Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral."

Transkript

1 Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. En deskriptiv journalstudie. Camilla Magelssen: ST-läkare Forums vårdcentral Vetenskaplig handledare: Teresa Saraiva Leao, specialist i allmänmedicin, Rosenlunds vårdcentral. Klinisk handledare: Agnieszka Rautman-Szczepanska, specialist i allmänmedicin, Forums vårdcentral. 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning: Introduktion:.4-5 Syfte.6 Frågeställningar...6 Metod Etiska överväganden...7 Resultat Diskussion Slutsats...13 Referenser

3 Sammanfattning Bakrund Nedre urinvägsinfektion föranleder stor del av vårdkontakterna i primärvården. Läkemedelsverket i samarbete med Strategigruppen för Rationell Antibiotika användning och minskad Antibiotikaresistens (STRAMA) presenterade 2007 nya rekommendationer om diagnostik och behandling av nedre UVI hos vuxna kvinnor. Syfte Studien gjordes för att se om diagnostik och behandlingsrutiner av vuxna, friska, icke-gravida kvinnor med okomplicerad nedre UVI, som sökt vård på Forums vårdcentral under 2012, stämmer överens med dagens riktlinjer. Tanken med studien är att förbättra handläggningen av vuxna kvinnor med okomplicerad nedre UVI på Forums vårdcentral. Metod Studiepopulationen bestod av kvinnor över 18 år som besökt Forums vårdcentral och fått diagnos UVI (N30.P) eller akut cystit (N30.0) under Totalt inkluderades 97 kvinnor. Information om diagnos, symptom och antibiotikabehandling inhämtades från journalerna. Resultat Studien visade att 61 % av de kvinnor som sökt för nedre UVI under 2012 hade minst två av de tre klassiska symptomen för nedre UVI och skulle enligt dagens riktlinjer kunna behandlats empiriskt. I 98 % av dessa fall togs dock kompletterande urinsticka. Enbart ett fall (2 %) fick empirisk behandling enligt Stramas riktlinjer. 39 % av kvinnorna hade ingen eller ett symptom angivet i journalen och i denna grupp kompletterades anamnesen med urinprov i 95 % av fallen vilket är i enighet med Stramas riktlinjer. Av alla studiedeltagare behandlades 95 % med antibiotika. Av dessa mottog 87 % förstahandsvalet Selexid eller Furadantin och 13 % fick andrahandsvalet Trimetoprim. Ingen i studiepopulationen fick behandling med icke-rekommenderad antibiotika. 3

4 Slutsats Urinsticka tas i allt för stor utsträckning på Forums vårdcentral om man ser till de aktuella riktlinjerna och borde därför kunna begränsas till de patienter med tveksam urinvägsinfektion eller med komplicerande faktorer. När det kommer till val av antibiotika följer Forums vårdcentral de aktuella riktlinjerna till stor grad. MeSH-termer: Cystit, Urinvägsinfektion. Introduktion Okomplicerad nedre urinvägsinfektion (UVI) hos vuxna kvinnor är en av de vanligare orsakerna som föranleder vårdkontakt inom primärvården. I Sverige insjuknar ca kvinnor i UVI årligen (Norman, C & Sundqvist, M 2007). Av alla urinvägsinfektioner på svenska vårdcentraler står okomplicerad nedre UVI för 75 %. Livstidsincidensen att insjukna i nedre UVI är ca 50 % (Bent, S et. Al 2002). En 30 årig frisk, icke gravid kvinna söker på vårdcentralen p.g.a. sveda vid vattenkastning och täta trängningar sedan 2 dagar. Hon nekar besvär med flanksmärta, feber eller flytningar. Hur ska man handlägga denna patient enligt svenska riktlinjer? Definitionen av okomplicerad nedre UVI är nytillkomna symptom med sveda, täta trängningar, frekventa miktioner samt förekomst av bakterieuri hos vuxna icke gravida kvinnor med normala urinvägar. Detta med samtidig avsaknad av genitala symptom, flanksmärta eller feber (Sandberg, T 2013). De viktigaste riskfaktorerna för okomplicerad UVI hos unga kvinnor har visat sig vara sexuell kontakt, användning av pessar och kondom med spermiedödande medel samt tidigare UVIer. Hos äldre kvinnor räknas även insulinbehandlad diabetes och många urinvägsinfektioner tidigare i livet som ökande riskfaktorer. Man har även sett att nylig behandling med antibiotika oavsett infektion har kunnat öka risken för UVI hos vuxna kvinnor (Norman, C & Sundqvist, M 2007). 4

5 Vid okomplicerad nedre UVI är förstahandsvalet av antibiotika Nitrofurantoin (Furadantin) och Pivmecillinam (Selexid) på grund av låg resistensutveckling hos primärpatogenerna Escherichia coli och Staphylococcus saprophyticus. Trimetoprim anses numera vara andrahandsval p.g.a. ökande resistensproblematik (Andre, M & Mölstad, S 2008). Antibiotikabehandling i 3-5 dagar förkortar symptomtiden. Urinsticka är inte alltid en hjälp vid diagnostisering då den, trots klassiska symptom kan vara negativ, ofta på grund av låg bakteriekoncentration eller kort blåsinkubationstid (Hummers-Pradier E. & Kochen M. 2002). Sedan 2007 har det varit klart att undersökning med urinsticka och/eller urinodling bara är indicerat vid låg misstanke om okomplicerad nedre UVI, det vill säga vid enbart ett av de klassiska symptomen, vid recidiverande urinvägsinfektioner eller vid andra kända riskfaktorer. (Andre, M 2007). Läkemedelsverket i samarbete med Strategigruppen för Rationell Antibiotika användning och minskad Antibiotikaresistens (STRAMA) presenterade då nya rekommendationer om diagnostik och behandling av nedre UVI hos vuxna kvinnor. Enligt rekommendationerna kan empirisk behandling insättas när patienten har minst två av de tre klassiska symptomen: 1. Nytillkommen sveda vid vattenkastning 2. Ökad miktionsfrekvens 3. Täta trängningar. Empirisk behandling definieras som behandling av patient med diagnos ställd enbart på symptom (Sandberg, T 2013). Patienten ska inte ha samtidig feber, flanksmärta eller symptom från underlivet (flytningar eller vaginal irritation). Graviditet, nylig utlandsvistelse, urinvägsinfektion i nära anslutning till sjukhusvistelse eller recidiverande urinvägsinfektioner räknas som komplicerade infektioner och i dessa fall rekommenderas urinodling (Sandberg, T 2013). Många kvinnor söker på Forums vårdcentral för symptom som tyder på okomplicerad nedre UVI. I många av dessa fall ordineras urinsticka redan innan läkarbesöket. Att handlägga dessa efter rekommenderade riktlinjer från STRAMA skulle spara vårdcentralen för onödiga provtagningar och resurser. Det är per i dag oklart i vilken utsträckning STRAMAs riktlinjer följs på Forums vårdcentral. 5

6 Syfte Att undersöka följsamheten till rekommendationerna från STRAMA för handläggning och behandling av nedre okomplicerad UVI hos kvinnor över 18 år på Forums vårdcentral. Frågeställningar Hur många kvinnliga patienter 18 år och äldre erhöll diagnos UVI (N30.P) eller akut cystit (N30.0) under 2012 på Forums vårdcentral? Hur stor andel av de kvinnliga patienterna som erhöll diagnos okomplicerad nedre UVI uppfyllde kriterierna för empirisk behandling, det vill säga behandling av diagnos ställd enbart på symptom och hur många av dem provtogs med urinsticka? Hur stor andel av de kvinnliga patienterna som fick behandling med antibiotika fick första eller andrahandsvalet av antibiotika enligt rekommendationer från STRAMA? Material och metod Forums Vårdcentralen ligger i Nacka kommun. På vårdcentralen arbetar fem specialister i allmänmedicin och fyra ST-läkare. Den socioekonomiska standarden i Nacka är relativ hög och 48 % har en eftergymnasial utbildning (Nacka kommuns hemsida). Vårdcentralen använder sig av journalsystemet Take Care(TC). Detta är en kvantitativ deskriptiv journalbaserad studie. Studiepopulationen består av kvinnor över 18 år som besökt Forums vårdcentral och fått diagnos UVI (N30.P) eller akut cystit (N30.0) under perioden 1 januari till 31 december Studiepopulationen inhämtades med hjälp av Rapport Verktyg (RAVE M4), ett databaserat journalsökningssystem, genom att söka på de två ovan nämnda diagnoserna under studieperioden. Därefter lästes journaluppgifter från dessa patienter igenom i TC. De journaler där samma patient hade flera vårdkontakter för nedre UVI under studieperioden granskades ytterligare. Enbart första läkarbesöket under den aktuella perioden inkluderades och analyserades. Patienter där det i journalen framkom graviditet, lågt sittande buksmärta, flanksmärta, vaginala flytningar eller feber exkluderades. Även patienter med recidiverande urinvägsinfektioner och utlandsvistelse inom en månad 6

7 exkluderades ur studien. Det slutliga patienturvalet inkluderade 97 patienter. De kvarvarande studiedeltagarna fick var och ett löpande kodnummer. Data bearbetades i EXCEL. Efter sammanställningen gjordes en jämförelse av utfallet med Stramas rekommendationer avseende diagnostik och antibiotikaval vid nedre okomplicerad UVI. Följande data samlades in: Provtagning i form av urinsticka (ja/nej), symptom (nytillkommen miktionssveda, täta trängningar, frekventa miktioner) och förskriven antibiotika (Selexid, Furadantin, Trimetoprim, övriga) Recidiverande UVI definierades som 2 infektioner de senaste 6 månaderna och/eller 3 infektioner det senaste året. Empirisk behandling: behandling utan provtagning som kan sättas in när patienten har minst 2 av de 3 klassiska symptomen för nedre okomplicerad UVI: nytillkommen sveda vid miktion, täta trängningar, ökad miktionsfrekvens. Det får inte samtidigt föreligga andra komplicerade faktorer. Etiska överväganden Data inhämtades genom journalgenomgång vilket kan innebära risk för integritetsintrång gentemot patienter och vårdpersonal. Inga enskilda patienter eller läkare i studien kan identifieras då all data avidentifierades och kodades innan analys och resultaten redovisas enbart på gruppnivå. Projektet har inte påverkat enskilda läkare eller patienter. Enbart studieledaren fick tillgång till informationen. Efter avslutat arbete förstördes kodlistan. Verksamhetschefen godkände projektet och läkargruppen på Forums vårdcentral informerades om studien på ett läkarmöte. Ett anslag med information till patienterna om pågående kvalitetsstudie fanns i väntrummet. Studiens syfte var att förbättra omhändertagandet av patienter med okomplicerad nedre UVI på Forums vårdcentral. Nytta bedömdes överväga riskerna vad gäller etiken i denna studie. 7

8 Resultat Efter exklusion av 29 kvinnor inkluderades totalt 97 kvinnor över 18 år i studien. Medelåldern var 56 år. Exklusionsgruppen redovisas i tabell 1. Tabell 1. Fördelningen av bortfallet i antal uppdelat efter exklusionskriterier vid nedre urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums vårdcentral under N= 29. Exklusionskriterium Antal (n) Recidiv eller terapisvikt 22 Graviditet 4 Flanksmärta 1 Flytning 1 Utlandsvistelse 1 Av de totalt 97 kvinnorna i studien hade 59 (61%) 2-3 symptom på okomplicerad nedre UVI och uppfyllde kriterierna för empirisk behandling. Alla utom en patient provtogs med urinsticka och alla patienter oavsett provtagning behandlades med antibiotika. I gruppen med 0-1 symptom provtogs alla patienter utom 2 med urinsticka och majoriteten fick behandling med antibiotika. Se figur 1. 8

9 Figur 1. Diagnostik, provtagning och behandling av kvinnliga patienter med okomplicerad nedre UVI på Forums vårdcentral under 2012 uppdelat i två grupper: 0-1 symtom och 2-3 symtom (N=97). Symptom: Täta trängningar, ökad miktionsfrekvens, nytillkommen sveda vid vattenkastning. Behandling 92 (95 %) av 97 patienter fick antibiotikabehandling. Alla fick behandling med rekommenderat förstahands eller andrahandsval av antibiotika. Se tabell 2 9

10 Tabell 2. Val av antibiotikabehandling vid diagnos okomplicerad nedre UVI hos vuxna kvinnor på Forums vårdcentral 2012 uppdelat i preparatval och antal. N=97. Antal =n Procent % Totalt antal patienter som fått behandling med antibiotika Patienter som fått förstahandsval: Selexid eller Furadantin Patienter som har fått andrahandsval: Trimetoprim Antal patienter som har fått icke-rekommenderade: Övriga Diskussion Diagnostik I denna studie framkommer att större delen av patienterna (61 %) hade minst två av de tre klassiska symptomen för nedre UVI utan tecken till komplicerande faktorer eller riskfaktorer. Denna grupp ska enligt Stramas riktlinjer behandlas empiriskt med ett första eller andrahandsval av antibiotika (Selexid, Furadantin eller Trimetoprim). Enbart en av studiedeltagarna (2 %) i denna grupp mottog empirisk behandling. Vid tolkning av dagens riktlinjer har man i denna grupp inte följt de aktuella riktlinjerna då man i 98 % av fallen har valt att komplettera med urinsticka. 10

11 I gruppen med ingen eller ett av de klassiska symptomen angivna i journalen har de flesta patienterna fått antibiotikabehandling. I denna grupp har det i 33 av 38 fall (87 %) tagits urinprov i samband med läkarbesöket. Här kan det vara svårt att veta om alla symptom har angivits i journalerna eller om journalerna kan ha varit bristfälliga. Enligt Stramas riktlinjer ska undersökning med urinsticka tas vid ett symptom eller mindre då risken för UVI minskar (Norman, C & Sundqvist, M 2007). Om man baserar sig på att journalerna inte är bristfälliga kan man dra slutsatsen att läkare på Forums vårdcentral till stor del har följt de aktuella riktlinjerna från STRAMA. Behandling I valet av behandling har 87 % av de som tilldelats antibiotika fått förstahandspreparaten Selexid eller Furadantin. Enligt riktlinjerna har dessa två preparat lika ställd prioritering, därför har ingen skillnad gjorts på vilket av dessa preparat studiedeltagarna har fått (Norman, C & Sundqvist, M 2007). 13 % har fått behandling med andrahandsvalet Trimetoprim. Det finns ingen förklaring i journalanteckningarna om varför andrahandsval har givits. Studien visar att 100 % av förskriven antibiotika har varit i enlighet med dagens riktlinjer och att 87 % av studiedeltagarna har fått förstahandspreparaten Selexid eller Furadatin. Man kan därför dra slutsatsen att förskrivning av antibiotika vid nedre okomplicerad UVI på Forums vårdcentral skett i enlighet med dagens riktlinjer. Ingen av studiedeltagarna har fått behandling med icke rekommenderad antibiotika Kinoloner eller Cephalosporiner. Kinoloner är den mest resistensdrivande antibiotikagruppen av urinvägsantibiotika och måste därför undvikas (Cars, O et.al 2008). Om man ska titta närmare på ett problem med empirisk behandling är det att patienter ibland får antibiotika som inte är känsligt för den bakterie som förorsakat infektionen. Det behövs fler studier för att beräkna nytta över risk utifrån detta perspektiv (Gupta, K et.al 2011). 11

12 Jämförelse med andra studier I denna studie ser man att 97 % av studiepopulationen lämnat urinsticka i samband med läkarbesöket, oavsett antal angivna symptom i journalen. Om man jämför detta med en diagnos-förskrivningsstudie som gjordes bland allmänläkare i fem län i Sverige 2000 och 2002, ser man att det även i den studien togs urinprov på 98 % av de kvinnor som sökt för misstänkt nedre urinvägsinfektion oavsett antal symptom (Andre, M 2004). Detta tyder på att det vanligaste instrumentet att använda vid misstanke om nedre UVI är urinprovtagning (Andre, M 2004). Man kan dra slutsats att urinprovtagning på Forums vårdcentral görs i lika stor utsträckning som den ovan nämnda studien. I en annan diagnos-förskrivningsstudie bland allmänläkare i fem svenska län som gjordes 2000, 2002 och 2005, under en vecka i november, såg man att valet av antibiotika vid okomplicerad nedre UVI förändrades från 2000 till 2005 i enighet med de svenska riktlinjerna(andre, M 2008). Om man jämför resultaten mellan 2000 och 2005 ökade förskrivningen av Selexid från 30 % till 50 % och man såg även en ökning av Furadantin från < 5 % till 10 %. Förskrivningen av Trimetoprim minskade från 40 % till 20 % i enighet med ökande resistensutveckling. Förskrivningen av Kinoloner minskade från 10 % till 5 % och förskrivning på Cephalosporiner låg stabilt på cirka 5 % (Andre, M 2008). Ännu bättre följsamhet påvisas i den här studien där 87 % av studiepopulationen har fått förstahandsval av antibiotika, 13 % fått andrahandsval av antibiotika och ingen har fått utskrivet Cephalosporiner eller Kinoloner. Detta tyder på att läkare på Forums vårdcentral är medvetna om dagens riktlinjer och följer dessa i valet av antibiotika vid okomplicerad nedre UVI. 12

13 Styrkor och svagheter Studien behandlar ett ämne som är intressant för vårdpersonal inom primärvården då det är en vanligt förekommande orsak som föranleder vårdkontakt. En annan styrka med studien är att alla journaler under aktuell period lästes igenom av en och samma studieledare. Ännu en styrka med studien är att symptom, provtagning och receptförskrivning ofta står tydligt bokfört i journaler vid nedre UVI. En svaghet med denna studie är att stor del av studien är baserad på symptom som står angivna i journalen. Det finns ingen garanti för att studiedeltagare inte angett fler symptom än vad som journalförts av läkare. En annan svaghet är att patienter kan ha fått tidigare behandling för nedre UVI någon annanstans än på Forums vårdcentral och att detta inte syns i TC. Studien är gjord på enbart en vårdcentral och utifrån detta går det därför inte att dra slutsatsen att studien är representativ för resten av Sverige. Slutsats Slutsatsen i denna studie är att man på Forums vårdcentral har låg följsamhet till Stramas riktlinjer för provtagning med urinsticka vid nedre okomplicerad UVI hos vuxna kvinnor. När det kommer till förskrivning av antibiotika till patienter med nedre UVI är följsamheten hög bland läkare på Forums vårdcentral. Ingen i studiepopulationen fick icke rekommenderad antibiotika. Det finns således utrymme att förbättra diagnostiken vid handläggning av nedre UVI hos vuxna kvinnor. 13

14 Referenser: 1. Andre, M et. Al (2004). Management of urinary tract infections in primary care: a repeated 1-week diagnosis-prescribing study in five counties in Sweden in 2000 and Scand J Infect.Dis.2004;36 (2): Andre, M et. Al (2008) Allmänläkare förskrev mindre antibiotika men utnyttjade CRP-test mer. Läkartidningen 2008; 105 (41): Andre, M. Diagnostik. Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelsverket 2007; 22. Hämtat Andre, M. & Mölstad S (2008). Nya riktlinjer för urinvägsinfektion hos kvinnor. Läkartidningen 2008;105 (15): Bent, S et. Al. (2002). Does this woman have an acute uncomplicated urinary Tract Infection? JAMA, Cars, O. et. Al (2008). Förkorta behandlingstiderna vid nedre Urinvägsinfektion hos kvinnor och använd inte kinoloner! Läkartidningen 2008; 15; (1): Gupta, K. et. Al (2011). International Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Acute Uncomplicated Cystitis and Pyelonephritis in Women. Oxford Journals. 2011; 52 (5): Hummers-Pradier E. & Kochen M. (2002). Urinary tract infections in adult general practice patients. Brittish Journal of General Practice. September Nacka kommuns hemsida. Hämtat

15 10. Norman C. & Sundqvist, M. Epidemiologi, etiologi och naturförlopp. Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor, Information från Läkemedelsverket 2007;2: Hämtat Sandberg, T. UVI (cystit) hos kvinnor. Information från internetmedicin.se. Uppdaterat

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Vesta Uppsats HP 2014 Ferzana Kamal Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Författare: Ferzana Kamal, ST-Läkare i allmämedicin, Spånga vårdcentral Handledare:

Läs mer

Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral

Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Höstterminen 2011 Vetenskap och evidens för ST i Allmänmedicin (VESTA). Oxana Prokhorova, ST-läkare,

Läs mer

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral Författare Forskningshandledare Klinisk Handledare Lilia Furmanova, ST-läkare i Allmänmedicin

Läs mer

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Retrospektiv journalstudie inriktad mot kvalitetsutveckling Författare: Elena Petrova, ST-läkare i allmänmedicin, Capio

Läs mer

Handläggning av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Familjeläkarna i Bålsta.

Handläggning av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Familjeläkarna i Bålsta. Handläggning av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Familjeläkarna i Bålsta. Författare: Fredrik Hammarskjöld ST-Läkare i allmänmedicin, Familjeläkarna i Bålsta Vetenskaplig handledare:

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Urinvägsinfektioner Giltig fr.o.m: 2014-05-07 Faktaägare: Håkan Ivarsson, Distriktsläkare vårdcentralen Teleborg Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2015 Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU 6. Nedre UVI 7. Övre UVI 8. Recidiverande

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Urinvägsinfektioner Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Förskrivning av urinvägsantibiotika* och övrig antibiotika till patienter

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre Urinvägsinfektioner Malin André, allmänläkare Uppsala nedre och övre UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år 700 600 500 Urinvägsantibiotika Annan antibiotika 400 300 200 100 0 0-6 år 7-19

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder. på Täby Centrum Doktorn

Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder. på Täby Centrum Doktorn VESTA VT 2016 Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder på Täby Centrum Doktorn En kvantitativ retrospektiv studie Biljana Radosevic, ST-läkare Täby Centrum Doktorn

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor Huvudbudskap I Akut cystit i flesta fall ofarligt Ca 30 % blir symtomfria utan behandling efter 1 vecka Antibiotikabehandling främst för att förkorta

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte?

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Äldre med misstänkt urinvägsinfektion Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Bakgrund Äldre får mycket antibiotika för urinvägsinfektion. Många äldre har bakterier i urinen, utan

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna

Urinvägsinfektioner hos vuxna Urinvägsinfektioner hos vuxna Urinvägsinfektioner i öppenvård Sara Ullskog Frost Mariefreds vårdcentral Maria Remén Strama Sörmland Fall 1: Karin, 26 år. Frisk. Söker för sveda vid miktion och täta trängningar

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder En kvantitativ retrospektiv studie Alby vårdcentral Vårtermin 2016 Författare Ali Al-Sammarraie, ST-läkare

Läs mer

Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera!

Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera! Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera! Pär-Daniel Sundvall Strama Västra Götaland Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral Akut cystit hos kvinnor utan behandling 30% självläker

Läs mer

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral.

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. En retrospektiv studie av patientjournaler. Författare: Dr. Jose Hastie, ST-läkare i allmänmedicin Jakobsbergs vårdcentral, Järfälla

Läs mer

pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se

pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se Vi människor har en stor benägenhet att vara nöjda med våra insatser och vår organisation av arbetet. Vi tror att vi följer riktlinjer i mycket

Läs mer

Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset Recidiverande cystit hos kvinnor Definition Minst 2 UVI det senaste halvåret Minst 3 UVI det senaste

Läs mer

Rationell antibiotikaanvändning

Rationell antibiotikaanvändning Rationell antibiotikaanvändning Charlotta Hagstam Distriktsläkare Strama Skåne öppenvård Strama Skåne Stramas mål Att bevara antibiotika som effektiva läkemedel Motverka resistensutveckling Ett multiprofessionellt

Läs mer

Urinvägsantibiotika till kvinnor, 18år eller äldre, 2000-2012

Urinvägsantibiotika till kvinnor, 18år eller äldre, 2000-2012 Urinvägsantibiotika till kvinnor, 18år eller äldre, -12 Urinvägsantibiotika, kvinnor 18 år eller äldre, Sverige recept/1 invånare och år Källa: Apoteket AB, Xplain (-8), Apotekens service AB, Concise(9-12)

Läs mer

Okomplicerad cystit i slutenvård. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Okomplicerad cystit i slutenvård. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Okomplicerad cystit i slutenvård Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg UVI hos äldre kvinnor Diagnostiska problem Hög prevalens av ABU Kroniska urinvägsbesvär är vanliga

Läs mer

Tidigare frisk. Haft en akut cystit för 4-5 år sen.

Tidigare frisk. Haft en akut cystit för 4-5 år sen. Minifall UVI 3 a-c 2018-03-21 Om ni har valt Minifall UVI 3 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (3a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

Behandling av akut cystit hos kvinnor över 18 år på Tumba VC Följsamhet till gällande riktlinjer Imad Zora, ST-läkare, Tumba VC 2014

Behandling av akut cystit hos kvinnor över 18 år på Tumba VC Följsamhet till gällande riktlinjer Imad Zora, ST-läkare, Tumba VC 2014 Behandling av akut cystit hos kvinnor över 18 år på Tumba VC Följsamhet till gällande riktlinjer Imad Zora, ST-läkare, Tumba VC 2014 Vetenskaplig handledare: Rune Lindqvist, Specialist i Allmänmedicin

Läs mer

Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation

Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Sandared vårdcentral och Strama Västra Götaland Akut cystit hos kvinnor

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013.

Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013. Projektrapport VESTA, np 2014 141101 Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013. Eitmad Ashak, ST läkare, Hallunda

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 4: Emma, 30 år Emma, 30 år, söker på vårdcentralen med urinträngningar sedan 3 dagar tillbaks. Hon är frisk sedan tidigare, är gravid i vecka 21. Ingen känd antibiotikaöverkänslighet. Hon har inte

Läs mer

Diagnostik av akut cystit hos kvinnor i fertil ålder. Klinisk bild eller urinsticka?

Diagnostik av akut cystit hos kvinnor i fertil ålder. Klinisk bild eller urinsticka? VESTA uppsats HP 2011 Diagnostik av akut cystit hos kvinnor i fertil ålder. Klinisk bild eller urinsticka? Ett kvalitetsarbete på Tensta vårdcentral. Mars 2012 Författare: Ioanna Makradima ST-läkare Tensta

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

UVI kvinna fallbeskrivning 2018 Version

UVI kvinna fallbeskrivning 2018 Version UVI kvinna fallbeskrivning 2018 Version 2018-06-18 Sara 43 år ringer till vårdcentralen eftersom hon haft sveda vid vattenkastning, täta urinträngningar och kissat oftare än vanligt de senaste två dagarna.

Läs mer

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Moa Bjerner, ST-läkare Kalix Vårdcentral Handledare: Med Dr Annika Andén

Läs mer

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna?

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Brommaplans vårdcentral okt-nov 2009 Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Journalgenomgång av barn mellan 2-15 år med akut mediaotit på Brommaplans Vårdcentral 2008 Lovisa Moberg ST- Läkare Brommaplans

Läs mer

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk? Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?...eller vem har nytta av att komma för bedömning Malin André, allmänläkare Uppsala Vart är vi på väg? Svårigheter med prognos Sjukdomsförlopp Sjukhusvård Läkarbedömning

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared VC FoU-centrum Södra Älvsborg Strama Västra Götaland

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared VC FoU-centrum Södra Älvsborg Strama Västra Götaland UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared VC FoU-centrum Södra Älvsborg Strama Västra Götaland Prescriptions/1 000 inhabitants and year Antibiotikarecept

Läs mer

Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden och i kommunal hemsjukvård. Anteckningarna under

Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden och i kommunal hemsjukvård. Anteckningarna under Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden och i kommunal hemsjukvård. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i presentationen,

Läs mer

Afebril UVI och ABU. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Afebril UVI och ABU. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Afebril UVI och ABU Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland 1400 1200 Prescriptions/1000 inhabitants and year 1000 800 600 400

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Rapport VESTA Norra programmet Kartläggning av antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Solna centrums vårdcentral

Rapport VESTA Norra programmet Kartläggning av antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Solna centrums vårdcentral Rapport VESTA Norra programmet 2012 Kartläggning av antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Solna centrums vårdcentral Tatiana Markovitj, ST läkare i allmänmedicin Solna centrums

Läs mer

Minifall UVI 1 a-c Julia 18 år

Minifall UVI 1 a-c Julia 18 år Minifall UVI 1 a-c 2018-04-19 Om ni har valt Minifall UVI 1 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (1a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

Victoriadagen 12 maj 2016. Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län

Victoriadagen 12 maj 2016. Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län Victoriadagen 12 maj 2016 Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län Antibiotikaresistens Bakterier som utvecklat motståndskraft (resistens) mot antibiotika

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz September 2018

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz September 2018 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz September 2018 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10%

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen?

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Kvinnor Män Äldre Cystit hos kvinnor Obehagligt Men

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Asymtomatisk bakteriuri ABU Växt av bakterier i urinen hos en individ utan symtom på

Läs mer

Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL. Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama

Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL. Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama Rekommenderad läsning! Folkhälsomyndigheten: Svedres-Svarm 2017 Antibiotikaval vid behandling av nedre UVI hos kvinnor

Läs mer

Ciprofloxacin-resistens hos E. coli i blodisolat hur påverkar det vår handläggning? Anita Hällgren Överläkare Infektionskliniken i Östergötland

Ciprofloxacin-resistens hos E. coli i blodisolat hur påverkar det vår handläggning? Anita Hällgren Överläkare Infektionskliniken i Östergötland Ciprofloxacin-resistens hos E. coli i blodisolat hur påverkar det vår handläggning? Anita Hällgren Överläkare Infektionskliniken i Östergötland E. coli i blododlingar Bland de mest frekventa fynden i blododling

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper 1400

Läs mer

Nya riktlinjer för behandling av UVI. Stramadag för sluten vård 13 November Peter Ulleryd Strama Västra Götaland

Nya riktlinjer för behandling av UVI. Stramadag för sluten vård 13 November Peter Ulleryd Strama Västra Götaland Nya riktlinjer för behandling av UVI Stramadag för sluten vård 13 November 2018 Peter Ulleryd Strama Västra Götaland Andel R (%) Andel R (%) CI (R)= 17,5 % Sjukhus: SU + Kungälvs sjukhus; sluten och öppen

Läs mer

Riktlinjer för UVI-utredning. Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23

Riktlinjer för UVI-utredning. Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23 Riktlinjer för UVI-utredning Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23 Disposition Varför guidelines Urinvägsinfektioner hos barn Bakgrund till nya riktlinjer Algoritmer Nationell studie? Diskussion

Läs mer

Otitis Media Och Antibiotikabehandling. Sammanfattning - 1 - Salam Ayal

Otitis Media Och Antibiotikabehandling. Sammanfattning - 1 - Salam Ayal - 1 - Otitis Media Och Antibiotikabehandling Salam Ayal Sammanfattning Akut otitis media (AOM) är den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos barn och är den näst vanligaste infektionen efter

Läs mer

Öroninflammation Svante Hugosson

Öroninflammation Svante Hugosson Öroninflammation Svante Hugosson Man kan ej sätta likhetstecken mellan öronsmärta och akut öroninflammation. Troligen har cirka hälften av barnen med öronsmärta denna åkomma. Överdiagnostik av akut öroninflammation

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län. Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag

Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län. Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag 150303 Antibiotikaresistens vid UVI Vanligast och ökar snabbast Ganska

Läs mer

Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm

Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm Författare: Lars Gotthardsson, distriktsläkare Vårdcentralen Norrmalm, Skövde Lennart Erixon, distriktssköterska FoU-enheten i Skövde Projektredovisning 2003:11

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Regionala Strama Västra Götaland Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Har Agda en urinvägsinfektion? Agda 85 år har

Läs mer

regiongavleborg.se Nya REK-boken och STRAMA

regiongavleborg.se Nya REK-boken och STRAMA Nya REK-boken och STRAMA DN 150209 STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow Resistensproblemet är globalt! Verksam antibiotika

Läs mer

Information från Strama

Information från Strama Information från Strama Strama Öppenvård Gunilla Stridh Ekman, apotekare, ordförande & teamledare, gunilla.stridh.ekman@regionuppsala.se Ove Andersson, informationsläkare, ove.andersson@regionuppsala.se

Läs mer

Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016

Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016 Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016 Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Prescriptions/1000

Läs mer

Antibiotikaförskrivning vid Akut mediaotit hos barn på Luna Vårdcentral, -följs riktlinjerna?

Antibiotikaförskrivning vid Akut mediaotit hos barn på Luna Vårdcentral, -följs riktlinjerna? Projektrapport Vesta Antibiotikaförskrivning vid Akut mediaotit hos barn på Luna Vårdcentral, -följs riktlinjerna? Tiodora Isskandar Mardo, ST-läkare, Luna vårdcentral Maj 2014 Klinisk handledare: Joakim

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper Recept

Läs mer

Följs behandlingsrekommendationerna för akut mediaotit på Tallhöjdens vårdcentral?

Följs behandlingsrekommendationerna för akut mediaotit på Tallhöjdens vårdcentral? VESTA Projekt Följs behandlingsrekommendationerna för akut mediaotit på Tallhöjdens vårdcentral? Journalstudie, år 2011. Ros-Ninva Poli, ST-läkare, Tallhöjdens vårdcentral i Södertälje Vetenskaplig handledare:

Läs mer

Antibiotika Strama. Stephan Stenmark Smittskyddsläkare Ordförande i Strama Västerbotten

Antibiotika Strama. Stephan Stenmark Smittskyddsläkare Ordförande i Strama Västerbotten Antibiotika Strama Stephan Stenmark Smittskyddsläkare Ordförande i Strama Västerbotten MRSA hos grisar med smitta till människor i Danmark Ten of the 154 cutting boards taken from the hospital kitchen

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral Regionala Strama Västra Götaland Programråd Strama SKL Förskrivning

Läs mer

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24 Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter Jessica Kaminska 2012-10-24 Pneumoni Hos icke immunsupprimerade patienter med samhällsförvärvad pneumoni som behandlas på sjukhus Innehåll Pre- och post-antibiotika

Läs mer

Om Strama, resistens och antibiotikaförskrivning

Om Strama, resistens och antibiotikaförskrivning Om Strama, resistens och antibiotikaförskrivning Strama Stockholm Annika Hahlin 2015-11-12 Sidan 1 Strama - vad är det? STrategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens

Läs mer

LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten

LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten ANTIBIOTIKAANSVARIGA LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten Klinik och HC-specifika mål och mått 2015 Sulfa-SÄPO introducerar

Läs mer

ESBL. Rubrik. Morgondagens normalflora? Underrubrik. Torsten Sandberg. Infektion. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Infektion

ESBL. Rubrik. Morgondagens normalflora? Underrubrik. Torsten Sandberg. Infektion. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Infektion Rubrik Underrubrik ESBL Morgondagens normalflora? Torsten Sandberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 Vad är ESBL - producerande bakterier? Extended Spectrum Beta Lactamases - CTX-M Inaktiverar penicilliner

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008

VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008 VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet har utarbetats av STRAMA (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens),

Läs mer

Urinvägsinfektioner Introkursen HT Anders Ternhag Överläkare, docent Karolinska Solna

Urinvägsinfektioner Introkursen HT Anders Ternhag Överläkare, docent Karolinska Solna Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2018 Anders Ternhag Överläkare, docent Karolinska Solna Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU asymtomatisk bakteriuri 6. Nedre UVI

Läs mer

Fallbaserad målbeskrivning urologi. Ola Bratt Lars Henningsohn Lärare i urologi

Fallbaserad målbeskrivning urologi. Ola Bratt Lars Henningsohn Lärare i urologi Fallbaserad målbeskrivning urologi Ola Bratt Lars Henningsohn Lärare i urologi 1 67-årig diabetiker med neuro- och nefropati. På akutmottagningen för att han sedan några månader kissar allt oftare med

Läs mer

Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg

Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg Upprättare: Cecilia Östblom, ST-läkare Infektionskliniken Erik Torell, Överläkare Infektionskliniken Granskare: Henning Thejls Överläkare Kvinnokliniken, Torsten Sandin Urolog, Ylva Rahm Bitr. sml. Åsa

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) (Totalt 17 poäng) Till akutmottagningen kommer i mitten av januari en tidigare frisk 25-årig kvinna (bortsett från upprepade UVI:er) med hög feber, frossa, muskelvärk och sjukdomskänsla

Läs mer

Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin

Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin ST-projektarbete Landstinget Sörmland Handledare Annika Bardel Specialist Allmänmedicin

Läs mer

Patienter med diabetes typ 2 på Ältapraktiken, uppnår de målblodtryck? Tarek Abdulaziz, ST läkare, Ältapraktiken Vesta 2014

Patienter med diabetes typ 2 på Ältapraktiken, uppnår de målblodtryck? Tarek Abdulaziz, ST läkare, Ältapraktiken Vesta 2014 Patienter med diabetes typ 2 på Ältapraktiken, uppnår de målblodtryck? Tarek Abdulaziz, ST läkare, Ältapraktiken Vesta 2014 Tarek Abdulaziz: ST-läkare Klinisk handledare: Khpalwak Ningrahari, specialist

Läs mer

Miriam 30 år. Aktuellt Sedan igår sveda vid vattenkastning, och feber, uppmätt 39,0 grader. Lite illamående, inte kräkts.

Miriam 30 år. Aktuellt Sedan igår sveda vid vattenkastning, och feber, uppmätt 39,0 grader. Lite illamående, inte kräkts. Minifall UVI 2 a-c 2018-03-21 Om ni har valt Minifall UVI 2 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (2a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12 Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken 89-årig kvinna 89-årig kvinna, medicinerar med T Plendil 2,5 mg x1 mot högt blodtryck, i övrigt frisk. Söker

Läs mer

Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt?

Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt? Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Vårdcentralen Sandared Primärvårdens FoU-enhet Södra Älvsborg Strama Västra Götaland 250-målet 250 antibiotikarecept

Läs mer

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA V MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA 75 Buksmärtor Grad 3 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer etc avgör vårdnivå. Grad 1 3 + trauma 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer

Läs mer

Diagnostik och behandling av nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på SIGTUNA läkarhus.

Diagnostik och behandling av nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på SIGTUNA läkarhus. Författare: Alexander Dobronravoff, ST-läkare, Stockholms läns landsting, Sigtuna läkarhus Handledare: Eva Toth-Pal, distriktsläkare, klinisk adjunkt primärvård T7, centrum för allmänmedicinskt kunniga

Läs mer

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Samverkan mot antibiotikaresistens Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Sigvard Mölstad Professor

Läs mer

URINVÄGSINFEKTION - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING

URINVÄGSINFEKTION - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING Godkänt den: 2018-02-10 Ansvarig: Fredrik Sund Gäller för: Infektionssjukdomar URINVÄGSINFEKTION - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING Diagnostik...2 Asymtomatisk bakteriuri (ABU)...2 Akut cystit hos kvinnor...2

Läs mer

Handläggning av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom vid Vallentuna Husläkargrupp

Handläggning av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom vid Vallentuna Husläkargrupp Projektrapport VESTA Handläggning av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom vid Vallentuna Husläkargrupp Följsamhet till SFAM`s kvalitetsindikatorer Lena Roth, ST-läkare, Vallentuna Husläkargrupp

Läs mer

Akut cystit hos äldre

Akut cystit hos äldre Akut cystit hos äldre Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net 2019-03-20 Den här powerpointpresentationen kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden

Läs mer

Patientfall akut media otit

Patientfall akut media otit Patientfall akut media otit 2014-10-09 Kalle 6 år har varit förkyld med snuva sedan tre dagar tillbaka. Igår kväll fick Kalle ont i båda öronen och tillkomst av feber. Under natten vaknade han vid ett

Läs mer

I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Vad är sjukdom? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen.

I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Vad är sjukdom? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen. I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen Vad är sjukdom? och hur bedriver vi bäst det diagnostiska arbetet? Trygg diagnostisk strategi

Läs mer

Urinvägsinfektioner. AT-dag 131023 Strama Skåne. Mattias Waldeck

Urinvägsinfektioner. AT-dag 131023 Strama Skåne. Mattias Waldeck Urinvägsinfektioner AT-dag 131023 Strama Skåne Mattias Waldeck Misstanke om urinvägsinfektion vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre Källa: Swedres 2012 Urinvägsinfektioner Diagnostik

Läs mer

Höstmöte Vad händer på Stramafronten?

Höstmöte Vad händer på Stramafronten? 2018-09-12 1 Strama Stockholm Höstmöte 2018 Vad händer på Stramafronten? Anna-Lena Fastén, allmänläkare, Strama Stockholm 2018-09-12 2 Strama Stockholm Digitala vårdgivare 2015-01 2015-02 2015-03 2015-04

Läs mer

MIRA-projektet. Prioriteringar för framtiden. Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Prioriteringar för framtiden. Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Prioriteringar för framtiden Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313 Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten 2 MIRA Bakgrund och syfte Bakgrund MIRA Folkhälsomyndighetens uppdrag:

Läs mer