Sammanställning av HiGs miljömålsarbete för år 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av HiGs miljömålsarbete för år 2007"

Transkript

1 1(11) Sammanställning av HiGs miljömålsarbete för år 2007 Sammanställningen är baserad på rapporter från sex institutioner (Institutionen för vårdvetenskap, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Institutionen för teknik och byggd miljö, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, och Institutionen för ekonomi) och fyra administrativa enheter (Förvaltningen, Biblioteket och Avdelningen för studentservice samt Rektors kansli, UFK och Kontakttorget som behandlas som en enhet i sammanställningen). Högskolans övergripande miljömål för år INDIREKTA 1. Personal och studenter ska ha minst grundläggande kompetens om miljö och hållbar utveckling. -80% av personalen med minst 40% anställning ska ha genomgått HiGs grundläggande utbildning inom miljö och hållbar utveckling eller ha motsvarande kompetens -Alla nya programstudenter och internationella studenter ska få grundläggande information om HiGs arbete för miljö och hållbar utveckling 2. Miljöaspekter ska integreras i relevant undervisning och forskning. 3. Miljöaspekter ska beaktas vid upphandling av varor och tjänster. 4. Miljöaspekter ska lyftas fram vid all samverkan med det omgivande samhället. RESURSANVÄNDNING 5. Användning av material och energi ska effektiviseras och föroreningar förebyggas. AVFALL 6. Mängden osorterat avfall ska minska Miljöenheternas detaljerade miljömål De sex institutionerna och fyra administrativa avdelningarna benämns miljöenheter i miljöledningsarbetet. Varje miljöenhet sätter utifrån de övergripande miljömålen egna detaljerade miljömål och formulerar handlingsplaner. Sju av de tio miljöenheter har miljöarbetet integrerat i verksamhetsplanen för HS-inst har inte fastställt någon verksamhetsplan för N-inst har inte någon verksamhetsplan, men ett kortare verksamhetsuppdrag. UFK och ledningskansliet har inga verksamhetsplaner då de inte har något verksamhetsuppdrag. Resurser i årsarbetstid som använts under 2007 för miljöarbetet på HiG är 60 personveckor. Arbetstiden avser systemansvarig, 10 miljösamordnare, personal anlitade för interna revisioner, arbete med att följa och uppdatera lagstiftningkrav, webbuppdateringar, arbetstid för samverkan med andra högskolor i nätverk vid t.ex. konferenser.

2 2(11) Sammanställningen redovisar resultat för detaljerade miljömål som finns på flertalet eller samtliga av miljöenheterna. Dessutom redovisas resultat av efterlevnad av lagar och andra krav, samt resursförbrukning där mätningar görs centralt. Utvärdering av att lagar och andra krav följs Uppdatering av senaste miljölagstiftning och andra krav som berör HiG sker två gånger om året i ledningsgruppsmöten. Åtta av miljöenheterna anger att ansvariga har gått utbildning och fått uppdatering av miljölagstiftning så att de är medvetna om sitt ansvar. N-inst har en nyanställd ämnesföreträdare som inte ännu deltagit i någon utbildning gällande miljölagar och uppdatering av lagar och andra krav, då inget sådant tillfälle har erbjudits sedan personen tillträdde tjänsten. Bibl anger att miljösamordnaren inte har deltagit in uppdatering av miljölagar under året, då bibliotekschefen (som deltagit vid ledningsgruppens uppdateringstillfälle) gjorde bedömningen var att inte några nya miljölagar berörde bibl. Lagefterlevnaden kontrollerades med hjälp av följande frågor (tabell 1). Tabell 1. Resultatet av kontroll av lagefterlevnad Besvara följande frågor för din miljöenhet Har all nyanställd ledning och laboratorieansvariga genomgått en utbildning gällande miljölagar? Har alla ansvariga tagit del av årets uppdateringar av miljölagar och andra krav? Ja (antal) Nej (antal) Kommentar 4 1 Ej aktuellt för bibl, adm, stud service, P, HS 9 1 Ej aktuellt för stud service, bibl Har miljöenheten ordning på alla tillstånd enligt miljölagar och andra krav? 9 Ej aktuellt för bibl, UFK Har alla nödvändiga miljörelaterade anmälningar till myndigheter gjorts? 7 Ej aktuellt för bibl stud service, UFK, HS Är det ordning på alla miljödokument, t.ex. transportkvitton? 9 Ej aktuellt för stud service, Har någon/några blivit fälld/a för miljöbrott? 10 Ö1 Personal och studenter ska ha minst grundläggande kompetens om miljö och hållbar utveckling.

3 3(11) -80% av personalen med minst 40% anställning ska ha genomgått HiGs grundläggande utbildning inom miljö och hållbar utveckling eller ha motsvarande kompetens Totalt vid HiG har 81,6% av P40 genomgått miljöutbildningen till och med år 2007, (bilaga 1). Detta är en liten ökning jämfört med år HiG har nått det övergripande målet gällande utbildning av personal i M/HU, att minst 80% ska ha deltagit i utbildningen. Från år 2006 inräknas personal som har anställning på minst 40% (P40) i statistiken. Fram till och med år 2005 användes andel utbildade HÅE. Fortsättningsutbildning i miljö och hållbar utveckling för personal Några av miljöenheterna har detaljerade mål som handlar om att personalen ska genomgå fortsättningsutbildning i miljö och hållbar utveckling. Under våren 2007 anordnade Kontakttorget en inspirationsdag. Deltagande vid detta tillfälle räknades av flera enheter som fortsättningsutbildning i M/HU. Dagen startade med miljöfrukost, samt en föreläsning om väder och klimat med meteorologen Anders Nylund. Därefter visades Al Goores film En obekväm sanning. Aktiviteterna var välbesökta av personal men även studenter. Den inrapportering som gjorts visar att vid RK/UFK/Kontakttorget har 76% av personalen genomgått fortsättningsutbildning i M/HU. Vid Administrativa avdelningen har 45% av personalen deltagit i fortsättningsutbildning i M/HU. HS hade under året en inspirationsföreläsning om miljö i samband med en institutionskonferens. En stor del av personalen vid institutionen för vårdvetenskap och sociologi har deltagit i en uppföljande miljöutbildning. Vid Avdelningen för studentservice och TB-institutionen har fortsättningsutbildningar genomförts för delar av personalen under mätperioden , men detta är inte redovisat i sammanställningarna eftersom det inte är preciserats som detaljerade miljömål för dessa miljöenheter. N-institutionen har detaljerade mål om fortsättningsutbildning, men har inte påbörjat arbetet med dessa utbildningar. Sju av tio miljöenheter anger att de anser att utbildningsinsatserna är tillräckliga -Alla nya programstudenter och internationella studenter ska få grundläggande information om HiGs arbete för miljö och hållbar utveckling I samband med introduktion till nya studenter gör avdelningen för studentservice utskick med miljöinformation. Information har lämnats på minimässan som hålls för nya studenter vid högskolans aula respektive vid Studentcentrum, vid vårterminens och höstterminens start. Information har getts till internationella studenter i samband med introduktionsmöten vid terminsstarterna. Bokmärket med HiGs miljöpolicy har delats ut och studenterna har fått en introduktion till HiGs miljöarbete.

4 4(11) Kurser som är granskade och bedömda att de innehåller eller har inslag av miljö- eller hållbar utveckling är märkta i kurskatalogen samt att det finns en beskrivning i kurskatalogen av vad det innebär. Ö2 Miljöaspekter ska integreras i relevant undervisning och forskning. Kurser med inslag av miljö/hållbar utveckling En mall har tagits fram centralt och används för att klassificera HiGs kurser. De olika klasserna är: - Kursen är till en övervägande del en kurs om miljö/hållbar utveckling - Kursen har inslag av miljö/hållbar utveckling - Kursen har ännu inte inslag av miljö/hållbar utveckling - Inslag av miljö/hållbar utveckling är inte relevant för kursen Totalt av HiGs kurser har 83% granskats med avseende på inslag av miljö och hållbar utveckling. 100% av kurserna är granskade vid E-inst. P-inst har granskat 94% av kurserna, TB har 89,3% och HS 89%. V har uppnått 77,3% granskade kurser och N visar 52,2% granskade. I figuren, bilaga 2 visas totalt (max) sex staplar för varje miljöenhet samt för hela HiG. Den vänstra av staplarna är andelen granskade kurser. Sedan följer klasserna i turordning enligt ovan angiven klassificering. Sista stapeln är andelen ej granskade kurser. V-inst har inrapporterat miljöklassade kurser A- och B-klass tillsammans, och kurser som ännu inte har inslag samt där det inte är relevant C- och D-klass tillsammans. Detta är förklaringen till V- inst redovisning av endast två staplar med klassade kurser i diagrammet (bilaga 2). Av kurserna är andelen med övervägande del M/HU och inslag av M/HU 55,3% av de granskade kurserna (se figur 1 nedan). Det aktuella Bolognaarbetet medför att många kursplaner revideras och detta kan förklara minskning av andel granskade kurser vid några av institutionerna.

5 5(11) Andel kurser klassade med M/HU av granskade kurser år 2004 till 2007 Andel (%) kurser med M/HU till övervägande del eller inslag av 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 E HS N P TB V Tot HiG Miljöenhet Figur 1. Andel kurser klassade M/HU av granskade kurser åren 2004, 2005, 2006 och 2007 Examensarbeten med inslag av miljö och hållbar utveckling. Mall för granskning av examensarbeten finns centralt framtagen. Klassificeringen motsvarar den ovan angivna för kursgranskning. E-institutionen arbetar med granskning av examensarbeten avseende miljö och hållbar utveckling. Vid E-institutionen har granskats 100% (totalt 98 examensarbeten) på C-nivå och D-nivå avseende inslag av miljö och hållbar utveckling. 6% av dessa var till övervägande del om M/HU och 4,1% hade inslag av M/HU. Flera institutioner arbetar för att ta fram gemensamma rutiner för hur granskning av examensarbeten ska göras och av vem granskning ska göras. Program med inslag av miljö/hållbar utveckling En mall har tagits fram centralt och används för att klassificera utbildningsprogram. De olika klasserna är: - Programmet består till en övervägande del av kurser med inslag av miljö/hållbar utveckling - Programmet har inslag av miljö/hållbar utveckling - Programmet har ännu inte inslag av miljö/hållbar utveckling, men det finns möjlighet att införa det - Inslag av miljö/hållbar utveckling är inte relevant för programmet Programgranskning sker på våren under pågående läsår, varför granskningen för 2006 redovisas i denna sammanställning då den genomfördes under år Målet var att bibehålla andelen program med inslag av miljö och hållbar utveckling. Samtliga program är granskade avseende M/HU år Andelen program med till övervägande del och med inslag av M/HU är sammanlagt 94%, samma andel som i 2006 års sammanställning (se figur 2). Endast två av programmen saknar inslag av M/HU.

6 6(11) Granskning av M/HU i program 2003 till 2006 Andel (%) av totala antalet program 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, granskade övervägande M/HU inslag M/HU ännu inte inslag inte relevant ej granskade År Figur 2. Granskning av programklassificerade M/HU under åren 2003, 2004, 2005 och 2006 HiGs forskningsprojekt med anknytning till miljö och hållbar utveckling För samtliga forskningsansökningar som tas upp i HiGs olika forskningsnämnder krävs från och med hösten 2004 en klassificering utifrån miljöklassningslistan. En mall har tagits fram centralt och används för att klassificera forskningsansökningarna. De olika klasserna är: - Forskningsprojektet bidrar med en övervägande del till en hälsosam och god miljö/hållbar utveckling - Forskningsprojektet bidrar med en mindre del till hälsosam och god - miljö/hållbar utveckling - Bidrag till en hälsosam och god miljö/hållbar utveckling är inte relevant för forskningsprojektet - Osäkert om forskningsprojektet bidrar till hälsosam och god miljö/hållbar utveckling Målnivån är att 100% av forskningsprojekt alltid ska klassificeras. För forskningsansökningar inför år 2008 är resultatet 92% granskade ansökningar. Andel granskade ansökningar har hållit sig på ungefär samma nivå under åren, kring 90% med en variation på några procentenheter. Jämförelse av klassificeringen av forskningsansökningarna för 2005, 2006, 2007 och 2008 visas i figur 3. Andelen forskningsansökningar för år 2008 som bidrar med en övervägande del respektive bidrar med en mindre del till en hälsosam och god miljö/hållbar utveckling har ökat något, till 63,1%, en ökning med 4,5% från 2007, se figur 3.

7 7(11) M/HU i forskningsansökningar år 2005, 2006, 2007 och ,0 80,0 Andel (%) 60,0 40, ,0 0,0 Övervägande Anknytning Inte relevant Osäkert Ej granskade Figur 3. Miljö och hållbar utveckling i forskningsansökan Ö 3 Miljöaspekter ska beaktas vid upphandling och inköp av varor och tjänster I både policy och mål finns formuleringar som säger att vid upphandling skall relevanta miljökrav ställas på varor och tjänster. Till stöd för detta använder sig inköpsenheten av EKUverktyget. Dessutom begärs information om potentiella leverantörers miljöarbete in i samband med upphandling. Under år 2007 gjorde inköpsenheten sex upphandlingar. Vid samtliga upphandlingar stämdes HiGs kriterier av mot de kriterier miljöstyrningsrådet rekommenderar. Antal avrop mot de statliga ramavtalen var 650 st under året. När det gäller avrop från de statliga avtalen utgår inköpsenheten från att ramavtalsmyndigheterna ställt riktiga och tillräckliga miljökrav. Ö 4 Miljöaspekter ska lyftas fram vid all samverkan med det omgivande samhället. Administrativa avdelningen har informerat alla utställare och hyresgäster om HiGs källsorteringsrutiner, avfallshantering och miljöarbete. Kontakttorget sprider information om HiGs miljöcertifiering till alla kunder inom uppdragsutbildning. Kontakttorget har tagit fram en informationsbroschyr som används t.ex. vid möten med företag, organisationer och myndigheter. En lärare vid N-inst var vid tre tillfällen med i en programserie i Radio Gävleborg där miljö och klimatfrågor togs upp.

8 8(11) RESURSANVÄNDNING Ö 5 Användning av material och energi ska effektiviseras och föroreningar förebyggas. Flera enheter har kontinuerlig information till anställda om att använda dubbelsidiga utskrifter och kopiering samt uppmuntrar till att använda e-post för information. Ytterligare exempel på hur arbetet med effektiviseringar och förebyggande av föroreningar görs är t.ex. att några enheter genomför regelbundna stickprovskontroller av sortering av avfall i personalkök och några enheter gör stickprovskontroller av att datorer och lampor mm stängs av vid arbetsdagens slut. TB har minskat biltransporter mellan Brynäs och Kungsbäck under 2006 och Målet var att minska bensinkostnaderna med 30% resp 20% under dessa år. TB redovisar en minskning med 72,9% av bensinkostnaderna. Kontakttorget och Rektors kansli har minskat antalet personkilometer för tjänsteresor med ca 40%. Bibliotekets personal har under året gjort sina tjänsteresor med tåg vid 77% av resorna. HS mål var att minska förhyrning av bil med 2%, men en ökning har skett med 3%. Avdelningen för studentservice har genomfört kontroller att maskiner, utrustning och lampor stängs av vid arbetsdagens slut. Även V-institutionen gör kontroller på liknande sätt. Pappersförbrukning Pappersförbrukning till utskrifter och kopiering har minskat betydligt sedan miljöarbetet startade. Under 2007 har förbrukningen sjunkit rejält och har nu nått den lägsta nivån sedan miljöledningsarbetet startade, se tabell 2 nedan med pappersförbrukningen i tusental ark. Tabell 2 HiGs pappersanvändning * (1000 ark) (1000 ark) (1000 ark) (1000 ark) (1000 ark) (1000 ark) Repro 7 536, ,5 IT-enheten Brynäs Summa pappersförbrukning: 9856, * Korrigerad siffra för pappersförbrukningen. Inför tidigare sammanställningar för år 2005 och 2006 hade felaktig siffra inrapporterats på pappersförbrukningen gällande år 2005 och detta är ändrat här. Elanvändning Uppgifter om fastighetsel för HiG lämnas av Akademiska Hus.

9 9(11) Administrativa avdelningens detaljerade miljömål är att bibehålla befintlig elförbrukning, ett resultat som uppnåtts då det är en minskning av elanvändningen. Elanvändningen har minskat med 1,5%, från 79,8 kwh/m 2 år 2006 till 78,3 kwh/m 2 år Dessa siffror är exklusive kylan, som också drivs med el. AVFALL Ö 6 Mängden osorterat avfall ska minska Centralt gjorda mätningar vid Administrativa avdelningen visar att målet att osorterat avfall ska minska med 10% är uppfyllt. Några av miljöenheterna har egna mål för att minska mängden osorterat avfall och kontrollerar med stickprov på avdelningarna. Institutionen för vårdvetenskap och sociologi har kontinuerlig information och kontroll då miljöenheten hanterar riskavfall. Avdelningen för studentservice har en motsvarande rutin med information och kontroll eftersom studenthälsan finns inom enheten och sänder riskavfall till länssjukhuset. Kostnaden för sophämtning vid HiG har minskat från kr år 2005 till kr år 2007, se tabell 3 nedan. Förklaringen till denna sänkning är förhyrning av komprimator som gjorts från hösten Utan komprimator skulle HiGs kostnader för sophämtning under 2007 har varit kr, alltså en besparing på mer än kr. Motsvarande besparing med anledning av komprimatorn var under år 2006 var kr. Under de två åren, , har åtgärden med förhyrning av komprimatorn gett en besparing på omkring kr för kostnaderna för sophämtning. Tabell 3 Avfall Kostnad för sophämtning Batteriavfall NiCd, Pb, Hg kr kr kr kr kr kr kr 800 st 123 kg 40 kg kg Lysrörsavfall 400 st 25 kg 25 kg 220 kg 243 kg Elektronikskrot 3969 kg 9098 kg 3583 kg 4398 kg Batteriavfall hämtas inte varje år då kärlen är så stora att detta behov av inte finns.

10 BILAGA 1 till Sammanställning av miljömålsarbetet BILAGA 1 Grundläggande personalutbildning M/HU - jämförelse Andel (%) Adm Avd.Studserv Bibl E HS N P TB V UFK/RK/KT Tot HiG Miljöenhet

11 BILAGA 2 till Sammanställning av miljömålsarbetet BILAGA 2 Granskning av inslag av M/HU i kurser ,0 90,0 80,0 70,0 Andel (%) 60,0 50,0 40,0 % granskade av totala % övervägande M/HU % inslag M/HU % ännu inte inslag % inte relevant % ej granskade 30,0 20,0 10,0 0,0 E HS N P TB V Tot HiG Institution

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004 Sammanställning av miljömålarbetet 24 1(1) Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 24 Baserat på rapporter från sex institutioner och fyra administrativa enheter, saknas gör belastningsskadecentrum

Läs mer

Använda förkortningar

Använda förkortningar DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/jkm GODKÄND AV amg AKADEMI/ENHET AUE DIARIENR SIDA 1(9) DOKUMENTNAMN Enheternas detaljerade miljömål och handlingsplaner inklusive inrapportering DATUM 01-12 MALL GÄLLER FRÅN

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Dokumenttillhörighet: MLS HiG Enhet: Diarienr: Sida: 1(5) Dokumentnamn: ENHETERNAS DETALJERADE MÅL och HANDLINGSPLAN för miljö för år 2008-2009

Dokumenttillhörighet: MLS HiG Enhet: Diarienr: Sida: 1(5) Dokumentnamn: ENHETERNAS DETALJERADE MÅL och HANDLINGSPLAN för miljö för år 2008-2009 1(5) Uppgifter för 2009 markerat med grönt! Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att redovisa enheternas detaljerade miljömål för åren 2008-2009 och utgöra underlaget för HiGs samlade

Läs mer

Syftet med detta dokument

Syftet med detta dokument 1(5) Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att redovisa enheternas detaljerade miljömål för åren 2010-2011 och utgöra underlaget för HiGs samlade miljömål för åren 2010-2011. Övergripande

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Protokoll från Miljörådsmöte 2008-01-10

Protokoll från Miljörådsmöte 2008-01-10 1(6) Protokoll från Miljörådsmöte 2008-01-10 Närvarande Bo Malmström Åsa Hadin Rose-Marie Löf Path Lindgren Ulla Nyberg Björn Ansnes Gunilla Nylund Matilda Ekman Kaisu Sammalisto Förvaltningen Biblioteket

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

E som alternativ kommer att strykas!

E som alternativ kommer att strykas! Du skriver kursplan för en ny kurs som har dessa mål: Efter genomgången kurs skall studenten ha kunskaper om och förtrogenhet med -Teknikens roll i samhällsutvecklingen -Samspelet teknik-människa-miljö

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1 (5) Projektplan 2010-02-11 Dnr SU 83-0286-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1. Bakgrund Under hösten 2009

Läs mer

Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014

Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014 Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014 1. Energi Mål för perioden 2011-2013 Högskolan i Borås ska i samarbete med fastighetsägare minska energianvändningen räknat per

Läs mer

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling 1(5) FRÅN : RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Protokoll 2010:8 2010 10 07 Närvarande: Ahl, Matilda Andersson, Bo Lennart (ATM) Ansnes, Björn(ATM, UFK) Donner, Tanja (Bibl) Johansson, Annika (SA) Karlsson, Björn

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

- Ny miljösamordnare för V-inst är Julian Ilicki, för Biblioteket är Jörgen Boman och för TB-inst är Rose-Marie Löf.

- Ny miljösamordnare för V-inst är Julian Ilicki, för Biblioteket är Jörgen Boman och för TB-inst är Rose-Marie Löf. Protokoll från miljörådet torsdagen den 17 april. Närvarande: Björn Ansnes Jörgen Boman Sara Dahlström Matilda Ekman Julian Ilicki Liss-Britt Landén Path Lindgren Rose-Marie Löf Gunilla Nylund Sammanträdets

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

mal och hai 2011-201

mal och hai 2011-201 INSPEKTIONEN mal och hai 2011-201 an 1(5) Box 199 Finningevagen 54 B Telefon: 0152-650 100 Fax:0152-650 180 registratorp!ot.teriinspektionen.se www.lotteriinspektianen.se Org. nr: 202100-3310 INSPEKTIONEN

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017.

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017. HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Dnr 286-15 1 (8) Lokal handlingsplan för hållbar utveckling på Akademi A3, 2015-16 Högskolan i Borås arbetar

Läs mer

DOKUMENTNAMN Dokument HiGs miljöledningssystem: förvaring, uppdatering, mätning, ansvar och lagkrav

DOKUMENTNAMN Dokument HiGs miljöledningssystem: förvaring, uppdatering, mätning, ansvar och lagkrav DOKUMENTUPPÄTTAE MLS HiG/kso, rlf, DIAIEN 1(5) MALL GÄLLE FÅN : Detta dokument visar vilka dokument som finns inom HiGs miljöledningssystem, var dokumenten finns och vem som är ansvarig för uppdatering.

Läs mer

abcdmiljörådet Mall för nulägesanalys Uppdaterad: 061115/J.L

abcdmiljörådet Mall för nulägesanalys Uppdaterad: 061115/J.L abcdmiljörådet Mall för nulägesanalys Uppdaterad: 061115/J.L Nulägesanalys - kartläggning av verksamhetens miljöpåverkan En nulägesanalys utreder sambanden mellan din arbetsplats och dess påverkan på miljön

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner

Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner 1(5) Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner Syfte Syftet med de övergripande- och detaljerade miljömålen är att uppfylla företagets miljöpolicy. Målarbetet är även ett verktyg för ständiga

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet

Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet Eddi Omrcen Miljöchef, Göteborgs universitet. www.mls.adm.gu.se NMC & GAME seminarium, 2007-01-19 1 Fokus/möjligheter Miljöledningssystem Upphandling

Läs mer

Miljöledningssystem vid Göteborgs universitet

Miljöledningssystem vid Göteborgs universitet Miljöledningssystem vid Göteborgs universitet Ullika Lundgren Miljösamordnare Miljöenheten, Naturvetenskapliga fakulteten, Tjärnö marinbiologiska laboratorium www.gu.se/miljo/ QuickTime och en TIFF (LZW)-dekomprimerare

Läs mer

Dnr SU 50-2825-02 Doknr. 2. Redovisning av. Central miljöplan för Stockholms universitet år 2002

Dnr SU 50-2825-02 Doknr. 2. Redovisning av. Central miljöplan för Stockholms universitet år 2002 STUN Dnr SU 50-2825-02 Doknr. 2 Redovisning av Central miljöplan för Stockholms universitet år 2002 Den centrala miljöplanen Detta är Stockholms universitets tredje centrala miljöplan. Den första antogs

Läs mer

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN 212 Skärmbild från utbildning i resfria möten 212-11-27 Denna redovisning ger en översikt över vad som har gjorts inom miljöarbetet under 212 och sammanfattar

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011 Sida 1 av 5 KIs ledningssystem för miljö och hållbar utveckling Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011 KIs handlingsplan för miljö- och hållbar utveckling omfattar KIs

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Miljökompetensbehoven utgör en grund för fakulteternas miljöutbildningsplaner. Varje fakultet skall ha en egen

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet Utdrag Protokoll RK 89 2008-02-28 FA2008/390/STAB Statsrådsberedningen Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet (1 bilaga) Bakgrund Miljöledningsarbetet är en viktig

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling MLS HiG/ 1(5) RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Protokoll Närvarande: Sammalisto, Kaisu (Ordförande) Andrén, Marianne (AHA) Claesson, Leif (ATM ) Donner, Tanja (Biblioteket) Johansson, Annika (SA) Kågström,

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

2016-12-31 Studierektor Inom ramen för institutionens budget

2016-12-31 Studierektor Inom ramen för institutionens budget Textilhögskolan Erik Bresky Handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016 Detta underlag är baserat på det av rektor beslutade dokumentet Mål och handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016, dnr 117-10-91.

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016.

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. dnr 1001-14 Birgitta Påhlsson Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling och avser aktiviteter

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Mall för handlingsplan för institutioner/enheter

Mall för handlingsplan för institutioner/enheter Mall för handlingsplan för institutioner/enheter Använd mallen för att precisera institutionens/enhetens miljöarbete som planeras under perioden 2013-2015. Universitetets övergripande miljömål finns i

Läs mer

Hållbar utveckling Handlingsplan 2015. Fastställd på kommittémöte 2015-02-04

Hållbar utveckling Handlingsplan 2015. Fastställd på kommittémöte 2015-02-04 Hållbar utveckling Handlingsplan 2015 Fastställd på kommittémöte 2015-02-04 Inledning Arbetet med hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet är brett och innefattar allt ifrån internt hållbarhetsarbete,

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet 2013-02-04 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Handlingsplan för arbete med hållbar utveckling

Handlingsplan för arbete med hållbar utveckling Handlingsplan för arbete med hållbar utveckling 2011 Miljöaspekt: Tjänsteresor Högskolan i Borås ska minska utsläppen av fossilt koldioxid från resor i tjänsten, räknat per årsarbetskraft. Skapa möjligheter

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

HANDLINGSPLAN TILL KTHs POLICY FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

HANDLINGSPLAN TILL KTHs POLICY FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Nr 591 070829 1(9) HANDLINGSPLAN TILL KTHs POLICY FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Giltighetstid: 1 oktober 2007 30 juni 2010 Det övergripande målet för KTHs policy och handlingsplan för hållbar utveckling är Högskolelagens

Läs mer

Måluppfyllelse Högskolans hållbarhetsarbete Målperioden 2011-2013, inklusive årlig uppföljning av 2013. 3/24/2014 Högskolan i Borås Birgitta Påhlsson

Måluppfyllelse Högskolans hållbarhetsarbete Målperioden 2011-2013, inklusive årlig uppföljning av 2013. 3/24/2014 Högskolan i Borås Birgitta Påhlsson Högskolans hållbarhetsarbete Målperioden 2011-, inklusive årlig uppföljning av 3/24/2014 Högskolan i Borås Innehållsförteckning 1. Mål och måluppfyllelse för perioden 2011-... 3 1.1 Energi... 3 1.2 Tjänsteresor...

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Intern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet

Intern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Sid 1 (8) Intern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet Tid: 23 oktober 2013 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ellen Lagrell Observatör: Claes Silfverhjelm

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet 2013-02-19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

2016-04-07 Dnr SU FV-2.10.1-0704-16. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 och 2017

2016-04-07 Dnr SU FV-2.10.1-0704-16. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 och 2017 2016-04-07 Dnr SU FV-2.10.1-0704-16 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 och 2017 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 UPPFÖLJNING... 3 1.4 REGELKRAV...

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA VERKSAMHET 2006 2007 SAMT HANDLINGSPLAN FÖR 2008 09

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA VERKSAMHET 2006 2007 SAMT HANDLINGSPLAN FÖR 2008 09 MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA VERKSAMHET 2006 2007 SAMT HANDLINGSPLAN FÖR 2008 09 1 Institutionens miljögrupp har i sitt arbete använt de miljömål som universitetet/sahlgrenska

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

RevisionsPM 2010. Landstinget Blekinge. Granskning av landstingets miljöarbete

RevisionsPM 2010. Landstinget Blekinge. Granskning av landstingets miljöarbete RevisionsPM 2010 Landstinget Blekinge Granskning av landstingets miljöarbete Hanna Ershytt oktober 2010 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete!

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete! Handlingsplan Genom att arbeta med övningarna i Energifallet blir alla på skolan mer energismarta. Nästa steg är att låta arbetet bli långsiktigt så att skolans energislukande kan minska även på sikt.

Läs mer

Projektplan: Miljöledningsprojektet

Projektplan: Miljöledningsprojektet SLU Infra Miljö Projektplan: Miljöledningsprojektet Projektledare: Johanna Sennmark Uppdragsgivare: Martin Melkersson Datum:2014-05-15 1. Bakgrund och motiv Enligt rektorsbeslut 2013-09-02, DNr: SLU ua

Läs mer

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling 1(5) FRÅN : RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Protokoll Närvarande: Helena Johansson (Ordförande) Annika Johansson (SA) Maria Åstrand, Swenneke (HGA) Path Lindgren (HGA) Leif Claesson (ATM) Josefin Hallström

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Värt att veta miljöledningssystem 2013

Värt att veta miljöledningssystem 2013 Värt att veta miljöledningssystem 2013 SLU:s miljöpolicy SLU:s verksamhetsidé enligt styrelsens beslut Styrelsen för universitetet beslutade den 29 september 2009, 69, dnr SLU ua10-1675/09, att SLU:s verksamhetsidé

Läs mer

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2010

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2010 Sida 1 av 11 KIs ledningssystem för miljö och hållbar utveckling Uppföljningen av KIs miljö- och hållbarhetsarbete under 2010 består av två delar; 1) Uppföljning av KIs handlingsplan 2010 2) Uppföljning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014-02-19 ALL 2014/193 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Protokoll från ledningens genomgång på Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Mikael Alexandersson (MA) dekanus. Birgitta Jordansson (BJ) prefekt AV

Protokoll från ledningens genomgång på Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Mikael Alexandersson (MA) dekanus. Birgitta Jordansson (BJ) prefekt AV Grundelement: MILJÖHANDBOKEN 4.6 Ledningens genomgång Element: 4.6 Ledningens genomgång Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.6.1.2 UFN RD3 Redovisande dokument UFN F8/07:407 2 3 Upprättad

Läs mer

ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015

ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015 ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015 ISV:s miljöhandlingsplan bygger på de fyra miljömålsområden som LiU:s miljöarbete utgår från. Dessa fyra miljömålsområden utgår från universitetets miljöutredning men

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2019

Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2019 Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Rektor 2016-02-15 Revidering: - Dnr: HDa 1.2-2016/168 Gäller fr o m: 2011-04-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Institutionens/enhetens handlingsplan miljömål 2013-2015

Institutionens/enhetens handlingsplan miljömål 2013-2015 Institutionens/enhetens handlingsplan miljömål 2013-2015 1. Ökad kunskap om miljödimensionen av hållbar utveckling Studenter ska inom sina utbildningsprogram, senast år 2015, få en grundläggande kännedom

Läs mer

Miljöledningsplan 2015

Miljöledningsplan 2015 Miljöledningsplan 2015 Stressforskningsinstitutet Miljöpolicy för Stockholms universitet Stockholms universitet, lokaliserat i världens enda nationalstadspark, är Sveriges största universitet. På universitetet

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer