Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

2 Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper... 1 Kostnadsberäkning och tidsplan... 1 Datoriserad grundläggande miljöutbildning... 2 Miljökurserna... 2 Miljökurs Anpassning:... 4 Miljökurs Miljökurs Temautbildningar... 6

3 1 (6) Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem Universitetet ska i enlighet med sin miljöpolicy utbilda, stödja och motivera personal och studenter att utföra sina uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, där tillämpliga delar av lagstiftning och andra föreskrifter utgör en miniminivå. Enligt miljöledningssystemet ISO 14001, som universitetet beslutat sig för att följa, ska organisationen fortlöpande identifiera behoven av utbildning och praktisk erfarenhet för nedanstående grupper av personal. Studenterna bör även ges möjlighet att delta i den grundläggande miljöutbildning som alla anställda ska delta i. Genomförda utbildningar Miljöutbildningar har genomförts under och omfattat miljörepresentanter, prefekter samt nyckelpersoner. Sedan hösten 1997 har 526 anställda deltagit i miljöutbildningar. Miljöutbildning har genomförts för universitetets ledning under 2001 då 14 personer av 33 inbjudna deltog. Under hösten 2002 genomfördes prefektutbildning i samarbete med IEH. Under våren 2003 genomfördes en heldagsutbildning riktad till miljörepresentanter, 12 deltog. Under höstterminen 2003 inleddes utbildningar för anställda, vid tre tillfällen deltog 42 personer. Dessutom distribuerades den databaserade miljöutbildningen Miljögrund ut i minst ett exemplar till alla institutioner, den ska lånas ut till de inom institutionen som vill genomgå denna utbildning. Utbildningsplan och målgrupper 1. Högsta ledningen, prefekter/motsv ska genom utbildning öka medvetandet om det strategiskt viktiga med miljöledning för att åstadkomma engagemang och erkännande för organisationens miljöpolicy 2. Alla anställda ska genom utbildning öka det allmänna miljömedvetandet för att få engagemang för miljöpolicy, övergripande och detaljerade miljömål och att skapa en känsla för individuellt ansvar. 3. Miljörepresentanter ska få fördjupande kunskaper om ISO 14001för att höja kompetensnivån eftersom de har ett ansvar att stödja prefekterna i införandet av miljöledningssystemet och ska kunna förbättra miljöprestandan inom institutionen. Högsta ledningen, prefekter och chefer bör få utbildning med hjälp av konsultstöd innehållande momenten i miljökurs 2. Miljökursernas mål och moment förtydligas på sida 4. De miljörepresentanter som ska utses av prefekterna på respektive institution får utökad miljöutbildning i miljöledningssystem innehållande momenten i miljökurs 3 och i förekommande fall kan behov finnas att genomgå miljökurs 1. Alla anställda och de studenter som så önskar får grundläggande miljöutbildning (miljökurs 1). Universitetet ska, för att fortlöpande kunna identifiera behovet av utbildning, förvissa sig om vilka som genomgått utbildning i någon form av utbildningsregister. Kostnadsberäkning och tidsplan Universitetet har ca 4400 anställda (inkl doktorandtjänster, dec 2003). Av dessa är ca 100 personer prefekt eller motsvarande. Anställda som påverkar miljöarbetet som t ex tekniker, lokalvårdare, vaktmästare och lab.ass/ekonomibiträden är ca 325 personer.

4 2 (6) Miljörepresentanterna är ca 100 personer. Vid universitetet studerar dessutom ca studenter. Omfattningen på utbildningen varierar beroende på målgrupp. Överslagsvis beräknas en halvdag per person. Om 30 personer utbildas vid varje utbildningstillfälle blir det ca 130 utbildningstillfällen för målgrupp 2. En utbildningsplan med en miljökurs 1 som innefattar grundläggande miljöutbildning samt en miljökurs 2 med påbyggnadsutbildning per termin bör beräknas. Temautbildningar i avfalls- och kemikaliehantering, miljölagstiftning samt andra löpande funktionsspecifika utbildningar bör också ingå. Miljökurs 2 till universitetets ledning med konsultstöd ger en kostnad på ca 7000 kronor/halvdag och 30 personer per utbildningstillfälle. Interna föreläsare för miljökurs 1 bör ge en lägre kostnad. Miljökurs 3 kan delvis ges av miljösamordnare. Inledningsvis krävs större utbildningsinsatser främst i form av konsultstöd då ledningspersonal och prefekter samt chefer ska utbildas. Överslagsvis bör det varje termin löpande ges minst tre utbildningstillfällen, vilket innebär en löpande utbildningsinsats för ca 180 personer/år. Utbildning av hela personalen sträcker sig således över en period av tjugo år. Om målsättningen är att 30% ska ha genomgått miljöutbildning tar det drygt 6 år. Ett förslag till planering av utbildningar för personal har sammanställts där det framgår när olika verksamheter ska inbjudas. När det gäller studenter är dessa inte medtagna i denna plan utan den utbildningsinsatsen bör ske parallellt. Förslagsvis genom att erbjuda ett par tillfällen per termin som intresserade får anmäla sig till. Datoriserad grundläggande miljöutbildning På marknaden finns ett antal databaserade utbildningar i grundläggande miljöutbildning. Det är av yttersta intresse att även för Umeå universitet tillämpa datautbildningar som ett komplement till de funktionsspecifika utbildningarna. CD-rombaserad utbildning ger stora möjligheter till flexibilitet genom att utbildningen kan ske individuellt eller i grupp vid de tidpunkter som passar institutionen/avdelningen bäst. Utbildningen kan ske vid den egna arbetsplatsen, i "utbildningsrummet" och ibland även i hemmet. Takten i utbildningen kan också anpassas till medarbetarnas önskemål och förutsättningar - det är bl.a. lätt att gå tillbaka och repetera ett avsnitt. Inköp har skett av Miljögrund som utges av Stiftelsen Gemensamma Fonden. Effektiv speltid är ca 1,5 timme. Miljögrund har köpts in i 120 exemplar. Dessa har distribuerats ut till miljörepresentanterna eller prefekter på institutionerna under oktober Miljökurserna Följande beskriver vad miljökurserna 1, 2 och 3 bör innehålla samt vilka målgrupper som gäller för respektive miljökurs. Det är viktigt att anpassa utbildningen till universitetets olika verksamheter då de betydande direkta miljöaspekterna skiljer sig mellan institutionerna som har laborativ verksamhet och de som har endast kontorsverksamhet och bakgrundskunskaperna i miljö kan skilja sig väsentligt.

5 3 (6) När det gäller miljökurs 1 finns möjlighet att efter önskemål från verksamhet skräddarsy miljöutbildningar i samband med planeringsdagar och liknande arrangemang. Ett sådant tillfälle har genomförts under en institutions planeringsdagar i november 2003 med ca 40 deltagare. Skräddarsydd utbildning kan vara ett sätt att erbjuda personer som har sådana arbetsuppgifter att de normalt inte har möjlighet att lämna arbetet en halvdag en möjlighet att delta i miljöutbildningen. Miljörepresentanterna bör få en mer praktiskt inriktad utbildning då de ska stödja prefekterna i införandet av miljöledningssystemet. Ledningspersonal bör få en mer översiktlig utbildning och även här anpassad till verksamheten vid institutionen/motsv.

6 4 (6) Miljökurs 1 Denna miljökurs bör erbjudas till all personal samt de studenter som önskar delta. Omfattningen är halv dag. Kursens mål att lyfta miljömedvetandet och öka förståelsen för de samband som råder i naturen att diskutera/förstå vad hållbar utveckling kräver i praktiken att inse sin egen roll för utvecklingen Kursmoment: Varför ska Umeå universitet arbeta med miljöfrågor? (regeringsuppdraget, egna ambitioner, miljölagstiftning mm) Hur ser miljösituationen och resursförbrukningen ut idag? (några konkreta exempel på problem och lösningar kring t ex energi, biologisk mångfald, konsumtion, samhällsplanering, hälsa, restprodukter, social utveckling) Vad innebär hållbar utveckling? (lokalt, Agenda 21, systemvillkor mm) Hur kan samhället och universitetet arbeta strategiskt och systematiskt med miljöfrågor? (miljöledningssystem, diskussion om betydande miljöaspekter) Slutdiskussion hur kan och vill vi gå vidare? Övrigt Kursmomenten blandas med övningar/diskussion. Djupet i de olika momenten måste i hög grad anpassas till de skiftande förkunskaperna och om deltagarna kommer från laborativ verksamhet eller inte. Anpassning: Personal verksam inom torr verksamhet. Bör diskutera kring att miljöarbete innebär mycket mer än källsortering och farliga kemikalier. Konkreta miljöinsatser inom torr verksamhet som energibesparing, inköp, källsortering, utbildning. Laborativ personal bör få en utbildning mer fokuserad på miljöarbete på lab. Universitetets kemikonsult bör informera om kemikalieavfallsrutiner t ex. Även denna kategori bör informeras om konkreta miljöinsatser inom sitt arbetsområde. Servicepersonal (lokalvård, husservice etc.) ska ges en generell genomgång av miljöproblematiken samt konkreta förslag på hur de själva kan bidra till en bättre miljö genom sin yrkesroll. Studenter. Informera i samband med terminsstart. Erbjuda ett antal kurstillfällen som studenterna får anmäla sig till inom ett visst datum enligt först till kvarn principen. Ett par tillfällen per termin.

7 5 (6) Miljökurs 2 Denna miljökurs bör erbjudas universitetets ledning (rektor, dekaner, prefekter, föreståndare, chefer) Omfattningen är halv dag. Kursens mål att ge kunskap om vad ett miljöledningssystem är och dess roll för att bedriva ett målinriktat miljöarbete i en organisation att belysa vikten av ledningens engagemang för miljöfrågorna och gemensamma värderingar att diskutera/förstå vad hållbar utveckling kräver i praktiken Kursmoment: Varför ska Umeå universitet arbeta med miljöfrågor? (regeringsuppdraget, egna ambitioner, förväntningar från intressenter, miljölagstiftning mm) Hur ser miljösituationen och resursförbrukningen ut idag? (några konkreta exempel på problem och lösningar kring t ex energi, biologisk mångfald, konsumtion, samhällsplanering, hälsa, restprodukter, social utveckling) Vad innebär hållbar utveckling? (lokalt, Agenda 21, systemvillkor mm) Miljöledningssystem? - Vad är det? Miljöpolicy, miljöutredning, miljömål, handlingsplan och miljörevision. En spiral med ständig förbättring. Vilka betydande miljöaspekter har universitetet?

8 6 (6) Miljökurs 3 Denna miljökurs riktar sig till miljörepresentanter, vilka är stöd och som arbetar praktiskt med införandet av miljöledningssystemet vid institutionen/motsv. Omfattningen är hel dag då även moment som ingår i miljökurs 1 ingår.. Kursens mål att lyfta miljömedvetandet och öka förståelsen för de samband som råder i naturen att diskutera/förstå vad hållbar utveckling kräver i praktiken att förklara hur man inför ett miljöledningssystem i en organisation och vid Umeå universitet att ge exempel på konkreta handlingar på institutionsnivå Kursmoment Varför ska Umeå universitet arbeta med miljöfrågor? (regeringsuppdraget, egna ambitioner, förväntningar från intressenter, miljölagstiftning mm) Hur ser miljösituationen och resursförbrukningen ut idag? (några konkreta exempel på problem och lösningar kring t ex energi, biologisk mångfald, konsumtion, samhällsplanering, hälsa, restprodukter, social utveckling) Vad innebär hållbar utveckling? (lokalt, Agenda 21, systemvillkor mm) Miljöledningssystem? - Vad är det? Miljöpolicy, miljöutredning, miljömål, handlingsplan och miljörevision. En spiral med ständig förbättring. Vilka betydande miljöaspekter har universitetet? Hur inför vi ett miljöledningssystem vid Umeå universitet? Hur skapar vi engagemang hos personalen? Behövs förbättringar inom kontoret, kemikaliehantering, inköp, avfall mm? Behövs förbättringar inom våra tre huvudsakliga uppgifter; forskning, utbildning och samhällskontakter? Slutdiskussion hur kan och vill vi gå vidare? Temautbildningar Nedanstående temautbildningar ges i huvudsak av universitetets miljösamordnare Hantering farligt avfall och kemikaliehantering: utbildning ges av universitetets kemikonsult samt miljösamordnare Energiförbrukning inom universitetet Miljölagstiftning vad omfattas universitetet av? Miljörevision Dokumentation av miljöledningssystemet

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Miljöarbete inom teknikföretag

Miljöarbete inom teknikföretag Miljöarbete inom teknikföretag utvecklingstendenser samt jämförelser med annan tillverkande industri Sammanställd i juni 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av Richard Almgren,

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006 Företagens syn på miljöutmaningen Företagens miljöarbete Resultat av miljöarbetet för företaget Problembild Intressenter Drivkrafter Aktiviteter Åtgärder Organisering Resultat Ef f ekter Hinder och attityder

Läs mer

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri En färd från myt till verklighet Slutrapport till Miljömålsrådet Sammanställd i april, 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Utbildning och Arbete - hand i hand

Utbildning och Arbete - hand i hand Utbildning och Arbete - hand i hand en utvärdering av HAND-projektet Annelie Eriksson Petra Salino Sven Faugert Konsultrapport i mars 2004 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Metod 5

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Miljöutredning pä Sida. Oktober 1997. Sida. S m STYRELSEN FOR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE. Avdelningen för naturresurser och miljö

Miljöutredning pä Sida. Oktober 1997. Sida. S m STYRELSEN FOR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE. Avdelningen för naturresurser och miljö Miljöutredning pä Sida Oktober 1997 S m Sida STYRELSEN FOR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Avdelningen för naturresurser och miljö Enligt Regeringsbeslut 22, daterat 19961219, ingär Sida i pilotprojektet

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer