HAPARANDA STAD Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Måndag kl Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Ander Rönnqvit (M) er för Peter Juntti (M) Ti Övriga närvarande Jutering Plat och tid Juterade paragrafer Underkrifter Sekreterare Patrik Oja, kommunchef Carina Juntti, ekonomichef Suanne Wallin, chef tillväxtenheten Monica. Perdahl Täikkö, fritidintendent 199 Leif Lind, fatighetchef HTFAB 200 Robert Ekholm, gatuchef HTFAB 207 Tore Svedlund, trafikhandläggare HTFAB 207 Nadja Lukin, kommunjurit 208 Lennart Wuopio, ekreterare Kurt Roendahl Kommunledningkontoret Ordförande Organ Datum då anlaget ätt Datum då anlaget ta Förvaringelat för rotokollet P Underkrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är juterat. Juteringen har tillkännagivit genom anlag i Haparanda Stad Kommunledningkontoret Utdragbetyrkande tl ^ Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 04-11

2 .HAPARANDA STAD SAMMANT RÄD E S P ROTÖ KO L L 2 Ärenden 196 Sekarö Havbad, info 197 Sekarö Ekonomika fören-ing, info 198. Entreprenörcentrum , info av ALMI 199 Bottenviken kärgård -Förlag till gemenam organiation 200 Upphandlingärende - AV-utrutning till Seionalen Sandkär 201 Överenkommele om fatighetreglering 202 Detaljplan för del av Haparanda centrum kv. Korningen 203 Deltagande i at ta fram en regional generalplan över avloppvattenrening i Meri-Lappi området, remivar 204 Yttrande tilltånd till kameraövervakning, Statoil AB, V Epl Yttrande tilltånd till kameraövervakning Statoil AB, Tjädervägen 206 Motion ang Kollektivavtal för rätt till heltid, återremi 207 Huvagncamping på Strandplan 208 Utvecklande av Medborgarkontor ihaparanda 209 Medborgarförlag ang Väg 99, var 210 Medborgarförlag ang Drickvatten i Haparanda, återremi 211. Motion om Aktivitetpark för äldre och funktionhindrade 212 Redovining av inneliggande motioner och medborgarförlag 213 Borgerlig vigelförrättare 214 Rapport från kommunalrådet och kommunchefen 215 Delgivningar 216 Kurer och konferener 217 Delårrapport tertial 2 Utdrogbelyrkande A1^315 - (^dpyright KDMMENTUS.BLANKETTER 99-12

3 3 Au 196 Sekarö Havbad Ander Nilon från Sekarö havbad, information om följande: 1. Syfte med.mötet Köpeavtal och option 2. Sekarö havbal utvärdering av äongen 2011 Omättning 2011 Ekonomi 2011 Egna atningar 2011 Sammanfattande kommentar ekonomi äongen 2011 SWOT -analy Planeradelönkvärdaauningar inför äongen Hur gå vidare med amarbetetlutvecklingen av Sekarö Havbad Arbetutkottet tar del av informationen och dikuterar med Ander många intreanta frågor om anläggningen och den fortatta driften. Önkemål finn att i förta hand få köpa anlä 99 nin 9en, om det inte är möjligt å vill man dikutera en förlängning av arrendet. Avlutningvi tackar arbetutkottet för preentationen och meddelar att man aver att återkomma i ärendet. Utdragbetyrlcande 0^23^.5^;f 0 ^ia^righi K0119MENTUS BLAlal1KETTER 99-I2

4 Sammantrådedatum 4 Au 197 Sekarö Ekonomika förening Sten-Inge Videhult föredrar den enkätunderökning om Sekarö Beninoch Service ekonomika förening har genomfört på Sekarö om Lokala hållbara ervicelöningar på landbygden Syftet med enkäten var att underöka öborna n Y å ervice p å ön p uret p brett er pektio Få veta vad man vill e förbättrat på Sekarö Vad en bättre ervice ka innehålla Arbetutkottet tar del av föredragningen och dikuterar ärendet ingående ried Sten-Inge amt tackar.honom fören bra föredragning av ärendet. Arbetutkottet aver att återkomma i ärendet. a Utdragbetyrlcande Ol2 3l5 - ''v^^right ^{OIy1MF1aIT1JS BL1^^ETTER 99-72

5 5 Au 198 Entreprenörcentrum Tommy Nilon, ALMI, föredrar utvecklingen av rubricerade projekt bl.a enligt följande; Genomför under perioden Två yterprojekt i nära amverkan ( BDIAC) - 8 kommuner i Norrbotten och 14 kommuner i Väterbotten -.Samordning av aktiviteter, ex gemenamma tödytem - 3l peroner i projekten, en mix av egen peronal och externa rådgivare (konulter) Gemenam kompetenutveckling, erfarenhetutbyten I amverkan med lokala.näringlivkontor Merparten av peronalen har erfarenhet av eget företagande Bidra till förbättrade attityder till företagande. och entreprenörkap Stödja peroner från ide -affäride -eget företag -lönamt före tag Stödja peroner och företag med produkt-eller tjänteide,från ide till kommerialiering Förbättra förutättningarna fören långiktig överlevnad och tillväxt Stärka lokala reurer genom kompetenutveckling Medverka till kompetenutveckling ihela regionen amt tillvarata den kompeten om redan finn i regionen. Medverka till ett mer jämtällt och integrerat företagande i regionen. Vidare preentera Bemanning Hitoriä Vårt erbjudande Rådgivning Delprojekt - Framgångtåg Delprojekt-Innovation Delprojekt - Mentorprogram Delprojekt - IFS EntreprenörCentrumtfänter -tidaxel Arbetutkottet tar del av och dikuterar projektet med projektledaren. Efter avlutade överläggningar tackar arbetutkottet Tommy fören bra föredragningen av ärendet. umragbetyrlcande 0]2 - Copyright KOd^1TUS BLANKETTER 99-12

6 6 Au 199 Bottenviken kärgård Bottenviken kärgård är amlingnamnet för amordning av kommunala reurer ikut- och kärgårdområdet inom kommunerna Skellef teå, Piteå,. Luleå, Kalix och Haparanda. Tillamman med läntyrelen i Norrbotten haren gemenam trategi tagit fram om är vägledande för utvecklingen av området. Målättningen är att kapa en attraktiv detination -Bottenviken kärgård - till nytta.för näringliv/beöknäring, lokalbefolkning och andra intreegrupper. Underåren 2010 och 2011 driver kommunerna ett gemenamt EUprojekt. Detta projekt kapar genom ett antal utvecklingaktiviteter förutättningarför amverkan och utveckling. Projektet har ockå underökt hur kommunerna på bäta ätt ka amordna kommunala reurer i ett framtida amarbete. Projektet övergripande mål är lönamma företag och en kvalitetmedveten detination --Bottenviken kärgård. Anläggningar i kärgården bör jämtälla med porthallar, elljupår etc på fatlandet. En kärgårdatning handlar om rekreation, frikvård och beöknäringlnäringliv. Kutlandet och kärgården ka vara ett naturligt mål för rekreation och uppleveler. Qmrådet ka vara lätt tillgängligtoch ha ett brett utbud av aktiviteter och övernattningmöjligheter för kommuninnevånare och beökare. EU-projektet viar på tora amverkanmöjligheter mellan kommunerna varför tyrgruppen förelår fortatt amarbete mellan kommunerna i denna fråga enligt nedan. Verkamheten kall bedriva i form av ett projekt under 3 år med årlig utvärdering. Finanieringen ker med ett fat belopp på 150 tkr per kommun amt en rörlig del med 3:50 per invånare. Nedantående belopp aver budget 2012 med årlig uppräkning med KPI Och aktuella befolkningtal. Finanieringen för Haparanda är 150 tkr fatbelopp och 35 tkr rörligt. Arbetutkottet belutar att ärendet kall bereda vidare. Utdmgbetyrkande Copyright KoMMENTUS BLANKETTER 99-12

7 SAMMANTRÄDESPROi01^OLL l Fk Leif Lind HTFAB Au 200 Upphandlingärende -- AV-utrutning till Seionalen Sandkär Vid anbudtiden utgång. harföljande anbud inkommit: Anbudgivare 1, AudicomPedax AB Anbudgivare 1, AudicomPedax AB, idoanbud Anbudgivare 2, Informationteknik Anbudgivare 3, ATEA Leif Lind föredrar meddelar att anbudgivare 1: idoanbud inte utvärderat och.anbudgivare 2: anbud förkatat då det ej var fulltändigt. Vidare föredrar Lind anbudutvärdering på de kvarvarande två anbuden och förelår att anbudet från anbudgivare 3, ATEA anta. Arbetutkottet belutar att fiörkata idoanbudet från anbudgivare 1 och anbudgivare 2 amt att anta anbudet från anbudgivare 3, ATEA. Utdragbetyrkande Q Copyright KOMMEt^TUS BLANKETTER 99-12

8 .. SAMMANTRADESPROTOKOLL 8 Fk Trafikverket Au 201 Dn r 2011 /328.2 överenkommele om fatighetreglering Mellan. Staten genom Trafikverket och Haparanda kommun om fatighetägare, träffa överenkommele om fatighetreglerin 9i amband med Trafikverket medverkan till överföring av retområden om bildat till följd av anläggande av nyjärnväg mellan Kalix och Haparanda. Genom fatighetreglering kall ett område om ca 200 m2 överföra till fa#igheten Haparanda 3:18.. För marköverföringen kall ägaren till Haparanda 3:18 utge erättning till Trafikverket med ett. belopp om totalt etthundrafemtio 1150/kronor. Erättningen kall betala inom 30 dagar från avtalet undertecknande. Arbetutkottet belutar att anta överenkommelen och uppdrar till kommunchefen att underteckna upprättat avtal. Utdragbetyrkande 0123',,/ Capyright KOMMENTUS BLYAPIKETTER 99.12

9 SAMMANTRÄ ESPROTOKOLL 9 Fk Sbn Au 202 Dnr 2011/ Detaljplan för del av Haparanda centrum kv. Korningen -Samråd Haparanda och Torneå täder är i en tor expanion edan ett antal år. Ett utökat antal arbettillfällen och utvecklad beöknäring innebär amtidigt behov av nya botäder och aktiviteter inom täderna. Det aktuella planområdet beräkna kunna ge ett tillkott av boende och kontor i Haparanda centrum. Planområdet betår del av fatigheten Korningen 1 amt allmän.park- och vägmark. Korningen 1 är i dagläget bebyggd med en träbyggnad i två våningar och om en gång varit kommunhu med kringliggande mark. Området ligger i centrala Haparandatad intill kyrkan på enframträdande plat i taden Bär gatorna trålar amman och med en tydlig roll i Haparanda tadplanfrån Byggnaden använd idag am kontor - och för att möjliggöra användning även för botäder behöver en ny detaljplan upprätta. Området angör direkt från Köpmangatan med flera lokalgator. Planområdetomfattar fatigheterna Korningen 1 och del av Haparanda 29:31. Planen yfte är att möjliggöra att befintlig och tillkommande bebyggele inom fatigheten Korningen 1 kan använda för botäder och kontor. Planen äkertäller infarter och utfarter till befintliga lokalgator, kopplingartill gång- och cykelvägar, friyta och parkeringar för hela verkamheten behov. Samrådtid : Arbetutkottet belutar meddela amhällbyggnadnämnden att man inget har att erinra mot förlaget amt att. planen kall behandla och anta av amhällbyggnadnämnden. Uhlragbetyrkande Q12 3]^ Copyright KQMMENTUS BL.AniKETTER 99-12

10 zo ida... Fk Kemi-Tornio utvecktingcentrum Au 203 Dnr 2011/ Deltagande i att ta fram en regional generalplan över avloppvatten hantering imeri-lappi området I krivele tar Kemi-Tornio området utvecklingcentrum upp frågan om Haparanda kommun vill delta. i att ta fram en regional generalplan över avloppvattenhanteringen imeri-lappi området. Arbetutkottet behandlade ärendet , 189 och belutade remittera. ärendet till HTFAB för att i amråd med planeringchefen bereda ärendet. Driftingenjör Gunnar Johanon och Planeringchef Göran Wigren har berett ärendet och anför följande: "Kommunen delar förlagtällarenynpunkter om att ett amarbete kring frågorna kan ge miljömäiga och ekonomika fördelar om det utför på.rätt ätt. För närliggande amhällen bör gemenamma anläggningaroch löningar kunna använda och utveckla alternativt att nya anläggningar bygg gemenamt. För Haparanda deltagande bör hela kommunen ingå å att tudien innefattar även byarna och dera nuvarande avloppreninganläggningar. Förlag till belut Haparanda tad är poitiv till amverkan och vill i dagläget veta mer om tudien innehåll, genomförande amt kotnader för Haparanda tad inför ett lutligt belut om deltagande i arbetet och de medfinaniering". Arbetutkottet belutar meddela Kemi-Tornio utvecklingcentrum föl-. dan e: Haparanda tad är poitiv till amverkan och vill i dagläget veta mer om tudien innehåll, genomförande amt kotnader för Haparanda tad inför ett lutligt belut om deltagande i arbetet och de medfinaniering Utdragbetyrkande Q Copyr^gk^t KQMMENTUS BLANKETTER 94-12,

11 HAPARAN DA STAD 11 Fk Lt Au 204 Dnr 2011/ Yttrande om tilltånd till kameraövervakning - Statoil, V Eplanaden 6^ Svenka Statoil AB har anökt om tilltånd till allmän kameraövervakning på dera obemannade tankningtation på Vätra E planaden å1, Haparanda. I remi har Läntyrelen överänt ärendet till Haparanda kommun för ynpunkter på anökan. Arbetutkottet belutar meddela Läntyrelen att man inget har att erinra mot förlaget. Jui^erare Utdragbetyrlcande Copyright K^MMENTUS BLANKETTER 99-12

12 SAMMANTRÄDESPR01'OKOLL 5ammantrådedatum 12 Fk Lt Au 205 Dnr 2011 / Yttrande om tilltånd till kameraövervakning -Statoil, Tjädervägen 6 Svenka Statoil AB har anökt om tilltånd till allmän kameraövervakving på dera obemannade tankningtation P å T'ädervä 1 g en 6 Ha pa- randa. I remi har Läntyrelen överänt ärendet till Haparanda kommun för ynpunkter på anökan. Arbetutkottet belutar meddela Läntyrelen att man inget har att erinra mot förlaget. Utdragbelyrkande - 0 Copyright KOMMENTUS BLA^I :KETTER 9912

13 S RÄDESPROTOKOLL Sammanirådedaium 13 Au 206 Dnr Motion ang Kollektivavtal för rätt till heltid Pekka Hyötylä, vänterpartiet, har inlämnat följande motion: "De fleta män i Sverige arbetar heltid. Bland förvärvarbetande kvinnorarbetar däremot en tor andel deltid. En tor del av det kvinnliga deltidarbetet. ärofrivilligt. Det kvinnliga deltidarbetet finn framförallt inom handel- och ervicenäringar amt inom kommuner och landting. Ett,påtvingat deltidarbete innebär en tar vårighet att förör'a 1 ig på den egna lönen. I förlängningen drabba ockå de deltidarbetandeekonomikt genom att deltidarbetande får mindre del. av fortbildning och annan peronlig (och därmed lönemäig} utveckling på in arbetplat. De ekonomika problemen för den enkilde förvärra -genom att erättningen i arbetlöhetföräkringen förämrat förde deltidarbetlöa. Kommunen om arbetgivare bör vara en föregångare på jämtälldheten område. Därför bör arbetet inom kommunen organiera på å ätt att det ofrivilliga deltidarbetet avveckla på kommunen arbetplater. Detta bör ke i amarbete med de antällda fackliga organiationer. Ett ätt att reglera detta är via kollektivavtal. Vi förelår därför Att Haparanda kommun tar initiativ till att i kollektivavtal med de fackliga organiationerna föra in principen " heltid en rättighet -deltid en möjlighet". Kommunfullmäktige belutade , 58, att rernitera motionen till kommuntyrelen för beredning. Kommuntyrelen beredning har remitterat motionen till ledninggruppenför beredning. Socialchef Eini Kemi har berett ärendet och anför följande: 0 "De allra fleta inom våra boenden arbetar numera mint 90 % i och med 3/3 chemat införande på ärkilda boenden. I amband med införandet av den alternativa chemametoden avtalade med Kommunal att alla har rätt till 90 % tjänt. Några har dock avböjt p g a att de ej vill arbeta mer, utan tycker att det räcker med nuvarande yelättningg rad. uhdragbetyrlcande DI2 Copyxight KOMMENT:US $LAN,KE7`TER 99-12

14 14 De om arbetar natt har deltid.det är ovanligt att man arbetar heltid om nattperonal och de fleta vill inte ha högre yelättninggrad än %. Detta beror på att det kulle bli alltför många nätter per månad om man hade en heltidtjänt nattetid. Det händer dock att de om vill arbeta mer gör något extra lagpa eller en extra natt för att få ihop fler timmar. Stor killnad på peronliga aitenter om är PAN antällda Fortfarande har vi problem att ge heltid till peronliga aitenter, då de är handplockade av brukarna och en brukare har ällan behov av heltid. De fleta av dea är k PAN antällda och har ingen formell kompetenom gör att de kan arbeta om underköterkor iden kommunalaorganiationen. Lokalt avtal om dem om är k inkonverterade De nya LAS reglerna om innebär att alla om arbetat vid kommunen om vikarie 75o dagar de enate 5 åren blir till vidare antällda automatikt, har inneburit att många fått 75 procentiga tjänter närde blivit till vidare antällda p g a reglerna i LAS. Detta är överenkommet med Kommunal om allmän yelättninggrad för dem om blivit till vidare antällda på ovantående ätt. Vi har gjort å att itället för att luta anlita peroner om närmar ig 750 dagar om faktikt många kommuner gör}, å behåller vi alla och de om inte har ett vikariat eller någon tjänt får tjäntgöra vid peronalpoolen. Sytemet är bra, ingen behöver luta, till vidare antällning är inget hot för arbetgivaren och hittill har vi haft yelättning åt alla om blivit till vidare antällda p g a lagen om antällningkydd. Nyttjandegraden av vår peronalpool har varit hög hela tiden, vilket talar för att detta inte är något reurlöeri utan att alla i vår pool behöv. Vi har ockå minkat antalet timvikariertill förmån för till vidare antällda. Nackdelen är dock att det här ytemet ökar antalet deltidantällda. Genom att uppmana dem om. vill arbeta mer att anmäla ig i vårt poolytem Bemanna, kan många jälv.tyra in arbettid genom att ta påig extrapa. Konekvener av att införa heltid åt alla om vill Med rådande ekonomi och på grund av det faktum att vi behöver fler antällda på via tider än på andra, många på morgnarna och färre på eftermiddagen, amt fler vid middagtid, å aner jag inte att ocialförvaltningen kan genomföra heltid till alla utan att få extra anlag för detta. Att införa heitidtjänterkufle ockå innebära att det kulle bli fler delade turer, vilket inte har varit populärt bland de antällda. En delad tur innebär att man kan vara ledig några timmar mitt på dagen. Utdragbetyrkande ^]2^]5 ^,^^a^ri^6^:t,^^åå1911^ee1a1^'^^$la^1ke^`^'e^ ^9-]^

15 SAMMANTttÄDESPROTOKOLL Förlag till belut Kommunfullmäktige belutar att uppdra till ocialförvaltningen; att utreda möjligheten att införa heltid till alla genom att bevara följandefrågor; Vad är den genomnittliga yelättninggraden inom vård och omorg i Haparanda Socialförvaltning? Hur många vill arbeta heltid? Skall. man ge alla heltidtjänt i botten och acceptera tjäntledi - g,heter. för dem om ej vill arbeta heltid ( k önkearbettid) Hur planerar man arbettiden -chemalägger för att reurnytt'an- J det kall bli maximalt? (Skall vi ha k flytande tid, om kan lägga ut av var och en jälv, men om kräver att man är villig att arbeta även vid andra verkamheter än den egna?} Hur många timantällda har vi idag (antalet timmar per år?}vad kota r d e? Vad blir kotnaden för att införa heltid åt allä (eller alla om vill)?" Arbetutkottet belutar återremittera ärendet då man vill ha.var på ovantående frågor innan man vidareänder motionen till fullmäkti e. g Utdragbetyrkande 012'^3't5' - Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-72

16 .HAPARANDA STAD Fk HTFAB Au 207 Huvagncamping på Strandplan Arbetutkottefibehanllade , 126, ärendet och de två alternativen A =norra delen och B = ödra delen. Vid dagen ammanträde dikuterar au med Robert Ekholm och Tore Svedlund ärendet. Ledamot Rönngvit förelår att man utreder alternativ A plu parkeringplaten,nedanför Vandrarhemmet. Ledamot Innala förelår att man utreder alternativ B. Ordföranden täller propoition på förlagen och finner att arbetutkottet belutar följande: Arbetutkottet belutar uppdra till Haparanda teknik & fatighet AB att utreda alternativ B enligt förda dikuioner. Ledamot Rönngeit reerverar ig mot belutet till förmån för eget förlag. P: 8 ^UStefrlre Utdragbetyrkande 013 '- Copyrighf KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

17 17 Au 208 Utvecklande av Medborgarkontor ihaparanda Nadja Lukin föredrar lutrapport och förlag till belut enligt följande: Sammanfattning.Ett av de viktigate utvecklingområden om vi gemenamt ka medverka till är att höja kommunen kvalite. Vi ka ha ett medborgarperpektiv iallt vårt arbete och i alla våra kontakter.. En etablerin av ett 9 medborgarkontor innebär ett nytt ätt att arbeta i kommunen. Ett medborgarkontorerbjuder medborgarna en väg in amt ökad tillgänglighet. På medborgarkontoret arbetar generaliter om kall kunna e informg tion, rådgivning och ervice över ett brett fält. Ambition är att amla all kommunal ervice på ett tälle. Erfarenhet från andra kommuner viar på att uppemot 80 % av alla frågor om kommer till kommunen kan löa på medborgarkontoret. Detta är även ambitionnivånför Haparanda medborgarkontor. Med töd. av hög kompeten och teknika hjälpmedel kommer peronalen på medborgarkontoret att direkt kunna bevara frågor och handlägga ärenden. Projektgruppen förelår att bemanningen betår av en enhetchef och amhällvägledarelgeneraliter. Medborgarkontoret bör vara placerat centralt i Stadhuet i detta kede. Medborgarkontoret kall vara ingångenför alla våra beökare och kunder oavett ärende amt förelå fungera om reception för hela Stadhuet. Medborgarkontoret bör organiatorikt ligga under Kommuntyrelen och.tå på fyra ben: kundervice, information, ekretariat och demokratika påverkanmöjligheter. Alla dea delar kräv för att Medborgarkontoretkall fungera optimalt. Finn inte kundperpektivet tuppdragen fallerar hela tanken. Medborgarkontoret förelå öppna den 1 januari En viktig framgångfaktor äratt Medborgarkontoret ärväl förankrat i organiationen och ho förkroendevalda. Dock kan inkörningproblem förvänta under förta året. Förlag till belut Projektgruppen förelår att ett kontor inrätta med namnet: Medborgarkontor, Kanalaikonttori istadhuet amt att det organiatorikt placera under Kommuntyrelen. utdragbetyrkande O1^ 31,E - Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

18 SAMMAI^RADESPROTOKOEL Sammanträdedabm 2Q Medborgarkontoret förelå bli förvaltare över kontaktvägarna (pot, e-.pot och beök) in i kommunen amt att telefonväxeln, både den centrala och individ- och familjeomorgen växel överför till Medbor gar- kontoret amt tilldela arbetuppgifterna enligt bilaga 1. Projektgruppen förelår vidare att Medborgarkontoret blir kommunen huvudingång. Anvaret för pot-och ärendehanteringen, webbredaktion amt ekretariat överför till Medborgarkontoret. Vidare förelå att ett Medborgarkontor inrätta i enlighet med lutrapporten. Arbetutkottet förlag till kommuntyrelen: Kommunfullmäktige belutar att ett medborgarkontor inrätta i enlighet med lutrapporten. utdragbetyrkande Ol^ 31^/- Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99.12

19 19 Au 209 Dnr Medborgarförlag ang Väg 99 Kurt Wetman har inlämnat följande medborgarförlag: "Tilltåndet på Väg 99 har under en lång tid varit dåligt och vid flera tillfällen har det dikuterat i olika forum. Jag förelår därför att Haparanda tad, tillamman med övriga berörda kommuner, underöker möjligheten att låna pengar till Trafikverket för att göra i ordning vägen till en hök tandard, för att göra Väg 99 lika attraktiv om vägen på Torneälven ötra ida". Kommunfullmäktige belutade , 64, att remittera förlaget till kommuntyrelen för beredning och bevarande. Kommuntyrelen beredning har remitterat förlaget till Haparanda teknik & fatighet AB för beredning. Trafikhandläggaren anför följande: "Undertecknad har tagit del av medborgarförlaget. Ärendet gäller väg 99 vilket inte tillfaller inom kommunen område. Trafikverket planer är under omarbetning och i dagläget finn inga möjligheter att påk Ynda några projekt med förkottering av medel". Arbetutkottet förlag till kommuntyrelen Kommuntyrelen belutar att trafikhandläggaren var är var på medborgarförlaget. Utdragbetyrkande 23j^5-0 Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 44-12

20 .HAPARANDA.STAD 20 Au 210 Dnr 2011/13.34 Medborgarförlag ang Drickvatten inom Haparanda kommun Hanne Wuopio har inlämnat följande medborgarförlag: "Vi har under enate tiden i mamedia fått läa och höra om Öter- - und tora problem med förgiftat drickvatten och vilka problem detta medfört för invånarna. Stora delar av Haparanda kommun får itt vatten från en ytvattentäkt om lätt kan bli förorenad. För att förhindra att ådant inträffar förelår jag att i Kommuntyrelen uppdrar åt hälovårdinpektören att göra en beiktning av amtliga kommunala avloppanläggningar och att eventuella briter åtgärda omedelbart. Det finn äkert många enkilda avlopp om mynnar ut i Torneälven utan rening.. Vilka även bör beikta för eventuella åtgärder. Jag har ett minne av att vi haft incidenter med höga kolibakterievärden tidigare om berodde på avlopputläpp upptröm. Kommunfullmäktige belutade , 20, remittera medborgarförlagettill kommuntyrelen för beredning och bevarande. Kommuntyrelen beredning har remitterat förlaget till amhällbyggnadkontoretför beredning. Miljöinpektör Pekka Hanki anför följande: "Samhällbyggnadkontoretbedriver fortlöpande tillyn av de kommunala avloppanläggningarna. Det finn ca 800 enkilda avloppanläggningar ikommunen. Får vi in en anmälan om att en enkild eller kommunalavloppanläggning inte fungerar kontrollerar vi detta enligt miljöbalken. Skulle vi få provreultat på att inkommande vatten till vattenverket innehåller kolifarma bakterier kommer vi att kontrollera oraken till detta. Det kräv längre gående rening än enbart lamavkiljning när man anlägger en enkild avloppanläggning, detta i form av infiltration eller markbädd." Ledamot Roendahl yrkar återremittering av ärendet. Arbetutkottet belutar återremittera ärendet för komplettering av varet. JuNerare Utdragbetyrkande - Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

21 Sammanhädedatum 21 Au 211 Dnr Motion om aktivitetpark för äldre och funktionhindrade Ledamot Gun-Britt Liljergren har inlämnat följande motion: "Motion och rörele är viktigt även för äldre och funktionhindrade. ^enterparkiet förelår att möjligheten att invetera i en aktivitetpark för äldre och rörelehindrade ivår kommun utred". Kommunfullmäktige belutade , 105, att remittera motionentill kommuntyrelen för beredning. Kommuntyrelen beredning har överänt motionen till ocialnämnden för beredning. Socialchef Eini Kemi har utrett ärendet och har följande var: "Det motionären frågar efter är ett k utegym om officiellt kalla fören aktivitetpark för äldre. Balan, tyrka och koordination är förmågor man kan öva på vid promenader i en ådan park. Parken betår av olika lag redkap om kan använda av dem om beöker den. Det finn må kyltar om viar hur redkapen kan använda för att träna olika aker. I Luleå har Teknika nämnden belutatom och inrättat en aktivitetpark av den här typen i amråd med frikvårdkonulent. Socialnämnden är poitiv till att kommuntyrelen avätter medel till en aktivitetpark för äldre. Parken måte dock underhålla och finaniera inom ramen för HTFAB: inveteringbudget och driftbudget. Socialnämnden har ej medel till en park av det här laget och ej heller möjlighet att köta drif ten av en ådan park. Utredaren förelår ocialnämnden belutar att överända ovantående yttrande angående motionen till kommuntyrelenför handläggning och belut". Socialnämnden belutar enligt föreliggande förlag. Arbetutkottet remitterar motionen till kommunledningförvaltningen för beredning av kotnader fören invetering i en aktivitetpark. Utdragbetyrkande ` 6 Copyright KOMMENTUSBLANKETTER 99-12

22 HAPARAN DA STAD Sammanhädedatum 22 Nadja Lukin, Allan Fjellvind och Robert Ekholm har berett ärendet. "Socialnämnden och Barn- och ungdomnämnden har tällt ig poitiva till förlaget. Kommunledningförvaltningen har fått i uppdrag att underökt lämpliga plater fören aktivitetpark amt kotnader för anläggandet av en ådan park.. Kommunledningförvaltningen har underökt ettflertal plater för uppförandet av en aktivitetpark. Efter noggrant övervägande har Riekkola anet vara. den lämpligate platen. Riekkola är ett friluftområde om idag nyttja av allmänhet,.kolor och olika föreningar. Kommunfullmäktige har belutat att prioritera området för att värna om det fina friluftområdet amt för att höja användningområdet. Att inrätta aktivitetpark där kulle komplettera dea möjligheter. Förlaget har kommunicerat.med motion inlämnaren och hon har tällt ig poitiv till förlaget. Det är vårt att beräkna den exakta kotnaden för inrättandet av en fullkalig aktivitetpark. Uppkattningvi kulle en fullkalig aktivitetpark kota cirka kr. Summan inkluderar $ tycken olika ingelmakiner, anläggningarbeten amt bygglov. Kommunen har idag i ina ägor 2 t nya oanvända makiner (roddmakinoch Crotrainer}. Makinerna har egna å kallade fundament varav upptällandet av dea kulle kunna göra med befintliga medel. Dea makiner behöver komplettera med ett "utegym-anordning" för att kunna benämna aktivitetpark. Denna typ av anordning betår av tre olika tationer am tränar olika mukelgrupper. Kotnaden för den enklate varianten uppgår till cirka kr exkl. mom. Kotnaden innefattar anordningen, frakten, montering och bygglov. Genom att tarta upp med de befintliga och en ny makin kan aktivitetparken edan utöka. med fler om behov finn. Motion inlämnaren har tällt ig poitiv till detta. Förlag Utredarna förelår att Kommunfullmäktige belutarom att en aktivitetpark för alla inrätta med befintliga makiner i Riekkola". Arbetutkottet förlag till kommuntyrelen: Kommunfullmäktige belutar att en aktivitetpark kall inrätta med befintliga och ny makin i centrala delen av taden, t.ex tranden. Jufierare Uhlragbeiyrlcande 01231,E -,%D Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

23 KAPARANDA STAD 23 Au 212 Redovining av inneliggande motioner och medborgarförlag Kommunledningkontoret upprättade redovining på inneliggande motioneroch medborgarförlag delge. Arbetutkottet tar del av redoviningen och vidareänder den till kommuntyrelen för kännedom. Utdragbetyrlcande ^' 0 Cap (right KoMMENTUS BLANKETTER 99-12

24 HAPARAN DA STAD 24 Au 213 Dnr 2011/ Borgerlig vigelförrättare i krivele anmäler Karin Tordne itt intree att påta ig hederuppdraget borgerlig vigelförrättare åväl om regitrerare av partnerkap för Haparanda kommun. Arbetutkottet förlag till kommuntyrelen: Kommuntyrelen belutar förelå läntyrelen att komplettera redan befintligt utedda borgerlig vigelförrättare och regitrerare av partnerkap för Haparanda kommun med följande peron Karin Tordne, Harju 130, Karungi. Utdragbetyr^cande Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 94-12

25 HAPARAN DA STAD SAMNI^N1'RÄDESPROTOKOLL 25 Au Rapport från kommunalrådet och kommunchefen Kommunchefen rapporterar om följande: - Lokalutredningen om SWECQ tagit fram Kommunalrådet rapporterar om följande: - Kvalitetmäan igöteborg, Vik kommunchef, tillika ekonomichefen rapporterar om följande: - EU-anökan till projekt Medarbetarkap Arbetutkottet tar del av rapporterna. a Uhlragbetyrkande 0]2315 Copyright KOMMENTII$ BLANKETTER 99-12

26 HAPARAN QA STAD 26 Au 215 Delgivningar Följande kriveler m m delge: Sverige Kommuner och Landting (SKL^: Nationell läkemedeltrategi 2 Cirkulär 11:36: Se över drickvattenproduktionen 3 Cirkulär 11:38: Förändring av dikonteringräntan i penionkuldberäkningen RIPS07 4 Cirkulär 11:39: Preliminär kotnad- och LSS-utjämning Kommuninvet: Kommuninvet regre- och garantiavtal 6 Läntyrelen : Belut till kameraövervakning Haparanda Tingrätt 7 Politika tyrgruppen : arbetar vidare med bildande av kollektivtrafiikmyndighet Tillväxtverket: Projekt Förtudie Crea#ive Buine on the edge itn IT NORRBOTTEN: Bredband till alla 10 Avfall Sverige: Viktig information om elreturavtal från PRQ-Haparanda : Skrivele till budgetberedningen 12 RSMH Haparanda lokalförening : Protokoll från tyrelemöte Uk^ragbeåyrkande Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 94-12

Förvaltningshuset ihaparanda. Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti (M)

Förvaltningshuset ihaparanda. Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti (M) Kommuntyrelen arbetutkott Sammanträdedatum 2011-12-12 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti

Läs mer

HAPARANDA.STAD 2011-10-31. Kommunstyrelsens arbetsutskott

HAPARANDA.STAD 2011-10-31. Kommunstyrelsens arbetsutskott HAPARANDA.STAD.. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdedatum 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet i Haparanda Måndag kl, 08 30-14 00 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne

Läs mer

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats SAMMANTRÄDESPROTO KO LL Sammanträdedatum 2011-10-24 1 Tid och plat Förvaltninghuet ihaparanda Måndag 2011-10-24 k1.13 00-17 00 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Marlene Haara (S) Ida Karkiainen

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Tid och plats Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2011-08-29 kl. 09 00-11 30 Beslutande

Tid och plats Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2011-08-29 kl. 09 00-11 30 Beslutande Kommuntyrelen arbetutkott Sammanträdedatum 2Q 11-08-29 1 Tid och plat Förvaltninghuet ihaparanda Måndag 2011-08-29 kl. 09 00-11 30 Belutande Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15 Plat och tid Seionalen, Gamla kommunalhuet, kl 18.00 18.50 Belutande Kommunfullmäktige amtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Nil Holmberg, Clae Drougge, Kertin Gutavon, Lar-Erik Nilon, Kenneth

Läs mer

Anne-Margret Fransson Modliba (S) för Tina Lindqvist (S) Peter Lindström (RP) för Anna Carlbrant (RP)

Anne-Margret Fransson Modliba (S) för Tina Lindqvist (S) Peter Lindström (RP) för Anna Carlbrant (RP) Sammanträdeprotokoll 1(11) Plat och tid: Hobyalen, Stadhuet, Ronneby kl 13.30-16.20 ande Laila Anderon (FP) Håkan Roberton (S) Annika Gylling Otfor (S) Åke Tärntoft (C) Chritoffer Stentröm (M) Suanne Ötergaard

Läs mer

Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Haparanda Stad. Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Haparanda Stad. Kommunledningskontoret sida 2012-06-04 1 Tid och plats Beslutande Haparanda Teknik & Fastighets AB Måndag 2012-06-04 kl. _10.00-1.2.30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov tnnala (S) Kurt Rosendahl (S) Anders Rönngvist (M)

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö Avdelning 3 vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg Mål nr 286-1 3 Sida 1 (8) KLAGANDE Föräkringkaan Procejuridika enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART God man: Ombud: Jur.kand. Finn Kronporre Aitanjuriterna

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning ProcIT-P-002 Procebekrivning Kvalitettyrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 Procebekrivning Kvalitettyrning Procebekrivning ProcIT-P-002 2.0 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Kommunstyrelsen INNEHÅLL. 193 Budget år 2007 med flerårsplan samt tilläggsbudget år 2006

Kommunstyrelsen INNEHÅLL. 193 Budget år 2007 med flerårsplan samt tilläggsbudget år 2006 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kountyrelen 2006-10-26 INNEHÅLL 193 Budget år 2007 ed flerårplan 2008-2009 at tilläggbudget år 2006 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kountyrelen 2006-10-26

Läs mer

Skogsfastighet i Glommersträsk

Skogsfastighet i Glommersträsk Skogfatighet i Glommerträk Obebyggd kogfatighet med marken väl amlad och lätt åtkomlig från kogvägar. Fatigheten mark är belägen i byn Moräng trax norr om Glommerträk. Bra kogmarker med många fina äldre

Läs mer

Upphandling -Ombyggnad av teatersalong, byggnadsåtgärder "- inredning. Rapport om tillgänglighet, Fredrik Nestor. Redovisning av säkerhetsarbete

Upphandling -Ombyggnad av teatersalong, byggnadsåtgärder - inredning. Rapport om tillgänglighet, Fredrik Nestor. Redovisning av säkerhetsarbete HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2011-05-05 Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättarna för kännedom Tid : 2011-05-09, KI 09 00 Mellan kl 08 00-09 00 Gruppledarträff Plats: Förvaltningshuset,

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2011-12-09XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Skuldrådgivning för hemlösa med ordnat boende

Skuldrådgivning för hemlösa med ordnat boende SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KUNDORIENTERADE VERKSAMHETER Handläggare: Gunhild Watorp Villarreal Telefon: 08-508 25 452 SID 1 (12) 2008-04-09 RAPPORT angående Skuldrådgivning för hemlöa med ordnat boende

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

Utbildning som frigör och utmanar

Utbildning som frigör och utmanar Verkamhetplan och budget - Intitutionen ytemteknik Verkamhetuppdrag och handlingplaner Utbildning om frigör och utmanar Strategikt mål: S1 Ökad examination av eftertraktade tudenter/doktorander beredda

Läs mer

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg Mål nr 7038-13 Sida 1 (6) KLAGANDE Socialnämnden i Halmtad kommun Box 230 301 06 }Ialmtad MOTPART Ombud: Emilia Liedbeck Nordtröm aitan

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE procent S NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING NORRMALMS DNR 499-383/27 LÄNSSTYRELSEN DNR 74-6-15916 SID 1 (35) 27-11- SLUTRAPPORT 26/27 ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE Andelen ungdomar om får alkohol från

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

Nummer Id Rubrik Sambesvarad

Nummer Id Rubrik Sambesvarad Nummer Id Rubrik Sambevarad 1 Boende Den om fyllt 80 år kall ha rätten att få en egen 1 505 plat i ett äldreboende inom 3 månader 2 526 Dubbelhyra vid flytt till ärkilt boende 3 532 Upplåteleformer för

Läs mer

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4 Hyrebotäder lynade verkligen på mina önkemål SID 3 Alla röter hör på Öppna Kanalen SID 4 Nu har utbytetudenten Anke hittat hem SID 6 Bo Bra En tidning från Hyrebotäder i Växjö AB Våren 2010 HYRESBOSTÄDER

Läs mer

. ",i>.^!x..9..\ Kirsi Heino

. ,i>.^!x..9..\ Kirsi Heino SAMIVIAtJTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-09-24 1 Plats-och tid Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2012-09-24 Beslutande Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendah!(S) Anders Rönnqvist (M)

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bränninge inom stadsdelen Tensta. Remissvar.

Detaljplan för del av kv Bränninge inom stadsdelen Tensta. Remissvar. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2003-04-01 Handläggare: Margareta Cataú Region Yttertad Markbyrån Tel: 508 26062 margareta.catau@gfk.tockholm.e Dnr: 03-512-595 2003-03-04 Till Gatu- och

Läs mer

VA I PLANPROCESEN- EXEMPEL FRÅN VAXHOLM STAD. Kristina Dunker-Vaxholms stad Maria von Scherling- Roslagsvatten

VA I PLANPROCESEN- EXEMPEL FRÅN VAXHOLM STAD. Kristina Dunker-Vaxholms stad Maria von Scherling- Roslagsvatten VA I PLANPROCEEN- EXEMPEL FRÅN VAXHOLM TAD Kristina Dunker-Vaxholms stad Maria von cherling- Roslagsvatten ROLAGVATTEN KOMMUNER DITRIBUERAR DRICKVATTEN OCH AVLEDER OCH RENAR AVLOPPVATTEN FÖR 80 000 PERONER

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Föräljningunderlag Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Skogfatigheter om totalt 141 hektar i Norrbotten hetate område. Fantatik utikt från Degerberget mot Piteå Skärgård, grillplat amt ett utikttorn. Skogmark på

Läs mer

Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Anders Rönnqvist (M) ej 66 Perarne Kerttu (C)

Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Anders Rönnqvist (M) ej 66 Perarne Kerttu (C) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-05 1 Tid och plats Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2012-03-05 kl. 09 00-12 00 Beslutande Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Sytematikt kvalitetarbete i förkolan Varför - Mål Vad - Foku Hur - Metod Syfte: Att förenkla det ytematika kvalitetarbetet på Stenungund kommun förkolor. Sytematikt kvalitetarbete i förkolan, rev.110706

Läs mer

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27. Måndagen 2014-10-27 kl. 08.00 Byskär

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27. Måndagen 2014-10-27 kl. 08.00 Byskär Sida 1 Tid och plats Måndagen kl. 08.00 Byskär ande Gunnel Simu (S), Ordförande Kurt Rosendahl (S) Marlene Haara (S) ers för Bengt-Olov lnnala Perarne Kerttu (C) Anders Rönnkvist (M) Övriga närvarande

Läs mer

Patrik Oja, kommunchef Daniel Edström, säkerhetssamordnare 260 Robert Ekholm, HTFAB 263 Tore Svedlund, H_ TFAB 263 Lennart Wuopio, sekreterare

Patrik Oja, kommunchef Daniel Edström, säkerhetssamordnare 260 Robert Ekholm, HTFAB 263 Tore Svedlund, H_ TFAB 263 Lennart Wuopio, sekreterare Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-12-12 1 Tid och plats Beslutande Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2011-12-12 kl. 09 00-10 30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt

Läs mer

Gällivare Nattavaara 17:5

Gällivare Nattavaara 17:5 Föräljningunderlag Gällivare Nattavaara 17:5 Skogfatighet i Nattavaara by om totalt 261 hektar. Skogmarken är fördelat på två kiften med huvudakligen tallkog och ett totalt virkeförråd om ca 7 070 m³k

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1 Föräljningunderlag Piteå Rovik 40:1 Skogfatighet med två lättåtkomliga kiften, trand mot havfjärd. Bra jakt i Rovik VVO om 5 450 hektar väl arronderad jaktmark. 1 200 m³k, god tillgång på björkved. Sita

Läs mer

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner Foku: Län: Örebro län Kommungruppering: Ko i tätbefolkad region Nyckeltal för jämtälld verkamhet i ko Det är en del av kona uppdrag att ge likvärdig ervice till kvinnor och män, flickor och pojkar. Syftet

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning Miljö- och hälokyddnämnden handling 4/2012 Intern årredovining Miljö- och hälokyddnämnden - 2011 1 Förvaltning Peronalomättningen på förvaltningen har under året varit fortatt hög. Rekryteringar under

Läs mer

Nationellt sektorsråd för skogliga frågor

Nationellt sektorsråd för skogliga frågor MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum 2010-03-01 Diarienr 2011/896 Nationellt ektorråd för kogliga frågor Tid: 2011-02-18 Plat: Deltagare: Antecknat av: Ärende Finlandhuet, Snickarbacken 4, Stockholm Monika Stridman

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Attityder till arbete

Attityder till arbete C/D-UPPSATS 2005:11 Attityder till arbete En tudie om tudenter attityder till arbete och Luleå kommun om arbetgivare LEA ADERSSO JOAKIM ILSSO SOCIOLOGI C/D Luleå teknika univeritet Intitutionen för Arbetvetenkap

Läs mer

Vi ger våra barn trygghet och är observanta på barnens lek som är en viktig del i det livslånga lärandet.

Vi ger våra barn trygghet och är observanta på barnens lek som är en viktig del i det livslånga lärandet. SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) DNR 400-444/07 GILTIG FR.O.M. 2007-09-20 GILTIG T.O.M. 2008-09-19 KVALITETSGARANTI Förkolan Harpåret Vi ger våra barn trygghet och är obervanta på barnen lek

Läs mer

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca 3 500 m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: 1 100

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

Boden Vibbyn 2:13 mfl

Boden Vibbyn 2:13 mfl Föräljningunderlag Boden Vibbyn 2:13 mfl Avd 25 S2 Smedträket Fyra lättillgängliga och produktiva fatigheter mellan Smedbyn och Vibbyn om totalt 130 hektar. Virkeförråd om ca 16 500 m³k varav 12 000 m³k

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Vetlanda, Hultaby kl. 13.15 16.00 ande Börje Wilsborn (C) Håkan Johansson (M) Marie Johansson (KD) Lennart Lööw (S) Nils-Erik Johansson (S) Ersättare Nils-Erik Olofsson

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

Stor skogsfastighet i Stora Lappträsk

Stor skogsfastighet i Stora Lappträsk Stor kogfatighet i Stora Lappträk Stor och virkerik kogfatighet med en vackert belägen gård på en udde i jön Stora Lappträket. Fatigheten älj genom anbud. Anbud kan lämna på fatigheten i in helhet eller

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

K A L L E L S E. Information och diskussion om organisationsförändringar Peter Bring, kommunchef

K A L L E L S E. Information och diskussion om organisationsförändringar Peter Bring, kommunchef K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 8 augusti 2011 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg OBS! LOKAL Ledamot som är förhindrad

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL Använd checklitan å här Bevara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kry i högra kolumnen, fortätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingplan

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Anders Rönnqvist (M) justerande Per-Arne Kerttu (C) Komr^, unledningskontoret

Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Anders Rönnqvist (M) justerande Per-Arne Kerttu (C) Komr^, unledningskontoret HAPARA(VDA STAD SAIVIIIAANTR^4DESPROi'OKOLL Datum 1 Plats och tid Förvaltningshuset ihaparanda Måndag Beslutande Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Anders Rönnqvist (M)

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

KUNGÖRELSE. Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Furulundsskolans aula, Sölvesborg, tisdagen 4 juli 2006 kl.18.30

KUNGÖRELSE. Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Furulundsskolans aula, Sölvesborg, tisdagen 4 juli 2006 kl.18.30 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Sölveborg ammanträder i Furulundkolan aula, Sölveborg, tidagen 4 juli 2006 kl.18.30 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Sammanträdet öppnande 2. Medgivande av aktieförvärv

Läs mer

Att leva med. Spasticitet

Att leva med. Spasticitet Att leva med Spaticitet Fakta Vad är paticitet? Förmågan till förflyttning, händerna finmotorik och kommunikation med mimik och geter, är grundläggande funktioner i våra vardagliv. Störningar i röreleförmåga

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Skogsfastighet i Vitån

Skogsfastighet i Vitån Skogfatighet i Vitån Skogfatigheten Vitån 14:3 belägen trax norr om Vitån utbjud till föräljning genom anbud. Skogmarken betår a ett kifte amt ingår ett kifte med åkermark i byn Vitån. Areal och koguppgifter

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Lars-Olov Johansson samhällsplanerare, 242 Gundel Boholm informatör, 242 Runar Molinder fjärrvärmeingenjör, 243

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Lars-Olov Johansson samhällsplanerare, 242 Gundel Boholm informatör, 242 Runar Molinder fjärrvärmeingenjör, 243 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.30 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sida 1 (18) kl Heléne Björklund och Jeppe Johnsson. Monica Edebrand Ordförande. Stig Jönsson Justerare ANSLAG/BEVIS

Sida 1 (18) kl Heléne Björklund och Jeppe Johnsson. Monica Edebrand Ordförande. Stig Jönsson Justerare ANSLAG/BEVIS 2008-04-28 Sida 1 (18) Plat och tid Furulundkolan, Sölveborg, måndagen den 28 april 2008 kl. 18.30-19.05 Belutande Se id 2-3 Övriga närvarande Se id 3 Juterare Heléne Björklund och Jeppe Johnon Juteringen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklingslinjer

Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklingslinjer Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklinglinjer Nationell förarutbildningkonferen i Trondheim, 19-20 november 2015 Han Ma'on +46 70 877 81 19 han.ma0on@vannet.e Exempel ur det venk körkorthitoria

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.00 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Mats Rydby,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.30 Beslutande Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Övriga deltagande Laszlo Palfi, HR-chef

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (15) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-12.00. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Datum Yttrande: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

Datum Yttrande: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Kritinehamn Kommunledningförvaltningen YTTRANDE Datum 2016-09-15 1(2) Finandepartementet Fi2016/02568/K Yttrande: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Kritinehamn ko1ll1llun är poitiv till torregioner

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 2014-03-04 Meddelad i Stockholm Mål nr 400-13 KLAGANDE. Ombud: Advokat Sofia Tedjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Vård- och omorgnämnden i Botkyrka

Läs mer

NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2015-04-10. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2015-04-10. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se Nämnden för Laholmbukten VA handlingar 0 april 05 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 05-0-0 Sida Box 6 0 06 Halmtad Tfn: 05 77 5 E-pot: laholmbukten.va.namnd@halmtad.e Plat: Svanen,

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14:00-18:30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14:00-18:30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14:00-18:30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Åsa Ahlström (M) ledamot Bengt

Läs mer

Ledamöter John Olsen ordföralde. Suppleant. Ordinarie Suppleant. Ånsnppovrswrrc. 7696t4-74L7. Brf Vega Helsingborg. Räkenskapsåret 20r301()1-2()131231

Ledamöter John Olsen ordföralde. Suppleant. Ordinarie Suppleant. Ånsnppovrswrrc. 7696t4-74L7. Brf Vega Helsingborg. Räkenskapsåret 20r301()1-2()131231 Brf Vega Helingborg 7696t4-74L7 Ånnppovrwrrc Räkenkapåret 2r31()1-2()131231 Styrelen för Botadrättföreningen Vega i Helingborg får härmed avge årredovining för räkenkapåret 1 januari - 31 december 213.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

HÖSTPROGRAM 2015. Foto: Alvreten. - En ideell idrottsförening där alla vinner.

HÖSTPROGRAM 2015. Foto: Alvreten. - En ideell idrottsförening där alla vinner. HÖSTPROGRAM 2015 Foto: Alvreten - En ideell idrottförening där alla vinner. Tillamman med förälder Nu öppnar vi upp för barn mellan 10-12 år att träna tillamman med förälder på Jympa, Core, Dan och Spinning.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio tiftelen för miljötrategik forkning Gamla Brogratan 36 38 111 20 Stockholm Telefon 08-791 10 20 Fax 08-791 10 29 nyhetbrev@mitra.org www.mitra.org NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010 men hallå...

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen kl. 09.00-09.30, 09.40-10.15 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer