handbok i Kungsbackas kommungemensamma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "handbok i Kungsbackas kommungemensamma"

Transkript

1 handbok i Kungbacka kommungemenamma

2 Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér, Johanna Starkenberg-Fröjd, Magnu Lindgren, Suan Ritheim-Olon, Thoma Laron, Toma Staxäng Text: Johanna Starkenberg-Fröjd Foto: Sofia Sabel Grafik form och illutration: Suanne Löftrand, Sandten Tryckeri AB Tryck: Printu Verion: 1.0 2

3 Innehåll KAPITEL 1 Om vad ett projekt är och vilka roller vi har Detta är ett projekt 7 Projektet mål och förväntade nytta 7 Roller och anvar 8 De här rollerna har vi i ett projekt 8 Andra roller om kan finna i anlutning till ett projekt 8 Det här anvarar de olika rollerna för 10 Projektmodell 13 Det här är en belutpunkt 13 Kapitel 2 Innan projektet tartar id id BEHOVSANALYS 15 Belutpunkt 1 15 FÖRSTUDIE 16 Projekt eller delprojekt 17 Belutpunkt 2 17 Kapitel 3 Nu kör vi PLANERA PROJEKTET 19 Förtydliga projektet mål och avgränningar 19 Analyera intreenter 19 Gör en kommunikationplan 20 Bekriv hur projektet ka genomföra 20 Hantera riker 20 Kom överen om överlämning och kriterier för godkännande 21 Ute projektgrupp 21 Gör en projektbudget 21 Betäm rutiner för hur projektet ka rapportera 21 Belutpunkt 3 21 id GENOMFÖR PROJEKTET 22 Markera att arbetet tartar 22 Följ upp arbetet 22 Hantera avvikeler 22 Hantera ändringar 22 Bevaka riker 23 Genomför teter 23 Informera och kommunicera 23 Utbilda 23 Leverera och överlämna 23 Belutpunkt 4 23 AVSLUTA PROJEKTET 25 Avluta det praktika arbetet 25 Belutpunkt 5 25 Kapitel 4 Uppnådde vi det om var tänkt id Utvärdera den faktika nyttan 27 3

4 Caroline Wingolf Gör: Jobbar med de antiraitika filmdagarna, en kulturatning där vi amarbetar med elever i högtadiet och gymnaiet om får göra egna filmer. Är projektledare på Kultur. Roligate minnet: Att vara projektledare för Dokumix, en kulturatning där vi lyfte fram det dokumentära berättandet på olika ätt. På en målad betongvägg kunde ungdomar kriva förlag på önkningar. Väggen blev helt fylld med text på kort tid. Svårate utmaningen: Att få med alla på amma tåg och få alla att känna att det är ett bra projekt. Bäta tipet: Att amverka på alla plan och låta alla bidra med det om de är bra på. Drömprojekt: Jag vill få en alig blandning av alla kulturyttringar i varje projekt om jag genomför.

5 Därför har vi en gemenam projektmodell För att underlätta för alla om arbetar med projekt har vi tagit fram en gemenam projektmodell för Kungbacka kommun. Den är tänkt att fungera om ett ramverk för dig om driver projekt. Men den fungerar ockå om ett töd för alla andra om deltar i projektarbetet. Oavett om du betäller, leder eller är inhyrd under en kort period å hoppa vi denna projektmodell bidrar till att alla vet vad de kan förvänta ig, både av ig jälv och av andra. När vi får ett gemenamt pråkbruk och ett gemenamt arbetätt kapar det i förlängningen mer trygghet i jälva genomförandet, och vi kan alla koncentrera o på innehållet. Efterom förutättningarna er olika ut för olika projekt talar vi inte om i detalj hur varje projekt ka genomföra. Det finn dock gemenamma faktorer i alla projekt, om till exempel vilka faer ett projekt genomgår och vilka roller om finn. Det är dea om vår projektmodell handlar om. På Inidan finn amma material om du kan läa i denna handbok. Där finn ockå extramaterial för dig om vill läa mer, amt de mallar om du behöver under projektet gång. Lycka till! Lia Håkanon projektledare för projektmodellen 5

6 Andrea Fortröm Gör: Är involverad i projektet Väter om ån om handlar om att utveckla centrum genom att binda ihop innertaden och Kungmäan med ett tråk av botäder, handel och kontor. Är projektledare för delprojektet Getaltning och tråkanaly. Roligate minnet: Att arbeta med överiktplaner. Då har vi möten ute i kommunen för att informera kommuninvånare och politiker om förlaget. Det är roligt att få lyna till och träffa dem om ka leva i det om blir reultatet av vårt arbete. Svårate utmaningen: Mitt nuvarande projekt handlar om ett centralt läge i befintlig bebyggele. Det är komplext och kräver mycket amordning. Bäta tipet: Hitta den viktigate frågan att löa i jut det här projektet och håll fat vid den. Drömprojekt: Det är det enate jag håller på med. En dröm för taden är att hela centrum blommar upp och att vi får en levande tad i en levande kommun. 6

7 kapitel 1 Om vad ett projekt är och vilka roller vi har I dagligt tal kan ordet projekt använda för en mängd olika företeeler. Det kan vara allt från en genomgripande förändring till något om utför av en peron under en dag. I vår projektmodell använder vi ordet projekt när det handlar om ett arbete om inte ingår i det dagliga arbetet och om är prioriterat för dem om arbetar i projektet. DETTA ÄR ETT PROJEKT Ett projekt kan till exempel vara när vi ka införa ett nytt IT-töd, bygga ett nytt botadområde eller få alla medborgare att ortera itt matavfall. För att ett arbete ka kalla ett projekt vill vi att amtliga punkter nedan är uppfyllda. Om arbetet inte tämmer in på dea punkter ka arbetet e om ett uppdrag inom den ordinarie verkamheten på förvaltningen. Det finn tydliga och prioriterade mål för vad projektet ka åtadkomma. Projektet är avgränat i tid och omfattning. Arbetet är uppbyggt kring en tillfällig projektorganiation. Projektet har en ärkild budget. Det finn en betällare och en mottagare. Projektet är möjligt att avbryta. Projektet mål OCH FÖRVÄNTADE NYTTA Projektet mål är enkelt uttryckt att leverera överenkommet reultat i rätt tid till rätt kotnad. I Kungbacka projektmodell kiljer vi på de två begreppen projektet mål och projektet förväntade nytta. Projektet mål är de konkreta och mätbara reultat om projektet ka åtadkomma. Det är projektet anvar. Den förväntade nyttan är den effekt om vi på ikt vill uppnå med hjälp av det om projektet åtadkommer. Man kan äga att den förväntade nyttan varar på frågan vad yftet är med projektet, det vill äga varför vi ka genomföra det. t ett exempel Våren 2005 belutade att införa elektronik handel i Kungbacka kommun och ett projekt tartade. Projektet mål var att införa ett nytt IT-töd för att på å ätt göra det möjligt att handla elektronikt. Den förväntade nyttan, det vill äga kälet till varför vi införde e-handel, var att följa lagen och handla ho de leverantörer vi har avtal med vilket ockå leder till minkade kotnader för kommunen. 7

8 Roller och anvar Innan ett projekt kan tarta är det viktigt att reda ut vem om anvarar för vad. Ju tydligare och klarare roller vi har deto enklare blir det edan att arbeta. Det underlättar både för dig om ka leda projektet och för dig om är betällare. Betällare är alltid en förvaltningchef eller en peron om utett av förvaltningchefen. Betällaren är enligt vår modell alltid en fyik peron. Via projekt kräver att det ta formella belut i en nämnd eller att det ker en amverkan med facket. Att ta hänyn till dea belut har alltid den formella betällaren anvar för. När projektbetällningen undertecknat av betällaren går anvaret för projektet över till projektledaren. De här rollerna har vi I ETT PROJEKT Betällare Betällaren är den fyika peron om belutar om att tarta och avluta ett projekt. Betällaren ätter mål för projektet, äkertäller finanieringen amt uter en projektledare. Betällaren uter ockå tyrgrupp. Styrgrupp Styrgruppen fattar de avgörande beluten i projektet. Betällaren kan enam utgöra tyrgrupp. Om betällaren inte ingår i tyrgruppen har tyrgruppen ordförande anvar för att göra avtämningar med betällaren. Projektledare Projektledaren tar emot projektbetällningen från betällaren. Inom ramen för projektbetällningen har projektledaren anvar för att driva projektet från betällning till avlut. Projektledaren anvarar för att projektet når de uppatta målen och är föredragande i tyrgruppen. Delprojektledare Om projektet har en delprojektledare anvarar han eller hon för att driva delprojektet från betällning till avlut. Delprojektledaren anvarar för att delprojektet når ina uppatta mål. Projektdeltagarna Projektdeltagarna anvarar för det löpande arbetet. Projektdeltagarna er till att överenkommet arbete utför enligt tidplanen. Sakkunnig En akkunnig peron anlita i projektarbetet vid behov. Peronen behöver inte vara aktiv i projektet. En akkunnig peron kan ingå i referengruppen. Han eller hon kan ockå bitå tyrgrupp och referengrupp med pecialitkunkap. Att ha med en akkunnig peron är inte en obligatorik roll i ett projekt. Andra roller om kan finna i ANSLUTNING TILL ETT projekt I många projekt finn det grupper om kan påverka projektet, eller påverka av det, utan att behöva arbeta aktivt med det. De tre roller om vi kallar referengrupp, intern mottagare och reurägare, berättar vi mer om nedan. Referengrupp I många projekt är det bra att ta hjälp av en referengrupp. Det kan till exempel vara när man behöver teta hur ett vit ytem fungerar i praktiken. En referengrupp är rådgivande och fungerar om ett bollplank, vilket kiljer ig från den akkunniga om bitår med expertkunkap. Referengruppen bör ha ett användarfoku. 8

9 kapitel 1 Vem om deltar i en referengrupp kan variera. Det kan till exempel vara en grupp kommuninvånare om påverka av att vi ka ortera våra opor på ett annat ätt, eller en grupp medarbetare om förvänta använda ett nytt dataytem. Ett projekt kan ha flera referengrupper. Intern mottagare Intern mottagare kallar vi den peron eller de peroner i den egna organiationen om tar över anvaret för reultatet när projektet är avlutat. Mottagaren ka till exempel e till att man arbetar efter det nya arbetättet, eller förvaltar det nya IT-ytemet. Reurägare Reurägare är cheferna för de peroner om arbetar i projektet. Han eller hon anvarar för att projektet får deltagare med rätt kompeten. Reurägaren ka e till att projektdeltagarna får tid för projektet genom att de frigör från andra arbetuppgifter. Han eller hon ka ockå ange om det finn begränningar för deltagarna i tid. Den interna mottagaren förvänta ätta ig in i projektet reultat och förväntade nytta. Den interna mottagaren tar ockå emot och anvarar för en eventuell retpunktlita. En retpunktlita är en ammantällning av områden om projektet av olika käl inte kunnat ta hand om. Den ka vara godkänd av tyrgruppen och lämna till den interna mottagaren när projektet avluta. 9

10 Det här anvarar de olika rollerna för Betällaren definierar yfte och mål för projektet prioriterar tid, kotnad, kvalitet upprättar projektbetällning om bygger på behovanaly och förtudie uter tyrgrupp uter projektledare äkertäller finaniering anvarar för projektet reultat leder tyrgruppen arbete Styrgruppen utgör töd för projektledare och betällare godkänner projektplanen belutar om ändringar och tillägg i projektet omfattningar och avgränningar bevakar och godkänner projektet genomförande och reultat, både löpande och vid projektlut informerar om förändringar om är relevanta för projektet och verkamheten godkänner lutrapporten äkertäller att belut blir dokumenterade och kommunicerade Projektledaren leder och fördelar arbetet i projektet planerar och omplanerar projektet er till att projektet genomför enligt betällaren och tyrgruppen anviningar kommer överen med reurägare om vilka reurer om ka använda kontrollerar kvaliteten i arbetet och de reultat upprättar projektbudget och följer upp tid och kotnader under projektet gång rapporterar fortlöpande till tyrgruppen är huvudanvarig för information om projektet är huvudanvarig för dokumentation av projektet överlämnar projektreultatet till intern mottagare för vidare drift och förvaltning 10

11 kapitel 1 Delprojektledaren leder och fördelar arbetet i delprojektet er till att delprojektet genomför enligt projektledaren anviningar kontrollerar kvaliteten i delprojektet och de reultat upprättar delprojektbudget och följer upp tid och kotnader under delprojektet gång rapporterar fortlöpande till projektledaren är huvudanvarig för information om delprojektet är huvudanvarig för dokumentation av delprojektet överlämnar delprojektet reultat till utedd mottagare Projektdeltagaren planerar eget arbete tillamman med övriga i projektgruppen genomför planerade aktiviteter inom överenkomna tidramar håller ig inom de för projektet betämda kotnadramarna rapporterar reultat, avvikeler och riker till projektledaren Sakkunnig genomför planerade aktiviteter inom överenkomna tidramar håller ig inom de för projektet betämda kotnadramarna rapporterar reultat, avvikeler och riker till projektledaren anvarar för att kunkapen inom det egna expertområdet är korrekt 11

12 Mat Larnä Gör: Är IT-pedagog på Fjärå/Gällinge pedagogika enhet, är projektledare för ett arbete där gp-mobil använd i matematikunderviningen utomhu. Roligate minnet: Förta elevtetet om genomförde i 15 minugrader och nö. Då blev det på riktigt med eleverna. Att media krev om projektet var ockå roligt. Svårate utmaningen: Att få lärarna att fortätta använda plattformen i in undervining å att projektet inte bara blir en engångföreteele. Bäta tipet: Planera, men var ockå öppen för att det kan hända nya aker under arbetet gång. Drömprojekt: Att använda moderna mobiltelefoner för att erbjuda mer undervining i verkligheten. 12

13 kapitel 1 DETTA ÄR KUNGSBACKA projektmodell Kungbacka projektmodell är indelad i ex olika faer. Anvaret för att förbereda projektet och utvärdera reultatet vilar på förvaltningen. Dea faer är blåmarkerade i modellen. De tre faer om är grönmarkerade ymbolierar det arbete om utför av projektet. Dea faer anvarar projektledaren för. 1 Belutpunkt 2 Belutpunkt BEHOVSANALYS FÖRSTUDIE 3 Belutpunkt 4 Belutpunkt 5 Belutpunkt PLANERING PROJEKTERING GENOMFÖRANDE AVSLUT UTVÄRDERING DET HÄR ÄR EN BESLUTSPUNKT För att få en bra tyrning före och under projektet är det viktigt att det finn tydliga belutpunkter där man tannar upp, rapporterar och fattar belut. Belutpunkterna är tydliga avgränningar mellan de olika faerna. För att fortätta in i näta fa kräv alltå ett aktivt belut. Tänk på att belutpunkterna är obligatorika. Vid de här punkterna kan man välja att ändra inriktning på projektet, avluta det eller fortätta. Ett projekt bör ockå ha belutpunkter under genomförandefaen. Det innebär i praktiken att projektledaren har avtämningar med tyrgruppen och tyrgruppen tar aktiva belut om projektet ka fortätta eller inte. 13

14 Eliabeth Ziga Gör: Är projektledare för Medvind, ett planeringytem om gör det enklare att lägga cheman. Jobbar på Peronal på Service. Roligate minnet: När jag känner att projektet blev bra och att reultatet gör nytta för dem om ka använda det. Svårate utmaningen: Att göra lagom mycket i ett projekt. Om man föröker uppnå allt på en gång är riken tor att det blir pannkaka av alltihop. Bäta tipet: Att fråga andra om råd. Drömprojekt: Att få göra om innertaden och hålla i det arbetet.

15 kapitel 2 Innan projektet tartar Upprinnelen till ett projekt är alltid en idé om en förändring, ett nytt behov om upptått eller ett krav om ka tillgodoe. Det är två aker om behöver göra innan ett projekt kan tarta. Den ena är att förtå vilket det verkliga behovet är. Det andra är att göra en förtudie för att e på vilket ätt behovet bät tillgodoe. Här nedan berättar vi mer om de två förta faerna i vår projektmodell. 1 Belutpunkt 2 Belutpunkt 3 Belutpunkt 4 Belutpunkt 5 Belutpunkt BEHOVSANALYS FÖRSTUDIE PLANERING PROJEKTERING GENOMFÖRANDE AVSLUT UTVÄRDERING Behovanaly I korta ordalag handlar behovanalyen om att förtå vad om är det faktika behovet och vad de bakomliggande orakerna är till att behovet finn. Här ka vi ta reda på vilken förväntad nytta vi vill tillgodoe genom att göra en förändring. I behovanalyen bekriv ockå vilka konekvenerna blir om behovet inte tillgodoe. I det här kedet handlar det alltå inte om att förelå löningar. Anvaret för att göra en behovanaly ligger inom förvaltningen och är aldrig ett eget projekt. Det är i praktiken ett arbete om inte behöver vara å omfattande. När behovanalyen är genomförd är det dag att ta tällning till frågorna i belutpunkt 1. 1 Belutpunkt 1 Ska vi tarta en förtudie? Belutet ta av betällaren av förtudien. Checklita Belutpunkt 1 Vi vet hur förtudien ka genomföra. Det finn tilldelade reurer å att förtudien kan genomföra. Reurerna anger ambitionnivån. Det finn en betällning på en förtudie. 15

16 1 Belutpunkt 2 Belutpunkt 3 Belutpunkt 4 Belutpunkt 5 Belutpunkt BEHOVSANALYS FÖRSTUDIE PLANERING PROJEKTERING GENOMFÖRANDE AVSLUT UTVÄRDERING Förtudie Syftet med förtudien är att ta fram och värdera olika förlag på hur behovet ka tillgodoe. Den ka rekommendera vilket alternativ om bör välja, det vill äga att vi gör rätt ak. Förtudien kan vara allt från en kort utredning till ett omfattande arbete om kan hantera om ett eget projekt. Det ka alltid göra en betällning på en förtudie. Det gäller även om det bara handlar om några dagar arbete. Detta gör för att förtydliga vilka förväntningar om finn på förtudien. I en förtudie gör en analy av nuläget. Här kartlägg ockå intreenterna, det vill äga vilka grupper om kommer att påverka av förändringen, eller vilka grupper om kan påverka projektet arbete. I en förtudie kan man ockå konkretiera den förväntade nyttan. Underök även omvärlden. Det kan finna goda exempel att ta del av. Efterom vi vill kunna mäta om vi når den förväntade nyttan efter det att ett eventuellt projekt är klart kan det ockå behöva göra en å kallad nollmätning. Den gör innan projektet tartar och kan edan jämföra med en ny mätning om gör när projektet är avlutat. En nollmätning gör med fördel i förtudien. I förtudien gör ockå en konekvenanaly. Den kan leda till att man i förtudien rekommenderar att tarta ett eller flera projekt, eller att inte tarta något projekt all. Detta i ig är inget problem, narare tvärtom. I Kungbacka kommun vill vi att de projekt om tartar är väl underbyggda och har å bra förutättningar om möjligt för att lycka. När det finn ett belut att vi ka välja en av de möjliga vägarna och tarta ett projekt ka betällaren fylla i en projektbetällning Den viar tydligt vad t ett exempel I Kungbacka finn en olyckdrabbad korning där vi vill minka antalet olyckor. Det finn alltå ett behov av en förändring. Oraken kan vara att korningen är byggd på 50-talet då det inte var lika mycket trafik om idag. Den förväntande nyttan är att antalet olyckor ka minka. Exakt på vilket ätt korningen ka bygga om tar vi inte reda på i behovanalyen. Anledningen är att vi inte vill låa o vid en löning direkt. Löningen förelår vi itället i näta teg, förtudien. I förtudien viar vi att det finn olika ätt att löa problemet. Vi kan till exempel bygga en rondell eller en plankild korning. I förtudien rekommenderar vi vilken löning om blir den bäta vid det givna tillfället. 16

17 kapitel 2 om förvänta av projektet, det vill äga att projektet gör rätt ak. Du om edan blir projektledare anvarar för hur projektet genomför, det vill äga att projektet genomför på rätt ätt. Projekt eller delprojekt Ju längre tid ett projekt pågår deto mer känligt blir det för förändringar i omvärlden. Projektet kan till exempel påverka av ny lagtiftning, konjunkturvängningar eller politika belut. För att förhindra att ett projekt milycka på grund av yttre händeler kan det vara klokt att dela upp törre förändringarbeten i flera delprojekt. Detta kan göra redan i projektbetällningen. t 6 tip till dig om är projektledare Var kontruktivt kritik till betällningen. Är uppdraget genomförbart med de givna förutättningarna? Är tidramarna realitika? Finn det begränningar eller möjligheter om betällaren miat? Starta och avluta projektet på ett poitivt och tydligt ätt. Fundera över hur arbetet ka leda. Gör tydligt för projektmedlemmarna vad om förvänta av dem och hur de bidrar till helheten. Uppmuntra dina projektmedlemmar och ge kontruktiv feedback. Informera reurägarna om de pretationer om dera medarbetare bidragit med i arbetet. Belutpunkt 2 Ska projektet tarta? Belutet fatta av betällaren. 2 Checklita Belutpunkt 2 Det finn en projektbetällning. Det finn reurer å att projektet kan genomföra. 17

18 Bengt Widell Gör: Ska påbörja ett arbete på Göteborgvägen. Jobbar om byggledare och är verkamhetchef för byggledarna på Teknik. Roligate minnet: När vi färdigtällde pumptationen P1 och den fungerade felfritt kände det om om vi klarat en miltolpe. Svårate utmaningen: Samma pumptation betår av en brunn om är elva gånger ju meter i diameter. Med hjälp av dykare göt vi en 2,65 meter tjock betongplatta tolv meter under Kungbackaån. Det var ett vårt jobb efterom vattentrycket från Kungbackaån var högt. Bäta tipet: Att göra medarbetarna delaktiga och engagerade i projektet. Drömprojekt: Att bygga en ny taddel, om till exempel Björkri. När man kan läppa på trafiken och folk flyttar in i ina botäder, då är det en kön känla att vara projektledare. 18

19 kapitel 3 Nu kör vi Det är nu projektledaren arbete börjar på allvar. Enligt vår modell är projektarbetet uppdelat i tre faer. Projektet ka planera, genomföra och avluta. I följande kapitel berättar vi mer om varje fa och vad du bör tänka på under arbetet gång. 1 Belutpunkt 2 Belutpunkt 3 Belutpunkt 4 Belutpunkt 5 Belutpunkt BEHOVSANALYS FÖRSTUDIE PLANERING PROJEKTERING GENOMFÖRANDE AVSLUT UTVÄRDERING Planera projektet När du planerar ett projekt är det i förta hand frågan hur om ka bevara. Här förvänta du planera och trukturera det kommande arbetet mer i detalj. Oavett hur tort eller litet arbetet är ka det finna mint en projektplan om bekriver hur projektet ka genomföra. Här berättar vi mer om vad du bör tänka på i planeringfaen. Förtydliga projektet mål och avgränningar I projektbetällningen är projektet mål och avgränningar definierade. I planeringfaen kan målen behöva bryta ned i delmål och avgränningarna förtydliga ytterligare för att bli mer konkreta. Om det inte redan är gjort behöver du ockå klargöra vilka andra projekt eller andra verkamheter ditt projekt har kopplingar till. Om projekten är beroende av varandra kan det vara bra att amordna dem. Analyera intreenter Intreenterna är de grupper i amhället, eller på arbetplaten, om påverkar eller påverka av projektet reultat. Intreenterna bör du involvera å tidigt om möjligt i projektet efterom de kan vilja påverka reultatet. Delaktighet är ockå ett ätt att förankra projektet reultat. Om det viar ig att intreenterna har andra förväntningar än projektet mål å måte målen, och framför allt nyttan med målen, kommunicera tydligt. När du har analyerat intreenterna är näta fråga vilket arbete eller vilken information om kräv för att få dem delaktiga i projektet. Kanke behöv det en peciell utbildning eller en informationkampanj. Hur man kommunicerar nyttan med projektet till de olika intreenterna kan arbeta in i en ärkild kommunikationplan. 19

20 Gör en kommunikationplan För att förankra ditt projekt behöv både kommunikation och information. Du leder projektet genom att kommunicera och förvia dig om att alla är med. Som projektledare har du anvar för kommunikationen. Informationen bör en informatör hjälpa dig med. Att formulera budkapet på ett rakt och enkelt ätt, och paketera det väl är viktigt för att det ka nå fram till intreenterna. Informationen planera i en kommunikationplan där målen för olika intreenter formulera. Ofta uttryck de i form av vad de ka veta, känna eller göra. Metoderna för hur projektet når ut med itt budkap formulera i kommunikationplanen aktivitetplan. I den blir det tydligt vilka kanaler om ka använda när och till vem. Det kan till exempel vara allt från annoner och brevutkick till mediekontakter och projektmöten. Hur informationen ka utforma kan vara ett delprojekt, då blir informatören delprojektledare. Informatören kan ockå kalla in om akkunnig eller vara projektdeltagare. Bekriv hur projektet ka genomföra För att kunna genomföra projektet behöver du å konkret om möjligt bekriva hur du tänker gå till väga. Detta gör du i en projektplan. I den bekriver du vilka metoder du använder för att kvalitetäkra projektet, genom exempelvi teter eller grankningar. Du kan använda en tid- och aktivitetplan om utgångpunkt när du planerar in aktiviteterna i projektet. I den fattäller du projektet miltolpar och vilka aktiviteter om ka genomföra, vem om anvarar för dem och när de ka genomföra. Tid- och aktivitetplanen ka ockå innehålla projektet belutpunkter, både de om ligger mellan repektive fa och de belutpunkter om projektet har med tyrgruppen under jälva genomförandefaen. Att ha belutpunkter under jälva genomförandefaen är peciellt viktigt när projektet träcker ig över lång tid. Hantera riker Att hantera rikerna i ett projekt handlar om att identifiera och analyera rikerna. Det måte ockå finna en plan för hur rikerna ka bemöta om de kulle upptå. t ett exempel Ett exempel på rikhantering är om en tongivande projektmedlem byter jobb. Då tappar projektet nabbt in kompeten. Kanke behöver man kriva avtal med den peronen i förväg, nabbt rekrytera någon ny eller utbilda en annan medarbetare för att äkra att projektet behåller in kompeten. 20

21 kapitel 3 Kom överen om överlämning och kriterier för godkännande När du planerar ditt projekt är det bra att vara tydlig med hur projektet reultat ka överlämna. Vad om ka överlämna till vem och när detta ka ke ka alltå finna med i projektplanen. Likaå om överlämningen är en leveran eller om den ker i flera delleveraner. Kanke måte du och betällaren förtydliga vilka kriterier om ka vara uppfyllda för att betällaren ka godkänna reultatet, de å kallade kriterierna för godkännande. Gör en projektbudget Sammantäll alla kotnader i en projektbudget. En kotnad kan vara vad det kotar att låna de interna medarbetarna, det kan ockå vara att du behöver köpa in konulttjänter utifrån eller kotnader för reor, lokalhyra, utbildningar eller licener. Allt detta ka ta med i projektbudgeten. Betäm rutiner för hur projektet ka rapportera När du planerar ditt projekt ka du ockå betämma hur, när och till vem projektet ka rapportera. Eventuellt behöver det ke avtämningar med politiker under projektet gång. Ute projektgrupp Det är nu du ka forma den projektgrupp om ka genomföra de aktiviteter om gör att projektet mål blir uppfyllda. Du om projektledare måte komma överen med reurägarna, det vill äga cheferna, vilka peroner om kan, och är lämpliga, att delta i projektet. Belutpunkt 3 Har tyrgruppen godkänt planen för hur projektet ka genomföra? Då kan projektet gå in i näta fa, genomförandet. 3 Checklita Belutpunkt 3 Det finn en färdig plan för hur projektet ka genomföra. En projektbudget har tagit fram. Projektgruppen är utedd. Miltolpar och belutpunkter för projektet har identifierat och planerat. Det finn ett belut om hur ändringar under projektet gång ka genomföra. 21

22 1 Belutpunkt 2 Belutpunkt 3 Belutpunkt 4 Belutpunkt 5 Belutpunkt BEHOVSANALYS FÖRSTUDIE PLANERING PROJEKTERING GENOMFÖRANDE AVSLUT UTVÄRDERING GEnomför projektet I genomförandefaen är din uppgift om projektledare att leda din grupp mot målet. Vad om behöver göra kan e väldigt olika ut beroende på vilket projekt om ka genomföra. Här berättar vi lite mer om vad du bör tänka på. Markera att arbetet tartar Markera att projektet kör igång genom att anordna ett tartmöte eller en kick-off där alla i projektet kan dikutera planerna och förutättningarna för projektet. Se till att gå igenom rutiner för till exempel taturapportering, tidregitrering, projektdokumentation och uppföljning. Om de peroner om ka arbeta i projektet inte har jobbat tillamman tidigare kan det vara bra att anordna en gemenam aktivitet. Följ upp arbetet I alla projekt behöver projektledaren följa upp arbetet. Följer projektet tid- och aktivitetplanen och budgeten? Har projektet uppnått det reultat och den kvalitet om planerat? Ha löpande möten med projektdeltagarna för att ta reda på om det har dykt upp avvikeler, nya riker eller ärenden om måte hantera i gruppen eller beluta i tyrgruppen. Genom att projektdeltagarna rapporterar in tid i projektet vet du hur mycket reurer om använd. Hantera avvikeler Var uppmärkam på om det uppkommer avvikeler. Avvikeler kan leda till att planerna behöver uppdatera, miltolpar flytta eller att du behöver få extra reurer i form av peroner eller pengar. Rapportera betydande avvikeler till tyrgruppen och täm av hur de ka hantera. Hantera ändringar Det kan ockå upptå nya krav eller önkemål om inte finn med i projektet urprungliga omfattning. Om detta inträffar måte du om projektledare jobba aktivt med ändringhanteringen. Behöv det fler peroner, mer tid, eller kommer det att kota mer efterom du behöver ta in konulter för via uppgifter? Projektledaren anvar är att driva projektet med hänyn till de ändringar om gör. Om tilläggen är omfattande kan dea ibland ligga till grund för ett eget projekt. I en ändringbegäran förtydligar du den ändring om efterfråga och vad den innebär för projektet. I ändringbegäran fattäller du ockå reurbehovet. Behöv det fler peroner eller mer pengar för att tillgodoe ändringen? Projektplanen och andra dokument uppdatera utifrån den ändring om beluta. All typ av dokumentation om ändra måte veriondatera för att du ka kunna påra ändringar. Det är peciellt viktigt i projektplanen. 22

23 kapitel 3 Bevaka riker Ibland dyker det upp nya riker, eller oväntade förändringar i rikerna, om måte hantera. Analyera dem, och ta tällning till vad om behöver göra. Tänk på att en förändring inte måte vara av ondo för projektet, förök att e möjligheterna. Genomför teter Under genomförandefaen genomför ockå teter. Det finn olika ätt att göra detta på, till exempel med referengrupper, fokugrupper eller teknika teter. Informera och kommunicera Under hela genomförandefaen är det viktigt att informera, rapportera och kommunicera till olika intreenter om projektet. Informationarbetet följer kommunikationplanen och projektledaren och informatören arbetar aktivt med den under genomförandefaen. Preci om i projektet kan det upptå nya informationbehov om behöver hantera. Utbilda Ofta behöver de peroner om ka använda reultatet, och de peroner om ka anvara för projektet reultat, utbilda. Den utbildning om projektet anvarar för genomför alltid under genomförandefaen, alltå innan jälva projektet avluta. Leverera och överlämna Via projekt innebär att reultatet kan börja använda efter hand, till exempel när ett nytt ytemtöd inför där delleveranerna innebär att olika grupper börjar använda ytemet vid olika tillfällen. En delleveran kan ockå vara att överlämna ett dokument eller en rapport. Datum för delleveranerna ka finna med i planeringen. Själva överlämnandet ingår i genomförandefaen. Leveranen måte tämma av mot betällningen, de uppatta projektmålen och eventuella kriterier för godkännande. Reultatet ka godkänna av betällare och tyrgrupp. Om projektet ka ta fram en plan för fortatt drift gör detta under genomförandefaen. Eventuella områden om projektet inte hunnit ta hand om ammantäll i en å kallad retlita. Den ka godkänna av tyrgruppen. När överlämnandet är klart kan du förbereda ett belut om att projektet kan gå in i näta fa, jälva avlutet. Belutpunkt 4 Är projektet reultat levererat och godkänt? Belutet fatta av tyrgruppen. 4 Checklita Belutpunkt 4 Projektet reultat är levererat och godkänt. En eventuell retpunktlita är ammantälld med förlag på hur punkterna ka hantera. 23

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2011-12-09XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4 Hyrebotäder lynade verkligen på mina önkemål SID 3 Alla röter hör på Öppna Kanalen SID 4 Nu har utbytetudenten Anke hittat hem SID 6 Bo Bra En tidning från Hyrebotäder i Växjö AB Våren 2010 HYRESBOSTÄDER

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Måndag kl. 09 00-14 30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Ander Rönnqvit (M) er för Peter Juntti (M)

Läs mer

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell UMEÅ UNIVERSITET Intitutionen för ocialt arbete Uppat 15 hp Termin 6 Vårterminen 2015 Självkadehantering en teoretik behandlingmodell En tudie om trategier och hanteringmetoder vid jälvkadande beteende

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL Använd checklitan å här Bevara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kry i högra kolumnen, fortätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingplan

Läs mer

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg Mål nr 7038-13 Sida 1 (6) KLAGANDE Socialnämnden i Halmtad kommun Box 230 301 06 }Ialmtad MOTPART Ombud: Emilia Liedbeck Nordtröm aitan

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats SAMMANTRÄDESPROTO KO LL Sammanträdedatum 2011-10-24 1 Tid och plat Förvaltninghuet ihaparanda Måndag 2011-10-24 k1.13 00-17 00 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Marlene Haara (S) Ida Karkiainen

Läs mer

Utbildning som frigör och utmanar

Utbildning som frigör och utmanar Verkamhetplan och budget - Intitutionen ytemteknik Verkamhetuppdrag och handlingplaner Utbildning om frigör och utmanar Strategikt mål: S1 Ökad examination av eftertraktade tudenter/doktorander beredda

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio tiftelen för miljötrategik forkning Gamla Brogratan 36 38 111 20 Stockholm Telefon 08-791 10 20 Fax 08-791 10 29 nyhetbrev@mitra.org www.mitra.org NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010 men hallå...

Läs mer

Charterjättarn har långt kvar

Charterjättarn har långt kvar Miljöaktuellt grankning viar att de tre charterjättarna vierligen har påbörjat hållbarhetarbetet, men att det finn mycket mer att göra. Och kraven från kunderna lär inte minka. TEXT: HANNA S BACKMAN hanna.backman@idg.e

Läs mer

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige Tjänteexporten allt viktigare för Sverige Kent Eliaon, Pär Hanon och Marku Lindvert Kent Eliaon har diputerat i nationalekonomi och är verkam vid Umeå univeritet och Tillväxtanaly. Han forkning kretar

Läs mer

Allmän information... sid 3. Dimensioneringsanvisning - allmän... sid 4. Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... sid 5

Allmän information... sid 3. Dimensioneringsanvisning - allmän... sid 4. Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... sid 5 Plattor på mark Innehållförteckning Allmän information... id 3 Tunna plattor för tunga later med minimal prickbildning Tät betong toppar radon Tunna plattor kortar torktiden Dimenioneringanvining - allmän...

Läs mer

Smarta lokaler bygger man inte ut

Smarta lokaler bygger man inte ut Smarta lokaler bygger man inte ut FÖRETAGS Är du redo för en mart lokal? HIBAB Företagpark Paar alla typer av företag Växa-utrymme inom företagparken Tillåter företaget att utveckla i in egen takt Kotnadeffektiva

Läs mer

Råd vid smärta www.smarta.nu

Råd vid smärta www.smarta.nu Följande 16 idor är en annon från Reumatikerförbundet och Provia Information AB Smärta & ledbevär En tematidning från Reumatikerförbundet Rehabilitering lönar ig... id 2 Författarna Marcu Birro och Helene

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Släktforskardagarna i Köping

Släktforskardagarna i Köping D I S - M i t t N y t t Anvarig utgivare: Rolf Luth Nr3 2013 På inidorna Divere månotier 2 annon 10 Ordföranden har ordet 11 Redaktören ruta I dagarna har den förta nattfroten kommit! Och när det deutom

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Nummer Id Rubrik Sambesvarad

Nummer Id Rubrik Sambesvarad Nummer Id Rubrik Sambevarad 1 Boende Den om fyllt 80 år kall ha rätten att få en egen 1 505 plat i ett äldreboende inom 3 månader 2 526 Dubbelhyra vid flytt till ärkilt boende 3 532 Upplåteleformer för

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning Miljö- och hälokyddnämnden handling 4/2012 Intern årredovining Miljö- och hälokyddnämnden - 2011 1 Förvaltning Peronalomättningen på förvaltningen har under året varit fortatt hög. Rekryteringar under

Läs mer

H Használati útmutató... 55

H Használati útmutató... 55 8_949_6 EKF4000_Elux.book Seite Freitag,. Dezember 007 6:9 8 Coffee Maker EKF4... PAGE S Brukanvining........... Bruganvining........... 7 N Brukanvining.......... Käyttöohje.............. 5 Intruction

Läs mer

Julmarknad vid Prinsvillan

Julmarknad vid Prinsvillan u får det vara nog n Beparingarna inom ocialtjänten har paerat en grän. Förvaltningen lår tillbaka mot den förda politiken och låter politikerna jälva ta hand om utredningarna om inte hinn med. Hur man

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1 Föräljningunderlag Piteå Rovik 40:1 Skogfatighet med två lättåtkomliga kiften, trand mot havfjärd. Bra jakt i Rovik VVO om 5 450 hektar väl arronderad jaktmark. 1 200 m³k, god tillgång på björkved. Sita

Läs mer

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Föräljningunderlag Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Skogfatigheter om totalt 141 hektar i Norrbotten hetate område. Fantatik utikt från Degerberget mot Piteå Skärgård, grillplat amt ett utikttorn. Skogmark på

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15 Plat och tid Seionalen, Gamla kommunalhuet, kl 18.00 18.50 Belutande Kommunfullmäktige amtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Nil Holmberg, Clae Drougge, Kertin Gutavon, Lar-Erik Nilon, Kenneth

Läs mer

Uterum & Vinterträdgårdar. Kanaltak Vikpartier Terrassdörrar. - förlänger din sommar!

Uterum & Vinterträdgårdar. Kanaltak Vikpartier Terrassdörrar. - förlänger din sommar! Uterum & Vinterträdgårdar Kanaltak Vikpartier Terradörrar - förlänger din ommar! Välkommen till Aluland Välkommen till Aluland Sedan företaget grundande 1988 har Aluland varit en av marknaden met välrenommerade

Läs mer

REHAU BRANDSKYDD RAUPIANO PLUS OCH RAUTITAN PEX-RÖR 312718SV. Gäller från augusti 2008 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se

REHAU BRANDSKYDD RAUPIANO PLUS OCH RAUTITAN PEX-RÖR 312718SV. Gäller från augusti 2008 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se REHAU BRANDSKYDD RAUPIANO PLUS OCH RAUTITAN PEX-RÖR 8SV Gäller från auguti 008 Teknika ändringar förbehålle www.rehau.e Bygg Automotive Indutri RAUPIANO Plu är något av det klokate du kan intallera för

Läs mer

Karlstads universitet Tel 202 Elkraftteknik och kraftelektronik Bilaga 3 Avd. för elektroteknik Asynkronmotorn 1(12) Asynkronmotorn

Karlstads universitet Tel 202 Elkraftteknik och kraftelektronik Bilaga 3 Avd. för elektroteknik Asynkronmotorn 1(12) Asynkronmotorn Karltad univeritet Tel 0 Elraftteni och rafteletroni Bilaga Avd. för eletroteni Aynronmotorn 1(1) Aynronmotorn Namn: Godänd laboration: Syfte Du all underöa egenaperna ho en trefa aynronmotor. Underöningen

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Planerad bostadsbyggnation

Planerad bostadsbyggnation Planerad botadbyggnation Underlagmaterial till beolkningprogno Ale kommun 03-07 Uppdaterat maj 03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planerad botadbyggnation 4 Sammantällning av planerad botadbyggnation 03 07 Överiktlig

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Så här beställer du varor från Serveras webbutik.

Så här beställer du varor från Serveras webbutik. Så här betäller du varor från Servera webbutik. Logga in Gå in på www.ervera.e Klicka på Webbhandel Eller klicka på Våra Tjänter Och välj Betällning. Logga in Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Stockholmsbörsen är en av

Stockholmsbörsen är en av 20 pecial Oron på finanmarknaden är maiv och böråret 2011 lutar knappat på plu. Men kurvinnare kan ändå hitta bland fatighetbolag och företag med tarka finaner. Affärvärlden börpanel benar ut problemen

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Förvaltningshuset ihaparanda. Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti (M)

Förvaltningshuset ihaparanda. Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti (M) Kommuntyrelen arbetutkott Sammanträdedatum 2011-12-12 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

ANDRA PLATS...?! Julius von Wright

ANDRA PLATS...?! Julius von Wright ANDRA PLATS...?! Jag tror alla frågar ig vad om finn kvar av kolåret efter att den fantatika gymnaiaden ägt rum. Denna kunkaptävling för öterbottnika gymnaium känn om året höjdpunkt, om inte livet. Ännu

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca 3 500 m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: 1 100

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997 Ur innehållet: Kommande möten 2 Klubbinformation 2 Window 95-palten 3 Åter dag att betala 4 Dagordning vid ärmötet 1997 4 Internetdemontration 4 Klubben tadgar 5 BBS-idan 6 SCII-NSI-tabell 6 Korordet 7

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2015-04-10. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2015-04-10. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se Nämnden för Laholmbukten VA handlingar 0 april 05 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 05-0-0 Sida Box 6 0 06 Halmtad Tfn: 05 77 5 E-pot: laholmbukten.va.namnd@halmtad.e Plat: Svanen,

Läs mer

Kalibrering. Dagens föreläsning. När behöver man inte kalibrera? Varför kalibrera? Ex på kalibrering. Linjär regression (komp 5)

Kalibrering. Dagens föreläsning. När behöver man inte kalibrera? Varför kalibrera? Ex på kalibrering. Linjär regression (komp 5) Dagen föreläning Kalibrering Kemik mätteknik CSL Analytik kemi Inledning. Linjär regreion Olika typer av tandarder. Vilken typ av kalibrering till vilken analymetod? Något om pårbarhet. Varför kalibrera?

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11 Följande 16 idor är en annon en konumentguide från Provia Information AB Hela denna ektion är en annon från Provia Information Energi pecial Bunden till elbolaget? id 4 Effektiva tip från experterna id

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

sveriges bästa golfpro 2011

sveriges bästa golfpro 2011 drömpel gd litar verige bäta verige bäta golfpro 2011 hur blir vi bättre golfare? det är frågan om alltid berör och om vi faktikt kan få var på. vi venkar har mer än 700 golfpro att välja mellan när vi

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

r e s o r t e s t a f ö r s t a s n ö n Nu lockar fjällen med gnistrande snö! s i d a n 3 3 m o t o r f ö r a r e n 7 / 0 9

r e s o r t e s t a f ö r s t a s n ö n Nu lockar fjällen med gnistrande snö! s i d a n 3 3 m o t o r f ö r a r e n 7 / 0 9 r e o r t e t a f ö r t a n ö n Nu lockar fjällen med gnitrande nö! i d a n 3 3 m o t o r f ö r a r e n 7 / 0 9 r e o r t e t a f ö r t a n ö n mångidigt nöje. I Vemdalfjällen njuter du inte bara av kidåkningen...

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation anneli linde Om organisationen Vad är en multiprojektorganisation Hur fungerar en sådan organisation Vilka är de typiska utmaningarna

Läs mer

INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP

INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP www.brother.e l l BROTHERS NYA PROFESSIONELLA SERIE AV ALLT-I-ETT-FÄRGLASERMASKINER INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DITT FÖRETAG Brother vet att informationflödet

Läs mer

Lyftkedjor och tillbehör

Lyftkedjor och tillbehör Lyftkedjor och tillbehör Lyftkedjor - allmän information Rexnord har tillverkat kedjor i många olika utföranden edan 1892. Erfarenheten om erhållit under många årtionden och konekvent forkning ger kedjorna

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektplan Projektnamn: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektägare: Lars Rådh, kommunchef Styrgrupp: Sune Hasselström, chef Tekniska Förvaltning, Berit Robrandt Ahlberg, chef Kultur

Läs mer

SATSDELAR: FACIT & NÅGRA FÖRKLARINGAR

SATSDELAR: FACIT & NÅGRA FÖRKLARINGAR SATSDELAR: FACIT & NÅGRA FÖRKLARINGAR A. Subjekt och redikat 1 Hur lyder redikatfrågan? Vad är det om händer? Vad är det någon gör? Ibland hittar man inte redikatet å lätt. Via verb, k hjälverb, kan ockå

Läs mer

Skogsfastighet i Vitån

Skogsfastighet i Vitån Skogfatighet i Vitån Skogfatigheten Vitån 14:3 belägen trax norr om Vitån utbjud till föräljning genom anbud. Skogmarken betår a ett kifte amt ingår ett kifte med åkermark i byn Vitån. Areal och koguppgifter

Läs mer

MOBIL MÄTNING AV VÄGAR - EN STUDIE AV ROADLINERNS REPETERBARHET-

MOBIL MÄTNING AV VÄGAR - EN STUDIE AV ROADLINERNS REPETERBARHET- Examenarbete 10 poäng C-nivå MOBIL MÄTNING AV VÄGAR - EN STUDIE AV ROADLINERNS REPETERBARHET- Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B103/04 Maria Laron oc Maarit Nikula Byggingenjörprogrammet 120 p Örebro vårterminen

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Så här beställer du varor från bunkra.se

Så här beställer du varor från bunkra.se Så här betäller du varor från bunkra.e Logga in Gå in på www.bunkra.e Klicka på Till butiken Eller klicka på Välkommen till butiken. Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt löenord om du har fått

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

TANA81: Matematikprojekt

TANA81: Matematikprojekt TANA81: Matematikprojekt Period: VT1 och VT2 2015 Kursansvarig: Fredrik Berntsson (fredrik.berntsson@liu.se) Kurshemsida: http://courses.mai.liu.se/gu/tana81/ Typeset by FoilTEX 1 TANA81 Scenario Inför

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG www.brother.e BROTHERS NYA SERIE KOMPAKTA MONOLASER KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG Brother vet hur viktig informationen är på ditt företag. Den nya monolaererien

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Projekt Brukarrevision. Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad

Projekt Brukarrevision. Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad Projekt Brukarrevision Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad Brukarrevision Göteborgsmodellen En granskning av en enhet eller verksamhet som ger stöd eller service till

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer