Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012"

Transkript

1 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta miljöpåverkan ger högskolan ett viktigt bidrag i arbetet för en bättre miljö och en mer hållbar samhällsutveckling, lokalt och globalt. Malmö högskolas mål och åtgärder för miljöarbetet avser perioden 2009 till 2012 och omfattar högskolans arbete med den direkta miljöpåverkan. För ett framgångsrikt miljöarbete är alla bidrag, både från studenter och personal, viktiga och nödvändiga. Bakgrund I högskolelagen (1992:1434) 1 kap 5 föreskrivs att universitet och högskolor i sin verksamhet skall främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Vidare har Malmö högskola i regleringsbrevet uppdraget att införa miljöledningssystem i organisationen. Detta innebär bland annat att vi ska: kartlägga verksamhetens miljöpåverkan utarbeta policy, mål och åtgärdsplan för miljöarbetet fördela ansvar för miljöfrågor i organisationen följa upp och redovisa miljöarbetet integrera miljöledningsarbetet i den ordinarie verksamheten ständigt sträva efter minskad miljöpåverkan från verksamheten Till grund för miljöarbetet ligger högskolelagen, gällande miljölagstiftning och de 16 nationella miljökvalitetsmål som antagits av Riksdagen. Miljö är ett av de tre ingående perspektiv som ingår i begreppet hållbar utveckling varför miljömålen och åtgärdsplanen också är en del i Malmö högskolas arbete för främjande en hållbar utveckling. Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Hjälmaregatan Halina Malmö

2 Sid 2(6) Syfte Syftet med miljömålarbetet och åtgärdsplanen är att minska den samlade miljöbelastningen från Malmö högskolans verksamhet, och därigenom ta ansvar för och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Miljömål, åtgärder och uppföljning Miljömål 1: Begränsad klimatpåverkan Berör energianvändning, resor och transporter Malmö högskola skall minska energianvändningen med 10 % avseende på el och 2% avseende på värme räknat per årsarbetskraft och helårsstudent. Malmö högskola skall minska utsläppen av klimatpåverkande gaser från resor räknat per årsarbetskraft med 5%. Energianvändning - åtgärder (ansvariga): Informera om energi- och vattenbesparande möjligheter (Miljökoordinator/Miljösamordnare/Miljörådet) Samarbeta med hyresvärdarna (Miljökoordinator) Utföra en inventering över områdenas/gfs elektriska utrustning (Miljösamordnare) Se till att det finns aktiverade vilofunktioner på datorer, kopiatorer, skrivare och AVutrustning (IT-avdelning, upphandlingsansvariga, teknikansvariga på områdena) Byte av glödlampor till lågenergilampor där så är möjligt (Vaktmästeri) Införa rutiner som t ex: - De anställdas datorer och bildskärmar stängs av efter arbetsdagens slut - Malmö högskolans studentdatorer, både arbetsstationer och bildskärmar är avstängda när de inte används, med vissa beviljande undantag - Energisparfunktion för övriga kontorsmaskiner - Persienner dras under sommartid ner i tomma lokaler samt i rum med söderfönster under helg och semestrar (gäller lokaler med mekanisk kyla) - Optimering av temperatur och styrning av ventilation samt uppföljning av el- och energiförbrukning - Reducering av ventilation under sommarmånaderna (juni-augusti) där så är möjligt - Släckning/styrning av belysning säkerställs i gemensamma utrymmen - Belysning släcks i tomma utrymmen

3 Sid 3(6) - Rörelsevakter/nattbelysning för belysning införs Energianvändning - uppföljningsmått: Årlig energiförbrukning i kwh totalt, per årsarbetskraft och helårsstudent samt per m 2 uppdelat på a) kontors-/verksamhetselektricitet b) värme, kyla, ventilation c) totalt Avstämningsår Andel förnybar energi av den totala energiförbrukningen i kwh. Resor - åtgärder (ansvariga): Genomföra evenemanget miljö- och hälsoveckor (Miljökoordinator) Informera om möjligheter att miljöanpassa resandet (Miljökoordinator) Tjänstecyklar för de anställda (Områdeschefer) Inventering och sammanställning över hur de anställda och studenter transporterar sig till och från jobbet/skolan (Miljörådet) Införa rutiner som t ex: - För tjänsteresor med hyrbil används endast miljöbilar (regleras vid nästa upphandling) - Tjänsteresor till Stockholmsregionen sker i ökad utsträckning med tåg - När inte tåg används skall flygresor godkännas av närmaste chef - Resor till och från Kastrup sker i första hand med tåg - Digitalkonferens - Telefonkonferens - Sträva efter att kombinera resor med flera uppdrag - Förankra resepolicyn i organisationen Tjänsteresor uppföljningsmått: Utsläpp av koldioxid totalt och per årsarbetskraft från - Flygresor under 50 mil - Bilresor i tjänsten (omfattar egen bil, tjänstebil, förmånsbil, hyrbil, leasad bil, taxi) - Tågresor - Bussresor på längre sträckor (ej lokal kollektiv trafik) - Flygresor över 50 mil - Andel bilar som köps in eller leasas av Malmö högskola och som följer definitionen miljöbil

4 Sid 4(6) - Andel drivmedel som är förnybart (beräknat i liter, m 3 /gas, kwh/el) av den totala drivmedelsförbrukningen för de inköpta och/eller leasade miljöbilarna Avstämningsår Miljömål 2: Effektiv naturresursanvändning Berör inköp, upphandling, materialanvändning och avfallshantering Andelen anskaffningar (upphandling och avrop/inköp mot ramavtal) med miljökrav ska öka inom Malmö högskola Malmö högskola skall minska den totala användningen av kontorspapper räknat per årsarbetskraft och helårsstudent Den totala avfallsmängden samt andelen avfall som går till förbränning ska minska per årsarbetskraft och helårsstudent Inköp och upphandling åtgärder (ansvariga): Utarbeta en metod för att följa upp effekten av ställda miljökrav i samband med inköp och upphandling (Upphandlingsfunktion) Inventera befintliga inköpsrutiner (Områdets administrativa chef) Påverka områdena/gf att välja miljömärkta produkter vid inköp (Miljökoordinator) Genomföra en miljöanpassad inköpsutbildning för inköpsansvariga (Upphandlingsenheten/Miljörådet) Inköp och upphandling uppföljningsmått: Andel registrerade anskaffningar med miljökrav av det totala antalet registrerade anskaffningar per år. Totalt ekonomiskt värde av registrerade anskaffningar med miljökrav av det totala värdet av registrerade anskaffningar per år. Materialanvändning åtgärder (ansvariga): Informera om miljöanpassade produkter för att öka utbudet av dessa (Miljörådet & Fenix) Införa rutiner som t ex: - Minska användningen av engångsartiklar såsom plastmuggar, plastbestick etc genom att istället använda porslin och glas - Öka dubbelsidig kopiering av arbetsdokument - Distribution av mötesprotokoll, minnesanteckningar och liknande sker digitalt i ökad utsträckning

5 Sid 5(6) Avfallshantering åtgärder (ansvariga): Erbjuda samtliga anställda information och utbildning i avfallshantering (Miljökoordinator tillsammans med avfallsentreprenör) Samarbeta med avfallsentreprenören för att fortsätta höja källsorteringsgrad (Områdets kontaktperson) Materialanvändning och avfallshantering uppföljningsmått: Årlig pappersanvändning (i ark) per årsarbetskraft och helårsstudent. Årlig mängd avfall totalt samt brännbart - i kg per årsarbetskraft och helårsstudent. Avstämningsår Miljömål 3: Minimal spridning av skadliga och smittsamma ämnen från verksamheten Berör laborativ verksamhet, kemikalieanvändning Fortsatt säkerställande av god kemikaliehantering och laboratoriesäkerhet. Arbeta för att ersätta eller minska användningen av miljö- och hälsofarliga produkter där så är möjligt. Laboratorieverksamhet, kemikalieanvändning åtgärder (ansvariga): Översätta alla dokument som berör rutiner på laboratoriet till engelska (Områdeschefer) Införa kemikaliehanteringsprogram t ex KLARA (Områdeschefer) Verka för att utfasa miljö- och hälsofarliga kemiska produkter till förmån för mindre miljöfarliga alternativ (Miljösamordnare) Laboratorieverksamhet, kemikalieanvändning - uppföljningsmått: Inköp av miljö- och hälsofarliga produkter jämfört med 2007 Malmö högskolas miljöråd har till rektor inkommit med förslag på mål och åtgärder för miljöarbetet Efter det att ärendet beretts i Malmö högskolans ledningsgrupper fastställer rektor att Malmö högskolas prioriterade direkta miljöaspekter skall delas in i ovanstående tre områden.

6 Sid 6(6) Beslut Rektor beslutar att miljöarbetet beträffande miljömål och åtgärder för Malmö högskola, skall ske enligt de punkterna ovan. Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor efter föredragning av miljökoordinatorn. För Malmö högskola /Lennart Olausson/ //

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöberättelse Hi3G Access AB

Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelsen är giltig under perioden 2013-04-01-2014-04-30 Innehåll Organisation och verksamhet Miljöpåverkan Miljömål 2013 Genomförda miljöförbättringar Nyckeltal Bilagor

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

mal och hai 2011-201

mal och hai 2011-201 INSPEKTIONEN mal och hai 2011-201 an 1(5) Box 199 Finningevagen 54 B Telefon: 0152-650 100 Fax:0152-650 180 registratorp!ot.teriinspektionen.se www.lotteriinspektianen.se Org. nr: 202100-3310 INSPEKTIONEN

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljösmart läkemedelshantering Vi arbetar för en säker och miljösmart läkemedelshantering, där patientsäkerhet och miljöhänsyn följer hela flödet

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg Inledning Landstingets miljöprogram är ambitiöst och visar vägen för ett offensivt miljöarbete. Det är en stor utmaning att uppnå nationella miljömål och

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Miljöutredning Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Goodpoint AB Norrlandsgatan 18 SE-111 43 Stockholm Sweden Tel +46 8 789 04 00 Fax +46 8 789 04 01 E-mail info@goodpoint.se www.goodpoint.se

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Bil- & småhusförsäkring Kriterier 2011:2

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Bil- & småhusförsäkring Kriterier 2011:2 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bil- & småhusförsäkring Kriterier 2011:2 1 Bra Miljöval. Världens tuffaste miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer