CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL"

Transkript

1 CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL Använd checklitan å här Bevara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kry i högra kolumnen, fortätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingplan om kan ingå i arbetmiljöarbetet. Gör en rikbedömning av briter om framkommit. Markera de riker om är allvarliga. Finn det frågor eller avnitt om inte paar er verkamhet? Stryk dem! Tycker ni att något akna? Lägg till det! Anpaa Checklitan å att den paar er! Fyll gärna i checklitan tillamman, chef/arbetledare och kyddombud eller någon/några antällda. Checklitan kan vid behov dela upp å att olika chefer varar för ina repektive områden. Gå igenom checklitan regelbundet, t ex två gånger per år. Följ upp att det ni betämt ockå blir gjort! Lä mer på Handeln arbetmiljökommitté (HAK) hemida Ta gärna del av andra checklitor på Prevent hemida Datum: Företag: Deltagare: Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det VENTILATION, BULLER, KLIMAT OCH BELYSNING 1. Upplev luftkvalitén om bra? Ja Nej 2. Underhåll ventilationen regelbundet av fatighetägaren? OBS! Det ka dokumentera. 3. Behöver lokalen bullerdämpa med t ex ljudaborbenter i tak eller på väggar? Nej Ja 4. Behöver ljudnivån mäta vid någon arbetplat? Nej 5. Finn hörelkydd? Ja MASKINEN OCH FÖRARMILJÖ

2 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det 6. Finn åtgärdplan för att änka ljudnivån? 7. Förekommer bevärande drag? Nej Ja 8. Upplev temperaturen i lokalerna om lagom? 9. Är allmänbelyningen tillräcklig? 10. Finn tillräcklig platbelyning vid repektive arbetplat? 11. Är belyningen bländkyddad? 12. Övrigt? ORDNING OCH STÄDNINGG 13. Är ordningen på arbetplaten tillfredtällande? 14. Finn fungerande tädrutiner? 15. Är golven hela och lätta att göra rena? 2

3 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det 16. Övrigt? BRANDSÄKERHET 17. Vet peronalen var brandläckare finn och hur de använd? 18. Finn utrymningplan? 19. Öva utrymning regelbundet? 20. Är utrymningvägarna a) tydligt markerade? b) fria och lätta att nå? 21. Övrigt? LYFT OCH ERGONOMI 22. Finn och använd lyfthjälpmedel vid tunga eller upprepade lyft? 23. Är lyfthjälpmedlen a) hela och i gott kick? 3

4 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det b) lätta att arbeta med? c) lätta att flytta nära hyllor m m? d) väl utformade med bra latplan? e) utformade å att de kan änka till/ under golvnivå vid behov? 24. Använd lämpliga och välfungerande tranportvagnar? 25. Har peronalen fått information/ utbildning om hur lyfthjälpmedel ka använda? 26. Går det att arbeta i bekväm arbettällning? 27. Använd rätt lyftteknik vid manuella lyft? 28. Vid bevärliga lyft, hjälp flera peroner åt? 29. Kan peronal vid behov ta korta pauer och växla mellan olika arbettällningar och röreler? 4

5 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det 30. Övrigt? VARUPÅFYLLNING 31. Finn tillräckligt breda gångar för arbete och tranporter? 32. Finn lämpliga vagnar e d för arbete med påfyllning av varor? 33. Är tunga varor placerade på lämplig arbethöjd? 34. Använd rätt teknik och lämpliga verktyg vid öppning av förpackningar? 35. Kan tomma förpackningar e d förvara å att de inte tår i vägen? 36. Övrigt? TRANSPORT OCH TRUCKAR 37. Är tranportvägar a) lättframkomliga och utan tröklar? b) tillräckligt breda och oblockerade? 5

6 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det c) markerade vid behov? 38. Finn hi för godtranport mellan olika plan? 39. Är gång- och trucktrafik vid behov tydligt åtkilda? 40. Är godtranport ordnad å att riken för att bli påkörd undvik? 41. Använd dragtruck företrädevi på plant och jämt underlag? 42. Har alla truckförare tillräckliga kunkaper och arbetgivaren kriftliga tilltånd att köra truck? 43. Ger tolen utformning och reglagen placering möjlighet att inta en bra arbettällning vid truckkörning? 44. Förekommer det att laten kymmer ikten vid truckkörning? Nej Ja 45. Finn olyckriker vid exempelvi körning runt ett hörn? Nej Ja 46. Använd kyddkor av de om kör truck och de om arbetar i anlutning till truck? 6

7 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det 47. Finn batteriladdningplat för truckarna? 48. Finn och använd ögonkydd vid batteriarbete? 49. Finn fungerande ögonpolningutrutning amt rutiner för tet och underhåll? 50. Övrigt? VARUMOTTAGNING 51. Finn det tak över latbryggan? 52. Är varumottagning anordnad å att det a) inte förekommer onödigt drag? b) inte kommer in avgaer vid loning av varor? 53. Finn tröklar/hinder i tranportvägen? Nej Ja 54. Använd kärror/truckar eller annat för tranport av varor? 55. Är det lätt att angöra latbryggan? 7

8 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det 56. Om det behöv, finn latplåtar att använda mellan bil och kaj? 57. Är inomhu- och utomhubelyningen bra? 58. Övrigt? SOPHANTERING 59. Finn intruktioner för äker användning av komprimator? 60. Källortera avfall och vet alla hur det ka hantera på ett äkert ätt? 61. Har oprummet tillräckligt med utrymme för de olika avfalltyperna? 62. Är oprummet a) välkött? b) förett med lämplig belyning? c) utan tröklar? 63. Använd lämpliga handkar och redkap vid packning av opäckar? OBS! Förhindrar tick- och kärkador. 8

9 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det 64. Övrigt? LAGER 65. Är godet rätt placerat a) å att lyfthjälpmedel lätt kan använda? b) med aveende på plockfrekven och vikt? c) med aveende på rarik? 66. Är palltällen rätt förankrade? 67. Är bärbalkarna äkrade med urhakningkydd? 68. Är palltällen a) märkta med maxlat? b) rätt förankrade? 69. Om det är rik för påkörning, finn tolpkydd på gavlarna? 70. Är tegarna typgodkända och funktiondugliga? 9

10 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det 71. Kan kampanjvaror och torvolymvaror placera i butiken utan omlatning i lagret? 72. Övrigt? ARBETE I KYLA 73. Kan dörren till fryrummet öppna inifrån? 74. Finn belyning och fungerande nödignal i fryrummet om går till en bemannad plat? 75. Finn rutiner för att hålla golvet rent och halkfritt i kyl- och fryrum? 76. Finn och använd lämpliga kläder, handkar m m för arbete a) i fryrum? b) i frydikar? c) i kylrum? 77. Övrigt? 10

11 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det KÖTT, CHARK OCH DELIKATESS 78. Är dea makiner föredda med förekrivna kydd och i förekommande fall underpänningkydd (kydd mot oaviktlig återtart, t ex vid elavbrott) a) köttbandåg? b) kärmakin? c) köttkvarn? d) köttberedare? e) grill? f) mikrovågugn? g) andra makiner? 79. Har peronalen fått utbildning och information om rikerna med makinerna? 80. Finn underhållrutiner för makinerna? 81. Finn rutiner för byte av filter vid grillen? 11

12 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det 82. Finn fungerande brandläckare vid grill och vet peronalen hur den/de ka använda? 83. Finn erforderlig kyddutrutning vid användande av kemika ämnen för rengöring av grill och andra makiner? 84. Är bullret från makinerna om använd i charken törande? Nej Ja 85. Arbetar all peronal på ett äkert ätt med makinerna? OBS! Se tillverkaren intruktioner. 86. Finn varninganlag vid makinerna? 87. Är knivar och andra redkap a) väl fungerande? b) ergonomikt väl utformade? c) förvarade på lämpligt ätt och plat? d) väl underhållna? Kan man arbeta med makiner i lämplig arbethöjd? 89. Övrigt?

13 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det KASSAARBETSPLATS 90. Har peronalen fått utbildning i arbetteknik? 91. Ta korta pauer för att göra avlappnande röreler? 92. Finn och följ chema för kaaarbete och växling till andra arbetuppgifter? 93. Individuell anpaning av kaaarbetplaten: a) finn viktiga arbetredkap om t ex tangentbord och kaalåda inom underarmavtånd? b) kan kaaarbetet utföra även tående? c) kan tolen it och ryggtöd enkelt reglera? d) kan tolen flytta undan vid tående kaaarbete? e) finn ett höj- och änkbart fottöd vid behov? f) finn det fritt benutrymme? 94. Finn handreglage för att manövrera varubanden vid tående arbete? 13

14 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det 95. Finn telefon för nabb hjälp? 96. Finn aktuell pri- och kodinformation lätt tillgänglig och nära kaan? 97. Är diplayen/bildkärmen placerad å att blicken blir lätt nedåtriktad? 98. Ligger våg i nivå med kaadiken? 99. Förekommer bevärande drag från entré, fönter, ventilationytem etc? Nej Ja 100. Informera kunderna om att de kan underlätta kaaarbetet genom a) att placera varorna på bandet med kod mot kodläaren? b) kortbetalning och dragning av kort i kortläaren? c) att ta växel och kvittot från myntbrickan? 101. Övrigt? 14

15 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det SÄKERHET 102. Följer butiken programmet Skydd mot rån i handeln eller finn liknande fungerande äkerhetarbete? Har peronalen fått äkerhetutbildning, t ex genom HAK: Säker i butik? Är kaalådorna föredda med kod eller nyckellå? OBS! Förvara å lite pengar om möjligt i kaalådan Har butiken edelboxar eller annan förvaringutrutning om t ex luten kontanthantering, rörpot, tidlåbox etc? 106. Räkna kaan i avkilt utrymme utan inyn? 107. Är värdekåpet placerat i direkt anlutning till uppräkningplaten? 108. Om larm, a) finn överfalllarm exempelvi vid kaan och där kaan räkna? b) finn rutiner för att teta att larmet fungerar? c) finn bärbart larm eller mobiltelefon vid behov? 109. Har dörrar till peronalingång och varuintag a) natt- och daglåfunktion? 15

16 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det b) porttelefon/ringklocka? c) tittöga/kamera? d) dörrtängare? 110. Finn god belyning vid kundentré, peronalingång och varuintag? 111. Finn beredkap för a) att hantera akuta kriituationer, t ex hot, rånförök m m? b) att tödja peronalen efter rån, överfall etc? 112. Fungerar och följ rutiner för a) öppning/tängning av butiken? b) värdetranporter? 113. Vid enamarbete a) undvik enamarbete vid tillfällen då riken för våld och hot bedöm vara högt? b) går det att amverka med andra butiker/verkamheter i området? 16

17 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det 114. Övrigt? KONTOR OCH DATA- ARBETSPLATS 115. Vet peronalen hur arbetbord och tol jutera? 116. Om flera peroner delar på en arbetplat, är det lätt att anpaa arbetplaten till olika peroner? 117. Är bildkärmen placerad å att blicken blir lätt nedåtriktad? 118. Har bildkärmen bra läbarhet och bildkvalitet? 119. Finn reflexer eller annan pegling i bildkärmen? 120. Finn det någon om nabbt kan ge hjälp/töd vid datorproblem? 121. Får peronal om normalt arbetar mer än en timme om dagen vid bildkärmen regelbunden ynunderökning och vid behov k terminalglaögon på arbetgivaren bekotnad? 122. Övrigt? 17

18 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det ARBETSORGANISATION, PSYKISKA OCH SOCIALA FRÅGOR 123. Fungerar amarbetet mellan arbetgrupper/team? 124. Hantera problem och konflikter å nart de upptår? 125. Vid ombyggnation, ändring av arbettider, ny organiation m m a) rikbedöm arbetmiljön? b) medverkar peronalen? c) följer ni upp åtgärderna? 126. Finn det möjlighet att variera arbetuppgifter? 127. Kan antällda påverka uppläggning och genomförande av det egna arbetet? 128. Får peronalen regelbundet information från företagledningen? 129. Informera/utbilda peronalen i t ex ergonomi och andra arbetmiljöfaktorer om är viktiga på arbetplaten? 130. Utbilda/informera peronalen om företaget egna rutiner amt policie och följ de? 18

19 Vad behöver göra? Behöv hjälp? Vem anvarar När ka det 131. Genomför medarbetaramtal regelbundet och följ de upp? 132. Fungerar den interna rapporteringen av tillbud och arbetkador? 133. Rapportera allvarliga tillbud och arbetkador till Arbetmiljöverket? MINDERÅRIGA 134. Om minderåriga utför arbete a) har en kriftlig rikbedömning gjort för arbetet? b) följ lag och regler om arbettider? c) arbetar de med uppgifter om är förbjudna för minderåriga, t ex truck och makiner med rörliga delar? Nej Ja d) följ lagar och regler om föräljning av ålderreglerade varor? 135. Övrigt? 2013 Prevent Arbetmiljö i amverkan Svenkt Näringliv, LO och PTK Text: Eliana Alvarez de Davila, IVL Svenka Miljöintitutet AB Produktion: Prevent, 19

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT Trivsel och arbetsklimat är viktigt för alla som arbetar i ett företag och för att företagets verksamhet ska fungera bra. I många företag finns det större brister

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Allmänt om drift och underhåll Många av de regler som gäller för uppförandet av vindkraftverk/vindkraftparker gäller också sedan man gjort överlämning till kund

Läs mer

Trygga larm och trötta ben

Trygga larm och trötta ben Ingen dag är den andra lik på H&M:s butik i Sundsvall och de som arbetar här tycker att det är roligt. Men det kan också vara stressigt och tröttande för benen, för ryggen. Att stå och gå på hårda golv

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.4.1) HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN BESLUT 2007-02-20 23 Dokumenttyp Riktlinjer

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SVETS, tillfälliga arbetsplatser Fungerande rutiner

CHECKLISTA FÖR SVETS, tillfälliga arbetsplatser Fungerande rutiner CHECKLISTA FÖR SVETS, tillfälliga arbetsplatser Fungerande rutiner SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen/arbetsledaren ska tillsammans med svetsaren använda checklistan vid planering och organisation av

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter INNEHÅLL Inledning... 1 Ändamålsenliga lokaler... 2 Val av material och utformning... 2 Val av inredning...

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi Belastningsergonomi Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi ISBN 978-91-7930-565-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Personalen vinner. Samarbetet med återvinningscentralerna har varit helt fantastiskt. Samtliga arbetsledare

Personalen vinner. Samarbetet med återvinningscentralerna har varit helt fantastiskt. Samtliga arbetsledare T e m a : arbet s m i l j ö Personalen vinner Personalen på återvinningscentralerna tycker att jobbet är meningsfullt och varierat, men de löper stor risk att skada sig. Många är dessutom är rädda för

Läs mer

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014

Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014 Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014 SÄKER BUTIK Svensk Handel Säkerhet En av de viktigaste frågorna för Svensk Handel

Läs mer