2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej"

Transkript

1 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? 3. Vilka är myndighetens mest betydande miljöaspekter? Utbildning Forskning El och energianvändning inkl. kyla Resor och transporter Osorterat avfall Elektronikavfall 4. Har myndigheten upprättat en miljöpolicy? 5. Har myndigheten upprättat mål för de betydande miljöaspekterna? 6. Vilka är målen? Högskolans övergripande miljömål för år är följande: 1. Personal och studenter ska ha minst grundläggande kompetens om miljö och hållbar utveckling. 1) 80% av personalen med minst 40% anställning ska ha genomgått HiGs grundläggande utbildning inom miljö och hållbar utveckling eller ha motsvarande kompetens, 2) alla nya programstudenter och internationella studenter ska få grundläggande information om HiGs arbete för miljö och hållbar utveckling. 2. Aspekter av miljö och hållbar utveckling ska integreras i relevant undervisning och forskning 3. Miljöaspekter ska beaktas vid upphandling av varor och tjänster. 4. Miljöaspekter ska lyftas fram vid all samverkan med det omgivande samhället. 5. Användning av el och energi samt transporter till och från högskolan ska effektiviseras. 6. Mängden osorterat avfall ska minskas. 7. Har myndigheten upprättat en handlingsplan/identifierat aktiviteter som ska bidra till att målen nås?

2 2(6) 8. Följer myndigheten upp målen? 9. Redovisa hur väl målen har uppfyllts Samtliga övergripande mål är nedbrutna i enhetsvisa detaljerade miljömål och beroende på enhetens huvudsakliga verksamhet kan målen skilja sig mellan enheterna. Nedan ges en samlad bild över hur väl de övergripande målen är uppnådda. Uppföljning av de detaljerade miljömålen är enklare och lättare att följa per enhet. Övergripande mål 1 Personal och studenter ska ha minst grundläggande kompetens om miljö och hållbar utveckling. 1) 80% av personalen med minst 40% anställning ska ha genomgått HiGs grundläggande utbildning inom miljö och hållbar utveckling eller ha motsvarande kompetens, 2) alla nya programstudenter och internationella studenter ska få grundläggande information om HiGs arbete för miljö och hållbar utveckling. Totalt sett har 62% av personalen med minst 40% anställning genomgått utbildning, vilket ger oss anledning att fortsätta vår strävan att uppnå målet. Under 2010 planerar vi i samband med vår omorganisation flera utbildningsinsatser, dels för nya enhetschefer och miljösamordnare, dels för all personal och studenter. När det gäller information till nya programstudenter skickas information med i alla välkomstbrev till nya studenter och de internationella studenterna får muntlig information vid introduktionsträffar. Även nyanställda får information om högskolans miljöarbete och miljöledningssystem vid introduktionsutbildningarna. Övergripande mål 2 Aspekter av miljö och hållbar utveckling ska integreras i relevant undervisning och forskning Hur väl aspekter av miljö och hållbar utveckling integreras baseras på antal granskningar av kurser, program och examensarbeten. 81 % av högskolans forskningsprojekt granskades under 2009 och 42,5% av antalet program hade inslag av miljö och hållbar utveckling. 54,5% av antalet kurser (baserat på två enheters måluppföljning) har inslag av miljö och hållbar utveckling. Vid en enhet har samtliga examensarbeten som granskats inslag av miljö och hållbar utveckling, vid en annan har samtliga kurser granskats (dock framgår inte om inslag av miljö och hållbar utveckling finns). Vid ytterligare en enhet var ambitionen att granska hälften av alla examensarbeten, detta mål fick dock stå tillbaka med anledning av den omfattande omorganisationen som pågick/pågår. Övergripande mål 3 Miljöaspekter ska beaktas vid upphandling av varor och tjänster. I 14% av de upphandlingar och inköp som gjorts har miljökrav ställts. Övergripande mål 4 Miljöaspekter ska lyftas fram vid all samverkan med det omgivande samhället. I 60% av all samverkan har miljöaspekter lyfts fram. Detta har skett bl.a. genom att framhålla Högskolan i Gävles miljöcertifiering i marknadsföring och genom att beakta miljöaspekter vid möten med företag, organisationer och myndigheter. Övergripande mål 5 Användning av el och energi samt transporter till och från högskolan ska effektiviseras. Elförbrukningen är minskad med 0,3% under De målnivåer som angetts för att effektivisera transporter till och från högskolan har uppnåtts till 25%.

3 3(6) Övergripande mål 6 Mängden osorterat avfall ska minskas. Mängden osorterat avfall har inte minskat, däremot är mängden oförändrad. När det gäller de olika enheternas arbete med att informera om sopsortering, förändra attityd till sopsortering, upprätta rutiner för sopsortering och avfallshantering har målnivån uppnåtts till 49%. Kommentarer Eftersom de olika enheterna har fått sätta sina detaljerade mål själva skiljer de sig, både vad gäller målområde och vad gäller formulering av mål (mättekniskt) varför det är svårt att få en rättvis övergripande bild. Detta såg vi under 2009 varför vi planerar att besöka de olika enheterna under våren 2010 och hjälpa enheterna genom att tillsammans sätta (likartade) mätbara detaljerade miljömål. Det finns också brister i underlaget i den meningen att alla enheter inte lämnat in någon rapportering av måluppföljningen, detta beror nästan uteslutande på den genomgripande omorganisationen vi befinner oss i. 10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? 11. Har myndigheten säkerställt att de anställda har den kunskap de behöver för att agera miljövänligt? Varje enhetschef har ansvar för att all personal ska ha relevant miljöutbildning, en webbaserad variant har tagits fram bl.a. för att underlätta deltagande. Miljösamordnarna som sitter med som representanter i miljörådet har också haft ett ansvar att sprida miljöinformation på sina respektive enheter. Dock är information och utbildning något som vi ständigt kan bli bättre på, varför vi också satsar en hel del på sådana insatser under Går myndigheten regelbundet (minst en gång/år) igenom att miljöledningssystemet fungerar som avsett (dvs miljörevision)? Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 1. Tjänsteresor och övrig bränsleförbrukning 1.1 Utsläpp av koldioxid i kg totalt samt per årsarbetskraft från: a) Flygresor under 50 mil b) Bilresor som görs i tjänsten (inkluderar egen bil, tjänstebil, hyrbil, leasad bil, taxi) 19352,295 c) Tågresor d) Bussresor d) Maskiner och övriga fordon som används i myndighetsverksamheten 1.2 Sammanlagda utsläpp av koldioxid i kg, totalt samt per årsarbetskraft enligt 1.1 a)-d) 19352,295

4 4(6) 1.3 Utsläpp av koldioxid i kg för flygresor över 50 mil, totalt och per årsarbetskraft 1.4 Andel bilar som köps in eller leasas av myndigheten och som följer definitionen miljöbil (anges i procent) 1.5 Andel drivmedel som är förnybart av den totala drivmedelsförbrukningen för de inköpta eller leasade miljöbilarna (anges i procent) 1.6 Beskrivning av insamlat resultat a) beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. b) beskriv eventuella problem/luckor i materialet och hur/när ni planerar att åtgärda dessa. Dels har en mycket genomgripande omorganisation vid Högskolan i Gävle tagit mycket tid från pågående verksamhet, dels har det varit svårt att få hjälp från resebyråerna vad gäller tågoch flygresor. För 2010-års redovisning planerar vi att redan nu ta en kontakt med resebyråerna för att inleda ett samarbete för att underlätta insamlingen av dessa data, samt med berörda internt vad gäller redovisning av våra bilresor. 1.7 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått) Eget uppföljningssystem Leverantörsuppgifter Uppskattning (förklara på vilket sätt) 1.8 Uppföljningsmåtten i svaren på frågorna är baserade på: Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller Uppgifter som tagits fram på annat sätt, nämligen 1.9 Har Naturvårdsverkets schablonlista underlättat sammanställningen? Kommentera gärna NV:s stöd 2. Energianvändning 2.1 Årlig energianvändning i kwh totalt, per årsarbetskraft och per m 2 uppdelat på a) verksamhetselektricitet 5375,1 kwh/årsarbetskraft och 67, 9 kwh/m 2 b) övrig energianvändning 9469,2 kwh/årsarbetskraft och 119,6 kwh/m Sammanlagd årlig energianvändning, totalt, per årsarbetskraft och per m 2 enligt 2.1 a)-b)

5 5(6) 15423,1 kwh/årsarbetskraft och 194,8 kwh/m Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad? 2.4 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i procent) 0% 2.5 Beskrivning av insamlat resultat a) beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. Drifttidsjustering har påverkat resultatet mycket i positiv riktning. b) beskriv eventuella problem/luckor i materialet och hur/när ni planerar att åtgärda dessa. 2.6 Dessa uppföljningsmått är framtagna genom: Eget uppföljningssystem Leverantörsuppgifter Uppskattning (förklara på vilket sätt) 3. Miljökrav i upphandling 3.1 Andel registrerade anskaffningar (upphandling och inköp) där miljökrav ställts av det totala antalet registrerade anskaffningar per år (anges i procent) 14% 3.2 Ekonomiskt värde av registrerade anskaffningar med miljökrav av det totala värdet av registrerade anskaffningar per år 15% 3.3 Beskrivning av insamlat resultat a) beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. Inget b) beskriv eventuella problem/luckor i materialet och hur/när ni planerar att åtgärda dessa. Källa är ESV:s TDB-rapport 4 (Konto - Leverantör) 2009 över ekonomiska transaktioner. Informationen om vilka anskaffningar som föregåtts av ställda miljökrav måste därför till stora delar tas fram manuellt. Införandet av e-handel på vår myndighet borde kunna förenkla denna redovisning radikalt. 3.4 Dessa uppföljningsmått är framtagna genom: Eget uppföljningssystem Leverantörsuppgifter Uppskattning (förklara på vilket sätt) se svar under 3.3b

6 6(6) Redovisningen ska undertecknas av myndighetens chef och senast den 22 februari 2010 sändas både till myndighetens sakdepartement och till Naturvårdsverket, Stockholm. Till Naturvårdsverket kan blanketten också skickas elektroniskt: För mer information om miljöledningsarbetet och redovisningen, se Regeringsbeslut 72; M2008/4821/H

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004 Sammanställning av miljömålarbetet 24 1(1) Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 24 Baserat på rapporter från sex institutioner och fyra administrativa enheter, saknas gör belastningsskadecentrum

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Miljöredovisning - EMAS

Miljöredovisning - EMAS Miljöredovisning - EMAS Övergripande politisk vision för Östersunds kommun Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Redovisning. Vårdgivarnas miljöinsatser 2011. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-09-04 Diarienummer: HSN 1201-0120

Redovisning. Vårdgivarnas miljöinsatser 2011. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-09-04 Diarienummer: HSN 1201-0120 Redovisning Vårdgivarnas miljöinsatser 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-09-04 Diarienummer: HSN 1201-0120 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Torborg Svärd 08 123 133 36 torborg.svard@sll.se

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006 Företagens syn på miljöutmaningen Företagens miljöarbete Resultat av miljöarbetet för företaget Problembild Intressenter Drivkrafter Aktiviteter Åtgärder Organisering Resultat Ef f ekter Hinder och attityder

Läs mer