Läkemedelsverkets miljöarbete 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsverkets miljöarbete 2013"

Transkript

1 Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 Februari 2013 Dnr Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Läkemedelsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Läkemedelsverket är inte miljöcertifierat. Miljöpolicy En av Läkemedelsverkets huvuduppgifter är att arbeta för att samhället har tillgång till säkra och effektiva läkemedel och att dessa används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Läkemedelsverkets miljöarbete ska utgöra en integrerad del av verksamheten. Målsättningen med Läkemedelsverkets miljöarbete är att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling och Läkemedelsverket ska verka för att största möjliga miljöhänsyn tas i verksamhetsutövningen, vilket innebär: att beakta miljöaspekter i hela livscykeln hos läkemedel att genom effektiv resursanvändning minimera den egna verksamhetens påverkan på miljön att följa lagar, förordningar och övriga bestämmelser inom miljöområdet att beakta miljöaspekter vid upphandling av varor och tjänster att vidareutbilda och motivera medarbetare till att arbeta på ett miljömedvetet sätt Miljöutredning Läkemedelsverkets miljöutredning uppdaterades Aktiviteter med miljöpåverkan Myndighetens sammanlagda klimat- och resurspåverkan Myndighetens påverkan, internationellt och nationellt, utifrån myndighetsrollen 2

3 Handlingsplan och åtgärder Myndighetens sammanlagda klimat- och resurspåverkan. Under våren 2013 genomfördes en kartläggning av myndighetens miljöarbete. Utifrån kartläggningen togs nya mål för 2014 fram som bl.a. inbegriper minskad energianvändning, minskat avfall, minskad pappersförbrukning och minskat resande till förmån för användning av IT lösningar. Myndighetens påverkan, internationellt och nationellt, utifrån myndighetsrollen Läkemedelsverket arbetar samlande, stödande och pådrivande när det gäller miljöarbete inom verkets ansvarsområden (sektorsansvar för miljöfrågor). Enligt förordningen (2007:1205) med instruktionen till Läkemedelsverket och Regleringsbrevet från 2013 ska myndigheten verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås bl.a. genom integrering av målen i myndighetens kärnverksamhet. Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken för att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Läkemedelsverkets miljöhandlingsplan har uppdaterats utifrån ett regeringsbeslut från 31 oktober 2013 om ett etappmål om ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt. Etappmålet är att senast 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter. Under arbetet med generationsmålet genomförde Läkemedelsverket följande aktiviteter under 2013: 1. Integrering av miljöarbete i myndighetens kärnverksamhet: a. Verksamhetsområde Tillstånd. Utvärdering av ett antal av industrins miljöriskbedömningar för nya human och veterinära läkemedel. Utöver detta deltog Läkemedelsverket aktivt som granskare i ett antal ärenden, där miljöpåverkan av veterinära läkemedel undersöktes grundligt. b. Verksamhetsområde Användning. Synliggörande av miljöpåverkan av hormonella preventivmedel vid framtagandet av nya behandlingsrekommendationer för antikonception. c. Verksamhetsområde Tillsyn. Läkemedelsverkets branschdialog med kosmetikindustri inkluderade arbete mot en Giftfri vardag där syftet är att minska risken för att människor i sin vardag ska utsättas för farliga kemikalier. 2. I den Nationella Läkemedelsstrategin (NLS) har Läkemedelsverket arbetat aktivt för att ta fram miljöindikatorer för att följa upp målet minimal miljöpåverkan. 3

4 3. Ett arbete pågår i Miljöstyrningsrådet kring gröna upphandlingskriterier som även berör medicintekniska produkter. Kraven är de första i sitt slag i världen och har tagits fram av en svensk respektive EU-baserad expertgrupp på uppdrag av EU-kommissionen. Miljöstyrningsrådet leder arbetet som pågår mellan 2011 och Läkemedelsverket har deltagit med expertkunskaper om medicintekniska produkter. 4. Läkemedelsverket har samverkat med bland annat Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen för att föra in frågeställningar kring miljöpåverkan av läkemedel och kosmetika (t.ex arbete med nationella miljöscreeningsprogrammet och vattendirektivet). 5. Läkemedelsverkets representanter arbetar aktivt i forskningsstiftelsen MistraPharma, både i styrelsen som styrelseordförande och i referensgruppen med dess program om läkemedel och miljöfrågor. 6. Inom ramen för Östersjöstrategin, där Läkemedelsverket ansvarar för ett projekt för en hållbar användning av läkemedel, genomfördes under 2013 följande aktiviteter: a. Nätverksmöte i Riga b. Kartläggning har påbörjats av miljökrav vid produktionsanläggningar samt av införande av lagstiftningen för kassation i länder runt Östersjön. c. Deltagandet i Östersjöstrategins årliga forum i Vilnius, Litauen. 7. På den internationella nivån har Läkemedelsverket arbetet med: a. FN arbete kring grön hälso- och sjukvård. WHO och UNDP mfl FN organ har under 2013 inlett ett arbete mot en grön hälso- och sjukvård med målsättningen att presentera ett förslag till ministerkonferensen för hälso- och miljöministrar En viktig del i arbetet är att ta fram kriterier för grön upphandling av läkemedel och medicinteknik där både aspekter av produktion, användning och avfall ingår utifrån perspektivet om hållbar utveckling. b. FIP:s (Global förening för apotekare) med att ta fram ett vägledningsdokument om grönt apotek. c. Politik för global utveckling, PGU Under 2013 enades Anvisa (Brasiliens läkemedelsmyndighet) om att prioritera tre områden i avtalet för kunskapsutbyte - innovation, hållbar utveckling och farmakovigilans. Anvisa och Läkemedelsverket har diskuterat ett gemensamt kunskapsutbyte under 2014 inom områdena innovationsstöd och hållbar 4

5 utveckling genom ett gemensamt arbetsutbyte på medarbetarnivå. Måluppfyllelse Rörande mål utifrån myndighetens påverkan, nationellt och internationellt har Läkemedelsverkets aktiviteter, i enlighet med myndighetens instruktion, syftat till att verka för uppfyllelse av generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Dessa aktiviteter har redovisats ovan. Rörande mål för att minska resursförbrukning och klimatpåverkan från den egna verksamheten fanns inga konkreta mål uppsatta för Under året ägnades tid åt att kartlägga allt miljöarbete på Läkemedelsverket och därefter formulerades verkets interna miljömål för Miljömålen har sedan införts i det strategiska uppföljningssystemet Stratsys för att säkerhetsställa regelbunden uppföljning. Förbättringar i fastigheter samt användning av bättre utrustning har resulterat i minskad energiförbrukning totalt. Kunskap och utbildning I utbildningen för nyanställda ingår en övergripande introduktion i miljöfrågor relaterade till myndighetens verksamhet. Miljöansvariga på Läkemedelsverket har en pågående dialog med enheterna om deras konkreta arbete med att minska miljöpåverkan. IT för minskad energiförbrukning Under december 2011 påbörjades övergången till s.k. FollowMe-funktion på skrivarna. Detta är en funktion där användaren kan gå till vilken skrivare som helst inom Läkemedelsverkets lokaler för att effektuera sin utskrift. Funktionen möjliggör uppföljning av pappersförbrukning, vilket används för riktade insatser (t.ex. identifiera åtgärder för att minska pappersförbrukning). Under 2013 avslutades arbetet med att installera ett trådlöst nätverk på hela myndigheten. Nätverket bidrar till att minska pappersförbrukningen genom en ökad användning av bärbara datorer vid möten. Det minskade behovet av pappersutskrifter samt riktade åtgärder mot vissa enheter med en hög pappersförbrukning ledde i sin tur till en minskad energiförbrukning. IT för minskat antal tjänsteresor För 2013 identifierades behovet av att undersöka möjligheten till att öka antalet videokonferenser och webbmöten. Olika aktiviteter planeras för att öka antalet video- och webbmöten samt se över möjligheten att mäta detta. Möjlighet till webbmöten finns via Vitero, som tillhandahålls av EU:s Läkemedelsmyndighet (EMA) i London. Möjlighet för videomöte finns hos alla Läkemedelsverkets datoranvändare. Ett komplett utrustat videokonferensrum finns iordningställt. Utrustning för videokonferens hos Giftinformationscentralen har implementerats under andra halvåret

6 Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter Antal årsarbetskrafter: 704 Antal kvadratmeter lokalyta: Tjänsteresor och övriga transporter Utsläpp av koldioxid Kg CO 2 Totalt Kg CO 2/årsarbetskraft Flygresor under 50 mil Bilresor Tågresor 0,57 0,55 0,50 0,001 0,001 0,001 Bussresor ,00 0,00 Maskiner och övriga fordon Sammanlagt ovan Flygresor över 50 mil Beskrivning av insamlat resultat Miljöfrågor har integrerats i verksamheten på ett tydligare sätt och under 2013 har en majoritet av myndighetens enheter varit involverade och bidragit till ett bra resultat. En bidragande orsak är regeringens miljömålsarbete som tydliggör vikten av att inkludera miljöaspekterna i verksamheten i sin helhet. Jämfört med 2012 har utsläppen av koldioxid, beräknat i kg/årsarbetskraft minskat med 15 % när det gäller sammanlagda mängden av koldioxid. En förklaring till denna minskning är kraftigt minskade antal bilresor inkl. taxi (med ca 22 %) samt ett ökat antal medarbetare på Läkemedelsverket. Antalet flygresor har minskat under 2013 men resorna har blivit längre. Särskilt antalet interkontinentala flygresor har ökat, vilket har bidragit till ett större utsläpp av koldioxid på sträckor över 50 mil jämfört med år Trots det ökande utsläppet av koldioxid totalt har utsläppet per årsarbetskraft varit jämförbart med år 2012 huvudsakligen beroende på att antalet medarbetare har ökat. För bilresor inom Sverige finns en växling från nyttjande av egen bil till hyrbil. Detta kan antas ha en positiv miljöpåverkan, då hyrbilar i högre grad är miljöbilar än privata bilar. 6

7 Hur uppgifterna är framtagna Uppgifterna har tagits fram via Läkemedelsverkets egna uppföljningssystem samt genom leverantörsuppgifter och uppskattningar Koldioxidutsläpp under tåg- och flygresor och i samband med användandet av hyrbil baseras på uppgifter från resebyrån samt biluthyrare. Uppgifter från resebyrån specificerar antal flygresor samt deras mål. Beräkning av utsläpp i samband med taxiresor, förmånsbil och resor med egen bil i tjänsten baseras på Naturvårdsverkets schablonmall. Uppskattningen av utsläpp i samband med taxiresor baseras på kostnader, för resor med egen bil i tjänsten på antalet körda km och vid användandet av förmånsbil på uppgifter om antalet körda km och driftmedel. 2. Energianvändning Energianvändning i lokaler kwh totalt Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt kwh/årsarbetskraft kwh/m Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt Energianvändning utanför lokaler kwh totalt El Normalårskorrigering Värmeförbrukningen är normalårskorrigerad. 7

8 Förnybar energi Verksamhets el 100 % 100 % 100 % Fastighets el 100 % 100 % 100 % Värme 100 % 100 % 100 % Kyla % % % Utanför lokaler % % % Totalt 100 % 100 % 100 % Beskrivning av insamlat resultat I energideklarationen, som utfärdades för Läkemedelsverket huvudbyggnad, anges att energianvändningen är låg i förhållande till liknande och nya hus. Trots fortsatt ökning av total lokalyta har den totala energin för användningen minskat med ca 14 % jämfört med år De mest bidragande faktorerna till detta är verksamhetsel och värme. Minskning av verksamhetsel kan förklaras med en ökad användning av modernare IT utrustning/skrivare/servrar samt av bättre miljömedvetenhet hos medarbetarna när det gäller att släcka efter sig och stänga av datorer. Minskning av värmeförbrukningen kan förklaras med genomförda förbättringar i ventilationen i fastigheterna samt med en mild höst/vinter Hur uppgifterna är framtagna Uppgifterna är framtagna via leverantörsuppgifter. 3. Miljökrav i upphandling Värde av upphandlingar med miljökrav Värde kr Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 35,4% 36 % 22 % Beskrivning av insamlat resultat Utifrån en sammanställning av genomförda inköp av varor och tjänster per leverantör rensades alla inomstatliga transaktioner (andra statliga myndigheter) och myndighetsspecifika transaktioner (som t.ex. blodverksamhet och biverkningsverksamhet på landsting, universitetssamarbete, hyresavgifter, medlemsavgifter, friskvård etc.). 8

9 Miljöandelen har minskat marginellt från 36 % 2012 till 35,4% Detta kan förklaras av en större andel anskaffade tjänster och att information kring de centrala ramavtalens miljökrav på vara/tjänst respektive leverantör har tagits bort av Kammarkollegiet. Detta kan innebära att inköp från nya ramavtal som kommit till under 2013, inte har tagits om hand fullständigt i denna sammanställning. Hur uppgifterna är framtagna Sammanställningen utgår från anskaffningsvärdet av genomförda inköp under Sammanställningen av miljökrav grundar sig på respektive upphandlings miljökrav ställt på leverantör, vara eller tjänst. Det gäller såväl egna upphandlingar som centrala upphandlingar inom den statliga inköpssamordningen som Läkemedelsverket gjort avrop från. 9

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

FOI Miljöredovisning 2013

FOI Miljöredovisning 2013 Projekt/Project FOI miljöledning Uppdragsnummer/Project no Kund/Customer G970 FoT område Sidnr/Page no 1 (33) Handläggare/Our reference Datum/Date Jan Sjöström 2014-02-20 FOI Memo 4835 FOI Miljöredovisning

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys 2012:12 Miljöövervakning kartläggning och analys MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-16 2011/280-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-01 M2011/3728/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag om kartläggning

Läs mer