Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten"

Transkript

1 Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader.

2 Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad. Miljöpolicy Inledning Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. En policy beskriver grundprinciperna inom ett visst område bland annat genom att ange övergripande mål. Miljöpolicyn anger de övergripande reglerna för miljöarbetet inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Policyn gäller alla anställda vid myndigheten. Mål Specialpedagogiska skolmyndigheten strävar efter att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan, framförallt genom att beakta påverkan från våra tjänsteresor, vår resursförbrukning, vår användning av datorer och annan elektronik samt i våra upphandlingar/inköp och i vår utbildningsverksamhet. Myndighetens verksamhet följer alltid den miljölagstiftning och de övriga miljökrav som myndigheten berörs av. Genom att miljöarbetet är en naturlig del av verksamheten och alltid finns med i myndighetens verksamhetsplanering, säkerställer myndigheten att medarbetarna hela tiden arbetar med ständiga miljöförbättringar och att myndighetens miljöbelastning hela tiden minskar. Myndigheten strävar efter att certifiera sig enligt ISO Miljöutredning Miljöutredningen uppdaterades (11)

3 Aktiviteter med betydande direkt och indirekt miljöpåverkan Aktiviteter med direkt klimatpåverkan: Utsläpp till luft av koldioxid från resor/transporter Energianvändning vid uppvärmning Elanvändning Användning av datorer och elektronik Vattenanvändning Aktiviteter med indirekt klimatpåverkan: Utbildningsverksamheten Utveckling av läromedel Interna miljömål Vid utgången av 2015 ska utsläppen av koldioxid från myndighetens tjänsteresor ha minskat med 5 % jämfört med 2012, mätt i kg CO2 per årsarbetare. Vid utgången av 2015 ska myndigheten ha minskat sin energianvändning (kwh) med 5 % i jämförelse med Myndigheten ska vid utgången av 2015 ha minskat antalet datorer för administrativt bruk till en dator per anställd, exklusive låne- och besöksdatorer. Handlingsplan och åtgärder För att minska koldioxidutsläppen från sina tjänsteresor har myndighetens anställda fått i uppdrag att i möjligaste mån välja tåg som färdmedel istället för flyg och bil, planera för resfria möten mellan anställda i myndigheten samt i övrigt planera möten med personer utanför myndigheten på ett sådant sätt att resandet minimeras. Varje avdelning genomför halvårsvisa uppföljningar av sin resestatistik och kommunicerar den med avdelningens anställda, exempelvis vid arbetsplatsträffar. Som stöd i detta arbete har miljögruppen vid en av myndighetens avdelningar utarbetat ett diskussionsmaterial med utgångspunkt i de interna styrdokument som berör tjänsteresor. I enlighet med myndighetens verksamhets- och miljöhandlingsplaner har varje avdelning fått i uppdrag att upprätta en strategisk lokalförsörjningsplan. Denna plan beskriver hur energianvändningen ska minskas (exempelvis i vilken omfattning belysningen i lokalerna kan bytas till mer energisnål belysningsteknik) och vilka aktiviteter som kan genomföras för att i övrigt minska energianvändningen. Varje avdelning har fått i uppdrag att genomföra halvårsvisa uppföljningar av sin elförbrukning och diskutera graden av måluppfyllelse och eventuella behov av åtgärder vid exempelvis arbetsplatsträffar. 3 (11)

4 Myndighetens IT-avdelning har fått i uppdrag att genomföra halvårsvisa uppföljningar av mängden datorer och redovisa graden av måluppfyllelse till myndighetens nationella miljögrupp. Myndighetens samtliga avdelningar har fått i uppdrag att alltid behovspröva sina nybeställningar av data-, it- och mobiltelefonutrustning i enlighet med myndighetens Miljöhandlingsplan samt ITpolicy och IT-vägledning. Avdelningarna ska också informera sin personal om dessa grundförutsättningar, exempelvis vid arbetsplatsträffar. Måluppfyllelse Målet att vid utgången av år 2015 ha minskat CO2-utsläppen från myndighetens tjänsteresor med 5 % jämfört med 2012, mätt i kg CO2 per årsarbetare, har nåtts redan vid utgången av 2014, då myndigheten noterar en minskning om 14 %. Målet att vid utgången av år 2015 ha minskat myndighetens energianvändningen med 5 % jämfört med 2012, mätt i totalt antal kwh, har nåtts redan vid utgången av För att nå målet att vid utgången av år 2015 inte ha mer än en dator för administrativt bruk per anställd så måste vi under 2015 minska antalet datorer med 28 procent. Kunskap och utbildning Miljökunskap har ingått i myndighetens chefsutbildning vid tre tillfällen, varav ett genomfördes under Ämnet miljö är en stående punkt vid avdelningarnas arbetsplatsträffar (APT) samt även vid så kallade husmöten. En av myndighetens skolor ägnade ett helt APT-möte åt information och föreläsning om både det egna miljöledningsarbete och om kommunens avfallshantering. Aktiviteten skedde i samverkan mellan intern och extern personal. Miljö är ett fokusområde med en egen sida på myndighetens intranät. Där publiceras information och dokument som beskriver det systematiska miljöledningsarbetet samt miljötips som personalen delar med sig av. Protokollen från den myndighetsgemensamma miljögruppens möten publicerad också på intranätet. Den myndighetsgemensamma miljögruppen hade under våren 2014 ett möte med föreläsning i ämnet resor och miljö och med studiebesök på ett företag som arbetar med återanvändning (inköp/restaurering/försäljning) av uttjänt IT-utrusning från myndigheter och företag. Två ledamöter i den myndighetsgemensamma miljögruppen genomgick i slutet av oktober 2014 en utbildning för miljörevisorer vid Södertörns Högskola. Under våren 2014 deltog personalen vid en av avdelningarna en utbildning vid ett recyclingföretag. 4 (11)

5 I augusti 2014 genomfördes en obligatorisk (inspirations)miljöutbildning via ett webbseminarium för personalen vid en av avdelningarna. Vid en av myndighetens skolor/avdelningar genomfördes en "Miljödag" i samband med idrottsdag, plus information om fjolårets resultat angående koldioxidutsläpp med mera. Under våren 2014 fick samtlig personal vid en av myndighetens skolor/avdelningar en miljöinformation/utbildning om 1,5 timmar, då även regionens miljögrupp presenterades. Två av våra skolor är med i Grön Flagg. Uppföljningen av en "miljöinventering" som genomfördes vid myndigheten under 2013 har varit på dagordningen vid miljögruppens möten och vid avstämningsmöten med representanter från myndighetens ledningsgrupp. IT för minskad energianvändning Virtualisering av servrar Strömsnålare skärmar Vid byte av gamla datorer köps energisnålare alternativ IT för minskat antal tjänsteresor Användning av video- och Lync-konferenser samt kontinuerlig kvalitetshöjning av dessa redskap. 5 (11)

6 Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter Antal årsarbetskrafter: Antal kvadratmeter lokalyta: Tjänsteresor och övriga transporter Utsläpp av koldioxid Kg CO2 Totalt Kg CO2/årsarbetskraft Flygresor under 50 mil Bilresor Tågresor 7,00 7,00 7,50 0,005 0,005 0,005 Bussresor ,00 1,08 Maskiner och övriga fordon 0 0 Sammanlagt ovan Flygresor över 50 mil Beskrivning av insamlat resultat Myndigheten bedömer att Miljöhandlingsplanens mål, uppdrag och åtgärder rörande tjänsteresor har påverkat resultatet positivt. Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter Uppgifter som tagits fram på annat sätt, nämligen Eget uppföljningssystem (inklusive egna CO2-schabloner), baserat på uppgifter ur ekonomisystemet Agresso, som kompletterats med leverantörsuppgifter. 6 (11)

7 2. Energianvändning Energianvändning i lokaler kwh totalt Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla 0 Totalt kwh/årsarbetskraft kwh/m Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla 0 0 Totalt Energianvändning utanför lokaler kwh totalt El Normalårskorrigering Värmeförbrukningen är inte normalårskorrigerad. Förnybar energi Verksamhetsel 80 % 80 % 80 % Fastighetsel 80 % 80 % 80 % Värme 80 % 80 % 80 % Kyla % % % Utanför lokaler % % % Totalt 80 % 80 % 80 % 7 (11)

8 Beskrivning av insamlat resultat Ett pågående omställningsarbete har bland annat inneburit flytt av verksamheter till mer energieffektiva lokaler. Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter 8 (11)

9 3. Miljökrav i upphandling Antal upphandlingar med miljökrav Antal st Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 67 % 40 % 92 % Värde av upphandlingar med miljökrav Värde kr Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 60 % 56 % 98 % Beskrivning av insamlat resultat Den högre andelen anskaffningar med miljökrav beror främst på att det under 2014 genomfördes upphandlingar rörande elevresor. Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem 9 (11)

10 4. Frivilliga frågor Frågor om policy Har myndigheten ett internt styrande dokument för IT och miljö? Ja Energianvändning för IT, IT-användning för resfria möten, Miljöhänsyn vid anskaffning av IT Frågor om IT-anskaffning Andel IT-anskaffningar där miljökrav ställs av det totala antalet IT-anskaffningar per år Andel (%) 95 % 95 % % Värde (Skr) Skr Skr Skr Hur är dessa uppgifter framtagna? Uppskattning (förklara på vilket sätt) IT-chefens uppskattning, baserat på att myndighetens IT-anskaffningar sker via avrop från statliga ramavtal. Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-anskaffningar? Energiförbrukning, Farliga ämnen, Krav som motsvarar miljöcertifiering, Livslängd, Materialval, Återvinningsbarhet Hur är dessa uppgifter framtagna? Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket sätt) IT-chefens uppskattning, baserat på att myndighetens IT-anskaffningar sker via avrop från statliga ramavtal. Frågor om energianvändning Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt och per årsarbetskraft uppdelat på kwh kwh/årsarbetskraft PC-arbetsplats Skrivare Servrar och Serverrum Hur är dessa uppgifter framtagna? 10 (11)

11 Frågor om resfria möten Antal resfria möten totalt och per årsarbetskraft Antal Antal/årsarbetskraft Resfria möten Hur är dessa uppgifter framtagna? Eget uppföljningssystem Frågor om förklaring till resultatet Beskriv insamlat resultat Myndigheten arbetar kontinuerligt med utveckling av verktyg för resfria möten. Anmärkning gällande redovisning under punkt 4.5 ovan: antalet resfria möten per anställd i myndigheten, d.v.s. exklusive specialskolornas elever, är 7 st. 11 (11)

12 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Bilaga 1 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. Denna rapportering ersätter tidigare rapportering som föjde upp förodning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. Från 1 januari 2015 sker rapporteringen samlat till Naturvårdsverket. Energimyndigheten sammanställer och analyserar denna rapport avseende energi. Sammanställningen kommer att ingå i den rapport som Naturvårdsverket ska skicka in till regeringen.

13 Systematiskt energiarbete Bilaga 1 Har myndigheten något mål för energieffektivisering? 8 Ja Om ja, ange målet under fråga 5 i rapporteringssystemet Arbetar myndigheten med energifrågorna som en betydande miljöaspekt inom ramen för sitt miljöledningssystem? 8 Ja Har myndigheten en strategi för sitt energieffektiviseringsarbete, innefattande nulägesanalys, mål samt handlingsplan med åtgärder, som utgör grunden för ert energieffektiviseringsarbete? 8 Ja delvis Inom vilka områden har myndigheten under det gångna året genomfört åtgärder för att minska energianvändningen? 8 Energikrav i upphandling 8 Avtal/samverkan med fastighetsägare för att minska energianvändningen 8 Åtgärder för att minska myndighetens transporter 8 Beteendeåtgärder för att minska energianvändningen

14 Krav vid upphandling Bilaga 1 Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal eller inköp av byggnader enligt förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader? 8 Nej Om nej, ange vilket/vilka av undantagen enligt förordningen som ni grundar beslutet på alternativ om ni inte tecknat något nytt hyresavtal eller köpt in byggnad: Annat, nämligen: Ej tillämpbart, inga nya avtal tecknades under 2014 Hur många inköp/upphandlingar har myndigheten gjort under det gångna året som överstiger tröskelvärdena? 5 stycken Vid hur många inköp/upphandlingar, som överstiger tröskelvärdena, har myndigheten under det gångna året ställt energikrav enligt förordning (2014:480) om statliga myndigheters inköp av energieffektiva produkter? 4 stycken Om ja, på vilken nivå har ni ställt kraven? 8 Annat, nämligen: Egen kravställning Om ni inte ställt krav enligt förordningen på alla upphandlingar som överstiger tröskelvärderna, ange vilket/vilka av undantagen enligt förordningen som ni grundar beslutet på? 8 Annat, nämligen: Ej tillämpbart Har myndigheten ställt krav på produktionsspecificerad förnybar el i sitt/sina elavtal? 8 Delvis Krav på förnyelsebara energislag i elavtalen för samtliga specialskolor.

15 Övriga frågor Bilaga 1 Har ni outsourcat någon del av er verksamhet som har en betydande energianvändningen, t.ex. serverhall? 8 Nej Om ja, ställde ni energikrav vid upphandlingen? Har ni under året använt någon energitjänst eller avtal om energiprestanda för att finansiera renoveringar och genomföra planer för att bibehålla eller förbättra energieffektiviteten på lång sikt? 8 Nej Om nej, varför? 8 Annat, nämligen: Tillämpas ej Har myndigheten minskat sin energianvändning som ett resultat av samverkan med er/era fastighetsägare? 8 Ja Delvis Om ja, beskriv vilka åtgärder som genomförts som ett resultat av samarbetet. Löpande byten till mer energieffektiva komponenter, som exempelvis belysning.

16 Frivilliga uppgifter Bilaga 1 Årlig verksamhetsel i myndighetens lokaler: Uppmätt Verksamhetsel (kwh) Uppskattat Uppmätt verksamhetsel i kontorslokaler kwh Kvadratmeter kontorslokal med uppmätt elanvändning (ytan för uppmätt elanvändning enligt ovan) kvm Anges i Atemp. Läs mer i definitioner för Energieffektiva Beskriv någon energieffektiviseringsåtgärd som myndigheten har genomfört under året med goda resultat. Om möjligt med resultat i kwh.

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009 SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle Handläggare, direktielefon Reidar Grundström, 011-19 1038 Datum 2010-02- 19 Ert datum Närings departe mentet Vår beteckning 09-02586 Er beteckning M20081482 1 /11 103

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-30 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning 2009-2013 Sida 2 av 27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Miljöberättelse Hi3G Access AB

Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelsen är giltig under perioden 2013-04-01-2014-04-30 Innehåll Organisation och verksamhet Miljöpåverkan Miljömål 2013 Genomförda miljöförbättringar Nyckeltal Bilagor

Läs mer