Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004"

Transkript

1 Sammanställning av miljömålarbetet 24 1(1) Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 24 Baserat på rapporter från sex institutioner och fyra administrativa enheter, saknas gör belastningsskadecentrum i Umeå. Högskolans övergripande miljömål för år Personal och studenter ska känna ansvar för HiGs miljöarbete och ha minst grundläggande kunskaper om långsiktigt hållbar utveckling. 2. Miljöaspekter ska integreras i relevant undervisning och forskning. 3. Miljöaspekter ska beaktas vid upphandling av varor och tjänster. 4. Användning av material och energi ska effektiviseras och föroreningar förebyggas. 5. Miljöaspekter ska lyftas fram vid HiGs samverkan med det omgivande samhället. D1.1 Högskolans personal ska genomgå grundläggande miljöutbildning och vara medvetna om sitt ansvar i HiGs miljöarbete Målet var att 8% av HÅE (helårsekvivalent, personal omräknat till 1% anställning) på respektive enhet skulle genomgå miljöutbildningen. % av HÅE anställda E HS N P TB V Adm. Bibl. UFK Stud.ad. På följande frågor svarade de miljöenhetschefer ja som ej nämns i parantes efteråt: - Grundläggande utbildning om miljö- och hållbar utveckling har genomförts för nyanställda och övrig personal som inte tidigare deltagit i denna (ej N och HS). - Personalen har erhållit kontinuerligt information om HiGs miljöarbete - Miljöorganisation med klar ansvars- och befogenhetsfördelning finns (ej N och P). Dessutom har HiG kontinuerligt informerat såväl externt som internt om det pågående miljöarbetet via intern-tv, hemsida, personaltidningen Högaktuellt, , samt lokaltidningarna Gefle Dagblad och Arbetarbladet.

2 Sammanställning av miljömålarbetet 24 2(2) D 1.2 Ansvariga enligt miljölagar och andra krav ska genomgå en utbildning och få uppdateringar om förändringar så att de är medvetna om sitt ansvar. Målet var 1% av ansvariga ska ha genomgått en utbildning om miljöbalken. Uppdatering av senaste miljölagstiftning och andra krav som berör HiG sker två gånger om år i ledningsgruppsmöten. Samtliga enheter, förutom administrativa avdelningen som nådde 8%, nådde målet. Dessutom kontrollerades lagefterlevnaden med hjälp av följande frågor där samtliga miljöenhetschefer svarade ja, vilket bör innebära att målet är i det närmaste uppfyllt. - All nyanställd ledning och laboratorieansvariga har genomgått en utbildning gällande miljölagar - Alla ansvariga har tagit del av årets uppdateringar av miljölagar och andra krav - Ingen har blivit fälld för miljöbrott - Vi har ordning på alla våra tillstånd enligt miljölagar och andra krav - Vi har gjort alla nödvändiga miljörelaterade anmälningar till myndigheter - Vi har ordning på alla miljödokument, t.ex. transportkvitton - Vi mellanlagrar inget farligt avfall De två nyanställda prefekterna, som anställdes under senare delen av hösten, på P och V har ännu inte gått miljöbalksutbildningen. D 1.3 Nya studenter ska erhålla motivering till och information om HiGs miljöarbete Målet var 5% av nya HÅE (helårsekvivalenter, studenter omräknade som helårsstudenter). Uppnått 1%. Uppgiften avser registrerade programstudenter. Miljömaterial har skickats ut till alla antagna studenter. Information har lämnats vid introduktionsmöten för nya studenter i högskolans aula och på minimässa som anordnas i anslutning därtill. På högskolans webbplats har det också funnits en särskild välkomstsida, med en länk till miljöpolicyn, och en miljötävling som riktat sig till nya studenter. Denna sida har naturligtvis varit tillgänglig även för kursstudenter. Information om miljöpolicyn har även funnits på högskolans intern-tv. Alla internationella studenter har fått en introduktion till HiGs miljöarbete och bokmärket med HiGs miljöpolicy. D 2.1 Öka andelen kurser med inslag av miljö/hållbar utveckling En central mall har tagits fram som används för att klassa HiGs samtliga kurser. De olika klasserna är: - Kursen är till en övervägande del en kurs om miljö/hållbar utveckling - Kursen har inslag av miljö/hållbar utveckling - Kursen har ännu inte inslag av miljö/hållbar utveckling - Inslag av miljö/hållbar utveckling är inte relevant för kursen Målnivån togs fram av respektive institution. Mörk stapel visar andelen granskade kurser, mellangrå andelen av dessa med övervägande del miljö/hållbar utveckling och ljusgrå dem med inslag av miljö/hållbar utveckling.

3 Sammanställning av miljömålarbetet 24 3(3) Andel kurser % E HS N P TB V Andel granskade Övervägande del Har inslag Tyvärr var granskningen år 23 på många institutioner bristfällig vilket gör det svårt att fastställa någon ökning. E-institutionen kunde dock se en ökning av miljöinslag i kurser på 13%. D 2.2 Öka andelen program med inslag av miljö/hållbar utveckling Även program miljöklassas med utifrån miljöklassningslistan ovan. Målnivå 2% ökning. Totalt 6% av HiGs program har granskats under året, vilket innebär en 34% ökning jämfört med föregående års. Antalet program med miljöinslag har ökat från 1 till 17 stycken. Även här gör bristfällig granskning tidigare år en jämförelse svår. D 2.3 HiGs forskningsprojekt ska granskas med avseende på anknytning till miljö och hållbar utveckling Även för samtliga forskningsansökningar som tas upp i HiGs olika forskningsnämnder krävs från och med hösten 24 en klassning utifrån miljöklassningslistan. Målnivå 1% av forskningsprojekt från och med hösten 24. Uppnått resultat ungefär 85% granskade forskningsansökningar.

4 Sammanställning av miljömålarbetet 24 4(4) Övervägande Anknytning Inte relevant Osäkert Inte granskat Tot HS NT V LuN D 3.1 HiGs miljöarbete ska vara känt av HiGs leverantörer, entreprenörer, samt personer som hyr eller lånar HiGs lokaler Vid samtliga nya upphandlingar har information spridits. Informationsmaterial och rutiner har tagits fram och används för övrig informationsspridning. D 4.1 Hantering av kemikalier och farligt avfall ska effektiviseras Administrativ chef samt prefekter för TB, N, V och HS har tagit fram rutiner för sina respektive enheter vad gäller inköp av kemikalier och hantering av farligt avfall samt rutiner för upprättande av kemikalieförteckning. Uttjänta kemiska produkter och annat farligt avfall lämnas till den administrativa avdelningen som förvarar det uppmärkt i ett låst skåp till dess det hämtas av STENA. D 4.2 Ökad nödlägesberedskap En rutin för brand spill, underhåll och säkerhet har tagits fram och ansvaret för detta har klargjorts. D 4.3 Effektivisera pappersanvändningen Målnivå 2% minskning av pappersanvändningen. Uppnått 21%. Pappersförbrukningen har minskat betydligt de senaste åren. Den främsta anledningen till detta är att dubbelsidig användning har ökat både vid kopiering och utskrift. Högskolans tryckerienhet, Repro, handhar det papper som personalen förbrukar och IT-enheten förser studentdatasalarna med papper.

5 Sammanställning av miljömålarbetet 24 5(5) Tabell 1 HiGs pappersanvändning. 21 (ark) 23 (ark) 24 (ark) Repro IT-enheten Brynäs 24 Summa pappersförbrukning: D 4.4 Minska andelen osorterat avfall Målnivå minska antalet avhämtningar med 1% per år. Antalet hämtningar är samma som tidigare år, men kostnaden för sophämtning har sjunkit något jämfört med föregående år. Mängden översopor, de sopor som inte ryms inom samlingskärl och som därför kostar extra utöver ordinarie avgifter, har minskat med 2%. Tabell 2 Avfallshantering på HiG inom Kungsbäcksområdet (ej Brynäs, Silvanum, Dragonen, kontakttorget) Kostnad för sophämtning kr 352 kr 39 kr 37 kr Batteriavfall NiCd, Pb, Hg 8 st 123 kg Lysrörsavfall 4 st 25 kg Elektronikskrot 34 kg D 4.5 Effektivisera energianvändningen Målnivå att inte öka energianvändningen per lokalyta. Elanvändningen har ökat något, 1,5%, jämfört med föregående år. Detta beror förmodligen på byggnation av högskolans nya bibliotek El kwh/m

6 Sammanställning av miljömålarbetet 24 6(6) Värmeåtgången har minskat något, 2,5%, jämfört med föregående år (graddagskorrigerad). Värme kwh/m Också vattenanvändningen har sjunkit något, 3%, jämfört med föregående år. 5 4 Vatten m Andelen tjänsteresor med bil har minskat på N, Biblioteket, Rektors kansli och Stud adm. Uppgifter saknas från Adm, E, HS, TB, P och V. En energikartläggning har gjorts i samarbete med Akademiska Hus vilket möjliggör energibesparingar i framtiden. Samtliga enheter uppger att de har informerat om vikten av energibesparande åtgärder till exempel att släcka lampor och stänga av datorn. D 5.1 Miljöaspekter har beaktats vid möten med företag, organisationer och myndigheter Kontakttorget har informerat vid sina möten och en miljöfrukost genomfördes under hösten dit även allmänheten inbjöds. Dessutom uppmärksammades miljöcertifieringen av flera tidningar och tidskrifter och radio.

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006 Företagens syn på miljöutmaningen Företagens miljöarbete Resultat av miljöarbetet för företaget Problembild Intressenter Drivkrafter Aktiviteter Åtgärder Organisering Resultat Ef f ekter Hinder och attityder

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Lina Junedal och Olof Mattsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

Miljöredovisning - EMAS

Miljöredovisning - EMAS Miljöredovisning - EMAS Övergripande politisk vision för Östersunds kommun Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds

Läs mer

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin 2009-03-13 FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 MILJÖPÅVERKAN

REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 MILJÖPÅVERKAN REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fristadbostäder AB:s (härefter FRIBO) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001:2004

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer