L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning"

Transkript

1 Kvalitets- och miljöledning 1

2 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi: grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav 2

3 ISO standarder ISO 9000:2000 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi Omfattar och förklarar grundbegrepp och enskilda termer.redogör för bakomliggande principer. ISO 9001:2000 Ledningssystem för kvalitet Krav Innehåller och specificerar krav på ett ledningssystem för kvalitet som kan användas av en organisation för att beakta kundtillfredsställelse, eller av extern part för att utvärdera förmåga att uppfylla ställda krav. ISO 9004:2000 Ledningssystem för kvalitet Vägledning för verksamhetsförbättring Tillhandahåller vägledning bortom kraven i ISO 9001 och fokuserar på potentialen till förbättring av effektiviteten i organisationen. ISO 19011:2002 Revision Riktlinjer för kvalitets- och miljörevision. 3

4 Principer för kvalitetsledning Kundfokus Ledarskap Medarbetarnas engagemang Processinriktning Systemangreppssätt för ledning Ständig förbättring Faktabaserade beslut Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 4

5 Kundfokus Vilka kunder har vi? Hur vet vi att de är nöjda? Hur kan vi förbättra kundtillfredsställelsen? 5

6 Ledarskap En bra ledning ser till att organisationen har en enhetlig och tydlig inriktning och att rätt resurser tilldelas uppgifterna. Ledarna bör skapa och underhålla den inre miljö vari personalen kan engageras helt för att uppnå organisationens mål. Ledningen ansvarar för att kvalitetsledningssystemet passar verksamhetens behov. Vilka rutiner behövs, och varför behövs dessa? Hur försäkrar vi oss om att kvalitetsledningssystemet fungerar som det är tänkt? Är det några krav i ISO 9001 som kan uteslutas? 6

7 Medarbetarnas engagemang Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas till organisationens bästa. Vilken organisationskultur har vi? Vilken kompetens och utbildning krävs för olika typer av uppgifter? Hur fungerar den interna kommunikationen? 7

8 Processinriktning Det främsta skälet till att standarden framhåller processinriktningen är att man kan vinna i effektivitet om en verksamhet betraktas som en process. Vilken process har vi? Hur ser informationsprocessen ut? Hur ser flödesprocessen ut? 8

9 Systemangreppssätt för ledning Att fastlägga, förstå och hantera samverkande processer som ett system. Medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål. 9

10 Ständiga förbättringar Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett beständigt mål. En formell behandling av korrigerande och förebyggande åtgärder leder till förbättringar. 10

11 Faktabaserade beslut Verkningsfulla beslut baseras på analys av data och annan information. Vilket ger följande uppställning som motiverar beslut baserade på fakta: Objektiva mätningar + Rena indata + Revisioner + Användbara fakta + Intuition och erfarenhet = Bra beslut 11

12 Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer En organisation och dess leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer ökar förmågan hos båda att skapa värde. Har vi en trovärdig laguppställning inför slutkunden? Är våra relationer till leverantören välutvecklade? 12

13 Deming-cykeln Act Plan Check Do 13

14 Plan - planera Formulera mål och skapa processer som är nödvändiga för att leverera förväntat resultat. Identifiera och analysera problemet. Föreslå en eller flera lösningar. Identifiera viktiga parametrar och planera lösningarna. 14

15 Do - göra Genomför processen enligt plan. Samla information för att kunna göra en utvärdering i de följande stegen. 15

16 Check - kontrollera Samla in och utvärdera information från genomförandet. Leta efter avvikelser från förväntad process. Om lösningen är bra, gå då vidare till Agera. Gå annars åter till Planera. Bedöm om förändringen var en förbättring. 16

17 Act - agera Implementera och standardisera lösningen. Åter till Planera för att ständigt förbättra processen. Inför förändringen som ny standard. 17

18 Kvalitetsplan Verksamhetsstyrningen av projekt fastställs genom projektplanen. Kvalitetsarbetet dokumenteras och beskrivs i kvalitetsplanen, som är en del av projektplanen. 18

19 Kvalitetssäkring i byggprocessen (1) Före år 1995 ansvarade byggnadsnämndens inspektörer för kontroll och tillsyn av det som byggdes. Byggherren var ansvarig för byggandet, men det skulle även finnas en ansvarig arbetsledare som skulle ha viss kompetens och ansvara för genomförandet. 19

20 Kvalitetssäkring i byggprocessen (2) År 1995 infördes en ny PBL som bland annat innehöll införande av ett tydligt ansvar för byggherren, avskaffande av den tidigare rollen ansvarig arbetsledare och införande av en kvalitetsansvarig (enligt PBL). En kvalitetsansvarig blev inte ansvarig för kvalitetsarbetet utan ansvarig för att den kontroll som byggnadsnämnden krävde blev utförd. 20

21 Kvalitetssäkring i byggprocessen (3) Kvalitetsansvarig har därefter ersatts med ett mer adekvat namn, nämligen kontrollansvarig, ofta med tillägget enligt PBL. I den kontrollansvariges uppgift ligger att upprätta förslag till kontrollplan. Eftersom den kontrollansvarige ska vara oberoende av projektering och produktion blir den insats den kontrollansvarige gör en form av kontroll av att kontroll utförs eller har utförts, det vill säga en tredje parts kontroll/revision. 21

22 Miljöledning 22

23 ISO standarder ISO och Behandlar själva utformningen av ett miljöledningssystem, där är standarden och är råd och anvisningar (Environmental Management Systems). ISO Behandlade riktlinjer för miljörevision. Finns numera i ISO tillsammans med anvisningar för kvalitetsrevision. ISO Innehåller anvisningar för miljömärkning och miljödeklarationer (Environmental Labels and Declarations). ISO Behandlar miljöledning och utvärdering av miljöprestanda (Environmental Performance Evaluation). ISO Innehåller anvisningar för hur miljöledning ska utföras (Life Cycle Assessment). ISO Terminologi inom miljöledning. 23

24 Begrepp (1) Miljöpolicy innebär ett uttalande av en organisation avseende deras intentioner och principer för den egna verksamhetens miljöprestanda. Miljöaspekt hur delar av en organisations verksamhet, produkter eller tjänster kan inverka på miljön. 24

25 Begrepp (2) Miljöpåverkan är varje förändring i miljön, negativ eller positiv, som helt eller delvis är ett resultat av organisationens verksamhet, produkter eller tjänster. Övergripande miljömål är generella miljömål baserade på den miljöpolicy som organisationen har bestämt sig för att uppfylla. 25

26 Begrepp (3) Detaljerade miljömål är detaljerade krav som är kvantifierade (mätbara) och följer de övergripande miljömålen. Miljöprestanda är mätbara resultat av organisationens miljöledningssystem och dess miljöpolicy, miljömål och styrning av miljöaspekter. 26

27 Begrepp (4) Förebygga förorening är tillämpning av processer och rutiner och användning av material för att undvika, minska eller begränsa förorening. Ständig förbättring är process för att förbättra miljöledningssystem för att uppnå bättre total miljöprestanda i enlighet med miljöpolicyn. 27

28 Miljöpolicy En miljöpolicy bör vara kortfattad och sammanfatta organisationens intentioner vad gäller dess långsiktiga miljöinriktning. Det är högsta ledningen som ska upprätta miljöpolicyn och säkerställa att den är relevant i förhållande till sin verksamhet innefattar åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening innefattar åtagande om att följa miljölagstiftning och andra regler och föreskrifter som verksamheten berörs av är dokumenterad och kommunicerad till alla anställda finns tillgänglig för omvärlden. 28

29 Organisationers samhällsansvar CSR Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att driva en verksamhet som är lönsam och säkerställer företagets finansiella ställning samt ger aktieägaren avkastning på sitt insatta kapital. Miljömässigt ansvarstagande innebär att verksamheten ska drivas så att negativ påverkan på omgivningen och förbrukning av resurser minimeras. Socialt ansvarstagande är hur verksamheten drivs i förhållande till andra medborgares hälsa och välbefinnande, oavsett om det handlar om anställd, underleverantör, affärspartner eller konsument. Etiskt ansvarstagande handlar om hur ansvaret för de tre ovanstående behandlas. Hur olika alternativ värderas i moraliskt hänseende och hur företaget i sin värdegrund förenar det existentiella med det kommersiella, det företagsekonomiskt nödvändiga med det samhälleligt önskvärda. 29

30 Miljömål för byggsektorn Energianvändningen under driften av våra hus. Materialanvändningen, inklusive avfallshanteringen, under produktion och förvaltning. Användningen av farliga ämnen under produktion och drift, vilka kan ha en stor påverkan på ekosystem och människors hälsa. Byggnaders innemiljö, som ska ge god komfort men som även orsakar en hel del hälsoproblem. 30

31 Miljöprogram Inventera förutsättningarna, det vill säga gör en nulägesanalys. Identifiera de aspekter som har betydande miljöpåverkan. Formulera övergripande miljömål eller hållbarhetsmål för verksamheten, inklusive byggverksamheten. Med de övergripande målen som grund, formulera detaljerade miljöeller hållbarhetsmål som är mätbara och verifierbara: Fastställ vilka metoder som ska användas. Fastställ hur verifiering ska ske. Fastställ vilka åtgärder som ska utföras när avvikelse från miljöprogram inträffar. 31

32 Miljöplan En miljöplan visar hur miljöprogrammet ska uppfyllas. Där ska framgå hur verifiering ska ske när verifiering ska ske (i en tidplan) vem som är ansvarig, huvudansvar och delansvar mall för hur avvikelser från fastställt miljöprogram ska hanteras 32

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB Godkännes av: Sida 1 av 19 Luleå Hamn AB Till Luleå Hamns kunder, leverantörer, medarbetare samt övriga intressenter Vår förmåga att motsvara våra kunders behov, krav och förväntningar är helt avgörande

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning.

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementation of the management system FR2000 quality and environmental management Examensarbete för maskiningenjörsprogrammet

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project - first cycle Industriell organisation och ekonomi Business Management and Organization Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Miljö som konkurrensmedel

Miljö som konkurrensmedel 2003:055 SHU EXAMENSARBETE Miljö som konkurrensmedel Intervjuer med fem småföretag och två revisorer CHARLOTTA HOFVERBERG JESSICA OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01 Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö Version 3.0 2011-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Kapitel 1, Affärsidé och policies... 5 Kapitel 2, Ledningens ansvar

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer