HAPARANDA STAD Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Måndag kl Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Ander Rönnqvit (M) er för Peter Juntti (M) Ti Övriga närvarande Jutering Plat och tid Juterade paragrafer Underkrifter Sekreterare Patrik Oja, kommunchef Carina Juntti, ekonomichef Suanne Wallin, chef tillväxtenheten Monica. Perdahl Täikkö, fritidintendent 199 Leif Lind, fatighetchef HTFAB 200 Robert Ekholm, gatuchef HTFAB 207 Tore Svedlund, trafikhandläggare HTFAB 207 Nadja Lukin, kommunjurit 208 Lennart Wuopio, ekreterare Kurt Roendahl Kommunledningkontoret Ordförande Organ Datum då anlaget ätt Datum då anlaget ta Förvaringelat för rotokollet P Underkrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är juterat. Juteringen har tillkännagivit genom anlag i Haparanda Stad Kommunledningkontoret Utdragbetyrkande tl ^ Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 04-11

2 .HAPARANDA STAD SAMMANT RÄD E S P ROTÖ KO L L 2 Ärenden 196 Sekarö Havbad, info 197 Sekarö Ekonomika fören-ing, info 198. Entreprenörcentrum , info av ALMI 199 Bottenviken kärgård -Förlag till gemenam organiation 200 Upphandlingärende - AV-utrutning till Seionalen Sandkär 201 Överenkommele om fatighetreglering 202 Detaljplan för del av Haparanda centrum kv. Korningen 203 Deltagande i at ta fram en regional generalplan över avloppvattenrening i Meri-Lappi området, remivar 204 Yttrande tilltånd till kameraövervakning, Statoil AB, V Epl Yttrande tilltånd till kameraövervakning Statoil AB, Tjädervägen 206 Motion ang Kollektivavtal för rätt till heltid, återremi 207 Huvagncamping på Strandplan 208 Utvecklande av Medborgarkontor ihaparanda 209 Medborgarförlag ang Väg 99, var 210 Medborgarförlag ang Drickvatten i Haparanda, återremi 211. Motion om Aktivitetpark för äldre och funktionhindrade 212 Redovining av inneliggande motioner och medborgarförlag 213 Borgerlig vigelförrättare 214 Rapport från kommunalrådet och kommunchefen 215 Delgivningar 216 Kurer och konferener 217 Delårrapport tertial 2 Utdrogbelyrkande A1^315 - (^dpyright KDMMENTUS.BLANKETTER 99-12

3 3 Au 196 Sekarö Havbad Ander Nilon från Sekarö havbad, information om följande: 1. Syfte med.mötet Köpeavtal och option 2. Sekarö havbal utvärdering av äongen 2011 Omättning 2011 Ekonomi 2011 Egna atningar 2011 Sammanfattande kommentar ekonomi äongen 2011 SWOT -analy Planeradelönkvärdaauningar inför äongen Hur gå vidare med amarbetetlutvecklingen av Sekarö Havbad Arbetutkottet tar del av informationen och dikuterar med Ander många intreanta frågor om anläggningen och den fortatta driften. Önkemål finn att i förta hand få köpa anlä 99 nin 9en, om det inte är möjligt å vill man dikutera en förlängning av arrendet. Avlutningvi tackar arbetutkottet för preentationen och meddelar att man aver att återkomma i ärendet. Utdragbetyrlcande 0^23^.5^;f 0 ^ia^righi K0119MENTUS BLAlal1KETTER 99-I2

4 Sammantrådedatum 4 Au 197 Sekarö Ekonomika förening Sten-Inge Videhult föredrar den enkätunderökning om Sekarö Beninoch Service ekonomika förening har genomfört på Sekarö om Lokala hållbara ervicelöningar på landbygden Syftet med enkäten var att underöka öborna n Y å ervice p å ön p uret p brett er pektio Få veta vad man vill e förbättrat på Sekarö Vad en bättre ervice ka innehålla Arbetutkottet tar del av föredragningen och dikuterar ärendet ingående ried Sten-Inge amt tackar.honom fören bra föredragning av ärendet. Arbetutkottet aver att återkomma i ärendet. a Utdragbetyrlcande Ol2 3l5 - ''v^^right ^{OIy1MF1aIT1JS BL1^^ETTER 99-72

5 5 Au 198 Entreprenörcentrum Tommy Nilon, ALMI, föredrar utvecklingen av rubricerade projekt bl.a enligt följande; Genomför under perioden Två yterprojekt i nära amverkan ( BDIAC) - 8 kommuner i Norrbotten och 14 kommuner i Väterbotten -.Samordning av aktiviteter, ex gemenamma tödytem - 3l peroner i projekten, en mix av egen peronal och externa rådgivare (konulter) Gemenam kompetenutveckling, erfarenhetutbyten I amverkan med lokala.näringlivkontor Merparten av peronalen har erfarenhet av eget företagande Bidra till förbättrade attityder till företagande. och entreprenörkap Stödja peroner från ide -affäride -eget företag -lönamt före tag Stödja peroner och företag med produkt-eller tjänteide,från ide till kommerialiering Förbättra förutättningarna fören långiktig överlevnad och tillväxt Stärka lokala reurer genom kompetenutveckling Medverka till kompetenutveckling ihela regionen amt tillvarata den kompeten om redan finn i regionen. Medverka till ett mer jämtällt och integrerat företagande i regionen. Vidare preentera Bemanning Hitoriä Vårt erbjudande Rådgivning Delprojekt - Framgångtåg Delprojekt-Innovation Delprojekt - Mentorprogram Delprojekt - IFS EntreprenörCentrumtfänter -tidaxel Arbetutkottet tar del av och dikuterar projektet med projektledaren. Efter avlutade överläggningar tackar arbetutkottet Tommy fören bra föredragningen av ärendet. umragbetyrlcande 0]2 - Copyright KOd^1TUS BLANKETTER 99-12

6 6 Au 199 Bottenviken kärgård Bottenviken kärgård är amlingnamnet för amordning av kommunala reurer ikut- och kärgårdområdet inom kommunerna Skellef teå, Piteå,. Luleå, Kalix och Haparanda. Tillamman med läntyrelen i Norrbotten haren gemenam trategi tagit fram om är vägledande för utvecklingen av området. Målättningen är att kapa en attraktiv detination -Bottenviken kärgård - till nytta.för näringliv/beöknäring, lokalbefolkning och andra intreegrupper. Underåren 2010 och 2011 driver kommunerna ett gemenamt EUprojekt. Detta projekt kapar genom ett antal utvecklingaktiviteter förutättningarför amverkan och utveckling. Projektet har ockå underökt hur kommunerna på bäta ätt ka amordna kommunala reurer i ett framtida amarbete. Projektet övergripande mål är lönamma företag och en kvalitetmedveten detination --Bottenviken kärgård. Anläggningar i kärgården bör jämtälla med porthallar, elljupår etc på fatlandet. En kärgårdatning handlar om rekreation, frikvård och beöknäringlnäringliv. Kutlandet och kärgården ka vara ett naturligt mål för rekreation och uppleveler. Qmrådet ka vara lätt tillgängligtoch ha ett brett utbud av aktiviteter och övernattningmöjligheter för kommuninnevånare och beökare. EU-projektet viar på tora amverkanmöjligheter mellan kommunerna varför tyrgruppen förelår fortatt amarbete mellan kommunerna i denna fråga enligt nedan. Verkamheten kall bedriva i form av ett projekt under 3 år med årlig utvärdering. Finanieringen ker med ett fat belopp på 150 tkr per kommun amt en rörlig del med 3:50 per invånare. Nedantående belopp aver budget 2012 med årlig uppräkning med KPI Och aktuella befolkningtal. Finanieringen för Haparanda är 150 tkr fatbelopp och 35 tkr rörligt. Arbetutkottet belutar att ärendet kall bereda vidare. Utdmgbetyrkande Copyright KoMMENTUS BLANKETTER 99-12

7 SAMMANTRÄDESPROi01^OLL l Fk Leif Lind HTFAB Au 200 Upphandlingärende -- AV-utrutning till Seionalen Sandkär Vid anbudtiden utgång. harföljande anbud inkommit: Anbudgivare 1, AudicomPedax AB Anbudgivare 1, AudicomPedax AB, idoanbud Anbudgivare 2, Informationteknik Anbudgivare 3, ATEA Leif Lind föredrar meddelar att anbudgivare 1: idoanbud inte utvärderat och.anbudgivare 2: anbud förkatat då det ej var fulltändigt. Vidare föredrar Lind anbudutvärdering på de kvarvarande två anbuden och förelår att anbudet från anbudgivare 3, ATEA anta. Arbetutkottet belutar att fiörkata idoanbudet från anbudgivare 1 och anbudgivare 2 amt att anta anbudet från anbudgivare 3, ATEA. Utdragbetyrkande Q Copyright KOMMEt^TUS BLANKETTER 99-12

8 .. SAMMANTRADESPROTOKOLL 8 Fk Trafikverket Au 201 Dn r 2011 /328.2 överenkommele om fatighetreglering Mellan. Staten genom Trafikverket och Haparanda kommun om fatighetägare, träffa överenkommele om fatighetreglerin 9i amband med Trafikverket medverkan till överföring av retområden om bildat till följd av anläggande av nyjärnväg mellan Kalix och Haparanda. Genom fatighetreglering kall ett område om ca 200 m2 överföra till fa#igheten Haparanda 3:18.. För marköverföringen kall ägaren till Haparanda 3:18 utge erättning till Trafikverket med ett. belopp om totalt etthundrafemtio 1150/kronor. Erättningen kall betala inom 30 dagar från avtalet undertecknande. Arbetutkottet belutar att anta överenkommelen och uppdrar till kommunchefen att underteckna upprättat avtal. Utdragbetyrkande 0123',,/ Capyright KOMMENTUS BLYAPIKETTER 99.12

9 SAMMANTRÄ ESPROTOKOLL 9 Fk Sbn Au 202 Dnr 2011/ Detaljplan för del av Haparanda centrum kv. Korningen -Samråd Haparanda och Torneå täder är i en tor expanion edan ett antal år. Ett utökat antal arbettillfällen och utvecklad beöknäring innebär amtidigt behov av nya botäder och aktiviteter inom täderna. Det aktuella planområdet beräkna kunna ge ett tillkott av boende och kontor i Haparanda centrum. Planområdet betår del av fatigheten Korningen 1 amt allmän.park- och vägmark. Korningen 1 är i dagläget bebyggd med en träbyggnad i två våningar och om en gång varit kommunhu med kringliggande mark. Området ligger i centrala Haparandatad intill kyrkan på enframträdande plat i taden Bär gatorna trålar amman och med en tydlig roll i Haparanda tadplanfrån Byggnaden använd idag am kontor - och för att möjliggöra användning även för botäder behöver en ny detaljplan upprätta. Området angör direkt från Köpmangatan med flera lokalgator. Planområdetomfattar fatigheterna Korningen 1 och del av Haparanda 29:31. Planen yfte är att möjliggöra att befintlig och tillkommande bebyggele inom fatigheten Korningen 1 kan använda för botäder och kontor. Planen äkertäller infarter och utfarter till befintliga lokalgator, kopplingartill gång- och cykelvägar, friyta och parkeringar för hela verkamheten behov. Samrådtid : Arbetutkottet belutar meddela amhällbyggnadnämnden att man inget har att erinra mot förlaget amt att. planen kall behandla och anta av amhällbyggnadnämnden. Uhlragbetyrkande Q12 3]^ Copyright KQMMENTUS BL.AniKETTER 99-12

10 zo ida... Fk Kemi-Tornio utvecktingcentrum Au 203 Dnr 2011/ Deltagande i att ta fram en regional generalplan över avloppvatten hantering imeri-lappi området I krivele tar Kemi-Tornio området utvecklingcentrum upp frågan om Haparanda kommun vill delta. i att ta fram en regional generalplan över avloppvattenhanteringen imeri-lappi området. Arbetutkottet behandlade ärendet , 189 och belutade remittera. ärendet till HTFAB för att i amråd med planeringchefen bereda ärendet. Driftingenjör Gunnar Johanon och Planeringchef Göran Wigren har berett ärendet och anför följande: "Kommunen delar förlagtällarenynpunkter om att ett amarbete kring frågorna kan ge miljömäiga och ekonomika fördelar om det utför på.rätt ätt. För närliggande amhällen bör gemenamma anläggningaroch löningar kunna använda och utveckla alternativt att nya anläggningar bygg gemenamt. För Haparanda deltagande bör hela kommunen ingå å att tudien innefattar även byarna och dera nuvarande avloppreninganläggningar. Förlag till belut Haparanda tad är poitiv till amverkan och vill i dagläget veta mer om tudien innehåll, genomförande amt kotnader för Haparanda tad inför ett lutligt belut om deltagande i arbetet och de medfinaniering". Arbetutkottet belutar meddela Kemi-Tornio utvecklingcentrum föl-. dan e: Haparanda tad är poitiv till amverkan och vill i dagläget veta mer om tudien innehåll, genomförande amt kotnader för Haparanda tad inför ett lutligt belut om deltagande i arbetet och de medfinaniering Utdragbetyrkande Q Copyr^gk^t KQMMENTUS BLANKETTER 94-12,

11 HAPARAN DA STAD 11 Fk Lt Au 204 Dnr 2011/ Yttrande om tilltånd till kameraövervakning - Statoil, V Eplanaden 6^ Svenka Statoil AB har anökt om tilltånd till allmän kameraövervakning på dera obemannade tankningtation på Vätra E planaden å1, Haparanda. I remi har Läntyrelen överänt ärendet till Haparanda kommun för ynpunkter på anökan. Arbetutkottet belutar meddela Läntyrelen att man inget har att erinra mot förlaget. Jui^erare Utdragbetyrlcande Copyright K^MMENTUS BLANKETTER 99-12

12 SAMMANTRÄDESPR01'OKOLL 5ammantrådedatum 12 Fk Lt Au 205 Dnr 2011 / Yttrande om tilltånd till kameraövervakning -Statoil, Tjädervägen 6 Svenka Statoil AB har anökt om tilltånd till allmän kameraövervakving på dera obemannade tankningtation P å T'ädervä 1 g en 6 Ha pa- randa. I remi har Läntyrelen överänt ärendet till Haparanda kommun för ynpunkter på anökan. Arbetutkottet belutar meddela Läntyrelen att man inget har att erinra mot förlaget. Utdragbelyrkande - 0 Copyright KOMMENTUS BLA^I :KETTER 9912

13 S RÄDESPROTOKOLL Sammanirådedaium 13 Au 206 Dnr Motion ang Kollektivavtal för rätt till heltid Pekka Hyötylä, vänterpartiet, har inlämnat följande motion: "De fleta män i Sverige arbetar heltid. Bland förvärvarbetande kvinnorarbetar däremot en tor andel deltid. En tor del av det kvinnliga deltidarbetet. ärofrivilligt. Det kvinnliga deltidarbetet finn framförallt inom handel- och ervicenäringar amt inom kommuner och landting. Ett,påtvingat deltidarbete innebär en tar vårighet att förör'a 1 ig på den egna lönen. I förlängningen drabba ockå de deltidarbetandeekonomikt genom att deltidarbetande får mindre del. av fortbildning och annan peronlig (och därmed lönemäig} utveckling på in arbetplat. De ekonomika problemen för den enkilde förvärra -genom att erättningen i arbetlöhetföräkringen förämrat förde deltidarbetlöa. Kommunen om arbetgivare bör vara en föregångare på jämtälldheten område. Därför bör arbetet inom kommunen organiera på å ätt att det ofrivilliga deltidarbetet avveckla på kommunen arbetplater. Detta bör ke i amarbete med de antällda fackliga organiationer. Ett ätt att reglera detta är via kollektivavtal. Vi förelår därför Att Haparanda kommun tar initiativ till att i kollektivavtal med de fackliga organiationerna föra in principen " heltid en rättighet -deltid en möjlighet". Kommunfullmäktige belutade , 58, att rernitera motionen till kommuntyrelen för beredning. Kommuntyrelen beredning har remitterat motionen till ledninggruppenför beredning. Socialchef Eini Kemi har berett ärendet och anför följande: 0 "De allra fleta inom våra boenden arbetar numera mint 90 % i och med 3/3 chemat införande på ärkilda boenden. I amband med införandet av den alternativa chemametoden avtalade med Kommunal att alla har rätt till 90 % tjänt. Några har dock avböjt p g a att de ej vill arbeta mer, utan tycker att det räcker med nuvarande yelättningg rad. uhdragbetyrlcande DI2 Copyxight KOMMENT:US $LAN,KE7`TER 99-12

14 14 De om arbetar natt har deltid.det är ovanligt att man arbetar heltid om nattperonal och de fleta vill inte ha högre yelättninggrad än %. Detta beror på att det kulle bli alltför många nätter per månad om man hade en heltidtjänt nattetid. Det händer dock att de om vill arbeta mer gör något extra lagpa eller en extra natt för att få ihop fler timmar. Stor killnad på peronliga aitenter om är PAN antällda Fortfarande har vi problem att ge heltid till peronliga aitenter, då de är handplockade av brukarna och en brukare har ällan behov av heltid. De fleta av dea är k PAN antällda och har ingen formell kompetenom gör att de kan arbeta om underköterkor iden kommunalaorganiationen. Lokalt avtal om dem om är k inkonverterade De nya LAS reglerna om innebär att alla om arbetat vid kommunen om vikarie 75o dagar de enate 5 åren blir till vidare antällda automatikt, har inneburit att många fått 75 procentiga tjänter närde blivit till vidare antällda p g a reglerna i LAS. Detta är överenkommet med Kommunal om allmän yelättninggrad för dem om blivit till vidare antällda på ovantående ätt. Vi har gjort å att itället för att luta anlita peroner om närmar ig 750 dagar om faktikt många kommuner gör}, å behåller vi alla och de om inte har ett vikariat eller någon tjänt får tjäntgöra vid peronalpoolen. Sytemet är bra, ingen behöver luta, till vidare antällning är inget hot för arbetgivaren och hittill har vi haft yelättning åt alla om blivit till vidare antällda p g a lagen om antällningkydd. Nyttjandegraden av vår peronalpool har varit hög hela tiden, vilket talar för att detta inte är något reurlöeri utan att alla i vår pool behöv. Vi har ockå minkat antalet timvikariertill förmån för till vidare antällda. Nackdelen är dock att det här ytemet ökar antalet deltidantällda. Genom att uppmana dem om. vill arbeta mer att anmäla ig i vårt poolytem Bemanna, kan många jälv.tyra in arbettid genom att ta påig extrapa. Konekvener av att införa heltid åt alla om vill Med rådande ekonomi och på grund av det faktum att vi behöver fler antällda på via tider än på andra, många på morgnarna och färre på eftermiddagen, amt fler vid middagtid, å aner jag inte att ocialförvaltningen kan genomföra heltid till alla utan att få extra anlag för detta. Att införa heitidtjänterkufle ockå innebära att det kulle bli fler delade turer, vilket inte har varit populärt bland de antällda. En delad tur innebär att man kan vara ledig några timmar mitt på dagen. Utdragbetyrkande ^]2^]5 ^,^^a^ri^6^:t,^^åå1911^ee1a1^'^^$la^1ke^`^'e^ ^9-]^

15 SAMMANTttÄDESPROTOKOLL Förlag till belut Kommunfullmäktige belutar att uppdra till ocialförvaltningen; att utreda möjligheten att införa heltid till alla genom att bevara följandefrågor; Vad är den genomnittliga yelättninggraden inom vård och omorg i Haparanda Socialförvaltning? Hur många vill arbeta heltid? Skall. man ge alla heltidtjänt i botten och acceptera tjäntledi - g,heter. för dem om ej vill arbeta heltid ( k önkearbettid) Hur planerar man arbettiden -chemalägger för att reurnytt'an- J det kall bli maximalt? (Skall vi ha k flytande tid, om kan lägga ut av var och en jälv, men om kräver att man är villig att arbeta även vid andra verkamheter än den egna?} Hur många timantällda har vi idag (antalet timmar per år?}vad kota r d e? Vad blir kotnaden för att införa heltid åt allä (eller alla om vill)?" Arbetutkottet belutar återremittera ärendet då man vill ha.var på ovantående frågor innan man vidareänder motionen till fullmäkti e. g Utdragbetyrkande 012'^3't5' - Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-72

16 .HAPARANDA STAD Fk HTFAB Au 207 Huvagncamping på Strandplan Arbetutkottefibehanllade , 126, ärendet och de två alternativen A =norra delen och B = ödra delen. Vid dagen ammanträde dikuterar au med Robert Ekholm och Tore Svedlund ärendet. Ledamot Rönngvit förelår att man utreder alternativ A plu parkeringplaten,nedanför Vandrarhemmet. Ledamot Innala förelår att man utreder alternativ B. Ordföranden täller propoition på förlagen och finner att arbetutkottet belutar följande: Arbetutkottet belutar uppdra till Haparanda teknik & fatighet AB att utreda alternativ B enligt förda dikuioner. Ledamot Rönngeit reerverar ig mot belutet till förmån för eget förlag. P: 8 ^UStefrlre Utdragbetyrkande 013 '- Copyrighf KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

17 17 Au 208 Utvecklande av Medborgarkontor ihaparanda Nadja Lukin föredrar lutrapport och förlag till belut enligt följande: Sammanfattning.Ett av de viktigate utvecklingområden om vi gemenamt ka medverka till är att höja kommunen kvalite. Vi ka ha ett medborgarperpektiv iallt vårt arbete och i alla våra kontakter.. En etablerin av ett 9 medborgarkontor innebär ett nytt ätt att arbeta i kommunen. Ett medborgarkontorerbjuder medborgarna en väg in amt ökad tillgänglighet. På medborgarkontoret arbetar generaliter om kall kunna e informg tion, rådgivning och ervice över ett brett fält. Ambition är att amla all kommunal ervice på ett tälle. Erfarenhet från andra kommuner viar på att uppemot 80 % av alla frågor om kommer till kommunen kan löa på medborgarkontoret. Detta är även ambitionnivånför Haparanda medborgarkontor. Med töd. av hög kompeten och teknika hjälpmedel kommer peronalen på medborgarkontoret att direkt kunna bevara frågor och handlägga ärenden. Projektgruppen förelår att bemanningen betår av en enhetchef och amhällvägledarelgeneraliter. Medborgarkontoret bör vara placerat centralt i Stadhuet i detta kede. Medborgarkontoret kall vara ingångenför alla våra beökare och kunder oavett ärende amt förelå fungera om reception för hela Stadhuet. Medborgarkontoret bör organiatorikt ligga under Kommuntyrelen och.tå på fyra ben: kundervice, information, ekretariat och demokratika påverkanmöjligheter. Alla dea delar kräv för att Medborgarkontoretkall fungera optimalt. Finn inte kundperpektivet tuppdragen fallerar hela tanken. Medborgarkontoret förelå öppna den 1 januari En viktig framgångfaktor äratt Medborgarkontoret ärväl förankrat i organiationen och ho förkroendevalda. Dock kan inkörningproblem förvänta under förta året. Förlag till belut Projektgruppen förelår att ett kontor inrätta med namnet: Medborgarkontor, Kanalaikonttori istadhuet amt att det organiatorikt placera under Kommuntyrelen. utdragbetyrkande O1^ 31,E - Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

18 SAMMAI^RADESPROTOKOEL Sammanträdedabm 2Q Medborgarkontoret förelå bli förvaltare över kontaktvägarna (pot, e-.pot och beök) in i kommunen amt att telefonväxeln, både den centrala och individ- och familjeomorgen växel överför till Medbor gar- kontoret amt tilldela arbetuppgifterna enligt bilaga 1. Projektgruppen förelår vidare att Medborgarkontoret blir kommunen huvudingång. Anvaret för pot-och ärendehanteringen, webbredaktion amt ekretariat överför till Medborgarkontoret. Vidare förelå att ett Medborgarkontor inrätta i enlighet med lutrapporten. Arbetutkottet förlag till kommuntyrelen: Kommunfullmäktige belutar att ett medborgarkontor inrätta i enlighet med lutrapporten. utdragbetyrkande Ol^ 31^/- Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99.12

19 19 Au 209 Dnr Medborgarförlag ang Väg 99 Kurt Wetman har inlämnat följande medborgarförlag: "Tilltåndet på Väg 99 har under en lång tid varit dåligt och vid flera tillfällen har det dikuterat i olika forum. Jag förelår därför att Haparanda tad, tillamman med övriga berörda kommuner, underöker möjligheten att låna pengar till Trafikverket för att göra i ordning vägen till en hök tandard, för att göra Väg 99 lika attraktiv om vägen på Torneälven ötra ida". Kommunfullmäktige belutade , 64, att remittera förlaget till kommuntyrelen för beredning och bevarande. Kommuntyrelen beredning har remitterat förlaget till Haparanda teknik & fatighet AB för beredning. Trafikhandläggaren anför följande: "Undertecknad har tagit del av medborgarförlaget. Ärendet gäller väg 99 vilket inte tillfaller inom kommunen område. Trafikverket planer är under omarbetning och i dagläget finn inga möjligheter att påk Ynda några projekt med förkottering av medel". Arbetutkottet förlag till kommuntyrelen Kommuntyrelen belutar att trafikhandläggaren var är var på medborgarförlaget. Utdragbetyrkande 23j^5-0 Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 44-12

20 .HAPARANDA.STAD 20 Au 210 Dnr 2011/13.34 Medborgarförlag ang Drickvatten inom Haparanda kommun Hanne Wuopio har inlämnat följande medborgarförlag: "Vi har under enate tiden i mamedia fått läa och höra om Öter- - und tora problem med förgiftat drickvatten och vilka problem detta medfört för invånarna. Stora delar av Haparanda kommun får itt vatten från en ytvattentäkt om lätt kan bli förorenad. För att förhindra att ådant inträffar förelår jag att i Kommuntyrelen uppdrar åt hälovårdinpektören att göra en beiktning av amtliga kommunala avloppanläggningar och att eventuella briter åtgärda omedelbart. Det finn äkert många enkilda avlopp om mynnar ut i Torneälven utan rening.. Vilka även bör beikta för eventuella åtgärder. Jag har ett minne av att vi haft incidenter med höga kolibakterievärden tidigare om berodde på avlopputläpp upptröm. Kommunfullmäktige belutade , 20, remittera medborgarförlagettill kommuntyrelen för beredning och bevarande. Kommuntyrelen beredning har remitterat förlaget till amhällbyggnadkontoretför beredning. Miljöinpektör Pekka Hanki anför följande: "Samhällbyggnadkontoretbedriver fortlöpande tillyn av de kommunala avloppanläggningarna. Det finn ca 800 enkilda avloppanläggningar ikommunen. Får vi in en anmälan om att en enkild eller kommunalavloppanläggning inte fungerar kontrollerar vi detta enligt miljöbalken. Skulle vi få provreultat på att inkommande vatten till vattenverket innehåller kolifarma bakterier kommer vi att kontrollera oraken till detta. Det kräv längre gående rening än enbart lamavkiljning när man anlägger en enkild avloppanläggning, detta i form av infiltration eller markbädd." Ledamot Roendahl yrkar återremittering av ärendet. Arbetutkottet belutar återremittera ärendet för komplettering av varet. JuNerare Utdragbetyrkande - Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

21 Sammanhädedatum 21 Au 211 Dnr Motion om aktivitetpark för äldre och funktionhindrade Ledamot Gun-Britt Liljergren har inlämnat följande motion: "Motion och rörele är viktigt även för äldre och funktionhindrade. ^enterparkiet förelår att möjligheten att invetera i en aktivitetpark för äldre och rörelehindrade ivår kommun utred". Kommunfullmäktige belutade , 105, att remittera motionentill kommuntyrelen för beredning. Kommuntyrelen beredning har överänt motionen till ocialnämnden för beredning. Socialchef Eini Kemi har utrett ärendet och har följande var: "Det motionären frågar efter är ett k utegym om officiellt kalla fören aktivitetpark för äldre. Balan, tyrka och koordination är förmågor man kan öva på vid promenader i en ådan park. Parken betår av olika lag redkap om kan använda av dem om beöker den. Det finn må kyltar om viar hur redkapen kan använda för att träna olika aker. I Luleå har Teknika nämnden belutatom och inrättat en aktivitetpark av den här typen i amråd med frikvårdkonulent. Socialnämnden är poitiv till att kommuntyrelen avätter medel till en aktivitetpark för äldre. Parken måte dock underhålla och finaniera inom ramen för HTFAB: inveteringbudget och driftbudget. Socialnämnden har ej medel till en park av det här laget och ej heller möjlighet att köta drif ten av en ådan park. Utredaren förelår ocialnämnden belutar att överända ovantående yttrande angående motionen till kommuntyrelenför handläggning och belut". Socialnämnden belutar enligt föreliggande förlag. Arbetutkottet remitterar motionen till kommunledningförvaltningen för beredning av kotnader fören invetering i en aktivitetpark. Utdragbetyrkande ` 6 Copyright KOMMENTUSBLANKETTER 99-12

22 HAPARAN DA STAD Sammanhädedatum 22 Nadja Lukin, Allan Fjellvind och Robert Ekholm har berett ärendet. "Socialnämnden och Barn- och ungdomnämnden har tällt ig poitiva till förlaget. Kommunledningförvaltningen har fått i uppdrag att underökt lämpliga plater fören aktivitetpark amt kotnader för anläggandet av en ådan park.. Kommunledningförvaltningen har underökt ettflertal plater för uppförandet av en aktivitetpark. Efter noggrant övervägande har Riekkola anet vara. den lämpligate platen. Riekkola är ett friluftområde om idag nyttja av allmänhet,.kolor och olika föreningar. Kommunfullmäktige har belutat att prioritera området för att värna om det fina friluftområdet amt för att höja användningområdet. Att inrätta aktivitetpark där kulle komplettera dea möjligheter. Förlaget har kommunicerat.med motion inlämnaren och hon har tällt ig poitiv till förlaget. Det är vårt att beräkna den exakta kotnaden för inrättandet av en fullkalig aktivitetpark. Uppkattningvi kulle en fullkalig aktivitetpark kota cirka kr. Summan inkluderar $ tycken olika ingelmakiner, anläggningarbeten amt bygglov. Kommunen har idag i ina ägor 2 t nya oanvända makiner (roddmakinoch Crotrainer}. Makinerna har egna å kallade fundament varav upptällandet av dea kulle kunna göra med befintliga medel. Dea makiner behöver komplettera med ett "utegym-anordning" för att kunna benämna aktivitetpark. Denna typ av anordning betår av tre olika tationer am tränar olika mukelgrupper. Kotnaden för den enklate varianten uppgår till cirka kr exkl. mom. Kotnaden innefattar anordningen, frakten, montering och bygglov. Genom att tarta upp med de befintliga och en ny makin kan aktivitetparken edan utöka. med fler om behov finn. Motion inlämnaren har tällt ig poitiv till detta. Förlag Utredarna förelår att Kommunfullmäktige belutarom att en aktivitetpark för alla inrätta med befintliga makiner i Riekkola". Arbetutkottet förlag till kommuntyrelen: Kommunfullmäktige belutar att en aktivitetpark kall inrätta med befintliga och ny makin i centrala delen av taden, t.ex tranden. Jufierare Uhlragbeiyrlcande 01231,E -,%D Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

23 KAPARANDA STAD 23 Au 212 Redovining av inneliggande motioner och medborgarförlag Kommunledningkontoret upprättade redovining på inneliggande motioneroch medborgarförlag delge. Arbetutkottet tar del av redoviningen och vidareänder den till kommuntyrelen för kännedom. Utdragbetyrlcande ^' 0 Cap (right KoMMENTUS BLANKETTER 99-12

24 HAPARAN DA STAD 24 Au 213 Dnr 2011/ Borgerlig vigelförrättare i krivele anmäler Karin Tordne itt intree att påta ig hederuppdraget borgerlig vigelförrättare åväl om regitrerare av partnerkap för Haparanda kommun. Arbetutkottet förlag till kommuntyrelen: Kommuntyrelen belutar förelå läntyrelen att komplettera redan befintligt utedda borgerlig vigelförrättare och regitrerare av partnerkap för Haparanda kommun med följande peron Karin Tordne, Harju 130, Karungi. Utdragbetyr^cande Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 94-12

25 HAPARAN DA STAD SAMNI^N1'RÄDESPROTOKOLL 25 Au Rapport från kommunalrådet och kommunchefen Kommunchefen rapporterar om följande: - Lokalutredningen om SWECQ tagit fram Kommunalrådet rapporterar om följande: - Kvalitetmäan igöteborg, Vik kommunchef, tillika ekonomichefen rapporterar om följande: - EU-anökan till projekt Medarbetarkap Arbetutkottet tar del av rapporterna. a Uhlragbetyrkande 0]2315 Copyright KOMMENTII$ BLANKETTER 99-12

26 HAPARAN QA STAD 26 Au 215 Delgivningar Följande kriveler m m delge: Sverige Kommuner och Landting (SKL^: Nationell läkemedeltrategi 2 Cirkulär 11:36: Se över drickvattenproduktionen 3 Cirkulär 11:38: Förändring av dikonteringräntan i penionkuldberäkningen RIPS07 4 Cirkulär 11:39: Preliminär kotnad- och LSS-utjämning Kommuninvet: Kommuninvet regre- och garantiavtal 6 Läntyrelen : Belut till kameraövervakning Haparanda Tingrätt 7 Politika tyrgruppen : arbetar vidare med bildande av kollektivtrafiikmyndighet Tillväxtverket: Projekt Förtudie Crea#ive Buine on the edge itn IT NORRBOTTEN: Bredband till alla 10 Avfall Sverige: Viktig information om elreturavtal från PRQ-Haparanda : Skrivele till budgetberedningen 12 RSMH Haparanda lokalförening : Protokoll från tyrelemöte Uk^ragbeåyrkande Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 94-12

Kirsi Heino Utdragsbestyrkande

Kirsi Heino Utdragsbestyrkande ommunfullmäktige 2012-10-29 1 Pyts ocn tia Förvaltningshuset ihaparanda, kl. 13.00-18. 00 Måndag 29 okt 2012 8dslutande Ö riga deltagare Ut es att justera Ju teringens plats och tid U derskrifter Sekreterare

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

Svar på motioner och medborgarförslag

Svar på motioner och medborgarförslag HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2011-10-04 Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättarna för kännedom Tid: 2011-10-10, KI 09 00 Plats: Förvaltningshuset, sal Byskär Mellan kl 08

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset

Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset HAPARANDA STAD KUNGÖRELSE Kommunledningskontoret 2011-10-27 Kommunfullmäktiges ledamöter Ersättarnaför kännedom Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde Tid: Måndag 2011-11-07, kl 13

Läs mer

Storslagna planer för litet destilleri. Hotellnätter ökar mest i NV-Skåne. I love my office. Do you? Månadens tema: ENERGI & MILJÖ

Storslagna planer för litet destilleri. Hotellnätter ökar mest i NV-Skåne. I love my office. Do you? Månadens tema: ENERGI & MILJÖ Elbil ingen modefluga SIDAN 13 Månaden tema: ENERGI & MILJÖ SIDORNA 10-13 Snabbare än en pitolkula SIDAN 15 Fredag 18 juni 2010 Vecka 25 Årgång 4 www.lokaltidningen.e/naringliv Hotellnätter ökar met i

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN

FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN Succén är tillbaka! FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN Hela denna tidning är en annon för Brukvallarna Game Fair 2011. Brukvallarna Fjällprodukter med mak av paradiet Sidan 7 Görgen Antonon karimatik rikpelman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997 Ur innehållet: Kommande möten 2 Klubbinformation 2 Window 95-palten 3 Åter dag att betala 4 Dagordning vid ärmötet 1997 4 Internetdemontration 4 Klubben tadgar 5 BBS-idan 6 SCII-NSI-tabell 6 Korordet 7

Läs mer

Klrsi^^Häittö... Utdragsbestyrkande

Klrsi^^Häittö... Utdragsbestyrkande SAMMANTRADESPROTOKOLL 2i3^h1^0'g=då0nl stan 1 Tid och plats Beslutande Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2012-08-13 kl. 09.00-12.00 Gunnel Simu (S) ordförande 192-202 Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl

Läs mer

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11 Följande 16 idor är en annon en konumentguide från Provia Information AB Hela denna ektion är en annon från Provia Information Energi pecial Bunden till elbolaget? id 4 Effektiva tip från experterna id

Läs mer

Släktforskardagarna i Köping

Släktforskardagarna i Köping D I S - M i t t N y t t Anvarig utgivare: Rolf Luth Nr3 2013 På inidorna Divere månotier 2 annon 10 Ordföranden har ordet 11 Redaktören ruta I dagarna har den förta nattfroten kommit! Och när det deutom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2013-05-27 Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom OBS! KsAu kl 12.30 Ungdomens Hus Ärende: Muddring Hamnen på Sandskär Ledamöter

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer