Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm"

Transkript

1 Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm Författare: Lars Gotthardsson, distriktsläkare Vårdcentralen Norrmalm, Skövde Lennart Erixon, distriktssköterska FoU-enheten i Skövde Projektredovisning 2003:11 Handledare: Kristina Bengtsson, distriktsläkare Vårdcentralen Billingen, Skövde

2 SAMMANFATTNING Bakgrund Den ökade frekvensen av antibiotikaresistenta bakterier har föranlett ett landsomfattande arbete med att försöka minska användningen av dessa medel, i synnerhet bredspektrumantibiotika. I Primärvården Skaraborg har utarbetats speciella effektmål när det gäller handläggningen av luftvägsinfektioner. År 2000 gjordes en mätning av effektmålsuppfyllelsen på Vårdcentralen Norrmalm. I denna studie har mätningen upprepats för att kunna göra en jämförelse. Vi har också följt upp patienternas tillfrisknande via telefonintervjuer. Frågeställningen var hur väl vi uppfyller effektmålen och om någon skillnad fanns mot föregående år samt i vilken grad patienterna tillfrisknar och hur omfattande ett ytterligare vårdbehov är. Metod Auditregistrering på speciella frågeformulär, som innefattar patientens uppgivna symtom samt läkarens diagnos, provtagning och behandling. Telefonintervju enligt särskild mall dagar efter läkarbesök. Resultat Vi fann att tre av de sju effektmålen uppfylldes helt jämfört med två stycken året innan. I fyra av målen har vi uppnått förbättringar (antibiotika vid ÖLI/akut bronkit, tonsillitdiagnostik, antibiotika vid sinuit/otit, andelen antibiotikabehandlade luftvägsinfektioner). I två av målen har en försämring skett (tonsillitbehandling, makrolidförskrivning). I ett av målen var resultatet helt oförändrat (kinolonförskrivning). Telefonintervjuerna visade att mer än 80% av patienterna har tillfrisknat nästan eller helt efter 2 veckor. Detta gällde både dem som haft antibiotikakrävande infektioner och dem som inte fått antibiotika. 14% av patienterna sökte sjukvård på nytt. Konklusion Vi bedömer att den återkoppling som givits vid flera tillfällen efter registreringen år 2000 har haft en inverkan på handläggningen av dessa patienter och att vi nu ser en positiv trend. Som exempel kan nämnas att antibiotikaförskrivningen vid ÖLI och akut bronkit (effektmål 1) har minskat från 29% till 17%. Effektmål och mätning av måluppfyllelse bedöms som värdefulla kvalitetsredskap. Telefonuppföljningen har givit information om effekterna på patientnivå i form av tillfrisknande och behov av ytterligare vård.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 METOD... 2 FRÅGESTÄLLNINGAR... 2 RESULTAT... 3 Figur 1 Åldersfördelning... 3 Figur 2 Effektmål 1 <20% av patienterna med diagnoserna akut bronkit och öli behandlas med antibiotika Figur 3 Effektmål 2 >90% av diagnostiken vid diagnosen GAS (grupp A streptokocker) tonsillit baseras på snabbtest eller odling Figur 4 Effektmål 3 >90% av GAS tonsilliter behandlas med penicillin V Figur 5 Effektmål 4 >90% av antibiotikabehandlingen vid diagnoserna okomplicerad akut mediaotit och akut sinuit utgörs av penicillin V Figur 6 Effektmål 5 Inga akuta samhällsförvärvade pneumonier inom öppenvård behandlas med kinoloner Figur 7 Effektmål 6 Andelen antibiotikabehandlade luftvägsinfektioner* skall minska till <45% Figur 8 Effektmål 7 Makrolider skall endast förskrivas vid misstanke om pertussis, atypisk pneumoni, långdragen bronkit, odlingsverifierad Moraxella catharralis eller som ersättningspreparat vid allergi Figur 9 Tillfrisknande Figur 10 Tillfrisknande fördelat på antibiotika-/ej antibiotikabehandling Figur 11 Sökte sjukvård på nytt? Figur 12 Behandling till patienter som sökte sjukvård på nytt Figur 13 Var togs kontakten? DISKUSSION SLUTSATS REFERENSER BILAGOR 1-3

4 BAKGRUND Den ökade frekvensen av antibiotikaresistenta bakterier har föranlett ett landsomfattande arbete med att försöka minska användningen av dessa medel, i synnerhet bredspektrumantibiotika. I Primärvården Skaraborg har utarbetats speciella effektmål när det gäller handläggningen av luftvägsinfektioner ("Luftvägsinfektioner. Effektmål för primärvården. Primärvården Skaraborg 1998"). Dessa syftar till att eftersträva återhållsamhet med antibiotika samt ge ökad stringens avseende hur diagnoser ställs. Vi har våren 2000 gjort en studie på Vårdcentralen Norrmalm där vi kunnat jämföra vårt sätt att handlägga luftvägsinfektioner med dessa effektmål. Vi fann då bl a att vi lever upp till den restriktivitet med antibiotika som föreskrivs generellt, men att vi har för bred antibiotikaanvändning vid öron- och bihåleinflammationer samt för lite svalgprovtagning vid halsfluss. Dessa resultat har delgivits all personal vid två olika tillfällen samt vårdcentralens läkare vid ytterligare ett tillfälle. Ett visst utbyte av personal har skett mellan de två åren, i läkargruppen har 2-3 personer tillkommit och någon slutat. Alla medarbetare har alltså inte kunnat få denna information. Vår avsikt var nu att upprepa studien under våren Registreringen gjordes under perioden , vilket nära överensstämde med föregående års period. Resultatbearbetning, analys och sammanställning ägde rum fram till , då studien presenterades. Patienter med infektionssjukdomar utgör en stor andel av de akuta sjukdomsfallen på vårdcentralen och tar betydande läkarresurser i anspråk. Någon regelmässig klinisk uppföljning görs inte av dessa patienter, varför våra kunskaper om uppnådda effekter har varit bristfälliga. Vi ville därför även studera patienternas tillfrisknande och eventuella behov av ytterligare sjukvårdsinsatser. SYFTE Att jämföra två registreringar med ett års mellanrum av vårt sätt att handlägga luftvägsinfektioner för att se eventuella skillnader. I handläggningen fokuseras särskilt på antibiotikaförskrivning samt diagnossättande. Att följa upp patienternas tillfrisknande och ytterligare vårdbehov efter att ha besökt vårdcentralens öppna infektionsmottagning. 1

5 METOD Registrering av diagnos, eventuell provtagning samt eventuell antibiotikabehandling på samtliga patienter, som handläggs via den öppna infektionsmottagningen på Vårdcentralen Norrmalm under ca 2 månader Den absoluta merparten av våra patienter med luftvägsinfektioner omhändertas via denna mottagning, som är en läkarmottagning utan föregående tidsbeställning. Registreringsperioden stämde nära överens med föregående års period, som ägde rum Ett frågeformulär (bilaga 1) används rutinmässigt, där patienten vid besöket får ange persondata och huvudsaklig symtombild. Under registreringsperioden kompletterades varje formulär av läkaren med diagnos, vilken provtagning som eventuellt är gjord samt vilket antibiotikum som eventuellt givits. Patienterna fick markera sitt samtycke till telefonuppföljning på formuläret efter att ha tagit del av en skriftlig information (bilaga 2) om studien. Avsikten var att alla patienter med en luftvägsinfektion, och som givit sitt samtycke, skulle telefonintervjuas av en distriktssköterska enligt en särskild mall (bilaga 3) dagar efter besöket. Patienterna följdes upp inom ramen för ordinarie sjukvård och kunde vid behov hänvisas åter till den öppna infektionsmottagningen eller på annat sätt beredas möjlighet till snar, förnyad läkarundersökning. Det medicinska förloppet dokumenterades som vanligt i patientjournalen. Besöksformulären bearbetades i avidentifierad form med hjälp av programvaran EpiInfo. Resultatet har sammanställts och jämförts med effektmålen ("Luftvägsinfektioner. Effektmål för primärvården. Primärvården Skaraborg 1998") samt föregående års registrering. Patienternas tillfrisknande redovisas särskilt. FRÅGESTÄLLNINGAR Vår primära frågeställning var att se om några skillnader i effektmålsuppfyllelse har uppkommit jämfört med föregående år efter den information och feed-back, som givits. Vi ville också studera patienternas tillfrisknande. Kände sig patienten frisk? Fanns det någon skillnad mellan antibiotikabehandlade/ej antibiotikabehandlade? Behövde patienten söka sjukvård på nytt? Gavs då annan behandling? Var togs kontakten? 2

6 RESULTAT Figur 1 Åldersfördelning år 2001 n= % Antal patienter % 4% 35 6% % 8% % 14% 61 10% år 2000 n= % 100 Antal patienter % % 11% 11% 10% % 4% 2% Åldersfördelningen visar stor överensstämmelse mellan de två åren. De yngsta barnen dominerar. 3

7 Figur 2 Effektmål 1 <20% av patienterna med diagnoserna akut bronkit och öli behandlas med antibiotika. år % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ÖLI och Akut Bronkit n=346 83% (286) 17% (60) Inga antibiotika Antibiotika år % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ÖLI och Akut Bronkit n=216 71% (153) 29% (63) Inga antibiotika Antibiotika Andelen antibiotikabehandlade patienter har minsk at från år 2000 till år Effektmålet har därmed blivit uppfyllt. 4

8 Figur 3 Effektmål 2 >90% av diagnostiken vid diagnosen GAS (grupp A streptokocker) tonsillit baseras på snabbtest eller odling. 100% 90% GAS tonsillit n=90 år % 70% 60% 50% 40% 30% 76% (68) 20% 10% 0% Strep test/svalgodl 24% (22) Ingen provtagning 100% 90% 80% 70% GAS tonsillit n=47 år % 50% 40% 30% 20% 60% (28) 40% (19) 10% 0% Strep test/svalgodl Ingen provtagning Provtagningen vid tonsillit har ökat mellan de båda åren, men når inte upp till effektmålet. 5

9 Figur 4 Effektmål 3 >90% av GAS tonsilliter behandlas med penicillin V. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 74% (67) Pc V år % (23) Annat AB n=90 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% år 2000 n=47 81% (38) 15% (7) 4% (2) Pc V Annat AB Inget AB* Andelen penicillin V-behandlade patienter har minskat och ligger längre från effektmålet år 2001 än år

10 Figur 5 Effektmål 4 >90% av antibiotikabehandlingen vid diagnoserna okomplicerad akut mediaotit och akut sinuit utgörs av penicillin V. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86% (68) Pc V år % (11) Annat AB n=79 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 75% (40) Pc V år % (13) Annat AB n=53 Andelen penicillin V-behandlade patienter med akut mediaotit och akut sinuit har ökat, men når inte upp till effektmålet. 7

11 Figur 6 Effektmål 5 Inga akuta samhällsförvärvade pneumonier inom öppenvård behandlas med kinoloner år 2001 n=19 Antal patienter pc V Tetracyklin Trim-sulfa Kinolon år 2000 n=14 Antal patienter pc V Makrolid Tetracyklin Trim-sulfa Kinolon Detta effektmål uppnås helt vid båda registreringarna. 8

12 Figur 7 Effektmål 6 Andelen antibiotikabehandlade luftvägsinfektioner* skall minska till <45%. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 38% (197) Antibiotika år % (326) n=523 Inga antibiotika 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 44% (146) Antibiotika år % (185) n=331 Inga antibiotika * Med luftvägsinfektioner avser vi: ÖLI, annan virussjukdom, tonsillit, bronkit, sinuit, pneumoni, susp pertussis, atypisk pneumoni, långdragen bronkit, odlingsverifierad branhamella, (Moraxella catarrhalis). Effektmålet uppfylles vid båda registreringarna och andelen antibiotikabehandlade luftvägsinfektioner har minskat från år 2000 till år

13 Figur 8 Effektmål 7 Makrolider skall endast förskrivas vid misstanke om pertussis, atypisk pneumoni, långdragen bronkit, odlingsverifierad Moraxella catharralis eller som ersättningspreparat vid allergi. år 2001 Makrolider gavs vid 16 tillfällen varav 7 patienter hade ovanstående diagnoser 4 patienter hade pc allergi 3 patienter hade diagnosen bakteriell bronkit 2 patienter hade diagnosen komplicerad tonsillit år 2000 Makrolider gavs vid 5 tillfällen varav 4 patienter hade pc allergi 1 patient hade diagnosen pneumoni (ingen känd pc (ingen känd pc-allergi) 1 patient fick makrolidpreparat utanför de föreskrivna ramarna år 2000 och 5 patienter fick det år

14 Figur 9 Tillfrisknande Helt bra n=394 57,1% Nästan bra 26,6% Lite bättre 11,4% Oförändrat 4,3% Sämre 0,5% Antal Vi telefonintervjuade 394 av de sammanlagt 625 patienterna (63%). 85 patienter hade frånsagt sig att bli intervjuade och 58 patienter hade inte tagit ställning utan avstått från att markera ett kryss på blanketten. Dessa båda grupper har ej intervjuats. Ytterligare 88 patienter har inte intervjuats eftersom vi inte fick svar från dem, sammanlagt gjordes dock minst tre påringningar till varje patient innan vi avbröt kontaktförsöken. Sammanlagt 83,7% av de intervjuade patienterna betecknar sig som helt bra (57,1%) eller nästan bra (26,6%) vid telefonuppföljningen. Figur 10 Tillfrisknande fördelat på antibiotika-/ej antibiotikabehandling Antibiotika n=181 Ej Antibiotika n=213 Helt bra 49,8 65,7 Nästan bra Lite bättre Oförändrat Sämre 18,2 9,9 13,3 5,6 2,8 0,9 33, Procent 100 I båda patientgrupperna uppnås ett jämförbart tillfrisknande (helt bra eller nästan bra) vid telefonuppföljningen, i den antibiotikabehandlade patientgruppen 65,7% + 18,2% = 83,9% och i den icke antibiotikabehandlade patientgruppen 49,8% + 33,8% = 83,6%. 11

15 Figur 11 Sökte sjukvård på nytt? 55 (14%) patienter av 394 sökte sjukvård på nytt 49 besökte läkare 4 telefonkontakter 2 okänt 14% av patienterna har tagit ny kontakt för samma eller liknande besvär. Majoriteten, 49 patienter av 55, gjorde ett nytt läkarbesök. Figur 12 Behandling till patienter som sökte sjukvård på nytt n=55 Besök 1 Besök 2 (alt. annan kontakt) Ej antibiotika Ej antibiotika Antibiotika 20 Ej antibiotika 10 Antibiotika 25 Annat antibiotikum 12 2 samma AB dubbeldos 1 samma AB enkel dos Av de 55 patienter som sökte sjukvård på nytt hade 30 inte fått antibiotika vid första besöket. 10 av dessa 30 bedömdes även fortsättningsvis inte vara i behov av antibiotika, medan 20 av dem fick antibiotika vid andra besöket. Av de 25 patienter som fick antibiotika vid första besöket fick 10 ingen ytterligare antibiotikakur, 12 fick byta antibiotika, 2 patienter fick samma medel som tidigare men i dubbel dosering och 1 patient fick en exakt likadan kur som tidigare. 12

16 Figur 13 Var togs kontakten? VåC Norrmalm 65% Jourcentral 24% Akutmott 4% Annan VåC 2% Barnmedicin KSS Priv at läkare 2% 2% BVC 2% Antal Sammanlagt 93% av patienterna tog den nya kontakten inom primärvården (Vårdcentralen Norrmalm, Jourcentralen, annan vårdcentral respektive barnavårdcentral). 13

17 DISKUSSION Uppfyllelsen av effektmålen har som helhet blivit något större under 2001 än år Detta gäller effektmål 1, 2, 4 och 6 (se nedan). Effektmål 5 är oförändrat (och gick heller inte att förbättra eftersom det redan år 2000 var helt uppfyllt), medan effektmålen 3 och 7 har en lägre grad av uppfyllelse än år Effektmål 5 och 6 har uppfyllts helt år 2000, effektmål 1, 5 och 6 har uppfyllts helt år Vi bedömer att den återkoppling som givits vid flera tillfällen efter registreringen år 2000 har haft en inverkan på handläggningen av dessa patienter och att vi nu ser en positiv trend. Detta baserar vi huvudsakligen på att förbättringar uppnåtts i de effektmål (1 och 6) som vi uppfattar som tunga, dvs innehåller de numerärt största patientgrupperna. När det gäller att ställa diagnos är detta ett moment som påverkas av flera olika faktorer. Anamnes, status och lab-undersökningar är viktigast, men det förefaller sannolikt att också insatt behandling i vissa gränsfall styr diagnosvalet, t ex kan det för läkaren kännas mera rätt att ställa diagnosen pneumoni istället för diagnosen akut bronkit när patienten erhållit antibiotika. Kommentarer till effektmålen: Effektmål 1 <20% av pat med diagnoserna akut bronkit och ÖLI behandlas med antibiotika. De allra flesta ÖLI samt merparten av akuta bronkiter är virusbetingade, varför detta är ett viktigt effektmål, också därför att dessa diagnosgrupper är så stora, n=346 år 2001, n=216 år De utgör under båda registreringarna drygt hälften av hela materialet. Effektmål 2 >90% av diagnostiken vid diagnosen GAS (grupp A streptokocker) tonsillit baseras på snabbtest eller odling. En förbättring har skett, men effektmålet uppnås ej fullt ut. Anledningar till att prover ej tas kan vara t ex att pat har en klar klinisk bild, att det föreligger en stark epidemiologisk situation eller ett snabbt recidiv. Effektmål 3 >90% av GAS tonsilliter behandlas med penicillin V. Vår måluppfyllelse har försämrats. Varför? En del av tonsilliterna utgöres av recidiv eller bedöms som komplicerade i något avseende, och dessa skall inte alltid behandlas med penicillin V. I vårt material ses också stora individuella skillnader mellan enstaka läkares förskrivningsmönster, dvs några få ligger långt ifrån målet, medan de flesta uppfyller det. Effektmål 4 >90% av antibiotikabehandlingen vid diagnoserna okomplicerad akut mediaotit och akut sinuit utgörs av penicillin V. En förbättring har skett från 75 till 86%. Effektmål 5 Inga akuta samhällsförvärvade pneumonier inom öppenvård behandlas med kinoloner. Innehållet i detta effektmål verkar vara självklart och det uppnås helt båda åren. 14

18 Effektmål 6 Andelen antibiotikabehandlade luftvägsinfektioner skall minska till mindre än 45%. Viktigt övergripande mål som uppnås båda åren. Effektmål 7 Makrolider ska endast användas vid misstanke om pertussis, atypisk pneumoni, långdragen bronkit, odlingsverifierad Moraxella Catarrhalis eller som ersättningspreparat vid allergi. En försämring noteras från år 2000 till år 2001, eftersom 5 patienter är aktuella istället för bara 1. I absoluta tal rör det sig dock om så få patienter att inga säkra slutsatser kan dras. Själva registreringsförfarandet har av alla inblandade upplevts som enkelt att genomföra och tidsåtgången har varit försumbar. Begreppet luftvägsinfektioner är ej väl definierat i effektmålsdokumentet, vilka diagnoser och tillstånd ingår? Vi har i denna studie valt att definiera luftvägsinfektioner som samlingsbegrepp för följande: ÖLI, annan virussjukdom, tonsillit, bronkit, sinuit, pneumoni, suspekt pertussis, atypisk pneumoni, långdragen bronkit samt odlingsverifierad Branhamella (Moraxella) Catarrhalis. Anledningen till att just dessa diagnoser varit med är att de är hämtade från effektmålsdokumentets olika delar och funnits specifikt angivna på vårt registreringsformulär. Vi har däremot utelämnat mediaotit, extern otit, serös otit samt astma-kol-exacerbation. Denna definition kan givetvis diskuteras, men vi har bedömt den som mest relevant i detta sammanhang, och närmare precisering saknas alltså i effektmålsdokumentet. I effektmål 7 finns ingen tidsangivelse när det gäller begreppet långdragen bronkit. Vi har valt att definiera en sådan som mer än tre veckor lång, och detta har också framgått i vårt registreringsformulär. När det gäller telefonuppföljningen om tillfrisknandet har vi inga andra studier som går att göra direkta jämförelser med. Vi kan konstatera att mer än 80% av alla patienter uppger sig vara helt eller nästan bra två veckor efter besöket på vårdcentralen. Detta gäller både i den grupp som bedömts ha en antibiotikakrävande infektion och i den grupp där antibiotikabehandling ej ansetts indicerad. Vi betraktar detta som en tillfredsställande siffra mot bakgrund av vår allmänna föreställning om innehållet i detta sjukdomspanorama samt verksamheten och hur den bedrivs. Vårt antagande är att om vi skulle ha en markant underförskrivning skulle detta ge ett utfall i sämre utläkning i den icke antibiotikabehandlade gruppen. Om vi å andra sidan har en överförskrivning kommer utläkningen sannolikt att vara lika stor i de båda grupperna. Mot en betydande överförskrivning talar dock det faktum att vi klarar den restriktivitet med antibiotika som föreskrivs i både effektmål 1 och effektmål 6. Många av luftvägsinfektionerna är självläkande, men inblandat kan också en del allvarliga sjukdomar finnas, varför det är viktigt med en god diagnostik och behandling i varje enskilt fall. Av de 55 patienter som sökt sjukvård på nytt har 20 stycken (=36%) efter besök 2 betraktats som ej antibiotikafall. Detta borde betyda att en seriös diagnostik och bedömning gjorts även vid den nya sjukvårdskontakten. Alltså ges ingen generell, slentrianmässig antibiotikaförskrivning! Vi kan notera att en stor andel av dem som söker tillbaka till någon instans inom primärvården söker sig just till Vårdcentralen Norrmalm alternativt Jourcentralen. Detta är naturligt för många patienter, men beror säkert också på att en betydande styrning av patientströmmarna äger rum. 15

19 SLUTSATS Med i förhand uppställda, mätbara effektmål som grund kan vårdcentralen genom en enkel registrering avläsa viktiga aspekter på den medicinska kvaliteten. Effektmålen utgör på så sätt ett värdefullt redskap. En analys av de egna resultaten medför också att effektmålen i sig blir skärskådade och ifrågasatta. Detta kan ge idéer om hur de ska vidareutvecklas och revideras. Denna studie visar att handläggningen av luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm i viss mån har förbättrats och givit en högre grad av effektmålsuppfyllelse. Telefonuppföljningen har givit oss hittills okänd information om effekterna på patientnivå i form av tillfrisknande och behov av ytterligare vård. 16

20 REFERENSER 1. Luftvägsinfektioner. Effektmål för Primärvården Skaraborg Mariestad

21 Bilaga 1 FRÅGEFORMULÄR Öppen infektionsmottagning Datum: Personnummer: Namn: STUDIE Jag godkänner att ni kontaktar mig. Jag söker för besvär i: Näsa, bihålor eller hals Öron Luftrör eller lungor Urinvägar Telnr: Säkrast kl: Jag vill inte bli kontaktad. Vårdcentralen Norrmalm Primärvården Skaraborg Läkare:. DIAGNOS (endast dagens huvuddiagnos) DIAGNOSTIK BEHANDLING ÖLI (rhinit, faryngit mm) SR Inga antibiotika Annan virussjukdom (viros UNS, influensa m fl) LPK pc V Akut GAS tonsillit komplicerad, recidiv mm CRP.. Ampicillin Akut sinuit komplicerad, recidiv mm Strep-test Ampi + Clav Akut mediaotit komplicerad, recidiv mm Mononukleostest Makrolid Extern otit Köldagglutininer Cefalosporin Otosalpingit, serös otit Svalgodling Tetracyklin Akut bronkit NP-odling Kinolon Pneumoni-bronkopneumoni U-sticka,nitrit Trimetoprim Astma KOL, exacerbation U-odling Trim-sulfa Susp pertussis, atypisk pneumoni, Övrigt: Nitrofurantoin långdragen bronkit>3v, odlingsverifierad Mecillinam Branhamella (Moraxella) catarrhalis.. Annat antibiotikum: UVI hög låg Läkem.överk. mot: Övrig:

22 Bilaga 2 Studie om öppen infektionsmottagning Våren 2001 Bästa Patient! Välkommen till Vårdcentralen Norrmalms öppna infektionsmottagning! Som ett led i vårt fortlöpande kvalitetsarbete genomför vi nu en utvärdering av vår öppna infektionsmottagning. Vi studerar bl a hur vi använder antibiotika och hur vi ställer olika diagnoser. Vi vill också försöka ta reda på hur det går för våra patienter. Därför vill vi ringa upp Dig om ca 2 veckor och ställa några frågor om detta. Vi kommer då att fråga Dig om Du blivit frisk samt om Du behövt söka ytterligare vård för samma infektion. Om Du samtycker till att vi ringer upp Dig markerar Du detta med ett kryss på blanketten som Du fyller i angående dagens besök. Skriv gärna Ditt telefonnummer och om det är någon tid som är mest lämplig att ringa på. Samtalet beräknas ta ett par minuter. Deltagandet är givetvis helt frivilligt. Om Du inte vill bli uppringd kommer Du naturligtvis ändå att erhålla samma vård. Lars Gotthardsson Vårdcentralschef

23 Bilaga 3 Födelsedata:.. Man Kvinna Namn:... AB Ja Nej Diagnos:.. (kodnr) SORT: Känner Du Dig idag frisk från din luftvägsinfektion? HB NB LB OF Sämre Ev kommentar:.. Har Du efter besöket på VåC sökt eftervård på nytt för samma besvär? Ja Nej Hur sökte Du?.. Var sökte Du?.. Vilken Diagnos fick Du?.. Vilken behandling fick Du?. Ev kommentar:.. HB = helt bra NB = nästan bra LB = lite bättre OF = oförändrat

24 FoU-enheten Primärvårdens kansli Regionens Hus, Mariestad Tfn: , fax: Hemsida:

PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas

PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas 07-11 Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Sven Engström Alla vårdcentraler som har RAVE inbjuds att delta. På mindre 4. Fyll än i datumintervallet 5 minuter skapas ovan

Läs mer

pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se

pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se Vi människor har en stor benägenhet att vara nöjda med våra insatser och vår organisation av arbetet. Vi tror att vi följer riktlinjer i mycket

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Hur kan mått och mätmetoder användas i förändringsarbete? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping

Hur kan mått och mätmetoder användas i förändringsarbete? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Hur kan mått och mätmetoder användas i förändringsarbete? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Mål och mått? Mål för antibiotikarecept och vald klass Mål per diagnos/infektion/symtom Diagnos/behandling

Läs mer

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk? Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?...eller vem har nytta av att komma för bedömning Malin André, allmänläkare Uppsala Vart är vi på väg? Svårigheter med prognos Sjukdomsförlopp Sjukhusvård Läkarbedömning

Läs mer

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna?

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Brommaplans vårdcentral okt-nov 2009 Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Journalgenomgång av barn mellan 2-15 år med akut mediaotit på Brommaplans Vårdcentral 2008 Lovisa Moberg ST- Läkare Brommaplans

Läs mer

Övre luftvägsinfektioner hos barn

Övre luftvägsinfektioner hos barn Övre luftvägsinfektioner hos barn Margareta Eriksson, överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Varför är små barn alltid förkylda? (30 % av infektionsbesök i öppenvård) Saknar immunologiskt minne Tycker

Läs mer

Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010

Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010 Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010 Antal enheter, antal listade, 2010 56 vårdcentraler - 32 från Stockholmsområdet - 24 från övriga landet 528 932 listade - 348 982 från Stockholmsområdet - 179

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2015 Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU 6. Nedre UVI 7. Övre UVI 8. Recidiverande

Läs mer

Rationell antibiotikaanvändning

Rationell antibiotikaanvändning Rationell antibiotikaanvändning Charlotta Hagstam Distriktsläkare Strama Skåne öppenvård Strama Skåne Stramas mål Att bevara antibiotika som effektiva läkemedel Motverka resistensutveckling Ett multiprofessionellt

Läs mer

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se STRAMA aktuellt Välkomna! Sidan 1 Sidan 2 Sidan 3 Antibiotikaresistensen är ett hot mot framtidens hälso- och sjukvård Transplantation Cellgiftsbehandling Proteskirurgi Modern intensivvård Överlevnad för

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni 1. Hur ska samhällsförvärvad pneumoni behandlas? - Infektionsläkarföreningens

Läs mer

Öroninflammation Svante Hugosson

Öroninflammation Svante Hugosson Öroninflammation Svante Hugosson Man kan ej sätta likhetstecken mellan öronsmärta och akut öroninflammation. Troligen har cirka hälften av barnen med öronsmärta denna åkomma. Överdiagnostik av akut öroninflammation

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Samverkan mot antibiotikaresistens Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Sigvard Mölstad Professor

Läs mer

Metod att följa indikationer för antibiotika i primärvården. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping

Metod att följa indikationer för antibiotika i primärvården. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Metod att följa indikationer för antibiotika i primärvården Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Tidigare Apotekets diagnos-recept undersökning Rapporter från olika journalsystem från Östergötland,

Läs mer

250 recept/1000 invånare och år om 5 år

250 recept/1000 invånare och år om 5 år 250 recept/1000 invånare och år om 5 år Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Futurum Jönköping Strama föreslår mål på 5 års sikt: 250 antibiotikarecept per 1000 invånare och år Vid uttag ur läkemedelsregister:

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 29 Norra Stockholms Psykiatri Avd 5 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24 Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter Jessica Kaminska 2012-10-24 Pneumoni Hos icke immunsupprimerade patienter med samhällsförvärvad pneumoni som behandlas på sjukhus Innehåll Pre- och post-antibiotika

Läs mer

Patientfall akut media otit

Patientfall akut media otit Patientfall akut media otit 2014-10-09 Kalle 6 år har varit förkyld med snuva sedan tre dagar tillbaka. Igår kväll fick Kalle ont i båda öronen och tillkomst av feber. Under natten vaknade han vid ett

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010 1 Konsumentvägledning Nöjd kund-undersökning 2010 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se www.radron.se 2 3 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 driver KonsumentCentrum

Läs mer

Akut otit. Janne Friis-Liby Avdelningen för ÖNH-sjukdomar, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet & Liby&Rönndahl läk.mott 10-10-26 10-10-10

Akut otit. Janne Friis-Liby Avdelningen för ÖNH-sjukdomar, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet & Liby&Rönndahl läk.mott 10-10-26 10-10-10 Akut otit Avdelningen för ÖNH-sjukdomar, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet & Liby&Rönndahl läk.mott Akut öroninflammation hos barn Hur vanligt? c:a 300.000 fall/år Små barn drabbas mest 2års

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Frågor om Din lungsjukdom

Frågor om Din lungsjukdom Frågor om Din lungsjukdom. Hur gammal är Du?..... år.. Är Du? Kvinna Man. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:. Ej aktuellt. Vilken lungsjukdom har

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Urinvägsinfektioner Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Förskrivning av urinvägsantibiotika* och övrig antibiotika till patienter

Läs mer

Innehåll. Antibiotika. Nr 4 2008

Innehåll. Antibiotika. Nr 4 2008 SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 4 2008 Innehåll Antibiotika... 1 Antibiotikaförskrivning i Norrbotten första halvåret 2008... 1 Uppdaterade antibiotikarekommendationer

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

2005:4. Vanliga luftvägsinfektioner och antibiotikaförskrivning i primärvården. En kartläggning med stöd av datorjournal i Jönköping år 2002-2004

2005:4. Vanliga luftvägsinfektioner och antibiotikaförskrivning i primärvården. En kartläggning med stöd av datorjournal i Jönköping år 2002-2004 Qulturum Rapport Vanliga luftvägsinfektioner och antibiotikaförskrivning i primärvården En kartläggning med stöd av datorjournal i Jönköping år 2002-2004 Christina Lannering Primärvårdens FoU-enhet 2005:4

Läs mer

Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt?

Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt? Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Vårdcentralen Sandared Primärvårdens FoU-enhet Södra Älvsborg Strama Västra Götaland 250-målet 250 antibiotikarecept

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården MEDBORGARPANELEN 213 Rapport 1 Tillgänglighet MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 213 Tillgänglighet i vården Enkät nummer ett slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den första enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

MIRA-projektet. Prioriteringar för framtiden. Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Prioriteringar för framtiden. Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Prioriteringar för framtiden Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313 Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten 2 MIRA Bakgrund och syfte Bakgrund MIRA Folkhälsomyndighetens uppdrag:

Läs mer

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [27-4-2] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 3 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 2 1. Sammanfattning Lagen

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen 2008-01-07 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen Riksförbundet för Social, RSMH, har beretts

Läs mer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Januari 2010 Reagera Marknadsanalys AB OM UNDERSÖKNINGEN Upplägg Reagera Marknadsanalys har under december 2009 genomfört

Läs mer

LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten

LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten ANTIBIOTIKAANSVARIGA LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten Klinik och HC-specifika mål och mått 2015 Sulfa-SÄPO introducerar

Läs mer

Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor

Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor Öronsjukdomar Akut otit Örats anatomi Hur vanligt? Akut öroninflammation hos barn c:a 300.000 fall/år Små barn drabbas mest 2 års ålder 50% 7 års ålder 80%

Läs mer

Hur används antibiotika på ditt sjukhus? PPS 2003, 2004 och 2006

Hur används antibiotika på ditt sjukhus? PPS 2003, 2004 och 2006 STRAMASTUDIER I KORTHET Hur används antibiotika på ditt sjukhus? PPS 2003, 2004 och 2006 Projektledare: Mats Erntell, Smittskydd Halland Bakgrund Strama genomförde 2003, 2004 och 2006 deskriptiva punktprevalensstudier,

Läs mer

PRIM-NET. Bedömningsmall Del I

PRIM-NET. Bedömningsmall Del I Persnr: IDnr: PRIM-NET Bedömningsmall Del I - Samtalsguide Muntlig info ang studien och bedömningssamtalet - Innan bedömningssamtalet Innan du får vara med i studien så ställer vi samma frågor till alla

Läs mer

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten Ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själva inom en vecka, oavsett om besvären orsakas av virus eller bakterier. Har du eller ditt barn halsont och feber utan hosta, heshet eller

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Streptokocker Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS) Streptococcus pyogenes

Streptokocker Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS) Streptococcus pyogenes Streptokocker Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS) Streptococcus pyogenes Helena Hervius Askling Bitr.smittskyddsläkare helena.hervius-askling@sll.se Smittskyddssjuksköterska karin.m.persson@sll.se

Läs mer

Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas av sjukdomar Undersökning:

Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas av sjukdomar Undersökning: Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas av sjukdomar Undersökning: Projektnummer: 3171670 Uppdragsgivare: Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas

Läs mer

I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Vad är sjukdom? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen.

I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Vad är sjukdom? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen. I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen Vad är sjukdom? och hur bedriver vi bäst det diagnostiska arbetet? Trygg diagnostisk strategi

Läs mer

Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN PROSTATACANCERSTUDIE

Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN PROSTATACANCERSTUDIE PROSTATACANCERSTUDIE Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN Avdelningen för urologi Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Hemsida: www.g2screening.se E-post:g2@gu.se

Läs mer

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Retrospektiv journalstudie inriktad mot kvalitetsutveckling Författare: Elena Petrova, ST-läkare i allmänmedicin, Capio

Läs mer

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral.

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. En retrospektiv studie av patientjournaler. Författare: Dr. Jose Hastie, ST-läkare i allmänmedicin Jakobsbergs vårdcentral, Järfälla

Läs mer

Handläggning av antibiotikaallergi

Handläggning av antibiotikaallergi VO INFEKTIONSSJUKDOMAR Dokumenttyp: Medicinskt PM Titel: Antibiotikaallergi Dokumentansvarig: Simon Werner, Malmö Malin Inghammar, Lund Godkänt av: Peter Lanbeck Publicerat av: Irene Silfver Reviderad

Läs mer

SmiNet 2 Manual Webanmälan

SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet2 Manual 2005-06-14 Introduktion - Sidan 2 av 15 INTRODUKTION TILL WEB-GRÄNSSNITTET... 3 ANVÄNDARE/MÅLGRUPPER... 3 TILLGÅNG TILL SIDAN... 4 INLOGGNING TILL WEB-SIDAN...

Läs mer

Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8

Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8 Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8 Innehållsansvarig: Maria Lagergren, Kurator, Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus (marfo39)

Läs mer

Enkät om antibiotika. Volym 1 (2500 st): 0001 2500

Enkät om antibiotika. Volym 1 (2500 st): 0001 2500 Enkät om antibiotika Volym 1 (2500 st): 0001 2500 Enkät om antibiotika Enkät om antibiotika Enkät om antibiotika Du har blivit utvald att delta i en enkätstudie gällande uppfattningar och förväntningar

Läs mer

antibiotikabruk i praktiken

antibiotikabruk i praktiken Recept mot resistensrationellt antibiotikabruk i praktiken Helena Hallgren och Maria Löfgren Infektionskliniken Halmstad december 2011 Varför är vi här? Ökad resistensproblematik- internationellt och lokalt

Läs mer

Mall för hälsosamtal, provtagning och vaccination, migranter 0-17 år

Mall för hälsosamtal, provtagning och vaccination, migranter 0-17 år Mall för hälsosamtal, provtagning och vaccination, migranter 0-17 år För vissa äldre ungdomar kan det ibland vara bättre att använda frågorna i Mall för hälsosamtal, provtagning och vaccination migranter

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

250 recept/1000 invånare och år om 5 år

250 recept/1000 invånare och år om 5 år 250 recept/1000 invånare och år om 5 år Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Futurum Jönköping prescriptions/ 1000 inhabitants and year 450 Antibiotics 2009, prescriptions/1000 inhabitants, per county

Läs mer

Alkohol och droger riktlinjer

Alkohol och droger riktlinjer 1 (6) 2009-04-02 Alkohol och droger riktlinjer Karlshamns kommun har cirka 2600 tillsvidareanställda. Av dessa är drygt 2200 kvinnor och drygt 400 män. I Sverige beräknas cirka 13 % av den manliga befolkningen

Läs mer

Kvalitetsregister Akut bakteriell meningit

Kvalitetsregister Akut bakteriell meningit Kvalitetsregister Akut bakteriell meningit Alla fall som behandlas för akut bakteriell meningit G 00 (Bakteriell meningit), G01+A39 (), G01+A32 (), G01+A01/A02 (Salmonella/Tyfoid med meningit) och eventuellt

Läs mer

Omvårdnad vid livets slutskede

Omvårdnad vid livets slutskede Ansvarig för rutin Medicinsk ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-25 Omvårdnad vid livets slutskede SOSFS 2005:10 Grundläggande för all vård-

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Människor med funktionshinder i Västra Götaland

Människor med funktionshinder i Västra Götaland Människor med funktionshinder i Västra Götaland Inventering av målgrupper Kortversion 2000 Regionens Hus, 462 80 Vänersborg Tel: 0521-27 52 30 Fax 0521 27 52 57 Texttel: 0521-27 50 90 Inledning I denna

Läs mer

Behandling av infektioner i öppenvård - barn

Behandling av infektioner i öppenvård - barn Behandling av infektioner i öppenvård - barn Ingrid Ziegler ST-läkare Infektionskliniken USÖ Luftvägsinfektioner hos barn Normalt i småbarnsgrupp: Rejäl feber var 3:e vecka under säsong Ofta hög feber-omogen

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen RSMH bereddes tidigare i år tillfälle att yttra sig över Patientdatautredningens huvudbetänkande Patientdatalag, SOU 2006:82. Vårt yttrande som vi avgav den 7 mars gäller fortfarande som vår uppfattning

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s. Källkritik s. 11 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Samarbete s. 10 Slutsatser s. 9 ELEVHJÄLP Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Lösningar s. 8 Perspektiv s. 7 Likheter och skillnader s. 6 1 Resonera/diskutera/samtala

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning:

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning: Integrerad MEQ fråga 2 DX2 Totalt 17 poäng Tentamensnummer: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01 1 (5) Vårdrutin Fotinfektioner riktlinjer för antibiotikabehandling. Godkänd av: Karin Malmqvist Divisionschef Allmänmedicin Erik Sandholm Verksamhetschef Infektionskliniken CSK Utarbetad/reviderad av:

Läs mer

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses Bilaga 9 Bilaga 9 1 (5) Statskontorets frågeformulär för konsumentundersökningen Del 1 Undersökningens frågor Fråga 1 Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses På vilka av följande försäljningsställen

Läs mer

Kvalitativ utvärdering av Kinnekullehälsans tjänst Support-sjukanmälan.

Kvalitativ utvärdering av Kinnekullehälsans tjänst Support-sjukanmälan. 2007-01-25 Kvalitativ utvärdering av Kinnekullehälsans tjänst Support-sjukanmälan. Stina Borén Företagsläkare Kinnekullehälsan Odengatan 24 521 43 Falköping Telefon 0515-777443 stina.boren@kinnekullehalsan.se

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Ett projektarbete i två delar på hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik 2013. Del ett i projektet. Kristina Lundgren, familjeläkare, specialist

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

Del 5_9 sidor_15 poäng

Del 5_9 sidor_15 poäng Del 5_9 sidor_15 poäng En 82-årig man kommer in till akuten pga att han har varit förstoppad upp till två veckor och har inte haft någon riktig avföring sista två dagarna. Han känner sig uppblåst och uppkörd

Läs mer

Bilaga 1 Checklista för förberedelser

Bilaga 1 Checklista för förberedelser Bilaga 1 Checklista för förberedelser Har valberedningen fått ta del av verksamhetens: JA NEJ Värderingar Vad styrelsen vill uppnå under mandatperioden; affärsidé, visioner och mål Hur styrelsen förväntas

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap

Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap Ämnesområde Hörselvetenskap Kurs Hörselvetenskap B, Tillämpad Kurskod: HÖ1410 hörselvetenskap I Delexamination Patofysiologi 6 hp Provkod: 0101 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen Datum 2014-01-14 Tid

Läs mer

BILAGA III ÄNDRINGAR I PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL

BILAGA III ÄNDRINGAR I PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL BILAGA III ÄNDRINGAR I PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL 1 ÄNDRINGAR SOM KOMMER ATT INFÖRAS I RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉN FÖR LÄKEMEDEL INNEHÅLLANDE MOXIFLOXACIN Följande text ska införas (nya avsnitt

Läs mer

KVALITETSINDIKATORER PÅ 1177.se

KVALITETSINDIKATORER PÅ 1177.se KVALITETSINDIKATORER PÅ 1177.se Invånartjänster idag Nationella tjänster från Sveriges landsting och regioner Hälso- och sjukvårdstjänster som kan användas dygnet runt Ger råd om hälsa och relationer,

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015015 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Vad tycker man om sin vårdcentral?

Vad tycker man om sin vårdcentral? Qulturum Rapport Vad tycker man om sin vårdcentral? En befolkningsenkät 2001 Kjell Lindström Sofia Eriksson Primärvårdens FoU-enhet 2002:3 Författare: Kjell Lindström, distriktsläkare Primärvårdens FoU-enhet

Läs mer

HÄLSODAGBOKEN PIDcare

HÄLSODAGBOKEN PIDcare HÄLSODAGBOKEN PIDcare Webbaserad hälsodagbok för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionsbenägenhet http://pidcare.halsodagboken.se Innehåll Allmän information Adress Inloggning Allmänt

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Uppföljning av ungdomstrainee 2013

Uppföljning av ungdomstrainee 2013 UPPFÖLJNING 1(8) 2013-10-30 AVN 2013/0207-2 009 Handläggare, titel, telefon Helena Wetterhall, nämndsekreterare 011-15 11 87 Uppföljning av ungdomstrainee 2013 Bakgrund I juni 2011 beslutade arbetsmarknads-

Läs mer

Stramamöte 2012-02-21

Stramamöte 2012-02-21 Stramamöte 2012-02-21 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 11-11-24 3. Regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning 2012 Tilldelad budget för 2012 Rekryteringsbehov Aktuella

Läs mer

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) (Totalt 17 poäng) Till akutmottagningen kommer i mitten av januari en tidigare frisk 25-årig kvinna (bortsett från upprepade UVI:er) med hög feber, frossa, muskelvärk och sjukdomskänsla

Läs mer

Team: Neuropsykiatriska kliniken Malmö

Team: Neuropsykiatriska kliniken Malmö Team: Neuropsykiatriska kliniken Malmö Syfte med deltagandet i Genombrott: Vårt syfte är att förbättra livskvaliteten och bidraga till ett socialt sammanhang för yngre med demenssjukdom och deras anhöriga.

Läs mer

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 1995-05-01

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 1995-05-01 PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 995-5- PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING Namn... Datum... Avsikten med detta formulär är att ge

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal SÄS

Kvartalsrapport Kvartal SÄS Klokt Antibiotikaval Kvartalsrapport Kvartal 4 2013 SÄS Södra Älvsborgs Sjukhus Klokt Antibiotikaval Antibiotikaförskrivning i VGR Recept/ 1000 invånare under senaste 12-månadersperioden Det går åt rätt

Läs mer

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Vesta Uppsats HP 2014 Ferzana Kamal Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Författare: Ferzana Kamal, ST-Läkare i allmämedicin, Spånga vårdcentral Handledare:

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE RAPPORTMALL Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 hp Jeanette Gunnarsson Bakgrund: Beskrivning

Läs mer

Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral

Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Höstterminen 2011 Vetenskap och evidens för ST i Allmänmedicin (VESTA). Oxana Prokhorova, ST-läkare,

Läs mer