För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska"

Transkript

1 Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön. Vårt miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda miljöarbetet framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås. Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt samt att undvika användning av miljöförstörande ämnen och därigenom förebygga förorening. Det är ledningens ambition att varje medarbetare ska känna ansvar och verka för att skapa en grund till ett förebyggande miljöarbete, och att det leder till ständig förbättring. Alla anställda uppmanas och uppmuntras till att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet, vilket bidrar till att miljöpåverkan minskar. Vi ska sträva efter att ha tillräcklig kompetens för att vid varje tillfälle kunna föreslå de mest miljöanpassade lösningarna inom de områden våra tjänster efterfrågas. Våra kunder ska kunna känna sig trygga i förvissningen om att vi fortlöpande utvecklar våra tjänster/produkter så att de står i samklang med samhällets olika miljömål och följer gällande miljölagstiftning. Tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av samt att miljökrav ställs på leverantörer och produkter utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerande miljömål och förbättra miljöprestandan. Vi ska se till att kundens krav på god miljö blir tillgodosedda, gällande såväl den yttre miljön som inomhusmiljön och arbetsmiljön. Vi har miljöanpassat våra kontorsrutiner och vi ska kontinuerligt hushålla med resurser och energi.

2 En grundläggande princip för miljöarbetet är utbytesprincipen, som innebär att sämre teknik och miljöfarliga ämnen kontinuerligt byts ut mot bättre teknik och mindre miljöfarliga ämnen. Ytterligare en princip för miljöarbetet är försiktighetsprincipen, som syftar till att undvika verksamheter med stora potentiella risker. Våra tjänster/produkter och vårt agerande mot våra kunder och leverantörer ska visa vårt miljötänkande. Vår leverantörsbedömning ska präglas av vår miljöpolicy och våra miljömål och ligga till grund för att ställa högre miljökrav på leverantörerna och deras produkter. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs. Miljöarbetet på VF Tryck strävar efter att Följa upp företagets miljöpåverkan Presentera företagets miljöpåverkan Ge personal möjlighet till lämplig miljöutbildning samt följa upp de miljöinvesteringar som genomförts Mäta och följa upp tryckeriets resursförbrukning samt mäta och följa upp tryckeriets utsläpp och avfall Ledningens representant för miljö Ledningens representant för miljö ingår i företagsledningen och ansvarar för att: - säkerställa att miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls - rapportera till företagsledningen om miljöledningssystemets prestanda och föreslå till förbättringar - vid förfrågan informera externa intressenter om miljöpolicyn Verksamhetens miljöpåverkan Vår miljöpåverkan har tydliggjorts i miljöutredningens riskvärdering av de miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till. Uppkomna miljöaspekter har bedömts vad gäller

3 allvarlighetsgrad, omfattning och vår egen förmåga att påverka detta. Resultatet av kartläggningen och riskvärderingen visar vad vi i första hand bör koncentrera det egna miljöarbetet på. Miljöutredningen ligger till grund för fastställande av vår miljöpolicy Miljömål Avfallshantering Under året skall vi verka för att avfallsmängd som går för deponering reduceras. Den i särklass största avfallsmängden kommer från makulatur vid produktion av tidningar (uppstart och drift). Vårt mål är att minska andelen makulatur i förhållande till produktion. Då det är många faktorer som spelar in (ex. antalet sidor, antalet editioner, antalet pappersbyten/växlingar, driftsstörningar osv) har vi valt att mäta och föra statistik över makulatur vid inställning och den totala makulaturen för en produktion. Målsättningen är att minska makulaturen i snitt per produktion, utan att göra väsentligaavkall på kvaliteten. Miljömål Underleverantörer med eget miljöarbete Under året införs dokumenterade leverantörsbedömningar med krav på att leverantörer driver ett eget miljöarbete. Att våra leverantörer bedriver ett aktivt miljöarbete är viktigt, men krav på att vara ISOcertifierade får inte överskugga andra bedömningsfaktorer såsom kvalitet, pris och leveranssäkerhet. Målet är dock att minst 80% av våra leverantörer ska vara ISO-certifierade för miljö. Uppföljning av miljömålet sker löpande under året och behandlas vid ledningens genomgång. För att tydliggöra hur vi skall uppnå satta miljömål finns ett handlingsprogram för miljö. Specificerande/styrande dokument För att genomföra vår verksamhet finns en rad specificerande/styrande dokument. De klargör lagar och föreskrifter, krav samt riktlinjer för oss. Specificerande dokument kan vara externt

4 fastställda såsom lagar och föreskrifter. Därutöver fastställer vi egna specificerande dokument för vår verksamhet. Exempel på specificerande dokument är: - lagar och föreskrifter - mallar och blanketter Uppföljning av gällande lagrum Vi bevakar aktuella lagar och föreskrifter genom uppföljning på webben. Vi abonnerar på en lagbevakningstjänst via Askengren och Co: Uppföljning av tillämpliga lagrum sker minst en gång per halvår. Miljösamordnaren sammanställer aktuella nya föreskrifter och standarder tillämpliga för verksamheten och informerar företagsledningen. Aktuella nya föreskrifter och standarder framtas som underlag för beslut om åtgärd av företagsledningen. Information om nya lagar och föreskrifter behandlas vid ledningsgruppsmöte och noteras i minnesanteckningar. Ansvarig chef informerar medarbetare. Förteckningen över specificerade dokument uppdateras. Utvärderingen av hur organisationen uppfyller lagar och andra krav sker två gånger per år och framgår av plan för interna revisioner. Som underlag för uppföljningen används digital tjänst via Askengren & Co. Utveckling genom ständiga förbättringar Allmänt En ständig förbättring av verksamheten visar på professionell syn på vårt gemensamma arbete. Vi utvecklar vårt ledningssystem och vårt miljöarbete med hjälp av: - miljöpolicy - miljömål

5 - interna miljörevisioner - riskbedömning av miljöaspekter - avvikelsehantering - korrigerande och förebyggande åtgärder - ledningens genomgång Miljöpolicy Miljöpolicy fastställs av företagsledningen och kommuniceras ut till medarbetarna. Uppföljning sker vid ledningens genomgång. Miljöpolicyn baseras på aktuell miljöutrednings riskbedömning av miljöaspekter knutna till vår verksamhet. Miljöutredningen uppdaterar vi årligen och vid större förändringar av verksamheten. Alla medarbetare är ansvariga för att miljöpolicyn tillämpas i verksamheten. I det fall extern förfrågan finns om gällande miljöpolicy besvaras denna av miljösamordnaren som sänder över denna per post eller e-post. Miljömål Miljömål fastställs av företagsledningen och kommuniceras ut till alla medarbetare. Uppföljning sker vid ledningens genomgång. Miljömålen formuleras utifrån miljöpolicyn och därmed miljöutredningens riskbedömning av våra miljöaspekter. Miljömålen vägleder vårt eget miljöarbete. Miljömålen ska vara mätbara och stå i överensstämmelse med miljöpolicy. Interna revisioner Intern miljörevision genomförs av hela miljöledningssystemet en gång per år. Revisionerna ska omfatta standardernas alla kravelement och hela organisationen skall omfattas av de interna revisionerna. Revisionerna kan delas upp på flera tidpunkter. Revisionen syftar till att genom intervjuer med medarbetare följa upp det praktiska miljöarbetet. Handboken studeras utifrån om det praktiska miljöarbetet tillämpas inom verksamheten. Vår miljöpolicy och våra miljömål följs upp, liksom andra viktiga

6 miljödokument. Utförda miljömätningar följs upp. Resultatet från intern miljörevision ger grund för ständiga förbättringar av vårt miljöarbete. Varje avvikelse som uppkommer vid revisionen dokumenteras på avvikelserapport och en sammanfattande revisionsrapport skrivs. Avvikelser och revisionsrapport överlämnas till ledningens representant för miljö som överlämnar densamma till företagsledningen. Resultatet från interna revisionen behandlas vid ledningens genomgång. Ledningen fattar beslut om utvecklingen av ledningssystemet samt vid behov revidering av miljöpolicy samt miljömål utifrån revisionens resultat. Vår revisor för intern miljörevision skall ha kunskap om de standarder som revisioner sker mot samt revisionsteknik. Intern revisor reviderar inte eget verksamhetsområde eller funktion. Riskbedömning av miljöaspekter En gång per år ses miljöutredningen över. Miljöaspekter och riskområden för ohälsa identifieras. Uppdatering av miljöutredningen innefattar en ny riskbedömning av aktuella miljöaspekter. Uppdaterad miljöutredning är grund för fortsatt eget miljöarbete. Avvikelsehantering Vi dokumenterar och följer upp avvikelser för att kunna bota brister i rutiner, kunskap, metoder och organisation. Ett avvikelsehanteringssystem finns för hantering av: - tekniska problem i tryckeri, packsal och prepress - flödet i annonsproduktion - reklamationer - kundklagomål - kundsynpunkter - avvikelser gentemot planer och mål mm - avvikelser avseende miljöpåverkan

7 Ledningens genomgång Ledningsgruppen genomför Ledningens genomgång av ledningssystem för miljö två gånger per år, under kvartal 2 respektive kvartal 4. Underlag för ledningens genomgång skall omfatta: - resultat av interna revisioner och utvärdering av hur organisationen uppfyller lagar och andra krav som vi berörs av - utförandeprocessernas miljöprestanda - status på korrigerande och förebyggande åtgärder - uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar - förändringar som skulle kunna påverka ledningssystemet - rekommendationer till förbättringar Resultaten från ledningens genomgång ska innefatta beslut och åtgärder som rör: - förbättring av verkan hos ledningssystemet och dess processer - förbättring av produkt/utförande med hänsyn till kunders krav - behov av resurser Ledningens genomgång protokollförs. Protokollet delges medarbetarna skriftligt eller elektroniskt.

Servicegruppen i Europa AB. Ledningssystem Kvalitet och Miljö

Servicegruppen i Europa AB. Ledningssystem Kvalitet och Miljö Ledningssystem Kvalitet och Miljö Servicegruppen i Europa AB.s Kvalitets- och Miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 och, ISO 14001:2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget Servicegruppen i Europa AB...

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Miljöhandbok. Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM

Miljöhandbok. Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM Miljöhandbok Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM 17 Konsumentföreningen Stockholms Miljöpolicy Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsdemokratisk organisation med

Läs mer

Sjöfartsverkets arbete med miljöledning 2006. (Tillhör grupp 1)

Sjöfartsverkets arbete med miljöledning 2006. (Tillhör grupp 1) Vår beteckning 0601-06-02878 Bilaga 1 1 (12) Sjöfartsverkets arbete med miljöledning 2006. (Tillhör grupp 1) Del I 1 a. Är myndigheten är ISO-certifierad ja nej 1 b. Är myndigheten EMAS-registrerad ja

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30 Verksamhetshandbok FR 2000 med EN 10 och SS-EN ISO 3834 med SS-EN10 och SS-EN ISO 3834 1(26 Innehållsförteckning 1. Ledningen... 4 1.1 AFFÄRSIDE... 4 1.2 RIKTLINJER POLICY... 4 1.3 VERKSAMHETSMÅL... 4

Läs mer

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01 Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö Version 3.0 2011-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Kapitel 1, Affärsidé och policies... 5 Kapitel 2, Ledningens ansvar

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB Godkännes av: Sida 1 av 19 Luleå Hamn AB Till Luleå Hamns kunder, leverantörer, medarbetare samt övriga intressenter Vår förmåga att motsvara våra kunders behov, krav och förväntningar är helt avgörande

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens

1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 1 Företagsledningens Jimmy Seiko 2012-06-18 2 ansvar Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 1 Huvuddokument Peter Ehrenheim 2012-06-18

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Fysiologlab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

SOS Alarms Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2010

SOS Alarms Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2010 SOS Alarms Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2010 Innehållsförteckning: Sid VD har ordet 2 Verksamhet och organisation och bolagsstyrning... 3 4 En lyhörd partner via systematisk dialog med olika

Läs mer