm 1 (5) Synpunkter på förslag till nya ämnesplaner m.m. inom ramen för Gy 2011 Sammanfattning Skolinspektionen har gått igenom Skolverkets förslag till ämnesplaner för Svenska

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Lyftkedjor och tillbehör

Lyftkedjor och tillbehör Lyftkedjor och tillbehör Lyftkedjor - allmän information Rexnord har tillverkat kedjor i många olika utföranden edan 1892. Erfarenheten om erhållit under många årtionden och konekvent forkning ger kedjorna

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer