Dnr SU Doknr 2. Stockholms universitets miljöhandlingsplan 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-02-24 Dnr SU 83-3155-10 Doknr 2. Stockholms universitets miljöhandlingsplan 2011"

Transkript

1 Dnr SU Doknr 2 Stockholms universitets miljöhandlingsplan 2011

2 Innehåll 1. INLEDNING ÖVERGRIPANDE VISION ORGANISATION OCH ANSVAR LAGAR OCH FÖRORDNINGAR UPPFÖLJNING ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET MILJÖRÅDETS ARBETE MILJÖARBETE PÅ INSTITUTIONER OCH AVDELNINGAR MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR HJÄLPAVSNITT INTERN MILJÖREVISION UTBILDNING I MILJÖARBETE KOPIERINGSPAPPER OLIKA DEFINITIONER FÖR MILJÖARBETE BILAGA 1 - MILJÖPOLICY FÖR STOCKHOLMS UNIVERSITET BILAGA 2 - MALL FÖR LOKALA MILJÖHANDLINGSPLANER

3 1. Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 arbetat med att minska sin miljöbelastning och arbetet har inriktats på att genomföra förbättringsåtgärder inom bland annat energianvändning, avfallshantering, inköp och upphandling samt tjänstresor. Mellan oktober och december 2010 genomförde universitetet en kartläggning och utvärdering av miljöaspekter som ledde fram till verksamhetens betydande miljöaspekter. Arbetet är ett led i universitetets miljöcertifieringsarbete. Universitets betydande miljöaspekter är forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle, inköp och upphandling, kompetensutveckling för personal, avfallshantering, användning av kontorsapparater, energianvändning, kemikalieanvändning, materialanvändning i kontorsverksamheten och resor och transporter samt utsläpp till vatten. Under 2011 kommer miljöarbetet att fokuseras på kompetensutveckling för personal, tjänsteresor, avfallshantering, energianvändning, inköp och upphandling samt miljöcertifiering. 1.1 Övergripande vision Stockholms universitets miljöpolicy utgör grunden för allt miljöarbete och åskådliggör universitetets syften och principer avseende verksamhetens miljöprestanda. Universitetet har som mål att verka för ständig förbättring av miljöprestanda och att miljöhänsyn eftersträvas i all verksamhet. I bilaga 1 återfinns universitetets miljöpolicy. 1.2 Organisation och ansvar Universitet ansvarsfördelning för miljöarbetet styrs framför allt genom delegationsordningen. Rektor Rektor har det övergripande ansvaret för Stockholms universitets miljöarbete och att ett miljöledningssystem införs, upprättas och underhålls samt följs upp. Rektor utser också ledningens representant för miljöledningssystemet samt ordförande och fakulteternas representanter i miljörådet. Fakultet (motsvarande) Dekanus ansvarar för att utse miljösamordnare för fakulteten och se till att nödvändiga resurser avsätts för miljöarbetet inom respektive fakultet. Dekanus uppdrar åt prefekter att utse miljörepresentanter till institutionerna. Miljösamordnaren samordnar miljöarbetet på fakultetsnivå och är miljörepresentanternas kontaktperson samt utgör ett stöd i miljöarbetet. Miljösamordnare är också föredragande till fakultetsledning och rapporterar hur miljöarbetet fortlöper. Institution (motsvarande) På institutionsnivå ansvarar prefekten för miljöarbetet och säkerställer att verksamheten följer universitetets miljöpolicy, uppställda miljömål och handlingsplan samt de 3

4 universitetsgemensamma rutiner och riktlinjer inom ramen för miljöledningssystemet. Prefekt utser också institutionens miljörepresentant. Miljörepresentanten är prefektens stöd i miljöarbetet och ansvarar för att samordna och leda det operativa miljöarbetet inom institutionen samt informera medarbetare om nyheter/förändringar och hur miljöarbetet framskrider. Vidare rapporterar miljörepresentanten till institutionsledningen om hur det operativa miljöarbetet fortlöper. Miljörådet Universitetets miljöråd är styrgrupp för miljöcertifieringsprojektet samt ansvarar för att bygga upp, upprätthålla och dokumentera universitets miljöledningssystem. Miljörådet samordnar och följer upp miljöarbetet samt redovisar miljöprestanda till rektor. Ordförande i miljörådet är ledningens representant. Miljökoordinatorn är miljörådets samordnare av det övergripande miljöarbetet samt utgör stöd för fakulteternas miljösamordnare och institutionernas miljörepresentanter. Miljökoordinator är föredragande till miljörådet och rapporterar hur universitetets miljöarbete fortlöper. Vidare ansvarar miljökoordinator bland annat för att för att framställa och underhålla universitetets miljöhandbok och arrangera miljöutbildning för personal. 1.3 Lagar och förordningar De lagar och förordningar som i huvudsak reglerar universitetets miljöarbete är: Högskolelagen (1992:1 434), Miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar, Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter, Förordningen (2009:1) om miljö- och säkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. 1.4 Uppföljning Universitetet är ålagt att årligen redovisa resultaten av sitt miljöarbete till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartement enligt bilaga 2 i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Vidare är universitet ålagt att årligen redovisa inköp, leasing och upphandlingar av bilar enligt förordningen (2009:1) om miljö- och säkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor till Transportstyrelsen. Universitet har också skyldighet att årligen redovisa kemikalieförbrukning och mängd kemikalierester som lämnas till destruktion samt egenkontroll till Miljöförvaltningen i Stockholm. I enlighet med förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter utförs också en årlig redovisning av universitetets åtgärder för att effektivisera energianvändningen. Uppföljning sker under januari månad och samordnas centralt av miljörådet. 4

5 2. Allmänna anvisningar för miljöarbetet Den 5 mars 2009 beslutade rektor att Stockholms universitet ska miljöcertifieras enligt miljöledningsstandarderna ISO och EMAS. Målet är att universitetets verksamhet ska vara färdig för miljöcertifiering den 31 maj Med anledning av detta kommer en del av den årliga miljöhandlingsplanen med dess mål och åtgärder att koncentreras på miljöcertifieringsarbete. Under rubriken Miljöarbete på institutioner och avdelningar ges förslag på konkreta åtgärder som kan vidtas. 2.2 Miljörådets arbete Miljörådet är styrgrupp för miljöcertifieringsprojektet och utgör stöd i arbetet med att införa miljöledningssystem vid Stockholms universitet. Rådet anordnar miljöutbildningar för medarbetare, tar fram central miljöhandlingsplan, upprättar universitetsgemensamma miljörutiner och följer upp verksamhetens miljöarbete m.m. Miljörådet består av en ordförande, 7 ledamöter och en representant från respektive fakultet samt två representanter från studentkåren. Sekreterare är universitetets miljökoordinator. Universitetets miljökoordinator stödjer och hjälper också institutioner (motsvarande) i deras miljöarbete. 2.3 Miljöarbete på institutioner och avdelningar Att åstadkomma miljöförbättringar inom verksamheten handlar ofta om att vi behöver ändra vanor och beteende. För att universitetet ska uppnå förbättrad miljöprestanda är det viktigt att alla institutioner och avdelningar engagerar sig och deltar i miljöarbetet. Nedan presenteras ett antal förslag till åtgärder för miljöarbetet, det vill säga förslag på vad varje institution och avdelning kan göra för att bidra till att miljöprestandan förbättras inom universitetet. Förslagen är av generell karaktär och det är därför viktigt att komplettera med egna åtgärder som är unika för institutionens och avdelningens verksamhet. Tjänsteresor Endast åka tåg kortare sträckor än 500 km samt överväga möjligheten att resa med tåg om sträckan överstiger 500 km. Undvika mellanlandning vid flygresor inom Europa. Vid taxiresa, ha som rutin att alltid beställa miljötaxi. Vid tjänsteresa med bil, ha som rutin att hyra bilar med bästa miljöklass. Använda kollektivtrafik vid resor till och från flygplatser och inom Storstockholm samt vid vistelser på andra platser där det finns tillgång till ett kollektivtrafikssystem. Överväga om webbmöten, telefon- och/eller videokonferens kan utgöra alternativ till att resa. Anordna utbildning i Adobe Connect Pro (program för webbmöte) för medarbetare. 5

6 Tillämpa närhetsprincipen vid val av plats när institutionen exempelvis håller planeringsdagar för sina medarbetare. Välja boende nära den plats där man ska ha möte eller konferera. Vid exkursioner anlita bussbolag som är miljöcertifierade eller motsvarande och som tillämpar bränslesnål körning och använder förnyelsebara/miljöklassade bränslen. Vid inköp, leasing och hyra av persontransporter ställa miljökrav i enlighet med förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Energianvändning Släcka belysning i gemensamma utrymmen såsom lunchrum, pentryn, kopieringsrum, toaletter när ingen vistas där. Släcka belysningen i kontorsrum när ingen vistas där. Stänga av kontorsapparater såsom gemensamma skrivare, kopiatorer, multifunktionella maskiner vid arbetsdagens slut. Stänga av övrig elektrisk utrustning när den inte används, exempelvis elektrisk utrustning som används vid laborationer. Installera energisparläge på kontorsapparater såsom gemensamma skrivare, kopiatorer, multifunktionella maskiner. Stänga av datorer och bildskärmar vid arbetsdagens slut. Installera energisparläge på datorer och bildskärmar. Stänga av individuella skrivare när de inte används. Undvika att diska under rinnande vatten. Använda diskmaskin och köra det energisnåla tvättprogrammet. Undvika att möblera framför element. Vädra under korta stunder. Ha rutiner för dragskåpshantering för minskad energiförbrukning. Dra ner persiennerna under sommarmånaderna i rummen/gemensamma lokaler när ingen vistas där. Frosta av frysskåp minst en gång per år. Upphandling och inköp Ha som rutin att ställa miljökrav vid upphandling av varor och tjänster. Välja hotell som bedriver ett systematiskt miljöarbete. Välja cateringleverantör som bedriver ett systematiskt miljöarbete. Välja ekologisk cateringmat. Välja produkter som är miljöanpassade såsom miljömärkt kontorspapper, miljömärkta kontorsmateriel, miljömärkta datorer och bildskärmar, ekologiskt odlat kaffe, te, socker och frukt etc. Väga in miljöhänsyn vid beställning av trycksaker. Välja energisnåla kontorsapparater och övrig elektriskt utrustning. Kemikalier Använda miljöanpassade tvätt- och rengöringsmedel. Tillämpa rutiner som leder till minskad kemikalieanvändning. Tillämpa substitutionsprincipen vid val av kemikalier, det vill säga byta ut en kemikalie mot en annan likvärdig kemikalie men som är ett bättre alternativ för miljön. 6

7 Avfall Återanvända kontorsmateriel såsom pärmar, mappar, plastfickor, etc. Återanvända möbler. Använda pappersutskrifter med vit baksida som ska slängas till anteckningspapper. Ordna för källsortering på institutionen. Minska pappersförbrukning genom att undvika onödiga utskrifter, genom dubbelsidig utskrift och kopiering och ökad digital dokumenthantering. Sparsam eller ingen användning av engångsartiklar. Utbildning Ta fram och genomföra planer för en systematisk förbättring av studenters medvetenhet och kunskap om miljö och hållbar utveckling. Forskning Utveckla strategiska forskningsområden med relevans för miljö och hållbar utveckling. Främja ämnes- och institutionsövergripande samarbete om miljöforskning samt tvärvetenskaplig miljöforskning. 3. Mål och åtgärder för 2011 Miljöhandlingsplanen för 2011 innehåller målområden för miljöcertifiering, IT och datorer, medierad kommunikation, kopieringspapper samt källsortering. Under varje målområde anges åtgärder, ansvariga och hur de ska följas upp samt vilka betydande miljöaspekter som omfattas. I bilaga 3 återfinns en mall för lokala miljöhandlingsplaner. Miljömål - Miljöcertifiering Intern miljörevision ska vara genomfört enligt kraven i miljöledningsstandarden ISO och EMAS före Åtgärder Utbildning i miljörevision för interna miljörevisorer anordnas av miljörådet. Fastställa rutiner och plan för miljörevision sker enligt kraven från miljöledningsstandarden ISO och EMAS. Ansvarig Miljökoordinator Uppföljning Uppföljningen samordnas årligen av miljörådet. 7

8 Miljömål - Miljöcertifiering Systemet för rapportering av miljöavvikelser och förbättringsförslag för anställda ska vara igångsatt och tillämpbart senast Åtgärder Implementering och test av systemet för rapportering av miljöavvikelser och förbättringsförslag. Informationsinsatser genomförs för att skapa vetskap om systemet och dess syfte. Ansvariga Miljökoordinator Miljösamordnare för respektive fakultet (motsvarande) Miljörepresentant för respektive institution (motsvarande) Uppföljning Uppföljningen samordnas årligen av miljörådet. Miljömål IT och datorer Gemensamma riktlinjer för universitetets energieffektivisering inom områdena IT och datoranvändning ska vara framtagna senast Åtgärder Ta fram gemensamma riktlinjer för energieffektivisering inom områdena IT och datoranvändning. Ansvarig Avdelningschef på Avdelningen för IT och media Uppföljning Uppföljningen samordnas årligen av miljörådet. Betydande miljöaspekt Energianvändning Nyckeltal Användningen av verksamhetselektricitet i kwh per årsarbetare och kvadratmeter. 8

9 Miljömål Medierad kommunikation Utbildning för att kunna hålla webbmöten och videokonferens ska anordnas för anställda under Åtgärder Anordna utbildning för att kunna hålla webbmöten och videokonferens. Ansvariga Miljökoordinator Miljösamordnare för respektive fakultet (motsvarande) Uppföljning Uppföljningen samordnas årligen av miljörådet. Betydande miljöaspekt Tjänsteresor, kompetensutveckling för personal. Miljömål - Kopieringspapper Förbrukningen av kopieringpapper ska inte vara högre än 2010 års förbrukning. Åtgärder Ta fram uppgifter om institutionens (motsvarande) förbrukning av kopieringspapper under Se över institutionens (motsvarande) rutiner för utskrifter och genomföra minst en åtgärd för att minimera förbrukningen av kopieringspapper. Ansvarig Prefekt (motsvarande) Uppföljning Uppföljningen samordnas årligen av miljörådet. Betydande miljöaspekt Materielanvändning i kontorsverksamhet, avfallshantering Nyckeltal Antal A4-ark kopieringspapper per institution och årsarbetare. 9

10 Miljömål - Källsortering Källsorteringsmöjligheter för sortering av pappersförpackningar, plast och glas ska finnas tillgängligt för studenter och utomstående besökare i allmänna utrymmen på universitetsområdet senast Åtgärder Källsorteringsmöbler placeras ut i allmänna utrymmen. Ansvarig Avdelningschef för Tekniska avdelningen Uppföljning Uppföljningen samordnas årligen av miljörådet. Betydande miljöaspekt Avfallshantering 4. Hjälpavsnitt I hjälpavsnittet ges vägledning i miljöarbete och olika definitioner som används för miljöarbete. 4.1 Intern miljörevision Den interna miljörevisionen ska visa om Stockholms universitets miljöledningssystem uppfyller kraven enligt standarden ISO och EMAS-förordningen. Den ska även visa om systemet är infört och underhållet på ett riktigt och praktiskt fungerande sätt. Miljörevisionen ska vara en del av universitetets förbättringsarbete och utvärdera om verksamheten uppfyller gällande lagkrav, föreskrifter m.m. Miljörevisionen ska också ta reda på hur universitetets miljöarbete har utvecklats från ett år till ett annat. Denna information kommer sedan att användas som ett underlag vid ledningen genomgång av universitetets miljöprestanda. Under 2011 ska rutiner, program och planer för universitetets interna miljörevision fastställas samt intern miljörevision genomföras. Revisionsprogrammet kommer att vara 3-årigt och täcka in samtliga delar av verksamheten. I programmet kommer det anges vilka fakulteter (motsvarande) som ska revideras och när det ska ske. I revisionsplanen kommer det anges datum, tid, medverkande och vad som ska revideras. Den verksamhet som ska revideras meddelas i god tid före revisionstillfället. De interna miljörevisionerna kommer att utföras av anställda vid universitetet. 10

11 4.2 Utbildning i miljöarbete Miljöutbildning för anställda anordnas av miljörådet och kommer att ges i under vår- och/eller höstterminen. Utbildningar som anordnas är: Utbildning i miljörevision för interna miljörevisorer. Utbildning i webbmöte- och videokonferensteknik för anställda. Utbildning i universitetets rutiner för avfallshantering. 4.3 Kopieringspapper Vid Stockholms universitet används stora mängder kopieringspapper och målet är att förbrukningen inte ska vara högre än 2010 års förbrukning. Uppgifter över den totala förbrukningen saknas och institutionerna (motsvarande) får till uppgift att ta fram hur mycket kopieringspapper som användes under Institutionerna (motsvarande) får också till uppgift att genomföra minst en åtgärd för att minimera användningen av kopieringspapper. Ett sätt att få fram uppgifter över institutionens (motsvarande) användning är att ta reda på hur mycket kopieringspapper som köptes in under Uppgifterna kan fås av institutionens (motsvarande) ekonomihandläggare. Därefter kan totala antalet A-4 ark kopieringspapper räknas ut genom att dividera inköpssumman med kostnaden för ett A4-ark. Ett A4-ark kopieringspapper kostar 5 öre på SU-butiken. Uppgifter över institutionens förbrukning av kopieringspapper under 2010, antal anställda och vald besparingsåtgärd ska skickas till fakultetens (motsvarande) miljösamordnare. 4.4 Olika definitioner för miljöarbete Miljöutredning Miljöutredningen ska klarlägga sambanden mellan en verksamhet och dess miljöpåverkan och bör omfatta all verksamhet. Utredningen ska ta reda på vilka som är verksamhetens betydande miljöaspekter och leda fram till prioriterade förbättringsåtgärder. Den ska också redovisa vilka lagar och andra krav som verksamheten lyder under. Miljöaspekt Miljöaspekter är aktiviteter, produkter och tjänster i en verksamhet som orsakar en miljöpåverkan och som går att styra över. Betydande miljöaspekter Betydande miljöaspekter är aktiviteter, produkter och tjänster i en verksamhet som bedöms ge upphov till en tydlig och betydande miljöpåverkan eller risk för betydande miljöpåverkan. Bedömningen görs utifrån ett antal miljökriterier. Hänsyn ska tas till de betydande miljöaspekterna när ett miljöledningssystem upprättas, införs och underhålls. 11

12 Miljöpåverkan Miljöpåverkan är antingen indirekt eller direkt. Med indirekt miljöpåverkan menas en negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av att någon annan än universitetet vidtar en åtgärd, som en följd av att universitetet har meddelat föreskrifter eller gett råd, genomfört utbildning eller lämnat information. Med en direkt miljöpåverkan menas en negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av universitetets verksamhet. Miljöprestanda Miljöprestanda är mätbara resultat av universitetets hantering av sina miljöaspekter. Exempelvis hur mycket energianvändningen har minskat samt antalet flygresor till destinationer inom Sverige som understiger 50 mil från Stockholm har minskat och därigenom minskade utsläpp av växthusgaser. Intern miljörevision Intern miljörevision är ett systematiskt och dokumenterat verifieringsförfarande som på ett objektivt sätt samlar in och utvärderar revisionsfakta för de revisionskriterier som Stockholms universitet har fastställt i miljöledningssystemet och är uppfyllda enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:

13 Bilaga 1 - Miljöpolicy för Stockholms universitet Stockholms universitet, lokaliserat i världens enda nationalstadspark, är Sveriges största universitet. På universitetet bedrivs internationellt framstående forskning och utbildning beträffande miljö inom natur-, samhälls- och tvärvetenskapliga discipliner. Målet är att vara ledande i utbildning och forskning om miljö och hållbar utveckling. För att synliggöra och arbeta strukturerat med att minska direkta såväl som indirekta negativa miljöeffekter arbetar Stockholms universitet utifrån de vedertagna miljöledningssystemsstandarderna ISO (2004) och EMAS, vilket innebär ett åtagande om ständig förbättring av miljöprestanda. För att öka den positiva miljöeffekten ska Stockholms universitet skapa medvetenhet och engagemang för miljöfrågan inom universitetsvärlden och det omgivande samhället. I sin strävan efter ständig förbättring ska Stockholms universitet: Verka för att aspekter rörande miljö och hållbar utveckling vägs in i alla beslut som tas, oavsett nivå och område. - Aktivt samverka med studenter, studentkår, omgivande samhälle och andra intressenter i de avseenden där miljön berörs och miljöarbetet kan förbättras. - Säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas arbetet med ständig förbättring av miljöprestanda, och att dessa resurser används på mest effektiva sätt. - Kontinuerligt se över åtgärder för att minska naturresursanvändningen och minska utsläpp till luft, mark och vatten som verksamheten direkt eller indirekt orsakar. - Utan undantag följa de lagar och minimikrav som ställs på alla delar av verksamheten, och där möjligt arbeta efter högre krav. - Säkerställa att alla medarbetare, oavsett anställningsform, är medvetna om innebörden av ett strukturerat miljöarbete, och får relevant utbildning i dessa frågor. - Säkerställa att denna policy ligger till grund för universitetets miljömål, att den är kommunicerad till alla medarbetare och enkelt tillgänglig för allmänheten och andra intressenter såsom studenter och samarbetspartners, och att den kontinuerligt revideras av Stockholms universitets ledning för att korrekt spegla mål och ambitioner på miljöområdet. Miljöpolicyn är giltig till och med Antagen av rektor , reviderad

14 Bilaga 2 - Mall för lokala miljöhandlingsplaner Nedan finns en mall för lokala miljöhandlingsplaner, d.v.s. institutioners (motsvarande) miljöhandlingsplaner. I mallen ges förslag på hur rubriker och frågeställningar kan ställas upp. Rubrikerna och frågeställningarna bör vara med även om handlingsplanen ställs upp på ett annat sätt. Mål (vad som skall göras) Aktiviteter för att nå målet (hur) Ansvarig person för genomförandet (vem) Slutdatum för genomförandet (när) Hur uppföljning sker och/eller Utfall 14

2009-12-17 Dnr SU 83-2990-09 Doknr 1

2009-12-17 Dnr SU 83-2990-09 Doknr 1 2009-12-17 Dnr SU 83-2990-09 Doknr 1 Stockholms universitets miljöhandlingsplan 2010 Innehåll STOCKHOLMS UNIVERSITETS MILJÖHANDLINGSPLAN 2010... 1 1. INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH VISIONER...

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Miljörådet INNEHÅLL INNEHÅLL... 0 Ordförande har ordet... 1 Om universitetet... 1 Stockholms universitets miljöpolicy... 2 Universitetets miljöledningssystem... 3 Utpekade miljöaspektområden...

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (6) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Miljöledningsplan 2015

Miljöledningsplan 2015 Miljöledningsplan 2015 Stressforskningsinstitutet Miljöpolicy för Stockholms universitet Stockholms universitet, lokaliserat i världens enda nationalstadspark, är Sveriges största universitet. På universitetet

Läs mer

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1 (5) Projektplan 2010-02-11 Dnr SU 83-0286-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1. Bakgrund Under hösten 2009

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012-2013

Miljöhandlingsplan 2012-2013 Miljöhandlingsplan 2012-2013 Miljöpolicy samt mål och handlingsplan för miljöarbetet Stressforskningsinstitutet info@stressforskning.su.se, www.stressforskning.su.se Miljöljöpolicy för Stockholms universitet

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

Stockholms universitets dokumentation av miljöledningssystemet

Stockholms universitets dokumentation av miljöledningssystemet Sida 1 (6) Nedan ges en översikt av dokumentationen av Stockholms universitets miljöledningssystem. De dokument som har en koppling till miljöarbetet men står utanför Miljörådets ansvarområde finns att

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Anvisningar för framtagande av lokal miljöhandlingsplan

Anvisningar för framtagande av lokal miljöhandlingsplan 1 (5) Rev: 2012-02-21 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Anvisningar för framtagande av lokal miljöhandlingsplan I Stockholms universitets miljöhandlingsplan anges ett antal miljömål med tillhörande åtgärder

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Miljöenheten Eddi Omrcen Aschebergsgatan 44 Box 170, 405 30 Göteborg 031 786 15 45 eddi.omrcen@gu.se REKTORSBESLUT 1 / 2 2012-11-19 dnr V 2012/796 Rektor Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

2016-04-07 Dnr SU FV-2.10.1-0704-16. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 och 2017

2016-04-07 Dnr SU FV-2.10.1-0704-16. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 och 2017 2016-04-07 Dnr SU FV-2.10.1-0704-16 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 och 2017 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 UPPFÖLJNING... 3 1.4 REGELKRAV...

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef

Läs mer

abcdmiljörådet Mall för nulägesanalys Uppdaterad: 061115/J.L

abcdmiljörådet Mall för nulägesanalys Uppdaterad: 061115/J.L abcdmiljörådet Mall för nulägesanalys Uppdaterad: 061115/J.L Nulägesanalys - kartläggning av verksamhetens miljöpåverkan En nulägesanalys utreder sambanden mellan din arbetsplats och dess påverkan på miljön

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöredovisning Miljörådet

Miljöredovisning Miljörådet Miljöredovisning 2013 INNEHÅLL Ordförande har ordet... 1 Om universitetet... 1 s miljöpolicy... 2 Universitetets miljöledningssystem... 3 Utpekade miljöaspektområden... 3 Miljömålsarbete och resultat...

Läs mer

Stockholms universitets miljöledningssystem

Stockholms universitets miljöledningssystem Sida 1 (6) Stockholms universitet präglas av nyskapande och öppenhet. Universitetet gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och deltagande i debatt och samhällsutveckling. Vidare bidrar universitetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet 2013-02-19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Reviderad handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten

Reviderad handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten Dnr F8 70/11 Reviderad handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten 2011-2015 Beslutsfattare Handläggare Dekan Anna Lindal Miljösamordnare Amanda Forsman Beslutsdatum 2011-12-19

Läs mer

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET REGLER Dnr V 2014/312 ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument sam gu.se/miljo Pam Fredman Miljöenheten

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Chefsutbildning 13 april 2016 MARIANNE DALBRO MILJÖCONTROLLER, MILJÖREVISIONSLEDARE MARIANNE.DALBRO@GU.SE TEL: 031 786 1740 Ur dokumentet Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET PLAN, AKTIVITETER, LAGSTIFTNING, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION Chefsutbildning 18 maj 2016 ULLIKA LUNDGREN MILJÖCONTROLLER ULLIKA@GU.SE 031 786 9870 Ur dokumentet

Läs mer

Uppföljning och miljörevision

Uppföljning och miljörevision Uppföljning och miljörevision Marianne Dalbro Miljöcontroller och miljörevisionsledare marianne.dalbro@gu.se 786 1740 Varför? ISO 14001 kräver rutiner för övervakning, mätning och dokumentation av miljöpåverkan.

Läs mer

Miljöledningssystem/- arbete

Miljöledningssystem/- arbete UFV 2012/916 Miljöledningssystem/- arbete Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2012-10-03 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 3 Iakttagelser

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten 2011-2015 Om vi tilltror den konstnärliga verksamheten möjligheten att öka kunskapen om och förtydliga tillvaron så förstår vi

Läs mer

Lagar och regler för miljöledningsarbetet

Lagar och regler för miljöledningsarbetet Lagar och regler för miljöledningsarbetet Ullika Lundgren Miljöcontroller ullika@gu.se Tel: 031 786 9870 Utbildning för miljösamordnare och miljörepresentanter 26 oktober 2011 09.25-10.15 Lagar och regler

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, Hållbarhetsstrateg vid

Läs mer

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2009-2010 IT-fakulteten har i sin handlingsplan utgått ifrån universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling och Chalmers

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER Fokus miljö - Metoden Miljöledningssystem Ramverk Systematik Riktiga prioriteringar Kontinuitet Ständiga förbättringar Ledningsstöd

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET EGNA AKTIVITETER, LAGAR, UPPFÖLJNING OCH MILJÖREVISION INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Chefsutbildning 14 oktober 2015 ULLIKA LUNDGREN MILJÖCONTROLLER ULLIKA@GU.SE TEL: 031 786 9870 Ur dokumentet Roller, ansvar

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Humanistvillans Miljöhandbok

Humanistvillans Miljöhandbok 0 (18) 2011-2016 Humanistvillans Miljöhandbok Idéhistoria Litteraturvetenskap Musikvetenskap Teater- och Dansvetenskap 1(18) Innehållsförteckning Inledning 2 Stockholms universitets Miljöpolicy 3 Humanistvillans

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

Minnesanteckningar för miljörådsmöte Datum: Plats: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV

Minnesanteckningar för miljörådsmöte Datum: Plats: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV Minnesanteckningar för miljörådsmöte Datum: 2010.10.12 Plats: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV Närvarande: Amanda Forsman (AF), Björn Hildenwall (BH), Tommy Spaanheden (TS), Kjell Thorbjörnsson

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet 2012-02-14 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5. Revisionsrapport F 8 80/05 3 9 Upprättad av: Mottagen av: Datum för

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Miljörevision. Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten. ellen.lagrell@gu.se, 786 1832. www.gu.se

Miljörevision. Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten. ellen.lagrell@gu.se, 786 1832. www.gu.se Miljörevision Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten ellen.lagrell@gu.se, 786 1832 Innehåll Vad är miljörevision? Varför gör vi miljörevision? Planering och processer för miljörevision på GU Vad

Läs mer

Värt att veta miljöledningssystem 2013

Värt att veta miljöledningssystem 2013 Värt att veta miljöledningssystem 2013 SLU:s miljöpolicy SLU:s verksamhetsidé enligt styrelsens beslut Styrelsen för universitetet beslutade den 29 september 2009, 69, dnr SLU ua10-1675/09, att SLU:s verksamhetsidé

Läs mer

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete UFV 2012/1918 Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2013-2015 Fastställd av rektor 2013-04-23 Innehåll Bakgrund 3 Beskrivning av miljöledningssystem 3 Övergripande miljömål 4 Handlingsplanens upplägg

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE MILJÖLEDNINGSSYSTEM M1 1171091 0110 Sida 1 av 8 dnr 1171091 RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE Syfte Syftet är att säkerställa att Högskolan i Borås miljöarbete följs upp och

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN 2014-2016

MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN 2014-2016 Dnr ORU 1.2-1-4781/2013 MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN 2014-2016 Rektor Postadress: 701 82 Örebro Besöksadress: Fakultetsgatan 1 Telefonväxel: 019-30 30 00 Telefax:019-30 34 65 Postgiro:78 81 18-8 E-post:

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5.Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 Upprättad av: Mottagen av:

Läs mer

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Miljökompetensbehoven utgör en grund för fakulteternas miljöutbildningsplaner. Varje fakultet skall ha en egen

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer