HAPARANDA STAD Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Måndag kl Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Ander Rönnqvit (M) er för Peter Juntti (M) Ti Övriga närvarande Jutering Plat och tid Juterade paragrafer Underkrifter Sekreterare Patrik Oja, kommunchef Carina Juntti, ekonomichef Suanne Wallin, chef tillväxtenheten Monica. Perdahl Täikkö, fritidintendent 199 Leif Lind, fatighetchef HTFAB 200 Robert Ekholm, gatuchef HTFAB 207 Tore Svedlund, trafikhandläggare HTFAB 207 Nadja Lukin, kommunjurit 208 Lennart Wuopio, ekreterare Kurt Roendahl Kommunledningkontoret Ordförande Organ Datum då anlaget ätt Datum då anlaget ta Förvaringelat för rotokollet P Underkrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är juterat. Juteringen har tillkännagivit genom anlag i Haparanda Stad Kommunledningkontoret Utdragbetyrkande tl ^ Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 04-11

2 .HAPARANDA STAD SAMMANT RÄD E S P ROTÖ KO L L 2 Ärenden 196 Sekarö Havbad, info 197 Sekarö Ekonomika fören-ing, info 198. Entreprenörcentrum , info av ALMI 199 Bottenviken kärgård -Förlag till gemenam organiation 200 Upphandlingärende - AV-utrutning till Seionalen Sandkär 201 Överenkommele om fatighetreglering 202 Detaljplan för del av Haparanda centrum kv. Korningen 203 Deltagande i at ta fram en regional generalplan över avloppvattenrening i Meri-Lappi området, remivar 204 Yttrande tilltånd till kameraövervakning, Statoil AB, V Epl Yttrande tilltånd till kameraövervakning Statoil AB, Tjädervägen 206 Motion ang Kollektivavtal för rätt till heltid, återremi 207 Huvagncamping på Strandplan 208 Utvecklande av Medborgarkontor ihaparanda 209 Medborgarförlag ang Väg 99, var 210 Medborgarförlag ang Drickvatten i Haparanda, återremi 211. Motion om Aktivitetpark för äldre och funktionhindrade 212 Redovining av inneliggande motioner och medborgarförlag 213 Borgerlig vigelförrättare 214 Rapport från kommunalrådet och kommunchefen 215 Delgivningar 216 Kurer och konferener 217 Delårrapport tertial 2 Utdrogbelyrkande A1^315 - (^dpyright KDMMENTUS.BLANKETTER 99-12

3 3 Au 196 Sekarö Havbad Ander Nilon från Sekarö havbad, information om följande: 1. Syfte med.mötet Köpeavtal och option 2. Sekarö havbal utvärdering av äongen 2011 Omättning 2011 Ekonomi 2011 Egna atningar 2011 Sammanfattande kommentar ekonomi äongen 2011 SWOT -analy Planeradelönkvärdaauningar inför äongen Hur gå vidare med amarbetetlutvecklingen av Sekarö Havbad Arbetutkottet tar del av informationen och dikuterar med Ander många intreanta frågor om anläggningen och den fortatta driften. Önkemål finn att i förta hand få köpa anlä 99 nin 9en, om det inte är möjligt å vill man dikutera en förlängning av arrendet. Avlutningvi tackar arbetutkottet för preentationen och meddelar att man aver att återkomma i ärendet. Utdragbetyrlcande 0^23^.5^;f 0 ^ia^righi K0119MENTUS BLAlal1KETTER 99-I2

4 Sammantrådedatum 4 Au 197 Sekarö Ekonomika förening Sten-Inge Videhult föredrar den enkätunderökning om Sekarö Beninoch Service ekonomika förening har genomfört på Sekarö om Lokala hållbara ervicelöningar på landbygden Syftet med enkäten var att underöka öborna n Y å ervice p å ön p uret p brett er pektio Få veta vad man vill e förbättrat på Sekarö Vad en bättre ervice ka innehålla Arbetutkottet tar del av föredragningen och dikuterar ärendet ingående ried Sten-Inge amt tackar.honom fören bra föredragning av ärendet. Arbetutkottet aver att återkomma i ärendet. a Utdragbetyrlcande Ol2 3l5 - ''v^^right ^{OIy1MF1aIT1JS BL1^^ETTER 99-72

5 5 Au 198 Entreprenörcentrum Tommy Nilon, ALMI, föredrar utvecklingen av rubricerade projekt bl.a enligt följande; Genomför under perioden Två yterprojekt i nära amverkan ( BDIAC) - 8 kommuner i Norrbotten och 14 kommuner i Väterbotten -.Samordning av aktiviteter, ex gemenamma tödytem - 3l peroner i projekten, en mix av egen peronal och externa rådgivare (konulter) Gemenam kompetenutveckling, erfarenhetutbyten I amverkan med lokala.näringlivkontor Merparten av peronalen har erfarenhet av eget företagande Bidra till förbättrade attityder till företagande. och entreprenörkap Stödja peroner från ide -affäride -eget företag -lönamt före tag Stödja peroner och företag med produkt-eller tjänteide,från ide till kommerialiering Förbättra förutättningarna fören långiktig överlevnad och tillväxt Stärka lokala reurer genom kompetenutveckling Medverka till kompetenutveckling ihela regionen amt tillvarata den kompeten om redan finn i regionen. Medverka till ett mer jämtällt och integrerat företagande i regionen. Vidare preentera Bemanning Hitoriä Vårt erbjudande Rådgivning Delprojekt - Framgångtåg Delprojekt-Innovation Delprojekt - Mentorprogram Delprojekt - IFS EntreprenörCentrumtfänter -tidaxel Arbetutkottet tar del av och dikuterar projektet med projektledaren. Efter avlutade överläggningar tackar arbetutkottet Tommy fören bra föredragningen av ärendet. umragbetyrlcande 0]2 - Copyright KOd^1TUS BLANKETTER 99-12

6 6 Au 199 Bottenviken kärgård Bottenviken kärgård är amlingnamnet för amordning av kommunala reurer ikut- och kärgårdområdet inom kommunerna Skellef teå, Piteå,. Luleå, Kalix och Haparanda. Tillamman med läntyrelen i Norrbotten haren gemenam trategi tagit fram om är vägledande för utvecklingen av området. Målättningen är att kapa en attraktiv detination -Bottenviken kärgård - till nytta.för näringliv/beöknäring, lokalbefolkning och andra intreegrupper. Underåren 2010 och 2011 driver kommunerna ett gemenamt EUprojekt. Detta projekt kapar genom ett antal utvecklingaktiviteter förutättningarför amverkan och utveckling. Projektet har ockå underökt hur kommunerna på bäta ätt ka amordna kommunala reurer i ett framtida amarbete. Projektet övergripande mål är lönamma företag och en kvalitetmedveten detination --Bottenviken kärgård. Anläggningar i kärgården bör jämtälla med porthallar, elljupår etc på fatlandet. En kärgårdatning handlar om rekreation, frikvård och beöknäringlnäringliv. Kutlandet och kärgården ka vara ett naturligt mål för rekreation och uppleveler. Qmrådet ka vara lätt tillgängligtoch ha ett brett utbud av aktiviteter och övernattningmöjligheter för kommuninnevånare och beökare. EU-projektet viar på tora amverkanmöjligheter mellan kommunerna varför tyrgruppen förelår fortatt amarbete mellan kommunerna i denna fråga enligt nedan. Verkamheten kall bedriva i form av ett projekt under 3 år med årlig utvärdering. Finanieringen ker med ett fat belopp på 150 tkr per kommun amt en rörlig del med 3:50 per invånare. Nedantående belopp aver budget 2012 med årlig uppräkning med KPI Och aktuella befolkningtal. Finanieringen för Haparanda är 150 tkr fatbelopp och 35 tkr rörligt. Arbetutkottet belutar att ärendet kall bereda vidare. Utdmgbetyrkande Copyright KoMMENTUS BLANKETTER 99-12

7 SAMMANTRÄDESPROi01^OLL l Fk Leif Lind HTFAB Au 200 Upphandlingärende -- AV-utrutning till Seionalen Sandkär Vid anbudtiden utgång. harföljande anbud inkommit: Anbudgivare 1, AudicomPedax AB Anbudgivare 1, AudicomPedax AB, idoanbud Anbudgivare 2, Informationteknik Anbudgivare 3, ATEA Leif Lind föredrar meddelar att anbudgivare 1: idoanbud inte utvärderat och.anbudgivare 2: anbud förkatat då det ej var fulltändigt. Vidare föredrar Lind anbudutvärdering på de kvarvarande två anbuden och förelår att anbudet från anbudgivare 3, ATEA anta. Arbetutkottet belutar att fiörkata idoanbudet från anbudgivare 1 och anbudgivare 2 amt att anta anbudet från anbudgivare 3, ATEA. Utdragbetyrkande Q Copyright KOMMEt^TUS BLANKETTER 99-12

8 .. SAMMANTRADESPROTOKOLL 8 Fk Trafikverket Au 201 Dn r 2011 /328.2 överenkommele om fatighetreglering Mellan. Staten genom Trafikverket och Haparanda kommun om fatighetägare, träffa överenkommele om fatighetreglerin 9i amband med Trafikverket medverkan till överföring av retområden om bildat till följd av anläggande av nyjärnväg mellan Kalix och Haparanda. Genom fatighetreglering kall ett område om ca 200 m2 överföra till fa#igheten Haparanda 3:18.. För marköverföringen kall ägaren till Haparanda 3:18 utge erättning till Trafikverket med ett. belopp om totalt etthundrafemtio 1150/kronor. Erättningen kall betala inom 30 dagar från avtalet undertecknande. Arbetutkottet belutar att anta överenkommelen och uppdrar till kommunchefen att underteckna upprättat avtal. Utdragbetyrkande 0123',,/ Capyright KOMMENTUS BLYAPIKETTER 99.12

9 SAMMANTRÄ ESPROTOKOLL 9 Fk Sbn Au 202 Dnr 2011/ Detaljplan för del av Haparanda centrum kv. Korningen -Samråd Haparanda och Torneå täder är i en tor expanion edan ett antal år. Ett utökat antal arbettillfällen och utvecklad beöknäring innebär amtidigt behov av nya botäder och aktiviteter inom täderna. Det aktuella planområdet beräkna kunna ge ett tillkott av boende och kontor i Haparanda centrum. Planområdet betår del av fatigheten Korningen 1 amt allmän.park- och vägmark. Korningen 1 är i dagläget bebyggd med en träbyggnad i två våningar och om en gång varit kommunhu med kringliggande mark. Området ligger i centrala Haparandatad intill kyrkan på enframträdande plat i taden Bär gatorna trålar amman och med en tydlig roll i Haparanda tadplanfrån Byggnaden använd idag am kontor - och för att möjliggöra användning även för botäder behöver en ny detaljplan upprätta. Området angör direkt från Köpmangatan med flera lokalgator. Planområdetomfattar fatigheterna Korningen 1 och del av Haparanda 29:31. Planen yfte är att möjliggöra att befintlig och tillkommande bebyggele inom fatigheten Korningen 1 kan använda för botäder och kontor. Planen äkertäller infarter och utfarter till befintliga lokalgator, kopplingartill gång- och cykelvägar, friyta och parkeringar för hela verkamheten behov. Samrådtid : Arbetutkottet belutar meddela amhällbyggnadnämnden att man inget har att erinra mot förlaget amt att. planen kall behandla och anta av amhällbyggnadnämnden. Uhlragbetyrkande Q12 3]^ Copyright KQMMENTUS BL.AniKETTER 99-12

10 zo ida... Fk Kemi-Tornio utvecktingcentrum Au 203 Dnr 2011/ Deltagande i att ta fram en regional generalplan över avloppvatten hantering imeri-lappi området I krivele tar Kemi-Tornio området utvecklingcentrum upp frågan om Haparanda kommun vill delta. i att ta fram en regional generalplan över avloppvattenhanteringen imeri-lappi området. Arbetutkottet behandlade ärendet , 189 och belutade remittera. ärendet till HTFAB för att i amråd med planeringchefen bereda ärendet. Driftingenjör Gunnar Johanon och Planeringchef Göran Wigren har berett ärendet och anför följande: "Kommunen delar förlagtällarenynpunkter om att ett amarbete kring frågorna kan ge miljömäiga och ekonomika fördelar om det utför på.rätt ätt. För närliggande amhällen bör gemenamma anläggningaroch löningar kunna använda och utveckla alternativt att nya anläggningar bygg gemenamt. För Haparanda deltagande bör hela kommunen ingå å att tudien innefattar även byarna och dera nuvarande avloppreninganläggningar. Förlag till belut Haparanda tad är poitiv till amverkan och vill i dagläget veta mer om tudien innehåll, genomförande amt kotnader för Haparanda tad inför ett lutligt belut om deltagande i arbetet och de medfinaniering". Arbetutkottet belutar meddela Kemi-Tornio utvecklingcentrum föl-. dan e: Haparanda tad är poitiv till amverkan och vill i dagläget veta mer om tudien innehåll, genomförande amt kotnader för Haparanda tad inför ett lutligt belut om deltagande i arbetet och de medfinaniering Utdragbetyrkande Q Copyr^gk^t KQMMENTUS BLANKETTER 94-12,

11 HAPARAN DA STAD 11 Fk Lt Au 204 Dnr 2011/ Yttrande om tilltånd till kameraövervakning - Statoil, V Eplanaden 6^ Svenka Statoil AB har anökt om tilltånd till allmän kameraövervakning på dera obemannade tankningtation på Vätra E planaden å1, Haparanda. I remi har Läntyrelen överänt ärendet till Haparanda kommun för ynpunkter på anökan. Arbetutkottet belutar meddela Läntyrelen att man inget har att erinra mot förlaget. Jui^erare Utdragbetyrlcande Copyright K^MMENTUS BLANKETTER 99-12

12 SAMMANTRÄDESPR01'OKOLL 5ammantrådedatum 12 Fk Lt Au 205 Dnr 2011 / Yttrande om tilltånd till kameraövervakning -Statoil, Tjädervägen 6 Svenka Statoil AB har anökt om tilltånd till allmän kameraövervakving på dera obemannade tankningtation P å T'ädervä 1 g en 6 Ha pa- randa. I remi har Läntyrelen överänt ärendet till Haparanda kommun för ynpunkter på anökan. Arbetutkottet belutar meddela Läntyrelen att man inget har att erinra mot förlaget. Utdragbelyrkande - 0 Copyright KOMMENTUS BLA^I :KETTER 9912

13 S RÄDESPROTOKOLL Sammanirådedaium 13 Au 206 Dnr Motion ang Kollektivavtal för rätt till heltid Pekka Hyötylä, vänterpartiet, har inlämnat följande motion: "De fleta män i Sverige arbetar heltid. Bland förvärvarbetande kvinnorarbetar däremot en tor andel deltid. En tor del av det kvinnliga deltidarbetet. ärofrivilligt. Det kvinnliga deltidarbetet finn framförallt inom handel- och ervicenäringar amt inom kommuner och landting. Ett,påtvingat deltidarbete innebär en tar vårighet att förör'a 1 ig på den egna lönen. I förlängningen drabba ockå de deltidarbetandeekonomikt genom att deltidarbetande får mindre del. av fortbildning och annan peronlig (och därmed lönemäig} utveckling på in arbetplat. De ekonomika problemen för den enkilde förvärra -genom att erättningen i arbetlöhetföräkringen förämrat förde deltidarbetlöa. Kommunen om arbetgivare bör vara en föregångare på jämtälldheten område. Därför bör arbetet inom kommunen organiera på å ätt att det ofrivilliga deltidarbetet avveckla på kommunen arbetplater. Detta bör ke i amarbete med de antällda fackliga organiationer. Ett ätt att reglera detta är via kollektivavtal. Vi förelår därför Att Haparanda kommun tar initiativ till att i kollektivavtal med de fackliga organiationerna föra in principen " heltid en rättighet -deltid en möjlighet". Kommunfullmäktige belutade , 58, att rernitera motionen till kommuntyrelen för beredning. Kommuntyrelen beredning har remitterat motionen till ledninggruppenför beredning. Socialchef Eini Kemi har berett ärendet och anför följande: 0 "De allra fleta inom våra boenden arbetar numera mint 90 % i och med 3/3 chemat införande på ärkilda boenden. I amband med införandet av den alternativa chemametoden avtalade med Kommunal att alla har rätt till 90 % tjänt. Några har dock avböjt p g a att de ej vill arbeta mer, utan tycker att det räcker med nuvarande yelättningg rad. uhdragbetyrlcande DI2 Copyxight KOMMENT:US $LAN,KE7`TER 99-12

14 14 De om arbetar natt har deltid.det är ovanligt att man arbetar heltid om nattperonal och de fleta vill inte ha högre yelättninggrad än %. Detta beror på att det kulle bli alltför många nätter per månad om man hade en heltidtjänt nattetid. Det händer dock att de om vill arbeta mer gör något extra lagpa eller en extra natt för att få ihop fler timmar. Stor killnad på peronliga aitenter om är PAN antällda Fortfarande har vi problem att ge heltid till peronliga aitenter, då de är handplockade av brukarna och en brukare har ällan behov av heltid. De fleta av dea är k PAN antällda och har ingen formell kompetenom gör att de kan arbeta om underköterkor iden kommunalaorganiationen. Lokalt avtal om dem om är k inkonverterade De nya LAS reglerna om innebär att alla om arbetat vid kommunen om vikarie 75o dagar de enate 5 åren blir till vidare antällda automatikt, har inneburit att många fått 75 procentiga tjänter närde blivit till vidare antällda p g a reglerna i LAS. Detta är överenkommet med Kommunal om allmän yelättninggrad för dem om blivit till vidare antällda på ovantående ätt. Vi har gjort å att itället för att luta anlita peroner om närmar ig 750 dagar om faktikt många kommuner gör}, å behåller vi alla och de om inte har ett vikariat eller någon tjänt får tjäntgöra vid peronalpoolen. Sytemet är bra, ingen behöver luta, till vidare antällning är inget hot för arbetgivaren och hittill har vi haft yelättning åt alla om blivit till vidare antällda p g a lagen om antällningkydd. Nyttjandegraden av vår peronalpool har varit hög hela tiden, vilket talar för att detta inte är något reurlöeri utan att alla i vår pool behöv. Vi har ockå minkat antalet timvikariertill förmån för till vidare antällda. Nackdelen är dock att det här ytemet ökar antalet deltidantällda. Genom att uppmana dem om. vill arbeta mer att anmäla ig i vårt poolytem Bemanna, kan många jälv.tyra in arbettid genom att ta påig extrapa. Konekvener av att införa heltid åt alla om vill Med rådande ekonomi och på grund av det faktum att vi behöver fler antällda på via tider än på andra, många på morgnarna och färre på eftermiddagen, amt fler vid middagtid, å aner jag inte att ocialförvaltningen kan genomföra heltid till alla utan att få extra anlag för detta. Att införa heitidtjänterkufle ockå innebära att det kulle bli fler delade turer, vilket inte har varit populärt bland de antällda. En delad tur innebär att man kan vara ledig några timmar mitt på dagen. Utdragbetyrkande ^]2^]5 ^,^^a^ri^6^:t,^^åå1911^ee1a1^'^^$la^1ke^`^'e^ ^9-]^

15 SAMMANTttÄDESPROTOKOLL Förlag till belut Kommunfullmäktige belutar att uppdra till ocialförvaltningen; att utreda möjligheten att införa heltid till alla genom att bevara följandefrågor; Vad är den genomnittliga yelättninggraden inom vård och omorg i Haparanda Socialförvaltning? Hur många vill arbeta heltid? Skall. man ge alla heltidtjänt i botten och acceptera tjäntledi - g,heter. för dem om ej vill arbeta heltid ( k önkearbettid) Hur planerar man arbettiden -chemalägger för att reurnytt'an- J det kall bli maximalt? (Skall vi ha k flytande tid, om kan lägga ut av var och en jälv, men om kräver att man är villig att arbeta även vid andra verkamheter än den egna?} Hur många timantällda har vi idag (antalet timmar per år?}vad kota r d e? Vad blir kotnaden för att införa heltid åt allä (eller alla om vill)?" Arbetutkottet belutar återremittera ärendet då man vill ha.var på ovantående frågor innan man vidareänder motionen till fullmäkti e. g Utdragbetyrkande 012'^3't5' - Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-72

16 .HAPARANDA STAD Fk HTFAB Au 207 Huvagncamping på Strandplan Arbetutkottefibehanllade , 126, ärendet och de två alternativen A =norra delen och B = ödra delen. Vid dagen ammanträde dikuterar au med Robert Ekholm och Tore Svedlund ärendet. Ledamot Rönngvit förelår att man utreder alternativ A plu parkeringplaten,nedanför Vandrarhemmet. Ledamot Innala förelår att man utreder alternativ B. Ordföranden täller propoition på förlagen och finner att arbetutkottet belutar följande: Arbetutkottet belutar uppdra till Haparanda teknik & fatighet AB att utreda alternativ B enligt förda dikuioner. Ledamot Rönngeit reerverar ig mot belutet till förmån för eget förlag. P: 8 ^UStefrlre Utdragbetyrkande 013 '- Copyrighf KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

17 17 Au 208 Utvecklande av Medborgarkontor ihaparanda Nadja Lukin föredrar lutrapport och förlag till belut enligt följande: Sammanfattning.Ett av de viktigate utvecklingområden om vi gemenamt ka medverka till är att höja kommunen kvalite. Vi ka ha ett medborgarperpektiv iallt vårt arbete och i alla våra kontakter.. En etablerin av ett 9 medborgarkontor innebär ett nytt ätt att arbeta i kommunen. Ett medborgarkontorerbjuder medborgarna en väg in amt ökad tillgänglighet. På medborgarkontoret arbetar generaliter om kall kunna e informg tion, rådgivning och ervice över ett brett fält. Ambition är att amla all kommunal ervice på ett tälle. Erfarenhet från andra kommuner viar på att uppemot 80 % av alla frågor om kommer till kommunen kan löa på medborgarkontoret. Detta är även ambitionnivånför Haparanda medborgarkontor. Med töd. av hög kompeten och teknika hjälpmedel kommer peronalen på medborgarkontoret att direkt kunna bevara frågor och handlägga ärenden. Projektgruppen förelår att bemanningen betår av en enhetchef och amhällvägledarelgeneraliter. Medborgarkontoret bör vara placerat centralt i Stadhuet i detta kede. Medborgarkontoret kall vara ingångenför alla våra beökare och kunder oavett ärende amt förelå fungera om reception för hela Stadhuet. Medborgarkontoret bör organiatorikt ligga under Kommuntyrelen och.tå på fyra ben: kundervice, information, ekretariat och demokratika påverkanmöjligheter. Alla dea delar kräv för att Medborgarkontoretkall fungera optimalt. Finn inte kundperpektivet tuppdragen fallerar hela tanken. Medborgarkontoret förelå öppna den 1 januari En viktig framgångfaktor äratt Medborgarkontoret ärväl förankrat i organiationen och ho förkroendevalda. Dock kan inkörningproblem förvänta under förta året. Förlag till belut Projektgruppen förelår att ett kontor inrätta med namnet: Medborgarkontor, Kanalaikonttori istadhuet amt att det organiatorikt placera under Kommuntyrelen. utdragbetyrkande O1^ 31,E - Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

18 SAMMAI^RADESPROTOKOEL Sammanträdedabm 2Q Medborgarkontoret förelå bli förvaltare över kontaktvägarna (pot, e-.pot och beök) in i kommunen amt att telefonväxeln, både den centrala och individ- och familjeomorgen växel överför till Medbor gar- kontoret amt tilldela arbetuppgifterna enligt bilaga 1. Projektgruppen förelår vidare att Medborgarkontoret blir kommunen huvudingång. Anvaret för pot-och ärendehanteringen, webbredaktion amt ekretariat överför till Medborgarkontoret. Vidare förelå att ett Medborgarkontor inrätta i enlighet med lutrapporten. Arbetutkottet förlag till kommuntyrelen: Kommunfullmäktige belutar att ett medborgarkontor inrätta i enlighet med lutrapporten. utdragbetyrkande Ol^ 31^/- Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99.12

19 19 Au 209 Dnr Medborgarförlag ang Väg 99 Kurt Wetman har inlämnat följande medborgarförlag: "Tilltåndet på Väg 99 har under en lång tid varit dåligt och vid flera tillfällen har det dikuterat i olika forum. Jag förelår därför att Haparanda tad, tillamman med övriga berörda kommuner, underöker möjligheten att låna pengar till Trafikverket för att göra i ordning vägen till en hök tandard, för att göra Väg 99 lika attraktiv om vägen på Torneälven ötra ida". Kommunfullmäktige belutade , 64, att remittera förlaget till kommuntyrelen för beredning och bevarande. Kommuntyrelen beredning har remitterat förlaget till Haparanda teknik & fatighet AB för beredning. Trafikhandläggaren anför följande: "Undertecknad har tagit del av medborgarförlaget. Ärendet gäller väg 99 vilket inte tillfaller inom kommunen område. Trafikverket planer är under omarbetning och i dagläget finn inga möjligheter att påk Ynda några projekt med förkottering av medel". Arbetutkottet förlag till kommuntyrelen Kommuntyrelen belutar att trafikhandläggaren var är var på medborgarförlaget. Utdragbetyrkande 23j^5-0 Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 44-12

20 .HAPARANDA.STAD 20 Au 210 Dnr 2011/13.34 Medborgarförlag ang Drickvatten inom Haparanda kommun Hanne Wuopio har inlämnat följande medborgarförlag: "Vi har under enate tiden i mamedia fått läa och höra om Öter- - und tora problem med förgiftat drickvatten och vilka problem detta medfört för invånarna. Stora delar av Haparanda kommun får itt vatten från en ytvattentäkt om lätt kan bli förorenad. För att förhindra att ådant inträffar förelår jag att i Kommuntyrelen uppdrar åt hälovårdinpektören att göra en beiktning av amtliga kommunala avloppanläggningar och att eventuella briter åtgärda omedelbart. Det finn äkert många enkilda avlopp om mynnar ut i Torneälven utan rening.. Vilka även bör beikta för eventuella åtgärder. Jag har ett minne av att vi haft incidenter med höga kolibakterievärden tidigare om berodde på avlopputläpp upptröm. Kommunfullmäktige belutade , 20, remittera medborgarförlagettill kommuntyrelen för beredning och bevarande. Kommuntyrelen beredning har remitterat förlaget till amhällbyggnadkontoretför beredning. Miljöinpektör Pekka Hanki anför följande: "Samhällbyggnadkontoretbedriver fortlöpande tillyn av de kommunala avloppanläggningarna. Det finn ca 800 enkilda avloppanläggningar ikommunen. Får vi in en anmälan om att en enkild eller kommunalavloppanläggning inte fungerar kontrollerar vi detta enligt miljöbalken. Skulle vi få provreultat på att inkommande vatten till vattenverket innehåller kolifarma bakterier kommer vi att kontrollera oraken till detta. Det kräv längre gående rening än enbart lamavkiljning när man anlägger en enkild avloppanläggning, detta i form av infiltration eller markbädd." Ledamot Roendahl yrkar återremittering av ärendet. Arbetutkottet belutar återremittera ärendet för komplettering av varet. JuNerare Utdragbetyrkande - Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

21 Sammanhädedatum 21 Au 211 Dnr Motion om aktivitetpark för äldre och funktionhindrade Ledamot Gun-Britt Liljergren har inlämnat följande motion: "Motion och rörele är viktigt även för äldre och funktionhindrade. ^enterparkiet förelår att möjligheten att invetera i en aktivitetpark för äldre och rörelehindrade ivår kommun utred". Kommunfullmäktige belutade , 105, att remittera motionentill kommuntyrelen för beredning. Kommuntyrelen beredning har överänt motionen till ocialnämnden för beredning. Socialchef Eini Kemi har utrett ärendet och har följande var: "Det motionären frågar efter är ett k utegym om officiellt kalla fören aktivitetpark för äldre. Balan, tyrka och koordination är förmågor man kan öva på vid promenader i en ådan park. Parken betår av olika lag redkap om kan använda av dem om beöker den. Det finn må kyltar om viar hur redkapen kan använda för att träna olika aker. I Luleå har Teknika nämnden belutatom och inrättat en aktivitetpark av den här typen i amråd med frikvårdkonulent. Socialnämnden är poitiv till att kommuntyrelen avätter medel till en aktivitetpark för äldre. Parken måte dock underhålla och finaniera inom ramen för HTFAB: inveteringbudget och driftbudget. Socialnämnden har ej medel till en park av det här laget och ej heller möjlighet att köta drif ten av en ådan park. Utredaren förelår ocialnämnden belutar att överända ovantående yttrande angående motionen till kommuntyrelenför handläggning och belut". Socialnämnden belutar enligt föreliggande förlag. Arbetutkottet remitterar motionen till kommunledningförvaltningen för beredning av kotnader fören invetering i en aktivitetpark. Utdragbetyrkande ` 6 Copyright KOMMENTUSBLANKETTER 99-12

22 HAPARAN DA STAD Sammanhädedatum 22 Nadja Lukin, Allan Fjellvind och Robert Ekholm har berett ärendet. "Socialnämnden och Barn- och ungdomnämnden har tällt ig poitiva till förlaget. Kommunledningförvaltningen har fått i uppdrag att underökt lämpliga plater fören aktivitetpark amt kotnader för anläggandet av en ådan park.. Kommunledningförvaltningen har underökt ettflertal plater för uppförandet av en aktivitetpark. Efter noggrant övervägande har Riekkola anet vara. den lämpligate platen. Riekkola är ett friluftområde om idag nyttja av allmänhet,.kolor och olika föreningar. Kommunfullmäktige har belutat att prioritera området för att värna om det fina friluftområdet amt för att höja användningområdet. Att inrätta aktivitetpark där kulle komplettera dea möjligheter. Förlaget har kommunicerat.med motion inlämnaren och hon har tällt ig poitiv till förlaget. Det är vårt att beräkna den exakta kotnaden för inrättandet av en fullkalig aktivitetpark. Uppkattningvi kulle en fullkalig aktivitetpark kota cirka kr. Summan inkluderar $ tycken olika ingelmakiner, anläggningarbeten amt bygglov. Kommunen har idag i ina ägor 2 t nya oanvända makiner (roddmakinoch Crotrainer}. Makinerna har egna å kallade fundament varav upptällandet av dea kulle kunna göra med befintliga medel. Dea makiner behöver komplettera med ett "utegym-anordning" för att kunna benämna aktivitetpark. Denna typ av anordning betår av tre olika tationer am tränar olika mukelgrupper. Kotnaden för den enklate varianten uppgår till cirka kr exkl. mom. Kotnaden innefattar anordningen, frakten, montering och bygglov. Genom att tarta upp med de befintliga och en ny makin kan aktivitetparken edan utöka. med fler om behov finn. Motion inlämnaren har tällt ig poitiv till detta. Förlag Utredarna förelår att Kommunfullmäktige belutarom att en aktivitetpark för alla inrätta med befintliga makiner i Riekkola". Arbetutkottet förlag till kommuntyrelen: Kommunfullmäktige belutar att en aktivitetpark kall inrätta med befintliga och ny makin i centrala delen av taden, t.ex tranden. Jufierare Uhlragbeiyrlcande 01231,E -,%D Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

23 KAPARANDA STAD 23 Au 212 Redovining av inneliggande motioner och medborgarförlag Kommunledningkontoret upprättade redovining på inneliggande motioneroch medborgarförlag delge. Arbetutkottet tar del av redoviningen och vidareänder den till kommuntyrelen för kännedom. Utdragbetyrlcande ^' 0 Cap (right KoMMENTUS BLANKETTER 99-12

24 HAPARAN DA STAD 24 Au 213 Dnr 2011/ Borgerlig vigelförrättare i krivele anmäler Karin Tordne itt intree att påta ig hederuppdraget borgerlig vigelförrättare åväl om regitrerare av partnerkap för Haparanda kommun. Arbetutkottet förlag till kommuntyrelen: Kommuntyrelen belutar förelå läntyrelen att komplettera redan befintligt utedda borgerlig vigelförrättare och regitrerare av partnerkap för Haparanda kommun med följande peron Karin Tordne, Harju 130, Karungi. Utdragbetyr^cande Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 94-12

25 HAPARAN DA STAD SAMNI^N1'RÄDESPROTOKOLL 25 Au Rapport från kommunalrådet och kommunchefen Kommunchefen rapporterar om följande: - Lokalutredningen om SWECQ tagit fram Kommunalrådet rapporterar om följande: - Kvalitetmäan igöteborg, Vik kommunchef, tillika ekonomichefen rapporterar om följande: - EU-anökan till projekt Medarbetarkap Arbetutkottet tar del av rapporterna. a Uhlragbetyrkande 0]2315 Copyright KOMMENTII$ BLANKETTER 99-12

26 HAPARAN QA STAD 26 Au 215 Delgivningar Följande kriveler m m delge: Sverige Kommuner och Landting (SKL^: Nationell läkemedeltrategi 2 Cirkulär 11:36: Se över drickvattenproduktionen 3 Cirkulär 11:38: Förändring av dikonteringräntan i penionkuldberäkningen RIPS07 4 Cirkulär 11:39: Preliminär kotnad- och LSS-utjämning Kommuninvet: Kommuninvet regre- och garantiavtal 6 Läntyrelen : Belut till kameraövervakning Haparanda Tingrätt 7 Politika tyrgruppen : arbetar vidare med bildande av kollektivtrafiikmyndighet Tillväxtverket: Projekt Förtudie Crea#ive Buine on the edge itn IT NORRBOTTEN: Bredband till alla 10 Avfall Sverige: Viktig information om elreturavtal från PRQ-Haparanda : Skrivele till budgetberedningen 12 RSMH Haparanda lokalförening : Protokoll från tyrelemöte Uk^ragbeåyrkande Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 94-12

Förvaltningshuset ihaparanda. Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti (M)

Förvaltningshuset ihaparanda. Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti (M) Kommuntyrelen arbetutkott Sammanträdedatum 2011-12-12 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti

Läs mer

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats SAMMANTRÄDESPROTO KO LL Sammanträdedatum 2011-10-24 1 Tid och plat Förvaltninghuet ihaparanda Måndag 2011-10-24 k1.13 00-17 00 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Marlene Haara (S) Ida Karkiainen

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15 Plat och tid Seionalen, Gamla kommunalhuet, kl 18.00 18.50 Belutande Kommunfullmäktige amtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Nil Holmberg, Clae Drougge, Kertin Gutavon, Lar-Erik Nilon, Kenneth

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2011-12-09XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4 Hyrebotäder lynade verkligen på mina önkemål SID 3 Alla röter hör på Öppna Kanalen SID 4 Nu har utbytetudenten Anke hittat hem SID 6 Bo Bra En tidning från Hyrebotäder i Växjö AB Våren 2010 HYRESBOSTÄDER

Läs mer

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg Mål nr 7038-13 Sida 1 (6) KLAGANDE Socialnämnden i Halmtad kommun Box 230 301 06 }Ialmtad MOTPART Ombud: Emilia Liedbeck Nordtröm aitan

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Patrik Oja, kommunchef Daniel Edström, säkerhetssamordnare 260 Robert Ekholm, HTFAB 263 Tore Svedlund, H_ TFAB 263 Lennart Wuopio, sekreterare

Patrik Oja, kommunchef Daniel Edström, säkerhetssamordnare 260 Robert Ekholm, HTFAB 263 Tore Svedlund, H_ TFAB 263 Lennart Wuopio, sekreterare Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-12-12 1 Tid och plats Beslutande Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2011-12-12 kl. 09 00-10 30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt

Läs mer

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Föräljningunderlag Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Skogfatigheter om totalt 141 hektar i Norrbotten hetate område. Fantatik utikt från Degerberget mot Piteå Skärgård, grillplat amt ett utikttorn. Skogmark på

Läs mer

Utbildning som frigör och utmanar

Utbildning som frigör och utmanar Verkamhetplan och budget - Intitutionen ytemteknik Verkamhetuppdrag och handlingplaner Utbildning om frigör och utmanar Strategikt mål: S1 Ökad examination av eftertraktade tudenter/doktorander beredda

Läs mer

Nummer Id Rubrik Sambesvarad

Nummer Id Rubrik Sambesvarad Nummer Id Rubrik Sambevarad 1 Boende Den om fyllt 80 år kall ha rätten att få en egen 1 505 plat i ett äldreboende inom 3 månader 2 526 Dubbelhyra vid flytt till ärkilt boende 3 532 Upplåteleformer för

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning Miljö- och hälokyddnämnden handling 4/2012 Intern årredovining Miljö- och hälokyddnämnden - 2011 1 Förvaltning Peronalomättningen på förvaltningen har under året varit fortatt hög. Rekryteringar under

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL Använd checklitan å här Bevara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kry i högra kolumnen, fortätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingplan

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1 Föräljningunderlag Piteå Rovik 40:1 Skogfatighet med två lättåtkomliga kiften, trand mot havfjärd. Bra jakt i Rovik VVO om 5 450 hektar väl arronderad jaktmark. 1 200 m³k, god tillgång på björkved. Sita

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca 3 500 m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: 1 100

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

Skogsfastighet i Vitån

Skogsfastighet i Vitån Skogfatighet i Vitån Skogfatigheten Vitån 14:3 belägen trax norr om Vitån utbjud till föräljning genom anbud. Skogmarken betår a ett kifte amt ingår ett kifte med åkermark i byn Vitån. Areal och koguppgifter

Läs mer

NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2015-04-10. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2015-04-10. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se Nämnden för Laholmbukten VA handlingar 0 april 05 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 05-0-0 Sida Box 6 0 06 Halmtad Tfn: 05 77 5 E-pot: laholmbukten.va.namnd@halmtad.e Plat: Svanen,

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio tiftelen för miljötrategik forkning Gamla Brogratan 36 38 111 20 Stockholm Telefon 08-791 10 20 Fax 08-791 10 29 nyhetbrev@mitra.org www.mitra.org NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010 men hallå...

Läs mer

Charterjättarn har långt kvar

Charterjättarn har långt kvar Miljöaktuellt grankning viar att de tre charterjättarna vierligen har påbörjat hållbarhetarbetet, men att det finn mycket mer att göra. Och kraven från kunderna lär inte minka. TEXT: HANNA S BACKMAN hanna.backman@idg.e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SJUNDEÅ DELGENERALPLAN FÖR MARSEUDDEN PLANBESKRIVNING UTKAST 21.02.2011

SJUNDEÅ DELGENERALPLAN FÖR MARSEUDDEN PLANBESKRIVNING UTKAST 21.02.2011 SJUNDEÅ DELGENERALPLAN FÖR MARSEUDDEN PLANBESKRIVNING UTKAST 21.02.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.1. PLANOMRÅDE...3 1.2. PLANENS SYFTE...3 1.3. PLANENS CENTRALA INNEHÅLL...3 1.4. PLANLÄGGNINGENS FÖRLOPP OCH

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2j- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 48 Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 Redovisning av ej avslutade motioner Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning till

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken kl 08.30-11.20 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell UMEÅ UNIVERSITET Intitutionen för ocialt arbete Uppat 15 hp Termin 6 Vårterminen 2015 Självkadehantering en teoretik behandlingmodell En tudie om trategier och hanteringmetoder vid jälvkadande beteende

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige Tjänteexporten allt viktigare för Sverige Kent Eliaon, Pär Hanon och Marku Lindvert Kent Eliaon har diputerat i nationalekonomi och är verkam vid Umeå univeritet och Tillväxtanaly. Han forkning kretar

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lilla societetshuset, Loka, kl 13.45-15.05 Beslutande Lennart Eriksson (s) Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Mats Gullberg (s) Lise-Lott

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-08-24 1-17 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 14.00-15.55 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Jan Hagelbrand (C) Ulla-Britt

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Lessebo Reningsverk måndagen den 18 februari 2013 kl 14.00-15.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c ) v ordf Monica Johansson (s) T ommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Kommunförvaltningen, B-salen

Kommunförvaltningen, B-salen PROTOKOLL 1(10) Tid: Kl 8:30: - 12:00 Plats: Kommunförvaltningen, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Gun-Britt Johansson, c Ingrid Dahlberg, Ns Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 20 november 2013, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Mauricio

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer