Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket"

Transkript

1 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad. Miljöpolicy Miljöhänsyn ska vara en integrerad del i all vår verksamhet. Vi ska inom ramen för myndighetens uppdrag, stödja en hållbar utveckling och verka för att minska Arbetsmiljöverkets eventuella negativa miljöpåverkan. Vi ska bidra till att uppfylla de nationella miljömål som har koppling till myndighetens kärnområde - arbetsmiljö. Vi ska följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga internationella och nationella regler och krav. Vi ska ha en öppen attityd i miljöfrågor och kommunicera vårt miljöarbete både internt och externt. Informationen ska göras lätt tillgänglig och vara baserad på välgrundad fakta. I vår löpande verksamhet innebär vår miljöpolicy att: - Miljöledningssystemet är grunden för vårt miljöarbete och utifrån detta ska miljömål och handlingsplaner formuleras samt uppföljning göras. - Vi ska ständigt försöka minska vår egen direkta miljöpåverkan t. ex. vid resor, upphandling och inköp. - Vi ska utbilda och motivera medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter på ett för miljön ansvarsfullt sätt. Miljöutredning Miljöutredningen uppdaterades Aktiviteter med miljöpåverkan Direkt påverkan: 1. Tjänsteresor 2. Energianvändning 3. Inköp Indirekt påverkan: 4. Regelarbete

2 Miljömål Mål i handlingsplan Reducera miljöskadande och klimatpåverkande utsläpp från tjänsteresor. (mätt i kg CO2-utsläpp/årsarbetskraft) 2.Använd energin effektivt/ Minska energiförbrukningen (mätt i kwh/kvm) 3. Öka andelen el som kommer från förnyelsebara källor och krav på förnyelsebar värme. Mål i handlingsplan Minska förbrukningen av verksamhetsel, mätt i kwh per kvm, (eller årsarbetskraft) till år 2016 jmf med Minska förbrukningen av driftsel, mätt i kwh per kvm till år 2016 jmf Minska utsläppen av koldioxid från bilresor, mätt i kg per årsarbetskraft till år 2016 jmf Minska utsläpp av koldioxid från flygresor under 50 mil, i kg per årsarbetskraft till år 2016 jmf med Grundläggande/generella miljökrav ska ställas vid alla våra inköp 6. Alla nya föreskrifter ska ha genomgått miljögranskning Handlingsplan och åtgärder 1a. Inspektionsavdelningarna har tagit fram förslag till effektivare reseplanering för att minska CO2-utsläppen vid inspektionsresor. 1b. Underlag till pilotprojekt för elbilspool inom inspektionsverksamheten, har tagits fram. 2a. Succesivt bytt till lågenergilampor 2b. Påmint om att stänga av datorer och släcka lysen vid arbetsdagens slut. 2c. Begärt in energideklarationer från hyresvärdar, för att kunna diskutera energieffektivisering i våra lokaler. 3a. Huvudkontortet på Lindhagensgatan i Stockholm har bytt till fjärrvärme/fjärrkyla.

3 3b. Vid avtalsförnyelse förhandlat om "grön el". Planerade åtgärder a. Byt succesivt ut utrustning till en mer energieffektiv sådan (upprätta lista över utrustning som bör bytas ut i syfte att minska energianvändningen med tisplan för genomförande) 1b. Genomför en kampanj ang att stänga av datorer. 2a. Fortsatt arbete med att utnyttja "våra" fastigheters energibesiktningar och genomför efter dialog med fastighetsägare rekommendationerna i dessa där det är möjligt. 3a. Genomföra ett pilotprojekt med elbilar i pool för kortare resor i inspektionsverksamhet. 3b. Alla med förmånsbil ska genomgå utbildning i sparsam körning (ecodriving) senast ett år efter erhållandet av bil. 3c. Gå igenom och förbättra/förtydliga eventuellt mötes- och resepolicy ur miljösynpunkt. 3d. Öka tillgängligheten av resfria mötesalternativ och skapa ett system för att följa upp dessa. 3e. Genomför en årlig uppföljning av möjligheten att använda SMS-tjänst för betalning av tjänsteresa med kollektivtrafik. 4a. Se till att resebyrån upplyser om att tåg ska väljas vid resa under 50 mil. 5a. Utbilda relevanta personalkategorier i "grön" anskaffning. (Ska även inkludera IT) 5b. Etablera en rutin för att följa upp ställda miljökrav i anskaffning. 6a. I processen för regelskrivning ska en remiss skickas till AI för "miljögranskning". Måluppfyllelse 1. CO2-utsläpp: Arbetsmiljöverket har inte sänkt sina koldioxidutsläpp jämfört med både 2010 och Målet är inte uppfyllt. 2. Energiförbrukning: Arbetsmiljöverket har ökat sin energiförbrukning något 2011 jmf med 2010, men för år 2011 beräknas kvm annorlunda. (Se energisiffror längre fram i dokumentet.). Målet är inte uppfyllt.

4 3. Andel el från förnyelsebara källor och förnyelsebar värme: har ökat. Målet uppfyllt Kunskap och utbildning Erbjudit nyckelpersoner relevant miljöutbildning t ex inom "Grön IT". Information om Arbetsmiljöverkets miljöarbete vid internutbildningar Miljöledningen har en egen undersida i Arbetsmiljöverkets intranät där information läggs ut. IT för minskad energiförbrukning Belysning övergår i en del lokaler till ledbelysning kl 19 och punktbelysning kl 22. På några av våra kontor finns närvarostyrd belysning. Värme och ventilation håller lägre nivå på helger och kvällar. Skrivare går ner i sparläge. (Follow me-system för att minska pappersförbrukningen.) IT för minskat antal tjänsteresor Webbsändningar och vidoupptagningar av seminarium. Tillgång till videokonferensutrustning på alla kontor. Telefonkonferenser

5 Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter Antal årsarbetskrafter: 488 Antal kvadratmeter lokalyta: Tjänsteresor och övriga transporter Utsläpp av koldioxid Kg CO 2 Totalt Kg CO 2/årsarbetskraft Flygresor under 50 mil Bilresor Tågresor 0,87 0,002 Bussresor Maskiner och övriga fordon Sammanlagt ovan Flygresor över 50 mil Beskrivning av insamlat resultat Beräkning av årsarbetskrafter har gjorts på ett mer exakt sätt till följd av ett nytt lönesystem. Tidigare års beräkning är gjord vid fyra mättidpunkter medan nuvarande beräkning tar hänsyn till all tjänstledighet oavsett när under året den infallit. I arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet nås arbetsställena oftast med bil. Ett arbete, med att inspektörerna ska lägga mer tid på inspektioner, bedrivs nu. Detta medför troligtvis fler antal körda km med bil och därmed högre CO2-utsläpp. CO2-utsläppen beräknas på körda km för respektive förmånsbil och inte på förbrukad bränslesort. Ett möte är inplanerat i mars för att ta upp och diskutera detta problem. Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller, Uppgifter som tagits fram på annat sätt, nämligen För flygresor kommer uppgifter om koldioxidutsläpp från resebyrån.

6 2. Energianvändning Energianvändning i lokaler kwh totalt Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt kwh/årsarbetskraft kwh/m 2 Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt Energianvändning utanför lokaler kwh totalt El 0 Normalårskorrigering Värmeförbrukningen är inte normalårskorrigerad. Förnybar energi Verksamhetsel 85 % % % Fastighetsel 75 % % % Värme 75 % % % Kyla 75 % % % Utanför lokaler 0 % % % Totalt 77 % % % Beskrivning av insamlat resultat Förut har antal kvm varit det faktiska antalet. I år har omräkning gjorts till kvm Atemp (enligt instruktion från energimyndigheten). Därför blir inte förbrukad energ riktigt jämförbar med föregående år.

7 Svårt att få in uppgifter från fastighetsägarna och de har problem att rapportera enligt Energimyndighetens mall. Troligtvis kan detta bli lättare nästa år då mallen kan skickas ut tidigare. Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket sätt) Där vi inte fått in uppgifter från fastighetsägaren har AVs fastighetsansvarig uppskattat uppgifter ev från tidigare år eller med likvärdiga lokaler.

8 3. Miljökrav i upphandling Antal upphandlingar med miljölkrav Antal st Anskaffningar med miljökrav 6 2 Anskaffningar totalt 16 4 Andel anskaffningar med miljökrav 38 % 50 % % Värde av upphandlingar med miljökrav Värde kr Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 83 % 60 % % Beskrivning av insamlat resultat Arbetsmiljöverket har under året infört en ny anskaffningsprocess. Vi har infört ny rutin för användande av mallar för samtliga former av egna upphandlingar där miljökrav ingår Har fungerat utmärkt hittills. Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012-02-22 2011-01-01 2011-12-31 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2012/040536 Datum: 2012-02-13 Återrapportering enligt

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013-02-22 20120101-20121231 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/058648 Datum: 2013022 miljöledningsarbetet Arbetsförmedlingen

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 Februari 2013 Dnr 1.1-2014-000193 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Sida: 1 av 10 Dnr: Af-2011/044734 Datum: 2011-02-09 Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet Naturvårdsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsförmedlingen Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2014

Läkemedelsverkets miljöarbete 2014 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2014 Februari 2015 Dnr: 1.1-2015-004609 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2010

Läkemedelsverkets miljöarbete 2010 Läkemedelsverkets miljöarbete 2010 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Borås 2013-02-22 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Gävle 2013-02-20 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Gävle Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2012 15 februari 2013 Dnr 1.1-2013-018192

Läkemedelsverkets miljöarbete 2012 15 februari 2013 Dnr 1.1-2013-018192 Läkemedelsverkets miljöarbete 2012 15 februari 2013 Dnr 1.1-2013-018192 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer