Region Skånes Miljöbevis - checklista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Skånes Miljöbevis - checklista"

Transkript

1 Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod. Första året fylls checklistans baskriterier i och skickas in senast sex månader efter det att beslut om bidrag/finansiering fattats. Får ni bidrag under flera år ska ni fylla i och skicka in checklistan en gång om året. Från och med det andra året ska även ett valfritt utvecklingskriterium uppfyllas. Genom att uppfylla kriterierna godkänner Region Skåne att ni uppfyller kravet om att minska er miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. För att hjälpa er på vägen erbjuder Region Skåne även en webbutbildning inom området (lanseras under våren 2014). Utbildningen är uppbyggd utifrån samma områden som kriterierna i checklistan. När ni anser att ni uppfyller kriterierna fyller ni i checklistan. I ett senare skede kan en revision av ert miljöarbete komma att ske och ni blir då kontaktade av en miljökravsrevisor från Region Skåne. Bakgrundsfrågor För att dina svar ska kunna hanteras på rätt sätt behöver du fylla i några bakgrundsfrågor. Från vilken avdelning/förvaltning söker ni bidrag/finansiering? Om ni tilldelats en handläggare på Region Skåne, fyll i personens namn. Fyll i namn på verksamhet/organisation som söker bidrag/finansiering. Vi har en miljöansvarig. (JA) Fyll i namn, telefonnummer och e-postadress. Verksamheten ska ha en miljöansvarig. Denna person är ansvarig för att samordna miljöarbetet i er verksamhet och är även den som kan komma att kontaktas vid miljöfrågor från Region Skåne. Vi har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO eller motsvarande Ja/Nej Om JA, besvara nedan fråga och skicka sedan in enkäten: Vi har fattat beslut om att bli fossilbränslefria i våra resor/transporter och vår energianvändning senast 2020, skrivit under uppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020 och arbetar för detta. (JA) Om NEJ, fortsätt med nästa fråga.

2 Grundläggande kriterier De grundläggande kriterierna gäller för alla som får minst sex prisbasbelopp. De ska vara uppfyllda senast sex månader från det att beslut tagits om bidrag/finansiering. Miljöledning Ett grundläggande miljöarbete är viktigt för att uppfylla miljölagar, ha ett strukturerat miljöarbete, få överblick över verksamhetens miljöpåverkande faktorer och för att underlätta arbetet med detta. Ni behöver dock inte vara miljöcertifierade för att ha ett miljöledningsarbete. Genom att uppfylla kriterierna nedan kan ni bygga upp ert eget miljöledningssystem med rutiner och ständigt förbättringsarbete. Vi har identifierat vilken miljölagstiftning och andra miljökrav som berör verksamheten. (JA) Vi har identifierat vår verksamhets främsta miljöaspekter, det vill säga hur vi främst påverkar miljön. (JA) Vi har en miljöpolicy eller riktlinjer för vårt miljöarbete. (JA) I verksamheten finns det fastställda mål kopplade till verksamhetens miljöaspekter och vi har utformat en handlingsplan för att nå våra miljömål. (JA) Medarbetarna som arbetar i vår verksamhet har kunskap om verksamhetens miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner. (JA) Minst en gång per år följer vi upp vårt miljöarbete, och tar beslut om det framtida miljöarbetet, med syfte att ständigt höja ambition och resultat av miljöarbetet i verksamheten. (JA) Energianvändning Att energieffektivisera respektive att använda fossilbränslefria energislag innebär att ni minskar er miljö- och klimatpåverkan. När det gäller energisparande åtgärder finns det även mycket pengar att spara för din verksamhet! Vi har fattat beslut om att bli fossilbränslefria i vår energianvändning, skrivit under för Fossilbränslefritt Skåne 2020, och arbetar för detta. (JA) Vi har läst broschyren Miljöanpassa kontoret (Energikontoret Skåne). (JA) Belysning släcks, kontorsmaskiner inklusive datorer och andra eldrivna maskiner som verksamheten använder, stängs av då de inte används. (JA) Transporter Den resa som har minst negativ miljö- och klimatpåverkan är den som inte görs. Genom att ha möten per telefon eller webben sparas både tid, pengar och miljö. När ni minskar resor med bil och flyg till förmån för tåg, buss och cykel blir de resor som ändå görs mer miljö- och klimatvänliga. Dessutom kan både pengar sparas och hälsan bli bättre!

3 Vi har fattat beslut om att bli fossilbränslefria i våra resor/transporter, skrivit under uppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020, och arbetar för detta. (JA) Vi har ordnat med möjligheter för resfria möten. (JA) Vi beaktar resetrappan vid resor (i första hand gå/cykla/åka kollektivt och i sista hand bil eller flyg). (JA) Konsumtion och avfall Vår konsumtion påverkar miljön vid råvaruutvinning, produktion, distribution, användning och omhändertagande av avfall. Genom att minska onödig konsumtion eller att konsumera rätt från början kan vi minska denna miljöpåverkan. Produkter med lägre energiförbrukning, som använder bättre råvaror eller som går att omhänderta på ett bra sätt ger en lägre miljöpåverkan från den konsumtion vi väljer att genomföra. När varan är förbrukad ska den också omhändertas på rätt sätt. Ansvarig inköpare har genomgått Miljöstyrningsrådets webbaserade kurs i miljöanpassad upphandling, eller motsvarande (JA) Vi följer avfallstrappan och de lokala renhållningsreglerna. (JA) Organiskt avfall sorteras för sig till kompostering eller rötning då orten tillhandahåller möjligheten. (JA) Kemikaliehantering Kemikalier finns överallt. De finns i produkter, i marken, i oss människor och till och med finns det kemikalier från våra produkter i isbjörnar på Arktis. Vissa kemikalier är farliga för vår hälsa och vår miljö och hur hanteringen av dessa ska ske finns i olika kemikalielagstiftningar. För att minska risken för att exponera människor och miljö för miljöstörande kemikalier ska de fasas eller bytas ut i den mån det går. Verksamheten använder vissa miljöstörande kemikalier (STÄMMER/STÄMMER EJ) (exempelvis används endast städ-/hygienprodukter och de är miljömärkta = STÄMMER EJ) Om du svarat STÄMMER, besvara nedan frågor: Vi är medvetna om och följer den lagstiftning som berör kemikalier, bland annat: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19 och EU:s kemikalielagstiftning REACH. Exempelvis: värderar och riskbedömer användningsområdet för kemikalier i förhållande till säkerhetsdatablad, och förvarar dem i enlighet med riskbedömningen. (JA) Vi följer råd i prioriteringsguiden PRIO. (JA)

4 Utvecklingskriterier Verksamheter som får bidrag under flera år ska från år två uppfylla minst ett valfritt utvecklingskriterie per år under fem år. Ni kan uppfylla flera utvecklingskriterier under samma år men behöver inte uppfylla fler än totalt fem. Utifrån hur just er verksamhet påverkar miljön och vilka förutsättningar ni har att utveckla olika områden kan ni välja att fokusera på transporter, energianvändning, konsumtion och avfall eller kemikalier. Energianvändning Ni har redan arbetat med rutiner för att minska er energianvändning genom att stänga av maskiner, möblera om och liknande och ni har kanske även sparat en del pengar på det, men nu vill ni energieffektivisera ytterligare. En större verksamhet kan ha behov av en energikartläggning för att hitta alla energitjuvar. Att investera i lågenergibelysning kan spara upp till 80 procent av kostnaden och de som tecknar egna elavtal kan se till att den el som används är förnybar. Vi har gjort en energikartläggning, har en plan för att minska vår energianvändning, och följer planen. Vi har lågenergibelysning i minst 75 % av våra ljuskällor. Vi använder el från förnybara källor (ursprungsmärkt el, t.ex. Bra Miljöval). Transporter Ni har redan arbetat med att minska era resor och att resa mer hållbart, men vill ni göra mer kan det vara dags att ta beslut om riktlinjer för resandet och att uppmuntra medarbetarna till resande med lägre miljö- och klimatpåverkan. Tävlingar kan vara ett bra sätt att sporra medarbetare till att använda transportmedel som cykel, och vinnaren är inte bara miljön och plånboken bättre hälsa kan visa sig på minskade antal sjukdagar eller ett piggare arbetsklimat. Vi uppmuntrar medarbetarna att använda kollektivtrafik, cykla eller gå vid resor kortare än 5 km. Vi har en policy/riktlinjer för resor, och följer denna. Vi använder kollektivtrafik vid minst 50 % av våra resor utanför närområdet. Vi använder kollektivtrafik vid minst 75 % av våra resor utanför närområdet. Om personbilar/fordon används av verksamheten drivs 75 % av fossilbränslefria drivmedel. Resor med flyg och bil klimatkompenseras. Konsumtion och avfall Ni har redan funderat över vad miljöanpassad konsumtion innebär för er och hur ni kan välja rätt produkter/tjänster till rätt mängd. Ni försöker följa avfallstrappan och sortera så mycket som möjligt av avfallet. Vill ni ta ytterligare steg för att minska er miljö- och klimatpåverkan från detta område kan ni förstärka ert arbete genom att utforma en inköpspolicy. I den preciseras hur ni ska välja produkter, eller att ni ska öka inköpen av produkter med mindre miljö- och klimatpåverkan. Använd de övriga

5 kriterierna som berör konsumtion och mat i inköpspolicyn så är ni på god väg att uppfylla flera kriterier. Hållbar konsumtion kan innebära minskad avfallshantering och en avfallsminimeringsplan påverkar hur ni gör era inköp. Genom att förstå kopplingen har ni kommit en god bit på vägen! Vi har i inköpspolicyn preciserat att vi tar miljöhänsyn vid alla inköp och hur vi gör det. Vi använder produktvalsprincipen. Minst 25 % av den mat och dryck vi köper är ekologisk. Minst 50 % av den mat och dryck vi köper är ekologisk. Vi har en avfallsminimeringsplan och följer den. Kemikaliehantering Ni har redan uppmärksammat vilka kemikalier som finns i er verksamhet och hur dessa ska hanteras enligt lagstiftningen. Vill ni arbeta vidare med er kunskap kan ni ta beslut om att systematiskt fasa ut eller minska användningen av de produkter och kemikalier som har stor negativ miljö- och hälsopåverkan. När den egna användningen av kemikalier hanteras bättre, kan nästa steg vara att påverka andra! Vi uppmärksammar och fasar ut produkter och kemikalier som innehåller ämnen som idag är känt cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska samt hormonstörande. Vi har under det senaste året minskat användningen och/eller riskerna vid användning av kemikalier genom uppdaterade rutiner. Vi ställer krav vid upphandling/inköp (ger information om vilka kemikalier vi vill undvika). Har du kommentarer på kriterierna, utbildningen eller systemet i övrigt? Tack för att du svarat!

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Don t Panic it s Organic!

Don t Panic it s Organic! Don t Panic it s Organic! VERKTYGSLÅDAN Konkreta tips och verktyg för att integrera miljö i föreningar och organisationer Fokus Miljö OM FOKUS MILJÖ IKU Fokus Miljö är en oberoende lokalgrupp till föreningen

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos miljöpris 3 lunds kommuns fastighets ab (lkf) lund vill dra sitt strå till miljöstacken 4 ab sigtunahem

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Vårt miljöarbete Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Ett -klart beslut. Miljöarbete en självklarhet för oss i Posten Att arbeta aktivt

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Klimatsmart på kontoret

Klimatsmart på kontoret Klimatsmart på kontoret klimatsmart på kontoret 1 Innehåll Resan till jobbet sid. 5 Resor i tjänsten sid. 12 Ledningens rum sid. 11 Receptionen sid. 6 Arbetsrum sid. 7 Kopieringsrum sid. 8 Lunchrum sid.

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Det miljövänliga kontoret

Det miljövänliga kontoret Det miljövänliga kontoret AFA FASTIGHETER, ENERGI OCH MILJÖ För att värna om miljön måste vi alla hjälpas åt. Vi arbetar aktivt för att våra fastigheter ska vara ett attraktivt alternativ även ur ett miljöperspektiv.

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Miljö och socialt ansvar

Miljö och socialt ansvar Miljö och socialt ansvar Detta är KappAhl Det här är KappAhl KappAhl är en ledande modekedja med idag nästan 4 500 medarbetare och över 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi erbjuder prisvärt

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

HÅLLBARHETSHANDBOK. Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ

HÅLLBARHETSHANDBOK. Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ HÅLLBARHETSHANDBOK Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ Så blir ESC ett hållbart evenemang Hållbarhetshandboken är till för dig som på något sätt arbetar med Eurovision Song Contest i Malmö 2013. Den utgår

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg Inledning Landstingets miljöprogram är ambitiöst och visar vägen för ett offensivt miljöarbete. Det är en stor utmaning att uppnå nationella miljömål och

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer