Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Redovisning av miljöledningsarbetet

2 Sida: 2 av 20

3 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2012/ Datum: Återrapportering enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Redovisning av miljöledningsarbetet Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, 20, enligt formulär, bilaga 2. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez- Svankvist. Ärendet har föredragits av Gun Lange. I den slutliga handläggningen har chefen för avdelningen Infrastruktur Heike Erkers, biträdande generaldirektör Jan-Olof Dahlgren och chefen för Ledningsstaben Christina Storm Wiklander deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Gun Lange

4 Sida: 4 av 20

5 Sida: 5 av 20 Innehållsförteckning Redovisning av miljöledningsarbetet...3 Redovisning av miljöledningsarbetet Del 1 Miljöledningssystemet...6 Miljöcertifiering...6 Miljöpolicy...6 Miljöutredning...6 Aktiviteter med miljöpåverkan...7 Miljömål...7 Handlingsplan och åtgärder...7 Måluppyllelse...9 Kunskap och utbildning...10 IT för minskad energiförbrukning IT för minskat antal tjänsteresor Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter Tjänsteresor och övriga transporter Energianvändning Miljökrav i upphandling... 17

6 Sida: 6 av 20 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsförmedlingen Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad. Miljöpolicy Miljöpolicyn antogs som en intern instruktion med Dnr: Af- 2011/ och lyder: Arbetsförmedlingen ska minska sin samlade miljöbelastning genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete där lagar och förordningar utgör en miniminivå. Hänsyn till miljön ska genomsyra all vår verksamhet. Arbetsförmedlingen ska bidra till en hållbar miljöutveckling genom att sätta upp mål för miljöarbetet, vilka sedan följs upp med övrig verksamhetsuppföljning och använda resultaten till ständiga förbättringar vid alla beslut undersöka vad de kommer att ge för miljöeffekter och beakta miljökonsekvenser i samband med organisatoriska förändringar i verksamheten samtliga anställda ansvarar för att tillgodogöra sig tillgänglig miljökunskap och beakta miljöhänsyn i det dagliga arbetet ställa relevanta miljökrav vid upphandling av varor och tjänster samt integrera miljöhänsyn i arbetsmarknadsutbildningar utnyttja distansmöten samt beakta miljöpåverkan vid val av resandeform aktivt arbeta för att minska verksamhetens energi- och resursanvändning samt mängden avfall Miljöutredning Miljöutredningen uppdaterades 2008.

7 Sida: 7 av 20 Aktiviteter med miljöpåverkan De betydande miljöaspekterna som har identifierats är följande: Medarbetarnas miljökompetens Upphandling av varor och tjänster, inkl. programverksamhet Transporter och tjänsteresor Sökanderesor och bohagstransporter Värmeenergi-, el- och vattenförbrukning Förbrukning av inventarier och elektronisk utrustning Avfallshantering Lokalvård och kemiska produkter Miljömål Arbetsförmedlingen har fem övergripande miljömål som årligen bryts ner till detaljerade och mätbara mål. Nedan anges de övergripande målen. De detaljerade målen återfinns i myndighetens handlingsplan för miljöarbete år De övergripande målen är följande: 1. Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag. 2. Utsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska. 3. Totala mängden avfall ska minska och andelen källsorterat avfall ska öka. 4. Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka. 5. Energi- och resursförbrukningen ska minska. Handlingsplan och åtgärder Mål nr 1. Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag.

8 Sida: 8 av 20 Arbetsförmedlingen lanserade sin webbaserade miljöutbildning i juni Alla medarbetare skall genomgå denna. Utbildningen syftar till att sprida information om miljöarbetet med fokus på hur den enskilde medarbetaren kan bidra till att uppnå myndighetens miljömål. Myndighetens intranät har utvecklats och information om Arbetsförmedlingens miljöarbete finns här tillgängligt för alla anställda. Myndigheten har arbetat fram och antagit ett handläggarstöd gällande miljöledning som finns tillgängligt på intranätet för alla anställda. Myndigheten har arbetet fram tydliga riktlinjer som rör miljökunskap i Arbetsmarknadsutbildningar. Arbetsmarknadsutbildningar ska innehålla miljökunskap som är relaterad till utbildningen i samtliga fall då utbildningens innehåll motiverar det. Miljöorganisationen inom myndigheten har etablerats och fastställts under året. Mål nr 2: Utsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska. Etableringen av bilpooler runt om i landet har fortsatt och i dagsläget har Arbetsförmedlingen bilpooler etablerade på 28 platser omfattande totalt 94 bilar. Därutöver har myndighetens registrerade Sunfleetmedlemmar även tillgång till Sunfleets öppna bilpooler i hela landet. Det finns långtgående planer på nyetablering på ytterligare 11 orter under Användandet av videokonferenser ligger på ungefär samma nivå som 2010, däremot har användandet av telefonikonferensertjänsterna har ökat under 2011 (se punkten IT för minskat antal tjänsteresor). Underlaget till ett styrkortsmål gällande minskning av koldioxidutsläppen från tjänsteresor har arbetats fram under året och beslutats av högsta ledningen. Det träder i kraft under 2012 och målet är att myndigheten ska minska koldioxidutsläppen per rest km med 5 % per rest km, jämfört med 2011 Mål nr 3: Totala mängden avfall ska minska och andelen källsorterat avfall ska öka. Aktiviteten för att kartlägga källsorteringen på samtliga kontor är initierad och nästan klar. Denna inventering lägger grunden för att successivt kunna utöka andelen källsorterat avfall. Mål nr 4: Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka.

9 Sida: 9 av 20 Myndigheten har arbetat fram och antagit ett handläggarstöd gällande miljöanpassad upphandling och inköp som innehåller tydliga rutiner och instruktioner. Detta underlag hjälper medarbetarna att lättare kunna ställa miljökrav vid upphandling och avrop. Mål nr 5: Energi- och resursförbrukningen ska minska. Utbytet av stationära datorer till bärbara har slutförts under 2011, vilket i sin tur har bidragit till en mycket stor energibesparing Nya, mer energibesparande dataskärmar har installerats på kontoren Kundarbetsplatserna ute på förmedlingarna samsas numer om en skrivare på 6 enheter istället för en per varje enhet Närvarogivare har installerats på toaletterna i ett hundratal av våra kontor Ett samarbetsprojekt med Naturvårdsverket och SIDA gällande energibesparing i lokaler har påbörjats. Resultat kommer dock först under 2012 Måluppfyllelse Arbetet med att skapa mätbara och uppföljningsbara mål har fortsatt men det är svårt att sätta upp mätbara mål då statistikuppgifterna i många fall var osäkra. Nedan beskrivs därför främst måluppfyllelsen med ord. Mål nr 1. Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag. Arbetsförmedlingen lanserade sin webbaserade miljöutbildning i juni Den 22 december 2011 hade 69 % av alla medarbetare gått utbildningen. 20 % av Arbetsmarknadsutbildningar innehåller miljökunskap som är relaterad till utbildningen Alla arbetsförmedlingens 11 marknadsområde har en egen miljösamordnare som säkerställer att miljöarbetet sprids i landet Mål nr 2: Utsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska. Utsläppet till luft av koldioxid från tjänsteresor har, räknat per årsarbetskraft, ökat med 10 % och totalt sett med 4 % mellan 2010 och 2011.

10 Sida: 10 av 20 Användning av de interna videokonferensutrustningarna har varit relativt konstant med ett genomsnittligt antal på 930 videokonferenser per månad. Detta är något lägre än de rapporterade 1200 st/månad i slutet av Utöver detta finns ca 20 videosystem som idag ej omfattas av statistiken. Däremot har användningen av Telias konferens tjänster ökat med 37 % under året till jämfört mot Mål nr 3: Totala mängden avfall ska minska och andelen källsorterat avfall ska öka. Kartläggning av avfallshanteringen på kontorsnivå är ännu inte helt klar. Målet är att alla kontor ska ha möjlighet till källsortering, men innan mätbara mål sätts upp måste nuläget analyseras och en strategi och färdplan för införande upprättas Mål nr 4: Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka. Antalet miljöanpassade upphandlingar har minskat från 44 till 39 % under Vad gäller värdet av dem har de minskat än mer, från 94 % till att endast motsvara 43 % av värdet av den totala anskaffningsvolymen. Mål nr 5: Energi- och resursförbrukningen ska minska. Energisparfunktioner har lagts in på samtliga datorer. Med hjälp av fjärrstyrning, kan datorerna nu stängas nattetid, vilket har lett till stora energivinster. Ett PC-byte av samtliga Arbetsförmedlingen datorer skedde under 2010 och slutfördes under Dessa datorer skickades för rekonditionering och datorer kunde på detta sätt helt eller delvis återanvändas. Återanvändning leder till en stor resurs- och energibesparing i jämförelse med om datorerna skulle ha destruerats och återvunnits. Utbytet av dataskärmarna till mer energisnåla versioner samt insparandet av skrivare kopplade till nya kundarbetsplatser har också fört till en minska energiförbrukning De ovannämnda aktiviteterna har säkerligen medfört till att myndigheten minskat sin verksamhetselförbrukning 14 % jämfört med Kunskap och utbildning Den webbaserade miljöutbildningen har marknadsförts på intranätet och den är obligatorisk för alla medarbetare. Utbildningen är tydlig med vad man

11 Sida: 11 av 20 som medarbetare kan göra för att minska sin miljöpåverkan på arbetsplatsen men även utanför. Vidare har myndighetens intranät miljöinformation som kontinuerligt uppdateras med aktuell information. Handläggarstödet för miljöledning och miljöanpassad upphandling och inköp ger tydlig information i frågorna. Miljösamordnarna i de olika marknadsområden fungerar även som en direktkanal ut i verksamheten. De har under året informerat både chefer och medarbetare om det miljöarbete som myndigheten driver. IT för minskad energiförbrukning Under 2011 har de sista stationära datorer på Arbetsförmedlingen bytts ut och därmed minskat energiförbrukningen gällande datorer. Dataskärmar har även bytts ut till energisnålare varianter. Likaså har kundarbetsplatserna ute på förmedlingarna inte längre en egen skrivare utan numer går det sex kundarbetsplatser per skrivare. IT för minskat antal tjänsteresor Arbetsförmedlingen har 115 videoutrustningar i produktion, varav 39 stycken används externt till kundtjänst och distansservicekontor. Resterande används för internt bruk i bokningsbara lokaler eller personliga system. Antalet möten per månad har under 2011 varit ung 930 stycken per månad. Därmed har användandet av videokonferenser för distansmöten minskat något under 2011 jämfört mot de sista månaderna i Istället har användningen av Telias telefonkonferenser ökat med konferenser 2010 till under 2011 vilket motsvara ungefär 37 %. Arbetsförmedlingens medarbetare har tillgång till en internchatt som förnyades under 2011 och därmed ökade användarantalet från 400 till Utöver detta använder ett mindre antal medarbetare en videochatt funktion där användarantalet under 2011 ökat från 40 till 120. För närvarande arbetar myndigheten med att hitta en bredare lösning för videochatten som alla medarbetare ska få tillgång till. Innan årsskiftet lanserades även en videochatt som arbetsförmedlingen erbjuder arbetsgivare som tjänst vid rekrytering. Därmed kan en del sökanderesor sparas in. Vidare är förvaltningsorganisation för distansmöten under upprättande. Syftet är att denna ska ha ett helhetsansvar för alla former av distansmöten, oavsett teknisk plattform (videokonferens, telemöte, teleweb). På så sätt ska bättre förutsättningar för stöd och styrning mot högre nyttjandegrad av distansmöten, i stället för resor, skapas. Detta arbete har fortsatt under 2011 och förväntas landa i ett resultat under 2012.

12 Sida: 12 av 20 Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter Antal årsarbetskrafter: Antal kvadratmeter lokalyta: Tjänsteresor och övriga transporter Utsläpp av koldioxid Kg CO 2 Totalt Kg CO 2/årsarbetskraft Flygresor under 50 mil Bilresor Tågresor 398,00 333,00 0,037 0,029 Bussresor ,16 0,98 Maskiner och övriga fordon Sammanlagt ovan Flygresor över 50 mil Beskrivning av insamlat resultat Ovanstående utsläpp avser tjänsteresor. Utöver dessa, genererar Arbetsförmedlingens verksamhet utsläpp till luft via förmedling av sökanderesor i landet. Utsläppen från sökanderesor var 2011 totalt kg CO2. Årsarbetskraften har under 2011 har minskat något jämfört mot 2010, trots detta har de totala utsläppen till luft från tjänsteresor ökat. Detta gäller alla transportslagen. En förklaring till de ökade utsläppen kan vara att myndigheten har utökat dess kontakter med arbetsgivare och därmed haft fler externa möten under året. Utöver detta, har det under 2011 nyanställts ett större antal medarbetare och de har under året åkt på ett flertal utbildningar. Att jämföra mot 2010 kan också vara missvisande på grund av att det var ett år då det rådde anställningsstopp och stora besparingar hos myndigheten. Användningen av videokonferenser har inte ökat på samma sätt som vi önskat, vilket kan vara ytterligare en anledning till de ökade utsläppen från

13 Sida: 13 av 20 tjänsteresor. Nytt för i år är att vi lättare och mer ingående kan följa upp utsläppen från hyrbilar samt tjänstebilar, då de numer finns i en samlad förvaltning hos AF resor och Telefoni. Därmed kan vi också rapportera in fler och mer korrekta värden gällande utsläpp vilket i sin tur leder till att det kan se ut att öka, p.g.a. vi kan ha missat några värden i förra året. Då vi under året avyttrat nästan 100 ägda tjänstebilar har vi fått en ökning av korttidshyrda bilar under period, vilket resulterar i ökade utsläpp för just hyrda tjänstebilar. Arbetsförmedlingen har fortsatt sin etablering av bilpooler runt om i landet, se mer under punkten Handlingsplan och åtgärder, och kommer att fortsätta med detta under Statistik erhålls via Arbetsförmedlingens resebyrå Af Resor och ovan redovisade resor med taxi, buss, tåg och flyg avser resor bokade via resebyrån. Det kan således, främst för resor med taxi, och lokala stads- och länsbussar förekomma resor som ej köps via Af Resor. De transportslag där statistikuppgifterna kan förbättras ytterligare, är främst resor med egen bil och resor med taxi. Egen bil: Utsläpp från egen bil har under 2011 utgått från antal registrerade km i ekonomisystemet. Koldioxidutsläppet är därmed baserat på en snittbil enligt Naturvårdsverkets schablonmall. Den interna reserapporteringen har under hösten 2010 kompletterats med en CO2-modul. Härigenom kan en mer korrekt beräkning av koldioxidutsläppen ske. Det är dock tekniska problem med denna modul så inför 2011 års rapportering går det inte att få ut några siffror gällande CO2 utsläppen. Taxi: Buss, tåg och flyg bokas till största delen via resebyrån och tillförlitliga uppgifter finns därmed att tillgå. Taxi är dock ett transportmedel som i viss utsträckning även bokas direkt av resenären via egna utlägg likaså lokala stads- och länsbussar. Detta medför att inte alla taxiresor idag går att redovisa på ett tillförlitligt sätt. Genom den nya CO2-modulen vid reserapporteringen, kommer dessa resor kunna fångas upp i bättre utsträckning eftersom sträcka och utsläpp kommer att registreras. Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller, Uppgifter som tagits fram på annat sätt, nämligen Utsläppsstatistik erhålls från Af Resor som bokar alla Arbetsförmedlingens tjänsteresor. Utsläppsvärden för flygresor och tåg erhålls direkt från

14 Sida: 14 av 20 bokningssystemet, i övrigt används utsläppsvärden baserat på genomsnittsvärden för respektive transportslag.

15 Sida: 15 av Energianvändning Energianvändning i lokaler kwh totalt Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt kwh/årsarbetskraft kwh/m Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt Energianvändning utanför lokaler kwh totalt El Normalårskorrigering Värmeförbrukningen är inte normalårskorrigerad. Förnybar energi Verksamhetsel 97 % % % Fastighetsel 87 % % % Värme 74 % % % Kyla 85 % % % Utanför lokaler % % % Totalt 82 % % %

16 Sida: 16 av 20 Beskrivning av insamlat resultat Förutom den egna andelen av verksamhetselen, finns det en stor svårighet att erhålla tillförlitlig statistik över energianvändningen. Energibesparande åtgärder som genomförs är därmed svåra att härleda tillbaka till faktiska förändringar i förbrukningssiffror. Det genomförda PC-bytet, beskrivet under punkt IT för minskad energiförbrukning, är dock en enskild aktivitet som har medfört stora energibesparingar. Denna aktivitet har säkerligen medfört till att myndigheten minskat sin verksamhetselförbrukning 14 % jämfört med Vad gäller den minskade värmeförbrukningen är det svårare att avgöra vad den beror på. Då de värden vi angivit inte är normalårskorrigerade, kan en förklaring vara den relativt varma vintern Myndigheten har ingen bra förklaring till den ökade förbrukningen av fastighetsel. Däremot är det ett starkt incitament för att arbeta tätare med förvaltarna med att minska och effektivisera energiförbrukningen i fastigheterna. Arbetsförmedlingen har över 400 lokaler i hela Sverige och flera hundra olika fastighetsägare. För att samla in energidata har en energienkät skickats ut, svarsfrekvensen var ungefär 56 %, något lägre än förra året. Det råder dock en stor osäkerhet i denna energistatistik eftersom separat mätning för Arbetsförmedlingens lokaler sällan finns. Ofta har fastighetsägaren bara en elmätare per fastighet och arbetsförmedlingens andel av den totala energianvändningen anges i dessa fall via uppskattning och schablonberäkning. Vidare har fastighetsägarna haft svårigheter att ange andelen förnybar energi, vilket resulterar i att även denna siffra är baserad på viss uppskattning. Myndigheten har genom sitt samarbete i HyLok (Statliga Hyresgäster för energieffektivisering av Lokaler) utarbetat ett förslag för förbättrad statistikinsamling och hoppas det kommer antas de kommande åren, för att säkerställa rapporteringen. Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter

17 Sida: 17 av Miljökrav i upphandling Antal upphandlingar med miljölkrav Antal st Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav Värde av upphandlingar med miljökrav 39 % 44 % % Värde kr Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 43 % 94 % % Beskrivning av insamlat resultat Tjänster för arbetssökande Antalet genomförda upphandlingar avseende tjänster för arbetssökande har minskat jämfört med Detta beror i första hand på en strävan från myndigheten att göra bredare upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning, upphandlingar som kan inkludera utbildningar inom en hel bransch och samtliga arbetsmarknadsområden. Detta kan också utläsas av att det totala värdet av de gjorda anskaffningarna under 2011 överstiger 2010 års värde. Noteras bör att för 2011 rapporteras även upphandling av arbetsförmedlingstjänster (2 upphandlingar) som utgör 4,7 miljarder av upphandlingsvärdet, dessa tjänster var inte inkluderade i rapporten för Tjänsteupphandlingar för arbetssökande utgör en stor del av totalt antal genomförda upphandlingar på Arbetsförmedlingen. I denna kategori, är antalet upphandlingar med miljökrav relativt lågt. En förklaring är att merparten av de upphandlingar som saknar miljökrav, avser direktupphandling av en arbetsmarknadsutbildning för en enskild individ. I dessa direktupphandlingar (149 st 2011 motsvarande 4,5 miljoner kr) s k enstaka platser - finns svårigheter att ställa relevanta miljökrav. I större utbildningsanskaffningar vilka omfattar fler deltagare ställs miljökrav. De 68 arbetsmarknadsutbildningar som innehåller miljökrav har, till skillnad mot de enstaka platserna, alla många deltagare vilket ger god spridning av ställda miljökrav. Numer ställs även i så gott som samtliga

18 Sida: 18 av 20 arbetsmarknadsutbildningar, bortsett från de sk enstaka platserna, miljökrav. Statistiken vore således mer rättvisande om hänsyn även togs till antal deltagare i utbildningarna, inte bara antalet anskaffningar. En ytterligare förklaring till det lägre antalet anskaffningar med miljökrav är att det under 2011 gjordes några större upphandlingar gällande tjänster som ska stärka den enskilda individen att få ett jobb inom t.ex. garantierna, rehabiliteringstjänster, validering/yrkesprövning samt hjälpmedelsutprövning. De nämnda tjänsterna är inga arbetsmarknadsutbildningar och leder således inte heller fram till arbete inom någon särskild bransch, varför vi inte kan ställa krav på att någon branschrelaterad miljökunskap integreras i utbildningen. Utrustning och produkter som behövs för tjänstens genomförande har även mycket låg miljöpåverkan. Därför har det bedömts vara orimligt att ställa relevanta miljökrav vid dessa upphandlingar. Det sammanlagda värdet för dessa upphandlingar är c:a 5,4 miljarder kr. Varor och tjänster (internt) De upphandlingar som saknar miljökrav är företrädesvis tjänsteupphandlingar. Under 2011 var en av myndighetens största upphandlingar en tjänsteupphandling av IT-resurskonsulter, där det bedömdes att det inte gick att ställa relevanta miljökrav. Därför är värdet på anskaffningarna med miljökrav relativt lågt för Året innan var den mest kostsamma upphandlingen utbytet av PC-parken, där det var relativt enkelt att ställa tydliga och relevanta miljökrav. Det var en viktig anledning till att myndigheten det året kunde redovisa att 94 % av värdet av anskaffningar hade miljökrav. Dessa ovannämnda omständigheter gör att jämförelsen mellan de två åren är något missvisande. Miljökrav kan även saknas vid direktupphandlingar, där det istället ställs indirekta miljökrav eftersom de tekniska specifikationerna värderats på produkten innan anskaffning. En åtgärd för att öka andelen upphandlingar med miljökrav är att i upphandlingssystemet utöka förslagsbanken på avtalstexter och alternativ på relevanta miljökrav. För interna varor och tjänster är en annan åtgärd att öka andelen direktupphandlingar som genomförs i upphandlingssystemet, i syfte att styra mot att krav ställs på ett tydligt sätt även vid anskaffningar vid lågt värde. Myndighetens handläggarstöd för miljöanpassad upphandling och inköp skall vara ett verktyg i de ovannämnda aktiviteterna. Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem

19 Sida: 19 av 20

20 Sida: 20 av 20 Arbetsförmedlingen Besöksadress Hälsingegatan 38 Stockholm Postadress Stockholm Telefon:

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Sida: 1 av 10 Dnr: Af-2011/044734 Datum: 2011-02-09 Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet Naturvårdsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsförmedlingen Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013-02-22 20120101-20121231 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/058648 Datum: 2013022 miljöledningsarbetet Arbetsförmedlingen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet 2013-02-19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet 2012-02-14 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Arbetsmiljöverket 2017-02-22 Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad?

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet 2013-02-04 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Uppsala universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014-02-19 ALL 2014/193 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE MILJÖLEDNINGSSYSTEM M1 1171091 0110 Sida 1 av 8 dnr 1171091 RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE Syfte Syftet är att säkerställa att Högskolan i Borås miljöarbete följs upp och

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 Februari 2013 Dnr 1.1-2014-000193 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Göteborgs universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Göteborgs universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Tillväxtverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Tillväxtverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Tillväxtverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2014

Läkemedelsverkets miljöarbete 2014 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2014 Februari 2015 Dnr: 1.1-2015-004609 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Stockholms konstnärliga högskola

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Stockholms konstnärliga högskola Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Stockholms konstnärliga högskola Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Nej 1. Är myndigheten miljöcertifierad?

Läs mer

Stöd- och hjälptexter i webbformuläret för miljöledningsrapportering

Stöd- och hjälptexter i webbformuläret för miljöledningsrapportering 1(8) 2015-01-28 Stöd- och hjälptexter i webbformuläret för miljöledningsrapportering STARTSIDA Välkommen till Naturvårdsverkets rapporteringssystem för miljöledningsarbetet i statliga myndigheter år 2014!

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009 SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle Handläggare, direktielefon Reidar Grundström, 011-19 1038 Datum 2010-02- 19 Ert datum Närings departe mentet Vår beteckning 09-02586 Er beteckning M20081482 1 /11 103

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Göteborgs universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Göteborgs universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet 2013-02-14 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av arbetet med miljöledning 2011

Sjöfartsverkets redovisning av arbetet med miljöledning 2011 (~) SJÖFARTSVERKET Avdelning Samhalle Handläggare, direkttelefon Reidar Grundström, 010 478 4906 Datum 2012-02-17 Ert datum Vår beteckning 12-01466-1 Er beteckning 1(1) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2010

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2010 Sida 1 av 11 KIs ledningssystem för miljö och hållbar utveckling Uppföljningen av KIs miljö- och hållbarhetsarbete under 2010 består av två delar; 1) Uppföljning av KIs handlingsplan 2010 2) Uppföljning

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Uppsala universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

mal och hai 2011-201

mal och hai 2011-201 INSPEKTIONEN mal och hai 2011-201 an 1(5) Box 199 Finningevagen 54 B Telefon: 0152-650 100 Fax:0152-650 180 registratorp!ot.teriinspektionen.se www.lotteriinspektianen.se Org. nr: 202100-3310 INSPEKTIONEN

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 1(5) Anmäld för rektor Kåre Bremer 2009-03-12 Dnr: 83-0574-09 Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms

Läs mer

Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014

Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014 Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014 1. Energi Mål för perioden 2011-2013 Högskolan i Borås ska i samarbete med fastighetsägare minska energianvändningen räknat per

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING dnr 55513 Sida 1 av 8 Institutioner och enheter ansvar för att i en treårig handlingsplan ta fram institutions/enhetsspecifika mål för perioden 2014201 samt att ta fram delmål och aktiviteter för resp.

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

Dokumenttillhörighet: MLS HiG Enhet: Diarienr: Sida: 1(5) Dokumentnamn: ENHETERNAS DETALJERADE MÅL och HANDLINGSPLAN för miljö för år 2008-2009

Dokumenttillhörighet: MLS HiG Enhet: Diarienr: Sida: 1(5) Dokumentnamn: ENHETERNAS DETALJERADE MÅL och HANDLINGSPLAN för miljö för år 2008-2009 1(5) Uppgifter för 2009 markerat med grönt! Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att redovisa enheternas detaljerade miljömål för åren 2008-2009 och utgöra underlaget för HiGs samlade

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Borås 2013-02-22 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Uppsala universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2.

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2010

Läkemedelsverkets miljöarbete 2010 Läkemedelsverkets miljöarbete 2010 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2012-12-06 Dnr 800-12-91 Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på

Läs mer

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN 212 Skärmbild från utbildning i resfria möten 212-11-27 Denna redovisning ger en översikt över vad som har gjorts inom miljöarbetet under 212 och sammanfattar

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Statens institutionsstyrelse, SiS, har till uppgift att

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 vid Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 vid Göteborgs universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 vid Göteborgs universitet Utarbetad av Miljöchef 110214 Fastställd av Rektor 110221 Bakgrund Redovisningen av 2010 års miljöledningsarbete ska göras i enlighet

Läs mer

2009-12-17 Dnr SU 83-2990-09 Doknr 1

2009-12-17 Dnr SU 83-2990-09 Doknr 1 2009-12-17 Dnr SU 83-2990-09 Doknr 1 Stockholms universitets miljöhandlingsplan 2010 Innehåll STOCKHOLMS UNIVERSITETS MILJÖHANDLINGSPLAN 2010... 1 1. INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH VISIONER...

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet

Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Datum: 2008-04-05 Utarbetad av L-Å Andersson i samråd med prefekt Lars Förlin 1. Forskning och utbildning Universitetsgemensamt

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Extern redovisning av miljöledningsarbetet vid Mälardalens högskola 2015

Extern redovisning av miljöledningsarbetet vid Mälardalens högskola 2015 2016-02-09 2016/0070 1 (1) Beslutande Rektor Handläggare Rebecka Malmgren Extern redovisning av miljöledningsarbetet vid Mälardalens högskola 2015 Beslut Rektor beslutar om extern redovisning av högskolans

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Del 1 Miljöledningssystemet

Del 1 Miljöledningssystemet Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Sjöfartsverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Sjöfartsverket har ett sektorsansvar för

Läs mer

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå:

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå: Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2006:110 Siv.Helzen@upplandsvasby.se Resepolicy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Rapport från Läkemedelsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Rapport från Läkemedelsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Rapport från Läkemedelsverket Dnr:1.1-2016-012055 Februari 2016 Citera gärna Läkemedelsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och

Läs mer

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2009-2010 IT-fakulteten har i sin handlingsplan utgått ifrån universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling och Chalmers

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten 1 Miljömål för 2009-2010 Naturvetenskapliga fakulteten Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka mängden forskning inom hållbar Universitetet skall integrera

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet Utdrag Protokoll RK 89 2008-02-28 FA2008/390/STAB Statsrådsberedningen Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet (1 bilaga) Bakgrund Miljöledningsarbetet är en viktig

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer