Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

2 Sida: 2 av 28

3 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/ Datum: miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, 20, enligt formulär, bilaga 2. Denna rapport omfattar fem delar: en övergripande del om Arbetsförmedlingens arbete med miljöledningssystemet och sedan en uppföljning av miljöledningsarbetets effekter indelat i tre delar: tjänsteresor och transporter, energianvändningen och miljökrav i upphandling samt en sista del med frivilliga frågor kopplade till arbetet med Grönt IT. Till rapporten bifogas även rapporteringen enligt förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader, i form utav en Excel fil. Beslut i detta ärende har fattats av biträdande generaldirektör Clas Olsson. Ärendet har föredragits av Gun Lange. I den slutliga handläggningen har chefen för Förvaltningsavdelningen Karin Leth och chefen för avdelningen Infrastruktur Viktoria Byback deltagit. Clas Olsson Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör Gun Lange Miljöstrateg

4 Sida: 4 av 28

5 Sida: 5 av 28 Innehållsförteckning Sammanfattning... 7 Trenden för våra fem övergripande miljömål... 7 Inledning... 7 Del 1 Miljöledningssystemet... 8 Miljöcertifiering... 8 Miljöpolicy... 8 Miljöutredning... 9 Aktiviteter med betydande direkt och indirekt miljöpåverkan... 9 Interna miljömål... 9 Handlingsplan och åtgärder Måluppfyllelse...13 Kunskap och utbildning IT för minskad energianvändning IT för minskat antal tjänsteresor Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter Tjänsteresor och övriga transporter Beskrivning av insamlat resultat Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa Hur uppgifterna är framtagna Energianvändning Beskrivning av insamlat resultat...21 Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa...21 Hur uppgifterna är framtagna Miljökrav i upphandling Beskrivning av insamlat resultat Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa Hur uppgifterna är framtagna Frivilliga frågor Frågor om policy... 25

6 Sida: 6 av 28 Har myndigheten ett internt styrande dokument för IT och miljö? Frågor om resfria möten Hur är dessa uppgifter framtagna? Frågor om förklaring till resultatet Beskriv insamlat resultat Bilaga 1 - Förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader... 26

7 Sida: 7 av 28 Sammanfattning Sammanfattningsvis är trenden för måluppfyllelsen för myndighetens fem miljömål positiv, se bild nedan. Exempel på detta är att allt fler medarbetare har tagit del av miljöutbildningen, koldioxidutsläppen från tjänsteresorna minskar, och värdet på de miljöanpassade upphandlingarna ökar. Energianvändningen har ökat något under året, likaså utskrifterna och men samtidigt har en del aktiviteter genomförts under året som på sikt ska bidra till att nå dessa mål. Trenden för våra fem övergripande miljömål Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag. Växthusgasutsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska. Totala mängden avfall ska minska. Andelen källsorterat avfall ska öka. Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka. Energi- och resursanvändningen ska minska. Inledning Denna rapport följer strukturen och uppbyggnaden av Naturvårdsverkets webbformulär för återrapportering enligt 2009:907. Rapporteringen är fastlagd enligt förordningen och skall omfatta de i rapporten angivna delar och rubriker. Nytt för i år är att rapporteringen enligt förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader, också bifogats i webbrapporteringen i form utav en Excelfil samt som bilaga till denna rapport. Dessa frågor skiljer sig från ordinarie rapportering i 2009:907. Vi har inte haft möjlighet att ge ett fullständigt svar på rapporteringen gällande 2014:480, främst för att vi fortfarande arbetar med implementering men också på grund av tidsbrist då frågorna inkom i januari.

8 Sida: 8 av 28 Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Arbetsförmedlingen är inte miljöcertifierad enligt ISO eller EMAS. Miljöpolicy Miljöpolicyn antogs som en intern instruktion med Dnr: Af--2013/ och lyder: Arbetsförmedlingen ska minska sin samlade miljöbelastning genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete. Miljöledningsarbete ska vara en integrerad del av den övriga verksamheten och miljöhänsyn ska vägas in vid strategiska beslut. Arbetsförmedlingen ska verka för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan genom att: - sätta upp mål för miljöarbetet, vilka sedan följs upp med övrig verksamhetsuppföljning samt använda resultaten till ständiga förbättringar. - beakta miljökonsekvenser i samband med organisatoriska förändringar i verksamheten. - säkerställa att vi alltid följer den lagstiftning som vi berörs av. - arbetsgivaren ansvarar för att kontinuerligt informera och utbilda medarbetarna i miljöfrågor. Samtliga medarbetare ansvarar för att tillgodogöra sig tillgänglig miljökunskap och beakta miljöhänsyn i det dagliga arbetet. - ställa relevant energi, klimat och miljökrav vid upphandling av varor och tjänster samt integrera miljöhänsyn i arbetsmarknadsutbildningar. - utnyttja distansmöten samt beakta miljöpåverkan vid val av resandeform enligt mötesoch resepolicy. - aktivt arbeta för att minska verksamhetens energi- och resursanvändning samt mängden avfall. - använda miljöanpassade IT lösningar.

9 Sida: 9 av 28 Miljöutredning Arbetsförmedlingens miljöutredning uppdaterades Aktiviteter med betydande direkt och indirekt miljöpåverkan De betydande miljöaspekterna som har identifierats i miljöutredningen är följande: - Värmeenergi-, el- och vattenanvändning - Tjänsteresor och sökanderesor samt distansmöten -Brev- och varutransporter - Avfallshantering - Grön IT - Lokalvård och kemiska produkter - Medarbetarnas miljökompetens - Upphandling av varor och tjänster, inkl. programverksamhet - Förbrukning av kontorsmaterial, inventarier och elektronisk utrustning. Interna miljömål Arbetsförmedlingen har fem övergripande miljömål som bryts ner till detaljerade och mätbara mål. Nedan anges de övergripande och samt de detaljerade målen. De återfinns i myndighetens handlingsplan för miljöarbete år Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag. - Riktade utbildningar och informationsinsatser inom minst två miljöområden. - Samtliga medarbetare och nyanställda ska få information om Arbetsförmedlingens miljöarbete. - I alla arbetsmarknadsutbildningar ha miljökunskap som är relevant för utbildningen. 2. Växthusgasutsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska. - Koldioxidutsläpp från tjänsteresor ska minska med 10 % sett till kg koldioxid per årsarbetskraft under 2014 jämfört mot 2012.

10 Sida: 10 av 28 - En strategi för att minska växthusgasutsläppen från interna transporter ska tas fram. När tillförlitlig statistik finns att tillgå sätts mål på en procentuell minskning. 3. Totala mängden avfall ska minska. Andelen källsorterat avfall ska öka ska minst 50 % och 2014 minst 75 % av Arbetsförmedlingens kontor, där det är relevant, ha utrustning att källsortera förpackningar, tidningar/kataloger, kontorspapper, matavfall, (i de kommuner det är obligatoriskt) och vid behov batterier, glödlampor/lysrör, elavfall. Då tillförlitlig statistik finns sätts ett mål på en procentuell minskning av avfallet. 4. Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka ska samtliga upphandlingar och avrop med identifierad och betydande miljöpåverkan innehålla miljökrav. Beakta konsekvenser vid uppföljning av dessa ska samtliga upphandlingar och avrop innefatta miljökrav på minst basnivå och myndigheten alltid kunna välja de mest långtgående miljökraven ska alla upphandlingar föregås av anpassade kontrollfrågor som ligger till grund för en kvalitetssäkrad marknads- och behovsanalys. 5. Energi- och resursanvändningen ska minska - Den totala energianvändningen i Arbetsförmedlingens lokaler ska minska. När tillförlitlig statistik finns att tillgå sätts mål på en procentuell minskning. - Användning av verksamhetsel per årsarbetskraft (exklusive el i serverhallar) ska 2014 ha minskat med 10 % jämfört med Åtgärder för att sänka energianvändningen i serverhallarna ska genomföras kontinuerligt. När tillförlitlig statistik finns att tillgå sätts mål på en procentuell minskning. - Arbetsförmedlingens pappersförbrukning, inklusive kuvert, ska minska. - Användning av engångsmaterial (pappersmuggar, engångsbestick och papperstallrikar) ska enbart ske i undantagsfall.

11 Sida: 11 av 28 Handlingsplan och åtgärder Följande övergripande aktiviteter för att utveckla miljöledningssystemet har genomförts under året: - Under 2014 har styrkort miljö, ett internt mål kring tjänsteresor, följts upp och kommunicerats. - I anvisningarna till verksamhetsplaneringen anges att den ska omfatta aktiviteter som behövs på lokal nivå för att säkerställa att vi följer vår miljöpolicy och att vi når våra miljömål. Därmed följs dessa aktiviteter upp med övrig verksamhetsuppföljning. - Förberedelser inför ett konsultuppdrag rörande översyn av miljöledningssystemet. - Styrgrupp miljö med chefer från Förvaltningsavdelningen har bildats. 1. Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag. - Under året har ett informationsmaterial i form av två miljöfilmer producerats. - En utbildning för medlemmar i styrgrupp miljö har genomförts. - Vi har sedan juni 2011 en obligatorisk webbaserad miljöutbildning. - I alla nya upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar där det är relevant ska krav på miljöutbildning ställas. Miljöutbildningen ska omfatta miljökunskap ur ett samhälls- och yrkesperspektiv. Ett uppföljningsmöte för att säkerställa kravställningen har genomförts. 2. Växthusgasutsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska. - Under 2014 beslutades en ny mötes- och resepolicy där tonvikten ligger på valet av mötesform. Policyn understryker att den som kallar till möte har ett särskilt ansvar att värdera möjligheten till ett distansmöte. Den som blir kallad till ett möte uppmanas även i policyn att föreslå ett deltagande på distans. - Under året har distansmötesförvaltningen genomfört en rad olika aktiviteter. Se punkten IT för minskat antal tjänsteresor.

12 Sida: 12 av 28 - Utöver våra bemannade förmedlingskontor erbjuds service till medborgare via distansservicekontoren på 34 orter runt om i landet. - En pilot påbörjades under året med specialiststöd på distans där våra arbetsförmedlare samt arbetssökande erbjuds att komma i kontakt med specialister för arbetslivsinriktad rehabilitering via Lyncmöte. - Under året har vi utökat våra bilpooler med miljöbilar på 7 nya orter och det finns nu totalt 40 bilpooler med 173 bilar. - Ett förslag kring hur en transportstrategi metodiskt kan tas fram finns, men har inte tillämpats ännu. 3. Totala mängden avfall ska minska. Andelen källsorterat avfall ska öka. - Utöver att ett kontor som pilot börjat sortera matavfall och att några fler kontor har fått källsorteringsmöjligheter, har ingen större aktivitet inom området genomförts. 4. Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka. - I "Vägledning beställning och behovsspecificering" för upphandlarna så lyfts följande punkter: Vilka miljöaspekter behöver beaktas i upphandlingen. Vilka krav ska ställas. Finns vinningar och/eller möjligheter att fördjupa sig i miljöfrågor för den specifika anskaffningen. Ska krav ställas på leverantören och/eller produkten eller för utförande av tjänst. Detta för att säkerställa att man tillsammans med beställaren lyfter dessa frågor. - Vi har i vår gemensamma elupphandling med Försäkringskassan redan i marknadsanalysen arbetat systematiskt med miljö- och hållbarhetskrav. 5. Energi- och resursanvändningen ska minska. - En gemensam elupphandling med Försäkringskassan har genomförts som utökats till ett energisparprojekt. Till en början omfattar det en detaljerad nulägesanalys med målsättning att ta fram ett förslag för ett strategiskt energieffektiviseringsarbete. - Närvarostyrdbelysning har installerats på cirka 366 toaletter. -Statistikuppföljningsprogrammet för skrivarna har förbättrats och utökats för att även omfatta kundarbetsplatserna.

13 Sida: 13 av 28 -Våra kunder hänvisas i större utsträckning att använda sig av e-leg för att komma åt Mina sidor alternativt använda den elektroniska tjänsten Mina Meddelanden. Därmed kan mer av kommunikation skötas elektroniskt. Måluppfyllelse 1. Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag % av medarbetarna har genomfört miljöutbildningen Målet med information och utbildningsinsatser är nått då; en utbildningsinsats har gjorts under året för styrgrupp miljö och två miljöfilmer producerades med målgrupp alla medarbetare. Lanseringen av miljöfilmerna genomfördes januari 2015 på intranätet. - Det har under 2014 inte varit möjligt att få fram en kvalitetssäkrad siffra på % av utbildningarna där krav på miljöutbildning ställts, däremot så visar uppföljningen att det ställts krav på utbildning, men att skrivningarna och upplägget kan skilja sig åt. 2. Växthusgasutsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska. - Utsläppen från våra tjänsterresor minskade med 11 % sett till kg koldioxid per årsarbetskraft under 2014 jämfört mot Därmed nådde vi vårt interna mål. - Andelen distansmöten ökade med 129 % jämfört mot året innan. - Förutsatt att ett distansservicekontor innebär minskat resande för två medarbetare (1 resa/vecka, 42 veckor om året) kan en besparing på drygt 25 ton koldioxid genereras årligen. Detta gäller under förutsättning av alla skulle åkt bil istället från närmaste kontor till distansservicekontoret. - Strategin är inte framtagen och därmed har vi inte nått målet.

14 Sida: 14 av Totala mängden avfall ska minska. Andelen källsorterat avfall ska öka - Vi har inte nått de av oss utsatta målet. Källsorteringsmöjligheterna har bara ökat marginellt sedan Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka - Vi når det övergripande målet sett till kostnaderna då anskaffningarna med miljökrav motsvarar 98 % av värdet för alla anskaffningar vilket är en stor ökning från 77 % under Statistiken visar att det 2014 ställts miljökrav i något färre anskaffningar än året innan, 67 % jämfört mot 69 %. Däremot omfattar underlaget inte en analys av inom vilka områden kraven ställts samt vilken kvalité det varit på miljökraven. Delmålen vi satt upp har vi därmed inte nått. 5. Energi- och resursanvändningen ska minska - Vi kan inte ange någon måluppfyllelse för detta delmål. I dagsläget finns inte kvalitetssäkrat data för Arbetsförmedlingens samlade energianvändning förutom den egna andelen av verksamhetselen. Underlaget från energienkäten omfattar endast drygt 50 % av våra lokaler. Avseende underlag från fastighetsägarna är det svårt att dra några slutsatser då osäkerheten i underlaget är stor. - Statistiken vad gäller verksamhetselen har förbättras avsevärt det senaste året. Att jämföra data mot 2011 då underlaget inte var lika kvalitetssäkrat skulle bli missvisande. Det vi kan konstatera är att verksamhetselen ökat med 2 % sett på totalen och med 5 % sett till årsarbetskraft och är oförändrat sett till kwh/kvm jämfört mot Data från vår fastighetsvärd för serverhallen visar att energianvändningen minskat med 27 % under 2014 jämfört mot Delmålet är uppnått. - Antalet utskrifter har ökat något under 2014 mot 2013, från 51,3 miljoner sidor till 52 miljoner. Per årsarbetskraft motsvarar det nästan sidor/år under Ökningen åren mellan kan till viss del förklaras av bättre statistikunderlag vad gäller kopior. - Statistik kring engångsmaterial är svår att få fram då data kommer från olika leverantörer och i olika format. För 2014 kan vi därmed inte ange någon måluppfyllelse.

15 Sida: 15 av 28 Kunskap och utbildning Den viktigaste kanalen är den webbaserade miljöutbildningen som har marknadsförts på intranätet och är obligatorisk för alla medarbetare. Utbildningen är tydlig med vad man som medarbetare kan göra för att minska sin miljöpåverkan på arbetsplatsen men även utanför. Vidare har vi på intranät miljöinformation som kontinuerligt uppdateras med aktuell information. Under 2014 har ett informationsmaterial i form av två miljöfilmer arbetats fram. Filmerna kan användas vid arbetsplatsträffar och fokuserar på två av våra fem miljömål. Tillsammans med medarbetarnas egna idéer och förslag ska det vara ett konkret stöd i att öka kunskapen om miljöfrågor och att omsätta miljöarbetet i praktiken. Materialet är ett komplement till den webbaserade miljöutbildningen och lanserades på intranätet i januari IT för minskad energianvändning Under året har ett större antal servrar, både fysiska och virtuella avvecklats. De avvecklade komponenterna har bidragit till en minskad energianvändning på nära 27 % i serverhallarna jämfört mot året innan. IT för minskat antal tjänsteresor Arbetsförmedlingen har en distansmötesförvaltning som under 2014 genomfört: - En förstudie av hårdvara som gör det möjligt att genomföra distansmöten med flera personer i ordinarie konferens- och samtalsrum med Lync som plattform istället för video. Detta ökar möjligheten att använda distans- och videomöten då alla medarbetare har tillgång till Lync. - En förstudie av plattformsoberoende virtuella mötesrum för att på sikt kunna få en enhetlig distansmöteslösning. Därmed ska man kunna delta i distansmötet oavsett om man använder Lync, video, movi eller Skype. - En utvärdering av satsningen på videokonferensutrustningar i två marknadsområden som genomfördes under Syftet var att undersöka om detta kunde sänka resekostnader och i så fall på vilket sätt. Två marknadsområden med höga resekostnader,

16 Sida: 16 av 28 stor geografisk spridning i kontorsnät samt med få videoutrustningar ingick i satsningen. Utrullning skedde hösten 2013 och innefattade leverans/installation av teknik samt utbildning av lokala kontaktpersoner och områdets chefer. Effekterna och lärdomarna av satsningen blev : - Resekostnader minskar vid lyckad implementering av videokonferensutrustning. - Resekostnader kan till viss del sänkas, men vårt uppdrag innebär att vissa transporter inte kan, eller ska, bytas ut mot distansmöten, det gäller primärt bilresor. Däremot kan flyg och tåg mellan orter där huvudkontors- eller stödverksamhet är lokaliserad, samt intern utbildningsverksamhet vara ett fokusområde för en distansmötessatsning. - Relativt höga investerings och löpande kostnader för videokonferensutrustning gör att de i motsats till Lync inte är en givet ekonomiskt hållbar lösning inom Arbetsförmedlingens kärnverksamhet. Ett pilotprojekt påbörjades under året med specialiststöd på distans där våra arbetsförmedlare samt arbetssökande erbjuds att komma i kontakt med specialister för arbetslivsinriktad rehabilitering via digitala möten. Piloten ska vara klar till mitten av Målsättningen med verksamheten är att öka tillgängligheten och effektiviteten i samarbetet mellan specialister och arbetsförmedlare. Minskat antalet tjänsteresor för specialisterna är en direkt konsekvens av denna pilot. Verksamheten omfattar några kontor i marknadsområdena: Nordvästra Götaland, Södra Norrland och Norra Norrland. Sedan mitten av november 2013 har samtliga medarbetare inom myndigheten tillgång till en utökad variant av Lync som utöver chattfunktionen, dela filer och genomföra presentationer, möjliggör att ringa ljud och/eller videosamtal via datorn. Användningen har ökat drastiskt och under 2014 genomfördes över Lyncmöten. Även videkonferensmöten har ökat från runt stycken 2013 till över under året. Totalt sett har antalet distansmöten ökat med nästan 130 % från 2013 till Vi deltog under 2014 i REMM (Resfria möten i myndigheter)-projektet som drivs av trafikverket. Det är ett forum där deltagande myndigheter får tillfälle att dela erfarenheter och idéer kring distansmöten ur både tekniskt, metodmässigt och juridiskt perspektiv. Projektet avslutades med en slutkonferens där Arbetsförmedlingen deltog.

17 Sida: 17 av 28 Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter Antal årsarbetskrafter: (2014) (2013) Antal kvadratmeter lokalyta: (2014) (2013) 1. Tjänsteresor och övriga transporter Utsläpp av koldioxid Kg CO 2 Totalt Kg CO 2/årsarbetskraft Flygresor under 50 mil Bilresor Tågresor 105,00 323,00 460,00 0,009 0,028 0,040 Bussresor ,93 7,65 1,36 Maskiner och övriga fordon Sammanlagt ovan Flygresor över 50 mil Beskrivning av insamlat resultat Utöver utsläppen från tjänsteresor, genererar verksamheten koldioxidutsläpp via förmedling av sökanderesor. För 2014 motsvarar detta cirka 846 ton koldioxid och har därmed ökat något jämfört mot 2013 och Koldioxidutsläpp från tjänsteresor har minskat med totalt 11 % beräknat per årsarbetskraft jämfört mot Därmed har det interna målet med att minska utsläppen med 10 % sett till kg koldioxid/årsarbetskraft jämfört mot 2012, uppnåtts.

18 Sida: 18 av 28 I jämförelse mot 2013 är de totala utsläppen i princip oförändrade. Utsläppen från bilresor har minskat något under året men i rapporten visas en sammantagen siffra som egentligen består av utsläpp från resor med egen bil, taxi, hyrbilar, tjänstebil och bilpool. Inom den gruppen är ökningen av utsläpp störst vad gäller bilpool. Det handlar främst om en omfördelning, där resor med tjänstebil och hyrbilar minskat i motsvarande omfattning som bilpool ökat. De korta flygresorna tycks ha ökat något men här finns en viss osäkerhet i statistiken, se nedan. De långa flygresorna har däremot minskat något under året men sammantaget så är utsläppen för de långa och korta flygresorna ungefär de samma som De minskade utsläppen från bussresor beror de främst på att AF resor inte anordnade dessa till verksamhetsdagarna under Att utsläppen från tågresor minskat beror främst på att beräkningen av utsläppen från dieseltågen i södra Sverige justerats, se mer nedan. Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa Antalet flygresor under och över 50 mil utgår från flygavstånd mellan aktuella flygplatser. Flygresor som består av två eller flera delsträckor med byte räknas som en sammanhängande resa under förutsättning att hela resan är bokad på ett och samma bokningsnummer. Om resan, t.ex. Östersund-Malmö är bokad som två separata resor (Östersund-Stockholm samt Stockholm-Malmö) räknas detta som två enkelresor. Det innebär att vissa resor definieras fel avseende längre eller kortare än 50 mil. Miljövärden för tågresor utgår från data från boknings- och faktureringssystem samt värden tillhandahållna av leverantörer avseende olika tågtyper. Resor med Arlanda Express ingår i statistiken för tåg. Tågresor med Kustpilen får synnerligen stort genomslag avseende utsläpp av koldioxid. En resa med el-tåg genererar koldioxidutsläpp på 0,002 g/km/resenär. En resa med Kustpilens dieseldrivna tåg istället 11 g/km/resenär. Detta innebär att resor med Kustpilen står för mindre än 1 promille av rest sträcka med tåg men för 80 % av totala utsläppen av koldioxid för tågresor. Sedan slutet av 2013 finns ett krav i Arbetsförmedlingens Egenrapportering att ange vilket drivmedel bilen framförts med för att få ersättning. På grund av fel i data för 2014 hos leverantören har resor med egen bil ändå beräknats med schablon för Naturvårdsverkets medelbil. Denna schablon är från 2011 så koldioxidutsläppen från resor med egen bil kan därmed vara något högt räknade.

19 Sida: 19 av 28 Hur uppgifterna är framtagna Utsläppsstatistik erhålls från Af Resor som bokar alla Arbetsförmedlingens tjänsteresor. Utsläppsvärden för flygresor och tåg erhålls direkt från bokningssystemet, i övrigt används utsläppsvärden baserat på genomsnittsvärden för respektive transportslag. Arbetsförmedlingens Egenrapportering ger underlaget för resor med egen bil. Statistiken för buss omfattar resor med flygbussar, regionalbussar samt chartrade bussar. Avstånd och utsläpp per km och passagerare utgår från schablonvärden som erhållits från leverantör. Naturvårdsverkets schablonlista har använts vid beräkning av utsläppen från resor med egen bil. Leverantörsuppgifter: Utsläpp från bilpool samt uppgifter från biluthyrare. Statistik för taxi omfattar flygtaxi, tågtaxi samt fristående taxiresor och utgår från schablonvärden som erhållits från leverantör avseende avstånd och utsläpp. Värdet tar hänsyn till om resandet sker med delad eller egen taxi. Genom stickprov avseende körd sträcka definieras schablonvärde för hur långt en tjänstebil inom Af körs per månad. Data från faktureringssystemet visar hur många månader respektive tjänstebil varit i bruk. Utsläppsnivån utgår från en schablon för vanligast förekommande bilmodeller hos leverantören.

20 Sida: 20 av Energianvändning Energianvändning i lokaler kwh totalt Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt kwh/årsarbetskraft kwh/m Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt Normalårskorrigering Värmeförbrukningen är normalårskorrigerad. Förnybar energi Verksamhetsel 92 % 96 % 98 % Fastighetsel 87 % 82 % 72 % Värme 74 % 73 % 74 % Kyla 78 % 65 % 85 % Utanför lokaler % 0 % % Totalt 82 % 81 % 80 %

21 Sida: 21 av 28 Beskrivning av insamlat resultat Arbetsförmedlingen har eget elavtal med 100 % förnybar el för cirka 70 % av våra lokalers yta. Verksamhetselanvändningen har ökat något, både på totalen och sett till årsarbetskraft men är i princip oförändrad sett till kwh/kvm. Förutom den egna andelen av verksamhetsel, där vi har eget elavtal, finns det en stor svårighet att erhålla tillförlitlig statistik över energianvändningen. Energibesparande åtgärder som genomförs är därför svåra att härleda tillbaka till faktiska förändringar i förbrukningssiffror, framförallt kopplat till fastighetsel, värme och kyla. Vad gäller data från fastighetsägarna är det svårt att dra några slutsatser från detta då osäkerheten i underlagen är så pass stort. Med tanke på denna felmarginal tycks användningen, med avseende på värme och kyla, inte skilja sig nämnvärt åt från förra året. Värt att notera är att värmen ska vara angiven som normalårskorrigerad men osäkerheten är mycket hög. Någon förklaring till att fastighetselen tycks ha ökat under året har vi inte och det har via energienkäten till fastighetsägarna inte heller kommit fram några uppgifter som skulle kunna förklara detta. Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa Arbetsförmedlingen hade i december 2014, runt 301 förmedlingskontor, 34 distansservicekontor och runt 70 övriga lokaler i hela Sverige och över 330 olika fastighetsägare. För att samla in energidata har en energienkät skickats ut, svarsfrekvensen låg på ca 50 %, vilket är något lägre än förra året. Det råder en stor osäkerhet i denna energistatistik eftersom separat mätning för Arbetsförmedlingens lokaler sällan finns. Ofta har fastighetsägaren bara en elmätare per fastighet och vår andel av den totala energianvändningen anges i dessa fall via uppskattning och schablonberäkning. I enkäten har vi efterfrågat värmeanvändningen som normalårskorrigerad men vi vet inte säkert att de verkligen angivit användningen som sådan. Allt som oftast går inte heller kylan att separera från övrig elanvändning. Vidare har fastighetsägarna haft svårigheter i

22 Sida: 22 av 28 att ange andelen förnybar energi, vilket resulterar i att även denna siffra är baserad på uppskattning. Myndigheten har genom sitt samarbete i HyLok (Statliga Hyresgäster för energieffektivisering av Lokaler) utarbetat ett förslag för förbättrad statistikinsamling och vill återigen lyfta detta och hoppas att det kommer antas de kommande åren. Hur uppgifterna är framtagna Verksamhetsel: Faktiskt förbrukning av verksamhetsel från elleverantören. Uppräkning av denna förbrukningssiffra har skett för de lokaler där eget elavtal inte finns. Övrig energi: Information om övrig energi kommer från fastighetsägarna via en utskickad energienkät. Svarsfrekvens var ung 50 %, och uppräkning har skett utifrån medelenergianvändning/kvm.

23 Sida: 23 av Miljökrav i upphandling Antal upphandlingar med miljökrav Antal st Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 67 % 69 % 56 % Värde av upphandlingar med miljökrav Värde kr Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 98 % 77 % 79 % Beskrivning av insamlat resultat Antalet anskaffningar med miljökrav har procentuellt minskat marginellt 2014 jämfört med 2013 från 69 % till 67 %. Däremot har värdet av upphandlingar med miljökrav ökat markant från 77 % till 98 %. Vi kan därmed konstatera att de upphandlingar, där inte miljökrav ställts, i snitt är av mindre värde. Tjänsteupphandlingar för arbetssökande utgör en stor del av totalt antal genomförda upphandlingar på Arbetsförmedlingen. Osäkerhet finns om värdet av dessa upphandlingar då volymerna i upphandlingarna är uppskattade under avtalsperioden. Avtalsperioderna är i regel 2 år med möjlighet till förlängning på 2 gånger 12 månader. Det faktiska utfallet kan komma att se annorlunda ut och beror dels på politiska beslut och dels på mängden av anvisningar från lokala arbetsförmedlingskontor. I värdet ingår även en annonserad tjänst som upphandlas enligt tillämpning om lagen om valfrihetssystem (LOV). I denna har ett års uppskattat värde räknats med. Omsättning för 2014 års anskaffningar är lägre än tidigare år. Anledningen är att det under året inte gjorts någon upphandling av tjänst för arbetssökande som överstiger ett värde av 500 miljoner kronor förutom den LOV upphandlade tjänsten där värdet räknas till 650 miljoner kronor per år.