Nationellt sektorsråd för skogliga frågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationellt sektorsråd för skogliga frågor"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum Diarienr 2011/896 Nationellt ektorråd för kogliga frågor Tid: Plat: Deltagare: Antecknat av: Ärende Finlandhuet, Snickarbacken 4, Stockholm Monika Stridman Skogtyrelen, Mat Sandgren SCA (del av möte), Leif Gren Rikantikvarieämbetet, Viktoria Hallberg Svenka Hembygdförbundet, Ulf Sandtröm SMF Skogentreprenörerna (del av möte), Ander Blom Svenka Samerna Rikförbund, Linda Berglund, WWF, Marie Laron Stern Sveakog, Stefan Formark Sametinget, Ulf Sterler Jägarförbundet, Anna-Helena Lindahl Naturvårdverket, Jona Erikon Norra Skogägarna, Linda Hedlund LRF, Jona Rudberg SNF, Mårten Laron Skogindutrierna, Yngve Daoon GS-facket. Övriga från Skogtyrelen: Göran Lundh, Erik Sollander Frånvarande: SLU, Friluftfrämjandet Erik Sollander Innehåll/Reultat 1 inledning Monika S hälade amtliga välkomna En kort preentationrunda höll. Övriga frågor: Jona Rudberg lyfte fallet med avverkningtilltånd enl. 18 SVL utanför Kvickjokk. 2 Information Skogtyrelen: Monika S: Skogtyrelen har haft några våra år, men har nu åter ekonomin i balan. Vi har fått minka kotymen och har nu ca 950 antällda. För tunden håller vi på att lutföra vår årredovining för Vi kickar ut den till ektorrådet när den är klar. Regeringuppdragen: Erik S: Vi bifogade en lita över de eparata regeringuppdrag vi fått i regleringbrevet. I litan finn även angivet kontaktperon. Vi vill förbereda er på att vi kommer att kontakta er och be om deltagande i referengrupper och liknade i amband med att riggningen av arbetena nu går vidare under våren. Huvuddelen av regeringuppdragen ge numera till flera myndigheter att amarbeta kring. I flera av uppdragen på litan är någon annan myndighet än Skogtyrelen huvudanvarig. Dikuion. Uppdraget att rapportera om inektkador gäller tormområdet även om det finn oroande kador även i mellannorrland. Miljömålen: Erik S: Tack för inaten många av er gjorde att på kort varel före jul tälla upp och ge ynpunkter på de precieringar av Levande kogar vi då arbetade med. I underlaget bifogat kallelen framgår hur vi tagit till vara era ynpunkter. Dikuion:

2 Skogtyrelen Minneanteckningar (7) Ärende Innehåll/Reultat Bra ammantällning men vi det är vårt att e hur Skogtyrelen förlag i lutänden blev. Några menade ockå att formuleringarna fortfarande behöver e över och att flera av värderingglidningarna fortfarande verkar vara kvar. Dock mycket värdefullt att kunna lämna ynpunkter i en proce vore bra även aveende andra miljömål. Under GMO finn fortfarande formuleringen kan bli aktuell under målperioden kvar. Vad yftar Skogtyrelen på? Skogbruket er det inte om aktuellt. Någon påpekade att man förökt ta kontakt både med Miljödepartementet och Miljömålberedningen om precieringarna och haft vårt att få klara var på ina frågor. Samtidigt pågår flera regionala initiativ från främt läntyreler om inte är nationellt koordinerade och en följd av miljömålpropoitionen anat att öka det regionala inflytandet i miljömålarbetet. Initiativen upplev i flera fall om förvirrande för omvärlden. Arbetet måte nog utgå från nationella mål om regionaliera annar kan ituationen bli mycket komplicerad. Anna-Helena L: Naturvårdverket har haft vårt att externprocea precieringarna. Monika S: Vi kickar ut reultatet. De politika tällningtaganden blir nu tydligare, vilket jag tycker är bra. Miljömålberedningen hanterar de vårate frågorna. Det finn ockå behov av att myndigheterna amarbete förbättra. Detta är på gång. 30 Skogvårdlagen. Erik S: Skogtyrelen håller på att revidera förekrifter och allmänna råd till 30 Skogvårdlagen. Detta är förta gången edan 1994, då paragrafen tillkom, om regelverket e över. Förändringarna aver många märre aker, i huvudak förtydliganden. För närvarande är förlaget ute på remi till bl.a. organiationerna runt bordet. Dikuion I tort amtliga framförde önkemål på en förlängd remitid, gärna till i mitten av mar. Flera markerade att man har omfattande ynpunkter på förlaget men även på proceen om upplev har varit alltför forcerad. Sakmäigt menade flera att förlaget i olika aveenden går för långt i detaljeringgrad. Monika S: Vi noterar önkemålen och återkommer narat med beked om remitid. Sakfrågorna lämnar vi till yttrandena och beredningproceen. Policy körkador: Monika S: Skogbruket har tagit initiativ till och tagit fram en policy för körkador, relativt detaljerad, om vi tycker är bra. Skogtyrelen har ockå tällt ig bakom policyn Dikuion Policyn är inte allmänt belutad inom kogbruket olika företag ännu,

3 Skogtyrelen Minneanteckningar (7) Ärende Innehåll/Reultat utan befinner ig i olika led i de interna belutproceerna. Smärre juteringar kan fortfarande ke. Policyn befinner ig f.n. i olika delar de interna belutproceerna ho kogbruket företag. Tanken är att trycka upp policyn när den är belutad och klar. Skogbruket har även tagit fram en bok om vatten, om man aver att använda inte mint inom interna och externa utbildningar. Boken har fått goda recenioner. Regionala konferener. Monika S: Vart annat år arrangerar Skogtyrelen en nationell konferen och vart annat år regionala konferener. Under våren aver vi genomföra 6 regionala konferener från norr till öder. Information om konferenerna, program, talare m.m. finn på Skogtyrelen hemida. Dikuion Någon menade att konferenerna tar upp många intreanta punkter, men att det är anmärkningvärt få naturvårdrepreentanter bland talarna. Monika S: Vår avikt är att få bredd i dikuionerna vid konferenerna. Vi tar med o det ni äger. Information Polytax: (tog efter lunchen). Monika S: Vid flera möten (förta gången förra våren) mötet tog Skogindutrierna upp ammanvägningdilemmat inom Polytax. Som följd av det har vi att i gång ett arbete att e över polytax, bl.a. på den punkten. Vi kommer att löpande avrapportera här i ektorrådet. Syftet är att vi ka ha amyn i ektorn om hur det er ut i kogen. Mat Sandgren: Det er vi poitivt på och förtår att frågan inte är helt enkel. Vi hoppa på en effektiv löning. Monika S: Vi återkommer på näta möte den 6 maj. 3 Omvärldanaly Erik S: Som en länk mellan Skogtyrelen övergripande uppdrag enligt intruktionen och den årliga verkamhetplaneringen finn en verkamhettrategi om beluta av tyrelen. Strategin är på ca 3 år ikt, men revidera årligen. Ett av underlagen för reviionen är en omvärldanaly om ockå gör årligen. I utkicket inför mötet bifogade vi den interna verion vi för närvarande arbetar med. Vi er ett värde i att vara öppna med hur vi er på omvärlden, men är ockå mycket intreerade av om ni har några inpel till analyen. Vad har vi miat? Dikuion Landkapkonventionen kan vara viktig. Någon aknar även biologik mångfald om utplockad trend den hota maivt. Bra att klimatfrågan är med om en av trenderna. Starkate enkilda faktorn för kogindutrin är troligen hur nationella tyrmedel för energipolitiken lägg i andra EU länder, det kan tyra användningen av kogråvara mycket kraftigt. Det finn en trend mot tärkt folk och männikorättligt perpektiv. Inte mint kopplat till tillämpning av internationella konventioner, t.ex. barnkonventionen, men även med koppling till rennäring.

4 Skogtyrelen Minneanteckningar (7) Ärende 4 Kunkapplattform hållbart brukande av kog Innehåll/Reultat Ökad användning av träfiber till nya ändamål. Ju dyrare oljan blir deto intreantare blir det att göra andra produkter. Forkningen går nabbt framåt och viar på otroliga nya möjligheter. För textiler klär vi o idag i 80 % olja och 20 % bomull, om båda har rejäla miljöproblem. Nu kommer träfibern i tor kala. OBS: multipolära marknader kan leda till tabilare ytem t.ex. ökade Svenk kogexport till Nordafrika nu under krien. Produktivitetreonemanget är enbart teknikt och då riktigt. Men totalproduktiviteten (inkl. att volymen/ha ökar) är faktikt poitiv. Att kraven på kogen är många, med ökade klyftor i hur man er på kogen nyttjande undertrök. Monika S: Bra genomgång. Tack. Göran L: Jag erätter Svante C för idag. Foku i arbetet är miljöapekter, med betoning på orakanaly och åtgärder och aver brukad kogmark. Avrapportering 31 mar. Arbetläge: Marie Appeltrand, Lund univeritet, har gjort intervjuer. Vi har genomfört Kundpaneler med OpenEye, haft dialog i ektorråden och en workhop i Stockholm. Orakanalyen känn rätt klar och vi har börjat utveckla förlag till åtgärder, men vi er att vi behöver mer tid, å vi har bett om 1 månad förlängning. Ännu har vi inte fått något beked. Orakbekrivningarna hamnar i fyra områden. För tre av dea tycker vi o e rimliga åtgärdförlag. I det fjärde: Anvar, prioriteringar och planering, har vi vårare att hitta bra åtgärder. Det finn ockå mycket diparata uppfattningar om vem om har anvaret för hur kogliga åtgärder utför. Monika S: Vi vill nu lyna av hur kogbruket arbetar med trakt- och planeringfrågorna. Vi har bett Sveakog och Norra kogägarna redovia hur man arbetar. Marie Laron Stern redoviade hur Sveakog arbetar med avverkningplanering (e bilaga 1). I korthet har man ett ytem där avverkningar prioritera och grovplanera på rummet, vilket följ av en planering av avverkning och kogvård i fält, på barmark, med fältdator o GPS, vilket gör att digital information, inkluive karta, kan överföra direkt till kördaren. Hittar man under proceen objekt med höga naturvärden överför de till naturvårdpotten. Avverkninglagen följer jälva upp in verkamhet, och på det gör centrala tickprov. Dikuion Flera menade att arbetättet imponerar, men undrade hur repreentativt Sveakog arbete är. Från Skogindutrierna menade man att ytemen er relativt likartade ut, och att utvecklingen har gått fort ita decenniet. GPS ytemen ökade preciion har förbättrat möjligheterna dramatikt. Från 2011 hantera även Sveakog köpevirke på amma ätt om den egna kogen.

5 Skogtyrelen Minneanteckningar (7) Ärende Innehåll/Reultat Jona Erikon redoviade hur Norra Skogägarna arbetar (e bilaga 2). Den tora killnaden gentemot Sveakog är att en kogägareförening inte arbetar på egen mark, utan på ina medlemmar mark. På övergripande nivå arbetar man med gröna kogbrukplaner (ca ha edan millenniekiftet), och med certifiering (ca ha). De anlitade entreprenörerna genomgår både intern- och extern reviion. En miljöpecialit per region följer upp ca 60 trakter årligen. När det gäller operativ hänyn, ka den finna precierad i traktdirektivet. Genom utbildningar amordna bedömningar av bl.a. markkador och miljöhänyn. Satningen Framtiden kogentreprenörer är viktig och pågår Mycket har blivit bättre. Att barmarkplanera alla objekt är dock inte möjligt. Dikuion Att kogägarföreningarna utbildar entreprenörer väckte intree. Inom ramen för PEFC certifieringen kräv.k. grönt kort, vilket innebär 4 dagar utbildning. I certifieringytemen finn deutom avvikeleytem. Skogbruket yrkenämnd (SYN), har en katalog med utbildningar om utvecklat till ytem om omfattar alla och kvalitetäkrar. Monika S: Mitag händer, och då är fungerande avvikeleytem viktiga. Tackför bra inpel till kunkapplattformen. 5 Skogriket Erik S: Regeringen aver att i lutet av maj lanera Skogriket, men vi inpiration från Matlandet. Målet är att kapa fler arbettillfällen och ekonomik utveckling, främt på landbygden med gedigen ba i ett hållbart nyttjande av kogen. Under våren kommer man inom Regeringkanliet bl.a. att identifiera fokuområden och formulera en viion. Tanken är att timulera icke-tatliga aktörer till deltagande. 6 Myndigheten för havoch vattenmiljö Dikuion Genomgående poitiva ignaler runt bordet. Dock med obervationen att man inte får glömma bort kärnverkamheten om måte vara en central del. Monika S: Björn Riinger är ärkild utredare för inrättande av myndigheten. Välkommen! Björn: Tack. Inrättandet av myndigheten har dikuterat i 5-10 år tid. Anaten är att amla både öt- och havvatten under en myndighet. I huvudak innebär det att man amlar verkamheter från nuvarande Fikeriverket och delar av Naturvårdverket. Myndigheten blir en enrådighetmyndighet med inynråd. Huvudkontoret hamnar i Göteborg. Grunduppdraget blir att verka för bevarande och hållbart nyttjande av hav- och vattenmiljöer och att anvara för genomförande av åväl EU: om den nationella havmiljö- vatten- och fikepolitiken. Budgetmäigt blir förvaltninganlaget på ca 200 Milj. kr med ett akanlag på ca 700 Milj. Jut nu är det mycket arbete med bemanning

6 Skogtyrelen Minneanteckningar (7) Ärende Innehåll/Reultat och rekrytering. Överlämning från Naturvårdverket ker den 1 juli Hemida är f.n. Myndigheten lär få en del beröring med kogfrågor, då många av vattenförvaltningfrågorna har tark koppling till kog. Myndigheten kommer ockå att vara operativt inblandad i de 21 läntyrelerna verkamhet, och flera av de verktygen har bäring på kog, bl.a. områdekydd. Dikuion För havbaerad vindkraft blir myndigheten roll motvarande Boverket. Egen tilltåndprövning blir met rörande fikeregleringområdet. EU: vattendirektiv blir ett centralt arbetområde. Monika S: Tack. Här finn även en koppling till En dörr in det är inte viktigt vilken myndighet om arbetar med frågan, utan att det fungerar väl mot amhället i övrigt. Vi kan e att amverkanbehoven mellan myndigheterna ökar. 7 Regelförenkling Monika S. Ett av regeringuppdragen vi har aver regelförenkling. Uppdragformuleringen kickade ut med kallelen. Vi vill nu fråga er: Vilka områden er ni om viktigat att vi arbetar med? 8 Internationella kogåret Dikuion Flera menade att det kogliga regelverket i ig är relativt enkelt. Men en dörr in anaten, att myndigheterna amverkar, är viktig. Däremot finn en oro för att regelverket blir mer komplicerat. Särkilt flera av EU: regelverk oroar. Stora ägare har lättare att hantera våra ytem må aktörer har ofta vårare. De regelverk om tillkommer bör i möjligate mån lägga in i Skogvårdlagen. Det finn ett pedagogikt värde i ett amlat regelverk för kogbruket. Anökan till LBP är i via fall alldele för komplicerat Se till att å mycket av hanteringen om möjligt kan göra elektronikt. Att E-avverka fungerar tabilt är mycket viktigt. Monika S: Tack för inpelen. Vi återkommer. Erik S: FN har utlyt 2011 om FN: internationella kogår. Har ni i organiationerna runt bordet några planer på aktiviteter? Dikuion SNF har inget ärkilt planerat, men aver leta kyddvärde kog i ödra verige. WWF international har en törre kampanj med 6 olika kapitel med olika foku. Några av dea kopplar till Svenka frågor, bl.a. biologik mångfald och energi. SSR har inget planerat. Naturvårdverket är ammanhållande för naturen år bl.a. kommer frågan upp vid nyinvigningen av Hamr nationalpark i auguti. Sveakog planerar inget ärkilt

7 Skogtyrelen Minneanteckningar (7) Ärende Innehåll/Reultat Skogtyrelen är nu i en planeringfa. Vi aver att föröka använda kogen år för att lyfta frågor om är viktiga inom ordinarie verkamheter om de regionala konferenerna. Kanke går det att amverka? LRF: Alla år är kogen år. Vi har hopp om att få internationell Foret Dialogue till Sverige. Inom kogägarföreningarna finn ett tarkt nordikt amarbete, med möte i eptember. Norra Skogägarna vi tänker uppmärkamma och prida budkapet men inte göra några törre inater. SCA har lyft i frågan men ännu ej tagit belut Skogindutrierna aver att adreera frågan vid olika arrangemang, då med koppling till förnybara produkter. Jägarförbundet har inga ärkilda planer. Sametinget har inga planer. Hembygdförbundet tänker ta upp och prida budkapet inom organiationen. Många föreningar jobbar med tigar. Rikantikvarieämbetet har inget öronmärkt. Skogen biologika kulturarv kan möjligen vara aktuellt. 9 Övriga frågor Avverkningtilltånd enl. 18 Skogvårdlagen utanför Kvickjokk Jona R: I ett fall i fjällnära kog utanför Kvickjokk, där det kräv tilltånd för föryngringavverkning, har Skogtyrelen givit ett tilltånd enl. 18 Skogvårdlagen. I 18 äg att tilltånd inte får ge om området har väentlig betydele för naturvården. Området ligger rakt i ingångporten till Sarek och måte rimligen uppfylla lagen krav på väentlig betydele. En granne har överklagat belutet. Hur har Skogtyrelen tänkt och hur har man tolkat lagen? Monika S: Det om har varit viktigat för mig att äkertälla är att ärendet har handlagt korrekt. Förlagvi kommer vår chefjurit med till näta möte och går igenom de juridika bedömningarna. Förlaget mottog poitivt. 10 Mötet avlutande Monika S: Tack för viat intree. Näta möte äger rum den 6 maj, i Stockholm.

8 Bilaga 1 Planering och avverkning i Sveakog - preentation vid nationella ektorrådet Marie Laron-Stern Skogvårdchef Planering och avverkning i Sveakog Prioriterade föryngringavverkningar hämta ur kogligt regiter Förberedande planering i bilder Föryngringplanering på barmark med fältdator och GPS Naturvärdebedömning Avgränning g av hänyn, markering överfarter, avlägg mm Indelning i tåndorter amt produktiondata Digital information (inkl karta) till kördaren Avverkning/egen uppföljning/kontroller 1

9 Sveakog kogliga regiter Innehavet redoviat i ortofoton, betåndgräner, punkthänyn, hänynytor, naturvårdkogar etc Planering i fält med fältdator och GPS Barmark Naturvärdebedömning Avgränning av hänyn, överfarter mm Produktiondata inkl tåndorter, avlägg mm 2

10 Kontroll av lutrapport Alla avverkninglag g gör lutrapport Kontroll i form av tickprov (2 per lag och år) Produktion/ natur- och kulturmiljö/ Mark- o vatten Avvikeler regitrera 3

11 Stickprov avverkning, % avvikeler av kontrollerade objekt (ex. mark o vatten) 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Bruk areal vatten/diken Vattendrag och funktionella Nv arealer och imp Friluftliv "Rätt årtid" Bäta bärighet BL SN VB NB G Sv 4

12 v NO NO 4 K NO NO 14 7 Bilaga 2 1 Norra Skogägarna arbete med miljöhänyn Jona Erikon 2 Miljöarbete inom Norra Skogägarna Föreningen är certifierad enligt ISO 14001, ISO 9001, PEFC Har certifierat drygt enkilda kogägare enligt PEFC. Certifierad areal är ca hektar produktiv kogmark. Upprättar årligen mellan hektar gröna kogbrukplaner. k Norra Skogägarna har under 2000-talet planlagt ca hektar produktiv kogmark. Naturvärdebedömning innan avverkning. A 23 z m z z z z m m z - Älgtjärnen - 1 P 1

13 3 Miljöreviioner Alla entreprenörer är certifierade enligt PEFC Alla entreprenörerna fyller i en egen kontroll på amtliga trakter Interna och externa reviioner av entreprenörer Årligen gör ca 100 internreviioner av kogägare En miljöpecialit i li per region Uppföljning av miljöhänyn, mint 60 trakter per år. Uppföljning av interna miljömål 4 Interna miljömål Tecknande av PEFC-avtal med kogägare om att följa PEFC kogtandard. Målättningen är att mint 40 % av medlemmarna areal kall vara certifierat enligt PEFC kogtandard enat vid utgången av år Prioriterad hänyn kall finna angivet i traktdirektivet oavett om kogägaren är certifierad eller inte. Påverkan på mark och vattenmiljöer 2

14 5 Prioriterad hänyn i traktdirektiven Konc naturvård till litet myromr i Sv amt tallbackar i mitten och i NO. Spara högtubbar i rågångarna, 6 Uppföljning av miljöfunktioner Markkador Kant- och Skyddzoner Hänynkrävande biotoper Naturvärdeträd /utvecklingträd död ved/hög tubbar Kulturmiljöer Stigar och leder Städat avlägg och kojplat 3

15 Utbildningar 7 Miljögruppen kommer att genomföra exkurion där bedömning på markkador och miljöhänyn amordna och kalibrera. Utbildning av entreprenörer och inpektorer har genomfört av SkogFork med töd av SMF: beviljade landbygdprojekt. I maj 2010 höll intern utbildning för hela fältorganiationen Framtiden kogentreprenörer. Framtiden kogentreprenörer 8 Projektet Framtiden entreprenörer yftar till att; Förtärka och utveckla kogliga entreprenörer kompeten i rollen om företagare. Förtärka kogliga entreprenörer kunkaper om vad om kräv för att leva upp till de krav om täll för ett ekologikt hållbart kogbruk. Stärka entreprenadföretag om vill och kan bredda ina företag Säkertälla att Norra Skogägarna i framtiden har yrkeverkamma tabila och lönamma entreprenörer med hög produktivitet, amtidigt om bäta naturvårdnytta uppnå vid uppdrag ho privata kogägare. 4

16 9 Framtiden kogentreprenörer Ekonomik hållbarhet; Viion, Affäridé Ekonomik uppföljning Verkamhetuppföljning Affärmannakap Produktivitet Företagutveckling Social hållbarhet; Arbetmiljö Ledarkap (tydligt ledarkap, kommunikation, teamkänla, problemhantering m.m.) Lagar, avtal och juridik Peronlig utveckling Målarbete med delaktighet Hänyn till rennäring och ociala värden i kogbrukåtgärder Hänyn till fornminnen och kulturmiljövärden Ekologik hållbarhet; God och funktionell miljöhänyn vid kogbrukåtgärder Hänyn till vattenmiljöer Begränning av körkador 10 SKOGENS VATTEN Ny bok från kogägarföreningarna Studiekampanj för kogägare Kommer att använda vid utbildningar även för entreprenörer och koginpektorer Lanering av Blå Målklaer Skogägarföreningarna utvecklar nytt planprogram. Skogbruket gemenamma policy för hänyn till vatten. Stort foku på naturvårdfrågor och hänyn till vattenmiljöer inom kogbruket. Vi gör mycket, men er behov och möjligheter till att bli ännu bättre. 5

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö Avdelning 3 vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg Mål nr 286-1 3 Sida 1 (8) KLAGANDE Föräkringkaan Procejuridika enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART God man: Ombud: Jur.kand. Finn Kronporre Aitanjuriterna

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning ProcIT-P-002 Procebekrivning Kvalitettyrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 Procebekrivning Kvalitettyrning Procebekrivning ProcIT-P-002 2.0 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Gällivare Nattavaara 17:5

Gällivare Nattavaara 17:5 Föräljningunderlag Gällivare Nattavaara 17:5 Skogfatighet i Nattavaara by om totalt 261 hektar. Skogmarken är fördelat på två kiften med huvudakligen tallkog och ett totalt virkeförråd om ca 7 070 m³k

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE procent S NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING NORRMALMS DNR 499-383/27 LÄNSSTYRELSEN DNR 74-6-15916 SID 1 (35) 27-11- SLUTRAPPORT 26/27 ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE Andelen ungdomar om får alkohol från

Läs mer

Attityder till arbete

Attityder till arbete C/D-UPPSATS 2005:11 Attityder till arbete En tudie om tudenter attityder till arbete och Luleå kommun om arbetgivare LEA ADERSSO JOAKIM ILSSO SOCIOLOGI C/D Luleå teknika univeritet Intitutionen för Arbetvetenkap

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Sytematikt kvalitetarbete i förkolan Varför - Mål Vad - Foku Hur - Metod Syfte: Att förenkla det ytematika kvalitetarbetet på Stenungund kommun förkolor. Sytematikt kvalitetarbete i förkolan, rev.110706

Läs mer

Stor skogsfastighet i Stora Lappträsk

Stor skogsfastighet i Stora Lappträsk Stor kogfatighet i Stora Lappträk Stor och virkerik kogfatighet med en vackert belägen gård på en udde i jön Stora Lappträket. Fatigheten älj genom anbud. Anbud kan lämna på fatigheten i in helhet eller

Läs mer

Anne-Margret Fransson Modliba (S) för Tina Lindqvist (S) Peter Lindström (RP) för Anna Carlbrant (RP)

Anne-Margret Fransson Modliba (S) för Tina Lindqvist (S) Peter Lindström (RP) för Anna Carlbrant (RP) Sammanträdeprotokoll 1(11) Plat och tid: Hobyalen, Stadhuet, Ronneby kl 13.30-16.20 ande Laila Anderon (FP) Håkan Roberton (S) Annika Gylling Otfor (S) Åke Tärntoft (C) Chritoffer Stentröm (M) Suanne Ötergaard

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2011-12-09XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 2013-06-03

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 2013-06-03 Tentamen del 2 i kuren Elintallation, begränad behörighet ET1013 2013-06-03 Tentamen omfattar 60 poäng. För godkänd tentamen kräv 30 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedoa amt bifogad formelamling Beräkningar

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning Miljö- och hälokyddnämnden handling 4/2012 Intern årredovining Miljö- och hälokyddnämnden - 2011 1 Förvaltning Peronalomättningen på förvaltningen har under året varit fortatt hög. Rekryteringar under

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Skogsfastighet i Glommersträsk

Skogsfastighet i Glommersträsk Skogfatighet i Glommerträk Obebyggd kogfatighet med marken väl amlad och lätt åtkomlig från kogvägar. Fatigheten mark är belägen i byn Moräng trax norr om Glommerträk. Bra kogmarker med många fina äldre

Läs mer

Trådlös information vid fyrar i södra Norge

Trådlös information vid fyrar i södra Norge Trådlö information vid fyrar i ödra Norge ett delprojekt inom Framtidkuter Vid ju fredade fyrar i ödra Norge kommer trådlö guidning till mobiltelefoner att finna från ommaren/höten 2012. Det är ett delprojekt

Läs mer

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner Foku: Län: Örebro län Kommungruppering: Ko i tätbefolkad region Nyckeltal för jämtälld verkamhet i ko Det är en del av kona uppdrag att ge likvärdig ervice till kvinnor och män, flickor och pojkar. Syftet

Läs mer

innehåll sammanfatting sid 4 bakgrund sid 4-6 verksamhetsåret 2011 sid 6-7 målsättning sid 7 erbjudande sid 8-9 SSA presentation 2010 sid 3

innehåll sammanfatting sid 4 bakgrund sid 4-6 verksamhetsåret 2011 sid 6-7 målsättning sid 7 erbjudande sid 8-9 SSA presentation 2010 sid 3 a a a a a a Swedih Surfing Aociation a a a a a a a a a a foto Nicla Sjögren innehåll ammanfatting id 4 a a a a bakgrund id 4-6 verkamhetåret 2011 id 6-7 målättning id 7 erbjudande id 8-9 a a a a Swedih

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio tiftelen för miljötrategik forkning Gamla Brogratan 36 38 111 20 Stockholm Telefon 08-791 10 20 Fax 08-791 10 29 nyhetbrev@mitra.org www.mitra.org NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010 men hallå...

Läs mer

Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklingslinjer

Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklingslinjer Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklinglinjer Nationell förarutbildningkonferen i Trondheim, 19-20 november 2015 Han Ma'on +46 70 877 81 19 han.ma0on@vannet.e Exempel ur det venk körkorthitoria

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret Delårrapport 2 Mljö- & hälokyddkontoret 1 Sammanfattnng en för att nämnden kommer att nå de atta verkamhetmålen är god. Kontoret atar under året på att påbörja flera kvaltethöjande projekt för att få effektvare

Läs mer

Nationellt sektorsråd för skogliga frågor

Nationellt sektorsråd för skogliga frågor MINNESANTECKNINGAR 1(6) Datum 2010-09-20 Diarienr 2010/962 Nationellt sektorsråd för skogliga frågor Tid: 2010-09-07 Plats: Deltagare: Antecknat av: Skogsstyrelsens lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Monika

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

Yrkesutbildningar. Gymnasiekurser. Webbaserade kurser KOMVUX VÄSTERÅS

Yrkesutbildningar. Gymnasiekurser. Webbaserade kurser KOMVUX VÄSTERÅS Yrkeutbildningar Gymnaiekurer KOMVUX Webbaerade kurer VÄSTERÅS Kurer Utbildningar 2015 ABF Komvux Väterå www.abfvux.nu Välkommen till ABF Komvux Ho o får du möjlighet utveckla individ. Vi kan erbjuda utbildning

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Skogsfastighet vid havet

Skogsfastighet vid havet Skogfatighet vid havet Skellefteå Lövånger-Avan 1:2 del av Lövånger-Avan 1:2 vackert beläget vid havet öder o Lövånger. Tot areal ca 144 ha varav ca 99 ha produktiv kogark. Virkeförråd ca 5 800 ³k varav

Läs mer

Charterjättarn har långt kvar

Charterjättarn har långt kvar Miljöaktuellt grankning viar att de tre charterjättarna vierligen har påbörjat hållbarhetarbetet, men att det finn mycket mer att göra. Och kraven från kunderna lär inte minka. TEXT: HANNA S BACKMAN hanna.backman@idg.e

Läs mer

_ Walter Cut Kompetens för avstickning

_ Walter Cut Kompetens för avstickning Produkthandbok Avtickning _ Walter Cut Kompeten för avtickning INNEHÅLL Avtickning 2 Walter Cut avtickningprogram 2 Tiger tec kärorter 4 Walter Cut verktyg 8 Walter Cut verktyg för avtickning 8 Sytemöverikt

Läs mer

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca 3 500 m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: 1 100

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 2014-03-04 Meddelad i Stockholm Mål nr 400-13 KLAGANDE. Ombud: Advokat Sofia Tedjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Vård- och omorgnämnden i Botkyrka

Läs mer

Internationell grupp har tagit fram utlysningen. Utlysningen Mistra Arctic Futures har tagits fram av en internationell grupp med samhällsvetenskaplig

Internationell grupp har tagit fram utlysningen. Utlysningen Mistra Arctic Futures har tagits fram av en internationell grupp med samhällsvetenskaplig TEMA ARKTIS tiftelen för miljötrategik forkning Gamla Brogratan 36 38 111 20 Stockholm Telefon 08-791 10 20 Fax 08-791 10 29 nyhetbrev@mitra.org www.mitra.org NYHETSBREV NUMMER 4 FRÅN MISTRA 2010 nz men

Läs mer

Boden Vibbyn 2:13 mfl

Boden Vibbyn 2:13 mfl Föräljningunderlag Boden Vibbyn 2:13 mfl Avd 25 S2 Smedträket Fyra lättillgängliga och produktiva fatigheter mellan Smedbyn och Vibbyn om totalt 130 hektar. Virkeförråd om ca 16 500 m³k varav 12 000 m³k

Läs mer

Detaljplan för del av Ladugårdsmarken 5:9 m fl i Lund, Lunds kommun (Golfbana)

Detaljplan för del av Ladugårdsmarken 5:9 m fl i Lund, Lunds kommun (Golfbana) PÄ 8/00a Detaljplan för del av Ladugårdmarken 5:9 m fl i Lund, Lund kommun (Golfbana) Upprättad 007-- Reviderad 00-0-9 Innehåll: Planbekrivning Genomförandebekrivning Plankarta med planbetämmeler Illutrationplan

Läs mer

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Föräljningunderlag Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Skogfatigheter om totalt 141 hektar i Norrbotten hetate område. Fantatik utikt från Degerberget mot Piteå Skärgård, grillplat amt ett utikttorn. Skogmark på

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

26 special. africa oil. text: birgitta forsberg

26 special. africa oil. text: birgitta forsberg Elefantj 26 pecial Familjen Lundin bolaggrupp hittade nyligen enorma oljereerver i Nordjön. Nu rikta blickarna mot färbolaget Africa Oil. Och inte bara på grund av den elefant om anta dölja ig i den omtridda

Läs mer

Vi ger våra barn trygghet och är observanta på barnens lek som är en viktig del i det livslånga lärandet.

Vi ger våra barn trygghet och är observanta på barnens lek som är en viktig del i det livslånga lärandet. SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) DNR 400-444/07 GILTIG FR.O.M. 2007-09-20 GILTIG T.O.M. 2008-09-19 KVALITETSGARANTI Förkolan Harpåret Vi ger våra barn trygghet och är obervanta på barnen lek

Läs mer

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg Mål nr 7038-13 Sida 1 (6) KLAGANDE Socialnämnden i Halmtad kommun Box 230 301 06 }Ialmtad MOTPART Ombud: Emilia Liedbeck Nordtröm aitan

Läs mer

Exkursion inom projektet DIALOG OM MILJÖHÄNSYN

Exkursion inom projektet DIALOG OM MILJÖHÄNSYN MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum 2012-10-24 Diarienr Exkursion inom projektet DIALOG OM MILJÖHÄNSYN Tid: 2012-10-24 Plats: Deltagare: Antecknat av: Siljansfors Ca 42 deltagare (Se adresslista från Maria Nilsson)

Läs mer

HAPARANDA.STAD 2011-10-31. Kommunstyrelsens arbetsutskott

HAPARANDA.STAD 2011-10-31. Kommunstyrelsens arbetsutskott HAPARANDA.STAD.. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdedatum 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet i Haparanda Måndag kl, 08 30-14 00 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2015

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2015 1 2016-02-19 Södra Skog Miljöavdelningen Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2015 1. Inledning Södra gör varje år ett Grönt bokslut. Interna revisorer kontrollerar då hur drygt 150 slutavverkningar

Läs mer

Skuldrådgivning för hemlösa med ordnat boende

Skuldrådgivning för hemlösa med ordnat boende SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KUNDORIENTERADE VERKSAMHETER Handläggare: Gunhild Watorp Villarreal Telefon: 08-508 25 452 SID 1 (12) 2008-04-09 RAPPORT angående Skuldrådgivning för hemlöa med ordnat boende

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall, Metsäliitto Sverige AB

Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall, Metsäliitto Sverige AB 1 2004-12-09 Protokoll nr 37 Svenska PEFC Ek. för. Tid: 2004-12-08 Plats: LRF Skogsägarnas kontor, Stockholm Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall,

Läs mer

PEFC miljöstandard för skogsentreprenörer

PEFC miljöstandard för skogsentreprenörer PEFC miljöstandard för skogsentreprenörer Utdrag ut TD II med tillämpningsanvisningar. Version 1.5 Tel: 08-655 41 94 mail: info@smfcert.se Internet: www.smfcert.se PEFC skogsstandard Målsättningen för

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1 Föräljningunderlag Piteå Rovik 40:1 Skogfatighet med två lättåtkomliga kiften, trand mot havfjärd. Bra jakt i Rovik VVO om 5 450 hektar väl arronderad jaktmark. 1 200 m³k, god tillgång på björkved. Sita

Läs mer

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats SAMMANTRÄDESPROTO KO LL Sammanträdedatum 2011-10-24 1 Tid och plat Förvaltninghuet ihaparanda Måndag 2011-10-24 k1.13 00-17 00 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Marlene Haara (S) Ida Karkiainen

Läs mer

Ledamöter John Olsen ordföralde. Suppleant. Ordinarie Suppleant. Ånsnppovrswrrc. 7696t4-74L7. Brf Vega Helsingborg. Räkenskapsåret 20r301()1-2()131231

Ledamöter John Olsen ordföralde. Suppleant. Ordinarie Suppleant. Ånsnppovrswrrc. 7696t4-74L7. Brf Vega Helsingborg. Räkenskapsåret 20r301()1-2()131231 Brf Vega Helingborg 7696t4-74L7 Ånnppovrwrrc Räkenkapåret 2r31()1-2()131231 Styrelen för Botadrättföreningen Vega i Helingborg får härmed avge årredovining för räkenkapåret 1 januari - 31 december 213.

Läs mer

G r ö n t b o k s l u t s l u t a v v e r k n i n g

G r ö n t b o k s l u t s l u t a v v e r k n i n g 1 1 (12) Dokumentet upprättat 120115 Beteckning Tjänsteställe, handläggare Senast uppdaterat Er beteckning Södra Skog/Miljö-Kvalitet Gustaf Aulén 120331 Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar

Läs mer

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Datum 2012-11-21 Diarienr 1(6) Stockholms distrikt Sören Nissilä, Natur/Miljö Sörmlands distrikt Linda Nilsson Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Introduktion till dagen Frågeställningar

Läs mer

Släktforskardagarna i Köping

Släktforskardagarna i Köping D I S - M i t t N y t t Anvarig utgivare: Rolf Luth Nr3 2013 På inidorna Divere månotier 2 annon 10 Ordföranden har ordet 11 Redaktören ruta I dagarna har den förta nattfroten kommit! Och när det deutom

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET KURSPLAN Pykologika intitutionen GÖTEBORG UNIVERSITY, Department of Pychology PSYKOLOGI 20 poäng FÖRDJUPNINGSKURS 1 PY4100 (ÄPY230 kurkod inom ramen för gymnaielärarprogrammet) (Pychology,

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV Skogsområde vid kyrkan i Morjärv/2012 BAKGRUND OCH SYFTE Kalix kommuns totala skogsinnehav omfattar 543,9 ha, varav produktiv skogsmark närmare

Läs mer

Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun

Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun Den folkhälsopolitiska policyn antogs av Kommunfullmäktige 26 februari 2009. INLEDNING En god folkhälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt

Läs mer

Älgförvaltningsområden i Jämtlands län

Älgförvaltningsområden i Jämtlands län 1 / 8 Beslut Datum 2012-01-17 218-2658-2011 Dnr (anges vid skriftväxling) Se sändlista Älgförvaltningsområden i Jämtlands län Bilagor: Karta 1, 2 Beslut Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutar med stöd

Läs mer

Så bildas en nationalpark

Så bildas en nationalpark Så bildas en nationalpark 1. ABISKO 2. STORA SJÖFALLET STUOR MUORKKE 3. SAREK 4. PIELJEKAISE 5. SONFJÄLLET 6. HAMRA 7. ÄNGSÖ 8. GARPHYTTAN 9. GOTSKA SANDÖN 10. DALBY SÖDERSKOG 11. VADVETJÅKKA 12. BLÅ JUNGFRUN

Läs mer

Hårdmagnetiska material / permanent magnet materials

Hårdmagnetiska material / permanent magnet materials 1 Hårdmagnetika material / permanent magnet material agnetiera fört med tort magnetfält H 1 (ofta pulat), när det yttre fältet är bortaget finn fortfarande det avmagnetierande fältet H d och materialet

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

Utbildning som frigör och utmanar

Utbildning som frigör och utmanar Verkamhetplan och budget - Intitutionen ytemteknik Verkamhetuppdrag och handlingplaner Utbildning om frigör och utmanar Strategikt mål: S1 Ökad examination av eftertraktade tudenter/doktorander beredda

Läs mer

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4 Hyrebotäder lynade verkligen på mina önkemål SID 3 Alla röter hör på Öppna Kanalen SID 4 Nu har utbytetudenten Anke hittat hem SID 6 Bo Bra En tidning från Hyrebotäder i Växjö AB Våren 2010 HYRESBOSTÄDER

Läs mer

Beredningarna för medborgardialog

Beredningarna för medborgardialog Beredningarna för medborgardialog Johan Lindberg Strateg 044-309 32 23, 0768-87 12 77 johan.lindberg@skane.se Datum 2012-08-28 Dnr 1100552 1 (8) Medborgarperspektiv i styrningen - Lägesrapport angående

Läs mer

Att leva med. Spasticitet

Att leva med. Spasticitet Att leva med Spaticitet Fakta Vad är paticitet? Förmågan till förflyttning, händerna finmotorik och kommunikation med mimik och geter, är grundläggande funktioner i våra vardagliv. Störningar i röreleförmåga

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15 Plat och tid Seionalen, Gamla kommunalhuet, kl 18.00 18.50 Belutande Kommunfullmäktige amtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Nil Holmberg, Clae Drougge, Kertin Gutavon, Lar-Erik Nilon, Kenneth

Läs mer

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott 1 av 13 Tid: Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Mötets öppnande och formalia 1 Godkännande av dagordning Val av justerare Beslutsärenden 2 Yttrande - Strategi för bostadsförsörjning Dialogsamtal 3

Läs mer

UBit arbetsmöte. 5 oktober 2015. Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1

UBit arbetsmöte. 5 oktober 2015. Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1 UBit arbetsmöte 5 oktober 2015 Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3 UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Agenda 5 oktober 2015, förmiddag 09:30 Status runt bordet. 11:00 Uppföljning från

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

TENG TOOLS MAGASIN NR 1/2011

TENG TOOLS MAGASIN NR 1/2011 TENG TOOLS MAGASIN NR 1/2011 Hylnyckelat om 48 delar Lä mer på idan 6 69:86: Sexkantnyckela t Lä mer på idan 7 Pri exkl. mom 1.675:2.094: Prierna är vägledande. Lokala variationer kan förekomma. Vi reerverar

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:2) och allmänna råd om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket; beslutade den X månad 2014. SKSFS 2014:X Utkom

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997 Ur innehållet: Kommande möten 2 Klubbinformation 2 Window 95-palten 3 Åter dag att betala 4 Dagordning vid ärmötet 1997 4 Internetdemontration 4 Klubben tadgar 5 BBS-idan 6 SCII-NSI-tabell 6 Korordet 7

Läs mer

Datum 2014-06-26. Dialog med fackförbunden om SkåVård 2.0

Datum 2014-06-26. Dialog med fackförbunden om SkåVård 2.0 MINNESANTECKNINGAR Datum 2014-06-26 1 (6) Dialog med fackförbunden om SkåVård 2.0 Tid: 2014-06-26 kl 10.00-12.00 Plats: Dockplatsen, Malmö Närvarande För arbetsgivaren: Thorbjörn Lindhqvist, ordförande

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2015-04-10. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2015-04-10. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se Nämnden för Laholmbukten VA handlingar 0 april 05 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 05-0-0 Sida Box 6 0 06 Halmtad Tfn: 05 77 5 E-pot: laholmbukten.va.namnd@halmtad.e Plat: Svanen,

Läs mer

Brief EuroPride 2018

Brief EuroPride 2018 Brief EuroPride 2018 1. PROCESSEN FÖR ATT BLI BYRÅ FÖR EUROPRIDE 2018 Denna brief är ett förfrågningsunderlag från EuroPride 2018 som kommer att ligga till grund för att inleda ett långsiktigt samarbete

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www MINNESANTECKNING 1(8) Kontaktperson Miljöavdelningen Johanna Thidell 010-224 16 31 johanna.thidell@lansstyrelsen.se Naturvårdstrategi för Skåne Dialogmöte med markägare 3 oktober 2014, Malmö 13.00 16.00

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Måndag kl. 09 00-14 30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Ander Rönnqvit (M) er för Peter Juntti (M)

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Björndalsskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415).

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415). Dopplerradar Förberedeler Lä i vågläraboken om interferen (id 59-71), dopplereffekt (id 81-84), elektromagnetika vågor (id 177-181) och dikroim (id 413-415). Lä igenom hela laborationintruktionen. Gör

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Anteckningar förda vid sammanträde med Rönnäs fjärdings byaråd i Ullvi bystuga 2007-04-25 kl 19.00 21.45

Anteckningar förda vid sammanträde med Rönnäs fjärdings byaråd i Ullvi bystuga 2007-04-25 kl 19.00 21.45 Anteckningar förda vid sammanträde med Rönnäs fjärdings byaråd i Ullvi bystuga 2007-04-25 kl 19.00 21.45 Närvarande: Aarno Magnusson, Ö Rönnäs Ingemar Blomqvist, Ö Rönnäs Nils-Erik Öman, Kilen Sven-Olov

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I YDREFORS 2014-08-18

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I YDREFORS 2014-08-18 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I YDREFORS 2014-08-18 Datum: 2014-08-18 Tid: 19.00 20.25 Plats: Deltagare: Brosjögården 26 personer Kindas kommunalråd Pia Tingvall hälsar välkommen till medborgarträffen

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv

Ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt och djurliv Agenda 21:s mål Senast till år 2010 har förutsättningar skapats för att bibehålla eller öka antalet djur och växtarter med livskraftig förekomst i jordbruks och skogslandskapet

Läs mer

1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism?

1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism? 1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism? Svenska Jägareförbundet har inga invändningar mot rovdjursturism i sig så länge den inte utformas på ett sätt som menligt påverkar andra aktörers möjlighet att bedriva

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer