Charterjättarn har långt kvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Charterjättarn har långt kvar"

Transkript

1 Miljöaktuellt grankning viar att de tre charterjättarna vierligen har påbörjat hållbarhetarbetet, men att det finn mycket mer att göra. Och kraven från kunderna lär inte minka. TEXT: HANNA S BACKMAN Charterjättarn har långt kvar Flygtranporterna, hotellkomplexen och den lokala arbetkraften är inga lättlöta problem. Djuplodande etika initiativ och miljöcertifieringar har därför låtit vänta på ig länge i charterindutrin. Branchledande Fritidreor, Ving och Apollo i Sverige har peronal om jobbar heltid med miljö- och hållbarhetfrågor. Inget av företagen har någon etik uppförandekod, men alla jobbar mot någon form av miljöcertifiering. Ving var fört i Europa att motta EU: miljömärkning Blomman för en reort. Fritidreor har valt att jobba mot iocertifiering. Vår förbrukning ligger under EUblomman maxkriterier för förbrukning, äger Jim Hofverberg, information- och hållbarhetchef inom Fritidreegruppen. Apollo äger inga egna anläggningar och hänviar till att man därför inte kan genomföra miljöcertifieringar av ina hotell. Vi har valt att ändå lyfta fram de hotell om till exempel är iocertifierade eller har en annan godkänd miljöcertifiering för att göra det enkelt för kunderna att hitta miljöhotell. Vi amarbetar i törre utträckning med mindre lokalägda hotell, äger Kaja Motröm, informationchef på Apollo. Alla företagen anlitar flygbolag om jobbar med att effektiviera bränleanvändningen. Ving flygbolag, Thoma Cook Airline Scandinavia, var 2001 fört i Europa med källortering av kabinavfallet ombord. Bolaget har minkat avfallmängden med 70 procent edan 2000 genom att undvika engångprodukter i å tor utträckning om möjligt. Fritidreor flygbolag Tuifly Nordic blir det förta charterflygbolaget i världen med winglet, en teknik för aerodynamik utformning av vingpetar om minkar bränleförbrukningen och koldioxidutläppen med upp till ex procent. Inom flyget finn det i dag inte å mycket mer om kan göra med den teknik om finn tillgänglig, äger Jim Hofverberg på Fritidreor. Miljöaktuellt har grankat de tre ovan nämnda jättarna hållbarhetarbete och betygatt det punkt för punkt (e tabell på näta upplag). Kampen är yttert jämn. Fritidreor och Ving leder hållbarhetarbetet, tätt följda av Apollo, men det finn mycket kvar att göra. Inget av företagen når 60 procent av maxpoängen i vår betygättning. Förutom de tre grankade företagen, om med god marginal är de törta på den venka chartermarknaden, finn flera mindre aktörer, men dem vi tillfrågade hade inget tydligt cr-arbete all och ville inte delta i jämförelen.l Schyt oberoe Charterindutrin ligger klart efter många andra brancher i etikfrågor, aner Helena Myrman på Schyt reande. 34 Miljöaktuellt nummer 4/2009 Mer artiklar om cr hittar du på miljoaktuellt.e

2 a Reande erbjuder nde etikkontroll Varken Fritidreor, Ving eller Apollo har hittill antagit någon uppförandekod om omfattar internationella konventioner. I lutet av 2008 rapporterade Swedwatch och Fair Trade Center i en grankning av de tre törta reearrangörerna att dea briter i ocialt anvartagande. Branchen måte utveckla ina krav på de hotell om de kontrakterar och följa upp att de verkligen efterlev, äger Helena Myrman, projektledare på Schyt Reande. Rapporten viade bland annat på barnarbete vid hotellbyggen, löner under den lagtadgade nivån och protitution på hotell, trot att Ställ högre krav på lokala hotell, tycker Helena Myrrman på Schyt Reande. den lokala lagtiftningen förbjuder det, preci om i Sverige. Nätverket Schyt Reande, där Fair Trade Center ingår, har tagit fram rekommendationer inom en rad områden om miljö, lokal ekonomik utveckling, arbetvillkor, protitution och barnexturim. Villkoren bör bli vägledande i reearrangörerna policydokument och handlingplaner. En årlig uppföljning av arbetet måte göra och inkludera oberoende parter och reultatet måte redovia öppet. Fört då kan ett arbete med hållbart reande vinna förtroende och repekt, äger Helena Myrman. Vilka är de törta etika problemen i branchen? Att inkomterna från turimen i mycket liten utträckning kommer den lokala ekonomin tillgodo, dåliga arbetvillkor, att turim bidrar till vattenbrit i många länder, protitution och barnexturim. När ni tartade programmet, fann det något motvarande initiativ? Schyt Reande etablerade 2007 och publicerar rapporter, ordnar utbildningar och eminarier. I Sverige är Schyt reande banbrytande om påtryckare. Den engelka organiationen Tourim Concern verkar för att lokalbefolkningen ka få det bättre i fattiga länder turitindutri. Vilka förbättringar kräver ni? Vi aner att reearrangören ka kräva att de hotell och underleverantörer om anlita antar en uppförandekod, om bland annat anger rätten till fackföreningfrihet, förbud mot barnarbete och dikriminering, reglerad arbettid och en äker arbetmiljö. Deutom villl vi att en levnadlön, en lön om man kan förörja ig på, ka ingå i uppförandekoden. l Schyt Reande är ett amarbete mellan Ecpat, Fair Trade Center, Hotell- och retaurangfacket, IOGT-NTOrörelen, Svenka kyrkan och Unionen. Miljöaktuellt nummer 4/2009 Mer artiklar om cr hittar du på miljoaktuellt.e 35

3 KAJSA MOSTRÖM, kommunikationoch cr-chef på Apollo/Kuoni. Vilka har de främta hållbarhetfrågorna varit för reebranchen under talet? Förändringar av rutiner inom flyget för att med hjälp av befintlig teknik minka bränleförbrukningen och vikten av att jobba lokalt för att minka läckaget av pengar. Hur er ni på det affärmäiga i att bli mer hållbara och ata på mer hållbara tjänter och produkter? Det är en förutättning för att kunna maximera turimen poitiva idor och minimera de negativa. Vilka är era törta konkreta utmaningar i hållbarhetarbetet? Vi äger inga egna hotell eller andra anläggningar. Det betyder att vi måte jobba med att få in våra hållbarhetkrav i de amarbeten om vi har och att vi kan göra bra och ytematika uppföljningar av det. Det är viktigt att jobba lokalt för att minka läckaget av pengar. KAJSA MOSTRÖM, APOLLO Vi måte ha våra kunder i ryggen då vi utvecklar och arbetar med alla typer av frågor. JIM HOFVERBERG, FRITIDSRESOR JIM HOFVERBERG, information- och hållbarhetchef inom TUI Nordic/Fritidreegruppen. Vilka har de främta hållbarhetfrågorna varit för reebranchen under 2000-talet? Den klimatpåverkan om oraka av växthugaer. Men flyget tår endat för tre, fyra procent av de globala koldioxidutläppen. Hur er ni på det affärmäiga i att bli mer hållbara och ata på mer hållbara tjänter och produkter? Miljöarbetet handlar till tor del om att effektiviera verkamheten, vilket ger poitiva vinter både finaniellt och miljömäigt. Vilka är era törta konkreta utmaningar i hållbarhetarbetet? Kunderna kunkaper kring miljöfrågor. Vi måte ha våra kunder i ryggen då vi utvecklar och arbetar med alla typer av frågor. Utan dera köpvilja, intree och engagemang blir det vårt att motivera ett pecifikt arbete. Företag Omättning 2008 Miljömål och -rapport Miljöcertifiering Miljöutbildning för peronalen Miljö- och cranvariga i ledninggruppen? Leverantörkrav/miljö Miljö- och hållbarhetmärkta hotell Tågcharter Maxpoäng (0-3 poäng) (0-1 poäng) (0-1 poäng) (0-2 poäng) (0-1 poäng) (0-1 poäng) (0-2 poäng) Apollo 6,7 miljarder kr Kvantitativa mål för minkade utläpp och bränleförbrukning Nej. Anlitar Repect Europe/verktyget Svante för klimatkompenering. Ja, efterom kommunikation- och crchefen är amma peron. Ja, för berörda parter. Utvecklar nu miljökrav på amarbetpartner. Ja, guide till gröna hotell på webben. GUIDE TILL GRÖNA HOTELL Nej Poäng, Apollo ,5 0,5 0 Fritidreor (TUI) Poäng, Fritidreor (TUI) Ving (Thoma Cook) 9,6 miljarder kr Kvantitativa mål för minkad bränleförbrukning, miljöcertifiering av hotell, koldioxidneutralitet och minkad elförbrukning i Norden. Miljörapport. 3,8 miljarder kr (Thoma Cook Northern Europe 11,9 miljarder) Inte än. Via hotellanläggningar och Fritidreor flygbolag genomgår jut nu io miljöcertifiering. Ja, efterom kommunikation- och crchefen är amma peron. Ja, främt på intranätet. Inför produkter med mindre klimatpåverkan, amt io Ett antal anläggningar ka vara io certifierade enat januari ,5 2 Omfattande miljöprogram, amt miljörapport om omfattar alla delar av företaget. Nej, men io-tandarder använd om måtttock. Nej. MILJÖ CHEF SITTER INTE I LED NINGS GRUPP Ja, all peronal, och täller även kvantitativa krav. Medarbetarna ka bidra till en minkning av energiförbrukning med tio procent (när det gäller el, vatten och värme). Miljöklauul i hotellkontrakt om alla hotellägare undertecknar. MILJÖKLAUSUL Fört i Europa att motta EU: miljömärkning Blomman för en reort. Poäng, Ving Fört och även tört i Sverige med tågcharter. Ja TÅGCHARTER 36 Miljöaktuellt nummer 4/2009 Mer artiklar om cr hittar du på miljoaktuellt.e

4 MAGDALENA ÖHRN, informationchef på Ving. Vilka har de främta hållbarhetfrågorna varit för reebranchen under talet? Att få ner flyget bränleförbrukning och att arbeta för hållbarhet inom hotellverkamheten. Hur er ni på det affärmäiga i att bli mer hållbara och ata på mer hållbara tjänter och produkter? Det ena uteluter inte det andra. I vår reepanel väljer 64 procent helt ett miljömärkt hotell. Därför är det ockå en konkurrenfördel för o att kunna erbjuda våra kunder miljömärkta hotell. Vilka är era törta konkreta utmaningar i hållbarhetarbetet? I vår reepanel väljer 64 procent helt ett miljömärkt hotell. Hållbar energi och tranport Möten med miljö- och kampanjorganiationer Program för briter i leverantörkedjan (0-2 poäng) (0-1 poäng) (0-1 poäng) (0-1 poäng) 16 Klimatkompenerar jälva och erbjuder kunderna att klimatkompenera. Det enda charterföretaget om deltar i Schyt reande. Även möten med Ecpat och Swed- Watch/Fair Trade Center. Ja, Travelife kontrollerar att de etika kraven efterfölj ,5 0 7,5 Nej, endat utvärderingformulär. Klimatkompenerar jälva och erbjuder kunderna att klimatkompenera. Ska införa grön el på bred front. Ja, Ecpat och några miljö- och kulturorganiationer. Nej, men om kontrakten inte efterlev kan avtalet äga upp. Nej, endat utvärderingformulär. 1,5 0, ,5 Klimatkompenerar jälva och erbjuder kunderna att klimatkompenera. MAGDALENA ÖHRN, VING Ja, Ecpat och barnhem i Thailand. EXTERN UPPFÖLJNING Nej, men om kontrakten inte efterlev kan avtalet äga upp. Vi tartade vårt förta miljöråd i mitten av 90-talet. Samtidigt är vi mycket medvetna om att vår verkamhet i ig har en negativ påverkan på miljön. Nej, endat utvärderingformulär. Strategik konultation av kunder i crfrågor Totalpoäng SÄG HEJ TILL VÅR NYA MACK Nu är de nämligen på väg, elbilarna du tankar i ett vanligt eluttag. En tank täcker den dagliga körträckan för de fleta och kotnaden blir ungefär 3 kr per mil. Bra för din plånbok och inte mint för klimatet. Enligt bedömningar kulle en övergång till elbilar leda till minkade koldioxidutläpp om motvarar 75 % av Sverige hela utläppmål till Du har ju en hel drö mackar hemma, men för att du ka kunna tanka där det paar dig bät välkomnar vi redan nu elbilen med att placera ut de förta laddtolparna på gator och parkeringar. Följ med i jakten på framtiden energi på fortum.e 1 0, ,5 Miljöaktuellt nummer 4/2009 Mer artiklar om cr hittar du på miljoaktuellt.e 37

5 Så tyckte juryn Miljöaktuellt jury vill e fler miljövänliga alternativ och törre repekt för lokalbefolkningen. JAN PETER BERGKVIST, Rådgivare i hållbara affärer med hotellbakgrund. Det finn potential för hela branchen att bli bättre på områden om naturen mångfald och berikande av det lokala kulturarvet. En engagerande utbildning i praktik hållbarhet vore väl perfekt för reenären på långa flygreor? Här kan branchen påverka och bolagen bygga ina varumärken. Det met pännande vore att e hur reten av branchen preterar. KAJ TÖRÖK, rådgivare på Det Naturliga Steget och förtroendetränare på Franklin Covey Ett mörkt moln av dåligt amvete hänger över flygreor på fritiden, men jag vill e ännu mer av möjlighettänkande i branchen. Fram för fler alternativ om reenärer kan välja mellan. Charterbolagen har vaknat och börjat hantera frågorna på ett ammanhållet ätt, men jag er ingen tydlig ledare bland de tre bolagen. KLAS GRINELL är intendent vid Världkulturmueet i Göteborg och före detta reeledare, idéhitoriker och turitforkare. Det är lättare att utveckla hotellen miljöanvar om reeföretagen jälva äger dem. Men från ådana anläggningar är det ekonomika läckaget från de lokala ekonomierna tort. Ekonomikt och ocialt är må och lokalt ägda amarbetpartner att föredra. Olika delar av amhällanvaret pekar ålede i olika riktningar. Fritidreor: Ett föredöme med tidigt utbud av tågcharter. Slopa argumentet att flyget bara tår för tre procent av klimatpåverkan och driv omtällningen till förnybara bränlen. Tuffa till Ett föredöme med tidigt utbud av tågcharter kraven på leverantörer det är ofta enklare än att driva miljöarbetet på egna anläggningar och implementera EU-blomman. Ving: Imponerande program, men in med hållbarhetchefen i Nordenledningen. Källortering i luften är imponerande en viktig ignalåtgärd om reguljärflyget hittill miat. Kraftfull miljömärkningatning med EU-blomman amt eget program utanför EU. Apollo: Bra helhetyn, men mer foku på hotellen hållbarhetarbete efterlye. Var hittar man tågerbjudanden på webben? Dag att ta tag i EU-blomman. Lovvärt amarbete med Travelife, men mia inte att prida dera e-baerade hållbarhetutbildning åväl internt om till partner. Så gjorde vi tetet DE FEM STÖRSTA CHARTERFÖRETAGEN i Sverige ombad att bevara ett tort antal frågor. En del av informationen hämtade Fritidreor: Tågcharter till Gardajön och klimatmart boende på Rhodo är några fina alternativ om Fritidreor erbjuder klimatmarta reenärer. Ambitionerna framåt tyck ockå vara många. Lottie Knuton med kolleger har förr lett Sverige genom Tunamikrien. Kan de göra det igen denna gång genom branchen hållbarhetkri? Ving: Ving flyg bedömde vara det mint klimatpåverkande per paagerare (efter Ryanair) när 14 flygbolag utvärderade Det väcker repekt. Men Ving leder inte den anvarkännande reenären i handen i valet av de ocialt och ekologikt met hållbara alternativen i den egna katalogen. Apollo: Tack, Apollo, för guiden till gröna hotell på er webbplat. Efterom ni inte äger hotellen kan ni bli ännu duktigare på att amarbeta med de allra met ekologikt och ocialt hållbara hotellen. Gör kriterierna å vaa att hotellen inte kan låta bli att toltera med att de finn med på er lita. Tack för guiden till gröna hotell på er webbplat från företagen webbidor. Detur och STS Solreor, om inte kommit lika långt i cr-frågor om de övriga, ville inte vara med trot flera Fritidreor: De anordnar utflykter till Fairtrade-anlutna kakaoodlingar i Dominikanka republiken, men hotellvalen tyr inte av någon Fairtrade-princip. Då går egen vint före lokal, ekonomik hållbarhet. Företagen tittar på i tället för att delta i de poitiva alternativen. Fritidreor känn ändå met genomtänkt i itt cr-arbete, framför allt på miljöområdet. Företagen tittar på i tället för att delta Ving: Har ett att miljöanvar är viktigt, men tyvärr rikerar det att hamna i motättning till ett ekonomikt och ocialt anvar. Man miljömärker egna torkaliga hotell, om dock är de med törre ekonomikt läckage från de lokala amhällena. Endat Ving nämner att framtiden turiter bör rea kortare träckor. Apollo: Ur miljöhänyn äger de att det är en nackdel att inte äga egna hotell. Men där finn törre potential att tödja lokal, måkalig ekonomi. Travelife-grankningen poitiv, men för trovärdigheten behöv oberoende utvärderare. Likom de andra verkar det viktigare att framtå om medveten än att förändra på djupet. Trot det framtår Apollo om bät på ocialt anvar. förfrågningar. I tetet belönade ambitioner bara i kategorin Miljömål, medan poäng gav för förbättringar om redan genomfört. 38 Miljöaktuellt nummer 4/2009 Mer artiklar om cr hittar du på miljoaktuellt.e

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11 Följande 16 idor är en annon en konumentguide från Provia Information AB Hela denna ektion är en annon från Provia Information Energi pecial Bunden till elbolaget? id 4 Effektiva tip från experterna id

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

Storslagna planer för litet destilleri. Hotellnätter ökar mest i NV-Skåne. I love my office. Do you? Månadens tema: ENERGI & MILJÖ

Storslagna planer för litet destilleri. Hotellnätter ökar mest i NV-Skåne. I love my office. Do you? Månadens tema: ENERGI & MILJÖ Elbil ingen modefluga SIDAN 13 Månaden tema: ENERGI & MILJÖ SIDORNA 10-13 Snabbare än en pitolkula SIDAN 15 Fredag 18 juni 2010 Vecka 25 Årgång 4 www.lokaltidningen.e/naringliv Hotellnätter ökar met i

Läs mer

Stockholmsbörsen är en av

Stockholmsbörsen är en av 20 pecial Oron på finanmarknaden är maiv och böråret 2011 lutar knappat på plu. Men kurvinnare kan ändå hitta bland fatighetbolag och företag med tarka finaner. Affärvärlden börpanel benar ut problemen

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN

FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN Succén är tillbaka! FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN Hela denna tidning är en annon för Brukvallarna Game Fair 2011. Brukvallarna Fjällprodukter med mak av paradiet Sidan 7 Görgen Antonon karimatik rikpelman

Läs mer

kongress Island en ö en saga mellan hotell och skidbacke Sunne ett eldorado Golf i ständigt solsken

kongress Island en ö en saga mellan hotell och skidbacke Sunne ett eldorado Golf i ständigt solsken kongre TIDNINGEN FÖR DIG SOM RESER OCH KONFERERAR 3/09 bulletin.e bulletin.e bulletin.e Iland en ö en aga Marocko: Ta en åna mellan hotell och kidbacke Sunne ett eldorado för konferengäter Golf i tändigt

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Gott och nyttigt Succé för MAT 2014!

Gott och nyttigt Succé för MAT 2014! , Nr 5/2014 TEMA Närproducerat Gott och nyttigt Succé för MAT 2014! CHAMPINJONKUNGAR HETT TRAKTORRACE STARTAR EGET MEJERI Ander Nilon och Benny Axeborg levererar ett ton Traktorrace är hett. Att våga gaa

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

All inclusive, ett hållbart koncept?

All inclusive, ett hållbart koncept? Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Turismvetenskap Vårterminen 2010 (Frivilligt: Programmet för xxx) All inclusive, ett hållbart koncept? -en studie kring

Läs mer

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Måndag kl. 09 00-14 30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Ander Rönnqvit (M) er för Peter Juntti (M)

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Miljöchefen NMC-enkäten 2008

Miljöchefen NMC-enkäten 2008 Miljöchefen NMC-enkäten 2008 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT 2008 3 NMCS MEDLEMMAR 4 MILJÖCHEFENS BAKGRUND 7 MILJÖCHEFENS ARBETSUPPGIFTER 10 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MILJÖFRÅGANS INTEGRERING I ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Läs mer

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997 Ur innehållet: Kommande möten 2 Klubbinformation 2 Window 95-palten 3 Åter dag att betala 4 Dagordning vid ärmötet 1997 4 Internetdemontration 4 Klubben tadgar 5 BBS-idan 6 SCII-NSI-tabell 6 Korordet 7

Läs mer

lärarhandledning Det är dags för hållbar turism Fakta och råd Praktiska övningar undersök, läs och analysera en handledning från nätverket

lärarhandledning Det är dags för hållbar turism Fakta och råd Praktiska övningar undersök, läs och analysera en handledning från nätverket lärarhandledning Schyst resande en handledning från nätverket schyst resande Det är dags för hållbar turism Fakta och råd Praktiska övningar Djupdykning Frågesport undersök, läs och analysera Hjälp dina

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2013 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt

Läs mer

Hett med solpaneler. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011. Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen

Hett med solpaneler. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011. Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011 Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen 4 5 Hett med solpaneler här satsar Älvstranden Utveckling Sid 6 8 DE BYGGER LANDETS STÖRSTA

Läs mer

Coor är med och driver utvecklingen

Coor är med och driver utvecklingen Nr 2 Oktober 2009 Ledare - Staffan Ebenfelt Coor är med och driver utvecklingen En bra serviceleverantör måste ligga i framkant av utvecklingen. Det är nödvändigt för att kunna förstå kundernas utmaningar

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Miljö och socialt ansvar

Miljö och socialt ansvar Miljö och socialt ansvar Detta är KappAhl Det här är KappAhl KappAhl är en ledande modekedja med idag nästan 4 500 medarbetare och över 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi erbjuder prisvärt

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer