Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 vid Göteborgs universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 vid Göteborgs universitet"

Transkript

1 Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 vid Göteborgs universitet Utarbetad av Miljöchef Fastställd av Rektor Bakgrund Redovisningen av 2010 års miljöledningsarbete ska göras i enlighet med förordning SFS 2009:907 bilaga 2. Enligt förordningen ska redovisningen vara undertecknad av myndighetens chef och i samband med myndighetens årsredovisning ges in till det departement i regeringskansliet som myndigheten hör till och till Naturvårdsverket. Det innebär att redovisningen ska lämnas in senast 22 februari För att underlätta rapporteringen har Naturvårdsverket tagit fram en redovisningsmall i Word samt ett fiktivt exempel på en redovisning för att visa lämpligt omfång och typ av svar. Alla svar ska skrivas in i rapporten och ej som hänvisningar eller bilagor. Skicka redovisningen elektroniskt i wordformat till Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande universiteten i Europa för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö. Universitetet strävar efter att göra studenter och personal medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor och genom forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. Universitetet skall genom ett systematiskt miljöarbete sträva efter att förebygga eller minska den samlade miljöbelastningen. Universitetet skall ha ett certifierat miljöledningssystem. 1(13)

2 Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl forskning och undervisning, som administration, förvaltning och tekniska funktioner präglas av miljömedvetenhet. Universitetets miljöarbete skall fortlöpande förbättras, samt utvärderas genom regelbundna miljörevisioner. Universitetet följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som universitetet berörs av. 3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning? År Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt eller indirekt påverkan på miljön? Direkt påverkan: Tjänsteresor, Energianvändning, Avfallsproduktion, Inköp, Kemikaliehantering Indirekt påverkan: Forskning, Utbildning, Samverkan med omgivande samhället, Kompetensutveckling 5. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande påverkan på miljön? Mål Forskning: Universitetet ska öka mängden forskning inom hållbar utveckling Mål Utbildning: Universitetet skall integrera hållbar utveckling i utbildningen. Mål Samverkan: Universitetet skall erbjuda det omgivande samhället minst en publik aktivitet inom hållbar utveckling om dagen. Mål Kompetensutveckling: All personal skall veta hur de kan bidra till en hållbar utveckling inom sitt ansvarsområde. Mål Klimatpåverkan; Tjänsteresor: Minska utsläppen av klimatpåverkande gaser från resor och transporter. Mål Klimatpåverkan; Energianvändning: Minska användningen av el, värme och kyla i universitetets lokaler. Mål Resursförbrukning; Avfall och källsortering: Allt avfall som uppkommer vid universitetet skall källsorteras enligt avfallsplanen. Mål Resursförbrukning: Inköp och upphandling: Universitetets inköp skall vara en förebild för andra universitet när det gäller ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. 2(13)

3 Mål Farliga kemikalier: Universitetet skall minska användningen av farliga kemiska produkter. 6. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå dessa mål? Mål Forskning: o tagit initiativ och stimulerat till universitetsgemensamma forskningsprojekt med inriktning mot hållbar utveckling; o inventerat och beskrivit forskningen inom hållbar utveckling vid universitetet; o arrangerat internationella konferenser inom hållbar utveckling; o utvecklat bibliometriska metoder för att årligen mäta antalet publicerade vetenskapliga artiklar inom hållbar utveckling o sökt forskningsmedel inom hållbar utveckling Mål Utbildning: o stöttat program- och kursansvariga till att öka integreringen av hållbar utveckling i utbildningen genom kompetensutveckling o organiserat en ny forskarskola inom hållbar utveckling med inriktning mot Miljö och Hälsa o arrangerat en temadag för studenter med fokus på hållbar utveckling; o synliggjort kurser och program med miljö och hållbar utveckling i kurskatalog och på internetsidor. o genomfört en studentenkät som mätte miljömedvetandet hos universitetets studenter Mål Samverkan: o fortsatt att utveckla ett nätverk med fokus på miljöfrågor och hållbar utveckling mellan Göteborgs universitet, Chalmers, offentlig förvaltning och näringsliv i Göteborg och Västra Götalandsregionen.; o arrangerat flera konferenser om hållbar utveckling; o genomfört seminarier om hållbar utveckling i egen regi och i samverkan med andra parter; o verkat för en ökad användning av Miljöportalen samt mätt antalet besökare per månad o stöttat och stimulerat arbetet med att öka inslagen om hållbar utveckling i publika arrangemang; o marknadsfört universitetets miljöcertifiering i trycksaker och i publika sammanhang. o initierat och genomfört evenemanget Global Week o medverkat i föreningen CSR Västsverige samt varit drivande i projekten Hållbara inköp och Hållbart Ledarskap. Mål Kompetensutveckling: o planerat, organiserat och genomfört lämpliga utbildningar inom hållbar utveckling för olika personalkategorier, i enlighet med identifierade kompetensbehov för olika befattningar. 3(13)

4 o o o genomfört seminarier om lärande för hållbar utveckling som vänder sig till universitetets anställda. i ledarutvecklingsutbildningen integrerat miljöfrågorna och behandlat ledarskap ur ett hållbarhetsperspektiv. medverkat i föreningen CSR Västsveriges projekt Hållbart ledarskap Mål Klimatpåverkan; Tjänsteresor: o fastställt universitetets klimatstrategi o skapat ny rese- och mötespolicy som en del i universitetets klimat-strategi. o samordnat och standardiserat system, teknik och resurser för elektroniska möten o skapat möjligheter att miljöanpassa tjänsteresor via bil-pool o i samarbete med Göteborgs stad gett tillgång till hyrcyklar Mål Klimatpåverkan; Energianvändning: o fastställt universitetets klimatstrategi o genomfört ett energisparprojekt för att universitetets förbrukning av el, värme och kyla ska minska genom kampanjer, driftsoptimeringar och energisnålare utrustning o genomfört energiseminarier för att stimulera energieffektiviseringar i universitetets lokaler o verkat för energieffektiva fastigheter vid förhyrningar och byggprocesser o verkat för inköp av energisnålare datorer och kringutrustning på universitetet. o infört riktlinjer för grön IT-användning Mål Resursförbrukning; Avfall och källsortering: o genomfört avfalls- och återvinningsseminarier för ökad källsortering o uppdaterat universitetets avfallsplan; o verkat för att allt avfall som uppkommer skall källsorteras enligt avfallsplanen o verkat för att öka andelen avfall som materialåtervinns; o följt upp avtal om avfallshantering med respektive fastighetsägare Mål Resursförbrukning: Inköp och upphandling: o ställt miljökrav på såväl leverantörens miljöarbete som upphandlade produkter; o ställt krav i upphandlingar om att miljömärkta/miljövänligare produkter ska synliggöras av leverantören i webbaserade produktkataloger; o genomfört utbildningar för inköpsansvariga om miljöaspekter vid inköp o serviceavdelningens restaurang har KRAV-märkts o verkat för att samtliga trycksaker ska vara Svanen-märkta o medverkat i föreningen CSR Västsverige projekt Hållbara inköp Mål Farliga kemikalier: o verkat för ökad utfasning och minskad volym av miljöfarliga kemiska produkter till förmån för mindre miljöfarliga alternativ, genom substitution och metodutveckling. 4(13)

5 o o o o uppdaterat regler för miljöanpassad kemikaliehantering arrangerat en dag för erfarenhetsutbyte om kemikaliesubstitutioner för laborativ personal och leverantörer deltagit aktivt i den nationella substitutionsgruppen för samverkan mellan universitet och landsting om substitution av farliga kemikalier arbetat för att få in aktuella substitutioner i universitetets kemikaliehanteringssystem (KLARA) 7. Redovisa hur väl målen har uppfyllts. 8 av 10 mål är uppfyllda dvs. 80 % måluppfyllelse Mål Forskning är uppfyllt 3,2 procent av universitetets publikationer är inom hållbar utveckling, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år. Detta beror troligen på att alla publikationer för 2010 inte är inrapporterade ännu. 316 forskare och forskarstuderande är anslutna till Göteborgs miljövetenskapliga centrums nätverk, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med föregående år. Mål Utbildning är uppfyllt 44 procent av programmen och 25 procent av kurserna vid universitetet är miljömärkta. Andelen miljömärkta program har ökat med drygt 12 procentenheter medan andelen miljömärkta kurser minskat med två procentenheter sedan föregående år. Mål Samverkan är uppfyllt 607 publika aktiviteter betyder en ökning med 8 % sedan föregående år. Mål Kompetensutveckling: är uppfyllt Närmare 650 personer deltog i de utbildningar, seminarier, eller arrangemang om miljö och hållbar utveckling som anordnades under 2010, en ökning med 30 procent sedan Det motsvarar ungefär 13 procent av vår anställda. Mål Klimatpåverkan; Tjänsteresor är inte uppfyllt Totalt har koldioxidutsläppen från tjänsteresor och energi minskat med 4,4 procent. Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor har ökat med 13,8 procent. Mål Klimatpåverkan; Energianvändning är uppfyllt med avseende på koldioxidutsläpp. 5(13)

6 Mål Klimatpåverkan; Energianvändning är inte uppfyllt med avseende på förbrukning antal kwh/m2. Totalt har koldioxidutsläppen från tjänsteresor och energi minskat med 4,4 procent. Antalet förbrukade kilowattimmar från el och värme har ökat med 0,5 procent sedan föregående år. Ökad nyttjandegrad av befintliga lokaler är en av förklaringarna till årets resultat. Ombyggnader på Sahlgrenska Akademin och behov av ökad ventilation i dessa lokaler är en annan. I flera fastigheter har dock energianvändningen per kvadratmeter minskat till följd av energieffektiviserade åtgärder. Mål Resursförbrukning; Avfall och källsortering är uppfyllt Allt avfall källsorteras enligt avfallsplanen Totala mängden avfall var ton, vilket innebär en minskning på 20 procent. Mängden avfall per person och dag var 0,165 kg, vilket motsvarar en minskning med 21 procent. Andelen avfall till kompostering, materialåtervinning och farligt avfall har ökat med 8 procent och uppgår nu till 45 procent. Mål Resursförbrukning: Inköp och upphandling: är uppfyllt Totalt ekonomiskt värde av registrerade anskaffningar med miljö- och etiska krav av det totala värdet av registrerade ramavtal och köpeavtal var 86 procent Miljö- och etiska krav har ställts på produkten/tjänsten i 28 procent av de köpeavtal och ramavtalsupphandlingar som genomförts Miljö- och etiska krav har ställts på produkten/tjänsten i 83 procent av de ramavtalsupphandlingar som genomförts Frågor om leverantörens interna miljöarbete har ställts vid 76 procent av alla köpeavtal och ramavtalsupphandlingar. Frågor om leverantörens interna miljöarbete har ställts vid 92 procent av alla ramavtalsupphandlingar. Mål Farliga kemikalier: är inte uppfyllt Under året har ett antal substitutioner av farliga kemikalier genomförts. Fortsatt metod-utveckling har skett inom området. Användningen av farliga kemiska produkter har ökat. Antalet förekomster i PRIO- databasen var 1636 stycken år 2010 (1574 stycken 2009) vilket motsvarar en ökning med 3,9 procent. Detta tros bero på att universitetets kemikaliehanteringssystem är relativt ungt och att inventeringen i systemet har förbättrats. 8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den kunskap de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet? 6(13)

7 Detta säkerställs bland annat genom kontinuerliga seminarier och utbildningar inom miljö och hållbar utveckling för alla anställda. Närmare 650 personer deltog i de utbildningar, seminarier, eller arrangemang om miljö och hållbar utveckling som anordnades under 2010, en ökning med 30 procent sedan Det motsvarar ungefär 13 procent av vår anställda. 9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska sin energiförbrukning? Göteborgs universitet köper in energieffektiv elektronisk utrustning i enlighet med universitetets åtagande enligt förordningen 2009:893 om energieffektiva åtgärder för myndigheter. Infört gröna riktlinjer för datoranvändning I handlingsplanen för miljöarbetet som utarbetats under 2010 finns ett uppdrag till IT- avdelningen att utarbeta en ny version av Gröna riktlinjer för datoranvändning samt att och kommunicera dessa inom hela organisationen. Arbete med att effektivisera universitetets serverhallar pågår. Syftet är att få ned antalet serverhallar och att effektivisera användningen av de kvarvarande. Ett projekt med att ersätta skrivare med en ny typ som accepterar follow me print pågår. Projektet förväntas reducera både pappersanvändningen och elförbrukningen. Webb baserade system för energiövervakning har förenklat arbetet med uppföljning av energianvändningen i universitetets lokaler. 10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska antalet tjänsteresor? Cirka 20 stycken videokonferensanläggningar har installerats runtom vid fakulteterna. Göteborgs universitet har genom SUNET tillgång till e-mötesverktyget Adobe Connect Pro och har utbildat personal i detta verktyg. Genom en ny rese- och mötespolicy 2010 styr universitetet mot att ersätta fler resor med så kallade res-fria möten. 7(13)

8 Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 1. Tjänsteresor och övriga transporter 1.1 Utsläpp av koldioxid i kg totalt och per årsarbetskraft från: Totalt Per årsarbetskraft a Flygresor under 50 mil b Bilresor som görs i tjänsten (inkl egen bil, tjänstebil, leasad bil, taxi) c Tågresor 10 0,002 d Bussresor Uppgift saknas Uppgift saknas e Maskiner och övriga fordon Uppgift saknas Uppgift saknas 1.2 Sammanlagda utsläpp av koldioxid 1.1 a-e Flygresor över 50 mil Antal årsarbetskrafter: Beskrivning av insamlat resultat a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. Negativt: Universitetet har en målsättning om att öka internationaliseringen för såväl forskare, lärare, administrativ personal och studenter vilket verkar kontraproduktivt mot målsättningen att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. En osedvanligt kall vinter 2009/10 medförde stora problem i tågtrafiken, vilket kan ha orsakat en ökning av flygresor under 50 mil. Positivt: En ny mötes- och resepolicy har fastställts där tonvikt ligger på det resfria mötet. Genom att öka användningen av e-mötesverktyg och videokonferenser kan båda målen om minskade utsläpp och ökad internationalisering uppnås. 8(13)

9 b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa. Ett systematiskt uppföljningssystem för taxi och bussresor saknas. En upphandling av bussresor genomfördes dock under 2010, ett krav i upphandlingen var att leverantören årligen skall leverera statistik över antal kilometer körda för uppdrag åt Göteborgs universitet, vilket förhoppningsvis kommer att åtgärda problem med att följa upp utsläpp från bussresor. 1.5 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått) Eget uppföljningssystem Leverantörsuppgifter. 1.6 Uppföljningsmåtten i svaren på frågorna är baserade på: Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller. OBS! de uppgifter om flyg som inkommit från resebyråerna stämde bättre överens med föregående års mall för beräkning av koldioxid så vi använde den istället för årets mall. De flysträckor vi fick från resebyråerna var indelade i under 500 km, km, km, km och över 4000 km vilket stämmer överens med föregående års beräkningsmall. 2. Energianvändning 2.1 Årlig energianvändning i kwh totalt, per årsarbetskraft och per m 2 uppdelat på: KWh totalt KWh/å.a. kwh/m2 a) Verksamhetselektricitet b) Övrig energianvändning 2.2 Sammanlagd årlig energianvändning 2.1a och b ,2 127, ,8 125, ,0 253,1 Antal kvadratmeter: (13)

10 2.3 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad? Ja 2.4 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i procent) 72,2% Beräkningsunderlag: El: Elförbrukning med enbart förnybar el (Bra Miljöval eller liknande): 89,9 % Övriga elavtal (ospecificerad elmix): 10,1 % (av vilket ca 60 % utgör av förnybar el) Förnybar el ( * 0,899) + ( *0,101*0,6) = kwh Övrig energianvändning (fjärrvärme Göteborgs energi): Bra Miljöval fjärrvärme: 26,8% (inga fossila insatsvaror) Ospecificerad fjärrvärme: 73,2% (varav ca 71% fossilt) Förnybar fjärrvärme: ( *0,268)+( *0,732*0,29)= kwh Total förnybar energi: ( )/ = 0,722 Av Göteborgs universitets sammanlagda energianvändning utgörs ca 72,2 % av förnybar energi. 2.5 Beskrivning av insamlat resultat a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. Positivt: Universitetet bedriver ett energisparprojekt som har påverkat förbrukningen i enskilda fastigheter. Ett resultat av den elspartävling som genomfördes på Humanistiska fakulteten är att elanvändningen nattetid minskat. Resultatet innebar en reduktion på mellan 2-24% beroende på institution. Närmare samarbete med fastighetsägarna har inneburit bättre kvalitetssäkring av energistatistiken. Samtal kring optimerade och verksamhetsanpassade driftstider för ventilation och belysning har förts inom ramen för universitetets 10(13)

11 energisparprojekt. Resultat av detta arbete kommer att visa sig under nästkommande år. Negativt: Nyttjandegraden för lokaler med laborativ verksamhet har ökat vilket ökar energianvändningen per kvadratmeter. Ju mer forskningsanslag desto högre energianvändning! Om- och tillbyggnader på Sahlgrenska Akademin har inneburit att elanvädning ökat under b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa. Göteborgs universitet hyr lokaler av många olika fastighetsägare. Små fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har inte alltid möjlighet att skicka den information som efterfrågas, då de inte har anställd personal för dessa uppgifter. Universitetet hyr också enskilda våningsplan i större fastigheter utan specifik el- och fjärrvärmemätning. För 2010 finns dock fullständig energistatistik för 93 % av den hyrda lokalytan. Arbete med installation av elmätare planeras för ett antal lokaler. 2.6 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått)? Eget uppföljningssystem: (Web baserade energiövervakningssystem från Göteborgs energi) Leverantörsuppgifter 3. Miljökrav i upphandling 3.1 Andel registrerade anskaffningar där miljökrav ställts av det totala antalet registrerade anskaffningar per år. Antal anskaffningar med miljökrav 15 Totalt antal anskaffningar 54 Andel (%) anskaffningar med miljökrav 28 11(13)

12 3.2 Ekonomiskt värde av registrerade anskaffningar med miljökrav av det totala värdet av registrerade anskaffningar per år. Värde av anskaffningar med miljökrav (kr) Totala värdet av registrerade anskaffningar (kr) Andel (%) anskaffningar med miljökrav Beskrivning av insamlat resultat: a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. Göteborgs universitet har under år 2010 genomfört 12 ramavtalsupphandlingar och 42 köpeavtalsupphandlingar. Av sammanlagt 54 upphandlingar har miljö och etiska krav ställts på produkten/tjänsten och också legat till grund för tilldelning av upphandlingskontrakt i 28 procent av det totala antalet av upphandlingarna. Motsvarande siffra när det gäller det ekonomiska värdet av upphandlingarna uppgår till 86 procent. Ramavtalen löper 2-4 år och hela värdet för upphandlingen är medtaget i beräkningen. Upphandlingarna som redovisas är endast de som avslutats under Från och med 2010 har redovisningsmöjligheten förbättrats och exakta siffror för köpeavtal och ramavtal där miljö och etiska krav ställts redovisas, till skillnad från 2009 då endast miljö och etiska krav vid ramavtalen kunde redovisas. För 2009 redovisades därför en uppskattning av inköpskategorier där det generellt sett ställs miljö och etiska krav, beräknat på ekonomiskt värde för varje inköpskategori. Eftersom vi inte redovisar enligt samma principer det här året är det svårt att göra en bra jämförelse mellan 2009 och Vid jämförelse av statistik för ramavtalen kan dock en klar förbättring ses ställdes miljö och etiska krav vid 59 procent av ramavtalen och motsvarande siffra 2010 var 83 procent. Göteborgs universitet har som rutin att alltid ställa miljökrav i samband med offentlig upphandling. Ansvarig upphandlare ska alltid ta miljökrav i beaktande inför varje ny upphandling och då kontakta Miljöenheten för att få stöd och hjälp. Samarbetet mellan Upphandlingsenheten och Miljöenheten upplevs som gott. I vissa fall när det gäller intellektuella tjänster eller avancerad forskningsutrustning kan det vara svårt att ställa relevanta miljökrav, men i större upphandlingar av produkter som är miljöbelastande är det oftast enklare, och det är också dessa upphandlingar som svarar för de största ekonomiska värdena. Det finns även en vägledning framtagen av miljöenheten för hur miljökrav ska ställas vid det enskilda köpet/avropet, se 12(13)

13 b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa. Svårigheten för oss är att kunna följa upp varje enskilt köp, eftersom det finns över 3000 unika beställare vid universitetet och ett bra verktyg för uppföljningen saknas. Regeringen har beslutat att alla statliga myndigheter med mer än 50 anställda senast vid utgången av 2013 ska ha infört någon form av elektroniskt beställningssystem. Ett arbete med detta pågår just nu och när systemet är implementerat fullt ut kommer det att underlätta för oss att se och redovisa anskaffningar där miljökrav har beaktats. 3.4 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått)? Eget uppföljningssystem 13(13)

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Göteborgs universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Göteborgs universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet 2013-02-19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Göteborgs universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Göteborgs universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet 2013-02-14 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2009-2010 IT-fakulteten har i sin handlingsplan utgått ifrån universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling och Chalmers

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet 2012-02-14 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten 2011-2015 Om vi tilltror den konstnärliga verksamheten möjligheten att öka kunskapen om och förtydliga tillvaron så förstår vi

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2010

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2010 Sida 1 av 11 KIs ledningssystem för miljö och hållbar utveckling Uppföljningen av KIs miljö- och hållbarhetsarbete under 2010 består av två delar; 1) Uppföljning av KIs handlingsplan 2010 2) Uppföljning

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten 1 Miljömål för 2009-2010 Naturvetenskapliga fakulteten Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka mängden forskning inom hållbar Universitetet skall integrera

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN 212 Skärmbild från utbildning i resfria möten 212-11-27 Denna redovisning ger en översikt över vad som har gjorts inom miljöarbetet under 212 och sammanfattar

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Uppsala universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Rektors uppdrag till fakultetsnämnden inom området miljö och hållbar utveckling

Rektors uppdrag till fakultetsnämnden inom området miljö och hållbar utveckling Sahlgrenska akademins handlingsplan för hållbar utveckling och miljö 2011-2015 Inledning Sahlgrenska akademin har i sin planering utgått ifrån sina betydande miljöaspekter, miljölagstiftning, universitetets

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER Fokus miljö - Metoden Miljöledningssystem Ramverk Systematik Riktiga prioriteringar Kontinuitet Ständiga förbättringar Ledningsstöd

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten. Fastställda av dekanus

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten. Fastställda av dekanus 1 Miljömål för 2008 Naturvetenskapliga fakulteten Fastställda av dekanus 2008-03-18 Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka forskningen inom hållbar utveckling.

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef

Läs mer

Stöd- och hjälptexter i webbformuläret för miljöledningsrapportering

Stöd- och hjälptexter i webbformuläret för miljöledningsrapportering 1(8) 2015-01-28 Stöd- och hjälptexter i webbformuläret för miljöledningsrapportering STARTSIDA Välkommen till Naturvårdsverkets rapporteringssystem för miljöledningsarbetet i statliga myndigheter år 2014!

Läs mer

Reviderad handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten

Reviderad handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten Dnr F8 70/11 Reviderad handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten 2011-2015 Beslutsfattare Handläggare Dekan Anna Lindal Miljösamordnare Amanda Forsman Beslutsdatum 2011-12-19

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2011-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2011-2015 STYRDOKUMENT Dnr V 2012/204 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2011-2015 Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument samt gu.se/miljo Pam Fredman Miljöenheten

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten

Läs mer

Uppföljning Göteborgs universitets klimatstrategi Ellen Lagrell, april 2012

Uppföljning Göteborgs universitets klimatstrategi Ellen Lagrell, april 2012 Uppföljning 2011 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Ellen Lagrell, april 2012 Målsättningar Göteborgs universitets klimatstrategi för 2010-2015 antogs i juni 2010. Det övergripande målet för

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Stockholms konstnärliga högskola

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Stockholms konstnärliga högskola Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Stockholms konstnärliga högskola Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Nej 1. Är myndigheten miljöcertifierad?

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Göteborgs universitet 2012-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Göteborgs universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Arbetsmiljöverket 2017-02-22 Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad?

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet

Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Datum: 2008-04-05 Utarbetad av L-Å Andersson i samråd med prefekt Lars Förlin 1. Forskning och utbildning Universitetsgemensamt

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Minnesanteckningar för miljörådsmöte Datum: Plats: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV

Minnesanteckningar för miljörådsmöte Datum: Plats: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV Minnesanteckningar för miljörådsmöte Datum: 2010.10.12 Plats: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV Närvarande: Amanda Forsman (AF), Björn Hildenwall (BH), Tommy Spaanheden (TS), Kjell Thorbjörnsson

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet 2013-02-04 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Statens institutionsstyrelse, SiS, har till uppgift att

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Sida: 1 av 10 Dnr: Af-2011/044734 Datum: 2011-02-09 Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet Naturvårdsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsförmedlingen Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Miljöledning vid Göteborgs universitet hur påverkar vårt miljöledningssystem laboratoriearbetet?

Miljöledning vid Göteborgs universitet hur påverkar vårt miljöledningssystem laboratoriearbetet? Miljöledning vid Göteborgs universitet hur påverkar vårt miljöledningssystem laboratoriearbetet? Ullika Lundgren Miljöcontroller ullika@gu.se 031 7869870 Miljöledningssystemet året runt ISO 14001 och EMAS

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplan Dnr F8 70/09 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2007-2010 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se samt www.gu.se/miljo Rektor Miljöchef Eddi Omrcen Beslutsdatum

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Tillväxtverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Tillväxtverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Tillväxtverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder

Läs mer

Miljöledningssystem/- arbete

Miljöledningssystem/- arbete UFV 2012/916 Miljöledningssystem/- arbete Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2012-10-03 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 3 Iakttagelser

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2011

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2011 Sida 1 av 9 Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2011 Denna uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete under 2011 består av två delar; Del 1: Uppföljning av KIs handlingsplan för miljö-

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE MILJÖLEDNINGSSYSTEM M1 1171091 0110 Sida 1 av 8 dnr 1171091 RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE Syfte Syftet är att säkerställa att Högskolan i Borås miljöarbete följs upp och

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009 SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle Handläggare, direktielefon Reidar Grundström, 011-19 1038 Datum 2010-02- 19 Ert datum Närings departe mentet Vår beteckning 09-02586 Er beteckning M20081482 1 /11 103

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Mall för aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling

Mall för aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Mall för aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Instruktioner: OBS! FYLL I INSTITUTIONENS/MOTSVARANDES NAMN, VEM SOM HAR FASTSTÄLLT DOKUMENTET OCH VILKET ÅR SOM AKTIVITETSLISTAN GÄLLER I SIDHUVUDET

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet

Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet Eddi Omrcen Miljöchef, Göteborgs universitet. www.mls.adm.gu.se NMC & GAME seminarium, 2007-01-19 1 Fokus/möjligheter Miljöledningssystem Upphandling

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Tydliggöra BLR:s informationsresurser om hållbar utveckling i databaser, litteratur, länksamlingar etc. till studenter på alla nivåer på HB.

Tydliggöra BLR:s informationsresurser om hållbar utveckling i databaser, litteratur, länksamlingar etc. till studenter på alla nivåer på HB. Utbildning Högskolan i Borås ska integrera hållbar utveckling i utbildningen så att studenterna bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att sprida insikter och förhållningssätt i sina framtida

Läs mer

Sammankalla universitetets klimatråd en gång per termin eller vid behov för att diskutera strategiska frågor rörande universitetets klimatarbete.

Sammankalla universitetets klimatråd en gång per termin eller vid behov för att diskutera strategiska frågor rörande universitetets klimatarbete. Vilket mål i Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015? Forskning Utveckla universitetsgemensamma instrument för utvärdering av forskning inom hållbar utveckling Driva och utveckla universitetets

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014-02-19 ALL 2014/193 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Uppsala universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 1(5) Anmäld för rektor Kåre Bremer 2009-03-12 Dnr: 83-0574-09 Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Uppsala universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2.

Läs mer

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete UFV 2012/1918 Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2013-2015 Fastställd av rektor 2013-04-23 Innehåll Bakgrund 3 Beskrivning av miljöledningssystem 3 Övergripande miljömål 4 Handlingsplanens upplägg

Läs mer

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Miljökompetensbehoven utgör en grund för fakulteternas miljöutbildningsplaner. Varje fakultet skall ha en egen

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Instruktioner: OBS! FYLL I INSTITUTIONENS/MOTSVARANDES NAMN, VEM SOM HAR FASTSTÄLLT DOKUMENTET OCH VILKET ÅR SOM AKTIVITETSLISTAN GÄLLER I SIDHUVUDET I

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

Uppföljning av KI:s miljö- och hållbarhetsarbete 2012

Uppföljning av KI:s miljö- och hållbarhetsarbete 2012 Sida 1 av 10 Uppföljning av KI:s miljö- och hållbarhetsarbete 2012 Denna uppföljning av KI:s miljö- och hållbarhetsarbete under 2012 består av två delar; Del 1: Uppföljning av KI:s handlingsplan för miljö-

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012-02-22 2011-01-01 2011-12-31 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2012/040536 Datum: 2012-02-13 Återrapportering enligt

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan 2013 för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV

Miljö- och hållbarhetsplan 2013 för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV Miljö- och hållbarhetsplan 2013 för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV Dnr: Version: Senaste ändring: 2012-11-26 Utfärdare: Ulf Andersson, Eva Paulson Datum: Godkänd av: Katarina Gårdfeldt Datum:

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Göteborgs universitetsbibliotek 2011-2015

Handlingsplan för miljöarbetet vid Göteborgs universitetsbibliotek 2011-2015 Handlingsplan för miljöarbetet vid Göteborgs universitetsbibliotek 2011-2015 Om handlingsplanen: Handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling anger de övergripande målen för universitetsbibliotekets

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Hållbar utveckling Handlingsplan 2015. Fastställd på kommittémöte 2015-02-04

Hållbar utveckling Handlingsplan 2015. Fastställd på kommittémöte 2015-02-04 Hållbar utveckling Handlingsplan 2015 Fastställd på kommittémöte 2015-02-04 Inledning Arbetet med hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet är brett och innefattar allt ifrån internt hållbarhetsarbete,

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011 Sida 1 av 5 KIs ledningssystem för miljö och hållbar utveckling Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011 KIs handlingsplan för miljö- och hållbar utveckling omfattar KIs

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Miljörådet INNEHÅLL INNEHÅLL... 0 Ordförande har ordet... 1 Om universitetet... 1 Stockholms universitets miljöpolicy... 2 Universitetets miljöledningssystem... 3 Utpekade miljöaspektområden...

Läs mer

Gemensamma förvaltningens handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015

Gemensamma förvaltningens handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Handlingsplan Dnr F8 70/10 Gemensamma förvaltningens handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Beslutsfattare Förvaltningschefen Handläggare Miljösamordnare Anna Gadde Beslutsdatum 2010-12-07

Läs mer