Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle"

Transkript

1 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta för en hållbar livsmiljö (ekologisk, social och ekonomisk) för alla inom alla sina verksamhetsområden. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den positiva påverkan kontinuerligt ökar och den negativa minskar. Detta sker genom att: verkställande ledning ska stimulera till ett kontinuerligt arbete för en hållbar utveckling med fokus på ständiga förbättringar HiG ska främja personals och studenters kompetens om hållbar utveckling lagar och andra krav ska utgöra miniminivå i allt arbete aspekter av hållbar utveckling ska integreras som en del i relevant undervisning och forskning HiG ska beakta sina leverantörers och entreprenörers miljöarbete vid all upphandling energi- och materialanvändning ska effektiviseras och föroreningar förebyggas HiG ska ha ett öppet arbete för hållbar utveckling som alla kan ta del av 3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning? År Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt eller indirekt påverkan på miljön? Direkt påverkan: El och energianvändning inklusive kyla, resor och transporter, osorterat avfall, elektronikavfall Indirekt påverkan: Utbildning och forskning, upphandling av varor och tjänster, marknadsföring och samverkan med omgivande samhälle 5. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande påverkan på miljön? Högskolans övergripande miljömål för år är följande: Övergripande mål 1: Personalens och studenternas kompetens inom hållbar utveckling ska öka. Övergripande mål 2: Integrering av hållbar utveckling i relevant utbildning och forskning ska öka Övergripande mål 3: Beaktande av aspekter av hållbar utveckling vid upphandling av varor och tjänster ska öka. Övergripande mål 4: Marknadsföring av högskolans miljöcertifiering och arbete med hållbar utveckling ska öka.

2 Övergripande mål 5: Samverkan med det omgivande samhället kring hållbar utveckling ska öka. Övergripande mål 6: Användningen av material och energi inklusive transporter ska minska. 6. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå dessa mål? Övergripande mål 1: Personalens och studenternas kompetens inom hållbar utveckling ska öka. Grundläggande miljöutbildning erbjuds all nyanställd personal vid 2 introduktionstillfällen per år. Under 2011 har personalen på fem av högskolans sex enheter fått en vidareutbildning inom miljö och hållbar utveckling av Vice Rektor för hållbar utveckling. Vissa enheter har också haft egna utbildningsdagar. En inspirationsdag för all personal, studenter och allmänheten, som uppmärksammades i tidningar och radio, anordnandes av Rådet för Hållbar Utveckling (RHU) tillsammans med Studentkåren i april under Framtidsveckan. Framtidsveckan, v 16, som startades i Söderhamn genomförs nu årligen och har även spridit sig till andra delar av landet. Högskolans ledning har förutom att ha deltagit i fortbildnigen på sina enheter, också fått en uppdatering av relevant lagstiftning två gånger per året. Samma information förmedlar de sedan vidare till personalen på sina enheter. Information om hållbar utveckling skickas med i alla välkomstbrev till nya studenter och de internationella studenterna får muntlig information vid introduktionsträffar. Även i ett antal av högskolans kurser diskuteras frågorna kring hållbar utveckling ur olika perspektiv som resultat av integration. Övergripande mål 2: Integrering av hållbar utveckling i relevant utbildning och forskning ska öka Lärarna måste klassificera sina kurser med avseende på hållbar utveckling i samband med att de matar in i sina kursplaner i kurplanedatabasen. Vi ser detta som ett sätt att stimulera dem att uppmärksamma integreringsmöjligheterna. Kartläggning av inslag av hållbar utveckling i kurser och examensarbeten pågår för att granska resultaten. Tre Co-op program med miljöprofil har startas under 2011 inriktning vatten, återvinning och energi, 180 hp. Flera nya forskningsprojekt har startats under 2011 bl.a. HiG har fått sina tre första egna doktorander inom profilområdet Byggd miljö i projektet Klimatneutralt Gävleborgs län år 2050, för att planera och utforma regionens framtida, hållbara energisystem. Gävleborgs utsläpp av växthusgaser ska minskas och i slutändan leda till ett netto nollutsläpp Projektet "Hållbar utveckling i förskolan" baseras på samverkan mellan Högskolan i Gävle och ett regionalt nätverk med kommuner. Forskargruppen för Inomhusmiljö vid Högskolan i Gävle, har fått 5 miljoner från Energimyndigheten till ett forskningsprojekt som handlar om energibesparing i kyrkor med fokus på luftläckage, nedsmutsning och klimatmätningar.

3 - Centrum för Logistik och Innovativ Produktion (CLIP) har fått 6 miljoner kronor till forskning om hållbara globala försörjningskedjor, utbildning av personal i företag och utveckling av företag. I forskningsprojektet ESDAN pågår samarbetet med universitet i Finland, Danmark och Sverige för att studera möjligheten att främja utbildning för hållbar utveckling via kvalitetsoch miljöledningssystem i universitet. Övergripande mål 3: Beaktande av aspekter av hållbar utveckling vid upphandling av varor och tjänster ska öka. Nytt e-handelssystem Projekt E-Louise har startats och har som mål att vara installerat inom HiGs organisation under En inköpsprocess ska tas fram och nytt system och nya rutiner ska implementeras. Detta omfattar i första hand produkter och resor kommer in under Det ska bli en teknisk koppling mellan e-beställningssystemet och vårt ekonomisystem Agresso. Övergripande mål 4: Marknadsföring av högskolans miljöcertifiering och arbete med hållbar utveckling ska öka. Miljöaspekter vid möten med företag, organisationer och myndigheter ska alltid beaktas. En ny vision och verksamhetsidé fastställdes under 2011 och arbetet med implementering av dessa har startats. Verksamhetsidé: Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vision: Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Under 2011 har följande aktiviteter genomförts för att synliggöra visionen: - Hemsidan har uppdaterats - Informationsmaterial har tagits fram och presenterats bl.a. i personaltidningen Högaktuellt - En gul elbil med HiGs vision på den har leasats och kan användas av all personal. - Förhandlingar med friskvårdsföretag pågår om att hyra en lokal på HiGs campus för sina aktiviteter som personal och studenter kan använda för att främja sin hälsa - Högskolans vision är tryckt på HiGs passerkort - Inspirationsdag i förvaltningen har genomförds - Marknadsföring av utbildningar utifrån visionen planeras - En arbetsmiljöundersökning har genomförts bland högskolans personal för att ge underlag till en kraftful satsning i arbetsmiljön - Verksamhetsidén och visionen är utgångspunkt i verksamhetsplaneringen - Styrelsen följer upp implementeringen - En person har projektanställts för att få med studenterna i visionsarbetet. Arbetsmiljö och kvalitetsarbete håller på att systematiseras enligt ISO modellen i ett samlat arbete för hållbar utveckling på HiG. Rektor har även delat ut Årets miljöpris 2011 som är en nyinstiftad utmärkelse till vice rektor för hållbar utveckling på HiG - och valet motiveras med följande ord: "Kaisu Sammalisto tilldelas Årets miljöpris 2011 för hennes, på djupa kunskaper grundade, särskilda insatser för att leda Högskolans miljöarbete mot en hållbar utveckling".

4 Övergripande mål 5: Samverkan med det omgivande samhället kring hållbar utveckling ska öka. Tre Co-op program med miljöprofil har startats under Högskolan har deltagit i Earth Hour och Framtidsveckan lokalt, och ett antal samarbetsprojekt både nationellt (MLUH och HU2) och internationellt, (ESDAN). Övergripande mål 6: Användningen av material och energi inklusive transporter ska minska. Arbetet med att placera ut fler sopsorterings kärl på strategiska platser för personal och studenter har fortsatt och de finns nu i alla hus på campus. Ett projekt att utreda möjligheter till timerstyrning i personalens motorvärmare har resulterat i att en invertering för detta ska göras under 2012 för att uppnå energibesparing. En ny Mötes och resepolicy har tagits fram för att styra personal mot resfria möten och till att använda tåg istället för bil/flyg. 7. Redovisa hur väl målen har uppfyllts. Samtliga övergripande mål är nedbrutna i enhetsvisa detaljerade miljömål och beroende på enhetens huvudsakliga verksamhet kan målen skilja sig mellan enheterna. Nedan ges en samlad bild över hur väl de övergripande målen är uppnådda. Uppföljning av de detaljerade miljömålen är enklare och lättare att följa per enhet. Övergripande mål 1: Personalens och studenternas kompetens inom hållbar utveckling ska öka. Totalt sett har 75,8% av personalen med minst 40 % anställning genomgått någon form av grundutbildning. Det är en minskning av 2 % och det ger oss anledning att fortsätta med olika utbildningsalternativ under 2012 för att uppnå vårt mål. 32,8% av personalen har deltagit i någon form av kompetenshöjande utbildning vilket är en ökning med 4,6 % All ny personal har fått information om hållbar utveckling under introduktionsutbildning. Alla nya studenter har fått information om hållbar utveckling i välkomstbrev. Alla internationella studenterna har fått informationen muntligt vid introduktionsträffar. Detta innebär att målet för studenter och nyanställd personal uppnåddes medan målet för hela personalens del inte nåddes helt tillfredsställande. Övergripande mål 2: Integrering av hållbar utveckling i relevant utbildning och forskning ska öka Integreringen av aspekter av miljö och hållbar utveckling i undervisning och forskning baseras på antal granskningar av kurser, program och examensarbeten. På en av Högskolans akademier har alla kurser granskats och på en annan 80 %. Av alla granskade kurser (660 st) har 75,7 % inslag av miljö/hållbar utveckling (vilket innebär en ökning med 6,7 %.) Av dessa är det 13,6 % som till övervägande del är en kurs om miljö/hållbar utveckling vilket ger en ökning på 1,6 %.

5 31,5 % av granskade examensarbeten (232 st.) har inslag av miljö/hållbar utveckling, en minskning med 1,5 %. 3,9 % av dem har till en övervägande del handlat om miljö/hållbar utveckling vilket är en minskning med 6 %. Under 2011 har vi initierat arbetet med att ta fram en ny rutin för granskning av forskning gällande bidrag till hållbar utveckling. Dels har högskolan genomgått en omorganisation, dels delas forskningsmedlen till forskningsgrupper i stället för forskningsprojekt, vilket medfört att granskningen nu måste ske på akademinivå jämfört med en centralt gjort granskning tidigare. Detta innebär att målet nåddes för utbildningens del, medan målet för examensarbeten inte nåddes. Målet för forskning kunde inte mätas pga. förändringar i verksamheten. Övergripande mål 3: Beaktande av aspekter av hållbar utveckling vid upphandling av varor och tjänster ska öka. I 24,8 % av det antalet upphandlingar och inköp som gjorts har miljökrav ställts. Detta innebär en minskning med 1,2 %. Biblioteket har arbetat med att öka medvetenheten hos HiG:s lärare om att många böcker finns som e-bok. Genomgång av kursböcker genomförs varje termin. Minst 85 % av totala mediebudgeten ska användas till e-resurser vilket vi beräknar att vi gjort. Högre tal är svårt att uppnå pga. att svensk facklitteratur i allmänhet inte kan köpas i elektronisk form. Om kursböcker finns som e-bok ska referensexemplaret köpas som e-bok. Detta innebär att målet för e-böcker nåddes väl medan målet för upphandling inte riktigt nåddes. Övergripande mål 4: Marknadsföring av högskolans miljöcertifiering och arbete med hållbar utveckling ska öka. HiG har jobbat mycket med marknadsföring och ett delmål är att mängden tryckt information från högskolan ska minska med 25 % genom att erbjuda andra digitala forum. Vi har ännu inga jämförbara siffror så måluppfyllelsen går inte att mäta. Biblioteket arbetar för att studenterna samt allmänhetens medvetenhet om högskolans miljöarbete och miljöcertifiering ska öka genom information i många olika sammanhang. Detta är också något som är svårt att mäta i siffror. Allmänna direktiv till all personal är att: Vid all marknadsföring bör HiGs miljöcertifiering framhållas. I en enkät som går ut till alla programstudenter varje höst är en av frågorna: Varför valde du HiG? Därefter följer olika påståenden som studenten ska vikta. Ett av dem är om hur mycket miljömedvetenheten på HiG har betydelse för valet av skola. År 2011 såg svaren ut så här: Mycket stor betydelse 7 %, Stor betydelse 19 %, Liten betydelse 21 %, Ingen betydelse 27 % och 26 % saknar uppfattning. Detta kan vi fortsätta och följa upp nästa år. Bilar som används i marknadsföringen vid mässor, gymnasiebesök mm märks med budskapet Här rullar den miljöcertifierade högskolan. Detta innebär att målet att marknadsföring uppnåddes lika väl som målet att utöka framtida studenters kunskaper om högskolans miljömedvetenhet då 26 av nya studenter ansåg att

6 HiGs miljömedvetenhet var viktigt eller mycket viktigt för deras val av högskolan, vilket innebär att vi nådde det detaljerade målet 25 %. Övergripande mål 5: Samverkan med det omgivande samhället kring hållbar utveckling ska öka. Tre Co-op program med miljöprofil har startats under 2011 i samverkan med företag i regionen och Earth Hour och Framtidsveckan med företag och andra organisationer i regionen. Detta innebär att detta mål nåddes. Övergripande mål 6: Användningen av material och energi inklusive transporter ska minska. Den totala mängden osorterat avfall har ökat med 5460 kg. Det innebär en ökning med 0,7 kg per person om vi räknar personal och heltidsstudenter. Anledningen till detta är del att ett nytt laboratorium togs i bruk och två gamla labblokaler med totalt mycket större ytor tömdes. Detta medförde skrotning av maskiner och slängning av diverse blandat material som skickades in som osorterat avfall. Året har också medfört en stor flyttkarusell bland personal som har passat på att slänga en del material som t.ex. pärmar från sina rum som inte har sorterats ordentligt. Inom Campus har vi en minskning (el -0,4 %, fjärrvärme -7,9 %) Totalt inkl nya labbet så har vi däremot en ökning. Högskolan tog i mars 2011 en ny laborationsbyggnad i bruk, varvid verksamheter inom HiG omdisponerades och fick ändrade förutsättningar. (T ex införskaffades ny maskinpark till maskinlaboratoriet.) Resultaten av detta har i dagsläget ej nått full årseffekt och innebär osäkerheter i jämförande material. Beträffande förbrukning i det nya labbet, noteras att injusteringsarbeten fortfarande pågår, och att rättvisande värden även här för dagen är svåra att finna. På grund av att leverantör (Gävle energi) ej kunnat hålla avtalad leverans av anläggning, har system för fjärrkyla ännu ej idrifttagits. Målet att transporterna vid inköp av papper skulle minska med 50 % blev t.o.m. 60 % genom att endast ta hem papper vid fyra tillfällen under året. Det totala CO 2 -utsläppet vid resor (ej flyg över 50 mil inräknat) har minskat med 6 % eller oförändrat per helårsanställd personal. 40 % fler av högskolans personal har fått utbildning i Adobe Connect 2011 jämfört med 2010 för att underlätta val av resfria möten.. Detta innebär att målet för transporter med CO2-uppnåddes men inte målet för avfall. Sammanlagt kan vi säga att vi har nått 3 av de övergipande målen helt och 3 inte helt beroende på olika omständigheter. Om man delar de övergipande 6 målen till delområden enligt ovan, den har vi nått 8 av dessa och inte nått fyra av dessa. Dessutom går måluppfyllelsen för ett utav målen inte att mäta.

7 8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den kunskap de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet? Varje enhetschef har ansvar för att all personal ska ha relevant utbildning om hållbar utvecklingen. Introduktionsutbildning, med information om hållbar utveckling och högskolans ledningssystem erbjuds nyanställda 2 ggr/år och en utbildning finns också på lärplattformen Blackboard för att underlätta deltagandet. Samordnarna representerar sina enheter i Rådet för hållbar utveckling har ett ansvar att sprida information på sina respektive enheter t.ex. på avdelningsmöten, samt intern hemsida alternativt miljöpärmar som finns tillgängliga ute på enheterna. Under 2011 har det genomförts ett antal olika utbildningstillfällen som har varit riktade till egna enheter, all personal eller till alla studenter. 9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska sin energiförbrukning? Follow Print används fortfarande- med automatisk dubbelsida och svart-vita utskrifter förvalt har införts för att minska pappersförbrukningen. Dessutom finns ett extra läge för att bekräfta om man verkligen vill skriva ut. Installation av nytt operativsystem (Windows 7) för att bibehålla den nuvarande strömsparfunktionen. I möjligaste mån byts belysningar ut till rörelsestyrda då lysen till toaletter och allmänna utrymmen går sönder. Klockan 19:00 stängs alla datorer automatiskt av om du inte bekräftar att du vill arbeta vidare både vad det gäller personaldatorer eller datorer i datorsalar för studenter. I vissa klassrum har det installerats belysning som gäller i 4-timmars intervaller sedan måste man aktivera belysningen antingen genom att röra sig i rummet eller att trycka på en knapp. Biblioteket arbetar mycket med utbildning och information för att främja resfria möten samt utöka utbudet av e-böcker samt externa databaser. Inköpsansvarig på biblioteket håller i ett projekt med syfte att öka användningen av e-böcker som kurslitteratur. I princip alla studentuppsatser och forskningspublikationer lagras numera elektroniskt i Diva, inga papperskopior av dessa finns längre på biblioteket (de nyaste tryckta uppsatserna är från 2009). Högskolans akademier får stöd i att i ökad utsträckning använda digitala kanaler för sin utbildningsinformation. I den centrala marknadsföringen av högskolans programutbud prioriteras digitala kanaler före tryckta och studenter ges möjlighet att beställa en personlig skräddarskydd programkatalog som skickas hem till dem. Ekonomi och planeringsavdelningen har arbetat aktiv med att öka den elektroniska fakturahanteringen med det nya systemet E-Louise. 10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska antalet tjänsteresor? Genom att införa Adobe Connect har myndigheten utökat möjlighen till telefonkonferenser och webbaserade möten. All personal har uppmuntrats till att använda dessa olika möjligheter för att minska antalet tjänsteresor. En ny Mötes och resepolicy har tagits fram.

8 Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 1. Tjänsteresor och övriga transporter 1.1 Utsläpp av koldioxid i kg totalt och per årsarbetskraft från: Totalt Per årsarbetskraft a Flygresor under 50 mil ,2 43,8 b Bilresor som görs i tjänsten , (inkl egen bil, tjänstebil, leasad bil, taxi) c Tågresor 2,44 0,003 d Bussresor e Maskiner och övriga fordon Sammanlagda utsläpp av koldioxid 1.1 a-e ,7 94,8 1.3 Flygresor över 50 mil ,2 263,5 Antal årsarbetskrafter: Beskrivning av insamlat resultat a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. En avdelning har sålt en bil och har endast en buss kvar för exkursioner med studenter m.m. HiG har även sålt av en bil för alla användande och istället leasat en elbil samt köpt in en med biogas som inte släpper ut någon CO 2 överhuvudtaget. Utav den del av det redovisade CO 2 -värdet som gäller leasade bilar enligt punkt 1.1.b. utgör E85 8,1 % av det totala CO 2 -utsläppet av icke fossilt bränsle. b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa. Beräkningarna för år 2011 inkluderar inte buss- eller taxiresor eftersom det är svårt att verifiera sträckorna alt. kostnaden för dessa, för att kunna räkna om till relevant CO 2- värde eftersom de redovisas under samma post i lönesystemet. Från och med 2012 är det möjligt att dela upp resekostnaderna för ex. taxi i HiGs ekonomiska redovisningssystem för att på så sätt kunna söka ut kostnaden för taxiresor m.m. och sedan omvandla den till CO2- utsläpp enligt schablonmallen från Naturvårdsverket.

9 Uppgifterna om körd sträcka med egen bil från vårt lönesystem, uppskattas efter CO 2- värdet för bensin eftersom vi inte har någon möjlighet att differentiera mellan diesel och bensin. Vi utgår ifrån schablonmallen från Naturvårdsverket för bensin=0,19 kg CO 2 /km 1.5 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått) För flyg, tåg samt hyrbil redovisas leverantörsuppgifter från resebyrån. Eget uppföljningssystem har använts för resor med egen bil där sträckan hämtats från lönesystemet Primula och omräknats med hjälp av schablonvärde på bil och bensin (0,19) enligt schablonmall från Naturvårdsverket. 1.6 Uppföljningsmåtten i svaren på frågorna är baserade på: Schablonlistan som Naturvårdsverket tillhandahåller. 2. Energianvändning 2.1 Årlig energianvändning i kwh totalt, per årsarbetskraft och per m 2 uppdelat på: kwh totalt kwh/å.a. kwh/m2 a) Verksamhetselektricitet ,8 67,7 b) Övrig energianvändning , Sammanlagd årlig energianvändning 2.1a och b ,3 172,1 Antal kvadratmeter: Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad? Ja 2.4 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i procent) Verksamhetselen består av 58,3 % förnybar el. Förnybart: *0,583= kwh Övrig energi utgörs av fjärrvärme och består av 95 % förnyelsebara energikällor. Samt el för ny laboratoriebyggnad Hus 45 med 100 % förnyelsebar el. Förnybart: (Kungsbäck: Hus 45: )*0,95+ Hus 45: *1,00 = kwh Andelen förnybar energi av den totala energianvändningen: ( )/ = 0,82 dvs. 82 %

10 2.5 Beskrivning av insamlat resultat a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. Vi har inte nått så lång vi skulle vilja angående fjärrkylan till det nya labbet p.g.a. att energibolaget inte har kunna levererat fjärrkyla som avtalat. Energianvändningen har minskat pga. optimering och medveten sänkning av de s.k. börvärden och drifttider som gäller värme och kyla. Här är jag rätt övertygad om att vi skall kunna se ett resultat som lägre förbrukning. b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa. 2.6 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått)? Leverantörsuppgifter: Akademiska hus, Gävle Energi och Norrporten. 3. Miljökrav i upphandling 3.1 Andel registrerade anskaffningar där miljökrav ställts av det totala antalet registrerade anskaffningar per år. Antal anskaffningar med miljökrav 3212 Totalt antal anskaffningar Andel (%) anskaffningar med miljökrav 24,8% 3.2 Ekonomiskt värde av registrerade anskaffningar med miljökrav av det totala värdet av registrerade anskaffningar per år. Värde av anskaffningar med miljökrav (kr) Totala värdet av registrerade anskaffningar (kr) Andel (%) anskaffningar med miljökrav 21,3% 3.3 Beskrivning av insamlat resultat: a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. Tappet från 22 % 2010 till 21,3 % sett till ekonomiskt värde, beror på att anskaffningen på ramavtalslösa produktområden har ökat.

11 b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa. Arbetet med att sortera ut vilka transaktioner som representerar anskaffningar (ramavtalsavrop och upphandlingar) med miljökrav utförs manuellt. Införandet av e-handel på vår myndighet under våren 2012 borde kunna förenkla och kvalitetshöja detta arbete i hög grad, samtidigt som vi med en inköpsportal maskinellt bör kunna styra personalen mot anskaffning av produkter med lägre miljöpåverkan. Ställa mer miljökrav och informera om miljötips vid inköp. 3.4 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått)? Rådata är hämtat ur ESV:s transaktionsdatabas. Som tidigare ingår avrop på ramavtal i ovanstående värden.

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Gävle 2013-02-20 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Gävle Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004 Sammanställning av miljömålarbetet 24 1(1) Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 24 Baserat på rapporter från sex institutioner och fyra administrativa enheter, saknas gör belastningsskadecentrum

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Sida: 1 av 10 Dnr: Af-2011/044734 Datum: 2011-02-09 Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet Naturvårdsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsförmedlingen Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 Februari 2013 Dnr 1.1-2014-000193 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009 SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle Handläggare, direktielefon Reidar Grundström, 011-19 1038 Datum 2010-02- 19 Ert datum Närings departe mentet Vår beteckning 09-02586 Er beteckning M20081482 1 /11 103

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012-02-22 2011-01-01 2011-12-31 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2012/040536 Datum: 2012-02-13 Återrapportering enligt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling 1(5) FRÅN : RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Protokoll 2010:8 2010 10 07 Närvarande: Ahl, Matilda Andersson, Bo Lennart (ATM) Ansnes, Björn(ATM, UFK) Donner, Tanja (Bibl) Johansson, Annika (SA) Karlsson, Björn

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Borås 2013-02-22 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014. Dnr: 2015/59-1.1

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014. Dnr: 2015/59-1.1 Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Dnr: 2015/59-1.1 Rektorsbeslut nr:27 Beslutsdatum: 2015-02-23 Dnr: 2015/59-1.1 Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Enligt förordning (2009:907) om miljöledning

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2014

Läkemedelsverkets miljöarbete 2014 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2014 Februari 2015 Dnr: 1.1-2015-004609 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2010

Läkemedelsverkets miljöarbete 2010 Läkemedelsverkets miljöarbete 2010 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Resultat Högskolans hållbarhetsarbete 2014. Birgitta Påhlsson Jessika Weilitz

Resultat Högskolans hållbarhetsarbete 2014. Birgitta Påhlsson Jessika Weilitz Resultat Högskolans hållbarhetsarbete 2014 Birgitta Påhlsson Jessika Weilitz högskolan i borås hållbarhetsarbete 2014 Innehåll Mål och måluppfyllelse för perioden 2014 2016 3 1.1 Utbildning 3 1.2 Forskning

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

mal och hai 2011-201

mal och hai 2011-201 INSPEKTIONEN mal och hai 2011-201 an 1(5) Box 199 Finningevagen 54 B Telefon: 0152-650 100 Fax:0152-650 180 registratorp!ot.teriinspektionen.se www.lotteriinspektianen.se Org. nr: 202100-3310 INSPEKTIONEN

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Utbildning (ANSVAR YLO) Dnr 804-12-91

Utbildning (ANSVAR YLO) Dnr 804-12-91 Status HÖGSKOLAN I BORÅS Utbildning (ANSVAR YLO) Dnr 804-12-91 Övergripande mål Högskolan i Borås ska integrera hållbar utveckling i utbildningen så att studenterna bidrar till en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

- Ny miljösamordnare för V-inst är Julian Ilicki, för Biblioteket är Jörgen Boman och för TB-inst är Rose-Marie Löf.

- Ny miljösamordnare för V-inst är Julian Ilicki, för Biblioteket är Jörgen Boman och för TB-inst är Rose-Marie Löf. Protokoll från miljörådet torsdagen den 17 april. Närvarande: Björn Ansnes Jörgen Boman Sara Dahlström Matilda Ekman Julian Ilicki Liss-Britt Landén Path Lindgren Rose-Marie Löf Gunilla Nylund Sammanträdets

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete UFV 2012/1918 Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2013-2015 Fastställd av rektor 2013-04-23 Innehåll Bakgrund 3 Beskrivning av miljöledningssystem 3 Övergripande miljömål 4 Handlingsplanens upplägg

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport FÖRETAGSINFORMATION Webadress Verksamhetsområde Beräkningsperiod 20071130-20081130 Kontaktperson Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se Konsult - Skräddarsydd

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013-02-22 20120101-20121231 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/058648 Datum: 2013022 miljöledningsarbetet Arbetsförmedlingen

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015

ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015 ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015 ISV:s miljöhandlingsplan bygger på de fyra miljömålsområden som LiU:s miljöarbete utgår från. Dessa fyra miljömålsområden utgår från universitetets miljöutredning men

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga Summa projekt och ex.arbeten UTVECKLINGSARBETE 5/16 ÖVERGRIPANDE MÅL Utvecklingen inom våra geografiska områden syftar till hållbar utveckling. Detta avser såväl den ekologiska, sociala som ekonomiska

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

(~j~) SJÖFARTSVERKET 2015M243 15M018~-2

(~j~) SJÖFARTSVERKET 2015M243 15M018~-2 «It (~j~) SJÖFARTSVERKET 2015M243 15M018~-2 Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon Ert datum Er beteckning Peter Skoog, +46 104784939 Näringsdepartementet n.registrator~regeringskansliet.se

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Miljöledningsplan 2015

Miljöledningsplan 2015 Miljöledningsplan 2015 Stressforskningsinstitutet Miljöpolicy för Stockholms universitet Stockholms universitet, lokaliserat i världens enda nationalstadspark, är Sveriges största universitet. På universitetet

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2012 15 februari 2013 Dnr 1.1-2013-018192

Läkemedelsverkets miljöarbete 2012 15 februari 2013 Dnr 1.1-2013-018192 Läkemedelsverkets miljöarbete 2012 15 februari 2013 Dnr 1.1-2013-018192 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala

Läs mer

Miljöberättelse Hi3G Access AB

Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelsen är giltig under perioden 2013-04-01-2014-04-30 Innehåll Organisation och verksamhet Miljöpåverkan Miljömål 2013 Genomförda miljöförbättringar Nyckeltal Bilagor

Läs mer