Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processbeskrivning - Ekonomistyrning"

Transkript

1 ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon

2 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P Innehållförteckning 1 Inledning Symboler i procebekrivningarna 4 2 Ekonomityrningproceen Budget delproce Utvärdera föregående år verkamhet Utforma förlag till budget Aktiviteter i Utforma förlag till budget Anvarfördelning och tidplan i Utforma förlag till budget Genomföra budgetdialog Aktiviteter i Genomföra budgetdialog Godkänna budget Aktiviteter i Godkänna budget Informera om budgeten i verkamheten Hantera intäkter och kotnader delproce Upprätta faktureringplan Aktiviteter i Upprätta faktureringplan Fakturera Tilldelning Debitering Internfakturering Externfakturering Uppföljning av fakturering Följa upp faktureringplan Aktiviteter i Följa upp faktureringplan Fakturahantera Aktiviteter i Fakturahantera Redovining - delproce Aktiviteter i Redovining Uppföljning och progno delproce Utforma rapportunderlag för uppföljning och progno Aktiviteter till Utforma rapportunderlag för uppföljning och progno Analyera utfall och göra progno per projekt Aktiviteter Analyera utfall och göra progno per projekt 31 Ekonomityrningproceen[3.2].doc 2(44)

3 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P Sammantälla totalt utfall och progno Aktiviteter i Sammantälla totalt utfall och progno Beluta om åtgärder Aktiviteter i Beluta om åtgärder Boklut - delproce Aktiviteter i Boklut 38 3 Intreenter 40 4 Roller 41 5 Mallar/checklitor/verktyg 41 6 Ordlitor och definitioner Ordlita för procebegrepp Ordlita för ekonomityrningproceen 43 7 Förvaltning av proceen 44 8 Referener 44 Ekonomityrningproceen[3.2].doc 3(44)

4 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P Inledning Detta dokument bekriver ekonomityrningproceen och hur ka bedriva itt ekonomityrningarbete. För ordlitor och definitioner, e avnitt 6. Syfte med procedokumentet Dokumentet yfte är att bekriva ekonomityrningproceen. Målgrupper för procedokumentet Dokumentet målgrupp är alla om arbetar med ekonomityrning. Omfattning för procedokumentet Dokumentet gäller för. 1.1 Symboler i procebekrivningarna Nedantående ymboler använd i procebekrivningarna. Start Slut Markerar tart rep lut i flöde delproce Logikt avgränad del av proceen, omfattar en eller flera aktiviteter inflöde/ utflöde Inflöde, information, dokument, material om tartar eller använd i aktivitet/proce Utflöde, dv reultatet av aktivitet/proce Aktivitet Bekriver vad om utför Parallella vägar i flöde Vägval Här tar flödet olika väg beroende på ituationen Funktion/roll Ekonomityrningproceen[3.2].doc 4(44)

5 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P Ekonomityrningproceen Ekonomityrningproceen och de innehåll är ett komplement till ekonomihandboken om gäller för hela Uppala univeritet. Proceen ger vägledning för hur ka arbeta med ekonomityrning och vilken anvarfördelning om gäller inom denna proce. Syfte Proceen yfte är att äkertälla den finaniella tyrningen och reultattyrningen i avikt att nå upptällda ekonomika mål. Mål Proceen mål är att planera, tyra, redovia, följa upp och utvärdera hela verkamheten i ekonomika termer. Omfattning Proceen omfattar alla ekonomika tranaktioner för. Starthändeler De tarthändeler om ätter igång proceen är att får ett uppdrag eller luter ett avtal om att tillhandahålla tjänter. Reultat Proceen reulterar i ett boklut och en verkamhetberättele för varje räkenkapår. Uppdrag Avtal Ekonomityrningproceen delproce Verkamhetberättele Boklutrapport Delproceer till Ekonomityrningproceen Ekonomityrningproceen betår av följande delproceer: delproce Budget Hantera delproce intäkter & kotnader Redovining delproce Uppföljning delproce och progno delproce Boklut I de följande avnitten kommer varje delproce bekriva mer i detalj. Ekonomityrningproceen[3.2].doc 5(44)

6 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P Budget delproce Varje år gör en planläggning av arbetet i ekonomika termer. Då budgetanviningar erhåll från förvaltningen eller tartdatum infaller å tartar arbetet och reulterar i en fattälld budget om kommunicera till alla medarbetare på. Budgetproceen är tidtyrd och ka därför ätta igång vid en överenkommen tidpunkt även om budgetförutättningarna inte är klara Införandet av förvaltningplaner i enlighet med pm 3 (e 6.2 Symboler i procebekrivningarna) kommer att påverka budgetproceen. Syfte Delproceen yfte är att planlägga arbetet i ekonomika termer amt kapa ett underlag för verkamhetplanen och den ekonomika uppföljningen. Mål Delproceen mål är att äkertälla att det finn en väl underbygd ekonomik planering för det kommande året. Datum för utformning av budget Budgetförutättningar delproce Budget Godkänd budget Delproceer i budgetproceen Budgetproceen betår av följande delproceer: Utvärdera föregående år verkamhet delproce delproce till budget Utforma förlag Genomföra delproce budgetdialog Godkänna delproce budget Informera om budgeten delproce i verkamheten I de följande avnitten kommer varje delproce att bekriva mer i detalj. Ekonomityrningproceen[3.2].doc 6(44)

7 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P Utvärdera föregående år verkamhet Delproceen inflöde är de erfarenheter om gjort under året. En utvärdering gör med berörda intreenter och reulterar i verkamhetinformation om utgör grund för året budgetarbete. Denna delproce är tidtyrd och ätter igång även om det kommande året budgetförutättningar inte inkommit. Syfte Delproceen yfte är att äkertälla information om vilka förändringar om behöver vidta p.g.a. föregående år utfall och förändrad verkamhet. Erfarenheter från föregående år Utvärdera föregående år delproce verkamhet Verkamhetinformation Tid: Medverkan: Mar Verkamhetanvarig, reurägare, uppdragledare/projektledare Utforma förlag till budget Delproceen inflöde är de generella budgetanviningarna för hela Uppala univeritet och de pecifika budgetanviningarna för univeritetförvaltningen. Med dea om grund utforma ett förlag till budget. I de fall budgetdialogen reulterar i att budgeten måte revidera måte denna delproce till via delar gå igenom igen. Vid en eventuell revidering av budgeten ka konekvenbekrivningar ta fram. Syfte Delproceen yfte är att äkertälla framtagandet av ett väl förankrat förlag till plan för det kommande året i ekonomika termer. Budgetförlag Univeritetförvaltningen anviningar delproce budget Utforma förlag till Generella budgetanviningar Tid: Medverkan: Delproceen tartar när budgetanviningarna inkommit, verkamhetanvarig, reurägare, uppdragledare/projektledare Berörda medarbetare Ekonomityrningproceen[3.2].doc 7(44)

8 Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P Aktiviteter i Utforma förlag till budget Utforma förlag till budget betår av följande aktiviteter: Generella budgetanviningar Univeritetförvaltningen anviningar Avtämning om det finn nya förutättningar Avtämning måldokument IT Tar fram underlag Tar fram adminitrativa & organiatorika underlag Förlag till ny taxa Beräkninggrunder för intern & extern taxa Nej Projektbudgeterar Betällardialog Budgetanvarigmöte Budgetförlag projektnivå Överen? Ja Sammantäller budgetförlag Budgetförlag Nya idéer Tidbudgeterar Proaktiva åtgärder Ekonomityrningproceen[3.2].doc 8(44)

9 Förtydligande av aktiviteter i Utforma förlag till budget Budgetanviningar innehåller intruktioner och förutättningar för utformningen av budget, t ex beparingkrav och löneökningar. Budgetanvarigmöte Upptartmöte för den årliga budgetproceen genomför å fort om budgetanviningarna inkommit. är ammankallande. Syftet med mötet är att vara överen om tidplanen för budgetarbetet, få klarhet i nyheterna för året och vilka effekter dea får på budgetarbetet. Avtämning om det finn nya förutättningar Nya idéer och proaktiva åtgärder täm av å att de ligger i linje med måldokument för IT vid Uppala univeritet. Medverkande: Reurägare, uppdragledare/projektledare Tar fram underlag För att kunna budgetera hur mycket arbettid om kall lägga på varje projekt måte underlag ta fram om viar hur många antällda man budgeterar för, vilken enhet den peronalen kall tillhöra och vilken tjäntgöringgrad de kommer att ha för budgetåret. Tidbudgeteringen gör i tidbudgeteringrutinen, Tibur. Anvarfördelningen för tidbudgeteringen är följande: Projektledaren begär timmar Reurägaren lägger ut vilka peroner om gör jobbet Projektledaren godkänner tilldelad kompeten Reurägaren lägger in timmar i tidbudgeteringrutinen Förlag till ny taxa För att planera verkamheten i ekonomika termer måte en priättning av arbettiden göra. Fört betäm ett internpri för arbettiden. Ett och amma internpri tillämpa för alla arbettimmar. Därefter ta ett förlag till prilita fram. Denna betår av del en intern taxa och del en extern taxa. Den interna taxan använd bara inom Uppala univeritet. Den externa taxan använd för alla övriga motparter t ex. högkolor, univeritet och myndigheter. För att uppnå full kotnadtäckning inkludera i den externa taxan två typer av kotnader om inte ingår i den interna taxan. Dea kotnader är infratrukturoverhead och lokalkotnadchablon. Verkamhetanvarig Projektbudgeterar När repektive reurägare och uppdragledare/projektledare är klar med in tidbudget, gör en export från tidbudgeteringrutinen till projektbudgeteringrutinen. Tidbudgeten kan arbeta fram ucceivt och innebär att nya verioner av repektive enhet budget ta fram. Ekonomityrningproceen[3.2].doc 9(44)

10 Betällardialogen med ytemägarna aver de uppdrag där inte alla villkor är fatlagda. Här finn möjlighet för betällaren att budgetera för de behov av förbättringar om framkommit under proceen. Betällardialogen med ytemägarna kan innebära att via juteringar måte göra i den förelagna budgeten. Reurägare, uppdragledare/projektledare Sammantäller budgetförlag Alla projektbudgetar ummera till en ammantälld avdelningbudget om komplettera med en kriftlig verkamhetplan. Denna verkamhetplan ka innehålla en kort text för varje uppdrag med en bekrivning av uppdraget och eventuella förändringar av uppdraget. Målgrupp för innehållet i verkamhetplanen är bl.a. prefekter och motvarande Anvarfördelning och tidplan i Utforma förlag till budget Aktivitet Anvarig Deadline Budget inlämna Verkamhetanvarig Vecka för inlämning Sammantälla det totala budgetförlaget Verkamhetanvarig -1 vecka Sammantälla projektbudgeten Reurägare och uppdragledare/projektledare -2 veckor Betällardialog med ytemägarna Reurägare och uppdragledare/projektledare -13 veckor till -4 veckor Text till verkamhetplanen Reurägare och uppdragledare/projektledare -2 veckor Projektbudgetera Reurägare och uppdragledare/projektledare -2 veckor Input till Budrik (av ovantående punkter) -10 veckor Overhead Verkamhetanvarig -10 veckor Avkrivningar -10 veckor Lönekotnader -10 veckor Allmänna datorreurer Reurägare för Nät- och erverdrift -10 veckor Tidbudgetera Reurägare och uppdragledare/projektledare -4 veckor Intern och extern taxa och verkamhetanvarig -14 veckor Organiatorik indelning Verkamhetanvarig och reurägare -14 veckor Genomgång av projektnummer Reurägare och uppdragledare/projektledare -14 veckor Ta fram adminitrativa & organiatorika underlag Budgetanvarigmöte Verkamhetanvarig, reurägare och uppdragledare/projektledare -14 veckor -16 veckor Ekonomityrningproceen[3.2].doc 10(44)

11 2.1.3 Genomföra budgetdialog Inflöde till budgetdialogen är budgetförlag om reulterar i ett beked om budgetram om baera på konitoriet belut. Syfte Delproceen yfte är att äkertälla att alla verkamheter budgetar amordna. Genomföra delproce budgetdialog Budgetförlag Konitoriebelut Beked om budgetramen Aktiviteter i Genomföra budgetdialog Genomföra budgetdialog betår av följande aktiviteter: Budget förlag Preenterar förlaget OK? Ja Sammantäller förvaltningen amlade förlag Förvaltningen budget granka Beluta om univeritetet amlade budget OK? Ja Slutligt godkännande av budgetramen Konitorie belut Utforma förlag till delproce budget Nej Nej Beked om budgetramen Ekonomityrningproceen[3.2].doc 11(44)

12 Genomföra budgetdialog Tid: Medverkan: Oktober Univeritetdirektören Verkamhetanvarig, planeringavdelningen, ekonomiavdelningen Det lutliga belutet om budgetramen fatta i november av Konitoriet. Budgetdialogen kan innebära att den förelagna budgeten inte blir godkänd och måte revidera. Om revidering kräv, får man arbeta om berörda aktiviteter i delproceen Utforma förlag till budget. Revideringen av budget Tid: Oktober - november Medverkan: Repektive berörd uppdragledare/projektledare, reurägare Förtydligande av aktiviteter i Genomföra budgetdialog Preenterar förlaget budgetförlag preentera vid en verkamhetdialog med univeritetdirektören och medarbetare från planeringavdelningen. Verkamhetanvarig och controller Sammantäller förvaltningen amlade förlag När amtliga avdelningar på förvaltningen genomfört ina verkamhetdialoger vidtar arbetet med att ammantälla förvaltningen amlade förlag till budget. Förvaltningen budget granka Förlaget genomgår nödvändig förhandling och grankning. Beluta om univeritetet amlade budget Förlaget bered inför konitorieammanträdet. Slutligt godkännande av budgetramen Om förlaget godta av konitoriet är budgetramen för förvaltningen fattälld. Ekonomityrningproceen[3.2].doc 12(44)

13 2.1.4 Godkänna budget Inflöde till delproceen Godkänna budget är förvaltningen fattällda budgetram. Delproceen reulterar i en belutad budget för det kommande året. Syfte Delproceen yfte är att äkertälla att det finn en grund för avdelningen månatliga uppföljning av verkamheten och den UU-gemenamma uppföljningen. Fattälld budgetram delproce Godkänna budget Belutad budget Aktiviteter i Godkänna budget Godkänna budget betår av följande aktiviteter: Fattälld budgetram Uppdaterar budgeten Uppdaterad budget Matar in uppgifter i UUplu Kvalitetkontroll av budgeten Fattäller budgeten Belutad budget Förtydligande av aktiviteter i Godkänna budget Uppdaterar budgeten En avtämning gör av äkade UU gemenamma medel mot beviljade medel. Kontroll gör att den förelagna prilitan godkänt för budgetåret. Eventuella korrigeringar av budget gör i Budrik. Matar in uppgifter i UUplu Ekonomiavdelningen utfärdar anviningar för hur budgeteringen ka göra i budgetverktyget UUplu. Budgetering i UUplu utför enligt anviningar. Tid: Enligt centrala budgetanviningar, ekonomiadminitratör Kvalitetkontroll av budgeten Kontrollerar att budgeten i UUplu överentämmer med budgeten i Budrik. Tid: Medverkan: November Verkamhetanvarig Ekonomityrningproceen[3.2].doc 13(44)

14 Fattäller budgeten Efter att kvalitetkontroll utfört å låe det aktuella budgetåret i Budrik. Tid: Medverkan: December Verkamhetanvarig Informera om budgeten i verkamheten Delproceen inflöde är den belutade budgeten. När budgeten är belutad ka information lämna på avdelning-, enhet- och projektnivå. Att informera medarbetarna om budgeten reulterar i förtåele för de ekonomika ramarna. Denna delproce omfattar ockå en kontinuerlig budgetdialog med medarbetarna. Reultatet från budgetdialogen utgör ett viktigt inflöde till delproceen Uppföljning och progno. Syfte Delproceen yfte är att äkertälla att medarbetarna har information om och känner delaktighet i målen och de ekonomika ramarna för verkamheten. Belutad budget Informera om delproce budgeten i verkamheten Kunkap om budgeten i verkamheten Tid: Medverkan: December Verkamhetanvarig Reurägare, uppdragledare/projektledare Ekonomityrningproceen[3.2].doc 14(44)

15 2.2 Hantera intäkter och kotnader delproce Inflöde till delproceen är faktureringunderlag och leverantörfakturor. Proceen reulterar i rätt betalning, dv. verkamheten erhåller rätt belopp från kunderna för ina varor och tjänter och betalar rätt belopp till leverantörerna för köpta varor och tjänter. En viktig del i hantering av kotnader är fakturahantering. Fakturahantering, dv. hur leverantörfakturor ka hantera finn med i detta dokument men den delproceen tillhör inköpproceen. Syfte Delproceen yfte är att äkertälla en effektiv kontroll av verkamheten intäkter och kotnader. Mål Delproceen mål är att intäkter och kotnader erhåll och betala i rätt tid och till rätt belopp. Faktureringunderlag Leverantörfakturor Hantera intäkter och delproce kotnader Rätt betalning Delproceer till Hantera intäkter och kotnader Hantera intäkter och kotnader betår av följande delproceer: delproce Upprätta faktureringplan delproce Fakturera delproce Följa upp faktureringplan Fakturahantera delproce I de följande avnitten kommer varje delproce att bekriva mer i detalj. Ekonomityrningproceen[3.2].doc 15(44)

16 2.2.1 Upprätta faktureringplan Delproceen inflöde är olika former av överenkommeler/avtal om utgör grunden för faktureringplanen. En form av överenkommele/avtal är tilldelning av ekonomika medel. Tilldelning av dea medel från univeritetförvaltningen aver batöd om ka täcka avdelninggemenamma kotnader för adminitration och tab, medel för uppdraget Förvaltningen datortöd amt medel för uppdraget Upphandling. Delproceen reulterar i en faktureringplan för året. Syfte Delproceen yfte är att äkertälla en fulltändig kontroll av att amtliga intäkter hantera för verkamheten. delproce plan Överenkommele/ Avtal Tilldelade medel enligt budget Upprätta fakturering- Faktureringplan Aktiviteter i Upprätta faktureringplan Upprätta faktureringplan betår av följande aktiviteter: Överenkommele/ Avtal Tilldelade medel enligt budget Tar fram underlag för faktureringplan Strukturerar Innehållet täm av Upprättar faktureringplanen Belutar Faktureringplan Förtydligande av aktiviteter i Upprätta faktureringplan Tar fram underlag för faktureringplan Säkertälla att faktureringplanen är komplett genom att göra kontroll av projekt redoviade i ekonomiytemet. Strukturerar Strukturera intäkterna efter den överenkomna faktureringformen och faktureringfrekvenen. Klargör vilken roll om är anvarig och vilka peroner om innehar rollen. Ekonomityrningproceen[3.2].doc 16(44)

17 Innehållet täm av En avtämning gör med de anvariga att innehållet i underlaget är rätt. Upprättar faktureringplanen Den överenkomna faktureringplanen upprätta. Belutar Ledninggruppen belutar att planen ka gälla. För att planen ka vara aktuell och ge en fulltändig bild av intäkttrömmarna, kommer den att ta upp på ledninggruppen ekonomimöte varje månad och uppdatera vid behov Fakturera Delproceen inflöde är faktureringplanen och faktureringunderlag. Det finn fyra olika former av fakturering beroende på kund och gällande överenkommeler. Dea fyra former är: Tilldelning Debitering Internfakturering Externfakturering Delproceen reulterar i en inkommen betalning. Syfte Delproceen yfte är att äkertälla att faktureringen gör korrekt och att överenkommen betalning inkommer. Faktureringplan Faktureringunderlag delproce Fakturera Inkommen betalning I de följande avnitten kommer de fyra formerna att bekriva mer i detalj. Ekonomityrningproceen[3.2].doc 17(44)

18 Tilldelning Tilldelningen beluta av konitoriet och univeritetledningen. Tilldelning kiljer ig från de övriga formerna för fakturering men ta upp i detta ammanhang för att äkertälla att alla intäkttrömmar hantera. Det är i uppföljning och prognoproceen om kontroll gör att intäkterna inkommit. Godkänd verkamhetplan Anger belopp och projektnummer om tilldelningen aver Uppföljning och progno delproce Förtydligande av aktivitet i Tilldelning Anger belopp och projektnummer om tilldelningen aver För att bokföringen kall ke med rätt belopp och till rätt projekt ange önkad kontering för tilldelning vid budgeteringen i UUplu Debitering Debitering är en helt intern proce inom UU. Vid debiteringförfarandet bokför kotnader för köpta varor och tjänter på kunden organiationenhet utan att papperfaktura kapa. Skickar fil till ekonomi avdelningen Överför uppgifterna i ekonomiytemet Gör avvikelekontroll av innehållet Debitering kund Avtal/ överenkommele Tar fram debiteringunderlag Tar fram pecifikation Manuell/elektronik överföring till anvarig Debiteringpecifikation kund Atteterar Debitering underlaget Debiteringunderlaget kicka till ek.avd för arkivering Atteterat debiteringunderlag Förtydligande av aktiviteter i Debitera Tar fram debiteringunderlag Alla nödvändig information amla för att ta fram underlag till debitering. Reurägare, uppdragledare/projektledare Skickar fil till ekonomiavdelningen Excelfil för import, om uppfyller formatkraven enligt EAboken, kicka via mejl till ekonomiavdelningen. Ekonomiadminitratör Ekonomityrningproceen[3.2].doc 18(44)

19 Överför uppgifterna i ekonomiytemet Excelfilen importera/läe in i ekonomiytemet huvudbok. Gör avvikelekontroll av innehållet Ekonomiavdelningen gör rimlighetkontroll av innehållet i importfilen. Tar fram pecifikation I pecifikationen pecificera vad debiteringen aver. Reurägare, uppdragledare/projektledare Manuell/elektronik överföring till anvarig Informationen om vad om debiterat kund kan antingen kicka till kund eller tillgängliggöra elektronikt via ledningytemet (GLIS). Atteterar debiteringunderlaget Verkamhetanvarig inom atteterar debiteringunderlaget, en utkrift av importfilen. Verkamhetanvarig Debiteringunderlaget kicka till ekonomiavdelningen för arkivering Det atteterade debiteringunderlaget arkivera om bokföringmaterial. Ekonomiadminitratör Internfakturering Vid internfakturering erhåller kunden faktura och ev. bilagor på elektronik väg. Mall fakturaunderlag Avtal/ överenkommele Framtäller fakturering underlag Inrapporterar i ekonomiytemet Skannar in ev. bilagor Arkiverar fakturaunderlag lokalt Faktura till intern kund Förtydligande av aktiviteter i Internfakturering Framtäller faktureringunderlag När faktureringunderlaget framtäll använd gällande mall för fakturaunderlag. Repektive berörd uppdragledare/projektledare, reurägare Ekonomityrningproceen[3.2].doc 19(44)

20 Inrapporterar i ekonomiytemet Internfaktura kapa och kontera i Raindanceportalen. Ekonomiadminitratör Skannar in ev. bilagor Om dokument finn om innehåller information om rör internfakturan kan dea bifoga genom att kanna in om bilagor. Ekonomiadminitratör Arkiverar fakturaunderlag lokalt För att uppfylla formella krav för bokföringmaterial å para och arkivera alla fakturaunderlag ho ekonomiadminitratören på. Ekonomiadminitratör Externfakturering Den externa faktureringen aver både de kunder om kan ta emot en e-faktura och de om får fakturan på papper. Mall fakturaunderlag Framtäller Faktura Inrapporterar i Skickar E- fakturering- på Nej ekonomiytemet faktura underlag papper? Avtal/ överenkommele Ja Tar fram papperfaktura och pecifikation Skickar pecifikationer, bilagor via mail eller pot Skickar via pot E-faktura extern kund Faktura extern kund Förtydligande av aktiviteter i Externfakturering Framtäller faktureringunderlag När faktureringunderlaget framtäll använd gällande mall för fakturaunderlag. Repektive berörd uppdragledare/projektledare, reurägare Inrapporterar i ekonomiytemet Kundfaktura regitrera och kontera i Raindance kundrekontra. Ekonomiadminitratör Skickar E-faktura Om kunden kan ta emot e-fakturor(svefaktura) änd fakturan iväg till kunden i elektronik form. Ekonomiadminitratör Skickar pecifikationer, bilagor via mail eller pot Bilagor kan i dagläget inte bifoga en elektronik faktura. Bilagorna får ända med mail med bilagan i pdf-format eller kriva ut på papper och kicka med pot. Ekonomiadminitratör Ekonomityrningproceen[3.2].doc 20(44)

21 Tar fram papperfaktura och pecifikation Om kunden inte kan ta emot e-fakturor kriv fakturan ut på papper. Ekonomiadminitratör Skickar via pot Papperfakturan och pecifikation kicka till kund med pot. Ekonomiadminitratör Uppföljning av fakturering Uppföljning av att betalning inkommit köt av den centrala ekonomifunktionen inom UU. I detta ingår att hantera eventuella påminneler och räntefakturor vid britande betalning Följa upp faktureringplan Delproceen inflöde är den gällande faktureringplanen och reulterar i en uppdaterad faktureringplan. Syfte Delproceen yfte är att identifiera avvikeler från faktureringplanen av utförda faktureringar under perioden. Faktureringplan delproce Följa upp faktureringplan Uppdaterad faktureringplan/mån Aktiviteter i Följa upp faktureringplan Följa upp faktureringplan betår av följande aktiviteter: Faktureringplan Markerar att fakturering kett aktuell månad Tar ut avvikelerapport Uppföljning av fakturering Uppdaterar faktureringplanen Uppdaterad faktureringplan/mån Förtydligande av aktiviteter i Följa upp faktureringplan Markerar att fakturering kett aktuell månad En kontroll och markering gör att fakturering är lutförd för en given period. Repektive berörd uppdragledare/projektledare, reurägare Ekonomityrningproceen[3.2].doc 21(44)

22 Tar ut avvikelerapport En avtämning gör av att den faktika faktureringen överentämmer med den planerade faktureringen. Uppföljning av fakturering Vid ledninggruppen månatliga ekonomimöte gör en genomgång av ev. avvikeler av faktureringen mot plan. Tid: Medverkan: Tredje måndagen i månaden Verkamhetanvarig, repektive berörd uppdragledare/projektledare, reurägare, ekonomiadminitratör Uppdaterar faktureringplanen Utifrån att projekt tillkommer eller avluta eller andra förändringar inträffar om påverkar faktureringplanen innehåll, uppdatera faktureringplanen Fakturahantera Fakturahantera är en delproce i Inköpproceen. Delproceen inflöde är leverantörfakturor och den reulterar i en betald faktura. Syfte Delproceen yfte är att äkertälla att fakturahanteringen gör korrekt och att varor och tjänter betala i enlighet med gällande överenkommeler. delproce Fakturahantera Leverantörfaktura Betald faktura Ekonomityrningproceen[3.2].doc 22(44)

23 Aktiviteter i Fakturahantera Fakturahantera betår av följande aktiviteter: E-faktura Skannad faktura Leverantörfaktura Sorterar Analyerar och märker Skickar till kanning Kontrollerar vem om fakturan aver Cirkulerar faktura Grankar och konterar Atteterar och ignerar Betalar Betald faktura Ekonomityrningproceen[3.2].doc 23(44)

24 Förtydligande av aktiviteter i Fakturahantera Sorterar Inkomna fakturor ortera i två eparata högar. En hög för avdelningen alla leverantörfakturor och en hög för inköptjänten. Ekonomiadminitratör Analyerar och märker Fakturorna datumtämpla och fördela till handläggaren för avdelningen och till handläggaren för inköptjänten. Ekonomiadminitratör Skickar till kanning Kontrollera att avdelningen leverantörfakturor är korrekt fakturamärkta. De kicka edan med pot till kanningcentral. Ekonomiadminitratör Kontrollerar vem om fakturan aver När fakturan är inkannad i fakturaportalen å orterar amordnaren fakturorna till repektive grankare. Ekonomiadminitratör Cirkulerar fakturanfakturorna fördela ut till dem om ka granka och kontera fakturan. Ekonomiadminitratör Grankar och konterar Kontroll gör av att utgiften är motiverad och inom ramen för Uppala univeritet verkamhet. Kontroll gör av belopp, antal och pri och därefter ker kontering för bokföring. Verkamhetanvarig, repektive berörd uppdragledare/projektledare, reurägare, ekonomiadminitratör och controller Atteterar och ignerar Fakturan cirkulera vidare för lutattet och ignering. Den om atteterar och ignerar får aldrig vara amma peron om har grankat och konterat. Verkamhetanvarig, repektive berörd uppdragledare/projektledare, reurägare, ekonomiadminitratör och controller Betalar Ingår att kontrollera att fakturorna blir betalda å att verkamheten inte drabba av några dröjmålräntor. Ekonomiadminitratör Ekonomityrningproceen[3.2].doc 24(44)

25 2.3 Redovining - delproce I redoviningproceen ingår redoviningmodellen, redoviningplanen och ekonomiytemet. Redoviningmodellen innebär att verkamheten dela in i kärn- och tödverkamhet. Stödverkamheten kotnader dela upp på kärnverkamheten verkamhetgrenar vilka är utbildning och forkning. Samtliga intäkter och kotnaderna fördela på kotnadbärare vilket möjliggör uppföljning av full kotnadtäckning. Redoviningplanen är ett ytem för att före varje ekonomik händele med den information om de olika intreenterna (rikdag, regering, departement, andra myndigheter, konitoriet m fl.) behöver. Redoviningplanen baera på BAS-kontoplanen, i likhet med andra tatliga myndigheter och det privata näringlivet. Univeritetet har en decentralierad ekonomiadminitration. Varje intitution/enhet regitrerar ina kundfakturor, bidragrekviitioner, leverantörfakturor och internfakturor och på å ätt kapar de in egen reultat- och balanräkning. Av praktika käl varar ekonomiavdelningen för bokföring av via, regelbundet återkommande, ekonomika händeler t ex. avkrivningar. Ekonomiytemet Raindance betår av ett antal olika moduler. Modulerna är kundrekontran, leverantörrekontran, fakturaportalen och anläggningregitret. Tillamman med ekonomiavdelningen centrala fördelningar och debiteringar amt kotnader för löner från peronalytemet Primula å kapa redoviningen huvudbok. För vägledning i det dagliga arbetet publicera EA-boken, handledningar, blanketter och nyhetbrev på ekonomiavdelningen hemida. Delproceen tartar med att en ekonomik händele inträffar dv. en intäkt eller kotnad upptår eller en förändring av tillgångar eller kulder ker. Delproceen reulterar i en kontinuerlig uppdatering av huvudboken Syfte Delproceen yfte är att uppfylla myndigheten bokföringkyldighet. Mål Delproceen mål är att redoviningen ka ge en rättviande ekonomik bild av den verkamhet om bedriv. I redoviningen kräv att univeritetet fattällda kontoplan använd vid kontering. Det innebär att inga interna kontoplaner får förekomma med andra namn på konton. Ekonomik händele Redovining delproce Uppdaterad huvudbok Ekonomityrningproceen[3.2].doc 25(44)

26 2.3.1 Aktiviteter i Redovining Redovining betår av följande aktiviteter: Ekonomik händele Klaificerar den ekonomika händelen Väljer konto i kontoplanen Fyller i reten av kontoträngen Varje tranaktion erhåller ett verifikationnr Uppdaterad huvudbok Förtydligande av aktiviteter i Redovining: Klaificerar den ekonomika händelen Avgöra om det är en intäkt eller kotnad om upptår eller om det är en förändring av tillgångar eller kulder. och/eller ekonomiadminitratör Väljer konto i kontoplanen Välj konto om beloppet ka kontera på, fält 1 konto i kontoträngen. och/eller ekonomiadminitratör Fyller i reten av kontoträngen Fyller i reterande fält i kontoträngen Fält 2 organiatorik enhet Fält 3 pretation Fält 4 projekt Fält 5 motpart Fält 6 finaniär Fält 7 aktivitet amt belopp på tranaktionen och/eller ekonomiadminitratör Varje tranaktion erhåller ett verifikationnummer Varje tranaktion får ett verifikationnummer. Verifikationerna bygger upp det ytematika regitret över bokföringen, den.k. huvudboken. Ekonomityrningproceen[3.2].doc 26(44)

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning ProcIT-P-002 Procebekrivning Kvalitettyrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 Procebekrivning Kvalitettyrning Procebekrivning ProcIT-P-002 2.0 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

Nationellt sektorsråd för skogliga frågor

Nationellt sektorsråd för skogliga frågor MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum 2010-03-01 Diarienr 2011/896 Nationellt ektorråd för kogliga frågor Tid: 2011-02-18 Plat: Deltagare: Antecknat av: Ärende Finlandhuet, Snickarbacken 4, Stockholm Monika Stridman

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö Avdelning 3 vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg Mål nr 286-1 3 Sida 1 (8) KLAGANDE Föräkringkaan Procejuridika enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART God man: Ombud: Jur.kand. Finn Kronporre Aitanjuriterna

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE procent S NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING NORRMALMS DNR 499-383/27 LÄNSSTYRELSEN DNR 74-6-15916 SID 1 (35) 27-11- SLUTRAPPORT 26/27 ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE Andelen ungdomar om får alkohol från

Läs mer

Attityder till arbete

Attityder till arbete C/D-UPPSATS 2005:11 Attityder till arbete En tudie om tudenter attityder till arbete och Luleå kommun om arbetgivare LEA ADERSSO JOAKIM ILSSO SOCIOLOGI C/D Luleå teknika univeritet Intitutionen för Arbetvetenkap

Läs mer

Processbeskrivning Avrop

Processbeskrivning Avrop ProcIT-P-008 Processbeskrivning Avrop Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 4 2 Avropsprocessen 5 2.1 Ge råd/informera

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Sytematikt kvalitetarbete i förkolan Varför - Mål Vad - Foku Hur - Metod Syfte: Att förenkla det ytematika kvalitetarbetet på Stenungund kommun förkolor. Sytematikt kvalitetarbete i förkolan, rev.110706

Läs mer

Anne-Margret Fransson Modliba (S) för Tina Lindqvist (S) Peter Lindström (RP) för Anna Carlbrant (RP)

Anne-Margret Fransson Modliba (S) för Tina Lindqvist (S) Peter Lindström (RP) för Anna Carlbrant (RP) Sammanträdeprotokoll 1(11) Plat och tid: Hobyalen, Stadhuet, Ronneby kl 13.30-16.20 ande Laila Anderon (FP) Håkan Roberton (S) Annika Gylling Otfor (S) Åke Tärntoft (C) Chritoffer Stentröm (M) Suanne Ötergaard

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2011-12-09XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Gällivare Nattavaara 17:5

Gällivare Nattavaara 17:5 Föräljningunderlag Gällivare Nattavaara 17:5 Skogfatighet i Nattavaara by om totalt 261 hektar. Skogmarken är fördelat på två kiften med huvudakligen tallkog och ett totalt virkeförråd om ca 7 070 m³k

Läs mer

Processbeskrivning Telefoni

Processbeskrivning Telefoni ProcIT-P-007 Processbeskrivning Telefoni Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2011-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Telefoniprocessen

Läs mer

Ledamöter John Olsen ordföralde. Suppleant. Ordinarie Suppleant. Ånsnppovrswrrc. 7696t4-74L7. Brf Vega Helsingborg. Räkenskapsåret 20r301()1-2()131231

Ledamöter John Olsen ordföralde. Suppleant. Ordinarie Suppleant. Ånsnppovrswrrc. 7696t4-74L7. Brf Vega Helsingborg. Räkenskapsåret 20r301()1-2()131231 Brf Vega Helingborg 7696t4-74L7 Ånnppovrwrrc Räkenkapåret 2r31()1-2()131231 Styrelen för Botadrättföreningen Vega i Helingborg får härmed avge årredovining för räkenkapåret 1 januari - 31 december 213.

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner Foku: Län: Örebro län Kommungruppering: Ko i tätbefolkad region Nyckeltal för jämtälld verkamhet i ko Det är en del av kona uppdrag att ge likvärdig ervice till kvinnor och män, flickor och pojkar. Syftet

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2016.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Ekonomimeddelande 2016:5

Ekonomimeddelande 2016:5 2016-06-09 Till samtliga institutioner/motsv Ekonomiavdelningen Ekonomimeddelande 2016:5 Innehåll: Mailadress agresso@slu.se avslutas Borttag av blanketten Bekräftelse av institutionsomföring Reverseringar

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca 3 500 m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: 1 100

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige Tjänteexporten allt viktigare för Sverige Kent Eliaon, Pär Hanon och Marku Lindvert Kent Eliaon har diputerat i nationalekonomi och är verkam vid Umeå univeritet och Tillväxtanaly. Han forkning kretar

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Skogsfastighet i Glommersträsk

Skogsfastighet i Glommersträsk Skogfatighet i Glommerträk Obebyggd kogfatighet med marken väl amlad och lätt åtkomlig från kogvägar. Fatigheten mark är belägen i byn Moräng trax norr om Glommerträk. Bra kogmarker med många fina äldre

Läs mer

Vi ger våra barn trygghet och är observanta på barnens lek som är en viktig del i det livslånga lärandet.

Vi ger våra barn trygghet och är observanta på barnens lek som är en viktig del i det livslånga lärandet. SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) DNR 400-444/07 GILTIG FR.O.M. 2007-09-20 GILTIG T.O.M. 2008-09-19 KVALITETSGARANTI Förkolan Harpåret Vi ger våra barn trygghet och är obervanta på barnen lek

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1 Föräljningunderlag Piteå Rovik 40:1 Skogfatighet med två lättåtkomliga kiften, trand mot havfjärd. Bra jakt i Rovik VVO om 5 450 hektar väl arronderad jaktmark. 1 200 m³k, god tillgång på björkved. Sita

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Boden Vibbyn 2:13 mfl

Boden Vibbyn 2:13 mfl Föräljningunderlag Boden Vibbyn 2:13 mfl Avd 25 S2 Smedträket Fyra lättillgängliga och produktiva fatigheter mellan Smedbyn och Vibbyn om totalt 130 hektar. Virkeförråd om ca 16 500 m³k varav 12 000 m³k

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

Skuldrådgivning för hemlösa med ordnat boende

Skuldrådgivning för hemlösa med ordnat boende SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KUNDORIENTERADE VERKSAMHETER Handläggare: Gunhild Watorp Villarreal Telefon: 08-508 25 452 SID 1 (12) 2008-04-09 RAPPORT angående Skuldrådgivning för hemlöa med ordnat boende

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg Mål nr 7038-13 Sida 1 (6) KLAGANDE Socialnämnden i Halmtad kommun Box 230 301 06 }Ialmtad MOTPART Ombud: Emilia Liedbeck Nordtröm aitan

Läs mer

Utbildning som frigör och utmanar

Utbildning som frigör och utmanar Verkamhetplan och budget - Intitutionen ytemteknik Verkamhetuppdrag och handlingplaner Utbildning om frigör och utmanar Strategikt mål: S1 Ökad examination av eftertraktade tudenter/doktorander beredda

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET KURSPLAN Pykologika intitutionen GÖTEBORG UNIVERSITY, Department of Pychology PSYKOLOGI 20 poäng FÖRDJUPNINGSKURS 1 PY4100 (ÄPY230 kurkod inom ramen för gymnaielärarprogrammet) (Pychology,

Läs mer

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Avdelningen för Juridik, ekonomi och personal 081014 1(5) Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Bakgrund I samband med processkartläggningen av reseräkningar konstaterades det att handläggningen

Läs mer

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Föräljningunderlag Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Skogfatigheter om totalt 141 hektar i Norrbotten hetate område. Fantatik utikt från Degerberget mot Piteå Skärgård, grillplat amt ett utikttorn. Skogmark på

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15 Plat och tid Seionalen, Gamla kommunalhuet, kl 18.00 18.50 Belutande Kommunfullmäktige amtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Nil Holmberg, Clae Drougge, Kertin Gutavon, Lar-Erik Nilon, Kenneth

Läs mer

Budget & Prognosportalen

Budget & Prognosportalen Budget & Prognosportalen Tillägg till handledning för budgetansvariga. Innehåller ändringar och nyheter from budgetår 2015 med anledning av integrering av beräkningsmallen för gemensamma kostnader i Raindance

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-013 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklingslinjer

Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklingslinjer Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklinglinjer Nationell förarutbildningkonferen i Trondheim, 19-20 november 2015 Han Ma'on +46 70 877 81 19 han.ma0on@vannet.e Exempel ur det venk körkorthitoria

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP Effektiv dokumenthantering till iscala. Elektronisk Faktura Hantering SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP BO VILBERN IT GROUP IT Group IT Group ISE AB IT Group Solutions IT Group

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet Annica Eriksson Controller Ekonomienheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3

Läs mer

Utbildning NY EKONOMI ht 2015 STARTSKOTTET

Utbildning NY EKONOMI ht 2015 STARTSKOTTET Utbildning NY EKONOMI ht 2015 STARTSKOTTET Vi som håller i dagens utbildningspass: Agneta Sjöfors, projektledare Elisabeth Pupp, biträdande projektledare Helena Jönsson, biträdande projektledare Utbildningen

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen. Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

Webb-Budget. 1. Inloggning 2. 2. Kontroll av tidigare införda summor 3

Webb-Budget. 1. Inloggning 2. 2. Kontroll av tidigare införda summor 3 Webb-Budget Innehållsförteckning 1. Inloggning 2 2. Kontroll av tidigare införda summor 3 3. Val av budgeteringssätt. 4 3.1. Gör budget per ansvarsområde 4 3.2. Inmatning enligt kostnadsslag.. 5 4. Uppdatera

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 2014-03-04 Meddelad i Stockholm Mål nr 400-13 KLAGANDE. Ombud: Advokat Sofia Tedjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Vård- och omorgnämnden i Botkyrka

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Så här beställer du varor från Serveras webbutik.

Så här beställer du varor från Serveras webbutik. Så här betäller du varor från Servera webbutik. Logga in Gå in på www.ervera.e Klicka på Webbhandel Eller klicka på Våra Tjänter Och välj Betällning. Logga in Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och

Läs mer

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig?

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? 1 2015-10-22 Anställda vid Lunds universitet Projekt Ny ekonomi 2016 Agneta Sjöfors, projektledare Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? Bättre ekonomiadministrativt stöd till forskningsprojekt Nytt sätt

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme FÖR KOMMUNALA TAXOR AVSEENDE LIVSMEDELSKONTROLL, APRIL 2015 Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, april 2015 1 Förord SKL tar

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat.

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat. Datum 2016-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Anvisning Bokslut Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KS 2016-512 Ekonomiavdelningen 2016-12-07 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus... 1 Om jag ändrar utseende på UUplus på min dator, påverkar jag någon annan då?... 2 Hur väljer jag värden i drop-downlisterna

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa?

Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa? Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa? Programmet överför kontoutdragsinformation från Plusgirot och från Visa Business Card till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer