KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014"

Transkript

1 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

2 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT Dnr 31/2015 Näringsdepartementet Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Konkurrensverket överlämnar härmed redovisning av miljöledningsarbetet för Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit inköps- och fastighetsansvarig Annica Larsson. Annica Larsson vyov\ Bilaga Redovisning av Konkurrensverkets miljöledningsarbete för Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Tax

3 Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad. Miljöpolicy Konkurrensverkets verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att miljöhänsyn integreras som en naturlig del tillsammans med kvalitet och kostnadseffektivitet i det dagliga arbetet. Medarbetarna ska ha kännedom om Konkurrensverkets miljöarbete och agera i enlighet med miljöpolicyn samt påverkas i positiv riktning genom informationsinsatser vid behov. Konkurrensverket ska följa den lagstiftning som berör myndigheten. Den miljöpåverkande resursförbrukningen ska vara så låg som möjligt utan att myndighetens verksamhet påverkas negativt. Konkurrensverkets miljöarbete och miljöpolicy ses kontinuerligt över. Miljöutredning Miljöutredningen uppdaterades Aktiviteter med betydande direkt och indirekt miljöpåverkan Resor, elförbrukning samt förbrukningsmaterial såsom t.ex. papper och toner. Interna miljömål - Fram till 2016 ska pappersanvändningen ha minskat med 2 % per anställd att jämföra med Fram till 2016 ska vi minska utsläpp av koldioxid med 5 % per anställd från tjänsteresor att jämföra med Fram till 2016 ska vi minska elförbrukningen med 5 % per anställd att jämföra med Ställa uppföljningsbara miljökrav vid anskaffningar där det är relevant.

4 Handlingsplan och åtgärder Under 2015 kommer vi fortsätta att informera nyanställda om miljöpolicy och plan, genomföra kvartalsuppföljningar på flygresor som understiger 50 mil samt följa upp pappersförbrukningen. Uppföljningen ska redovisas på ledningsnivå. Konkurrensverket har under 2014 tillsatt en mindre arbetsgrupp för att dela upp olika ansvarsområden inom miljöledningssystemet. Måluppfyllelse Konkurrensverket har svårt att mäta måluppfyllelse för 2014 då myndigheten utökade sin verksamhet från 132 till 170 årsarbetskrafter. Kunskap och utbildning Alla nyanställda ges en introduktionsutbildning gällande miljöpolicy, plan och mål. Korta notiser skrivs på interna webbplatsen om att vi ska släcka lampor m.m. IT för minskad energianvändning Konkurrensverket har moderna och energieffektiva kopiatorer med dubbelsidig kopiering samt "pull-printer" lösning vilket innebär att man måste gå fysiskt till skrivaren och använda ett personligt kort/kod för att hämta dokument. Detta innebär att oönskade utskrifter plockas bort. Konkurrensverket har också virtualiserat servrar. Konkurrensverket har under 2014 införskaffat ett elektroniskt maskningssystem (används till att sekretessbelägga ej offentliga uppgifter) som kommer bidra till minskad pappersförbrukning. IT för minskat antal tjänsteresor Konkurrensverkets mötes- och resepolicy säger att vi alltid ska överväga om mötet kan vara resfritt och använda den teknik som finns t.ex. telefon- och eller videokonferensutrustning. Under 2011 införskaffades ett videokonferenssystem som ska användas i den mån där det är möjligt i stället för att resa. Konkurrensverkets tre konferenstelefoner används kontinuerligt för att undvika onödiga resor. Upplysningsvis har Konkurrensverket haft anställningsintervjuer via videokonferensutrustning för kandidater som kommit både inrikes och utrikes samt telefonmöte och videokonferens med andra statliga verk såsom Statens servicecenter.

5 Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter Antal årsarbetskrafter: 170 Antal kvadratmeter lokalyta: Tjänsteresor och övriga transporter Utsläpp av koldioxid Kg CO 2 Totalt Kg CO 2/årsarbetskraft Flygresor under 50 mil Bilresor Tågresor 0,10 0,07 0,05 0,001 0,001 0,000 Bussresor ,59 0,76 0,75 Maskiner och övriga fordon Sammanlagt ovan Flygresor över 50 mil Beskrivning av insamlat resultat Konkurrensverket har gjort resor med flyg under 50 mil till platser där det inte är tidseffektivt att ändvända andra transportmedel än flyg exempelvis Gotland, Umeå, Helsingfors, Bergen och Tallinn. Koldioxiden per anställd har dock minskat med ca 30 % jämfört med år Konkurrensverket har ökat antal årsarbetskrafter från 132 stycken till 170 stycken vilket innebär att statistiken kan bli svår att jämföra mot tidigare år. Hur uppgifterna är framtagna Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket sätt) Gällande flygresor får vi statistik från Konkurrensverkets avtalade resebyråleverantör. Bilresor och taxi har vi använt Naturvårdsverkets schablonlista eftersom taxiresor även görs i utlandet. Gällande bussresor har vi även där använt Naturvårdsverkets schablonlista eftersom vi saknar statistik från bussbolag. De allra flesta bussresor sker från Stockholms C till Bromma flygplats. Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller

6 2. Energianvändning Energianvändning i lokaler kwh totalt Verksamhets el Fastighets el Värme Kyla Totalt kwh/årsarbetskraft kwh/m Verksamhets el Fastighets el Värme Kyla Totalt Energianvändning utanför lokaler kwh totalt El Normalårskorrigering Värmeförbrukningen är normalårskorrigerad. Förnybar energi Verksamhets el 100 % 100 % 100 % Fastighets el 100 % 100 % 100 % Värme 85 % 85 % 85 % Kyla 100 % 100 % 100 % Utanför lokaler % % % Totalt 95 % 95 % 94 % Beskrivning av insamlat resultat Konkurrensverket har fått nya tillkommande lokaler under Därför kan det vara svårt att få exakta siffror att jämföra med från kvm är för hela kvm har hyrts från februari Totalen på dessa ytor anges i rutan "antal kvm" för hela året.

7 Hur uppgifterna är framtagna Leverantörsuppgifter.

8 3. Miljökrav i upphandling Antal upphandlingar med miljökrav Antal st Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 3 % 4 % 7 % Värde av upphandlingar med miljökrav Värde kr Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 13 % 0 % 13 % Beskrivning av insamlat resultat Konkurrensverket har upphandlat resebyråtjänst under 2014 och tagit med hela det uppskattade kontraktsvärdet inkl. flyg och hotell i det totala värdet av registrerade anskaffningar men ej i andel med miljökrav, vilket påverkar resultatet negativt eftersom hotell och flygresor avropas på det statliga ramavtalet genom resebyrån. Gällande anskaffningar med miljökrav har vi endast redovisat de anskaffningar där Konkurrensverket ställt egna miljökrav. Avrop från Kammarkollegiets ramavtal där Konkurrensverket inte ställt egna miljökrav är därför inte med i antal anskaffningar med miljökrav. De anskaffningar som Konkurrensverket ställt miljökrav på är lokalvårdsupphandling och fruktleverans samt inköp av skrivbordslampor med ledbelysning. Det kan vara väldigt svårt att beräkna kontraktsvärdet under en period av fyra år på vissa ram- och leveransavtal. Därför är angivet anskaffningsvärde endast ett uppskattat värde. Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem, Uppskattning (förklara på vilket sätt) Konkurrensverket har uppskattat antal anskaffningar och totala värdet under 2014 och bortsett från mindre inköp av lågt värde.

9 4. Frivilliga frågor Frågor om policy Har myndigheten ett internt styrande dokument för IT och miljö? Nej Frågor om IT-anskaffning Andel IT-anskaffningar där miljökrav ställs av det totala antalet ITanskaffningar per år Andel (%) % % % Värde (Skr) Skr Skr Skr Hur är dessa uppgifter framtagna? Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-anskaffningar? Hur är dessa uppgifter framtagna? Frågor om energianvändning Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt och per årsarbetskraft uppdelat på kwh kwh/årsarbetskraft PC-arbetsplats Skrivare Servrar och Serverrum Hur är dessa uppgifter framtagna? Frågor om resfria möten Antal resfria möten totalt och per årsarbetskraft Antal Antal/årsarbetskraft Resfria möten Hur är dessa uppgifter framtagna?

10 Frågor om förklaring till resultatet Beskriv insamlat resultat

11 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Konkurrensverket Organisationsnr: Denna rapportering följer upp kraven i ) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. Denna rapportering ersätter tidigare rapportering som föjde upp förodning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. Från 1 januari 2015 sker rapporteringen samlat till Naturvårdsverket. Energimyndigheten sammanställer och analyserar denna rapport avseende energi. Sammanställningen kommer att ingå i den rapport som Naturvårdsverket ska skicka in till regeringen.

12 Systematiskt energiarbete Har myndigheten något mål för energieffektivisering? Ja Om ja, ange målet under fråga 5 i rapporteringssystemet Arbetar myndigheten med energifrågorna som en betydande miljöaspekt inom ramen för sitt miljöledningssystem? Ja Har myndigheten en strategi för sitt energieffektiviseringsarbete, innefattande nulägesanalys, mål samt handlingsplan med åtgärder, som utgör grunden för ert energieffektiviseringsarbete? Ja Inom vilka områden har myndigheten under det gångna året genomfört åtgärder för att minska energianvändningen? Energikrav i upphandling Avtal/samverkan med fastighetsägare för att minska energianvändningen Åtgärder för att minska myndighetens transporter Beteendeåtgärder för att minska energianvändningen Annat, nämligen Konkurrensverket har valt att köpa in skrivbordslampa till de nya medarbetarna med ledbelysning som förbrukar 9W att jämföra med en halogenlampa som förbrukar 35-50W. Lampan släcks även av automatiskt efter fem timmar. LED dioderna behöver inte bytas då de har en brinntid på ca timmar, motsvarar en förbrukning av fem timmar/dag i 25 år, medan halogenlampan har en brinntid på ca timmar.

13 Krav vid upphandling Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal eller inköp av byggnader enligt förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader? Ja Om nej, ange vilket/vilka av undantagen enligt förordningen som ni grundar beslutet på alternativ om ni inte tecknat något nytt hyresavtal eller köpt in byggnad: Kostnadseffektivitet Ekonomisk genomförbarhet Hållbarhet i vidare bemärkelse Teknisk lämplighet Tillräcklig konkurrens Har inte teckant något nytt hyresavtal eller köpt i någon byggnad sedan förordningen infördes Annat, nämligen: Hur många inköp/upphandlingar har myndigheten gjort under det gångna året som överstiger tröskelvärdena? 4 stycken Vid hur många inköp/upphandlingar, som överstiger tröskelvärdena, har myndigheten under det gångna året ställt energikrav enligt förordning (2014:480) om statliga myndigheters inköp av energieffektiva produkter? 1 stycken Om ja, på vilken nivå har ni ställt kraven? Basnivå enligt Konkurrensverkets kriterier Avnceradnivå enligt Konkurrensverkets kriterier Spjutspetsnivå enligt Konkurrensverkets kriterier Använt kravkatalog för att ställa krav vid avrop från de statliga ramavtalen Annat, nämligen: Om ni inte ställt krav enligt förordningen på alla upphandlingar som överstiger tröskelvärderna, ange vilket/vilka av undantagen enligt förordningen som ni grundar beslutet på? Kostnadseffektivitet Ekonomisk genomförbarhet Hållbarhet i vidare bemärkelse Teknisk lämplighet Tillräcklig konkurrens Har inte genomfört några upphandlingar som överstiger tröskelvärdena Annat, nämligen: Har myndigheten ställt krav på produktionsspecificerad förnybar el i sitt/sina elavtal? Ja Delvis

14 Övriga frågor Har ni outsourcat någon del av er verksamhet som har en betydande energianvändningen, t.ex. serverhall? Ja Om ja, ställde ni energikrav vid upphandlingen? Ja Har ni under året använt någon energitjänst eller avtal om energiprestanda för att finansiera renoveringar och genomföra planer för att bibehålla eller förbättra energieffektiviteten på lång sikt? Ja Om nej, varför? Ser inget behov av att använda energitjänster Ekonomiska hinder Juridiska hinder Bristande kunskap Annat, nämligen: Har myndigheten minskat sin energianvändning som ett resultat av samverkan med er/era fastighetsägare? Ja Om ja, beskriv vilka åtgärder som genomförts som ett resultat av samarbetet. Konkurrensverket har kontinuerliga uppföljningsmöten med faststighetsägaren där vi stämmer av att t.ex. nattbelysniningen fungerar, om rum har för mycket kyla, värme, drag från fönster m.m. Under vinter månaderna är det fördröjning i de automatiska entrédörrarna för att spara på elförbrukningen.

15 Frivilliga uppgifter Årlig verksamhetsel i myndighetens lokaler: Uppmätt Verksamhetsel (kwh) Uppskattat Uppmätt verksamhetsel i kontorslokaler kwh Kvadratmeter kontorslokal med uppmätt elanvändning (ytan för uppmätt elanvändning enligt ovan) kvm Anges i Atemp. Läs mer i definitioner för Energieffektiva Beskriv någon energieffektiviseringsåtgärd som myndigheten har genomfört under året med goda resultat. Om möjligt med resultat i kwh.

16 Adress Stockholm Telefon Fax

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009 SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle Handläggare, direktielefon Reidar Grundström, 011-19 1038 Datum 2010-02- 19 Ert datum Närings departe mentet Vår beteckning 09-02586 Er beteckning M20081482 1 /11 103

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 11nledning Kalix kommuns strategi för energieffektivisering är framtagen för att kartlägga de kommunala verksamheternas

Läs mer