Läkemedelsverkets miljöarbete februari 2013 Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsverkets miljöarbete 2012 15 februari 2013 Dnr 1.1-2013-018192"

Transkript

1 Läkemedelsverkets miljöarbete februari 2013 Dnr Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2

3 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? En av Läkemedelsverkets (LV) huvuduppgifter är att arbeta för att samhället har tillgång till säkra och effektiva läkemedel och att dessa används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. LV:s miljöarbete ska utgöra en integrerad del av verksamheten. Målsättningen med LV:s miljöarbete är att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Genom ständiga förbättringar ska vi verka för att största möjliga miljöhänsyn tas i vår verksamhetsutövning, vilket innebär: att beakta miljöaspekter vid tillståndsgivning att genom effektiv resursanvändning med energi, råvaror och naturresurser förebygga förorening till luft och vatten att följa lagar, förordningar och övriga bestämmelser inom miljöområdet att beakta miljöaspekter vid upphandling av varor och tjänster att vidareutbilda och motivera alla medarbetare till att arbeta på ett miljömedvetet sätt 3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning? Mars Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt eller indirekt påverkan på miljön? Miljöpåverkan definieras enligt ISO som varje förändring i miljön, antingen negativ eller positiv, som helt eller delvis är ett resultat av organisationens aktivitet/verksamhet, produktion eller tjänster Miljöpåverkan: Myndighetens sammanlagda klimat- och resurspåverkan. Myndighetens påverkan, internationellt och nationellt, utifrån myndighetsrollen. Positiv miljöpåverkan: Myndighetens uppgift är enligt instruktionen att vara samlande, stödjande och pådrivande i miljöarbete kopplat till verksamheten. Politik för global utveckling, PGU nya avtal med systermyndigheter i Kina, Indien och Brasilien Miljömålsarbete Östersjöstrategin flaggskepp om läkemedel och miljö Integrera miljöarbete enligt policy där bl.a. Läkemedelsinformation, Kosmetiska och hygienprodukter Tillsynsvägledning, Centrum för bättre läkemedelsanvändning. Innovationskontoret bildat under 2012 med uppgift att verka stödjande och rådgivande i miljö- och hållbarhetsfrågor. Nationell läkemedelsstrategi där LV lämnat förslag på vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att minska kassationen av läkemedel eller på annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändning. Aktiv medverkan i arbetet för en frivillig miljöbedömningsmodell för läkemedel. Arbete inom stiftelsen MistraPharma där myndigheten sitter som ordförande samt bidrar med expertkompetens i referensgruppen. 3 Läkemedelsverkets miljöarbete 2012

4 5. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande påverkan på miljön? Övergripande mål: 1. Minska resursförbrukning och klimatpåverkan från egna verksamheten. 2. Att uppnå sektorsansvarets mål, definierat i instruktionen, d.v.s. att LV ska vara samlande, stödjande och pådrivande i miljöarbetet kopplat till verksamheten både nationellt och internationellt. Detaljerade miljömål för 2012: 1. Minska resursförbrukning och klimatpåverkan från egna verksamheten Inga nya mål finns uppsatta för Nya mål för 2013 finns framtagna. 2. Samlande stödjande och pådrivande Bidra till att miljömålsberedningens arbete för en ny kemikaliepolitik inkluderar läkemedel. Bidra till att miljömålen nås framförallt målet om en Giftfri miljö, både nationellt och internationellt. Utveckla samarbetet med Indien, Kina och Brasilien inom området hållbar utveckling utifrån de avtal som tidigare tecknats med dessa länder. Säkerhetsställa att ekonomiska medel finns för arbete med EU:s strategi för Östersjöregionen om läkemedel och miljö. Efter omregleringen av apoteksmarknaden ska det fortfarande finnas ett bra system för kassation av läkemedel. 6. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå dessa mål? Under perioden juni-november 2012 deltog LV i Res Grönt, ett samarbetsprojekt mellan Uppsala Lokaltrafik, Sunfleet, Vasakronan och Trafikverket. Projektet erbjöd företag inom området ett miljösmart och flexibelt alternativ till traditionella tjänsteresor med syftet är att ge fler företag möjligheten att göra verklighet av sin miljöpolicy, resa grönt och på så sätt minska sina koldioxidutsläpp. Res Grönt erbjöd en kombination av kollektivtrafik och miljövänlig bilpool. På sikt är förhoppningen att deltagandet i projektet ska leda till ett långsiktigt förändrat resebeteende till fördel för miljön. Projektet har uppmärksammats av media. LV har en fortsatt utökad dialog med regeringskansliet, social- och miljödepartementet, och dess myndigheter i syfte att nå förståelse för frågorna med delat ansvar och att målet om en god folkhälsa kräver en god yttre miljö. Läkemedelsverket arbetar aktivt i forskningsstiftelsen MistraPharma, både i styrelsen som styrelseordförande och i referensgruppen med dess program om läkemedel och miljöfrågor. Huvudsyfte är att identifiera läkemedelssubstanser som utgör en betydande risk för vattenlevande organismer samt även finna system för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester. Programmet har varit mycket framgångsrikt och nu även den viktiga frågan om antibiotika resistens kopplat till miljöaspekterna. Programmet avslutas Läkemedelsverket har i sin rapport till regeringen lämnat konkreta förslag på att i läkemedelsdirektiven lägga in en skyldighet för tillverkare av läkemedel att följa kraven i en ny EUförordning med syfte att minska utsläpp av särskilt utpekade ämnen, inkluderande både human- och veterinärläkemedel. Dessa utpekade ämnen är framförallt antibiotika, vissa läkemedel innehållande hormonstörande ämnen samt substanser som genom att de används och tillverkas i stora volymer kan innebära en risk för miljön. 4 Läkemedelsverkets miljöarbete 2012

5 Under 2012 har Läkemedelsverket deltagit som experter i miljömålsberedningens utredning, SOU 2112:38 - Minska riskerna med farliga ämnen! Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö. Beredningen föreslår att Sveriges roll i den internationella politiken ska bidra till att beslut fattas som innebär att miljöaspekter kan vägas in i befintliga och vid behov nya regelverk som gäller läkemedel, senast De fyra åtgärder som föreslås är möjligheten att väga in miljöaspekter i risk/nyttabedömningen i samband med godkännande av humanläkemedel, att miljökrav förs in i EU:s standarder om god tillverkningssed (GMP), skärpning av testkrav för läkemedel och förbättrade miljöriskbedömningar och slutligen skapandet av en databas vid EMA för att samla och tillgängliggöra miljödata om aktiva läkemedelssubstanser. Förslagen återspeglar det arbete som Läkemedelsverket drivit senaste åren. Regeringen behandlar nu förslaget och ett riksdagsbeslut förväntas i slutet av Regeringen gav hösten 2011 flertalet myndigheter däribland Läkemedelsverket i uppdrag att bedriva arbete inom ramen för EU:s strategi med målsättningen att Rädda havsmiljön, länka samman Östersjöregionen och öka regionens välstånd. Läkemedelsverket leder ett projekt om läkemedel och miljö med målsättningen att Östersjöländerna ska vara ledande i detta arbete. Under ett första möte 2011 beslutades att arbetet ska inkludera kartläggning över ländernas miljöarbete, förslag till gemensamma regler för kassation av läkemedel samt mätning av utsläppsnivåer av läkemedelsrester från tillverkning runt Östersjön. Läkemedelsverket har under 2012 ansökt om finansiering för arbete bl.a. från Svenska Institutet, vars uppgift är att bidra med finansiering i arbetet. Läkemedelsverkets ansökan på kr avslogs Ytterligare ansökan är inlämnad och besked väntas våren Då inga ekonomiska medel har kunnat tillföras arbete under 2012 har mötesaktiviteter för 2012 flyttats fram till Inom regeringens politik för global utveckling (PGU) är ekonomiskt utanförskap, klimatförändringar och miljöpåverkan samt smittsamma sjukdomar och andra hälsohot särskilt viktiga områden för myndigheten. Dessa utmaningar är direkt eller indirekt kopplade till frågorna kring en ökad läkemedelsproduktion i utvecklingsländerna och kräver samverkan mellan flera olika kunskapsområden och aktörer. Möten i Brasilien, Indien och Kina har stark koppling till målen i regeringens politik för global utveckling d.v.s. att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Under 2012 konkretiserades arbete under det avtal som undertecknades hösten 2011 mellan Läkemedelsverket och vår systermyndighet i Kina. Avtalen innebär att myndigheterna ska utveckla kunskapsutbyte på flertalet områden, bl.a. antibiotika resistens och hållbar utveckling. Myndigheterna ordnade tillsammans med kinesiska branschorganisationen ett möte i Peking under våren Syftet var att öka kunskap om registrering av traditionella kinesiska läkemedel på EUmarknaden. Från Läkemedelsverket deltog enheten för inspektion och enheten för växtbaserade läkemedel. Respons har varit mycket positiv och främjar samarbete mellan Kina och Sverige. För kassation av läkemedel har Läkemedelsverket föreslagit till regeringen en rad åtgärder, främst effektivare läkemedelsanvändning och bättre system för återlämning av överblivna läkemedel för att minska belastningen på miljön och sänka samhällets läkemedelskostnader. Läkemedelsverket har även lyft frågan om behov av att receptbelägga läkemedel som kan vara skadliga för den yttre miljön. Uppstyrda märkningsregler för hårfärger, en ändring inom kosmetikadirektivet inom EU, gällande från 1 nov För närvarande planeras en informationskampanj gentemot Sveriges frisörer i syfte att sprida information om risken att utveckla kontaktallergi vid hårfärgning samt att barn under 16 år inte ska färga. Den 1 augusti 2012 fick Sverige nationella regler för tatueringsfärger i och med att regeringens förordning (2012/503) om tatueringsfärger trädde i kraft. 5 Läkemedelsverkets miljöarbete 2012

6 Nya bestämmelser för tandblekningsprodukter gäller from 31 oktober Engagemang inom EU med avseende på t ex nanomaterial i kosmetika, akrylater i nagelbyggnadsprodukter. Ett arbete pågår i Miljöstyrningsrådet kring gröna upphandlingskriterier som även berör medicintekniska produkter. Kraven är de första i sitt slag i världen och har tagits fram av en svensk respektive EU-baserad expertgrupp på uppdrag av EU-kommissionen. Miljöstyrningsrådet leder arbetet som pågår mellan 2011 och Läkemedelsverket har deltagit med expertkunskaper om medicintekniska produkter. Kraven utgår från de miljöaspekter som har störst påverkan och därför är energikrav vid användningsfasen i fokus. Andra viktiga hållbarhetsaspekter är material, design, kemikalier och sociala aspekter. Läkemedelsverket medverkar i referensgruppen för screening som koordineras av Naturvårdsverket. Ämnen som är ingredienser i kosmetika diskuterats som utgångspunkt för screening eller miljöövervakning. Läkemedelsverket har initierat en undersökning för vidare analys med främst riskbedömning av UV-filter. Arbetet beräknas fortsätta under Under 2012 har Läkemedelsverket medverkat vid fyra dialogmöten med kosmetikabranschen, Kemikalieinspektionen och forskningen (IMM) i syfte att på frivillig väg arbeta mot säkrare kosmetiska produkter. Inom denna samverkan har Läkemedelsverket genomfört en analysinsats av förekomst och halt av utvalda parfymämnen i barn- och ungdomsprodukter på den svenska marknaden. Läkemedelsverket har tredubblat sin personal inom miljö/hållbarhetsområdet. Minskning i resursförbrukning och klimatpåverkan se del två Uppföljning av miljöledningssystemets effekter 7. Redovisa hur väl målen har uppfyllts. Målen i arbete att vara samlande, stödande och pådrivande har uppfyllts till 100 %. När det gäller mål för att minska resursförbrukning och klimatpåverkan från egna verksamheten fanns inga konkreta mål uppsatta för Nya mål för 2013 har tagits fram. 8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den kunskap de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet? I utbildningen för nyanställda ingår miljöutbildning. Miljöchefen har utbildningar per enhet där fokus läggs på enhetens behov. Avstämning och uppdatering inom området sker mellan GD och miljöchef varje månad 9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska sin energiförbrukning (t.ex. IT-system för att styra och reglera belysning, värme, ventilation, energieffektivisering i utrustning m.m.)? Under december 2011 påbörjades övergången till s.k. FollowMe-funktion på skrivarna. Detta är en funktion där användaren kan gå till vilken skrivare som helst inom LV:s lokaler för att effektuera sin utskrift. Funktionen medför en rad fördelar t ex. minskad pappersförbrukning och lägre energiförbrukning. 6 Läkemedelsverkets miljöarbete 2012

7 10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska antalet tjänsteresor (t.ex. telefon, webb, videomöten)? För 2013 finns målet att öka antalet videokonferenser och webbmöten och genom aktiv upphandling minimera LVs elektroniska avfall. Olika aktiviteter planeras för att öka antalet videooch webbmöten samt se över möjligheten att mäta ökningen. Möjlighet till webbmöten finns via Vitero, som tillhandahålls av EU:s Läkemedelsmyndighet (EMA) i London. Är programvaran installerad hos en användare kan han/hon själv koppla upp sig. Möjligheten för videomöte finns hos alla Läkemedelsverkets pc användare genom webbkameran i pc och verktyget Lync. Ett komplett utrustad webbmötesrum finns iordningställt hos LV. Utrustning för videokonferens hos Giftinformationscentralen har implementerats under andra halvåret Del 2 Uppföljning av miljöledningssystemets effekter Under 2012 var antalet årsarbetskrafter på LV 654 personer 1. Tjänsteresor och övriga transporter 1.1 Utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft, från a) flygresor under 50 mil, Totalt: kg Per årsarbetskraft: 55 kg b) bilresor som görs i tjänsten (hyrbil, förmånsbil, egen bil i tjänsten och taxiresor) Totalt: kg Per årsarbetskraft: 35 kg c) tågresor Totalt: 0,55 kg Per årsarbetskraft: 0 kg d) bussresor, Totalt: 0 kg Per årsarbetskraft: 0 kg e) maskiner och övriga fordon som används i myndighetsverksamheten Sammanlagda utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft, enligt 1.1 a e. Totalt: kg Per årsarbetskraft: 90 kg 1.3 Utsläpp av koldioxid i kilogram för flygresor över 50 mil, totalt och per årsarbetskraft. Totalt: kg Per årsarbetskraft: 600 kg 1.4 Beskrivning av insamlat resultat: a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. Miljöfrågor har integrerats i verksamheten på ett tydligare sätt och under 2012 har en majoritet av myndighetens enheter varit involverade och bidragit till ett bra resultat. En bidragande orsak är 7 Läkemedelsverkets miljöarbete 2012

8 regeringens läkemedelsstrategi som tydligöra vikten av att inkludera miljöaspekterna i verksamheten i sin helhet. Utsläppen av koldioxid, beräknat i kg/årsarbetskraft, har totalt minskat med ca 22 %. Bakgrunden till minskningen beror på ett minskat resande (km) utanför Sverige, exklusive Norden där resandet ökat med tre ggr vilket motsvarade den ökning som skett i antalet möten. Koldioxidutsläppet har minska med 47 % i samband med internationella resor och med 21 % för resor inom EU. En anledning till ett minskat utsläpp för resor inom EU kan bero på att det blivit allt vanligare att experter deltar via telefon när behov finns. När det gäller internationella möten är analysen inte lika enkel. Vi har ingen information om att LV aktivt avstått från deltagande. Mer troligt är att antalet mötesinbjudningar varit färre jämfört med 2011 samt att flera av mötena hållits på kortare flygavstånd vilket bidragit till att den totalt flygsträcka och därmed utsläppen har minskat. För bilresor inom Sverige finns en växling från nyttjande av egen bil till hyrbil. Detta kan antas ha en positiv miljöpåverkan, då hyrbilar i högre grad är miljöbilar än privata bilar. b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa. 1.5 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått)? Eget uppföljningssystem Leverantörsuppgifter Uppskattning (förklara på vilket sätt) Koldioxidutsläpp under tåg- och flygresor och i samband med användandet av hyrbil baseras på uppgifter från resebyrån samt biluthyrare. För beräkning av utsläpp i samband med taxiresor, förmånsbil och resor med egen bil i tjänsten baseras på Naturvårdsverkets schablonmall. Uppskattningen av utsläpp i samband med taxiresor baseras på kostnader, för resor med egen bil i tjänsten på antalet körda km och vid användandet av förmånsbil på uppgifter om antalet körda km och driftmedel. 1.6 Uppföljningsmåtten i svaren på frågorna är baserade på: Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller Leverantörsuppgifter Uppgifter som tagits fram på annat sätt, nämligen: 2. Energianvändning 2.1 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt, per årsarbetskraft och per kvadratmeter uppdelat på a) verksamhetselektricitet kwh, 2278 kwh/årsarbetskraft, 78 kwh/kvm b) övrig energianvändning kwh, 3258 kwh/årsarbetskraft, 117,3 kwh/kvm 2.2 Sammanlagd årlig energianvändning, totalt, per årsarbetskraft och per kvadratmeter enligt 2.1 a och b. 8 Läkemedelsverkets miljöarbete 2012

9 kwh, 5536 kwh/årsarbetskraft, 191 kwh/kvm 2.3 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad? Ja Nej Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i procent) 100 % 2.5 Beskrivning av insamlat resultat: a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. I energideklarationen, som utfärdades för Läkemedelsverket huvudbyggnad, anges att energianvändningen är låg i förhållande till liknande och nya hus. Ökningen på den sammanlagda energianvändningen beror på ökad verksamhet som medför större total lokalyta. Verksamheten har vuxit totalt sett med fler årsarbetskrafter och större total fastighetsyta vilket medfört att sammanlagd total energiförbrukning ökat 10 %, men samtidigt har förbrukningen av verksamhetsel minskat något såväl per kvm och per årsarbetskraft. Nytillkommen kontorsyta består av äldre fastighet med större energiförbrukning. b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa. 2.6 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått)? Eget uppföljningssystem Leverantörsuppgifter Uppskattning (förklara på vilket sätt) 3. Miljökrav vid anskaffning 3.1 Andel registrerade anskaffningar (upphandling och inköp) där miljökrav ställts av det totala antalet registrerade anskaffningar per år (anges i procent). 36 % 3.2 Ekonomiskt värde av registrerade anskaffningar med miljökrav av det totala värdet av registrerade anskaffningar per år. 35,5 MSEK av totalvärdet på 99,7 MSEK 3.3 Beskrivning av insamlat resultat: a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. Utifrån en sammanställning av genomförda inköp av varor och tjänster per leverantör rensades alla inomstatliga transaktioner (andra statliga myndigheter) och myndighetsspecifika transaktioner (som t.ex. blodverksamhet och biverkningsverksamhet på landsting, universitetssamarbete, hyresavgifter, medlemsavgifter, friskvård etc.). Jämfört med föregående år så har värdet av miljöinnehåll ökat beroende bl. a av att en kostnad (5,8 MSEK) i form av resor (Diners resekonto) har överförts till miljökravsdel. Fler centrala avtal bl. a på IT-produktområdet har överförts till miljödel. Centrala avtal med konferensanläggningar och hotell har miljökrav i sina respektive upphandlingar vilket 9 Läkemedelsverkets miljöarbete 2012

10 inte har framgått i redovisning från Kammarkollegiet. Miljöandel har ökat från 21,3% 2011 till 35,6% b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa. Andelen inköp med miljökrav förväntas kunna redovisas bättre med hjälp av IT-stöd för e-handel, då transaktionerna kan identifieras på artikelnivå. Systemet ska vara infört kvartal 2 år För år 2012 redovisar LV på avtalsnivå om miljökrav har ställts i respektive upphandling. 3.4 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått)? Eget uppföljningssystem Leverantörsuppgifter Uppskattning (förklara på vilket sätt) Sammanställning utgår från anskaffningsvärdet av genomförda inköp under Sammanställning miljökrav grundar sig på respektive upphandlings miljökrav ställt på leverantör, vara eller tjänst. Det gäller såväl egna upphandlingar som centrala upphandlingar inom den statliga inköpssamordningen som Läkemedelsverket gjort avrop från. Uppsala Christina Åkerman Generaldirektör 10 Läkemedelsverkets miljöarbete 2012

11 Bilaga - Uppföljning av miljöprestanda, jämförelse mellan 2010, 2011 och 2012 Tabell 1. Uppföljning av miljöprestanda 2010, 2011 och 2012 Kg CO 2 Totalt Kg CO 2/årsarbetskraft Flygresor under 50 mil Bilresor Tågresor 0,55 0,50 0,50 0,001 0,001 0,001 Bussresor 0 0 0,00 0,00 Maskiner och övriga fordon Sammanlagt ovan Flygresor över 50 mil Tabell 2. Energianvändning Energianvändning i lokaler kwh totalt Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla 0 0 Totalt kwh/årsarbetskraft kwh/m Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt Från och med år 2010 har fastighetsel inkluderats i övrig energianvändning i enlighet med information från Naturvårdsverket. I jämförelse med 2011 har energianvändningen per kvm ökat, samtidigt som verksamhetselen per årsarbetskraft minskat något. Ökningen på den sammanlagda energianvändningen är på grund av ökad lokalyta. Tabell 3. Förmånsbilar och andel miljöbilar 2012 Regnr Fabr Modell Drivmedel KFM132 Audi A4 sedan 2,0 TDIe Diesel DGK570 Audi A4 sedan 2.0 TDIe Diesel 11 Läkemedelsverkets miljöarbete 2012

12 JYO718 Volvo V70 II 2,5 FT Business Etanol/Bensin HGR753 Volvo V50 1,6D DRIVe Diesel MMD705 Toyota Prius 1,8 miljöbil Elhybrid/Bensin Underlag för beräkningar Totala antal årsarbetskrafter under 2012 var 654. Koldioxidutsläpp under tåg- och flygresor och i samband med användandet av hyrbil baseras på uppgifter från resebyrån samt biluthyrare. Koldioxidutsläpp vid taxiresor mellan Uppsala och Arlanda baseras på uppgifter från avtalat taxibolag. Beräkning av koldioxidutsläpp vid övriga taxiresor, användande av förmånsbil och resor med egen bil baseras på Naturvårdsverkets schablonmall. Uppskattningen av utsläpp i samband med taxiresor baseras på totalkostnader, vid användandet av förmånsbil på uppgifter om antalet km och driftmedel samt för resor med egen bil på antalet körda km. 12 Läkemedelsverkets miljöarbete 2012

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 Februari 2013 Dnr 1.1-2014-000193 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013-02-22 20120101-20121231 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/058648 Datum: 2013022 miljöledningsarbetet Arbetsförmedlingen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8 IT för en grönare förvaltning agenda för IT för miljön 2010 2015 Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Läkemedelsverkets årsredovisning 2011

Läkemedelsverkets årsredovisning 2011 Läkemedelsverkets årsredovisning 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

IT för miljön. Förslag till handlingsplan

IT för miljön. Förslag till handlingsplan IT för miljön Förslag till handlingsplan rapport 6354 APRIL 2010 IT för miljön Förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

FOI Miljöredovisning 2013

FOI Miljöredovisning 2013 Projekt/Project FOI miljöledning Uppdragsnummer/Project no Kund/Customer G970 FoT område Sidnr/Page no 1 (33) Handläggare/Our reference Datum/Date Jan Sjöström 2014-02-20 FOI Memo 4835 FOI Miljöredovisning

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Sjöfartsverkets arbete med miljöledning 2006. (Tillhör grupp 1)

Sjöfartsverkets arbete med miljöledning 2006. (Tillhör grupp 1) Vår beteckning 0601-06-02878 Bilaga 1 1 (12) Sjöfartsverkets arbete med miljöledning 2006. (Tillhör grupp 1) Del I 1 a. Är myndigheten är ISO-certifierad ja nej 1 b. Är myndigheten EMAS-registrerad ja

Läs mer