Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

2 Sida: 2 av 26

3 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, 20, enligt formulär, bilaga 2. Denna rapport omfattar fem delar: En övergripande del om Arbetsförmedlingens arbete med Miljöledningssystemet och sedan en uppföljning av miljöledningsarbetets effekter indelat i tre delar: Tjänsteresor och transporter, Energianvändningen och Miljökrav i upphandling samt en sista del med frivilliga frågor kopplade till arbete med Grönt IT. Beslut i detta ärende har fattats av t f generaldirektör Clas Olsson. Ärendet har föredragits av Gun Lange. I den slutliga handläggningen har chefen för avdelningen Infrastruktur Viktoria Byback och t f biträdande generaldirektör Lena Liljebäck deltagit. Clas Olsson Arbetsförmedlingens generaldirektör Gun Lange Miljöstrateg

4 Sida: 4 av 26

5 Sida: 5 av 26 Innehållsförteckning Inledning... 7 Sammanfattning... 7 Del 1 Miljöledningssystemet... 8 Miljöcertifiering... 8 Miljöpolicy... 8 Miljöutredning... 9 Aktiviteter med betydande direkt och indirekt miljöpåverkan... 9 Interna miljömål... 9 Handlingsplan och åtgärder Måluppfyllelse Kunskap och utbildning...13 IT för minskad energianvändning IT för minskat antal tjänsteresor Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter Tjänsteresor och övriga transporter Beskrivning av insamlat resultat Hur uppgifterna är framtagna Energianvändning Normalårskorrigering Beskrivning av insamlat resultat Hur uppgifterna är framtagna Miljökrav i upphandling Beskrivning av insamlat resultat Hur uppgifterna är framtagna Frivilliga frågor Frågor om policy Har myndigheten ett internt styrande dokument för IT och miljö? Frågor om IT-anskaffning Hur är dessa uppgifter framtagna? Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-anskaffningar? Hur är dessa uppgifter framtagna? Frågor om energianvändning... 25

6 Sida: 6 av 26 Hur är dessa uppgifter framtagna? Frågor om resfria möten Hur är dessa uppgifter framtagna? Beskriv insamlat resultat... 25

7 Sida: 7 av 26 Inledning Denna rapport följer strukturen och uppbyggnaden av Naturvårdsverkets webbformulär för återrapportering enligt 2009:907. Rapporteringen är fastlagd enligt förordningen och skall omfatta de i rapporten angivna delar och rubriker. Sammanfattning Sammanfattningsvis är trenden för måluppfyllelsen för myndighetens fem miljömål positiv, se bild nedan. Exempel på detta är att allt fler medarbetare har tagit del av miljöutbildningen, koldioxidutsläppen från tjänsteresorna minskar, andelen miljöanpassade upphandlingar ökar och energianvändningen per årsarbetskraft minskar. Bild 1. Trenden för måluppfyllelsen av Arbetsförmedlingen miljömål 2013 jämfört mot 2012.

8 Sida: 8 av 26 Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad. Miljöpolicy Miljöpolicyn antogs som en intern instruktion med Dnr: Af--2013/ och lyder: Arbetsförmedlingen ska minska sin samlade miljöbelastning genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete. Miljöledningsarbete ska vara en integrerad del av den övriga verksamheten och miljöhänsyn ska vägas in vid strategiska beslut. Arbetsförmedlingen ska verka för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan genom att: sätta upp mål för miljöarbetet, vilka sedan följs upp med övrig verksamhetsuppföljning samt använda resultaten till ständiga förbättringar beakta miljökonsekvenser i samband med organisatoriska förändringar i verksamheten säkerställa att vi alltid följer den lagstiftning som vi berörs av arbetsgivaren ansvarar för att kontinuerligt informera och utbilda medarbetarna i miljöfrågor. Samtliga medarbetare ansvarar för att tillgodogöra sig tillgänglig miljökunskap och beakta miljöhänsyn i det dagliga arbetet ställa relevant energi, klimat och miljökrav vid upphandling av varor och tjänster samt integrera miljöhänsyn i arbetsmarknadsutbildningar utnyttja distansmöten samt beakta miljöpåverkan vid val av resandeform enligt mötesoch resepolicy aktivt arbeta för att minska verksamhetens energi- och resursanvändning samt mängden avfall använda miljöanpassade IT -lösningar

9 Sida: 9 av 26 Miljöutredning Miljöutredningen uppdaterades Aktiviteter med betydande direkt och indirekt miljöpåverkan De betydande miljöaspekterna som har identifierats är följande: - Värmeenergi-, el- och vattenanvändning - Tjänsteresor och sökanderesor samt distansmöten - Brev och varutransporter - Avfallshantering - Grön IT - Lokalvård och kemiska produkter - Medarbetarnas miljökompetens - Upphandling av varor och tjänster, inkl. programverksamhet - Förbrukning av kontorsmaterial, inventarier och elektronisk utrustning Interna miljömål Arbetsförmedlingen har fem övergripande miljömål som bryts ner till detaljerade och mätbara mål. Nedan anges de övergripande målen. De detaljerade målen återfinns i myndighetens handlingsplan för miljöarbete år De övergripande målen är följande: 1. Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag 2. Växthusgasutsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska 3. Totala mängden avfall ska minska. Andelen källsorterat avfall ska öka 4. Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka 5. Energi- och resursanvändningen ska minska

10 Sida: 10 av 26 Handlingsplan och åtgärder 1. Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag. a. Arbetsförmedlingen har sedan juni 2011 en obligatorisk webbaserade miljöutbildning. Enklare uppdateringar har gjorts under året. b. Under året har en större utbildningsinsats i videokonferensmötesteknik genomförts i samband distansmötessatsningen. c. I alla nya upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar där det är relevant läggs krav på miljöutbildning in. Miljöutbildningen ska omfatta miljökunskap ur ett samhälls- och yrkesperspektiv. d. Till handläggarstödet finns en miljöhandbok med tydliga förslag på aktiviteter och åtgärder på kontorsnivå kopplat till miljömålen. e. I anvisningar för verksamhetsplaneringen för avdelningar och marknadsområden ligger sedan 2013 ett krav på att den ska omfatta aktiviteter för att främja myndighetens miljömåluppfyllelse. 2. Växthusgasutsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska. a. Ett intern mål för minskning av koldioxidutsläpp för tjänsteresor trädde i kraft under året: En minskning med 5 % kg koldioxid per årsarbetskraft under 2013 jämfört mot b. En distansmötessatsning med förstärkning av videokonferenser på huvudkontoret och marknadsområdenas kanslier samt inom två pilot marknadsområden, gjordes under året (se IT för minskat antal tjänsteresor). c. En ny kommunikationsplattform i form av Microsoft Lync rullades ut till alla medarbetare (se IT för minskat antal tjänsteresor). d. För att få ekonomisk ersättning då egen bil använts i tjänst, blev det 1 oktober obligatoriskt att ange vilket drivmedel som använts i bilen. 3. Totala mängden avfall ska minska. Andelen källsorterat avfall ska öka. a. När myndigheten byter ut IT-utrustning säljs den vidare till ett företag som rekonditionerar de och säljer dem vidare. De exemplar som inte kan säljas miljöskrotas i Sverige. 4. Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka. a. Arbetsförmedlingen deltar i två nystartade externa nätverk kring miljöanpassad upphandling. b. Miljöskrivningar med som mall/grundkriterie i arbetsmarknadsutbildningar se punkt 1.c.

11 Sida: 11 av 26 c. Myndigheten har utvecklat kontrollfrågor för att säkerställa integrering av kvalitetsanpassade miljökrav i upphandling. d. Myndigheten har i sin gemensamma elupphandling med Försäkringskassan redan i marknadsanalysen arbetat systematiskt med miljö- och hållbarhetskrav. 5. Energi- och resursanvändningen ska minska. a. Ett utbyte av alla medarbetares PC har gjorts under året. Dessa är mer energieffektiva än de äldre varianterna. b. Ett utbyte av alla kontorsservrar till nya mer energieffektiva har genomförts under c. På kundarbetsplatserna ute på förmedlingarna samsas man om en skrivare på 12 enheter istället för sex per varje enhet. d. Myndigheten genomför en gemensam elupphandling med Försäkringskassan där målsättningen är att det ska vara uppstarten till ett energisamarbete myndigheterna mellan. e. De nya skrivarna som distribuerades ut under 2012 är kopplade till ett statistikuppföljningsprogram som möjliggör uppföljning på varje enskild skrivare. f. Närvarostyrdbelysning har installerats på 300 toaletter. g. I rutiner för nytecknande av hyresavtal anges att Grönt hyresavtal alltid ska föreslås. h. Under året har 234 servrar och 160 fysiska och 74 virtuella serverar avvecklats. Måluppfyllelse 1. Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag. a. Över 80 % av medarbetarna har gått miljöutbildningen b. Cirka 100 personer har deltagit i utbildningar och workshops i videomötesteknik i samband med distansmötessatsningen. c. Cirka 80 % av arbetsmarknadsutbildningarna innehåller miljökunskap som är relaterad till utbildningen som sådan. d. Det är svårt att härleda ett enskilt resultat till publiceringen av miljöhandboken utan förhoppningen är att den medverkat till att öka engagemanget och till faktiska miljöåtgärder i verksamheten.

12 Sida: 12 av 26 e. Ett 30-tal miljörelaterade aktiviteter finns med i avdelningarnas och marknadsområdenas verksamhetsplan. 2. Växthusgasutsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska. a. Målet har uppnåtts då utsläppen minskat med 8 % kg koldioxid per årsarbetskraft 2013 jämfört mot b. På myndighetsnivå har användandet av videokonferenser minskat från cirka 800 möten i månaden till runt 500 från I snitt används utrustningarna 0,65 gång per dag. En trolig förklaring till minskat antal videomöten med videokonferensutrustning, är att de användarna som mest använde videoutrustningen, är de som snabbast börjat använda Lync för sina videomöten istället. Dessa siffror bör alltså ses tillsammans med Lync siffrorna. c. Användandet av Lync har ökat stadigt under hela året och gjorde en kraftig ökning i samband med lanseringen av den utökade varianten med videomötesfunktion, i november Användandet av Lync och dess olika funktioner kan följas i detalj och uppföljningen för nästa år kommer därmed kunna ge en bättre bild av Lync som mötesplattform. d. Då kravet först infördes den 1 oktober 2013 är det för tidigt att härleda några resultat till denna åtgärd. 3. Totala mängden avfall ska minska. Andelen källsorterat avfall ska öka. a. Siffrorna från leverantören visar att de återanvänt enheter och därmed har Arbetsförmedlingen bidragit till en miljöbesparing på kg koldioxidekvivalenter samt MJ. Besparingen beräknas på skillnaden i resursåtgång för nyproduktion av en dator eller skärm jämfört mot att återanvända dessa produkter. 4. Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka. a. Deltagande i nätverken främjar kunskapsutbytet och stärker kompetensen i området. b. I runt 80 % av anskaffningarna av arbetsmarknadsutbildningarna har det ställts miljökrav. c. Kontrollfrågorna har utarbetats men inte implementeras i arbetsrutiner ännu, därför kan inget konkret resultat härledas till dem. d. Förarbetet med upphandlingen har medfört till ett samarbete med Försäkringskassan och ett potentiellt samarbete kring

13 Sida: 13 av 26 energieffektivisering. Själva upphandlingen i sig är klar först under 2014 och därför kan inga konkreta resultat ännu anges. 5. Energi- och resursanvändningen ska minska. a. Baserat på leverantörsdata bör PC-utbytet generera en energibesparing på cirka 76,9 MWh där halva besparingen beräknas på 2013 då utbytet först var klart vid i kvartal två b. Utbytet av kontorsservrar förväntas generera en besparing på 333,6 MWh. c. Effektiviseringen av kundarbetsplatserna förväntas generera en besparing på ungefär 41,6 MWh. d. Några siffror på vad samarbetet genererat i energibesparingar finns ännu inte eftersom upphandlingen är klar under e. Det finns numer data för hela Detta underlag kommer ligga till grund för kommande målsättningar gällande minskade utskrifter. f. Installationen av närvarostyrdbelysning på 300 toaletter förväntas generera en besparing på kwh. g. Ett grönt hyresavtal har förhandlats under året och tre medarbetare har deltagit i en utbildning i hur man arbetar med de gröna hyresavtalen. h. De avvecklade komponenterna har förbrukat el och kyla för cirka MWh. Kunskap och utbildning Den viktigaste kanalen är den webbaserade miljöutbildningen som har marknadsförts på intranätet och är obligatorisk för alla medarbetare. Utbildningen är tydlig med vad man som medarbetare kan göra för att minska sin miljöpåverkan på arbetsplatsen men även utanför. Vidare har myndighetens intranät miljöinformation som kontinuerligt uppdateras med aktuell information. Miljöhandboken togs fram 2013 som en bilaga till handläggarstödet Arbetsförmedlingens miljöledningsarbete. Den innehåller tydliga förslag på aktiviteter och åtgärder på kontorsnivå kopplat till miljömålen. I samband med implementeringen av distansmötessatsningen (för mer information se punkt IT för minskat antal tjänsteresor) genomfördes riktade utbildningar i videomötesteknik för runt 60 medarbetare och chefer i de två marknadsområden som deltog i piloten. Tanken är att de ska fungera som ambassadörer och föra över sin

14 Sida: 14 av 26 kompetens till medarbetarna på sina respektive kontor. Utöver detta deltog ett 40-tal till i de öppna workshoparna i praktisk videomötesteknik som anordnades på huvudkontorer i Stockholm. IT för minskad energianvändning Under 2013 byttes alla PC på myndigheten ut. De nya modellerna är något mer energieffektiva än de äldre. Under 2012 byttes alla skrivare ut. Därmed gick myndigheten från ett större antal enskilda skrivare till nätskrivare. Till dessa kopplades en programvara som möjliggör uppföljning av statistik på varje enskild skrivare blir därmed är 0 som mål rörande utskrifter kan sättas och följas upp mot. All kontorsservrar på 400 kontor byttes ut till nyare och mer energisnåla varianter. På kundarbetsplatserna ute på förmedlingarna har arbetet med att byta ut en skrivare på 12 enheter istället för sex per varje enhet, slutförts. Under året har även 234 servrar och 160 fysiska och 74 virtuella serverar avvecklats. De avvecklade komponenterna har förbrukat el och kyla för cirka MWh. IT för minskat antal tjänsteresor Arbetsförmedlingen har under året genomfört två större projekt inom detta område. -Distansmötessatsningen - Detta projekt delades in i två etapper. Etapp 1 syftade till att säkerställa tillgång till videokonferens för samtliga marknadsledningar samt att utöka tillgängligheten på huvudkontoret. Totalt omfattade detta ca 12 utrustningar. Öppna workshops genomfördes på huvudkontoret med en introduktion och demonstration av videokonferenstekniken. Etapp 2 syftade till att skapa goda förutsättningar för interna distansmöten inom två av myndighetens elva marknadsområden (MO), efter tillgängligt budgetutrymme. Valet föll på MO Södra Norrland samt MO Småland utifrån resekostnader och geografi. Videokonferensutrustningarnas placering, kompletterande systemstöd och utbildning utformades i detalj och beslutades i samråd med respektive MO. I samband med leverans av Etapp 2 utbildades både chefer och medarbetare inom berörda marknadsområden. Arbetsförmedlingen har totalt 122 videoutrustningar i produktion. 47 stycken används externt till kundtjänst och distansservicekontor.

15 Sida: 15 av 26 - Lyncsatsningen - I början av 2013 fick alla medarbetare tillgång till en kommunikationsoch samarbetsplattform i form av Microsoft Lync Sedan mitten av november 2013 har samtliga medarbetare inom myndigheten tillgång till en utökad variant som utöver chattfunktionen och dela filer samt genomföra presentationer, möjliggör att ringa ljud och/eller videosamtal via datorn, eller videokonferenser från ett och samma program. Det är även möjligt att bjuda in externa parter till videomöten, den externa parten deltar då via sin webbläsare. En integration med fast videokonferensutrustning är under utredning. Om den genomförs kan samtliga medarbetare inom myndigheten delta i möten via sin bärbara dator (utrustade med webbkamera och headset) oavsett var man befinner sig, bara man har en tillgång till Internet. Införande av Lync och förtätningen av videokonferensanläggningar är en orsak till att användningen av Telias konferenslösningar har minskat till möten under 2013 från möten under 2012 samt att de mobila anknytningarna gått från till vilket betyder att det är färre medarbetare som kan använda tjänsterna. Arbetsförmedlingen deltar även i Trafikverkets REMM - Resfria möten i myndigheter. REMM ska samordna arbetet inom ett antal av regeringen utvalda myndigheter i arbetet att bli bättre på att byta vanliga möten inom och mellan myndigheterna mot resfria möten. Arbetsförmedlingen har valt att delta på eget initiativ.

16 Sida: 16 av 26 Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter Antal årsarbetskrafter: Antal kvadratmeter lokalyta: Tjänsteresor och övriga transporter Utsläpp av koldioxid Kg CO 2 Totalt Kg CO 2/årsarbetskraft Flygresor under 50 mil Bilresor Tågresor 323,00 460,00 398,00 0,028 0,040 0,037 Bussresor ,65 1,36 1,16 Maskiner och övriga fordon Sammanlagt ovan Flygresor över 50 mil Beskrivning av insamlat resultat Utöver utsläppen från tjänsteresor, genererar verksamheten koldioxidutsläpp via förmedling av sökanderesor. De var 2013 på runt 831 ton koldioxid och har därmed ökat något jämfört mot Koldioxidutsläpp från tjänsteresor har minskat med totalt 7 % samt 8 % beräknat per årsarbetskraft jämfört mot 2012 och därmed har det interna målet med att minska utsläppen med 5 % kg koldioxid/årsarbetskraft jämfört mot 2012, uppnåtts. Några förklaringar till de minskade utsläppen kan vara att myndigheten haft en snävare budget 2013 jämfört mot 2012; ett av myndigheten största kostnadsställen för resor: utbildningsproduktion, anordnade färre interna utbildningar under året och därmed har resorna till och från dem minskat (- 31 %, bokningsvolym och kostnader, myndigheten som helhet - 15 %). De två stora satsningarna på distansmöten bör också ha lett till att en del av resorna ersatts med Video/Lyncmöten. Mest anmärkningsvärt är att

17 Sida: 17 av 26 resor med egen bil minskat (- 18 % resta km jämfört mot 2012). Detta beror främst på minskade medel och att man uppmanats använda modern mötesteknik. En del av resorna med egen bil torde ha ersatts med resor med tjänstebil. Ytterligare en anledning kan vara ändrade arbetssätt på kontoren som inneburit mer platsbundet arbete. De korta flygresorna har minskat med cirka en femtedel jämfört mot Utsläppen från alla transportslag har minskat, utom bussar, ägda och långtidshyrda tjänstebilar. Under andra halvåret 2012 köptes 33 tjänstebilar in. Därav de högre utsläppsvärdena för Leverantören för långtidshyrda tjänstebilar har bytts och därmed ersattes de flesta etanolmed dieselbilar. Schablonen för utsläpp per resta km har även räknats upp. Slutligen bör man vid jämförelsen beakta att 2012 var ett högintensivt år med många nyanställningar, utbildningsinsatser, externa uppdrag och nationella projekt och med ett bättre budgetläge. Statistik erhålls via Arbetsförmedlingens resebyrå Af Resor och ovan redovisade resor med taxi, buss, tåg och flyg avser resor bokade via resebyrån. Det kan således, främst för resor med taxi, och lokala stads och länsbussar förekomma resor som ej köps via Af Resor. Redovisningen av utsläpp från bussresor omfattar numer utsläpp från charterbussar som används vid olika tjänstevenemang. Sedan 2012 är det även möjligt att separera ut de resor som bokas genom SJ men som de facto är bussresor. Detta kan förklara att de redovisade utsläppen från bussresor ökat. För 2013 har Naturvårdsverket schablon för medelbil använts för beräkningen av koldioxidutsläppen för resor med egen bil. Sedan 1 oktober 2013 är det obligatoriskt att ange med vilket drivmedel bilen körs för att få bilersättning och därmed kommer siffrorna i 2014 års rapportering baseras på mer korrekta utsläppsiffror. Utsläppen för myndighetens långtidshyrda bilar beräknas med schablon i dagsläget. Under 2014 kommer istället mätarställningen avläsas vid däckbytet som genomförs två gånger under året och därmed kommer de siffrorna baseras på faktiska värden under Utsläppen från förmånsbilar beräknas från och med 2013 på faktiska värden och en noggrannare kvalitetssäkring som sållat bort vissa felkällor. Beräkningarna för utsläppen från flyg har även korrigerats och kvalitetssäkrats för Värt att notera är att fler transportslag följs upp, därmed har precisionen i rapporteringen ökat och antalet faktiska värden för utsläpp. Detta är givetvis eftersträvansvärt men kan ha till följd att vissa utsläpp tycks ha ökat, när det snarare är så att rapporteringen blivit mer korrekt.

18 Sida: 18 av 26 Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem: Samtliga resor förutom bilpool är framtagna genom ett eget uppföljningssystem. Leverantörsuppgifter: Statistiken för buss omfattar resor med flygbussar, charterbussarna och även bussarna som köps via SJ, samt regionalbussar. Avstånd och utsläpp per km och passagerare utgår från värden som erhållits från leverantör. Utsläpp från bilpool samt uppgifter från biluthyrare. Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller: Naturvårdsverkets schablonlista har använts vid beräkning av utsläppen från resor med egen bil och förmånsbilar. Uppgifter som tagits fram på annat sätt, nämligen: Utsläppsstatistik erhålls från Af Resor som bokar alla Arbetsförmedlingens tjänsteresor. Utsläppsvärden för flygresor och tåg erhålls direkt från bokningssystemet, i övrigt används utsläppsvärden baserat på genomsnittsvärden för respektive transportslag.

19 Sida: 19 av Energianvändning Energianvändning i lokaler kwh totalt Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt kwh/årsarbetskraft kwh/m Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt Energianvändning utanför lokaler kwh totalt El Normalårskorrigering Värmeförbrukningen är normalårskorrigerad.

20 Sida: 20 av 26 Förnybar energi Verksamhetsel 96 % 96 % 82 % Fastighetsel 82 % 72 % 87 % Värme 73 % 74 % 74 % Kyla 65 % 85 % 85 % Utanför lokaler % % % Totalt 81 % 79 % 82 % Beskrivning av insamlat resultat Under 2013 har en kvalitetssäkring och därmed en justering av data rörande verksamhetsel gjorts. Därmed har siffrorna även från tidigare år korrigerats. Arbetsförmedlingen har eget elavtal för verksamhetselen i ca 70 % sett till ytan av våra lokaler. Den totala verksamhetselanvändningen har minskat jämfört mot 2012, både på totalen, sett till årsarbetskraft men även till ytan. Utbytet av kontorsservrar beskrivet under IT för minskad energianvändning, är den aktivitet som har medfört störst energibesparingar under Förutom den egna andelen av verksamhetselen, finns det en stor svårighet att erhålla tillförlitlig statistik över energianvändningen. Energibesparande åtgärder som genomförs är därmed svåra att härleda tillbaka till faktiska förändringar i förbrukningssiffror kopplat till fastighetsel, värme och kyla framförallt. Vad gäller data från fastighetsägarna är det svårt att dra några slutsatser från detta då osäkerheten i underlaget är så pass stort. Med tanke på denna felmarginal tycks användningen, med avseende på fastighetsel och kyla, inte skilja sig inte nämnvärt åt från förra året. Värmen ska vara angiven som normalårskorrigerad men osäkerheten är mycket hög och därför är troligen det mildare vädret under 2013 den största anledningen till minskad värmeanvändning. Under 2014 kommer Arbetsförmedlingen teckna nytt verksamhetselavtal. Uppföljningen av faktisk användning i våra lokaler ska förbättras i samband med detta. Ett energieffektivisering samarbete med Försäkringskassan är även tänkt att påbörjas under Arbetsförmedlingen hade i december 2013, 335 förmedlingskontor och runt 100 övriga lokaler i hela Sverige och över 330 olika fastighetsägare. För att samla in

21 Sida: 21 av 26 energidata har en energienkät skickats ut, svarsfrekvensen låg på 64 %, vilket är i princip det samma som förra året. Det råder dock en stor säkerhet i denna energistatistik eftersom separat mätning för Arbetsförmedlingens lokaler sällan finns. Ofta har fastighetsägaren bara en elmätare per fastighet och vår andel av den totala energianvändningen anges i dessa fall via uppskattning och schablonberäkning. I enkäten har vi efterfrågat värmeanvändningen som normalårskorrigerad men det finns en osäkerhet i att de verkligen angivit användningen som sådan. Allt som oftast går inte heller kylan att separera från övrig elanvändning. Vidare har fastighetsägarna haft svårigheter i att ange andelen förnybar energi, vilket resulterar i att även denna siffra är baserad på viss uppskattning. Myndigheten har genom sitt samarbete i HyLok (Statliga Hyresgäster för energieffektivisering av Lokaler) utarbetat ett förslag för förbättrad statistikinsamling och vill återigen lyfta detta och hoppas det kommer antas de kommande åren, för att säkerställa kvaliteten i rapporteringen. Hur uppgifterna är framtagna Leverantörsuppgifter i kombination med uppskattning. Verksamhetsel: Faktiskt förbrukning av verksamhetsel från elleverantören. Uppräkning av denna förbrukningssiffra har skett för de lokaler där eget elavtal inte finns. Övrig energi: Information om övrig energi kommer från fastighetsägarna via en utskickad energienkät. Svarsfrekvens var ung 64 %, och uppräkning har skett utifrån medelenergianvändning/kvm.

22 Sida: 22 av Miljökrav i upphandling Antal upphandlingar med miljökrav Antal st Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 69 % 56 % 39 % Värde av upphandlingar med miljökrav Värde kr Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 77 % 79 % 43 % Beskrivning av insamlat resultat Andelen miljökrav sett till antal har ökat procentuellt 2013 jämfört mot 2012 från 56 % till 69 %. Myndigheten har därmed blivit bättre på att ha med miljökrav i fler upphandlingar. Värdet av dessa upphandlingar motsvarar inte samma procentökning, och sett till den så är procentsatsen i princip den samma som förra året. Tjänsteupphandlingar för arbetssökande utgör en stor del av totalt antal genomförda upphandlingar på Arbetsförmedlingen. I denna kategori, är antalet upphandlingar med miljökrav bättre än föregående år, en ökning från runt 69 % till 80% men förbättringspotential finns. Statistiken vore mer korrekt om hänsyn även togs till antal deltagare i utbildningarna, inte bara antal uppskattade upphandlingar. Omsättning för 2013 års upphandlingar är markant lägre än 2012, men de är helt i linje med förväntad förbrukning för Skillnaden beror främst på att det under 2012 gjordes framförallt tre större upphandlingar av tjänster för arbetssökande med ett totalt värde på 9 miljarder. För 2013 har endast en sådan större upphandling genomförts.

23 Sida: 23 av 26 Vad gäller tjänster för arbetssökande är det värt att notera att värdet för avtalen är beräknade på maxdeltagarantal på varje kurs och optioner, som i vissa fall sträcker sig i maximalt 4 år. Det är prognoser som ligger till grund för upphandlingarna, och det leder till att det faktiska utfallet kan komma att se annorlunda ut. Sammanställningen av statistiken sker till stor del manuellt eftersom det i upphandlingssystemet inte enkelt går att få fram upphandlingar med ställda miljökrav. Kvaliteten på de olika miljökraven och effekten av dessa, har inte granskats ingående. Detta är något som ska ses över under Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem

24 Sida: 24 av 26 Frivilliga frågor Frågor om policy Har myndigheten ett internt styrande dokument för IT och miljö? Ja som en del i Miljöpolicyn. Energianvändning för IT, IT-användning för resfria möten, Miljöhänsyn vid anskaffning av IT. Frågor om IT-anskaffning Andel IT-anskaffningar där miljökrav ställs av det totala antalet IT-anskaffningar per år Andel (%) % % % Värde (Skr) Skr Skr Skr Hur är dessa uppgifter framtagna? Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-anskaffningar? Vid till exempel PC utbytet och skrivarutbytet görs avrop enligt kammarkollegiet där bland annat energisparkrav och krav på ämnen i produkten ställts. Arbetsförmedlingen har inte ställt några egna miljökrav som går utanför kammarkollegiets upphandling. Hur är dessa uppgifter framtagna? En definition av vad som ska klassas som IT-anskaffning behöver först tas fram för att kunna göra en redovisning. Arbetsförmedling inväntar en sådan innan separat uppföljning görs.

25 Sida: 25 av 26 Frågor om energianvändning Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt och per årsarbetskraft uppdelat på kwh kwh/årsarbetskraft PC-arbetsplats Skrivare Servrar och Serverrum Hur är dessa uppgifter framtagna? Genomsnittsanvändningen baseras på faktisk mätning av bärbar PC i dagligt bruk, inte leverantörens siffror. Det som inkluderas i mätningen är bärbar PC i dockningsstation med tangentbord och mus samt skärmen. Beräkningen har gjorts på enheter som är i bruk. Frågor om resfria möten Antal resfria möten totalt och per årsarbetskraft Antal Antal/årsarbetskraft Resfria möten Hur är dessa uppgifter framtagna? Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter Beskriv insamlat resultat Vad gäller frågan rörande resfria möten är den i princip omöjlig för oss att svara på enligt den definitionen Naturvårdsverket använder: Resfria möten definieras här som tre eller fler deltagare, varav minst en på distans, via t.ex. webb eller video. De siffror vi angivit nu är en summering av videokonferensmöten (interna), Lyncmöten samt Telias konferensmöten. Vi kan inte med säkerhet säga att det deltagit tre eller fler personer på alla dessa möten. Det är trenden för distansmöten i sig som är intressant och kopplingen till utsläppen samt kostnader för tjänsteresor.

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012-02-22 2011-01-01 2011-12-31 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2012/040536 Datum: 2012-02-13 Återrapportering enligt

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Sida: 1 av 10 Dnr: Af-2011/044734 Datum: 2011-02-09 Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet Naturvårdsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsförmedlingen Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013-02-22 20120101-20121231 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/058648 Datum: 2013022 miljöledningsarbetet Arbetsförmedlingen

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014-02-19 ALL 2014/193 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Arbetsmiljöverket 2017-02-22 Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad?

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet 2013-02-19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Tillväxtverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Tillväxtverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Tillväxtverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet 2012-02-14 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Uppsala universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Stöd- och hjälptexter i webbformuläret för miljöledningsrapportering

Stöd- och hjälptexter i webbformuläret för miljöledningsrapportering 1(8) 2015-01-28 Stöd- och hjälptexter i webbformuläret för miljöledningsrapportering STARTSIDA Välkommen till Naturvårdsverkets rapporteringssystem för miljöledningsarbetet i statliga myndigheter år 2014!

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Göteborgs universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Göteborgs universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Stockholms konstnärliga högskola

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Stockholms konstnärliga högskola Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Stockholms konstnärliga högskola Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Nej 1. Är myndigheten miljöcertifierad?

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Göteborgs universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Göteborgs universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet 2013-02-04 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE MILJÖLEDNINGSSYSTEM M1 1171091 0110 Sida 1 av 8 dnr 1171091 RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE Syfte Syftet är att säkerställa att Högskolan i Borås miljöarbete följs upp och

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Redovisning av miljöledningsarbete Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Arbetsförmedlingen Organisationsnr: 202100-2114 sid 1 av 5 Denna rapportering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Uppsala universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Statens institutionsstyrelse, SiS, har till uppgift att

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014

Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014 Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014 1. Energi Mål för perioden 2011-2013 Högskolan i Borås ska i samarbete med fastighetsägare minska energianvändningen räknat per

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet 2013-02-14 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2014

Läkemedelsverkets miljöarbete 2014 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2014 Februari 2015 Dnr: 1.1-2015-004609 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009 SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle Handläggare, direktielefon Reidar Grundström, 011-19 1038 Datum 2010-02- 19 Ert datum Närings departe mentet Vår beteckning 09-02586 Er beteckning M20081482 1 /11 103

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Uppsala universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Högskolan i Halmstad

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Högskolan i Halmstad Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Högskolan i Halmstad Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2.

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 Februari 2013 Dnr 1.1-2014-000193 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Extern redovisning av miljöledningsarbetet vid Mälardalens högskola 2015

Extern redovisning av miljöledningsarbetet vid Mälardalens högskola 2015 2016-02-09 2016/0070 1 (1) Beslutande Rektor Handläggare Rebecka Malmgren Extern redovisning av miljöledningsarbetet vid Mälardalens högskola 2015 Beslut Rektor beslutar om extern redovisning av högskolans

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING dnr 55513 Sida 1 av 8 Institutioner och enheter ansvar för att i en treårig handlingsplan ta fram institutions/enhetsspecifika mål för perioden 2014201 samt att ta fram delmål och aktiviteter för resp.

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2010

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2010 Sida 1 av 11 KIs ledningssystem för miljö och hållbar utveckling Uppföljningen av KIs miljö- och hållbarhetsarbete under 2010 består av två delar; 1) Uppföljning av KIs handlingsplan 2010 2) Uppföljning

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING SYFTE Syftet med grönt hyresavtal är att genom samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst förbättra eller bibehålla lokalens miljöprestanda och bidra till

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av arbetet med miljöledning 2011

Sjöfartsverkets redovisning av arbetet med miljöledning 2011 (~) SJÖFARTSVERKET Avdelning Samhalle Handläggare, direkttelefon Reidar Grundström, 010 478 4906 Datum 2012-02-17 Ert datum Vår beteckning 12-01466-1 Er beteckning 1(1) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Rapport från Läkemedelsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Rapport från Läkemedelsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Rapport från Läkemedelsverket Dnr:1.1-2016-012055 Februari 2016 Citera gärna Läkemedelsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Miljöledningssystem/- arbete

Miljöledningssystem/- arbete UFV 2012/916 Miljöledningssystem/- arbete Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2012-10-03 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 3 Iakttagelser

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN 212 Skärmbild från utbildning i resfria möten 212-11-27 Denna redovisning ger en översikt över vad som har gjorts inom miljöarbetet under 212 och sammanfattar

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 vid Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 vid Göteborgs universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 vid Göteborgs universitet Utarbetad av Miljöchef 110214 Fastställd av Rektor 110221 Bakgrund Redovisningen av 2010 års miljöledningsarbete ska göras i enlighet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Borås 2013-02-22 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2010

Läkemedelsverkets miljöarbete 2010 Läkemedelsverkets miljöarbete 2010 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

INFÖR RAPPORTERINGEN AV 2015 ÅRS MILJÖLEDNINGSARBETE OCH ENERGIEFFEKTIVA INKÖP

INFÖR RAPPORTERINGEN AV 2015 ÅRS MILJÖLEDNINGSARBETE OCH ENERGIEFFEKTIVA INKÖP INFÖR RAPPORTERINGEN AV 2015 ÅRS MILJÖLEDNINGSARBETE OCH ENERGIEFFEKTIVA INKÖP Webbinarium 9 december Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-12-11 1 1. Syftet med webbinariet Informera

Läs mer

Tydliggöra BLR:s informationsresurser om hållbar utveckling i databaser, litteratur, länksamlingar etc. till studenter på alla nivåer på HB.

Tydliggöra BLR:s informationsresurser om hållbar utveckling i databaser, litteratur, länksamlingar etc. till studenter på alla nivåer på HB. Utbildning Högskolan i Borås ska integrera hållbar utveckling i utbildningen så att studenterna bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att sprida insikter och förhållningssätt i sina framtida

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi

Handlingsplan Miljöstrategi Styrande dokument Måldokument Handlingsplan Sida 1 (5) Handlingsplan Miljöstrategi 2016 2018 Styrande förutsättningar Landstingets miljöpolicy, landstingets miljöstrategi 2014 2020. Syfte Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Högskolan i Gävle 2017-02-17 HIG-STYR 2017/19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Högskolan i Gävle Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten

Läs mer

INFÖR RAPPORTERINGEN AV 2016 ÅRS MILJÖLEDNINGSARBETE

INFÖR RAPPORTERINGEN AV 2016 ÅRS MILJÖLEDNINGSARBETE INFÖR RAPPORTERINGEN AV 2016 ÅRS MILJÖLEDNINGSARBETE Webbinarium 12 december Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-12-14 1 Dagordning 1. Syfte och genomförande 2. Bakgrund till

Läs mer