Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning oktober Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL"

Transkript

1 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN Rapport från utvärdering av NTI: gymnaiala vuxenutbildning i Sollentuna oktober 2011 Rapporten ingår i ett utvärderingprojekt i amarbete med KSL Box 22049, Stockholm. Telefon Fax Beökadre Hantverkargatan 2F

2 SID 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE... 3 OMRÅDEN SOM OMFATTAS AV UTVÄRDERINGEN... 4 BESKRIVNING AV ENHETEN... 5 SAMMANSTÄLLNING AV ENHETENS OLIKA VERKSAMHETERS STYRKOR, SVAGHETER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN... 8 Styrning, ledning och kvalitetarbete... 8 Kunkaper, utveckling och lärande Bedömning och betygättning Övrigt Områden att utveckla SAMMANFATTANDE ANALYS... 17

3 SID 3 (17) UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE Nedan bekriv den metod om uppföljningenheten i Stockholm tad tillämpar vid utvärderinguppdrag 2011/12 i ett projekt rörande vuxenutbildning i amarbete med KSL för följande kommuner: Botkyrka, Nacka, Uppland Väby, Tyreö, Sollentuna och KCNO (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm). Uppföljningenheten vid Stockholm tad utbildningförvaltning utvärderar den pedagogika verkamheten och främjar vuxna lärande genom att granka måluppfyllelen utifrån nationella tyrdokument kontrollera efterlevnaden av nationella riktlinjer granka hur kolan utvärderar in egen verkamhet ge rekommendationer om vad om bör förändra och utveckla Vi genomför vårt uppdrag genom att läa material om kolan täller till förfogande och även material från andra källor (ex. från Skolverket) intervjua elever, peronal och kolledning. Vid ditanutbildning genomför intervjuerna i regel per telefon. obervera verkamheten och göra lektionbeök. Vid ditanutbildning granka även lärportalen i vi utträckning. I förta hand grankar vi måluppfyllelen, det vill äga att vi bildar o en å heltäckande bild om möjligt av hur målen i tyrdokumenten tolka och förverkliga på kolan. Vi gör detta utifrån en prioritering av mål från läroplanen och andra nationella tyrdokument. Förutom detta grankar vi kolan förmåga att jälv utvärdera in kvalitet för att förbättra verkamheten. Hög kvalitet innebär enligt Skolverket definition främt att verkamheten utmärk av att den väl: trävar mot och uppfyller nationella mål varar mot nationella krav och riktlinjer uppfyller andra mål, krav och riktlinjer om är förenliga med de nationella (t.ex. kolplan, lokal arbetplan och andra lokala planer) känneteckna av en trävan till förnyele och tändiga förbättringar utifrån de förutättningar man har. 1 1 Från Skolverket verktyg BRUK för kvalitetarbete i förkola och kola, 8.

4 SID 4 (17) OMRÅDEN SOM OMFATTAS AV UTVÄRDERINGEN Stockholm tad uppföljningenhet grankar verkamheterna ur ett helhetperpektiv. Utvärderingen fokuera ärkilt på nedantående områden, men även andra områden kan kommentera om det finn tarka käl till det. Styrning, ledning och kvalitetarbete Detta område granka utifrån läroplanen (Lpf 94), men även utifrån kollagen och förordning om kommunal vuxenutbildning amt utifrån forkningreultat inom området. Beträffande ledarkap granka inom detta område främt kolledningen arbete medan övrig peronal, främt lärare, ledarkap granka under Kunkaper, utveckling och lärande. Kunkaper, utveckling och lärande Detta område granka främt utifrån mål och riktlinjer i läroplanen (Lpf 94). Deutom utgår utvärderingen från tydligt bekräftade forkningreultat med relevan för dea mål och riktlinjer. Bedömning och betygättning Detta område granka främt utifrån mål och riktlinjer i läroplanen (Lpf 94), Skolverket Allmänna råd om likvärdig bedömning och betygättning och Handlingplan för rättäker och likvärdig betygättning. Grankningen av bedömning och betygättning ker på ett ådant ätt att det framgår att området i teori och praktik är nära kopplat till området Kunkaper, utveckling och lärande. I detta aveende utgår grankningen ockå från via allmänt accepterade forkningreultat.

5 SID 5 (17) BESKRIVNING AV ENHETEN Företag /kola Planerat antal poäng inne-varande halvår/antal tuderande 2 Utbildninginriktning Lokaler Peronal inom kolan/företaget NTI klarum, Sollentuna poäng /190 tuderande Allmänna ämnen, gymnaial vuxenutbildning Aniaraplaten 4, Sollentuna centrum 6 Företag/kola Verkamheten gällande gymnaial vuxenutbildning i tudielokalerna vid Sollentuna centrum bedriv edan ett år tillbaka av NTI och ingår i AcadeMediakoncernen. Tidigare var det Eductu om bedrev all verkamhet i dea tudielokaler, men nu har verkamheten delat upp å att fi och grundvux bedriv av Eductu, likom den jobbcoach-verkamhet om ockå bedriv i amma byggnad i Sollentuna centrum. Både NTI och Eductu hör till koncernen AcadeMedia. Utbildning Vår utvärdering aver NTI: gymnaiala vuxenutbildning om bedriv i klarum i Sollentuna, kallad NTI klarum. Utbildningen aver allmänna ämnen på gymnaial nivå och är upplagd å att de tuderande ka bevita chemalagda lektioner varje vecka. Peronal I tudielokalen på Aniaraplaten 4 arbetar fem lärare, alla på deltid, och en platchef om tjäntgör 30 procent för NTI klarum. Företaget har ingen annan peronal utöver lärare och platchef i byggnaden. Lokaler 2 Antal poäng aver planerat antal verkamhetpoäng innevarande halvår och antal tuderande aver antal peroner om tuderar den tiden från projektkommunerna, oavett i vilken omfattning dea peroner tuderar (deltid/heltid).

6 SID 6 (17) Eductu/NTI har tudielokaler mitt i Sollentuna centrum, ett tenkat från Kunkapparken, navet för den kommunala vuxenutbildningen tudievägledning och antagning i Sollentuna. Ledningorganiation AcadeMedia är en tor utbildningkoncern med cirka medarbetare och cirka tuderande inom olika kolformer. Inom koncernen finn olika affärområden om led av en affärområdechef. Inom affärområdet vuxenutbildning finn edan olika verkamhetchefer om i in tur har olika enhetchefer om är anvariga för olika enheter. Verkamheten i Sollentuna led av en enhetchef med äte i Stockholm om anvarar för Närlärande Stockholm/Mälardalen. Detta anvarområde omfattar NTI klarum i Sollentuna och Väterå amt Didaktu vuxenutbildning, främt yrkeutbildning. Enhetchefen deltar i ledningmöten en dag per månad tillamman med övriga enhetchefer under ledning av verkamhetchefen för NTI. Deutom har denna ledninggrupp telefonmöten en gång per vecka. Enhetchefen deltar även i ledardagar för hela koncernen AcadeMedia 1-2 dagar varje år; på dea ledardagar deltar cirka 200 ledare. Enhetchefen har pedagogika möten med ina kolledare några gånger per termin. Alla kolledare inom vuxenutbildningen i företaget amla ibland några dagar för amplanering, till exempel i amband med törre reformer åom VUX12. Allmänna ämnen på gymnaial nivå i Sollentuna led i in tur av en platchef om arbetar heltid på plat i tudielokalerna i Sollentuna centrum, cirka 30 procent för NTI klarum och 70 procent för Eductu verkamhet. Platchefen deltar någon gång varje termin i kolledarträffar med några andra kolledare, bland annat från klarumunderviningen i Väterå. Platchefen är gymnaielärare och har genomgått en ledarutbildning om ex dagar inom AcadeMedia. Peronalgrupperingar och mötetruktur De fem lärarna i Sollentuna träffa på arbetlagmöten 1-2 gånger per vecka under ledning av platchefen. APT ka äga rum en gång per termin för antällda inom amtliga Eductu/NTI: verkamheter i Sollentuna centrum. Övrigt Företaget har betygrätt, men den använd inte inom den utbildning om utvärdera här. Sollentuna kommun har en upphandlingrektor om har det kommunala anvaret för NTI klarum och om beöker verkamheten NTI klarum någon gång per termin.

7 SID 7 (17) Den tudievägledning om ka erbjuda enligt avtal ker via NTI: vägledare på Folkungagatan i Stockholm. Hon kan nå per telefon eller mail. De tuderande i Sollentuna vänder ig inte dit utan går till tudievägledningen på Kunkapparken i Sollentuna centrum.

8 SID 8 (17) SAMMANSTÄLLNING AV ENHETENS OLIKA VERKSAMHETERS STYRKOR, SVAGHETER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN Vårt uppdrag är att granka och utvärdera enheten reultat. Med reultat menar vi enheten förmåga att uppnå och träva mot de nationella och kommunala målen amt efterleva de riktlinjer och krav om finn i tyrdokumenten. Sammantällningen av tyrkor, vagheter och utvecklingområden om vi gör i detta avnitt är avedd att ge en överiktlig bild av vår bedömning av verkamheterna kvalitet. Vi vill dock framhålla, att det inte är möjligt att på ett kvantitativt ätt genom att jämföra ammantällningar i olika rapporter med varandra avgöra hur bra olika enheter är i förhållande till varandra. Det är inte antalet punkter under de olika rubrikerna om avgör det. Jämföreler måte baera på noggrann läning av texten vid punkterna. Styrning, ledning och kvalitetarbete (Organiation, dokumentation, kolledningen pedagogika ledarkap etc) Styrkor Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal tyrkor, bland annat dea: Platchefen är väl känd av medarbetare och tuderande. Enkäter genomför med de tuderande en gång per termin. Ledarträffar på enhetchefnivå inom verkamhetområdet gymnaial vuxenutbildning ker en dag per månad amt via telefonmöten varje vecka då verkamheten följ upp. Verkamhetrapporter med uppföljning av ekonomi, marknad, peronal och kvalitet kriv varje månad av enhetchefen till verkamhetchefen. En ex dagar lång ledarutbildning organiera av koncernen för nya ledare inom koncernen. Koncernen AcadeMedia har nyligen antällt en kvalitetchef centralt om ka tyra upp kvalitetarbetet inom koncernen och de företag.

9 SID 9 (17) Koncernen har tagit fram en lärplattform om använd inom alla företag i koncernen. IT och lönefrågor är de delar om koncernen köter centralt; övriga delar hantera av varje företag inom koncernen. Svagheter Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal vagheter, bland annat dea: Koncernen organiationytem är något våröverkådligt, och en enhetchef anvar kan träcka ig över flera företag och delar av dea vilket gör att lärare och elever inte alltid förtår vem om har anvar för vad. Enhetchefen för NTI: klarumverkamhet i Sollentuna och Väterå är även anvarig för företaget Didaktu i Stockholm och Mälardalen, men har inget anvar för företaget NTI: verkamhet i övrigt varför anvarområdet är vårt att få riktigt grepp om. Varje företag inom koncernen har egna rutiner och upplägg; endat lönefrågor och IT köt centralt inom koncernen. Koncernen och företaget aknar idag riktlinjer för hur kvalitetarbetet ka bedriva inom de olika verkamhetområdena och redovining centralt i koncernen/företaget för olika typer av kunkapreultat akna. Mål och viion för verkamheten är otydliga för de tuderande och flera lärare. Det är oäkert om det är en viion för NTI eller Didaktu eller Eductu om ka gälla, och den viion om preentera är inte känd av alla. Den är väldigt allmänt hållen och den har inte gett några tydliga avtryck i verkamheten. Sytematikt kvalitetarbete akna på NTI: klarumundervining i Sollentuna. Århjul eller liknande överikt över kvalitetarbetet komponenter akna. Dokumentation och analy av de gymnaiala kurerna reultat akna över huvud taget, likom dokumentation och analy av enkätreultat och avbrottfrekven. Den enda redovining om ker av olika typer av reultat gör till kommunen efter riktlinjer därifrån. Återkoppling av reultat på gruppnivå till medarbetare och tuderande akna. Planerade lektionbeök genomför inte ytematikt och alla lärare har inte heller fått lektionbeök ännu. Arbetplan akna för NTI klarum i Sollentuna. APT genomför inte alltid med regelbundenhet.

10 SID 10 (17) Det är viktigt att arbetplatträffar genomför med regelbundenhet å att det blir tydlig kontinuitet i ledarkapet. Det pedagogika ledarkapet är inte tillräckligt tarkt. Platchefen har ännu inte kaffat ig ytemkunkap om vuxenutbildningen olika komponenter. Varken begrepp om validering, likvärdighetarbete eller företaget värdegrund är välkända begrepp på kolan och genomyrar inte arbetet i verkamheten. Platchefen har inte genomgått rektorutbildningen ännu, utan har gått koncernen ex dagar långa ledarutbildning. Den kommunalt anvariga Komvuxrektorn i Sollentuna är inte känd av lärarna eller de tuderande; de lärare om känner till namnet vet inte vad den rektorn har för anvarområde. Kunkaper, utveckling och lärande (Betygbaerade kunkapreultat, lärande, ditanundervining, information- och kommunikationteknik, tuderande i behov av ärkilt töd, validering, arbetplatförlagd utbildning etc) Andel tuderande från projektkommunerna om uppnått mint betyget Godkänd inom NTI: gymnaiala vuxenutbildning i Sollentuna läåret 2010/11 Skola/företag NTI: gymnaiala vuxenutbildning i Sollentuna Gymnaial vux 96% 3 87% 4 Riket, totalt Skolan har en hög andel tuderande om uppnår betyget Godkänd. Å andra idan har kolan en ovanligt hög andel tudieavbrott, vilket kan förklara den höga andelen godkända betyg (e mer om tudieavbrott under rubriken Övrigt, id 14). Styrkor Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal tyrkor, bland annat dea: De tuderande triv och elevgrupperna är må. 3 Källa: kolan egna uppgifter 4 Skolverket tatitik för kalenderåret 2010, Komvux-Studiereultat-Riknivå, Tabell 2

11 SID 11 (17) De fleta tuderande är mycket nöjda med ina lärare och dera ätt att undervia. De fleta tuderande tycker att de har kunniga och engagerade lärare och att de lär ig mycket. Den lilla tudielokalen erbjuder en nätan familjär tämning där det är nära till lärare, platchef och andra tuderande. Lärplattformen, om har tagit fram centralt inom hela koncernen, är mycket uppkattad av de tuderande. Det finn möjlighet att läa kurer på grundläggande och gymnaial nivå parallellt i Sollentuna centrum genom amarbete mellan NTI klarum och Eductu. Utbildningupplägget är mycket flexibelt och via lärare erbjuder extra töd per telefon och mail, ibland även efter koltid. Lärarna har nära kontakt med de tuderande och ringer eller mailar de tuderande när de varit borta utan att ha kontaktat kolan. Särkilda lärar- och ledarträffar är organierade för att arbeta med införandet av de nya kurplanerna Svagheter Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal vagheter, bland annat dea: De fleta lärare aknar fulltändig lärarbehörighet och ärkild coachning för att tötta de obehöriga lärarna finn inte. Endat en nyantälld lärare i engelka är fullt behörig. Stödundervining finn inte enligt de tuderande. De tuderande erbjud att kontakta varje lärare när de behöver hjälp och lärarna uppmana att alltid ha dörren öppen, men denna modell för töd fungerar inte enligt de tuderande. Förra terminen fann ärkilda tödtimmar utlagda på chemat, men de har tagit bort den här terminen vilket akna oerhört mycket av de tuderande vi talat med. Stor omättning av lärare i engelka har inneburit brit på kontinuitet i lärandet enligt de tuderande. Skolan har haft tre olika lärare i engelka auguti-oktober. En del långa lektioner aknar variation och elevaktivitet. Flera lektioner om 90 minuter utan pau innehöll enbart lärargenomgång med entaka frågor intoppade i föreläningen. Läraren utnyttjar inte alltid den pedagogika fördel om mågrupper kulle kunna innebära för ökad individualiering.

12 SID 12 (17) Flera lektioner om finn på chemat är intällda enligt en ärkild plan och undervining i dea kurer är en form av halvditan enligt läraren. Någon modell om liknade bekrivningen av halvditan var inte känd ho kolledningen. En lektion var intälld efterom de tuderande ville det om kompenation för prov. Den tora flexibiliteten kan ibland leda till att via tuderande får ett tudieupplägg om mer liknar ditanutbildning utan att kurplanerna alla mål har äkertällt. Via tuderande om inte orkar eller har tid att tudera i den klarummodell om kurerna har organierat för får hjälp att reda ut ituationen med olika inlämninguppgifter, vilket är bra. Men om en tuderande i realiteten byter tudieform och går över från klarumundervining till en form av ditanundervining behöver tudieupplägget tyra upp tydligare. Riken är annar att modellen blir å flexibel att utbildningen inte når upp till alla kurplanemål. Lärare och anvarig rektor bör i dea fall lägga upp en individuell tudieplan för varje enkild tuderande för att äkertälla att alla kurplanemålen nå. Samplanering med de tuderande om kurupplägg och provutformning ker endat i begränad omfattning. Kurerna är preenterade på lärplattformen och å tyrda i förväg att det är vårt att ändra på uppläggen, enligt de tuderande. De tuderande kulle ockå vilja ha någon form av allmänt amråd på kolan, t ex elevrådgrupp eller en förlaglåda med ri och ro-lappar för att kunna ge förlag på förbättringar. Via lärare är inte lyhörda för de tuderande ynpunkter och kan inte alltid förklara å bra enligt de tuderande. Validering akna på kolan. Förutom formell validering av hela kurer eller del av kur kan validering e om ett förhållningätt om innebär att man bättre tar tillvara de tuderande kunkaper, vilket även kulle kunna leda till ökad individualiering. Via tuderande har miförtått reglerna om fuk vid kolan och tror att man kan bli avtängd från tudierna. Samplanering, dikuion om värdegrundfrågor, uppföljning av olika typer av reultat och andra pedagogika frågor förekommer inte i ärkilt tor utträckning på arbetlagmötena enligt lärarna. En liten lärargrupp (fem lärare) innebär att ämnekollegor akna och att ämnedikuioner inte kan genomföra. Samverkan över ämnegränerna akna. Avkilt tyt tudieutrymme för användning av datorerna akna av de tuderande. Dataalen får inte använda av de tuderande, och de datorer om tår till förfogande är placerade i direkt anlutning till lunchrummet.

13 SID 13 (17) Lärarna använder inte IKT i klarummet utan alltid OH-apparat. Lärplattformen använd av alla lärare, men i klarummet använd inte IKT. Kanon uppmonterad i varje klarum finn inte, utan läraren måte ta med en bärbar utrutning. Under de lektioner om vi lynade på använde läraren OH-bilder vilket är helt acceptabelt, men det viar ockå att lärarna inte är vana vid att använda den nya tekniken möjligheter att variera ina föreläningar och göra dem än mer aktuella och varierade. Bedömning och betygättning (Information och återkoppling till de tuderande, arbetet för likvärdighet i bedömning och betygättning etc) Styrkor Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal tyrkor, bland annat dea: NTI har haft en träff för ett år edan där två av klarumlärarna i Sollentuna tillamman med NTI: ditanlärare i Umeå dikuterade bedömning och betygättning i olika kurer. Svagheter Vår utvärdering har viat att enheten har ett antal vagheter, bland annat dea: Skolan bedriver inget ytematikt likvärdighetarbete gällande betygättning. Sytematik amverkan med andra ämnekollegor om bedömning och betygättning akna. Sytematik ammantällning av betygreultat om möjliggör jämförele över tid och/eller jämförele med reultat på nationella prov (NP) akna. Skolan gör ingen egen ammantällning över olika betygreultat utan förlitar ig helt på den ammantällning om man får från Sollentuna kommun. Likvärdighetproblematiken i bedömningfrågor dikutera inte på arbetlagmötena. Det råder inte alltid kongruen mellan reultat på NP och atta betyg. Platchef eller enhetchef går inte igenom betygättningen med varje lärare. Formativ (framåtyftande) bedömning akna.

14 SID 14 (17) Via lärare anger bara rätt eller fel på uppgifterna och ger inga kommentarer. Alla tuderande har inte haft individuella amtal med ina lärare om hur de ligger till i ina tudier. Målättningen är att alla lärare ka ha individuella amtal med alla tuderande, men detta hade inte genomfört för alla tuderande vid vårt beök oktober. Alla tuderande har inte klart för ig vad om kräv för de olika betygtegen. Flera tuderande trodde att för G kulle man arbeta hårt och för VG kulle man arbeta ännu hårdare och vara ännu mer ambitiö. Betygkriterierna form där olika kvaliteter ka bedöma hade inte alltid fått genomlag ho de tuderande. Skolan har en modell om innebär att lärarna ka ha individuella amtal med de tuderande efter halva kuren, men detta genomför inte alltid enligt de tuderande. Skolan har otydliga regler för vad om gäller vid omprov. Via tuderande har fått uppfattningen att man inte kan få högre betyg än G på omprov eller vid inlämning av retuppgifter; via lärare tillåter inte att man får titta på provet om man vill göra om; via lärare tillåter inte att man får ta med provet hem för att lära ig mer av ina mitag. Övrigt Andel tudieavbrott per den 15/ : Andel tudieavbrott Skola/företag Genomnitt Stockholm län 29% 5 17% 6 18% 7 Genomnitt riket Skolan gör inte regelbundet någon uppföljning av andelen tudieavbrott och gör inte heller regelbundet någon egen analy till orakerna. De lämnar de uppgifter om efterfråga av repektive kommun i det kvalitetarbetet. Tidigare krävde 11 kurdeltagare för kurtart men nu har direktiv utgått från högre ort att det ka var mint 14. Vid tiden för inpektionen kiftade antalet deltagare på lektionerna mellan 4-12 tuderande på plat i lektionalen, vilket innebär att flera deltagare har avbrutit ina tudier. 5 Källa: Skolan egna uppgifter 6 Skolverket tatitik för kalenderåret 2010, Komvux-Studiereultat-Lännivå, Tabell 1 7 Skolverket tatitik för kalenderåret 2010, Komvux-Studiereultat-Lännivå, Tabell 1

15 SID 15 (17) Kommentar: Andelen tudieavbrott aver tuderande inom gymnaial vuxenutbildning från NTI klarum i Sollentuna. Andelen tudieavbrott är mycket hög på kolan, vilket bör föranleda kolan att närmare följa upp detta. Den höga andelen tudieavbrott ka ockå koppla till den relativt höga andelen tuderande om har lägt betyget G jämfört med andra kolor inom vuxenutbildningen tuderande om har någon form av problem med tudierna hoppar av tudierna och yn inte i IG-tatitiken utan i avbrotttatitiken. Vi menar att kolan bör dikutera problematiken med avbrott contra betygättning med anvarig rektor för att få å tor likvärdighet om möjligt med andra utbildninganordnare.

16 SID 16 (17) Områden att utveckla Vi bedömer att följande utvecklingområden, om kan utgå från åväl vagheter om tyrkor, men även från ådant om varken är att betrakta om tyrkor eller vagheter, bör prioritera: Sytematikt kvalitetarbete Det är mycket viktigt att kolan dikuterar igenom vilka komponenter om ka ingå i det ytematika kvalitetarbetet och edan upprätta en plan för hur det arbetet ka bedriva. Även om olika kommuner kräver in olika faktauppgifter om underlag för itt kvalitetarbete å är det viktigt att kolan jälv har ett eget kvalitetarbete för att äkertälla att man erbjuder erforderlig kvalitet i in utbildning. Pedagogikt ledarkap Det är mycket viktigt att det nära pedagogika ledarkapet tärk. Rektor och enhetchef bör tötta platchefen i arbetet med att utveckla det pedagogika ledarkapet å att lärarna får den nära pedagogika coachning och uppföljning om de behöver. Detta gäller inte mint efterom å många lärare är obehöriga och efterom peronalomättningen är relativt hög. Pedagogikt utvecklingarbete Det pedagogika utvecklingarbetet bör lyfta upp på arbetlagträffarna och på bai av de reultat om kolan har till itt förfogande bör ledningen tillamman med lärarna lägga upp en plan för hur det arbetet ka bedriva å att underviningen utveckla i riktning mot ökad individualiering, interaktivitet och amplanering både med lärarkollegor och de tuderande. Den gemenamma värdegrunden likom lärproceen i de olika ämnena bör dikutera. I de fall en tuderande inte längre deltar i den edvanliga klarumunderviningen bör en ärkild individuell tudieplan upprätta för hur kurplanemålen ka nå och examinera. Bedömning och betygättning Det är mycket viktigt att ledningen arbetar med att utveckla hela området bedömning och betygättning å att detta arbete ker på ett rättäkert och likvärdigt ätt i enlighet med gällande tyrdokument. Dikuion med andra lärare inom amma ämne på andra enheter bör organiera och bedömning och betygättning bör följa upp av anvarig chef. Det är viktigt att de tuderande får klart för ig vad de olika kvaliteterna på olika betygteg innebär.

17 SID 17 (17) Sammanfattande analy NTI: gymnaiala vuxenutbildning, klarum, i Sollentuna hörde tidigare till Eductu men har nyligen bytt ägare inom koncernen AcadeMedia, och hör nu till NTI: anvarområde. Det är dock amma verkamhet med amma lärare och ledare om tidigare. Det är en liten verkamhet om bedriver klarumundervining i allmänna ämnen på gymnaienivå, med bra läge mitt i Sollentuna centrum. Det lilla formatet erbjuder både för- och nackdelar. Här råder nätan en familjär tämning där de tuderande triv mycket bra och lärarna är engagerade och flexibla. Till fördelarna hör ockå att Eductu inom amma koncern bedriver jobbcoachverkamhet och utbildning i fi och grundläggande vuxenutbildning i amma byggnad, vilket gör det lätt att kombinera olika kolformer för de tuderande och även att gå vidare från en kolform till en annan. En tor nackdel är att lärarna, nätan alla obehöriga, är enamma inom ina ämnen och in kolform. Det är därför viktigt att lärarna får en nära pedagogik coachning i itt ledarkap och att de, likom ledarna, får mer möjlighet att kapa kontakter med andra lärare och ledare om arbetar med gymnaial utbildning i liknande ämnen för att få idéer för pedagogik utveckling av lektioner och utbildningupplägg. Det är oerhört viktigt att kolan arbetar mer med bedömning och betygättning, likom att de pedagogikt anvariga ledarna tar ett törre anvar inom detta område för att äkertälla törre likvärdighet i bedömning och betygättning å att utbildningen blir mer rättäker. Ett ytematikt kvalitetarbete akna idag och bör narat bygga upp för att tötta den pedagogika utvecklingen av kolan. För att klara detta arbete tror vi att det är av tor vikt att det nära pedagogika ledarkapet tärk på kolan och att ledningtrukturen inom organiationen förtydliga å att åväl medarbetare om tuderande vet vem om anvarar för vad. Stockholm Lena Kaev Utbildninginpektör Stockholm tad Libeth Jacobon Verkamhetchef för vuxenutbildningen Botkyrka kommun

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning ProcIT-P-002 Procebekrivning Kvalitettyrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 Procebekrivning Kvalitettyrning Procebekrivning ProcIT-P-002 2.0 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Sytematikt kvalitetarbete i förkolan Varför - Mål Vad - Foku Hur - Metod Syfte: Att förenkla det ytematika kvalitetarbetet på Stenungund kommun förkolor. Sytematikt kvalitetarbete i förkolan, rev.110706

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö Avdelning 3 vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg Mål nr 286-1 3 Sida 1 (8) KLAGANDE Föräkringkaan Procejuridika enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART God man: Ombud: Jur.kand. Finn Kronporre Aitanjuriterna

Läs mer

Rapport Utvärdering av SFI

Rapport Utvärdering av SFI Rapport Utvärdering av SFI InfoKomp, återbesök 6 november Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (6) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANNA SUNDBOM Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj

Läs mer

Attityder till arbete

Attityder till arbete C/D-UPPSATS 2005:11 Attityder till arbete En tudie om tudenter attityder till arbete och Luleå kommun om arbetgivare LEA ADERSSO JOAKIM ILSSO SOCIOLOGI C/D Luleå teknika univeritet Intitutionen för Arbetvetenkap

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE procent S NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING NORRMALMS DNR 499-383/27 LÄNSSTYRELSEN DNR 74-6-15916 SID 1 (35) 27-11- SLUTRAPPORT 26/27 ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE Andelen ungdomar om får alkohol från

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner Foku: Län: Örebro län Kommungruppering: Ko i tätbefolkad region Nyckeltal för jämtälld verkamhet i ko Det är en del av kona uppdrag att ge likvärdig ervice till kvinnor och män, flickor och pojkar. Syftet

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (16) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE PILLE PENSA HE DSTRÖM BITR REKTOR SFI STOCKHOLM Rapport från utvärdering

Läs mer

Rapport Utvärdering av SFI

Rapport Utvärdering av SFI Rapport Utvärdering av SFI Folkuniversitetet, återbesök 8 november Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Vi ger våra barn trygghet och är observanta på barnens lek som är en viktig del i det livslånga lärandet.

Vi ger våra barn trygghet och är observanta på barnens lek som är en viktig del i det livslånga lärandet. SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) DNR 400-444/07 GILTIG FR.O.M. 2007-09-20 GILTIG T.O.M. 2008-09-19 KVALITETSGARANTI Förkolan Harpåret Vi ger våra barn trygghet och är obervanta på barnen lek

Läs mer

Rapport. Utvärdering av sfi, återbesök ABF 2 april 2014

Rapport. Utvärdering av sfi, återbesök ABF 2 april 2014 Rapport Utvärdering av sfi, återbesök ABF 2 april 2014 Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen i

Läs mer

Yrkesutbildningar. Gymnasiekurser. Webbaserade kurser KOMVUX VÄSTERÅS

Yrkesutbildningar. Gymnasiekurser. Webbaserade kurser KOMVUX VÄSTERÅS Yrkeutbildningar Gymnaiekurer KOMVUX Webbaerade kurer VÄSTERÅS Kurer Utbildningar 2015 ABF Komvux Väterå www.abfvux.nu Välkommen till ABF Komvux Ho o får du möjlighet utveckla individ. Vi kan erbjuda utbildning

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg Mål nr 7038-13 Sida 1 (6) KLAGANDE Socialnämnden i Halmtad kommun Box 230 301 06 }Ialmtad MOTPART Ombud: Emilia Liedbeck Nordtröm aitan

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklingslinjer

Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklingslinjer Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklinglinjer Nationell förarutbildningkonferen i Trondheim, 19-20 november 2015 Han Ma'on +46 70 877 81 19 han.ma0on@vannet.e Exempel ur det venk körkorthitoria

Läs mer

Att leva med. Spasticitet

Att leva med. Spasticitet Att leva med Spaticitet Fakta Vad är paticitet? Förmågan till förflyttning, händerna finmotorik och kommunikation med mimik och geter, är grundläggande funktioner i våra vardagliv. Störningar i röreleförmåga

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

Charterjättarn har långt kvar

Charterjättarn har långt kvar Miljöaktuellt grankning viar att de tre charterjättarna vierligen har påbörjat hållbarhetarbetet, men att det finn mycket mer att göra. Och kraven från kunderna lär inte minka. TEXT: HANNA S BACKMAN hanna.backman@idg.e

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET KURSPLAN Pykologika intitutionen GÖTEBORG UNIVERSITY, Department of Pychology PSYKOLOGI 20 poäng FÖRDJUPNINGSKURS 1 PY4100 (ÄPY230 kurkod inom ramen för gymnaielärarprogrammet) (Pychology,

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

Skuldrådgivning för hemlösa med ordnat boende

Skuldrådgivning för hemlösa med ordnat boende SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KUNDORIENTERADE VERKSAMHETER Handläggare: Gunhild Watorp Villarreal Telefon: 08-508 25 452 SID 1 (12) 2008-04-09 RAPPORT angående Skuldrådgivning för hemlöa med ordnat boende

Läs mer

Nationellt sektorsråd för skogliga frågor

Nationellt sektorsråd för skogliga frågor MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum 2010-03-01 Diarienr 2011/896 Nationellt ektorråd för kogliga frågor Tid: 2011-02-18 Plat: Deltagare: Antecknat av: Ärende Finlandhuet, Snickarbacken 4, Stockholm Monika Stridman

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Utbildning som frigör och utmanar

Utbildning som frigör och utmanar Verkamhetplan och budget - Intitutionen ytemteknik Verkamhetuppdrag och handlingplaner Utbildning om frigör och utmanar Strategikt mål: S1 Ökad examination av eftertraktade tudenter/doktorander beredda

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Utbildningsborgen i Stockholm 10-14 september 2012

Rapport från utvärdering av sfi Utbildningsborgen i Stockholm 10-14 september 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2012-12-10XX

Läs mer

Bilaga till Stockholms stads. utbildningsinspektörers. årsrapport 2010/2011. Förskola

Bilaga till Stockholms stads. utbildningsinspektörers. årsrapport 2010/2011. Förskola UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI-, KVALITETS-OCH TILLHANDAHÅLLARA VDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (81) 2011-09-16 FÖRSKOLEINSPEKTÖRER HANS DAHLIN 08-508 33 655 EVA HEDERSTRÖM 08-508 33 061 INGA-LILL

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL Använd checklitan å här Bevara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kry i högra kolumnen, fortätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingplan

Läs mer

Trådlös information vid fyrar i södra Norge

Trådlös information vid fyrar i södra Norge Trådlö information vid fyrar i ödra Norge ett delprojekt inom Framtidkuter Vid ju fredade fyrar i ödra Norge kommer trådlö guidning till mobiltelefoner att finna från ommaren/höten 2012. Det är ett delprojekt

Läs mer

H Használati útmutató... 55

H Használati útmutató... 55 8_949_6 EKF4000_Elux.book Seite Freitag,. Dezember 007 6:9 8 Coffee Maker EKF4... PAGE S Brukanvining........... Bruganvining........... 7 N Brukanvining.......... Käyttöohje.............. 5 Intruction

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 2014-03-04 Meddelad i Stockholm Mål nr 400-13 KLAGANDE. Ombud: Advokat Sofia Tedjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Vård- och omorgnämnden i Botkyrka

Läs mer

Sammanfattning och analys: Utvärdering av sfi-utbildningar i Stockholm 2012

Sammanfattning och analys: Utvärdering av sfi-utbildningar i Stockholm 2012 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN LENA KAE V EXTERN UTVÄRDERARE SID 1 (5) 2013-02-07 Sammanfattning och analys: Utvärdering av sfi-utbildningar i Stockholm 2012

Läs mer

Rapport Utvärdering av SFI

Rapport Utvärdering av SFI Rapport Utvärdering av SFI AcadeMedia/Eductus, återbesök 28 oktober Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning Miljö- och hälokyddnämnden handling 4/2012 Intern årredovining Miljö- och hälokyddnämnden - 2011 1 Förvaltning Peronalomättningen på förvaltningen har under året varit fortatt hög. Rekryteringar under

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-23 Dnr 400-2011:6483 Huvudmannen för Jensen Uppsala Rektorn vid Jensen Uppsala Beslut för gymnasieskola efter riktad tillsyn av Jensen Uppsala i Uppsala kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret Delårrapport 2 Mljö- & hälokyddkontoret 1 Sammanfattnng en för att nämnden kommer att nå de atta verkamhetmålen är god. Kontoret atar under året på att påbörja flera kvaltethöjande projekt för att få effektvare

Läs mer

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell UMEÅ UNIVERSITET Intitutionen för ocialt arbete Uppat 15 hp Termin 6 Vårterminen 2015 Självkadehantering en teoretik behandlingmodell En tudie om trategier och hanteringmetoder vid jälvkadande beteende

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio tiftelen för miljötrategik forkning Gamla Brogratan 36 38 111 20 Stockholm Telefon 08-791 10 20 Fax 08-791 10 29 nyhetbrev@mitra.org www.mitra.org NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010 men hallå...

Läs mer

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415).

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415). Dopplerradar Förberedeler Lä i vågläraboken om interferen (id 59-71), dopplereffekt (id 81-84), elektromagnetika vågor (id 177-181) och dikroim (id 413-415). Lä igenom hela laborationintruktionen. Gör

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi ABF 3 7/

Rapport från utvärdering av sfi ABF 3 7/ TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (14) 2013-01-22XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANNA SUNDBOM REKTOR Rapport från utvärdering av sfi ABF 3 7/12 2012 Rapporten

Läs mer

Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning 16-20 januari 2012

Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning 16-20 januari 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (19) 2012-03-02XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA Rapport från utvärdering

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415).

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415). Dopplerradar Förberedeler Lä i vågläraboken om interferen (id 59-71), dopplereffekt (id 81-84), elektromagnetika vågor (id 177-181) och dikroim (id 413-415). Lä igenom hela laborationintruktionen. Gör

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

Gällivare Nattavaara 17:5

Gällivare Nattavaara 17:5 Föräljningunderlag Gällivare Nattavaara 17:5 Skogfatighet i Nattavaara by om totalt 261 hektar. Skogmarken är fördelat på två kiften med huvudakligen tallkog och ett totalt virkeförråd om ca 7 070 m³k

Läs mer

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4 Hyrebotäder lynade verkligen på mina önkemål SID 3 Alla röter hör på Öppna Kanalen SID 4 Nu har utbytetudenten Anke hittat hem SID 6 Bo Bra En tidning från Hyrebotäder i Växjö AB Våren 2010 HYRESBOSTÄDER

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-11-18 Utbildningssektionen Bodil Båvner En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting bedömer att de förväntade

Läs mer

Rapport från utvärdering av JENSEN Education Vuxenutbildning 7 november 11 november 2011

Rapport från utvärdering av JENSEN Education Vuxenutbildning 7 november 11 november 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (20) 2012-01-25XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LEA SAHLIN STUDIE - OCH YRKESVÄGLE DARE NACKA Rapport från utvärdering

Läs mer

Rapport. Utvärdering av SFI Västerort, återbesök 28 januari 2015

Rapport. Utvärdering av SFI Västerort, återbesök 28 januari 2015 Rapport Utvärdering av SFI Västerort, återbesök 28 januari 2015 Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Bes ut för vuxenutbildning

Bes ut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8533 Södertälje kommun Bes ut för vuxenutbildning efter tillsyn i Södertälje kommun 2(10) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

innehåll sammanfatting sid 4 bakgrund sid 4-6 verksamhetsåret 2011 sid 6-7 målsättning sid 7 erbjudande sid 8-9 SSA presentation 2010 sid 3

innehåll sammanfatting sid 4 bakgrund sid 4-6 verksamhetsåret 2011 sid 6-7 målsättning sid 7 erbjudande sid 8-9 SSA presentation 2010 sid 3 a a a a a a Swedih Surfing Aociation a a a a a a a a a a foto Nicla Sjögren innehåll ammanfatting id 4 a a a a bakgrund id 4-6 verkamhetåret 2011 id 6-7 målättning id 7 erbjudande id 8-9 a a a a Swedih

Läs mer

Nummer Id Rubrik Sambesvarad

Nummer Id Rubrik Sambesvarad Nummer Id Rubrik Sambevarad 1 Boende Den om fyllt 80 år kall ha rätten att få en egen 1 505 plat i ett äldreboende inom 3 månader 2 526 Dubbelhyra vid flytt till ärkilt boende 3 532 Upplåteleformer för

Läs mer

VA I PLANPROCESEN- EXEMPEL FRÅN VAXHOLM STAD. Kristina Dunker-Vaxholms stad Maria von Scherling- Roslagsvatten

VA I PLANPROCESEN- EXEMPEL FRÅN VAXHOLM STAD. Kristina Dunker-Vaxholms stad Maria von Scherling- Roslagsvatten VA I PLANPROCEEN- EXEMPEL FRÅN VAXHOLM TAD Kristina Dunker-Vaxholms stad Maria von cherling- Roslagsvatten ROLAGVATTEN KOMMUNER DITRIBUERAR DRICKVATTEN OCH AVLEDER OCH RENAR AVLOPPVATTEN FÖR 80 000 PERONER

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin Granskningsmötet

Läs mer

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder Värmdö gymnasium Skolan erbjuder VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Värmdö gymnasium präglas av utveckling, öppenhet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Ett nytt betygsystem. Kort genomgång utifrån grundskolans styrdokument

Ett nytt betygsystem. Kort genomgång utifrån grundskolans styrdokument Ett nytt betygsystem Kort genomgång utifrån grundskolans styrdokument Ny skollag 1/7-2011 Ny läroplan Lgr 2011 Mål och riktlinjer Kursplaner Syfte och mål för ämnet Centralt innehåll 1-3, 4-6, 7-9 Kunskapskrav

Läs mer

Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor Stadsledningskontorets förslag

Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor Stadsledningskontorets förslag STADSLEDNINGSKONTORET STABEN Bilaga 2 Stockholm tad handlingprogram för kydd mot olyckor 2007 08 31 Stadledningkontoret förlag www.tockholm.e SID 2 (6) Inledning Staden handlingprogram för kydd mot olyckor

Läs mer

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats SAMMANTRÄDESPROTO KO LL Sammanträdedatum 2011-10-24 1 Tid och plat Förvaltninghuet ihaparanda Måndag 2011-10-24 k1.13 00-17 00 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Marlene Haara (S) Ida Karkiainen

Läs mer

Vägen till järnåldern

Vägen till järnåldern Rapport 2006:35 Arkeologik underökning Vägen till järnåldern RAÄ 397 Kallertad 1:1 och 1:4 Linköping tad och kommun Ötergötland län Emma Karlon Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K

Läs mer

Råd vid smärta www.smarta.nu

Råd vid smärta www.smarta.nu Följande 16 idor är en annon från Reumatikerförbundet och Provia Information AB Smärta & ledbevär En tematidning från Reumatikerförbundet Rehabilitering lönar ig... id 2 Författarna Marcu Birro och Helene

Läs mer

Byggnadsstyrelsen 93 Tekniska byråns information 1987-09 Kontrollplan för byggnadsarb - praktisk tillämpning

Byggnadsstyrelsen 93 Tekniska byråns information 1987-09 Kontrollplan för byggnadsarb - praktisk tillämpning Byggnadtyrelen 93 Teknika byrån information 1987-09 Kontrollplan för byggnadarb - praktik tillämpning Dokumentet utgivare Dokumentnamn och dokumentbeteckning Teknika byrån information 93 Dokumentet datum

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Utbildningsförvaltningen Samordningsenheten Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Läsåret 2009-2010 1 Innehåll 0 SAMMANFATTNING OCH 1.1. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Läs mer

Detaljplan för del av Ladugårdsmarken 5:9 m fl i Lund, Lunds kommun (Golfbana)

Detaljplan för del av Ladugårdsmarken 5:9 m fl i Lund, Lunds kommun (Golfbana) PÄ 8/00a Detaljplan för del av Ladugårdmarken 5:9 m fl i Lund, Lund kommun (Golfbana) Upprättad 007-- Reviderad 00-0-9 Innehåll: Planbekrivning Genomförandebekrivning Plankarta med planbetämmeler Illutrationplan

Läs mer

Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle

Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle Inledning Kursutvärderingar är en viktig del, kanske den viktigaste, för att driva kvaliteten framåt på våra utbildningar. Utförda på rätt sätt säkerställer

Läs mer

Julmarknad med tradition

Julmarknad med tradition Upp till bevi n Med julen kommer önkningarna. yreöborna har rätt att önka mer. nom en rad viktiga områden är behoven väldigt tora. fter att ha haft majoritet i 16 år kan bara de borgerliga partierna kylla

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige Tjänteexporten allt viktigare för Sverige Kent Eliaon, Pär Hanon och Marku Lindvert Kent Eliaon har diputerat i nationalekonomi och är verkam vid Umeå univeritet och Tillväxtanaly. Han forkning kretar

Läs mer

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Sammanfattning av granskningen: De studerande är positiva

Läs mer

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Måndag kl. 09 00-14 30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Ander Rönnqvit (M) er för Peter Juntti (M)

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Det svenska utbildningssystemet. Skollagen och betyg. Mål- och kriterierelaterade betyg. Mål- och kriterierelaterade betyg

Det svenska utbildningssystemet. Skollagen och betyg. Mål- och kriterierelaterade betyg. Mål- och kriterierelaterade betyg Skollagen och betyg Det svenska utbildningssystemet Styrdokument med mål, centralt innehåll och kunskapskrav Gunilla Näsström Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2011-09-08 Gunilla.nasstrom@pedag.umu.se

Läs mer

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Planera och organisera för kollegialt lärande ISBN: 978-91-7559-230-5 Grafisk form: Typisk form och AB Typoform Foto: Elke Welzbacher och Lena Katarina Johansson Tryck: Elanders

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Tryck: Wikströms tryckeri Upplaga: 5 000 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Foto, omslag: Dan Lepp/Johnér, Michael McLain, s. 5 Juliana Wiklund/Johnér

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Rapport från utvärdering av Lernia Utbildning AB november 2011

Rapport från utvärdering av Lernia Utbildning AB november 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2012-01-23XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE INGA-LILL ASKELÖF STUDIE - OCH YRKESVÄGLE DARE, SOLLENTUNA Rapport från

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning Blankett budget 2012 - enutbildning Driftbudget för programområdet enutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 156 300 300

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer