Läkemedelsverkets miljöarbete 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsverkets miljöarbete 2010"

Transkript

1 Läkemedelsverkets miljöarbete 2010 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2

3 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? En av Läkemedelsverkets (LV) huvuduppgifter är att arbeta för att samhället har tillgång till säkra och effektiva läkemedel och att dessa används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. LV:s miljöarbete ska utgöra en integrerad del av verksamheten. Målsättningen med LV:s miljöarbete är att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Genom ständiga förbättringar ska vi verka för att största möjliga miljöhänsyn tas i vår verksamhetsutövning, vilket innebär: att beakta miljöaspekter vid tillståndsgivning att genom effektiv resursanvändning med energi, råvaror och naturresurser förebygga förorening till luft och vatten att följa lagar, förordningar och övriga bestämmelser inom miljöområdet att beakta miljöaspekter vid upphandling av varor och tjänster att vidareutbilda och motivera alla medarbetare till att arbeta på ett miljömedvetet sätt 3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning? Mars Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt eller indirekt påverkan på miljön? Miljöpåverkan definieras enligt ISO som varje förändring i miljön, antingen negativ eller positiv, som helt eller delvis är ett resultat av organisationens aktivitet/verksamhet, produktion eller tjänster. Miljöpåverkan: Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika användning och produktion och därmed utsläpp till miljön Myndighetens sammanlagda klimatpåverkan Positiv miljöpåverkan: Myndighetens uppgift enligt instruktionen att vara samlande, stödjande och pådirvande i miljöarbete kopplat tillverksamheten inkluderande bl.a. arbetet med internationella avtal mellan LV och systermyndigheter inkluderande bl.a. hållbar utveckling med fokus på produktion i lågkostnadsländer, regeringsuppdrag med målet att införa miljöcertifiering för produktion. Politik för global utveckling, PGU Miljömålsarbete Användning av etanol drivmedel Läkemedelsinformation Kosmetiska och hygienprodukter Tillsynsvägledning Centrum för bättre läkemedelsanvändning Arbete inom stiftelsen MistraPharma där myndigheten sitter som ordförande 3 Läkemedelsverkets miljöarbete 2010

4 5. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande påverkan på miljön? Övergripande mål: 1. Att uppnå sektorsansvaret mål, definierat i instruktionen, d.v.s. att LV ska vara samlande, stödjande och pådrivande i miljöarbetet kopplat till verksamheten både nationellt och internationellt 2. Minska resursförbrukning och klimatpåverkan från egna verksamheten Detaljerade miljömål för 2010: Samlande stödjande och pådrivande Efter revidering av aktuell EU lagstiftning ska större miljöhänsyn tas Efter omregleringen av apoteksmarknaden ska det fortfarande finnas ett bra system för kassaktion av läkemedel PGU inkluderas i myndighetens regleringsbrev Inleda samarbete med Indien, Kina och Brasilien bl.a. inom området hållbar utveckling i syfte att teckna avtal mellan oss och respektive läkemedelsmyndighet senast 2011 Introducera frågan om hållbar utveckling och läkemedel i USA. Att visa på behov av samarbete mellan industri, hälso- och miljömyndigheter dvs. FDA och EPA med målsättning att uppnå ett framtida samarbete Minska resursförbrukning och klimatpåverkan från egna verksamheten Senast dec 2010 ska utsläppen från tjänsteresor ha minskat med 10 % jämför med utsläppen 2007 mätt i kg koldioxid/årsarbetskraft. Senast dec 2010 ska energianvändningen/anställd i LV: s lokaler ska minska med 10 % jämfört med Årlig energiförbrukning (el och värme) i kwh, per årsarbetskraft och per m 2. Senast dec 2010 ska inköp av papper till skrivare och kopiatorer/ anställd ska minska med 10% sedan 2007 Senast dec 2010 ska LV ha utveckla ett miljöanpassat produktsortiment Andelen miljöbilar, av totala antalet nyinköpta och leasade bilar, ska vara 100 % Andelen förnyelsebara drivmedel, av totala drivmedelsanvändningen, ska vara minst 90 % Löpande utbildning till samtliga med prio på nyanställda 6. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå dessa mål? Utökad dialog med regeringskansliet, social och miljödepartementet, och dess myndigheter i syfte att nå förståelse för frågorna med delat ansvar och att målet om en god folkhälsa kräver en god yttre miljö. För att nå en utökad kunskap i syfte att bl.a. kunna revidera dagens lagstiftning på området har arbete bedrivits inom forskningsstiftelsen Mistra och dess program om läkemedel och miljöfrågor, MistraPharma, med syfte är att identifiera läkemedelssubstanser som utgör en betydande risk för vattenlevande organismer. LV är ordförande för styrelsen i programmet. Under 2010 var det internationella arbetet i fokus. Resor genomfördes till Indien, USA och Kina i syfte att stärka bilaterala kontakter och nå gemensamma avtal på myndighetsnivå bl.a. inkluderande frågan om hållbar utveckling. Under besöket i Washington anordnandes ett rundabordssamtal om hållbarutveckling tillsammans med ambassaden i Washington och House of Sweden. Deltagare från bl.a. amerikansk industri, frivilligorganisationer, forskning, FDA, EPA deltog. Under resan gjordes även ett besökt på FDA. I besöken till Indien och Kina utgjorde LV en del av en större delegation under Socialdepartementet och folkhälsominister Maria Larsson. Vid besöket i Indien tecknades ett avtal mellan LV och Indiska läkemedelsmyndigheten för ett gemensamt framtida samarbete. Avseende minskning i resursförbrukning och klimatpåverkan se del två Uppföljning av miljöledningssystemets effekter 4 Läkemedelsverkets miljöarbete 2010

5 7. Redovisa hur väl målen har uppfyllts. Målen i arbete att vara samlande, stödande och pådrivande har uppfyllt till 100 %. När det gäller målen för resursförbrukning är uppfyllelsen 85 % d.v.s. energimålet uppfylls ej, se analys del 2 punkt 2.5. Beräkningen är gjord utifrån de detaljerade målen. 8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den kunskapen de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet? I utbildningen för nyanställda ingår miljöutbildning. Miljöchefen har utbildningar per enhet där fokus läggs på enhetens behov. Avstämning och uppdatering inom området mellan GD och miljöchef varje månad 9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska sin energiförbrukning (t.ex. IT-system för att styra och reglera belysning, värme, ventilation, energieffektivisering i utrustning m.m.)? Under slutet av 2010 beslutade LV att energieffektivisera och minska miljöpåverkan genom att begränsa antalet datorer per medarbetare till en. I dagsläget har vi ca 1280 klientdatorer (PC) i drift på LV, på ca 620 medarbetare. De datorer LV använder går med automatik ner i viloläge efter en viss tid, vilket minskar energiåtgång. Antalet skrivare/kopiatorer samt faxmaskiner har även minskats. Den omfattande minskningen av antalet skrivare har flera positiva miljöeffekter i minskade transporter, minskad förbrukning av toners (färre modeller), minskad ozonpåverkan, minskad konsumtion av hårdvara etc. Myndigheten går mot större multifunktionsskrivare (istället för många små skrivare), vilka har bättre funktioner för energisparande och är dessutom miljöcertifierade. 10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska antalet tjänsteresor (t.ex. telefon, webb, videomöten)? Under 2010 inledde LV att projekt för att få fram effektiva mötesformer. Tydligt är att utrustningen är allt för komplicerad idag och att LV behöver se över detta. Videokonferensutrustning används sparsamt medan telefonmöten är mer vanligt. Möjlighet till webbmöten finns via teknik som tillhandahålls av EU:s Läkemedelsmyndighet i London, EMA. Är programvaran installerad kan man själv koppla upp sig, vilket tyvärr innebär att LV inte har någon statistik över användarfrekvensen. I samband med askmoln-problematiken blev nyttjandegraden av teknik för distansmöten betydligt högre. 5 Läkemedelsverkets miljöarbete 2010

6 Del 2 Uppföljning av miljöledningssystemets effekter 1. Tjänsteresor och övriga transporter 1.1 Utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft, från a) flygresor under 50 mil, Totalt kg, per årsarbetskraft 41 kg b) bilresor som görs i tjänsten (inkl. egen bil, tjänstebil, hyrbil, leasad bil, taxi) c) tågresor 0,5 kg, per årsarbetskraft 0 kg d) bussresor, och 0 kg e) maskiner och övriga fordon som används i myndighetsverksamheten. 0 kg 1.2 Sammanlagda utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft, enligt 1.1 a e. Totalt kg, per årsarbetskraft 41 kg 1.3 Utsläpp av koldioxid i kilogram för flygresor över 50 mil, totalt och per årsarbetskraft. Totalt kg, per årsarbetskraft 670 kg 1.4 Beskrivning av insamlat resultat: a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. Fortsatt minskat utsläpp både p.g.a. resepolicy men även ekonomiska restriktioner. En viss ökning av utsläpp på resor utanför EU beror på utökat internationellt samarbete med bl.a. Kina och Indien. b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått)? Eget uppföljningssystem Leverantörsuppgifter Uppskattning (förklara på vilket sätt) 6 Läkemedelsverkets miljöarbete 2010

7 1.6 Uppföljningsmåtten i svaren på frågorna är baserade på: Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller Leverantörsuppgifter Uppgifter som tagits fram på annat sätt, nämligen: 2. Energianvändning 2.1 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt, per årsarbetskraft och per kvadratmeter uppdelat på a) verksamhetselektricitet kwh, 2390kWh/årsarbetskraft, 85 kwh/kvm b) övrig energianvändning kwh, 3081 kwh/årsarbetskraft, 110 kwh/kvm 2.2 Sammanlagd årlig energianvändning, totalt, per årsarbetskraft och per kvadratmeter enligt 2.1 a och b kwh, 5471 kwh/årsarbetskraft, 195 kwh/kvm 2.3 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad? Ja Nej Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i procent) 100 % (75 % vatten, 15 % vind och 10 % biobränsle) 2.5 Beskrivning av insamlat resultat: a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. Den positiva trenden med en minskad elförbrukning håller i sig från förra året och får ses som ett resultat av myndighetens olika insatser för att minska elförbrukning se del 1 punkt 9. Övrig energianvändning har ökat vilket enligt vår analys beror på ändrade krav som införts 2010 har fastighetens el nu inkluderats i övrig energianvändning i enlighet med information från Naturvårdsverket. b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa. Se ovan 2.6 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått)? Eget uppföljningssystem Leverantörsuppgifter Uppskattning (förklara på vilket sätt) 3. Miljökrav i upphandling 3.1 Andel registrerade anskaffningar (upphandling och inköp) där miljökrav ställts av det totala antalet registrerade anskaffningar per år (anges i procent). 92 % 7 Läkemedelsverkets miljöarbete 2010

8 3.2 Ekonomiskt värde av registrerade anskaffningar med miljökrav av det totala värdet av registrerade anskaffningar per år. 21,9 MSEK av totalvärdet på 23,8 MSEK 3.3 Beskrivning av insamlat resultat: a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. Det positiva utslaget förklaras av liten andel konsultupphandlingar som vanligtvis har få specifika miljökrav knutna till sig. Dessutom har miljökraven som ställts stramats upp. b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa. Andelen inköp med miljöinnehåll kan förhoppningsvis identifieras bättre med hjälp av IT-stöd för e-handel, då transaktionerna kan identifieras på artikelnivå. 3.4 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått)? Eget uppföljningssystem Leverantörsuppgifter Uppskattning (förklara på vilket sätt) Utgår från upphandlingsvärdet av genomförda upphandlingar under Uppsala Christina Åkerman Generaldirektör 8 Läkemedelsverkets miljöarbete 2010

9 Bilaga - Uppföljning av miljöprestanda, jämförelse mellan 2007, 2009 och 2010 Tabell 1. Uppföljning av miljöprestanda 2007, 2009 och 2010 Tjänsteresor CO 2-utsläpp i kg per årsarbetskraft 2007 CO 2-utsläpp i kg per årsarbetskraft 2009 CO 2-utsläpp i kg per årsarbetskraft 2010 Flyg < 500 km (inom Sverige/Norden) Flyg km (inom Europa) Flyg > 3500 km (utanför Europa) Tåg Hyrbil Förmånsbil Egen bil i tjänsten Totalt Förra årets stora minskning i totalutsläpp av koldioxidutsläpp ligger kvar på samma nivå. En viss ökning av utsläpp för resor utanför EU har dock skett. Anledningen bör vara det utökade internationella samarbetet. Målsättningen att minska utsläppet med 10 % från 2007 har uppnåtts. Tabell 2. Energianvändning Energianvändning kwh/årsarbetskraft 2007 kwh/ årsarbetskraft 2009 kwh/årsarbetskraft 2010 El (inklusive kyla) Övrig energi användning kwh/kvm 2007 kwh/kvm 2009 kwh/kvm Den positiva trenden med en minskad elförbrukning håller i sig från förra året. Under 2010 minskade elanvändningen med ca 16 % vilket får ses som ett fortsatt positivt resultat av myndighetens olika insatser för att minska elförbrukning. Övrig energianvändning har ökat vilket enligt LV:s analys beror på ändrade krav som införts Fastighetens el (bl.a. fläcksystemet) inkluderats från 2010 i övrig energianvändning tillsammans med fastighetens fjärrvärme i enlighet med information från Naturvårdsverket. Målsättningen att minska totala energianvändningen med 10 % från 2007 har inte uppnåtts däremot har elanvändningen minskat, se analys del 2 punkt 2.5. Tabell 3. Förmånsbilar och andel miljöbilar 2010 Regnr Fabr Modell Drivmedel KFM132 Audi A4 sedan 2,0 TDIe Diesel DGK570 Audi A4 sedan 2.0 TDIe Diesel JYO718 Volvo V70 II 2,5 FT Business Etanol/Bensin HGR753 Volvo V50 1,6D DRIVe Diesel MMD705 Toyota Prius 1,8 miljöbil Elhybrid/Bensin GXX328 Toyota Avensis 2,0 såld 1 mars Bensin PTC662 Audi A 4 avant 2,0 TDI såld 1 juni Diesel FPS225 Toyota Prius 1.5 HSD 5D- såld 1 juni Bensin JUS774 Saab 9-3 Vector 1,8t såld 14 okt Etanol/Bensin EZE021 Audi Passat Variant såld 1 dec Gas/Bensin De fyra nya bilar som införskaffats under 2010 uppfyller alla miljöbildefinitionen. 9 Läkemedelsverkets miljöarbete 2010

10 Pappersanvändning Målsättningen att minska inköpt mängd papper med 10 % från 2007 har uppnåtts. Underlag för beräkningar Antal årsarbetskrafter i våra lokaler i Uppsala under 2010 var 587. Det medför ett lokalutnyttjande på 28 kvm/anställd. Om servicehall, garage, arkiv, städcentral, lab etc dras ifrån blir siffran 21 kvm/anställd. Ekonomistyrningsverkets värde är kvm/anställd. Sammanfattningsvis är LV:s lokalutnyttjande högt. Ytterligare 36 personer på GIC ingår i underlaget för resor (623) men inte i underlaget för energianvändning i våra lokaler eftersom de inte fysiskt är placerade i Uppsala. Fyra personer tillkom från Apoteket AB Forskning och Utveckling den 1 juli 2010 och dessa personer har ej inkluderats för 2010 års årsarbetskrafter. I beräkning av koldioxidutsläpp för förmånsbilar har en schablon om 190 km/månad använts för de sålda bilar där ingen mätaravläsning gjorts. För miljöbilar på etanol/bensin har beräkning utgått från 50 % etanolanvändning där ingen siffra redovisats. För hyrbilar finns endast kostnad redovisad. En schablon har används 260 kr motsvarar 10 km. I NVs tabell för koldioxidutsläpp har km (medel) omvandlats till koldioxidutsläpp. Denna beräkning har använts både för hyrbil och egen bil i tjänsten. Under övrig energianvändning har fastighetens el inkluderats i enlighet med information från Naturvårdsverket. 10 Läkemedelsverkets miljöarbete 2010

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 Februari 2013 Dnr 1.1-2014-000193 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013-02-22 20120101-20121231 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/058648 Datum: 2013022 miljöledningsarbetet Arbetsförmedlingen

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009 SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle Handläggare, direktielefon Reidar Grundström, 011-19 1038 Datum 2010-02- 19 Ert datum Närings departe mentet Vår beteckning 09-02586 Er beteckning M20081482 1 /11 103

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8 IT för en grönare förvaltning agenda för IT för miljön 2010 2015 Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

FOI Miljöredovisning 2013

FOI Miljöredovisning 2013 Projekt/Project FOI miljöledning Uppdragsnummer/Project no Kund/Customer G970 FoT område Sidnr/Page no 1 (33) Handläggare/Our reference Datum/Date Jan Sjöström 2014-02-20 FOI Memo 4835 FOI Miljöredovisning

Läs mer

Miljö- och energiredovisning 2014 Fördjupad resultatredovisning av landstingets miljö- och energiarbete

Miljö- och energiredovisning 2014 Fördjupad resultatredovisning av landstingets miljö- och energiarbete Miljö- och energiredovisning 214 Fördjupad resultatredovisning av landstingets miljö- och energiarbete Solceller för produktion av solel vid Örnsköldsviks sjukhus 2(7) Innehåll VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Miljöarbetet i staten 2009. Miljöledningssystem i myndigheter 2009

Miljöarbetet i staten 2009. Miljöledningssystem i myndigheter 2009 Miljöarbetet i staten 2009 Miljöledningssystem i myndigheter 2009 rapport 6352 april 2010 Miljöarbetet i staten 2009 Miljöledningssystem i myndigheter 2009 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer