Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral"

Transkript

1 Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Höstterminen 2011 Vetenskap och evidens för ST i Allmänmedicin (VESTA). Oxana Prokhorova, ST-läkare, Skärholmens VC Handledare: Marina Taloyan, Dr. i Med.Vetenskap, Karolinska Institutet. Centrum för Allmänmedicin. Klinisk handledare: Dr. Mary Bryson,specialist i allmänmedicin, Skärholmens VC.

2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INTRODUKTION 5-6 SYFTE 7 FRÅGESTÄLLNINGAR 7 METOD Flödesschema 8 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 9 RESULTAT 9-11 DISKUSSION REFERENSLISTA 16 2

3 SAMMANFATTNING Bakgrund: Nedre Urinvägsinfektioner (UVI) är en av de vanligaste diagnoserna inom primärvården. Enligt Läkemedelsverket och Stramas (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens) rekommendationer ska man sätta in antibiotikabehandling utan provtagning vid klassiska urinvägssymptom som sveda, täta urinträngningar och frekventa miktioner. Syfte/Frågeställningar: Med detta som bakgrund kändes det angeläget att granska diagnostik-och behandlingsrutiner för okomplicerade UVI hos kvinnor på Skärholmens vårdcentral och jämföra detta med Stramas rekommendationer. Studien har gjorts för att förbättra handläggningen av nedre okomplicerade UVI på Skärholmens VC. Studiens frågeställning är hur kvinnliga patienter med okomplicerade UVI på Skärholmens VC behandlas. Metod/Material: Studien inkluderar kvinnor 18 till 60 år, ej gravida, som diagnostiserats med cystit/nedre urinvägsinfektion med diagnoskoden N30. P på Skärholmens VC under perioden Totalt inkluderades 146 patientfall. Journaler analyserades avseende symptom, diagnostik och behandling. Resultat: I 140 patientfall (96 %) hade patienter klassiska urinvägssymptomen. Urinsticka var det mest använda diagnostiska testet, använt i 80 % av fallen (n=118) och tillsammans med urinodling i 32 % av fallen (n=47). Arton procent av fallen (n=26) fick diagnosen akut cystit baserat på en anamnes. I nästan samtliga patientfall (145 av 146) ordinerades någon form av antibiotikabehandling: 49 % av patienter (n=72) fick Pivmecillinam; 39 % (n=57) fick Nitrofurantoin och 10 % (n=14) fick Trimetoprim. Endast 1 % av patientfall (n=2) fick Ciprofloxacin. Slutsatsen: Diagnostiska åtgärder vid nedre okomplicerade UVI på Skärholmens VC enligt STRAMAS rekommendationer använts mer än nödvändigt. Detta betyder att vi inte följer 3

4 STRAMAS rekommendationer vid utredning av UVI. Men när det gäller antibiotikaval, dosering och behandlingstid i allra största delen överensstämmer det med STRAMAS rekommendationer. MeSH-termer:Urinvägsinfektion,cystit. 4

5 INTRODUKTION Urinvägsinfektioner (UVI) står för cirka 3-4 % av alla kontaktorsaker i primärvården. UVI är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män i åldersgruppen år. Under ett år 20 % av friska kvinnor i åldersgrupper mellan 20 till 60 år har dysuri en eller flera gånger. Trettio procent av dessa kvinnor har haft tre eller flera episoder av UVI under samma tidsperiod [1,2]. Mindre än hälften av den ovan nämnda patientgruppen söker läkare för antibiotikabehandling och besöksfrekvensen sjunker något med stigande ålder. Många av dem som inte söker läkare bedriver egenvård, till exempel riklig dryck, örtte eller varma sittbad [1]. De flesta kvinnor med sveda och trängningar har en okomplicerad cystit/urinvägsinfektion och läkarens uppgift består i att säkra diagnosen innan behandling sätts in. Trots att diagnostik och behandling av UVI är enkel så varierar dessa rutiner mellan olika vårdcentraler och läkare. Detta kan medföra ordination av onödiga antibiotikakurer och för lång behandlingstid. Studier visar att längre antibiotikabehandling mot UVI inte ger ökad effekt men ökar risken för biverkningar [3,4,5]. Det är viktigt att ta rätt anamnes och sätta rätt diagnos för att undvika antibiotikaförskrivning i onödan. Man kan undvika onödig provtagning och minska sjukvårdskostnaderna på både testmaterial och läkartid i samband med detta [10]. Detta gäller kvinnor med klassiska symptomen (sveda, täta trängningar, frekventa miktioner) som kan få diagnos direkt utan urinprovtagningen. Sedan januari 2005 och fram till idag har användning av kinolonerna, norfloxacin och ciprofloxacin minskat med 28 % inom primärvården i Stockholms län [6]. Kinolonerna är vårt mest resistentdrivande antibiotikum och det borde kunna gå snabbare att minska användningen av dem. Expertgruppen för infektionssjukdomar har haft som mål att andelen kinoloner vid val av antibiotika som används mot UVI ska ligga under 30 % [3,6]. 5

6 Christer Norman, medlem i Läksaks expertgrupp för infektionssjukdomar och allmänläkare på Salems VC, anser att målet nu borde höjas, så att högst 20 % av den totala antibiotikaanvändningen vid UVI består av kinoloner [4]. Men när det handlar specifikt om nedre UVI hos kvinnor bör andelen bara ligga på omkring 5 %. Vid okomplicerad cystit bör läkaren oftare välja nitrofurantoin (Furadantin) istället. Det andra är pivmecillinam (Selexid). Trimetoprim har blivit andrahandsval på grund av stigande resistensproblem [4]. I mars 2007 presenterades riktlinjer från Läkemedelsverket i samarbete med Strategi-gruppen för Rationell Antibiotika användning och Minskad Antibiotikaresistens (STRAMA) för behandling av nedre UVI hos kvinnor [4]. STRAMA bildades 1995 som ett frivilligt nätverk på initiativ av Läkemedelsverket och Socialstyrelsen som samlade experter för att diskutera hur det ökande hotet av resistenta bakterier skulle hanteras. Den 1 juli 2010 bildades Stramarådet som är ett rådgivande organ med uppgift att bistå Smittskyddsinstitutet i frågor som rör antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens [8]. Riktlinjerna framhåller att ingen ytterligare diagnostik behövs vid typisk cystit symptom. Trettio procent av patienterna med klassiska symptom blir symptomfria efter en vecka utan behandling. Antibiotikabehandling i 3-5 dagar förkortar symptombild. Urinsticka hjälper inte alltid att ställa diagnos akut cystit eftersom symptomgivande UVI/akut cystit kan finnas trots normal urinsticka, vanligtvis på grund av kort inkubationstid [4]. Förstahandsval vid behandling av nedre okomplicerade UVI är nitrofurantoin och pivmecillinam. Rekommendationer från Strama vid behandling av nedre okomplicerade UVI är: Nitrofurantoin förstahandsalternativ Pivmecillinam Förstahandsalternativ Trimetoprim övriga alternativ 50 mg x 3 i 5 dygn 400 mg x 2 i 3 dygn 200 mg x 3 i 5 dygn 200 mg x 2 i 7 dygn 160 mg x2 i 3 dygn 300 mg x1 i 3 dygn Använd inte kinoloner! 6

7 Inga urinprov är nödvändiga vid typiska symptom. 3-5 dagars behandling är tillräckligt. Urinodling rekommenderas vid - behandlingssvikt; - recidiv inom 1-2 månader; - graviditet [3,4,8]. SYFTE Syftet med studien är att belysa diagnostik-och behandlingsrutiner vid nedre okomplicerade urinvägsinfektioner UVI/akut cystit hos kvinnor mellan 18 och 60 på Skärholmens VC under perioden samt se hur riktlinjer från Läkemedelsverket Strama följs. FRÅGESTÄLLNINGAR 1. Hur kvinnliga patienter i åldrarna år som fått diagnosen UVI/akut cystit utreddes på Skärholmens vårdcentral? 2. Vilken antibiotikabehandling, behandlingstid och doseringsinterval fick de patienterna med UVI/akut cystit på Skärholmens VC? 3. Hur följs riktlinjer från Strama på Skärholmens VC vad gäller rekommenderad antibiotikabehandling dosering, behandlingstid och doseringsinterval? METOD Detta är en journalbaserad deskriptiv studie. Studiepopulationen består av patienter som besökt Skärholmens VC under tiden Skärholmen är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun. Befolkningen är internationell. Invånarna kommer från 150 olika länder. Ungefär människor bor i stadsdelen och 81.6 % av dem har utländsk bakgrund (år 2007). Skärholmens VC har ungefär 7

8 12500 listade patienter. Studien är baserad på uppgifter från vårdcentralens journalsystem Profdoc Journal III samt Take Care eftersom från och med 2/12 startade VC med Take Care. Data inhämtades från RAV E 3. RAVE 3 är ett databaserat journalsökningssystem. Systemet är ett medicinskt analysverktyg med hjälp av vilket man kan följa upp kvaliteten i vården. Data har insamlats av kvinnor mellan år som fått diagnos UVI/akut cystit (diagnoskod N 30.P). Dessa utgör studiedeltagare. Samtliga journaler för studiedeltagarna har granskats. Kvinnor med recidiverande cystiter och patienter med behandlingssvikt exkluderades också. Bland de kvarvarande studiedeltagarna fick var och ett löpande kodnummer. Data om laboratorie-undersökningar (urinsticka och urinodling) samt data om utskrivna antibiotika och behandlingstid samlades in. Data bearbetades i EXCEL och STATA. Efter sammanställningen gjordes en jämförelse mellan aktuella Strama rekommendationer och diagnostiska metoder och antibiotikaval (se figur 1). Kvinnor med diagnos akut cystit under perioden N=288 Patienter med recidiverande UVI exkluderas N=16 Patienter mellan 18 och 60 år N=165 Gravida kvinnor exkluderas N=3 Studiepopulation N=146 Symptombild Diagnostik Behandling Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen 8

9 ETISKA ÖVERVÄGANDEN Data insamlades genom journalgenomgång vilket kan innebära en risk för integritetsintrång både gentemot patienter och gentemot vårdpersonal/vårdgivare. Verksamhetschefen samt läkare på Skärholmens vårdcentral informerades om projektet på läkarmöte. Projektet har genomförts med verksamhetschefens godkännande. Jag som studieledare har fått tillstånd att använda journalsystemen. På vårdcentralen finns anslag om att kvalitetssäkring sker. All data avidentifierades, varken deltagarna eller läkare kommer att identifieras i studiens resultat. Journalerna genomlästes enbart för att ta reda på hur patienterna med diagnosen akut cystit utreds och behandlats. All data avidentifierades för att garantera anonymitet för studiedeltagarna. Kodlistan kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. RESULTAT Antal diagnostiserade kvinnliga patienter UVI/cystit med klassiska symptom som sveda, täta urinträngningar och frekventa miktioner. Totalt 96 % av patienterna hade klassiska UVI symptom som sveda, täta urinträngningar och frekventa miktioner. Endast 3 % av patienterna hade ett symptom i form av buksmärta. En procent av patienterna hade inga cystit symptom. I detta fall kan man tänka om ABU (asymtomatisk bakteriuri). Tabell 1 nedan visar hur många av de 146 patienterna med UVI hade de klassiska symptomen. 9

10 Tabell 1. Symptombild, n (%) Klassiska symptomen vid akut cystit/ nedre UVI 140 (96 %) Bara buksmärta 5 (3 %) Symptomfri 1 (1 %) Totalt 146 (100 %) Utredning och behandling Tabell 2 visar hur 146 patienter med UVI utreddes på Skärholmens VC. Totalt 49 % av patienterna utreddes med enbart urinsticka, 32 % utreddes med både urinsticka och odling, 18 % hade inga prover alls, 1 % utreddes med urinodling (se tabell 2). Tabell 2. Diagnostik, n (%) Enbart urinsticka 71 (49 %) Enbart urinodling 2 (1 %) Både urinsticka och odling 47 (32 %) Enbart symptom (inga prover) 26 (18 %) Totalt 146 (100 %) Totalt 39 % av patienterna fick behandling med nitrofurantoin. Pivmecillinam fick 49 % av patienterna. Bara 10 % av fallen fick behandling med trimetoprim och 1 % av patienterna fick behandling med kinoliner. En procent av patienterna fick ingen antibiotikabehandling. Tabell 3 visar förskrivna antibiotika för 146 patienter med UVI på Skärholmens VC (se tabell 3). 10

11 Tabell 3. Behandling med antibiotika, n (%). Förskrivna antibiotika N (%) Förskrivna antibiotika N (%) Nitrofurantoin 57 (39 %) Kinoloner 2 (1 %) Pivmecillinam 72 (49 %) Ingen antibiotika 1 (1 %) Trimetoprim 14 (10 %) Totalt 146 (100 %) Dosering, behandlingstid och doseringsinterval Totalt 32 % av fallen fick behandling med Selexid 200 mg i 5 dygn.39 % av patienterna fick furadantin 50 mg i 5 dygn. Således 3-5 dagars antibiotikabehandling i 71 % av fallen överensstämmer med riktlinjer. Tabell 4 visar behandlingstid och antibiotikadosering vid UVI behandling på Skärholmens VC (se Tabell 4). Tabell 4. Dosering, behandlingstid och doseringsinterval med antibiotika och antal dagar, n (%). Dosering Behandlingstid och Doseringsinterval N (%) Selexid 200 mg 1x 2 i 7 dygn 25 (17 %) Selexid 200 mg 1 x 3 i 5 dygn 47 (32 %) Furadantin 50 mg 1 x 3 i 5 dygn 57 (39 %) Trimetoprim 100 mg 1 x 2 i 5 dygn 1 (1 %) Trimetoprim 160 mg 1 x 2 i 7 dygn 12 (8 %) Trimetoprim 160 mg 1 x 2 i 10 dygn 1 (1 %) Ciprofloxacin 750 mg 1x 2 i 10 dygn 2 (1 %) 145 (100 %) Totalt 11

12 DISKUSSION Resultaten i studien visar att den största delen av den studerade patientgruppen hade klassiska symptom på nedre urinvägsinfektion som täta urinträngningar, miktionsveda, frekventa miktioner. I sådana fall skulle man direkt inleda kortvarig antibiotikabehandling. Detta alternativ valdes bara i mindre än femte del. Den största delen av dessa patienter fick antibiotikabehandling efter kompletterande utredning med urinsticka (urintestremsa). Nästan hälften av patientgruppen har utretts med kombination av urinsticka och urinodling. Endast 2 patientfall fick utredning med enbart urinodling. Någon tydlig klinisk förklaring varför man valt att hoppa över urinsticka och tagit urinodlingar direkt har inte observerats i journalanteckningar. Eventuellt har detta gjorts med tanke på antibiotikaval vid behandlingssvikt. Således med tanke på gällande riktlinjer är det endast en femtedel av den studerande patientgruppen som fick antibiotikabehandling på basen av de typiska symptomen. Enligt dagens riktlinjer kan man använda urintestremsa vid svårtolkande situationer där till exempel finns endast ett av dem typiska symptomen och sannolikhet för akut cystit ger bara cirka 50 %. Om det samtidigt saknas genitala symptom, flanksmärta och feber behövs inte någon urinundersökning. Diagnosen kan då ställas enbart på symptomen, så kallad empirisk diagnos [4]. Positiv nitrit och leukocyter i urinremsan ökar sannolikheten för akut cystit och därför insättning av antibiotika. Vid negativt fynd föreslås exspektans med antibiotikabehandling och överväga kompletterande urinodlingar [4]. På Skärholmens vårdcentral har man gjort provtagning med urintestremsor och bara en fjärde del av dessa har visat positiv nitrit och positiv utslag av leukocyter. I enstaka fall var urinsticka blank. Det är också oklart varför många urintestremsor kan vara negativa hos kvinnor med typiska symptom. Eventuellt förklaras detta på grund av kort inkubations tid i urinblåsan. 12

13 Urinodlingar rekommenderas vid endast terapisvikt, recidiv, vid graviditet och nylig vistelse på sjukhus eller utomlands [8]. Urinsticka anses inte hjälpa till vid diagnostisering av akut cystit. Symptomgivande akut cystit kan förekomma trots negativt urinsticka [3]. Resultaten i studien tyder på att både urinsticka och urinodling överanvänds på Skärholmens VC för diagnostik av UVI/akut cystit. Således studien visar att dagens rutiner på Skärholmens VC gällande diagnostik vid nedre UVI hos kvinnor skulle behöva korrigeras för att bättre överensstämma med aktuella riktlinjerna. Man skulle minska antal diagnostiska prover och detta skulle ha positiva ekonomiska effekter med tanke på kostnaderna. Antibiotikaval vid akut cystit/uvi behandling på Skärholmens VC Denna studie visar att 98 % av antibiotikaförskrivning skett i enlighet med de aktuella riktlinjerna för behandling av nedre UVI. Förskrivning av kinoloner utgör bara 1 %. Ingen antibiotikabehandling i ett fall. Om man tittar på förskrivningen av de två förstahands preparaten (Pivmecillinam och Nitrofurantoin) enligt riktlinjerna, utgör dessa sammanlagt 88 % av alla de förskrivna preparaten i denna studie. Detta kan betraktas som en god följsamhet till rekommendationerna. Dosering och behandlingstid Vid granskning av antibiotikaval i denna studie på Skärholmens VC med tanke på rekommenderade doseringar och behandlingstider är nästan hälften av alla patienter som har fått Selexid och de har fått kort behandlingstid i 5 dagar. På andra plats står nitrofurantoin (Furadantin) och lite mindre än hälften av alla patienter har fått sina behandlingar enligt de aktuella riktlinjerna. Trimetoprim står på tredje plats. Korta behandlingstider har flera potentiella fördelar, då minskad förbrukning av antibiotika skulle bromsa resistentutvecklingen och även minska risken för bieffekter [3]. 13

14 Slutsatsen är att med hänsyn tagen till dosering och behandlingstid i allra största delen överensstämmer med Stramas rekommendationer för antibiotikaförskrivning. Jämförelse med andra studier Man hittar andra forskningsarbete om behandlingsmönster vid akut cystit åren före presentationer av dagens riktlinjer. En debattartikel i Läkartidningen från 2008 ger en bra sammanfattning av de 2 aspekterna: förkorta behandlingstiderna och använd inte kinoloner [6]. I en annan studie som presenterades 2008 och genomfördes under 2005 bland primärvårdsläkare i Norrbotten noterades en för hög förskrivning av kinoloner, för långa behandlingstider [11]. Den senare undersökningen visar att förskrivning av kinoloner vid nedre UVI år 2006 generellt var högre än vad aktuella riktlinjer rekommenderar och skillnaden mellan olika landsting var märkbart, bland annat i Stockholms län med 28,4 %. Ett av förslagen var att införa en ny kvalitetsindikator för primärvården utifrån läkemedelsregistret med syftet att följa upp andel kinoloner vid behandling av nedre UVI hos kvinnor [5]. Denna studie visar att förskrivning av kinoloner på Skärholmens VC är låg och utgör bara 1 %. Slutsats Slutsatsen är att vid handläggning av nedre urinvägsinfektioner på Skärholmens VC har man i onödan använt diagnostiska åtgärder. Följsamheten till Stramas rekommendationerna angående val av antibiotika var hög (98 %). Pivmecillinam och Nitrofurantoin var förstahandspreparaten. Med rätt dosering och behandlingstid (71 %) skulle man kunna få kortare behandlingstid. Det finns således några förslag för en del förbättringar i handläggningen av nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Skärholmens vårdcentral. Den första är att behandla akut cystit med klassiska symptomen utan kompletterande urinprov. 14

15 Den andra är att ABU (Asymtomatisk bakteriuri) inte ska behandlas. Med tanke på detta kommer personalen få informationer på ett läkarmöte. 15

16 REFERENSLISTA 1. Hunskår Steinar (red). Hovelius Birgitta (red Sverige) Allmänmedicin. Studentlitteratur, 2010; Foxman B.et. Al.Urinary tract infection: self-reported incidence and associated costs. Ann Epidemiol. 2000; 10(8): Christer Norman, Martin Sundqvist, Malin Andre. Nedre urinvägsinfektioner (UVI) hos kvinnor Bakgrundsdokumentation. Information från Läkemedelsverket. 2007; 4. Andre M, Mölstad S. Nya riktlinjer för UVI hos kvinnor. Läkartidning, nr.15, Andreas Nordström. Antibiotika kan ta slut i kriget mot resistenta bakterier. Expressen, Cars O, Struwe J, Norman C, Sandberg T. Förkorta behandlingstiderna vid nedre Urinvägsinfektion hos kvinnor och använd inte kinoloner! Läkartidningen 2008, nr 15; Ljung R, Ericsson Ö, Köster M. Kvalitetsindikationer för antibiotikaförskrivning i primärvården. Läkartidningen 2007; 41; Strama. Tillgänglig på: Stockholms Stadsdelförvaltning. Tillgänglig på: se/skarholmen. Senast uppdaterad Österlund A, Carlsson Å. Primärvården följer inte SFAMs mål för antibiotikaförskrivning. Läkartidningen 2008;105(4): Ronald AR, Harding GKM. Complicated urinary tract infections. Infect diseases Clinical North America 1997; 11;

Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral.

Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. En deskriptiv journalstudie. Camilla Magelssen: ST-läkare Forums vårdcentral Vetenskaplig handledare: Teresa

Läs mer

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral Författare Forskningshandledare Klinisk Handledare Lilia Furmanova, ST-läkare i Allmänmedicin

Läs mer

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Vesta Uppsats HP 2014 Ferzana Kamal Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Författare: Ferzana Kamal, ST-Läkare i allmämedicin, Spånga vårdcentral Handledare:

Läs mer

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Retrospektiv journalstudie inriktad mot kvalitetsutveckling Författare: Elena Petrova, ST-läkare i allmänmedicin, Capio

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre Urinvägsinfektioner Malin André, allmänläkare Uppsala nedre och övre UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år 700 600 500 Urinvägsantibiotika Annan antibiotika 400 300 200 100 0 0-6 år 7-19

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Urinvägsinfektioner Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Förskrivning av urinvägsantibiotika* och övrig antibiotika till patienter

Läs mer

Handläggning av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Familjeläkarna i Bålsta.

Handläggning av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Familjeläkarna i Bålsta. Handläggning av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Familjeläkarna i Bålsta. Författare: Fredrik Hammarskjöld ST-Läkare i allmänmedicin, Familjeläkarna i Bålsta Vetenskaplig handledare:

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Urinvägsinfektioner Giltig fr.o.m: 2014-05-07 Faktaägare: Håkan Ivarsson, Distriktsläkare vårdcentralen Teleborg Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna

Urinvägsinfektioner hos vuxna Urinvägsinfektioner hos vuxna Urinvägsinfektioner i öppenvård Sara Ullskog Frost Mariefreds vårdcentral Maria Remén Strama Sörmland Fall 1: Karin, 26 år. Frisk. Söker för sveda vid miktion och täta trängningar

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

Urinvägsantibiotika till kvinnor, 18år eller äldre, 2000-2012

Urinvägsantibiotika till kvinnor, 18år eller äldre, 2000-2012 Urinvägsantibiotika till kvinnor, 18år eller äldre, -12 Urinvägsantibiotika, kvinnor 18 år eller äldre, Sverige recept/1 invånare och år Källa: Apoteket AB, Xplain (-8), Apotekens service AB, Concise(9-12)

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen?

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Kvinnor Män Äldre Cystit hos kvinnor Obehagligt Men

Läs mer

Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera!

Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera! Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera! Pär-Daniel Sundvall Strama Västra Götaland Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral Akut cystit hos kvinnor utan behandling 30% självläker

Läs mer

Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation

Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Sandared vårdcentral och Strama Västra Götaland Akut cystit hos kvinnor

Läs mer

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder En kvantitativ retrospektiv studie Alby vårdcentral Vårtermin 2016 Författare Ali Al-Sammarraie, ST-läkare

Läs mer

Diagnostik och behandling av nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på SIGTUNA läkarhus.

Diagnostik och behandling av nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på SIGTUNA läkarhus. Författare: Alexander Dobronravoff, ST-läkare, Stockholms läns landsting, Sigtuna läkarhus Handledare: Eva Toth-Pal, distriktsläkare, klinisk adjunkt primärvård T7, centrum för allmänmedicinskt kunniga

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2015 Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU 6. Nedre UVI 7. Övre UVI 8. Recidiverande

Läs mer

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte?

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Äldre med misstänkt urinvägsinfektion Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Bakgrund Äldre får mycket antibiotika för urinvägsinfektion. Många äldre har bakterier i urinen, utan

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared VC FoU-centrum Södra Älvsborg Strama Västra Götaland

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared VC FoU-centrum Södra Älvsborg Strama Västra Götaland UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared VC FoU-centrum Södra Älvsborg Strama Västra Götaland Prescriptions/1 000 inhabitants and year Antibiotikarecept

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper 1400

Läs mer

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor Huvudbudskap I Akut cystit i flesta fall ofarligt Ca 30 % blir symtomfria utan behandling efter 1 vecka Antibiotikabehandling främst för att förkorta

Läs mer

Afebril UVI och ABU. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Afebril UVI och ABU. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Afebril UVI och ABU Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland 1400 1200 Prescriptions/1000 inhabitants and year 1000 800 600 400

Läs mer

pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se

pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se Vi människor har en stor benägenhet att vara nöjda med våra insatser och vår organisation av arbetet. Vi tror att vi följer riktlinjer i mycket

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset Recidiverande cystit hos kvinnor Definition Minst 2 UVI det senaste halvåret Minst 3 UVI det senaste

Läs mer

Okomplicerad cystit i slutenvård. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Okomplicerad cystit i slutenvård. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Okomplicerad cystit i slutenvård Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg UVI hos äldre kvinnor Diagnostiska problem Hög prevalens av ABU Kroniska urinvägsbesvär är vanliga

Läs mer

Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder. på Täby Centrum Doktorn

Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder. på Täby Centrum Doktorn VESTA VT 2016 Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder på Täby Centrum Doktorn En kvantitativ retrospektiv studie Biljana Radosevic, ST-läkare Täby Centrum Doktorn

Läs mer

Tidigare frisk. Haft en akut cystit för 4-5 år sen.

Tidigare frisk. Haft en akut cystit för 4-5 år sen. Minifall UVI 3 a-c 2018-03-21 Om ni har valt Minifall UVI 3 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (3a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

Miriam 30 år. Aktuellt Sedan igår sveda vid vattenkastning, och feber, uppmätt 39,0 grader. Lite illamående, inte kräkts.

Miriam 30 år. Aktuellt Sedan igår sveda vid vattenkastning, och feber, uppmätt 39,0 grader. Lite illamående, inte kräkts. Minifall UVI 2 a-c 2018-03-21 Om ni har valt Minifall UVI 2 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (2a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper Recept

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna?

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Brommaplans vårdcentral okt-nov 2009 Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Journalgenomgång av barn mellan 2-15 år med akut mediaotit på Brommaplans Vårdcentral 2008 Lovisa Moberg ST- Läkare Brommaplans

Läs mer

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) (Totalt 17 poäng) Till akutmottagningen kommer i mitten av januari en tidigare frisk 25-årig kvinna (bortsett från upprepade UVI:er) med hög feber, frossa, muskelvärk och sjukdomskänsla

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016

Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016 Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016 Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Prescriptions/1000

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 4: Emma, 30 år Emma, 30 år, söker på vårdcentralen med urinträngningar sedan 3 dagar tillbaks. Hon är frisk sedan tidigare, är gravid i vecka 21. Ingen känd antibiotikaöverkänslighet. Hon har inte

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Asymtomatisk bakteriuri ABU Växt av bakterier i urinen hos en individ utan symtom på

Läs mer

Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013.

Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013. Projektrapport VESTA, np 2014 141101 Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013. Eitmad Ashak, ST läkare, Hallunda

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT. Projektet drevs med stimulansmedel från socialstyrelsen.

PROJEKTSLUTRAPPORT. Projektet drevs med stimulansmedel från socialstyrelsen. PROJEKTSLUTRAPPORT Titel: Projekt: Infektionsregistrering på särskilda boenden. Infektionsregistrering. Idnr: Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västernorrland, Smittskyddsenheten och Sundsvalls

Läs mer

Riktlinjer för UVI-utredning. Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23

Riktlinjer för UVI-utredning. Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23 Riktlinjer för UVI-utredning Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23 Disposition Varför guidelines Urinvägsinfektioner hos barn Bakgrund till nya riktlinjer Algoritmer Nationell studie? Diskussion

Läs mer

Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm

Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm Författare: Lars Gotthardsson, distriktsläkare Vårdcentralen Norrmalm, Skövde Lennart Erixon, distriktssköterska FoU-enheten i Skövde Projektredovisning 2003:11

Läs mer

Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin

Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin ST-projektarbete Landstinget Sörmland Handledare Annika Bardel Specialist Allmänmedicin

Läs mer

Nya riktlinjer för behandling av UVI. Stramadag för sluten vård 13 November Peter Ulleryd Strama Västra Götaland

Nya riktlinjer för behandling av UVI. Stramadag för sluten vård 13 November Peter Ulleryd Strama Västra Götaland Nya riktlinjer för behandling av UVI Stramadag för sluten vård 13 November 2018 Peter Ulleryd Strama Västra Götaland Andel R (%) Andel R (%) CI (R)= 17,5 % Sjukhus: SU + Kungälvs sjukhus; sluten och öppen

Läs mer

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral.

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. En retrospektiv studie av patientjournaler. Författare: Dr. Jose Hastie, ST-läkare i allmänmedicin Jakobsbergs vårdcentral, Järfälla

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12 Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken 89-årig kvinna 89-årig kvinna, medicinerar med T Plendil 2,5 mg x1 mot högt blodtryck, i övrigt frisk. Söker

Läs mer

Victoriadagen 12 maj 2016. Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län

Victoriadagen 12 maj 2016. Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län Victoriadagen 12 maj 2016 Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län Antibiotikaresistens Bakterier som utvecklat motståndskraft (resistens) mot antibiotika

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

Minifall UVI 1 a-c Julia 18 år

Minifall UVI 1 a-c Julia 18 år Minifall UVI 1 a-c 2018-04-19 Om ni har valt Minifall UVI 1 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (1a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

Om Strama, resistens och antibiotikaförskrivning

Om Strama, resistens och antibiotikaförskrivning Om Strama, resistens och antibiotikaförskrivning Strama Stockholm Annika Hahlin 2015-11-12 Sidan 1 Strama - vad är det? STrategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens

Läs mer

Behandling av akut cystit hos kvinnor över 18 år på Tumba VC Följsamhet till gällande riktlinjer Imad Zora, ST-läkare, Tumba VC 2014

Behandling av akut cystit hos kvinnor över 18 år på Tumba VC Följsamhet till gällande riktlinjer Imad Zora, ST-läkare, Tumba VC 2014 Behandling av akut cystit hos kvinnor över 18 år på Tumba VC Följsamhet till gällande riktlinjer Imad Zora, ST-läkare, Tumba VC 2014 Vetenskaplig handledare: Rune Lindqvist, Specialist i Allmänmedicin

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Regionala Strama Västra Götaland Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Har Agda en urinvägsinfektion? Agda 85 år har

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Diagnostik av akut cystit hos kvinnor i fertil ålder. Klinisk bild eller urinsticka?

Diagnostik av akut cystit hos kvinnor i fertil ålder. Klinisk bild eller urinsticka? VESTA uppsats HP 2011 Diagnostik av akut cystit hos kvinnor i fertil ålder. Klinisk bild eller urinsticka? Ett kvalitetsarbete på Tensta vårdcentral. Mars 2012 Författare: Ioanna Makradima ST-läkare Tensta

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Prescriptiona/1000 inhabitants and year Antibiotikaförsäljning

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral Regionala Strama Västra Götaland Programråd Strama SKL Förskrivning

Läs mer

Patientfall akut media otit

Patientfall akut media otit Patientfall akut media otit 2014-10-09 Kalle 6 år har varit förkyld med snuva sedan tre dagar tillbaka. Igår kväll fick Kalle ont i båda öronen och tillkomst av feber. Under natten vaknade han vid ett

Läs mer

Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg

Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg Upprättare: Cecilia Östblom, ST-läkare Infektionskliniken Erik Torell, Överläkare Infektionskliniken Granskare: Henning Thejls Överläkare Kvinnokliniken, Torsten Sandin Urolog, Ylva Rahm Bitr. sml. Åsa

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Prescriptions/1 000 inhabitants and year Antibiotikarecept

Läs mer

Ciprofloxacin-resistens hos E. coli i blodisolat hur påverkar det vår handläggning? Anita Hällgren Överläkare Infektionskliniken i Östergötland

Ciprofloxacin-resistens hos E. coli i blodisolat hur påverkar det vår handläggning? Anita Hällgren Överläkare Infektionskliniken i Östergötland Ciprofloxacin-resistens hos E. coli i blodisolat hur påverkar det vår handläggning? Anita Hällgren Överläkare Infektionskliniken i Östergötland E. coli i blododlingar Bland de mest frekventa fynden i blododling

Läs mer

Hur används antibiotika på ditt sjukhus? PPS 2003, 2004 och 2006

Hur används antibiotika på ditt sjukhus? PPS 2003, 2004 och 2006 STRAMASTUDIER I KORTHET Hur används antibiotika på ditt sjukhus? PPS 2003, 2004 och 2006 Projektledare: Mats Erntell, Smittskydd Halland Bakgrund Strama genomförde 2003, 2004 och 2006 deskriptiva punktprevalensstudier,

Läs mer

Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL. Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama

Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL. Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama Rekommenderad läsning! Folkhälsomyndigheten: Svedres-Svarm 2017 Antibiotikaval vid behandling av nedre UVI hos kvinnor

Läs mer

Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden och i kommunal hemsjukvård. Anteckningarna under

Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden och i kommunal hemsjukvård. Anteckningarna under Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden och i kommunal hemsjukvård. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i presentationen,

Läs mer

LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten

LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten ANTIBIOTIKAANSVARIGA LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten Klinik och HC-specifika mål och mått 2015 Sulfa-SÄPO introducerar

Läs mer

Rationell antibiotikaanvändning

Rationell antibiotikaanvändning Rationell antibiotikaanvändning Charlotta Hagstam Distriktsläkare Strama Skåne öppenvård Strama Skåne Stramas mål Att bevara antibiotika som effektiva läkemedel Motverka resistensutveckling Ett multiprofessionellt

Läs mer

Otitis Media Och Antibiotikabehandling. Sammanfattning - 1 - Salam Ayal

Otitis Media Och Antibiotikabehandling. Sammanfattning - 1 - Salam Ayal - 1 - Otitis Media Och Antibiotikabehandling Salam Ayal Sammanfattning Akut otitis media (AOM) är den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos barn och är den näst vanligaste infektionen efter

Läs mer

Höstmöte Vad händer på Stramafronten?

Höstmöte Vad händer på Stramafronten? 2018-09-12 1 Strama Stockholm Höstmöte 2018 Vad händer på Stramafronten? Anna-Lena Fastén, allmänläkare, Strama Stockholm 2018-09-12 2 Strama Stockholm Digitala vårdgivare 2015-01 2015-02 2015-03 2015-04

Läs mer

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk? Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?...eller vem har nytta av att komma för bedömning Malin André, allmänläkare Uppsala Vart är vi på väg? Svårigheter med prognos Sjukdomsförlopp Sjukhusvård Läkarbedömning

Läs mer

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Moa Bjerner, ST-läkare Kalix Vårdcentral Handledare: Med Dr Annika Andén

Läs mer

Stram antibiotikaanvändning i praktiken

Stram antibiotikaanvändning i praktiken Stram antibiotikaanvändning i praktiken Helena Hallgren Infektionsläkare Läkemedelskommittén Hallands Utbildningsseminarier september 2011 Åsa 22 år söker med cystitbesvär. Ingen feber. Antibiotikaval?

Läs mer

Rapport VESTA Norra programmet Kartläggning av antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Solna centrums vårdcentral

Rapport VESTA Norra programmet Kartläggning av antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Solna centrums vårdcentral Rapport VESTA Norra programmet 2012 Kartläggning av antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Solna centrums vårdcentral Tatiana Markovitj, ST läkare i allmänmedicin Solna centrums

Läs mer

Urinvägsinfektioner Introkursen HT Anders Ternhag Överläkare, docent Karolinska Solna

Urinvägsinfektioner Introkursen HT Anders Ternhag Överläkare, docent Karolinska Solna Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2018 Anders Ternhag Överläkare, docent Karolinska Solna Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU asymtomatisk bakteriuri 6. Nedre UVI

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

regiongavleborg.se Nya REK-boken och STRAMA

regiongavleborg.se Nya REK-boken och STRAMA Nya REK-boken och STRAMA DN 150209 STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow Resistensproblemet är globalt! Verksam antibiotika

Läs mer

MIRA-projektet. Prioriteringar för framtiden. Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Prioriteringar för framtiden. Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Prioriteringar för framtiden Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313 Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten 2 MIRA Bakgrund och syfte Bakgrund MIRA Folkhälsomyndighetens uppdrag:

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

Fallbaserad målbeskrivning urologi. Ola Bratt Lars Henningsohn Lärare i urologi

Fallbaserad målbeskrivning urologi. Ola Bratt Lars Henningsohn Lärare i urologi Fallbaserad målbeskrivning urologi Ola Bratt Lars Henningsohn Lärare i urologi 1 67-årig diabetiker med neuro- och nefropati. På akutmottagningen för att han sedan några månader kissar allt oftare med

Läs mer

Programråd Strama. Aktiviteter 2016

Programråd Strama. Aktiviteter 2016 Stramamöte 160517 Agenda 160517 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 16-02-16 3. Programråd Strama. Pågående och kommande aktiviteter 2016 4. Regeringens nya strategi mot

Läs mer

URINVÄGSINFEKTION - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING

URINVÄGSINFEKTION - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING Godkänt den: 2018-02-10 Ansvarig: Fredrik Sund Gäller för: Infektionssjukdomar URINVÄGSINFEKTION - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING Diagnostik...2 Asymtomatisk bakteriuri (ABU)...2 Akut cystit hos kvinnor...2

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz September 2018

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz September 2018 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz September 2018 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10%

Läs mer

VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008

VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008 VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet har utarbetats av STRAMA (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens),

Läs mer

Enkät om antibiotika. Volym 1 (2500 st): 0001 2500

Enkät om antibiotika. Volym 1 (2500 st): 0001 2500 Enkät om antibiotika Volym 1 (2500 st): 0001 2500 Enkät om antibiotika Enkät om antibiotika Enkät om antibiotika Du har blivit utvald att delta i en enkätstudie gällande uppfattningar och förväntningar

Läs mer

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Samverkan mot antibiotikaresistens Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Sigvard Mölstad Professor

Läs mer

PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas

PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas 07-11 Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Sven Engström Alla vårdcentraler som har RAVE inbjuds att delta. På mindre 4. Fyll än i datumintervallet 5 minuter skapas ovan

Läs mer

Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama

Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama Asta 82 år Hjärtsvikt, FF, svikt. Tidigare CVL med viss kvarstående svaghet vä och afasi.

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Sidan 1 Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005

Läs mer

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

ESBL. Rubrik. Morgondagens normalflora? Underrubrik. Torsten Sandberg. Infektion. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Infektion

ESBL. Rubrik. Morgondagens normalflora? Underrubrik. Torsten Sandberg. Infektion. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Infektion Rubrik Underrubrik ESBL Morgondagens normalflora? Torsten Sandberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 Vad är ESBL - producerande bakterier? Extended Spectrum Beta Lactamases - CTX-M Inaktiverar penicilliner

Läs mer

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis.

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Station 1 Vilostation Station 2 Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Patienten har KAD och har efter ett

Läs mer

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se STRAMA aktuellt Välkomna! Sidan 1 Sidan 2 Sidan 3 Antibiotikaresistensen är ett hot mot framtidens hälso- och sjukvård Transplantation Cellgiftsbehandling Proteskirurgi Modern intensivvård Överlevnad för

Läs mer

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn Maria Herthelius Disposition Klinisk bild Diagnostik Bakteriologi Behandling Patogenes och Riskfaktorer Uppföljning och Utredning Komplikationer

Läs mer

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

Klokt Antibiotikaval. Kvartalsrapport Kvartal SÄS. Södra Älvsborgs Sjukhus

Klokt Antibiotikaval. Kvartalsrapport Kvartal SÄS. Södra Älvsborgs Sjukhus Klokt Antibiotikaval Kvartalsrapport Kvartal 4 29 SÄS Södra Älvsborgs Sjukhus Det kommer nu en massa bilder men vi börjar med en sammanfattning Följsamheten till rekommendationerna är god men vi har ändå

Läs mer