Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården"

Transkript

1 Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Retrospektiv journalstudie inriktad mot kvalitetsutveckling Författare: Elena Petrova, ST-läkare i allmänmedicin, Capio Citykliniken i Hagsätra Handledare: Med. Dr Catharina Gåfvels, CeFAM Klinisk handledare: Sten Allbrand, specialist läkare i allmänmedicin, Capio Citykliniken i Hagsätra 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Etiologi och patogenes... 4 Definitioner... 4 Diagnostik... 5 Behandlingsrekommendationer... 5 Syfte... 7 Frågeställningar... 7 Metod... 8 Etisk reflektion... 9 Resultat Referenser Appendix 1 Förkortningslista Appendix 2 Registreringsformulär Appendix 3 Registreringsformulär

3 Sammanfattning Denna studie gjordes för att undersöka strategier för diagnostik och antibiotikabehandling vid UVI hos kvinnor och jämföra dem med aktuella rekommendationer från Läkemedelsverket och STRAMA. Urvalet som har studerats bestod av kvinnor över 18 år vid Hagsätra Vårdcentral som hade fått diagnos nedre eller recidiverande UVI under året Informationen har tagits ur patientjournaler och registrerats med hjälp av registreringsformulär 1 och 2. Den insamlade informationen bearbetades sedan och jämfördes med aktuella behandlingsrekommendationer. Studien tyder på att det finns behov av att gå igenom rutinerna vid handläggning och behandling av UVI hos kvinnor över 18 år. Antal provtagningar vid nedre UVI bör begränsas eftersom de inte påverkar antibiotikaförskrivning och därmed inte tillför någon nytta. Läkare bör sträva efter att förskriva förstahandantibiotika och minska förskrivningen av andrahandspreparat. Förskrivning av kinoloner bör helt undvikas. Dessutom är det viktigt att vara tydlig med att skriva behandlingstiden på receptet. För att minska antibiotikaanvändning kan man också erbjuda patienter med lindriga besvär recept i reserv och därmed få dem att avvakta med antibiotikabehandlingen. Metenaminhippurat (Hiprex) bör inte ordineras som profylax till patienter med recidiverande UVI. 3

4 Bakgrund Det första antibiotika, penicillinet, upptäcktes av den brittiske bakteriologen Alexander Fleming år Antibiotika hämmar eller dödar bakterier och har sedan 1940 används för att behandla bakteriella infektioner hos människor och djur. Med hjälp av antibiotika har man räddat livet på miljontals patienter, men ökad användning kan leda till uppkomst och spridning av antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens som innebär att bakterier utvecklar mekanismer för att motstå antibakteriella medel är ett växande problem över hela världen (1). Näst luftvägsinfektioner är urinvägsinfektion (vidare förkortat UVI) den vanligaste sjukdomen som ofta leder till förskrivning av antibiotika i primärvården (2). Antibiotikaförskrivning har varit omdebatterad under de senaste åren, med anledning av den ökande resistensutvecklingen. I ett land som Sverige där antibiotika bara kan fås efter receptförskrivning är det läkaren som har det yttersta ansvaret för en rationell användning av dessa läkemedel. Det är därför viktigt att man följer fastställda behandlingsriktlinjer och avvaktar med antibiotika vid självläkande, lindriga infektioner. Vårdgivare måste därför regelbundet göra kvalitetsundersökningar och uppföljningar av huruvida förskrivare följer riktlinjer (3). Etiologi och patogenes Primärpatogena bakterier som kan orsaka UVI hos friska kvinnor med normala urinvägar är Escherichia Coli (vidare förkortat E Coli) och Staphylococcus saprofyticus. Den dominerande av de ovannämnda är E. Coli. Sekundärpatogena bakterier som kan framkalla nedre UVI hos kvinnor med normala urinvägar är Enterobacter, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis och Pseudomonas (4). Särskilt ofta drabbas yngre kvinnor och kvinnor efter menopaus. Kända riskfaktorer för UVI är sexuell aktivitet och användning av pessar med spermiedödande medel. Det finns däremot inget vetenskapligt stöd för att kyla, väta, kalla bad, eller lågt vätskeintag kan bidra till UVI (5). Definitioner Nedre UVI är en infektion i urinblåsan. Dem vanligaste symptomen vid nedre UVI är sveda, täta trängningar och frekventa miktioner (5). 4

5 Sporadisk UVI definieras som högst en antibiotikabehandlad infektion det senaste halvåret eller högst två infektioner det senaste året (5). Recidiverande UVI innebär att patienten haft minst två antibiotikabehandlade infektioner det senaste halvåret eller minst tre det senaste året (5). Asymptomatisk bakteriuri (ABU) innebär förekomst av riklig växt av samma bakterie i två morgonurinprov tagna med några dagars mellanrum utan urinvägsbesvär (5). Den här studien är begränsad till handläggning och behandling av nedre samt recidiverande UVI. Diagnostik Diagnosen nedre UVI kan ställas enbart på symtomen, om kvinnan har typiska kännetecken som nytillkomna besvär med sveda, trängningar och täta vattenkastningar. Sådan diagnos kallas för empirisk diagnos och kräver inte att några prover tas. Däremot rekommenderas prover som urinsticka och urinodling vid graviditet, behandlingssvikt, recidiv, nylig vistelse på sjukhus eller utomlands. Vid misstanke om sexuell smitta bör man även ta prov för Sexually Transmitted Infections (vidare förkortat STI) (6). Behandlingsrekommendationer Nedre urinvägsinfektioner ger sällan komplikationer. Det finns inget stöd för att recidiverande UVI eller obehandlad ABU hos kvinnor leder till försämrad njurfunktion eller förhöjt blodtryck. Spontanläkning är inte heller ovanlig. Cirka 30 % blir symtomfria utan behandling efter en vecka (7). Läkemedelsverket och Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens (vidare förkortat STRAMA) har utarbetat rekommendationer för behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor. Enligt rekommendationerna ska man i första hand använda nitrofurantoin (Furadantin) och pivmecillinam (Selexid) eftersom att risken för resistensutveckling hos E. Coli vid användning av ovannämnda preparat är låg. Kvinnor under 50 år med nedre UVI kan behandlas med pivmecillinam i tre dygn, medan kvinnor över 50 år och de med recidiverande cystit bör behandlas med samma preparat i fem till sju dygn. Trimetoprim (Trimetoprim) ger generellt högre risk för resistensutveckling hos E. Coli, men rekommenderas fortfarande som andrahandsval vid behandling. Tre dygns behandling är 5

6 oftast tillräcklig (8). Kinoloner (Norfloxacin, Ciprofloxacin, Lexinor, Ciproxin) är den mest resistensgivande antibiotikagruppen och användning av dessa medel måste absolut undvikas vid nedre UVI hos kvinnor (8). Cefalosporiner kan övervägas vid behandling av gravida kvinnor, men bör annars liksom kinolonerna reserveras för de allvarligare infektionerna (9) Vid misstänkt UVI hos gravida skall urinodling göras och behandling påbörjas utan att invänta odlingssvar. ABU behandlas bara under graviditet. Vid recidiverande UVI bör man undvika att använda samma preparat som vid närmast föregående tillfälle på grund av ökad risk för resistens mot detta preparat. I fall då urinodling tas bör antibiotika väljas utifrån odlingssvar med resistensbestämning. Tidigare har användning av metenaminhippurat (Hiprex) som profylax till patienter med recidiverande UVI rekommenderats starkt, något som idag saknar tillräckligt vetenskapligt stöd (10). 6

7 Syfte Syftet med denna studie var att undersöka strategier för diagnostik och antibiotikabehandling vid nedre UIV hos kvinnor och jämföra dessa med aktuella rekommendationer från Läkemedelsverket och STRAMA. Frågeställningar Strategier för diagnostik och antibiotikabehandling vid nedre UIV innefattar diagnos, provtagning, antibiotikaval, behandlingstid, profylax vid recidiverande UVI. Frågeställningarna i denna studie: 1. Hur ser handläggning och antibiotikaförskrivning ut vid nedre UVI i primärvården med Hagsätra Vårdcentral som exempel? 2. Följer vårdcentralens läkare Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer vid behandling av nedre UVI? 7

8 Metod Detta är en retrospektiv journalstudie inriktad mot kvalitetsutveckling. Urvalet som har studerats bestod av kvinnor över 18 år vid Hagsätra Vårdcentral som hade fått diagnos nedre eller recidiverande UVI under året Uppgifter om ålder, symtom, diagnos, recidiv eller återkommande UVI, urinprov, urinodling, antibiotikaförskrivning, behandlingstid insamlades ur journaler med hjälp av två registreringsformulär (se bilaga 1 och 2). Den insamlade informationen bearbetades sedan och jämfördes med Läkemedelsverkets och STRAMAs behandlingsrekommendationer för att söka svar på frågeställningarna. 8

9 Etisk reflektion Patientuppgifterna lagrades i ett separat register. Namn och personnummer ersätts med en kod. Alla uppgifter var sekretesskyddade och ingen obehörig hade tillgång till registret med koderna. Endast den som var ansvarig för studien hade tillgång till kodnyckeln. Redovisning har sked i siffror och tabellform för att en enskild patient inte skulle kunna identifieras. Inte heller någon enskild behandlare kunde identifieras, då resultaten för behandlingsstrategier redovisades på samma sätt (11). 9

10 Resultat Det undersökta studieurvalet bestod av 175 kvinnor över 18 år med medelålder 53 år som har fått diagnos nedre UVI vid Hagsätra Vårdcentral år Alla kvinnor hade typiska symptom som nytillkomna besvär med sveda, trängningar och täta vattenkastningar, men ingen patient hade haft genitala symptom, feber eller flanksmärta eller var gravid. urinodling. I 169 fall (97%) hade man tagit urinsticka och i 99 fall (57%) gick man vidare med Figur 1 Resultat från urinodlingar hos kvinnor med diagnos nedre UVI Anm: Övriga bakterier bestod av sådana som Proteus, Klebsiella, Pseudomonas och Enterococcer. Figur 2 Andel recept förskrivna till kvinnor med diagnos nedre UVI Andel kvinnor som har fått recept på första hands antibiotika (Furadantin och Selexid) var sammanlagt 57%. Urinprov och urinodling var tagna vid varje recidiverande UVI, vilket visade sig vara aktuellt i 39 fall (22 %) av det totala urvalet. 10

11 Figur 3 Resultat från urinodlingar hos kvinnor med diagnos recidiverande UVI Anm: Blandflora är en växt av två eller flera olika bakterier i samma odling Urinodlingsresultat som visas i figur 3 tyder främst på att E. Coli har vuxit mest, men också att det har tillkommit en blandflora som inte fanns när man odlade urinen vid nedre UVI. Figur 4 Andel recept förskrivna till kvinnor med diagnos recidiverande UVI I figur 4 följer behandlingsalternativ vid recidiverande UVI. Den här gången uppgick antal recept på förstahands antibiotika (Pivimecillinam och Nitrofurantoin) sammanlagt till 59%. Förutom dessa skrevs recept på kinoloner till 5 (7%) och cefalosporiner till 4 (6%) patienter. 6 kvinnor (15%) av dem med recidiverande UVI har fått allergiska reaktioner mot första- och andrahands antibiotika i form av hudutslag och klåda. 11

12 4 kvinnor (10%) med recidiverande UVI fick profylaktisk behandling med T. Hiprex 1g 2 gånger dagligen och 2 kvinnor (5%) fick profylaktisk behandling med T. Trimetoprim 100 mg 1 gång dagligen. 2 kvinnor (5%) remitterades vidare till urologmottagningar. 12

13 Diskussion Alla kvinnor som ingick i denna studie har haft typiska kännetecken för nedre UVI som sveda, täta trängningar och frekventa miktioner. Ingen av kvinnorna har varit gravid, de har inte heller haft genitala symptom, feber eller flanksmärta. Denna kombination av klassiska symptom med avsaknad av genitala symptom och feber är så pass specifik att det var möjligt att ställa diagnosen enbart på anamnesen, så kallad empirisk diagnos. Det innebär att man egentligen inte behövde ta urinstickor eller urinodlingar. Resultatet visar dock att urinstickor togs i näst intill alla fall och urinodlingar i drygt hälften av fallen. En del av förklaringen till att det togs så många urinstickor är att dessa alltid tas vid misstanke om UVI innan läkarbesök. Nästan alla kvinnor har fått recept på antibiotika oavsett provsvar och utan att ha avvaktat resultat från urinodlingar, det vill säga provtagningar har inte påverkat antibiotikaförskrivning. Den sammanlagda labkostnaden för urinodlingar och urinstickor tagna vid nedre UVI under 2008 uppgick till kr, vilket också borde ses som en anledning till varför antal urinprover borde minska. Drygt hälften av kvinnorna vid nedre UVI har fått recept på antibiotika som rekommenderades i första hand, men andel andrahands preparat var också omfattande. Här borde man istället öka förskrivning av förstahands preparaten för att minska andelen andrahands antibiotika trimetoprim som under den senaste tiden har visat växande resistensutveckling hos E.Coli. Några kinoloner var inte förskrivna till patienterna, vilket är positivt och stämmer överens med behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket och STRAMA. Det gick inte att utvärdera behandlingstiden, eftersom informationen varken fanns i journaler eller i recept. Om man räknar ut behandlingstiden beroende på förpackningsstorlek kan man komma fram till slutsatsen att den har överstigit behandlingstiden som rekommenderas enligt Läkemedelsverket och STRAMA. Möjligheten att avvakta med behandling vid lindriga besvär (med recept i reserv) kunde inte heller utvärderas på grund bristande information i journaler. Urinprov och urinodling var tagna vid varje recidiverande UVI, vilket stämmer överens med behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket och STRAMA. Överkänslighet mot första- och andrahands antibiotika hos vissa patienter måste ha påverkat antibiotikavalet vid behandlingen och ett antal patienter med recidiverande UVI måste därför ha fått recept på kinoloner, vilket strider mot de senaste behandlingsrekommendationerna. 13

14 Bland dem som har fått profylaktisk behandling mot recidiverande UVI, fick ena hälften Trimetoprim och andra Hiprex. Enligt behandlingsrekommendationerna finns det inte tillräckligt med vetenskapligt stöd för att rekommendera användning av T. Hiprex som profylax till patienter med recidiverande UVI. 14

15 Slutsats Antal provtagningar vid nedre UVI bör begränsas eftersom de inte påverkar antibiotikaförskrivning och därmed inte tillför någon nytta. Läkare bör sträva efter att förskriva förstahandantibiotika och minska förskrivningen av andrahandspreparat. Förskrivning av kinoloner bör helt undvikas. Behandlingstiden ska tydligt framgå av receptet för att undvika växande utveckling av antibiotikaresistens. 15

16 Referenser 1. Cars O. Alla har ansvar för att vi ska ha fungerande antibiotika i framtiden Available at: 0exkl%20kommentarer.pdf Accessed 6 juni, André M, Mölstad S. Nya riktlinjer för urinvägsinfektion hos kvinnor. Läkartidningen 2008;105(15): Kahlmeter G. Antibiotikaresistens hos urinvägspatogener. Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor: Information från Läkemedelsverket 2007; 2: André M. Diagnostik Klinik, diagnostiska tester, differentialdiagnostiska överväganden. Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor: Information från Läkemedelsverket 2007; 2: Norman C, Sundquist M. Epidemiologi, etiologi och naturalförlopp. Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor: Information från Läkemedelsverket 2007; 2: Lannergård A. När finns skäl för utredning vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor? Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor: Information från Läkemedelsverket 2007; 2: Sandberg T. Behandling av okomplicerad cystit hos kvinnor. Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor: Information från Läkemedelsverket 2007; 2: Sandberg T. m.fl. Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen; Bergström M, Thomassen P. Okomplicerad UVI under graviditet diagnostik, behandling och uppföljning. Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor: Information från Läkemedelsverket 2007; 2: Rodhe N. Asymtomatisk bakteriuri. Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor: Information från Läkemedelsverket 2007; 2: Socialdepartementet, Patientdatalag, SFS (2008:355) 16

17 Appendix 1 Förkortningslista ABU asymtomatisk bakteriuri E. Coli Escherichia Coli STI (Sexually Transmitted Infections) sexuellt överförda infektioner STRAMA (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens) ett nätverk av experter som sedan 1995 arbetar för ansvarsfull användning av antibiotika UVI urinvägsinfektion 17

18 Appendix 2 Registreringsformulär 1 REGISTRERINGSFORMULÄR 1. Patientens ID Ds Sporadisk UVI Ålder 1. Typiska symtom Ja Nej 2. Urinprov Ja Nej 3. Urinodling Ja Nej 4. Provtagning för STI Ja Nej 5. Gravid Ja Nej 6. Behandling Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dygn Nitrofurantoin 50 mg x 3 > 5 dygn Pivmecillinam 400 mg x 2 i 3 dygn Pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn Pivmecillinam 200 mg x 2 i 7 dygn Pivmecillinam 200 mg x 2 > 7 dygn Trimetoprim 160 mg x 3 i 3 dygn Trimetoprim 300 mg x 1 i 3 dygn Trimetoprim 160 mg x 2 > 3 dygn Cefadroxil 500 mg x 2 i 5 dygn Cefadroxil 500 mg x 2 > 5 dygn Kinoloner 18

19 Ingen behandling 7. Följer behandlare aktuella behandlingsrekommendationerna? Ja Ja, delvis Nej 8. Överkänslighet Ja Nej 9. Övriga kommentarer 19

20 Appendix 3 Registreringsformulär 2 REGISTRERINGSFORMULÄR 2. Patientens ID Ds Recidiverande UVI Ålder 1. Typiska symptom Ja Nej 2. Urinprov Ja Nej 3. Urinodling Ja Nej 4. Provtagning för STI 5. Gravid Ja Nej Ja Nej 6. Behandling Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dygn Nitrofurantoin 50 mg x 3 > 5 dygn Pivmecillinam 400 mg x 2 i 3 dygn Pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn Pivmecillinam 200 mg x 2 i 7 dygn Pivmecillinam 200 mg x 2 > 7 dygn Trimetoprim Trimetoprim Trimetoprim Cefadroxil Cefadroxil 160 mg x 3 i 3 dygn 300 mg x 1 i 3 dygn 160 mg x 2 > 3 dygn 500 mg x 2 i 5 dygn 500 mg x 2 > 5 dygn Kinoloner 20

21 Ingen behandling 7. Antibiotikarofylax Hiprex Trimetoprim 100 mg x 1 Futadantin 50 mg x 1 8. Följer behandlare aktuella behandlingsrekommendationerna? Ja Ja, delvis Nej 9. Överkänslighet Ja Nej 10. Övriga kommentarer 21

Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral.

Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. En deskriptiv journalstudie. Camilla Magelssen: ST-läkare Forums vårdcentral Vetenskaplig handledare: Teresa

Läs mer

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Vesta Uppsats HP 2014 Ferzana Kamal Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Författare: Ferzana Kamal, ST-Läkare i allmämedicin, Spånga vårdcentral Handledare:

Läs mer

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Urinvägsinfektioner Giltig fr.o.m: 2014-05-07 Faktaägare: Håkan Ivarsson, Distriktsläkare vårdcentralen Teleborg Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral

Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Höstterminen 2011 Vetenskap och evidens för ST i Allmänmedicin (VESTA). Oxana Prokhorova, ST-läkare,

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre Urinvägsinfektioner Malin André, allmänläkare Uppsala nedre och övre UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år 700 600 500 Urinvägsantibiotika Annan antibiotika 400 300 200 100 0 0-6 år 7-19

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Urinvägsinfektioner Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Förskrivning av urinvägsantibiotika* och övrig antibiotika till patienter

Läs mer

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral Författare Forskningshandledare Klinisk Handledare Lilia Furmanova, ST-läkare i Allmänmedicin

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2015 Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU 6. Nedre UVI 7. Övre UVI 8. Recidiverande

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor Huvudbudskap I Akut cystit i flesta fall ofarligt Ca 30 % blir symtomfria utan behandling efter 1 vecka Antibiotikabehandling främst för att förkorta

Läs mer

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen?

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Kvinnor Män Äldre Cystit hos kvinnor Obehagligt Men

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna

Urinvägsinfektioner hos vuxna Urinvägsinfektioner hos vuxna Urinvägsinfektioner i öppenvård Sara Ullskog Frost Mariefreds vårdcentral Maria Remén Strama Sörmland Fall 1: Karin, 26 år. Frisk. Söker för sveda vid miktion och täta trängningar

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Afebril UVI och ABU. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Afebril UVI och ABU. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Afebril UVI och ABU Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland 1400 1200 Prescriptions/1000 inhabitants and year 1000 800 600 400

Läs mer

Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset Recidiverande cystit hos kvinnor Definition Minst 2 UVI det senaste halvåret Minst 3 UVI det senaste

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper 1400

Läs mer

Handläggning av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Familjeläkarna i Bålsta.

Handläggning av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Familjeläkarna i Bålsta. Handläggning av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Familjeläkarna i Bålsta. Författare: Fredrik Hammarskjöld ST-Läkare i allmänmedicin, Familjeläkarna i Bålsta Vetenskaplig handledare:

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Victoriadagen 12 maj 2016. Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län

Victoriadagen 12 maj 2016. Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län Victoriadagen 12 maj 2016 Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län Antibiotikaresistens Bakterier som utvecklat motståndskraft (resistens) mot antibiotika

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

Okomplicerad cystit i slutenvård. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Okomplicerad cystit i slutenvård. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Okomplicerad cystit i slutenvård Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg UVI hos äldre kvinnor Diagnostiska problem Hög prevalens av ABU Kroniska urinvägsbesvär är vanliga

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper Recept

Läs mer

Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera!

Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera! Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera! Pär-Daniel Sundvall Strama Västra Götaland Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral Akut cystit hos kvinnor utan behandling 30% självläker

Läs mer

Urinvägsantibiotika till kvinnor, 18år eller äldre, 2000-2012

Urinvägsantibiotika till kvinnor, 18år eller äldre, 2000-2012 Urinvägsantibiotika till kvinnor, 18år eller äldre, -12 Urinvägsantibiotika, kvinnor 18 år eller äldre, Sverige recept/1 invånare och år Källa: Apoteket AB, Xplain (-8), Apotekens service AB, Concise(9-12)

Läs mer

UVI kvinna fallbeskrivning 2018 Version

UVI kvinna fallbeskrivning 2018 Version UVI kvinna fallbeskrivning 2018 Version 2018-06-18 Sara 43 år ringer till vårdcentralen eftersom hon haft sveda vid vattenkastning, täta urinträngningar och kissat oftare än vanligt de senaste två dagarna.

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Asymtomatisk bakteriuri ABU Växt av bakterier i urinen hos en individ utan symtom på

Läs mer

Rationell antibiotikaanvändning

Rationell antibiotikaanvändning Rationell antibiotikaanvändning Charlotta Hagstam Distriktsläkare Strama Skåne öppenvård Strama Skåne Stramas mål Att bevara antibiotika som effektiva läkemedel Motverka resistensutveckling Ett multiprofessionellt

Läs mer

Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016

Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016 Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016 Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Prescriptions/1000

Läs mer

Nya riktlinjer för behandling av UVI. Stramadag för sluten vård 13 November Peter Ulleryd Strama Västra Götaland

Nya riktlinjer för behandling av UVI. Stramadag för sluten vård 13 November Peter Ulleryd Strama Västra Götaland Nya riktlinjer för behandling av UVI Stramadag för sluten vård 13 November 2018 Peter Ulleryd Strama Västra Götaland Andel R (%) Andel R (%) CI (R)= 17,5 % Sjukhus: SU + Kungälvs sjukhus; sluten och öppen

Läs mer

Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation

Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Sandared vårdcentral och Strama Västra Götaland Akut cystit hos kvinnor

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared VC FoU-centrum Södra Älvsborg Strama Västra Götaland

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared VC FoU-centrum Södra Älvsborg Strama Västra Götaland UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared VC FoU-centrum Södra Älvsborg Strama Västra Götaland Prescriptions/1 000 inhabitants and year Antibiotikarecept

Läs mer

Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden och i kommunal hemsjukvård. Anteckningarna under

Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden och i kommunal hemsjukvård. Anteckningarna under Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden och i kommunal hemsjukvård. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i presentationen,

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 4: Emma, 30 år Emma, 30 år, söker på vårdcentralen med urinträngningar sedan 3 dagar tillbaks. Hon är frisk sedan tidigare, är gravid i vecka 21. Ingen känd antibiotikaöverkänslighet. Hon har inte

Läs mer

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna?

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Brommaplans vårdcentral okt-nov 2009 Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Journalgenomgång av barn mellan 2-15 år med akut mediaotit på Brommaplans Vårdcentral 2008 Lovisa Moberg ST- Läkare Brommaplans

Läs mer

Minifall UVI 1 a-c Julia 18 år

Minifall UVI 1 a-c Julia 18 år Minifall UVI 1 a-c 2018-04-19 Om ni har valt Minifall UVI 1 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (1a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL. Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama

Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL. Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama Rekommenderad läsning! Folkhälsomyndigheten: Svedres-Svarm 2017 Antibiotikaval vid behandling av nedre UVI hos kvinnor

Läs mer

VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008

VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008 VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet har utarbetats av STRAMA (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens),

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral Regionala Strama Västra Götaland Programråd Strama SKL Förskrivning

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Prescriptiona/1000 inhabitants and year Antibiotikaförsäljning

Läs mer

Urinvägsinfektioner Introkursen HT Anders Ternhag Överläkare, docent Karolinska Solna

Urinvägsinfektioner Introkursen HT Anders Ternhag Överläkare, docent Karolinska Solna Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2018 Anders Ternhag Överläkare, docent Karolinska Solna Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU asymtomatisk bakteriuri 6. Nedre UVI

Läs mer

Riktlinjer för UVI-utredning. Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23

Riktlinjer för UVI-utredning. Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23 Riktlinjer för UVI-utredning Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23 Disposition Varför guidelines Urinvägsinfektioner hos barn Bakgrund till nya riktlinjer Algoritmer Nationell studie? Diskussion

Läs mer

Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder. på Täby Centrum Doktorn

Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder. på Täby Centrum Doktorn VESTA VT 2016 Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder på Täby Centrum Doktorn En kvantitativ retrospektiv studie Biljana Radosevic, ST-läkare Täby Centrum Doktorn

Läs mer

Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg

Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg Upprättare: Cecilia Östblom, ST-läkare Infektionskliniken Erik Torell, Överläkare Infektionskliniken Granskare: Henning Thejls Överläkare Kvinnokliniken, Torsten Sandin Urolog, Ylva Rahm Bitr. sml. Åsa

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz September 2018

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz September 2018 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz September 2018 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10%

Läs mer

Urinvägsinfektioner. AT-dag 131023 Strama Skåne. Mattias Waldeck

Urinvägsinfektioner. AT-dag 131023 Strama Skåne. Mattias Waldeck Urinvägsinfektioner AT-dag 131023 Strama Skåne Mattias Waldeck Misstanke om urinvägsinfektion vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre Källa: Swedres 2012 Urinvägsinfektioner Diagnostik

Läs mer

Miriam 30 år. Aktuellt Sedan igår sveda vid vattenkastning, och feber, uppmätt 39,0 grader. Lite illamående, inte kräkts.

Miriam 30 år. Aktuellt Sedan igår sveda vid vattenkastning, och feber, uppmätt 39,0 grader. Lite illamående, inte kräkts. Minifall UVI 2 a-c 2018-03-21 Om ni har valt Minifall UVI 2 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (2a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Regionala Strama Västra Götaland Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Har Agda en urinvägsinfektion? Agda 85 år har

Läs mer

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte?

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Äldre med misstänkt urinvägsinfektion Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Bakgrund Äldre får mycket antibiotika för urinvägsinfektion. Många äldre har bakterier i urinen, utan

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

URINVÄGSINFEKTION - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING

URINVÄGSINFEKTION - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING Godkänt den: 2018-02-10 Ansvarig: Fredrik Sund Gäller för: Infektionssjukdomar URINVÄGSINFEKTION - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING Diagnostik...2 Asymtomatisk bakteriuri (ABU)...2 Akut cystit hos kvinnor...2

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Prescriptions/1 000 inhabitants and year Antibiotikarecept

Läs mer

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn Maria Herthelius Disposition Klinisk bild Diagnostik Bakteriologi Behandling Patogenes och Riskfaktorer Uppföljning och Utredning Komplikationer

Läs mer

regiongavleborg.se Nya REK-boken och STRAMA

regiongavleborg.se Nya REK-boken och STRAMA Nya REK-boken och STRAMA DN 150209 STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow Resistensproblemet är globalt! Verksam antibiotika

Läs mer

pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se

pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se Vi människor har en stor benägenhet att vara nöjda med våra insatser och vår organisation av arbetet. Vi tror att vi följer riktlinjer i mycket

Läs mer

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder En kvantitativ retrospektiv studie Alby vårdcentral Vårtermin 2016 Författare Ali Al-Sammarraie, ST-läkare

Läs mer

LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten

LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten ANTIBIOTIKAANSVARIGA LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten Klinik och HC-specifika mål och mått 2015 Sulfa-SÄPO introducerar

Läs mer

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12 Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken 89-årig kvinna 89-årig kvinna, medicinerar med T Plendil 2,5 mg x1 mot högt blodtryck, i övrigt frisk. Söker

Läs mer

Hur används antibiotika på ditt sjukhus? PPS 2003, 2004 och 2006

Hur används antibiotika på ditt sjukhus? PPS 2003, 2004 och 2006 STRAMASTUDIER I KORTHET Hur används antibiotika på ditt sjukhus? PPS 2003, 2004 och 2006 Projektledare: Mats Erntell, Smittskydd Halland Bakgrund Strama genomförde 2003, 2004 och 2006 deskriptiva punktprevalensstudier,

Läs mer

Tidigare frisk. Haft en akut cystit för 4-5 år sen.

Tidigare frisk. Haft en akut cystit för 4-5 år sen. Minifall UVI 3 a-c 2018-03-21 Om ni har valt Minifall UVI 3 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (3a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se STRAMA aktuellt Välkomna! Sidan 1 Sidan 2 Sidan 3 Antibiotikaresistensen är ett hot mot framtidens hälso- och sjukvård Transplantation Cellgiftsbehandling Proteskirurgi Modern intensivvård Överlevnad för

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT. Projektet drevs med stimulansmedel från socialstyrelsen.

PROJEKTSLUTRAPPORT. Projektet drevs med stimulansmedel från socialstyrelsen. PROJEKTSLUTRAPPORT Titel: Projekt: Infektionsregistrering på särskilda boenden. Infektionsregistrering. Idnr: Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västernorrland, Smittskyddsenheten och Sundsvalls

Läs mer

ESBL. Rubrik. Morgondagens normalflora? Underrubrik. Torsten Sandberg. Infektion. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Infektion

ESBL. Rubrik. Morgondagens normalflora? Underrubrik. Torsten Sandberg. Infektion. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Infektion Rubrik Underrubrik ESBL Morgondagens normalflora? Torsten Sandberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 Vad är ESBL - producerande bakterier? Extended Spectrum Beta Lactamases - CTX-M Inaktiverar penicilliner

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral.

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. En retrospektiv studie av patientjournaler. Författare: Dr. Jose Hastie, ST-läkare i allmänmedicin Jakobsbergs vårdcentral, Järfälla

Läs mer

Information från Strama

Information från Strama Information från Strama Strama Öppenvård Gunilla Stridh Ekman, apotekare, ordförande & teamledare, gunilla.stridh.ekman@regionuppsala.se Ove Andersson, informationsläkare, ove.andersson@regionuppsala.se

Läs mer

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk? Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?...eller vem har nytta av att komma för bedömning Malin André, allmänläkare Uppsala Vart är vi på väg? Svårigheter med prognos Sjukdomsförlopp Sjukhusvård Läkarbedömning

Läs mer

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) (Totalt 17 poäng) Till akutmottagningen kommer i mitten av januari en tidigare frisk 25-årig kvinna (bortsett från upprepade UVI:er) med hög feber, frossa, muskelvärk och sjukdomskänsla

Läs mer

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Samverkan mot antibiotikaresistens Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Sigvard Mölstad Professor

Läs mer

Urinvägsinfektion (UVI) Heidi Lindbäck, informationsläkare Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Doktorand Uppsala Universitet

Urinvägsinfektion (UVI) Heidi Lindbäck, informationsläkare Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Doktorand Uppsala Universitet Urinvägsinfektion (UVI) Heidi Lindbäck, informationsläkare Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Doktorand Uppsala Universitet Heidi.lindback@lul.se Etiologisktagens e.coli proteus klebsiella enterococcer

Läs mer

Rädda antibiotikan! Ett samarbete mellan Vårdhygien, Strama och Mikrobiologen. Gå in på menti.com och använd koden

Rädda antibiotikan! Ett samarbete mellan Vårdhygien, Strama och Mikrobiologen. Gå in på menti.com och använd koden Rädda antibiotikan! Ett samarbete mellan Vårdhygien, Strama och Mikrobiologen Gå in på menti.com och använd koden 752814 Agenda Stramaarbete i slutenvården Kaffepaus Minska vårdrelaterade infektioner minska

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken/Strama Danderyds sjukhus OKT 2016

Urinvägsinfektioner. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken/Strama Danderyds sjukhus OKT 2016 Urinvägsinfektioner Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken/Strama Danderyds sjukhus OKT 2016 Vad ska jag prata om? UVI hos Kvinnor/män Låg/hög UVI Antibiotikval och behandling Resistens Bakterier

Läs mer

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin

Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin ST-projektarbete Landstinget Sörmland Handledare Annika Bardel Specialist Allmänmedicin

Läs mer

Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener

Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener Christian G. Giske Docent / Överläkare Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset 21 februari 2014 Provtagningsanvisning

Läs mer

Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt?

Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt? Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Vårdcentralen Sandared Primärvårdens FoU-enhet Södra Älvsborg Strama Västra Götaland 250-målet 250 antibiotikarecept

Läs mer

Stram antibiotikaanvändning i praktiken

Stram antibiotikaanvändning i praktiken Stram antibiotikaanvändning i praktiken Helena Hallgren Infektionsläkare Läkemedelskommittén Hallands Utbildningsseminarier september 2011 Åsa 22 år söker med cystitbesvär. Ingen feber. Antibiotikaval?

Läs mer

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Utbildning sjuksköterskor i hemsjukvården Helsingborg 10 oktober Malmö 26 oktober

Utbildning sjuksköterskor i hemsjukvården Helsingborg 10 oktober Malmö 26 oktober Utbildning sjuksköterskor i hemsjukvården Helsingborg 10 oktober Malmö 26 oktober Oskar Smede ST-läkare Capio Citykliniken Helsingborg Söder Strama Skåne öppenvårdsgruppen Svenska HALT (Helthcare-Associated

Läs mer

Ciprofloxacin-resistens hos E. coli i blodisolat hur påverkar det vår handläggning? Anita Hällgren Överläkare Infektionskliniken i Östergötland

Ciprofloxacin-resistens hos E. coli i blodisolat hur påverkar det vår handläggning? Anita Hällgren Överläkare Infektionskliniken i Östergötland Ciprofloxacin-resistens hos E. coli i blodisolat hur påverkar det vår handläggning? Anita Hällgren Överläkare Infektionskliniken i Östergötland E. coli i blododlingar Bland de mest frekventa fynden i blododling

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna Strama

Urinvägsinfektioner hos vuxna Strama MEDICINSK INSTRUKTION 1 (16) MEDICINSK INDIKATION Urinvägsinfektion (UVI) är en vanlig diagnos i alla åldrar och utgör en av de vanligaste orsakerna till antibiotikaförskrivning. Målsättningen med dokumentet

Läs mer

Akut cystit hos äldre

Akut cystit hos äldre Akut cystit hos äldre Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net 2019-03-20 Den här powerpointpresentationen kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden

Läs mer

Om Strama, resistens och antibiotikaförskrivning

Om Strama, resistens och antibiotikaförskrivning Om Strama, resistens och antibiotikaförskrivning Strama Stockholm Annika Hahlin 2015-11-12 Sidan 1 Strama - vad är det? STrategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens

Läs mer

Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013.

Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013. Projektrapport VESTA, np 2014 141101 Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013. Eitmad Ashak, ST läkare, Hallunda

Läs mer

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam INFEKTION rekommenderade läkemedel Bakteriella infektioner Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam Cefalosporiner ceftibuten Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin terapiråd Rationell

Läs mer

Öroninflammation Svante Hugosson

Öroninflammation Svante Hugosson Öroninflammation Svante Hugosson Man kan ej sätta likhetstecken mellan öronsmärta och akut öroninflammation. Troligen har cirka hälften av barnen med öronsmärta denna åkomma. Överdiagnostik av akut öroninflammation

Läs mer

Karin, 26 år. Frisk. Söker för sveda vid miktion och täta trängningar sedan 1 dag. Vad behöver du veta mer?

Karin, 26 år. Frisk. Söker för sveda vid miktion och täta trängningar sedan 1 dag. Vad behöver du veta mer? Karin, 26 år. Frisk. Söker för sveda vid miktion och täta trängningar sedan 1 dag. Vad behöver du veta mer? Ont i rygg/buk som hon inte haft tidigare? Feber? Synligt blod i urinen? Tidigare UVI? Läkemedelsallergi?

Läs mer

Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län. Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag

Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län. Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag 150303 Antibiotikaresistens vid UVI Vanligast och ökar snabbast Ganska

Läs mer

zccompany Nytt från Strama! Annika Hahlin Apotekare

zccompany Nytt från Strama! Annika Hahlin Apotekare Nytt från Strama! Annika Hahlin Apotekare 2018-12-04 Internationella antibiotikaveckan! Skydda antibiotikan - kampanj https://www.youtube.com/watch?v=kchey4c1ve8 Stramas motto: Patientens rätt till

Läs mer

Urinvägsinfektioner - från skolan till sjukhemmet

Urinvägsinfektioner - från skolan till sjukhemmet Urinvägsinfektioner - från skolan till sjukhemmet Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Antibiotika Urinvägsinfektioner Symtom / diagnostik / behandling

Läs mer