Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

2 Sida: 2 av 28

3 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/ Datum: miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, 20, enligt formulär, bilaga 2. Denna rapport omfattar fem delar: en övergripande del om Arbetsförmedlingens arbete med miljöledningssystemet och sedan en uppföljning av miljöledningsarbetets effekter indelat i tre delar: tjänsteresor och transporter, energianvändningen och miljökrav i upphandling samt en sista del med frivilliga frågor kopplade till arbetet med Grönt IT. Till rapporten bifogas även rapporteringen enligt förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader, i form utav en Excel fil. Beslut i detta ärende har fattats av biträdande generaldirektör Clas Olsson. Ärendet har föredragits av Gun Lange. I den slutliga handläggningen har chefen för Förvaltningsavdelningen Karin Leth och chefen för avdelningen Infrastruktur Viktoria Byback deltagit. Clas Olsson Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör Gun Lange Miljöstrateg

4 Sida: 4 av 28

5 Sida: 5 av 28 Innehållsförteckning Sammanfattning... 7 Trenden för våra fem övergripande miljömål... 7 Inledning... 7 Del 1 Miljöledningssystemet... 8 Miljöcertifiering... 8 Miljöpolicy... 8 Miljöutredning... 9 Aktiviteter med betydande direkt och indirekt miljöpåverkan... 9 Interna miljömål... 9 Handlingsplan och åtgärder Måluppfyllelse...13 Kunskap och utbildning IT för minskad energianvändning IT för minskat antal tjänsteresor Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter Tjänsteresor och övriga transporter Beskrivning av insamlat resultat Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa Hur uppgifterna är framtagna Energianvändning Beskrivning av insamlat resultat...21 Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa...21 Hur uppgifterna är framtagna Miljökrav i upphandling Beskrivning av insamlat resultat Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa Hur uppgifterna är framtagna Frivilliga frågor Frågor om policy... 25

6 Sida: 6 av 28 Har myndigheten ett internt styrande dokument för IT och miljö? Frågor om resfria möten Hur är dessa uppgifter framtagna? Frågor om förklaring till resultatet Beskriv insamlat resultat Bilaga 1 - Förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader... 26

7 Sida: 7 av 28 Sammanfattning Sammanfattningsvis är trenden för måluppfyllelsen för myndighetens fem miljömål positiv, se bild nedan. Exempel på detta är att allt fler medarbetare har tagit del av miljöutbildningen, koldioxidutsläppen från tjänsteresorna minskar, och värdet på de miljöanpassade upphandlingarna ökar. Energianvändningen har ökat något under året, likaså utskrifterna och men samtidigt har en del aktiviteter genomförts under året som på sikt ska bidra till att nå dessa mål. Trenden för våra fem övergripande miljömål Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag. Växthusgasutsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska. Totala mängden avfall ska minska. Andelen källsorterat avfall ska öka. Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka. Energi- och resursanvändningen ska minska. Inledning Denna rapport följer strukturen och uppbyggnaden av Naturvårdsverkets webbformulär för återrapportering enligt 2009:907. Rapporteringen är fastlagd enligt förordningen och skall omfatta de i rapporten angivna delar och rubriker. Nytt för i år är att rapporteringen enligt förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader, också bifogats i webbrapporteringen i form utav en Excelfil samt som bilaga till denna rapport. Dessa frågor skiljer sig från ordinarie rapportering i 2009:907. Vi har inte haft möjlighet att ge ett fullständigt svar på rapporteringen gällande 2014:480, främst för att vi fortfarande arbetar med implementering men också på grund av tidsbrist då frågorna inkom i januari.

8 Sida: 8 av 28 Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Arbetsförmedlingen är inte miljöcertifierad enligt ISO eller EMAS. Miljöpolicy Miljöpolicyn antogs som en intern instruktion med Dnr: Af--2013/ och lyder: Arbetsförmedlingen ska minska sin samlade miljöbelastning genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete. Miljöledningsarbete ska vara en integrerad del av den övriga verksamheten och miljöhänsyn ska vägas in vid strategiska beslut. Arbetsförmedlingen ska verka för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan genom att: - sätta upp mål för miljöarbetet, vilka sedan följs upp med övrig verksamhetsuppföljning samt använda resultaten till ständiga förbättringar. - beakta miljökonsekvenser i samband med organisatoriska förändringar i verksamheten. - säkerställa att vi alltid följer den lagstiftning som vi berörs av. - arbetsgivaren ansvarar för att kontinuerligt informera och utbilda medarbetarna i miljöfrågor. Samtliga medarbetare ansvarar för att tillgodogöra sig tillgänglig miljökunskap och beakta miljöhänsyn i det dagliga arbetet. - ställa relevant energi, klimat och miljökrav vid upphandling av varor och tjänster samt integrera miljöhänsyn i arbetsmarknadsutbildningar. - utnyttja distansmöten samt beakta miljöpåverkan vid val av resandeform enligt mötesoch resepolicy. - aktivt arbeta för att minska verksamhetens energi- och resursanvändning samt mängden avfall. - använda miljöanpassade IT lösningar.

9 Sida: 9 av 28 Miljöutredning Arbetsförmedlingens miljöutredning uppdaterades Aktiviteter med betydande direkt och indirekt miljöpåverkan De betydande miljöaspekterna som har identifierats i miljöutredningen är följande: - Värmeenergi-, el- och vattenanvändning - Tjänsteresor och sökanderesor samt distansmöten -Brev- och varutransporter - Avfallshantering - Grön IT - Lokalvård och kemiska produkter - Medarbetarnas miljökompetens - Upphandling av varor och tjänster, inkl. programverksamhet - Förbrukning av kontorsmaterial, inventarier och elektronisk utrustning. Interna miljömål Arbetsförmedlingen har fem övergripande miljömål som bryts ner till detaljerade och mätbara mål. Nedan anges de övergripande och samt de detaljerade målen. De återfinns i myndighetens handlingsplan för miljöarbete år Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag. - Riktade utbildningar och informationsinsatser inom minst två miljöområden. - Samtliga medarbetare och nyanställda ska få information om Arbetsförmedlingens miljöarbete. - I alla arbetsmarknadsutbildningar ha miljökunskap som är relevant för utbildningen. 2. Växthusgasutsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska. - Koldioxidutsläpp från tjänsteresor ska minska med 10 % sett till kg koldioxid per årsarbetskraft under 2014 jämfört mot 2012.

10 Sida: 10 av 28 - En strategi för att minska växthusgasutsläppen från interna transporter ska tas fram. När tillförlitlig statistik finns att tillgå sätts mål på en procentuell minskning. 3. Totala mängden avfall ska minska. Andelen källsorterat avfall ska öka ska minst 50 % och 2014 minst 75 % av Arbetsförmedlingens kontor, där det är relevant, ha utrustning att källsortera förpackningar, tidningar/kataloger, kontorspapper, matavfall, (i de kommuner det är obligatoriskt) och vid behov batterier, glödlampor/lysrör, elavfall. Då tillförlitlig statistik finns sätts ett mål på en procentuell minskning av avfallet. 4. Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka ska samtliga upphandlingar och avrop med identifierad och betydande miljöpåverkan innehålla miljökrav. Beakta konsekvenser vid uppföljning av dessa ska samtliga upphandlingar och avrop innefatta miljökrav på minst basnivå och myndigheten alltid kunna välja de mest långtgående miljökraven ska alla upphandlingar föregås av anpassade kontrollfrågor som ligger till grund för en kvalitetssäkrad marknads- och behovsanalys. 5. Energi- och resursanvändningen ska minska - Den totala energianvändningen i Arbetsförmedlingens lokaler ska minska. När tillförlitlig statistik finns att tillgå sätts mål på en procentuell minskning. - Användning av verksamhetsel per årsarbetskraft (exklusive el i serverhallar) ska 2014 ha minskat med 10 % jämfört med Åtgärder för att sänka energianvändningen i serverhallarna ska genomföras kontinuerligt. När tillförlitlig statistik finns att tillgå sätts mål på en procentuell minskning. - Arbetsförmedlingens pappersförbrukning, inklusive kuvert, ska minska. - Användning av engångsmaterial (pappersmuggar, engångsbestick och papperstallrikar) ska enbart ske i undantagsfall.

11 Sida: 11 av 28 Handlingsplan och åtgärder Följande övergripande aktiviteter för att utveckla miljöledningssystemet har genomförts under året: - Under 2014 har styrkort miljö, ett internt mål kring tjänsteresor, följts upp och kommunicerats. - I anvisningarna till verksamhetsplaneringen anges att den ska omfatta aktiviteter som behövs på lokal nivå för att säkerställa att vi följer vår miljöpolicy och att vi når våra miljömål. Därmed följs dessa aktiviteter upp med övrig verksamhetsuppföljning. - Förberedelser inför ett konsultuppdrag rörande översyn av miljöledningssystemet. - Styrgrupp miljö med chefer från Förvaltningsavdelningen har bildats. 1. Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag. - Under året har ett informationsmaterial i form av två miljöfilmer producerats. - En utbildning för medlemmar i styrgrupp miljö har genomförts. - Vi har sedan juni 2011 en obligatorisk webbaserad miljöutbildning. - I alla nya upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar där det är relevant ska krav på miljöutbildning ställas. Miljöutbildningen ska omfatta miljökunskap ur ett samhälls- och yrkesperspektiv. Ett uppföljningsmöte för att säkerställa kravställningen har genomförts. 2. Växthusgasutsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska. - Under 2014 beslutades en ny mötes- och resepolicy där tonvikten ligger på valet av mötesform. Policyn understryker att den som kallar till möte har ett särskilt ansvar att värdera möjligheten till ett distansmöte. Den som blir kallad till ett möte uppmanas även i policyn att föreslå ett deltagande på distans. - Under året har distansmötesförvaltningen genomfört en rad olika aktiviteter. Se punkten IT för minskat antal tjänsteresor.

12 Sida: 12 av 28 - Utöver våra bemannade förmedlingskontor erbjuds service till medborgare via distansservicekontoren på 34 orter runt om i landet. - En pilot påbörjades under året med specialiststöd på distans där våra arbetsförmedlare samt arbetssökande erbjuds att komma i kontakt med specialister för arbetslivsinriktad rehabilitering via Lyncmöte. - Under året har vi utökat våra bilpooler med miljöbilar på 7 nya orter och det finns nu totalt 40 bilpooler med 173 bilar. - Ett förslag kring hur en transportstrategi metodiskt kan tas fram finns, men har inte tillämpats ännu. 3. Totala mängden avfall ska minska. Andelen källsorterat avfall ska öka. - Utöver att ett kontor som pilot börjat sortera matavfall och att några fler kontor har fått källsorteringsmöjligheter, har ingen större aktivitet inom området genomförts. 4. Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka. - I "Vägledning beställning och behovsspecificering" för upphandlarna så lyfts följande punkter: Vilka miljöaspekter behöver beaktas i upphandlingen. Vilka krav ska ställas. Finns vinningar och/eller möjligheter att fördjupa sig i miljöfrågor för den specifika anskaffningen. Ska krav ställas på leverantören och/eller produkten eller för utförande av tjänst. Detta för att säkerställa att man tillsammans med beställaren lyfter dessa frågor. - Vi har i vår gemensamma elupphandling med Försäkringskassan redan i marknadsanalysen arbetat systematiskt med miljö- och hållbarhetskrav. 5. Energi- och resursanvändningen ska minska. - En gemensam elupphandling med Försäkringskassan har genomförts som utökats till ett energisparprojekt. Till en början omfattar det en detaljerad nulägesanalys med målsättning att ta fram ett förslag för ett strategiskt energieffektiviseringsarbete. - Närvarostyrdbelysning har installerats på cirka 366 toaletter. -Statistikuppföljningsprogrammet för skrivarna har förbättrats och utökats för att även omfatta kundarbetsplatserna.

13 Sida: 13 av 28 -Våra kunder hänvisas i större utsträckning att använda sig av e-leg för att komma åt Mina sidor alternativt använda den elektroniska tjänsten Mina Meddelanden. Därmed kan mer av kommunikation skötas elektroniskt. Måluppfyllelse 1. Arbetsförmedlingen ska sprida miljökunskap, både internt och externt, inom ramen för vårt uppdrag % av medarbetarna har genomfört miljöutbildningen Målet med information och utbildningsinsatser är nått då; en utbildningsinsats har gjorts under året för styrgrupp miljö och två miljöfilmer producerades med målgrupp alla medarbetare. Lanseringen av miljöfilmerna genomfördes januari 2015 på intranätet. - Det har under 2014 inte varit möjligt att få fram en kvalitetssäkrad siffra på % av utbildningarna där krav på miljöutbildning ställts, däremot så visar uppföljningen att det ställts krav på utbildning, men att skrivningarna och upplägget kan skilja sig åt. 2. Växthusgasutsläpp till luft från Arbetsförmedlingens totala verksamhet ska minska. - Utsläppen från våra tjänsterresor minskade med 11 % sett till kg koldioxid per årsarbetskraft under 2014 jämfört mot Därmed nådde vi vårt interna mål. - Andelen distansmöten ökade med 129 % jämfört mot året innan. - Förutsatt att ett distansservicekontor innebär minskat resande för två medarbetare (1 resa/vecka, 42 veckor om året) kan en besparing på drygt 25 ton koldioxid genereras årligen. Detta gäller under förutsättning av alla skulle åkt bil istället från närmaste kontor till distansservicekontoret. - Strategin är inte framtagen och därmed har vi inte nått målet.

14 Sida: 14 av Totala mängden avfall ska minska. Andelen källsorterat avfall ska öka - Vi har inte nått de av oss utsatta målet. Källsorteringsmöjligheterna har bara ökat marginellt sedan Andelen miljöanpassade upphandlingar och avrop ska öka - Vi når det övergripande målet sett till kostnaderna då anskaffningarna med miljökrav motsvarar 98 % av värdet för alla anskaffningar vilket är en stor ökning från 77 % under Statistiken visar att det 2014 ställts miljökrav i något färre anskaffningar än året innan, 67 % jämfört mot 69 %. Däremot omfattar underlaget inte en analys av inom vilka områden kraven ställts samt vilken kvalité det varit på miljökraven. Delmålen vi satt upp har vi därmed inte nått. 5. Energi- och resursanvändningen ska minska - Vi kan inte ange någon måluppfyllelse för detta delmål. I dagsläget finns inte kvalitetssäkrat data för Arbetsförmedlingens samlade energianvändning förutom den egna andelen av verksamhetselen. Underlaget från energienkäten omfattar endast drygt 50 % av våra lokaler. Avseende underlag från fastighetsägarna är det svårt att dra några slutsatser då osäkerheten i underlaget är stor. - Statistiken vad gäller verksamhetselen har förbättras avsevärt det senaste året. Att jämföra data mot 2011 då underlaget inte var lika kvalitetssäkrat skulle bli missvisande. Det vi kan konstatera är att verksamhetselen ökat med 2 % sett på totalen och med 5 % sett till årsarbetskraft och är oförändrat sett till kwh/kvm jämfört mot Data från vår fastighetsvärd för serverhallen visar att energianvändningen minskat med 27 % under 2014 jämfört mot Delmålet är uppnått. - Antalet utskrifter har ökat något under 2014 mot 2013, från 51,3 miljoner sidor till 52 miljoner. Per årsarbetskraft motsvarar det nästan sidor/år under Ökningen åren mellan kan till viss del förklaras av bättre statistikunderlag vad gäller kopior. - Statistik kring engångsmaterial är svår att få fram då data kommer från olika leverantörer och i olika format. För 2014 kan vi därmed inte ange någon måluppfyllelse.

15 Sida: 15 av 28 Kunskap och utbildning Den viktigaste kanalen är den webbaserade miljöutbildningen som har marknadsförts på intranätet och är obligatorisk för alla medarbetare. Utbildningen är tydlig med vad man som medarbetare kan göra för att minska sin miljöpåverkan på arbetsplatsen men även utanför. Vidare har vi på intranät miljöinformation som kontinuerligt uppdateras med aktuell information. Under 2014 har ett informationsmaterial i form av två miljöfilmer arbetats fram. Filmerna kan användas vid arbetsplatsträffar och fokuserar på två av våra fem miljömål. Tillsammans med medarbetarnas egna idéer och förslag ska det vara ett konkret stöd i att öka kunskapen om miljöfrågor och att omsätta miljöarbetet i praktiken. Materialet är ett komplement till den webbaserade miljöutbildningen och lanserades på intranätet i januari IT för minskad energianvändning Under året har ett större antal servrar, både fysiska och virtuella avvecklats. De avvecklade komponenterna har bidragit till en minskad energianvändning på nära 27 % i serverhallarna jämfört mot året innan. IT för minskat antal tjänsteresor Arbetsförmedlingen har en distansmötesförvaltning som under 2014 genomfört: - En förstudie av hårdvara som gör det möjligt att genomföra distansmöten med flera personer i ordinarie konferens- och samtalsrum med Lync som plattform istället för video. Detta ökar möjligheten att använda distans- och videomöten då alla medarbetare har tillgång till Lync. - En förstudie av plattformsoberoende virtuella mötesrum för att på sikt kunna få en enhetlig distansmöteslösning. Därmed ska man kunna delta i distansmötet oavsett om man använder Lync, video, movi eller Skype. - En utvärdering av satsningen på videokonferensutrustningar i två marknadsområden som genomfördes under Syftet var att undersöka om detta kunde sänka resekostnader och i så fall på vilket sätt. Två marknadsområden med höga resekostnader,

16 Sida: 16 av 28 stor geografisk spridning i kontorsnät samt med få videoutrustningar ingick i satsningen. Utrullning skedde hösten 2013 och innefattade leverans/installation av teknik samt utbildning av lokala kontaktpersoner och områdets chefer. Effekterna och lärdomarna av satsningen blev : - Resekostnader minskar vid lyckad implementering av videokonferensutrustning. - Resekostnader kan till viss del sänkas, men vårt uppdrag innebär att vissa transporter inte kan, eller ska, bytas ut mot distansmöten, det gäller primärt bilresor. Däremot kan flyg och tåg mellan orter där huvudkontors- eller stödverksamhet är lokaliserad, samt intern utbildningsverksamhet vara ett fokusområde för en distansmötessatsning. - Relativt höga investerings och löpande kostnader för videokonferensutrustning gör att de i motsats till Lync inte är en givet ekonomiskt hållbar lösning inom Arbetsförmedlingens kärnverksamhet. Ett pilotprojekt påbörjades under året med specialiststöd på distans där våra arbetsförmedlare samt arbetssökande erbjuds att komma i kontakt med specialister för arbetslivsinriktad rehabilitering via digitala möten. Piloten ska vara klar till mitten av Målsättningen med verksamheten är att öka tillgängligheten och effektiviteten i samarbetet mellan specialister och arbetsförmedlare. Minskat antalet tjänsteresor för specialisterna är en direkt konsekvens av denna pilot. Verksamheten omfattar några kontor i marknadsområdena: Nordvästra Götaland, Södra Norrland och Norra Norrland. Sedan mitten av november 2013 har samtliga medarbetare inom myndigheten tillgång till en utökad variant av Lync som utöver chattfunktionen, dela filer och genomföra presentationer, möjliggör att ringa ljud och/eller videosamtal via datorn. Användningen har ökat drastiskt och under 2014 genomfördes över Lyncmöten. Även videkonferensmöten har ökat från runt stycken 2013 till över under året. Totalt sett har antalet distansmöten ökat med nästan 130 % från 2013 till Vi deltog under 2014 i REMM (Resfria möten i myndigheter)-projektet som drivs av trafikverket. Det är ett forum där deltagande myndigheter får tillfälle att dela erfarenheter och idéer kring distansmöten ur både tekniskt, metodmässigt och juridiskt perspektiv. Projektet avslutades med en slutkonferens där Arbetsförmedlingen deltog.

17 Sida: 17 av 28 Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter Antal årsarbetskrafter: (2014) (2013) Antal kvadratmeter lokalyta: (2014) (2013) 1. Tjänsteresor och övriga transporter Utsläpp av koldioxid Kg CO 2 Totalt Kg CO 2/årsarbetskraft Flygresor under 50 mil Bilresor Tågresor 105,00 323,00 460,00 0,009 0,028 0,040 Bussresor ,93 7,65 1,36 Maskiner och övriga fordon Sammanlagt ovan Flygresor över 50 mil Beskrivning av insamlat resultat Utöver utsläppen från tjänsteresor, genererar verksamheten koldioxidutsläpp via förmedling av sökanderesor. För 2014 motsvarar detta cirka 846 ton koldioxid och har därmed ökat något jämfört mot 2013 och Koldioxidutsläpp från tjänsteresor har minskat med totalt 11 % beräknat per årsarbetskraft jämfört mot Därmed har det interna målet med att minska utsläppen med 10 % sett till kg koldioxid/årsarbetskraft jämfört mot 2012, uppnåtts.

18 Sida: 18 av 28 I jämförelse mot 2013 är de totala utsläppen i princip oförändrade. Utsläppen från bilresor har minskat något under året men i rapporten visas en sammantagen siffra som egentligen består av utsläpp från resor med egen bil, taxi, hyrbilar, tjänstebil och bilpool. Inom den gruppen är ökningen av utsläpp störst vad gäller bilpool. Det handlar främst om en omfördelning, där resor med tjänstebil och hyrbilar minskat i motsvarande omfattning som bilpool ökat. De korta flygresorna tycks ha ökat något men här finns en viss osäkerhet i statistiken, se nedan. De långa flygresorna har däremot minskat något under året men sammantaget så är utsläppen för de långa och korta flygresorna ungefär de samma som De minskade utsläppen från bussresor beror de främst på att AF resor inte anordnade dessa till verksamhetsdagarna under Att utsläppen från tågresor minskat beror främst på att beräkningen av utsläppen från dieseltågen i södra Sverige justerats, se mer nedan. Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa Antalet flygresor under och över 50 mil utgår från flygavstånd mellan aktuella flygplatser. Flygresor som består av två eller flera delsträckor med byte räknas som en sammanhängande resa under förutsättning att hela resan är bokad på ett och samma bokningsnummer. Om resan, t.ex. Östersund-Malmö är bokad som två separata resor (Östersund-Stockholm samt Stockholm-Malmö) räknas detta som två enkelresor. Det innebär att vissa resor definieras fel avseende längre eller kortare än 50 mil. Miljövärden för tågresor utgår från data från boknings- och faktureringssystem samt värden tillhandahållna av leverantörer avseende olika tågtyper. Resor med Arlanda Express ingår i statistiken för tåg. Tågresor med Kustpilen får synnerligen stort genomslag avseende utsläpp av koldioxid. En resa med el-tåg genererar koldioxidutsläpp på 0,002 g/km/resenär. En resa med Kustpilens dieseldrivna tåg istället 11 g/km/resenär. Detta innebär att resor med Kustpilen står för mindre än 1 promille av rest sträcka med tåg men för 80 % av totala utsläppen av koldioxid för tågresor. Sedan slutet av 2013 finns ett krav i Arbetsförmedlingens Egenrapportering att ange vilket drivmedel bilen framförts med för att få ersättning. På grund av fel i data för 2014 hos leverantören har resor med egen bil ändå beräknats med schablon för Naturvårdsverkets medelbil. Denna schablon är från 2011 så koldioxidutsläppen från resor med egen bil kan därmed vara något högt räknade.

19 Sida: 19 av 28 Hur uppgifterna är framtagna Utsläppsstatistik erhålls från Af Resor som bokar alla Arbetsförmedlingens tjänsteresor. Utsläppsvärden för flygresor och tåg erhålls direkt från bokningssystemet, i övrigt används utsläppsvärden baserat på genomsnittsvärden för respektive transportslag. Arbetsförmedlingens Egenrapportering ger underlaget för resor med egen bil. Statistiken för buss omfattar resor med flygbussar, regionalbussar samt chartrade bussar. Avstånd och utsläpp per km och passagerare utgår från schablonvärden som erhållits från leverantör. Naturvårdsverkets schablonlista har använts vid beräkning av utsläppen från resor med egen bil. Leverantörsuppgifter: Utsläpp från bilpool samt uppgifter från biluthyrare. Statistik för taxi omfattar flygtaxi, tågtaxi samt fristående taxiresor och utgår från schablonvärden som erhållits från leverantör avseende avstånd och utsläpp. Värdet tar hänsyn till om resandet sker med delad eller egen taxi. Genom stickprov avseende körd sträcka definieras schablonvärde för hur långt en tjänstebil inom Af körs per månad. Data från faktureringssystemet visar hur många månader respektive tjänstebil varit i bruk. Utsläppsnivån utgår från en schablon för vanligast förekommande bilmodeller hos leverantören.

20 Sida: 20 av Energianvändning Energianvändning i lokaler kwh totalt Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt kwh/årsarbetskraft kwh/m Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt Normalårskorrigering Värmeförbrukningen är normalårskorrigerad. Förnybar energi Verksamhetsel 92 % 96 % 98 % Fastighetsel 87 % 82 % 72 % Värme 74 % 73 % 74 % Kyla 78 % 65 % 85 % Utanför lokaler % 0 % % Totalt 82 % 81 % 80 %

21 Sida: 21 av 28 Beskrivning av insamlat resultat Arbetsförmedlingen har eget elavtal med 100 % förnybar el för cirka 70 % av våra lokalers yta. Verksamhetselanvändningen har ökat något, både på totalen och sett till årsarbetskraft men är i princip oförändrad sett till kwh/kvm. Förutom den egna andelen av verksamhetsel, där vi har eget elavtal, finns det en stor svårighet att erhålla tillförlitlig statistik över energianvändningen. Energibesparande åtgärder som genomförs är därför svåra att härleda tillbaka till faktiska förändringar i förbrukningssiffror, framförallt kopplat till fastighetsel, värme och kyla. Vad gäller data från fastighetsägarna är det svårt att dra några slutsatser från detta då osäkerheten i underlagen är så pass stort. Med tanke på denna felmarginal tycks användningen, med avseende på värme och kyla, inte skilja sig nämnvärt åt från förra året. Värt att notera är att värmen ska vara angiven som normalårskorrigerad men osäkerheten är mycket hög. Någon förklaring till att fastighetselen tycks ha ökat under året har vi inte och det har via energienkäten till fastighetsägarna inte heller kommit fram några uppgifter som skulle kunna förklara detta. Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa Arbetsförmedlingen hade i december 2014, runt 301 förmedlingskontor, 34 distansservicekontor och runt 70 övriga lokaler i hela Sverige och över 330 olika fastighetsägare. För att samla in energidata har en energienkät skickats ut, svarsfrekvensen låg på ca 50 %, vilket är något lägre än förra året. Det råder en stor osäkerhet i denna energistatistik eftersom separat mätning för Arbetsförmedlingens lokaler sällan finns. Ofta har fastighetsägaren bara en elmätare per fastighet och vår andel av den totala energianvändningen anges i dessa fall via uppskattning och schablonberäkning. I enkäten har vi efterfrågat värmeanvändningen som normalårskorrigerad men vi vet inte säkert att de verkligen angivit användningen som sådan. Allt som oftast går inte heller kylan att separera från övrig elanvändning. Vidare har fastighetsägarna haft svårigheter i

22 Sida: 22 av 28 att ange andelen förnybar energi, vilket resulterar i att även denna siffra är baserad på uppskattning. Myndigheten har genom sitt samarbete i HyLok (Statliga Hyresgäster för energieffektivisering av Lokaler) utarbetat ett förslag för förbättrad statistikinsamling och vill återigen lyfta detta och hoppas att det kommer antas de kommande åren. Hur uppgifterna är framtagna Verksamhetsel: Faktiskt förbrukning av verksamhetsel från elleverantören. Uppräkning av denna förbrukningssiffra har skett för de lokaler där eget elavtal inte finns. Övrig energi: Information om övrig energi kommer från fastighetsägarna via en utskickad energienkät. Svarsfrekvens var ung 50 %, och uppräkning har skett utifrån medelenergianvändning/kvm.

23 Sida: 23 av Miljökrav i upphandling Antal upphandlingar med miljökrav Antal st Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 67 % 69 % 56 % Värde av upphandlingar med miljökrav Värde kr Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 98 % 77 % 79 % Beskrivning av insamlat resultat Antalet anskaffningar med miljökrav har procentuellt minskat marginellt 2014 jämfört med 2013 från 69 % till 67 %. Däremot har värdet av upphandlingar med miljökrav ökat markant från 77 % till 98 %. Vi kan därmed konstatera att de upphandlingar, där inte miljökrav ställts, i snitt är av mindre värde. Tjänsteupphandlingar för arbetssökande utgör en stor del av totalt antal genomförda upphandlingar på Arbetsförmedlingen. Osäkerhet finns om värdet av dessa upphandlingar då volymerna i upphandlingarna är uppskattade under avtalsperioden. Avtalsperioderna är i regel 2 år med möjlighet till förlängning på 2 gånger 12 månader. Det faktiska utfallet kan komma att se annorlunda ut och beror dels på politiska beslut och dels på mängden av anvisningar från lokala arbetsförmedlingskontor. I värdet ingår även en annonserad tjänst som upphandlas enligt tillämpning om lagen om valfrihetssystem (LOV). I denna har ett års uppskattat värde räknats med. Omsättning för 2014 års anskaffningar är lägre än tidigare år. Anledningen är att det under året inte gjorts någon upphandling av tjänst för arbetssökande som överstiger ett värde av 500 miljoner kronor förutom den LOV upphandlade tjänsten där värdet räknas till 650 miljoner kronor per år.

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Sida: 1 av 10 Dnr: Af-2011/044734 Datum: 2011-02-09 Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet Naturvårdsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsförmedlingen Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012-02-22 2011-01-01 2011-12-31 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2012/040536 Datum: 2012-02-13 Återrapportering enligt

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013-02-22 20120101-20121231 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/058648 Datum: 2013022 miljöledningsarbetet Arbetsförmedlingen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Arbetsmiljöverket 2017-02-22 Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad?

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014-02-19 ALL 2014/193 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Redovisning av miljöledningsarbete Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Arbetsförmedlingen Organisationsnr: 202100-2114 sid 1 av 5 Denna rapportering

Läs mer

Stöd- och hjälptexter i webbformuläret för miljöledningsrapportering

Stöd- och hjälptexter i webbformuläret för miljöledningsrapportering 1(8) 2015-01-28 Stöd- och hjälptexter i webbformuläret för miljöledningsrapportering STARTSIDA Välkommen till Naturvårdsverkets rapporteringssystem för miljöledningsarbetet i statliga myndigheter år 2014!

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet 2013-02-19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet 2012-02-14 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Stockholms konstnärliga högskola

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Stockholms konstnärliga högskola Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 Stockholms konstnärliga högskola Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Nej 1. Är myndigheten miljöcertifierad?

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Tillväxtverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Tillväxtverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Tillväxtverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009 SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle Handläggare, direktielefon Reidar Grundström, 011-19 1038 Datum 2010-02- 19 Ert datum Närings departe mentet Vår beteckning 09-02586 Er beteckning M20081482 1 /11 103

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet 2013-02-04 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Uppsala universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE MILJÖLEDNINGSSYSTEM M1 1171091 0110 Sida 1 av 8 dnr 1171091 RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE Syfte Syftet är att säkerställa att Högskolan i Borås miljöarbete följs upp och

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Göteborgs universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Göteborgs universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Göteborgs universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Göteborgs universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Statens institutionsstyrelse, SiS, har till uppgift att

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 Februari 2013 Dnr 1.1-2014-000193 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2014

Läkemedelsverkets miljöarbete 2014 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2014 Februari 2015 Dnr: 1.1-2015-004609 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2010

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2010 Sida 1 av 11 KIs ledningssystem för miljö och hållbar utveckling Uppföljningen av KIs miljö- och hållbarhetsarbete under 2010 består av två delar; 1) Uppföljning av KIs handlingsplan 2010 2) Uppföljning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Uppsala universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet 2013-02-14 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Göteborgs universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av arbetet med miljöledning 2011

Sjöfartsverkets redovisning av arbetet med miljöledning 2011 (~) SJÖFARTSVERKET Avdelning Samhalle Handläggare, direkttelefon Reidar Grundström, 010 478 4906 Datum 2012-02-17 Ert datum Vår beteckning 12-01466-1 Er beteckning 1(1) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014

Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014 Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014 1. Energi Mål för perioden 2011-2013 Högskolan i Borås ska i samarbete med fastighetsägare minska energianvändningen räknat per

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN 212 Skärmbild från utbildning i resfria möten 212-11-27 Denna redovisning ger en översikt över vad som har gjorts inom miljöarbetet under 212 och sammanfattar

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2010

Läkemedelsverkets miljöarbete 2010 Läkemedelsverkets miljöarbete 2010 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Uppsala universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2.

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING SYFTE Syftet med grönt hyresavtal är att genom samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst förbättra eller bibehålla lokalens miljöprestanda och bidra till

Läs mer

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 1(5) Anmäld för rektor Kåre Bremer 2009-03-12 Dnr: 83-0574-09 Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms

Läs mer

HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING dnr 55513 Sida 1 av 8 Institutioner och enheter ansvar för att i en treårig handlingsplan ta fram institutions/enhetsspecifika mål för perioden 2014201 samt att ta fram delmål och aktiviteter för resp.

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Extern redovisning av miljöledningsarbetet vid Mälardalens högskola 2015

Extern redovisning av miljöledningsarbetet vid Mälardalens högskola 2015 2016-02-09 2016/0070 1 (1) Beslutande Rektor Handläggare Rebecka Malmgren Extern redovisning av miljöledningsarbetet vid Mälardalens högskola 2015 Beslut Rektor beslutar om extern redovisning av högskolans

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Borås 2013-02-22 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad

Läs mer

Miljöledningssystem/- arbete

Miljöledningssystem/- arbete UFV 2012/916 Miljöledningssystem/- arbete Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2012-10-03 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 3 Iakttagelser

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 vid Göteborgs universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 vid Göteborgs universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 vid Göteborgs universitet Utarbetad av Miljöchef 110214 Fastställd av Rektor 110221 Bakgrund Redovisningen av 2010 års miljöledningsarbete ska göras i enlighet

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Uppföljning Göteborgs universitets klimatstrategi Ellen Lagrell, april 2012

Uppföljning Göteborgs universitets klimatstrategi Ellen Lagrell, april 2012 Uppföljning 2011 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Ellen Lagrell, april 2012 Målsättningar Göteborgs universitets klimatstrategi för 2010-2015 antogs i juni 2010. Det övergripande målet för

Läs mer

mal och hai 2011-201

mal och hai 2011-201 INSPEKTIONEN mal och hai 2011-201 an 1(5) Box 199 Finningevagen 54 B Telefon: 0152-650 100 Fax:0152-650 180 registratorp!ot.teriinspektionen.se www.lotteriinspektianen.se Org. nr: 202100-3310 INSPEKTIONEN

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Högskolan i Halmstad

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Högskolan i Halmstad Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Högskolan i Halmstad Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2.

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet Utdrag Protokoll RK 89 2008-02-28 FA2008/390/STAB Statsrådsberedningen Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet (1 bilaga) Bakgrund Miljöledningsarbetet är en viktig

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Rapport från Läkemedelsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Rapport från Läkemedelsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Rapport från Läkemedelsverket Dnr:1.1-2016-012055 Februari 2016 Citera gärna Läkemedelsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och

Läs mer

INFÖR RAPPORTERINGEN AV 2015 ÅRS MILJÖLEDNINGSARBETE OCH ENERGIEFFEKTIVA INKÖP

INFÖR RAPPORTERINGEN AV 2015 ÅRS MILJÖLEDNINGSARBETE OCH ENERGIEFFEKTIVA INKÖP INFÖR RAPPORTERINGEN AV 2015 ÅRS MILJÖLEDNINGSARBETE OCH ENERGIEFFEKTIVA INKÖP Webbinarium 9 december Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-12-11 1 1. Syftet med webbinariet Informera

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Del 1 Miljöledningssystemet

Del 1 Miljöledningssystemet Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Sjöfartsverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Sjöfartsverket har ett sektorsansvar för

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer