Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder"

Transkript

1 Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder En kvantitativ retrospektiv studie Alby vårdcentral Vårtermin 2016 Författare Ali Al-Sammarraie, ST-läkare i Allmänmedicin Vetenskapligt handledare Klinisk Handledare Holger Theobald, specialist i Allmänmedicin Ulf Hedlöf, specialist i Allmänmedicin

2 Sammanfattning Bakgrund Nedre urinvägsinfektion är en av de vanligaste diagnoserna i primärvården. Enligt STRAMArekommendationer (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens) ska man sätta in antibiotikabehandling utan ytterligare diagnostisk undersökning (urinsticka) vid minst två av de klassiska symtomen som sveda, täta urinträngningar och frekventa miktioner hos icke-gravida kvinnor i fertil ålder år. Syfte/Frågeställningar Syftet med denna studie är att granska och klarlägga rutiner för diagnostik och behandling vid nedre okomplicerade urinvägsinfektioner hos icke-gravida kvinnor i fertil ålder år på Alby VC under tidsperioden och Vi kommer dessutom att kontrollera följsamheten till STRAMA rekommendationer. Metod & material Antalet kvinnor med diagnos okomplicerad nedre urinvägsinfektion på Alby VC uppgick totalt till 56 personer under Totalt inkluderades 46 (88%) kvinnor i studien. Information inhämtades från journalerna. Resultat 46 patienter fick diagnosen okomplicerad urinvägsinfektion på Alby VC under Studien visar att av 35 personer som haft 2 3 klassiska symtom hade 26 (57 %) undersökts med urintestremsa. Resterande 9 personer (20%) fick sin diagnos bara på symtom utan vidare undersökning och de fick enbart empirisk behandling. Samtliga patienter med inga eller högst ett klassiskt symtom, nämligen 11 personer (24%) hade vidare undersökts med urintestremsa. Alla kvinnor fick antibiotika. Val av antibiotika visade på 95 % följsamhet till STRAMAs riktlinjer avseende förstahand och andrahandsantibiotika. Slutsats Studien visade att urinsticka användes mer frekvent än det rekommenderas. Följsamheten till riktlinjerna för empirisk diagnos var alltså låg. Avseende antibiotikaval, behandlingstid samt dosering följer Alby VC till stor grad STRAMA-rekommendationer. Mesh-Termer: Urinvägsinfektioner, regionala vårdprogram, patientjournaler, primärvård 1

3 Innehållsförteckning Sammanfattning. 1 Bakgrund 3 Syfte. 5 Frågeställningar. 5 Metod & material... 5 Flödesschema...8 Etiska överväganden...9 Resultat Diskussion Slutsats 13 Referenslista...14 Bilagor 16 2

4 Bakgrund Nedre urinvägsinfektion (akut cystit, blåskatarr) är en inflammation i urinblåsan orsakad av bakterier. Vanligaste symtom från nedre urinvägsinfektion är sveda vid vattenkastning, täta trängningar, frekventa blåstömningar, temp <38 C, frånvaro av vaginala symtom hos kvinnor, frånvaro av nytillkommen flanksmärta, hematuri samt supra pubisk smärta kan förekomma (1,4). Bakterierna som orsakar cystit är av olika typer % av cystiter orsakas av tarmbakterien Escherichia coli (E. Coli). Ett vanligt fynd hos kvinnor under sensommar och höst är Staphylococcus saprophyticus (S. Saphrophyticus). Klebsiella, Proteus och andra enterobakterier är sekundärpatogener. Dessa är mer ovanliga och hittas framför allt vid komplicerade urinvägsinfektioner (2,9,10). Tillväxt av tarmbakterierna som tar sig in genom urinröret och upp till urinblåsan är den vanligaste orsaken av urinvägsinfektion. Kvinnor drabbas nedre urinvägsinfektion oftare än män eftersom de har ett mycket kort urinrör, bara 4 6 cm, och även för att öppningen ligger nära ändtarmen vilket gör att bakterierna ganska lätt kan vandra upp till urinblåsan (12). En del av andra faktorer som ökar risken av urinvägsinfektioner hos kvinnor är (2,9,10): Ärftlighet (om modern haft upprepade urinvägsinfektioner). Urininkontinens. Sexuell aktivitet samt användning pessar eller kondom med spermiedödande medel. Hormonförändringar och trycket från livmodern på urinvägarna under graviditeten ökar risken för urinvägsinfektion hos gravida än hos andra kvinnor. Minskade östrogennivåer hos äldre kvinnor som befinner sig i eller efter klimakteriet kan också vara riskzonen för att få urinvägsinfektioner. Detta är pga att slemhinnorna blir torra vid östrogenbrist och torra slemhinnor gör att bakterier lättare kan ta sig in i de nedre urinvägarna. En av de absolut vanligaste diagnoser som förorsakar vårdkontakt och ställs i primärvården är nedre urinvägsinfektion framförallt hos kvinnor i fertil ålder år som ibland drabbas av upprepade episoder med urinvägsinfektion. Ungefär 30 % av kvinnorna med cystit kan spontanläka och bli symtomfria utan behandling inom en vecka. Det finns möjlighet att avvakta vid lindriga besvär. I samråd med kvinnan kan recept skrivas ut och urinodling kan övervägas. Urinodlingar rekommenderas vid behandlingsvikt, recidiv, cystit i nära anslutning till sjukhusvistelse, eller utlandsvistelse, misstanke om pyelonefrit samt graviditet. 3

5 Syftet med en antibiotikabehandling är främst att förkorta perioden med symtom men även att förhindra att bakterierna sprids vidare till njurarna och orsakar en njurbäckeninflammation eller i värsta fall en blodförgiftning (1,2). Anamnesen är betydelsefull. Vid typiska, minst två nytillkomna symtom (sveda, täta trängningar, frekventa miktioner) föreligger hos icke gravid kvinna utan genitala symtom, flanksmärta eller febern, kan diagnosen urinvägsinfektion (UVI) ställas. Det krävs i regel ingen ytterligare diagnostik och det kan behandlas empiriskt enligt STRAMA rekommendationer 2006 (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens) (1,2). STRAMA rekommendationer utfärdades juli 2010 och avser antibiotikabehandling av vanliga sjukdomar så som urinvägsinfektion. Antibiotikaresistensen lägre i Sverige och övriga Norden än i de flesta andra länder (2). Resistensen ökar men det finns fortfarande urinvägsantibiotika för vilka resistensen är låg (Pivmecillinam och Nitrofurantion) (1,2,3). Tabell 1: Antibiotikabehandling av okomplicerad UVI hos icke gravida kvinnor i fertil ålder år enligt STRAMA rekommendationer Förstahandsval Andrahandsval Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dygn Trimetoprim 160 mg x 2 i 3 dygn eller 300 mg x 1 i 3 dygn Pivmecillinam 400 mg x 2 i 3 dygn eller Ciprofluxacin 0.5 g x 2 i 5 dygn 200 mg x 3 i 5 7 dygn Cefadroxil 0.5 g x 2 i 5 dygn Enligt STRAMA rekommendationer är 3 5 dagars antibiotikabehandling oftast tillräcklig hos kvinnor i fertil ålder. Pivmecillinam och nitrofurantoin är likvärdiga förstahandspreparat med låg resistens hos E. coli. Trimetoprim bör användas om Nitrofurantoin eller Pivmecillinam bedöms som olämpliga p.g.a. ökad resistens mot E.coli (ca 15 %), (Tabell 1) (1,2). Fluorokinoloner och Cefalosporiner bör endast användas vid resistens mot övriga läkemedel (3). Val av läkemedel beroende på lokala resistensläget och njurfunktion. Det är viktigt att utforska och belysa diagnostik och behandling av okomplicerade nedre UVI hos kvinnor i fertil ålder på Alby VC med syftet att uppnå högre behandlingskvalitet. 4

6 Syfte Syftet med denna studie är att granska och klarlägga rutiner för diagnostik och behandling vid nedre okomplicerade urinvägsinfektioner hos icke-gravida kvinnor i fertil ålder år på Alby VC. Studien ska granska detta under tidsperioden mellan och Vi kommer dessutom att kontrollera följsamheten till STRAMA rekommendationer. Frågeställningar Avseende kvinnor i fertil ålder, icke-gravida på Alby VC som erhållit diagnos okomplicerad nedre urinvägsinfektion. 1. Hur stor andel av kvinnliga icke-gravida patienter mellan år har erhållit diagnos akut cystit N30.0, cystit, ospecificerat N30.9, urinvägsinfektion ospecificerat N30.9X, asymtomatisk bakteriuri (ABU) N39.0 A samt urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation N30.9, enligt ICD- 10 på Alby vårdcentral under tidsperioden mellan och ? 2. Hur stor andel av patienter med akut cystit har 0-1symtom respektive 2-3symtom, enligt givna kriterier har undersökts med urinsticka? 3. Hur stor andel av patienterna antibiotikabehandlas enligt STRAMA-rekommendationer avseende preparatval och behandlingstid? Metod &Material En retrospektiv och kvantitativ studie genomfördes på Alby vårdcentral. Vårdcentralen ligger centralt i Albys centrum, nära tunnelbanestationen Alby. Vårdcentralen omfattar tre distriktsläkare, fyra ST-läkare och fyra vikarieläkare. På Alby VC listas ca patienter varav cirka 80 % med utländsk bakgrund, med majoritet från mellanöstern. Av detta skäl måste läkaren diskutera provtagningar och ev. behandlingar med patienten samt ge tillräckliga upplysningar angående problemet med antibiotikaresistens. Läkarna försöker förklara hur överanvändning av antibiotika bidrar till ökad antibiotikaresistens och varför samt hur man bör använda antibiotika. 5

7 Studiepopulation Inklusionskrierier: Studiepopulation bestod av alla kvinnor i fertil ålder år som vid ett besök mellan och fick en av de här diagnoserna akut cystit N30.0, cystit, ospecificerat N30.9, urinvägsinfektion ospecificerat N30.9X, asymtomatisk bakteriuri (ABU) N39.0 A eller urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation N30.9, enligt ICD Exklusionskriterier: 1.gravida kvinnor. 2. patienter med recidiverande urinvägsinfektioner/upprepade cystiter: minst två urinvägsinfektioner det senaste halvåret eller minst tre infektioner det senaste året. 3. Patienter med komplikationer: patienten utvecklar pyelonefrit (hög feber och frossa, flanksmärta, illamående och kräkningar). 4. Patienter som har genitala symtom/besvär. 5. Patienter som har varit utomlands inom 4 veckor före diagnosdatum. De resterande fallen utgjorde studiedeltagarna. Sökning, information och uppgifter om patienten gjordes av studieledaren i det databaserat journalsystemet Take Care och Medrave 4 (Medicinska Rapport Verktyget version 4). Uppgifterna selekterades med hjälp av journalsystemens moduler är: Diagnoskod (N30.0, N30.P, UNS N39.0, N30.9) enligt ICD-10 Symtom (täta urinträngningar, sveda, frekventa miktioner, buksmärta) Kvinnor i fertil ålder (18 45 år) Laboratorieundersökning (urinsticka: erytrocyter, nitriter, leukocyter, proteiner) Utskrivna antibiotika Behandlingstid/antaldagar Dosering av antibiotika. 6

8 Varje deltagare fick ett unikt löpande kodnummer. Kodlistan förvarades inlåst på vårdcentralen, tillgänglig endast för studieledare och förstördes efter att studien hade avslutats. Data exporterades sedan till Microsoft Office programmet Excel (11) och analyserades efteråt. Sedan insamlades information angående symtom, provtagning och antibiotikabehandling genom ytterligare en genomgång av journaler av studieledaren. Journalgranskning avseende antal symtom, provtagning med urinsticka och val av antibiotikabehandling skedde därefter och resultatet jämfördes med riktlinjer. Alla patientfall delades in i två grupper uppdelade efter antal symtom (nytillkommen sveda, täta trängningar och frekventa miktioner). Grupp A som har 0 1 symtom eller Grupp B som har 2 3 symtom. Båda grupperna delades därefter in i två grupper beroende på om de hade lämnat urinsticka eller inte. Urinsticka bedöms positiv när nitriter är positiva och/eller vid förekomst av leukocyter (3). Slutligen delades dessa två grupper in undergrupper beroende på om de hade fått antibiotikabehandling eller inte, se Figur 1. 7

9 Antal av kvinnor som erhöll diagnos Akut cystit (56) Patient uppfyller följande kriterier (46): - Är mellan år - UVI utan komplikationer, recidiv och ej gravid. 10 patienter exkluderades (en patient var gravid, 8 patienter med recidiverande urinvägsinfekti oner och en patient hade pyelonefrit) Antal Symtom 0 1 Grupp A (11) Antal Symtom 2 3 Grupp B (35) Patienten har lämnat Urinsticka (11) Pat har ej lämnat Urinsticka (0) Patienten har lämnat urinsticka (26) Pat har ej lämnat urinsticka (9) Antibiotika behandling 11 Ej antibiotika behandling 0. Antibiotika behandling 0 Ej antibiotika behandling 0 Antibiotika behandling 26 Ej antibiotika behandling 0 Antibiotika behandling 9 Ej antibiotika behandling 0 Figur 1: Flödesschema för utredning och behandling av nedre urinvägsinfektioner hos icke-gravida patienter mellan år på Alby vårdcentral. 8

10 Andel studieinkluderade kvinnor mellan år med diagnos okomplicerad UVI beräknas i procent av totala antalet kvinnor som sökte vård på Alby vc med UVI symtom. Därefter hur stor andel av patienter med akut cystit Grupp A och Grupp B som har antal symtom 0 1 respektive 2 3 enligt givna kriterier hade undersökts med urinsticka. Detta beräknas i procent av samtliga patienter som deltar I studien. Andel patienter som antibiotikabehandlas enligt STRAMA-rekommendationer avseende preparatval och behandlingstid beräknas i procent av samtliga patienter. Etiska överväganden En journalbaserad studie innebär att det finns risk för identitetsintrång mot patienter och läkare, vilket kan upplevas som obehagligt. Detta är på grund av att studieläkaren kan ta del av patientens journal utan att vara behandlade läkaren. Detta kan man hantera genom att: 1. All data skall redovisas anonymt och enligt gällande sekretessregler. Varje patientfall som deltar i undersökningen erhåller ett kodnummer. Kodlistan förvaras inlåst på vårdcentralen, tillgänglig endast för studieledare och förstörs efter avslutad studie. 2. Läkare och personalen på Alby vc informeras om studien vid arbetspersonalmöten (APT). 3. Verksamhetschefen på Alby vc har gett sitt muntliga tillstånd till projektet. 4. Ett anslag om att det genomförs studier i kvalitetssyfte på vårdcentralen sättas upp i väntrummet och vid receptionen på vårdcentralen. På det här sättet har patienter möjlighet att se och även ställa eventuella frågor, se bilaga 1. Risken med arbetet övervägs av fördelarna då arbetet kan komma att leda till förbättrad kunskap och rutin avseende provtagning och behandling av UVI hos vuxna kvinnor på Alby vårdcentralen. 9

11 Resultat 56 kvinnor i åldrarna år fick diagnosen UVI under studieperioden. Efter att 10 patienter exkluderades (en patient var gravid, 8 patienter med recidiverande urinvägsinfektioner och en patient hade pyelonefrit), kvarstod 46 som studiepopulation. Symtom och diagnosbild hos icke gravida kvinnor i fertil ålder (18-45) med diagnos "okomplicerad nedre urinvägsinfektion" 57% 24% 20% Andel av patienter med 0-1 klassiska symtom vid okomplicerasd urinvägsinfektion (sveda vid miktion, täta urinträgningar, frekventa miktioner) som har lämnat urinsticka Andel av patienter med 2-3 klassiska symtom vid okomplicerasd urinvägsinfektion (sveda vid miktion, täta urinträgningar, frekventa miktioner) som har ej lämnat urinsticka Andel av patienter med 2-3 klassiska symtom vid okomplicerasd urinvägsinfektion (sveda vid miktion, täta urinträgningar, frekventa miktioner) som har lämnat urinsticka Figur 2: Symtom och diagnosbild hos icke gravida kvinnor i fertil ålder (18 45), som fick diagnos "okomplicerad urinvägsinfektion" med eller utan provtagning, studiepopulation n=46 Enligt STRAMA ska man sätta in antibiotikabehandling utan ytterligare diagnostisk undersökning (urinsticka) vid minst två av de klassiska symtomen som sveda, täta urinträngningar och frekventa miktioner hos icke-gravida kvinnor i fertil ålder. Studien visade att 35 (76%) av totalt 46 personer har haft 2 3 klassiska symtom. Av 35 personer som haft 2 3 klassiska symtom hade 26 (57%) undersökts med urintestremsa. Resterande 9 personer (20%) har fått sin diagnos och behandling utan 10

12 vidare undersökning (empirisk diagnos). Samtliga patienter med inga eller högst ett klassiskt symtom, nämligen 11 personer (24%) har vidare undersökts med urintestremsa, Figur 2. Alla 46 patienter har fått antibiotikabehandling. Detta betyder att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad mellan kvinnor med 0 1 symtom respektive 2 3 symtom vad gäller antibiotikabehandling. Avseende val av antibiotikabehandling erhöll 44 (96%) rekommenderat förstahandsval och 2 (4%) behandlades med icke-rekommenderat antibiotika. Avseende doseringar och behandlingstider på Alby VC har man följt STRAMA-riktlinjer för samtliga patienter enligt dokumentation i journaler. Tabell 2: Dosering, behandlingstid med fördelning av förskrivna preparaten i studien på Alby VC, 2015 Antibiotika Dosering Behandlingstid Antal och andel av patienter behandlats med antibiotika Pivmecillinam 200 mg 1 x 3 i 5 dygn n=11 (24 %) Nitrofurantoin 50 mg 1 x 3 i 5 dygn n=33 (72 %) Trimetoprim 160 mg 1 x 2 i 3 dygn n=0 (0 %) Ciprofloxacin 500 mg 1 x 2 i 5 dygn n=2 (4%) Förstahandspreparaten har använts i totalt 96% av fallen. Nitrofurantoin har använts i 72% av fall och Pivmecillinam i 24 % av fall. Dessa två preparat prioriteras enligt STRAMA-riktlinjer. Andrahandsvalspreparat (Trimetoprim) har inte använts (0 % av 46 p.). Vidare har 2 patient (4 % av 46p.) behandlats med icke-rekommenderat antibiotika (Ciprofloxacin) som är mest resistensdrivande och måste därför undvikas. Andelen av kinolonförskrivningen 4% ligger lägre den 5%-nivå som föreslagits av SFAM (Svenska Förening av Allmänmedicin) som kvalitetsindikator vid behandling av nedre urinvägsinfektion, var god se Tabell 2. 11

13 Diskussion Diagnostik Studien på Alby vårdcentral visade att av 46 patientfall som fick diagnosen UVI hade alla utom nio genomgått provtagning med urinsticka oavsett om de uppfyllde kriterierna för empirisk diagnostik eller inte. En studie som genomfördes i Norge år 2010 visade att urinsticka togs på 50% av kvinnor med akut cystit (13). En annan studie som genomfördes i Spanien år 2009 visade att urinsticka togs på 84% av kvinnor med akut cystit (14). Båda studierna visade att följsamheten till lokala kriterier var låg och kan förbättras om man följa riktlinjerna. I studien på Alby vårdcentral var följsamheten till riktlinjerna också låg, då urinsticka togs på 57% av alla kvinnor med minst två av klassiska symtom. Behandling Studie visade att samtliga kvinnor som fick diagnosen okomplicerad urinvägsinfektion (46 personer) fick antibiotikabehandling. Detta resultat betraktas som relativt överensstämmande med STRAMA-riktlinjerna. En studie på 56 vårdcentraler i Stockholms län (SLL) vecka 47 år 2010 visade att de vanligaste urinvägsantibiotika 2011 till kvinnor i SLL var Pivmecillinam 48%, Nitrofurantoin 27%, Trimetoprim 10%, följt av kinoloner 14% (16). Således denna studien visade att undersökningsmetod med urinsticka användes mer frekvent än det rekommenderas och att rutiner på Alby VC bättre behöver anpassas till STRAMArekommendationer. Men å andra sidan visade studien också en mycket god följsamhet gällande rekommendationerna för antibiotikabehandling av UVI hos kvinnor i fertil ålder mellan år på Alby Vårdcentral, se Tabell 2 i resultat. 12

14 Styrkor och svagheter En styrka i studien är att Medrave 4 användes för att identifiera alla patienter med cystitdiagnos under studieperioden januari till december 2015 och att alla journaler genomlästes av studieledaren för att kontrollera om de uppfyllde inklusions och exklusionskriterier. På så sätt missades inte journaler då det påvisades att olika diagnoskoder användes av olika läkare. Svaghet med denna studie är symtomuppgifterna kommer från journaler som baserats på patienternas subjektiva besvär. Risken finns att alla symtom kanske inte har dokumenterats i journalen av läkaren som skulle betyda att eventuellt några fall skulle vara mindre lämpligt att använda urinsticka. Patienten kan även ha svårt för att berätta om sina symtom p.g.a. språksvårigheter. Detta leder till att insamlade data kan ha avvikelser p.g.a. felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Implikationer Studiens resultat kan användas i förbättringssyfte avseende följsamhet till STRAMAs diagnostiskoch behandlingsrekommendationer vid okomplicerad urinvägsinfektion hos icke gravida kvinnor i fertil ålder mellan år på Alby vårdcentral. Resultatet av studien visar att det finns möjlighet att förändra rutinen avseende handläggning av UVI. Genom att följa rekommendationer för provtagning vid symtom på UVI skulle provtagningen med urinsticka kunna minskas avsevärt. Detta kan bidra till utveckling och förbättring av vårdkvaliteten på vårdcentralen i framtiden. Framtida studier Det vore intressant om någon kan tänka sig göra en likadan studie på Alby vårdcentral om några år för att se om följsamheten till STRAMAs behandlingsriktlinjer är bättre än vad den var Slutsats Resultatet av studien visar att följsamheten till STRAMAs rekommendationer avseende diagnossättning av UVI hos icke gravida kvinnor i fertil ålder mellan år baserad på dem klassiska symtomen är bristfällig. Detta kan förbättras, dels genom att undvika användning av urinsticka för diagnos, dels genom att ändra rutinerna för provtagning med urinsticka inför läkarbesöket som man ibland gör i samråd med sköterska på vårdcentralen. 13

15 Följsamheten till rekommendationerna angående val av antibiotika var 96%. Behandling av nedre urinvägsinfektioner kan förbättras genom att undvika kinoloner som behandlingspreparat. Referenslista 1. STRAMA broschyr om behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård som sporadisk nedre UVI hos kvinnor (cystit), sida 7. Denna broschyr innehåller sammanställda av Smittskyddsinstitutet och läkemedelsverket Läkemedelsverket, behandlingsrekommendation - Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Tryckt version: 2007:(18) Norman Ch, Sundqvist M, Andre M. Nedre urinvägsinfektioner (UVI) hos kvinnor Bakgrundsdokumentation. Information från Läkemedelsverket André M, Mölstad S. Nya riktlinjer för urinvägsinfektion hos kvinnor. Centrum för klinisk forskning och Britsarvets VC, Falun: 5. Hedman K, Löndahl M. Njursjukdomar, Urologi, Gynekologi. Upplaga 1:1, Studentlitteratur AB, Lund, Katchman EA, Milo G, Paul M, Christiaens T, Baerheim A, Leibovici L. Three-day vs longer duration of antibiotic treatment for cystitis in women: systematic review and meta-analysis. Am J Med nov;118(11): Richards D, Toop L, Chambers S, Fletcher L. Response to antibiotics of women with symptoms of urinary tract infection but negative dipstick urine test results: double blind randomised controlled trial. BMJ Jul 16;331(7509): Andre M, Molstad S, Lundborg CS, Odenholt I. Management of urinary tract infections in primary care; a repeated 1-week diagnosis-prescribing study in five countries in Sweden in 2000 and Scand J Infect Dis. 2004;36(2):

16 9. Sandberg T, Hagberg L. Uppdateras den Jorup Ch, Hedlund M, Per Hedman P. Uppdateras av Karkkonen K, Reichard O, Sjöblom A.Ch, Uppdaterat: Mars Medrave Software AB (organisation): (Hämtad ). 12. Berg A, Relander E, Uppdateras den: Flottorp S, Oxman AD, Cooper JG, Hjortdahl P, Sandberg S, Vorland LH. Tidsskr Nor Laegeforen Jun 10;120(15): Review. Norwegian. PMID: Llor C, Rabanaque G, López A, Cots JM. Fam Pract Jun;28(3): doi: /fampra/cmq107. Epub 2010 dec SFAM. Kvalitetsindikatorer. Okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor >18 år Vårdprogram formulerat av Stockholms läns landstings Stramagrupp Senast uppdaterad (ursprungligen publicerat januari 2001). 15

17 På Alby vårdcentral pågår en studie om urinvägsinfektion i syfte att förbättra vården. Detta inbegriper journalgranskning. Ni är välkomna att kontakta verksamhetschef om ni har frågor eller synpunkter. Bilaga 1: Anslag i väntrummet och/eller i receptionen Alby Vårdcentral Adress: Albyvägen 2, Norsborg Telefon:

18 17

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral Författare Forskningshandledare Klinisk Handledare Lilia Furmanova, ST-läkare i Allmänmedicin

Läs mer

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Vesta Uppsats HP 2014 Ferzana Kamal Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Författare: Ferzana Kamal, ST-Läkare i allmämedicin, Spånga vårdcentral Handledare:

Läs mer

Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral.

Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. En deskriptiv journalstudie. Camilla Magelssen: ST-läkare Forums vårdcentral Vetenskaplig handledare: Teresa

Läs mer

Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral

Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Höstterminen 2011 Vetenskap och evidens för ST i Allmänmedicin (VESTA). Oxana Prokhorova, ST-läkare,

Läs mer

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Retrospektiv journalstudie inriktad mot kvalitetsutveckling Författare: Elena Petrova, ST-läkare i allmänmedicin, Capio

Läs mer

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Urinvägsinfektioner Giltig fr.o.m: 2014-05-07 Faktaägare: Håkan Ivarsson, Distriktsläkare vårdcentralen Teleborg Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder. på Täby Centrum Doktorn

Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder. på Täby Centrum Doktorn VESTA VT 2016 Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder på Täby Centrum Doktorn En kvantitativ retrospektiv studie Biljana Radosevic, ST-läkare Täby Centrum Doktorn

Läs mer

Handläggning av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Familjeläkarna i Bålsta.

Handläggning av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Familjeläkarna i Bålsta. Handläggning av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Familjeläkarna i Bålsta. Författare: Fredrik Hammarskjöld ST-Läkare i allmänmedicin, Familjeläkarna i Bålsta Vetenskaplig handledare:

Läs mer

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor Huvudbudskap I Akut cystit i flesta fall ofarligt Ca 30 % blir symtomfria utan behandling efter 1 vecka Antibiotikabehandling främst för att förkorta

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre Urinvägsinfektioner Malin André, allmänläkare Uppsala nedre och övre UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år 700 600 500 Urinvägsantibiotika Annan antibiotika 400 300 200 100 0 0-6 år 7-19

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna

Urinvägsinfektioner hos vuxna Urinvägsinfektioner hos vuxna Urinvägsinfektioner i öppenvård Sara Ullskog Frost Mariefreds vårdcentral Maria Remén Strama Sörmland Fall 1: Karin, 26 år. Frisk. Söker för sveda vid miktion och täta trängningar

Läs mer

Afebril UVI och ABU. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Afebril UVI och ABU. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Afebril UVI och ABU Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland 1400 1200 Prescriptions/1000 inhabitants and year 1000 800 600 400

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera!

Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera! Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera! Pär-Daniel Sundvall Strama Västra Götaland Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral Akut cystit hos kvinnor utan behandling 30% självläker

Läs mer

Rapport VESTA Norra programmet Kartläggning av antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Solna centrums vårdcentral

Rapport VESTA Norra programmet Kartläggning av antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Solna centrums vårdcentral Rapport VESTA Norra programmet 2012 Kartläggning av antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Solna centrums vårdcentral Tatiana Markovitj, ST läkare i allmänmedicin Solna centrums

Läs mer

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen?

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Kvinnor Män Äldre Cystit hos kvinnor Obehagligt Men

Läs mer

Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016

Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016 Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016 Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Prescriptions/1000

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared VC FoU-centrum Södra Älvsborg Strama Västra Götaland

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared VC FoU-centrum Södra Älvsborg Strama Västra Götaland UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared VC FoU-centrum Södra Älvsborg Strama Västra Götaland Prescriptions/1 000 inhabitants and year Antibiotikarecept

Läs mer

Behandling av akut cystit hos kvinnor över 18 år på Tumba VC Följsamhet till gällande riktlinjer Imad Zora, ST-läkare, Tumba VC 2014

Behandling av akut cystit hos kvinnor över 18 år på Tumba VC Följsamhet till gällande riktlinjer Imad Zora, ST-läkare, Tumba VC 2014 Behandling av akut cystit hos kvinnor över 18 år på Tumba VC Följsamhet till gällande riktlinjer Imad Zora, ST-läkare, Tumba VC 2014 Vetenskaplig handledare: Rune Lindqvist, Specialist i Allmänmedicin

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper 1400

Läs mer

Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation

Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Sandared vårdcentral och Strama Västra Götaland Akut cystit hos kvinnor

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 4: Emma, 30 år Emma, 30 år, söker på vårdcentralen med urinträngningar sedan 3 dagar tillbaks. Hon är frisk sedan tidigare, är gravid i vecka 21. Ingen känd antibiotikaöverkänslighet. Hon har inte

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper Recept

Läs mer

Nya riktlinjer för behandling av UVI. Stramadag för sluten vård 13 November Peter Ulleryd Strama Västra Götaland

Nya riktlinjer för behandling av UVI. Stramadag för sluten vård 13 November Peter Ulleryd Strama Västra Götaland Nya riktlinjer för behandling av UVI Stramadag för sluten vård 13 November 2018 Peter Ulleryd Strama Västra Götaland Andel R (%) Andel R (%) CI (R)= 17,5 % Sjukhus: SU + Kungälvs sjukhus; sluten och öppen

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Miriam 30 år. Aktuellt Sedan igår sveda vid vattenkastning, och feber, uppmätt 39,0 grader. Lite illamående, inte kräkts.

Miriam 30 år. Aktuellt Sedan igår sveda vid vattenkastning, och feber, uppmätt 39,0 grader. Lite illamående, inte kräkts. Minifall UVI 2 a-c 2018-03-21 Om ni har valt Minifall UVI 2 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (2a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

UVI kvinna fallbeskrivning 2018 Version

UVI kvinna fallbeskrivning 2018 Version UVI kvinna fallbeskrivning 2018 Version 2018-06-18 Sara 43 år ringer till vårdcentralen eftersom hon haft sveda vid vattenkastning, täta urinträngningar och kissat oftare än vanligt de senaste två dagarna.

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Urinvägsinfektioner Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Förskrivning av urinvägsantibiotika* och övrig antibiotika till patienter

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral Regionala Strama Västra Götaland Programråd Strama SKL Förskrivning

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz September 2018

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz September 2018 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz September 2018 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10%

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden och i kommunal hemsjukvård. Anteckningarna under

Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden och i kommunal hemsjukvård. Anteckningarna under Powerpointpresentation som kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden och i kommunal hemsjukvård. Anteckningarna under bilderna är ett stöd för den som håller i presentationen,

Läs mer

Minifall UVI 1 a-c Julia 18 år

Minifall UVI 1 a-c Julia 18 år Minifall UVI 1 a-c 2018-04-19 Om ni har valt Minifall UVI 1 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (1a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Prescriptiona/1000 inhabitants and year Antibiotikaförsäljning

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2015 Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU 6. Nedre UVI 7. Övre UVI 8. Recidiverande

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Information från Strama

Information från Strama Information från Strama Strama Öppenvård Gunilla Stridh Ekman, apotekare, ordförande & teamledare, gunilla.stridh.ekman@regionuppsala.se Ove Andersson, informationsläkare, ove.andersson@regionuppsala.se

Läs mer

Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013.

Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013. Projektrapport VESTA, np 2014 141101 Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013. Eitmad Ashak, ST läkare, Hallunda

Läs mer

Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL. Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama

Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL. Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama Rekommenderad läsning! Folkhälsomyndigheten: Svedres-Svarm 2017 Antibiotikaval vid behandling av nedre UVI hos kvinnor

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Prescriptions/1 000 inhabitants and year Antibiotikarecept

Läs mer

Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin

Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin Antibiotikaförskrivning vid cystiter hos män på vårdcentralen Mariefred Elena Cristina Cretu ST-läkare Allmänmedicin ST-projektarbete Landstinget Sörmland Handledare Annika Bardel Specialist Allmänmedicin

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Moa Bjerner, ST-läkare Kalix Vårdcentral Handledare: Med Dr Annika Andén

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset Recidiverande cystit hos kvinnor Definition Minst 2 UVI det senaste halvåret Minst 3 UVI det senaste

Läs mer

Akut cystit hos äldre

Akut cystit hos äldre Akut cystit hos äldre Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net 2019-03-20 Den här powerpointpresentationen kan användas vid fortbildning av personal på vårdcentraler, äldreboenden

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Asymtomatisk bakteriuri ABU Växt av bakterier i urinen hos en individ utan symtom på

Läs mer

Utbildning sjuksköterskor i hemsjukvården Helsingborg 10 oktober Malmö 26 oktober

Utbildning sjuksköterskor i hemsjukvården Helsingborg 10 oktober Malmö 26 oktober Utbildning sjuksköterskor i hemsjukvården Helsingborg 10 oktober Malmö 26 oktober Oskar Smede ST-läkare Capio Citykliniken Helsingborg Söder Strama Skåne öppenvårdsgruppen Svenska HALT (Helthcare-Associated

Läs mer

Tidigare frisk. Haft en akut cystit för 4-5 år sen.

Tidigare frisk. Haft en akut cystit för 4-5 år sen. Minifall UVI 3 a-c 2018-03-21 Om ni har valt Minifall UVI 3 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (3a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Lätt att jämföra dina resultat med

Lätt att jämföra dina resultat med Lätt att jämföra dina resultat med pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna Vårdcentral & Primärvårdens FoU enhet Jönköping Tumregler Våra vanliga patienter handlägger vi till stor del med

Läs mer

Urinvägsinfektioner Introkursen HT Anders Ternhag Överläkare, docent Karolinska Solna

Urinvägsinfektioner Introkursen HT Anders Ternhag Överläkare, docent Karolinska Solna Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2018 Anders Ternhag Överläkare, docent Karolinska Solna Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU asymtomatisk bakteriuri 6. Nedre UVI

Läs mer

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Ciprofloxacin-resistens hos E. coli i blodisolat hur påverkar det vår handläggning? Anita Hällgren Överläkare Infektionskliniken i Östergötland

Ciprofloxacin-resistens hos E. coli i blodisolat hur påverkar det vår handläggning? Anita Hällgren Överläkare Infektionskliniken i Östergötland Ciprofloxacin-resistens hos E. coli i blodisolat hur påverkar det vår handläggning? Anita Hällgren Överläkare Infektionskliniken i Östergötland E. coli i blododlingar Bland de mest frekventa fynden i blododling

Läs mer

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Utvärderats av Centret för hälsofrämjande rf. Utgiven av: Studenternas hälsövårdsstiftelse Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors Beställning: julkaisutilaukset@yths.fi Författare:

Läs mer

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn Maria Herthelius Disposition Klinisk bild Diagnostik Bakteriologi Behandling Patogenes och Riskfaktorer Uppföljning och Utredning Komplikationer

Läs mer

VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008

VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008 VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet har utarbetats av STRAMA (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens),

Läs mer

Skriftligt individuellt arbete under handledning enligt vetenskapliga principer, Allmänmedicin SOSFS 2008:17

Skriftligt individuellt arbete under handledning enligt vetenskapliga principer, Allmänmedicin SOSFS 2008:17 Betydelsen av urinodling för handläggningen av förstagångsbesök för misstänkt urinvägsinfektion hosvuxna kvinnor på Flens vårdcentral - en retrospektiv journalstudie Skriftligt individuellt arbete under

Läs mer

URINVÄGSINFEKTION - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING

URINVÄGSINFEKTION - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING Godkänt den: 2018-02-10 Ansvarig: Fredrik Sund Gäller för: Infektionssjukdomar URINVÄGSINFEKTION - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING Diagnostik...2 Asymtomatisk bakteriuri (ABU)...2 Akut cystit hos kvinnor...2

Läs mer

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12 Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken 89-årig kvinna 89-årig kvinna, medicinerar med T Plendil 2,5 mg x1 mot högt blodtryck, i övrigt frisk. Söker

Läs mer

Diagnostik och behandling av nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på SIGTUNA läkarhus.

Diagnostik och behandling av nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på SIGTUNA läkarhus. Författare: Alexander Dobronravoff, ST-läkare, Stockholms läns landsting, Sigtuna läkarhus Handledare: Eva Toth-Pal, distriktsläkare, klinisk adjunkt primärvård T7, centrum för allmänmedicinskt kunniga

Läs mer

Urinvägsinfektioner. AT-dag 131023 Strama Skåne. Mattias Waldeck

Urinvägsinfektioner. AT-dag 131023 Strama Skåne. Mattias Waldeck Urinvägsinfektioner AT-dag 131023 Strama Skåne Mattias Waldeck Misstanke om urinvägsinfektion vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre Källa: Swedres 2012 Urinvägsinfektioner Diagnostik

Läs mer

Rationell antibiotikaanvändning

Rationell antibiotikaanvändning Rationell antibiotikaanvändning Charlotta Hagstam Distriktsläkare Strama Skåne öppenvård Strama Skåne Stramas mål Att bevara antibiotika som effektiva läkemedel Motverka resistensutveckling Ett multiprofessionellt

Läs mer

Urinvägsinfektion (UVI) Heidi Lindbäck, informationsläkare Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Doktorand Uppsala Universitet

Urinvägsinfektion (UVI) Heidi Lindbäck, informationsläkare Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Doktorand Uppsala Universitet Urinvägsinfektion (UVI) Heidi Lindbäck, informationsläkare Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Doktorand Uppsala Universitet Heidi.lindback@lul.se Etiologisktagens e.coli proteus klebsiella enterococcer

Läs mer

Urinvägsinfektioner - från skolan till sjukhemmet

Urinvägsinfektioner - från skolan till sjukhemmet Urinvägsinfektioner - från skolan till sjukhemmet Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Antibiotika Urinvägsinfektioner Symtom / diagnostik / behandling

Läs mer

Normalt är urinen steril

Normalt är urinen steril Urinvägsinfektioner Normalt är urinen steril Bakteriuri Symtomlös Symtomgivande Urinvägsinfektion Njurbäckeninflammation Sveda, täta trängningar, feber,illaluktande urin, grumlig urin mm. Blodförgiftning

Läs mer

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral.

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. En retrospektiv studie av patientjournaler. Författare: Dr. Jose Hastie, ST-läkare i allmänmedicin Jakobsbergs vårdcentral, Järfälla

Läs mer

Höstmöte Vad händer på Stramafronten?

Höstmöte Vad händer på Stramafronten? 2018-09-12 1 Strama Stockholm Höstmöte 2018 Vad händer på Stramafronten? Anna-Lena Fastén, allmänläkare, Strama Stockholm 2018-09-12 2 Strama Stockholm Digitala vårdgivare 2015-01 2015-02 2015-03 2015-04

Läs mer

Victoriadagen 12 maj 2016. Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län

Victoriadagen 12 maj 2016. Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län Victoriadagen 12 maj 2016 Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län Antibiotikaresistens Bakterier som utvecklat motståndskraft (resistens) mot antibiotika

Läs mer

Okomplicerad cystit i slutenvård. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Okomplicerad cystit i slutenvård. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Okomplicerad cystit i slutenvård Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg UVI hos äldre kvinnor Diagnostiska problem Hög prevalens av ABU Kroniska urinvägsbesvär är vanliga

Läs mer

Urinvägsantibiotika till kvinnor, 18år eller äldre, 2000-2012

Urinvägsantibiotika till kvinnor, 18år eller äldre, 2000-2012 Urinvägsantibiotika till kvinnor, 18år eller äldre, -12 Urinvägsantibiotika, kvinnor 18 år eller äldre, Sverige recept/1 invånare och år Källa: Apoteket AB, Xplain (-8), Apotekens service AB, Concise(9-12)

Läs mer

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte?

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Äldre med misstänkt urinvägsinfektion Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Bakgrund Äldre får mycket antibiotika för urinvägsinfektion. Många äldre har bakterier i urinen, utan

Läs mer

Diagnostik av akut cystit hos kvinnor i fertil ålder. Klinisk bild eller urinsticka?

Diagnostik av akut cystit hos kvinnor i fertil ålder. Klinisk bild eller urinsticka? VESTA uppsats HP 2011 Diagnostik av akut cystit hos kvinnor i fertil ålder. Klinisk bild eller urinsticka? Ett kvalitetsarbete på Tensta vårdcentral. Mars 2012 Författare: Ioanna Makradima ST-läkare Tensta

Läs mer

Urinvägsinfektioner. AT-dag Strama Skåne. Mattias Waldeck

Urinvägsinfektioner. AT-dag Strama Skåne. Mattias Waldeck Urinvägsinfektioner AT-dag 161017 Strama Skåne Mattias Waldeck Till smartphones Strama Skåne app Misstanke om urinvägsinfektion vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre Källa: Swedres 2015

Läs mer

pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se

pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se Vi människor har en stor benägenhet att vara nöjda med våra insatser och vår organisation av arbetet. Vi tror att vi följer riktlinjer i mycket

Läs mer

Strama Jönköping. Årsrapport Strama Jönköping

Strama Jönköping. Årsrapport Strama Jönköping Årsrapport 218 Sammanfattning primärvård + Rekordlågt antal recept per 1 invånare! + Svag minskning av andel kinoloner och cefalosporiner vid UVI. + Minskande antal UVI-recept till äldre kvinnor. - Fortfarande

Läs mer

Hur diagnostiseras urinvägsinfektion hos kvinnor på särskilt boende i Tierps kommun?

Hur diagnostiseras urinvägsinfektion hos kvinnor på särskilt boende i Tierps kommun? Hur diagnostiseras urinvägsinfektion hos kvinnor på särskilt boende i Tierps kommun? Ylva Eklund, ST-läkare, Tierps vårdcentral Handledare: Malin André, allmänläkare, docent Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Värt att veta om urinvägsinfektion

Värt att veta om urinvägsinfektion Värt att veta om urinvägsinfektion Hej! Denna broschyr handlar om urinvägsinfektion, ett vanligt besvär som drabbar cirka 400 000 kvinnor varje år. Här får du bland annat reda på vad sjukdomen beror på,

Läs mer

Antibiotikaresistens i Sverige och världen hur ser det ut och vad kan vi göra åt det?

Antibiotikaresistens i Sverige och världen hur ser det ut och vad kan vi göra åt det? Antibiotikaresistens i Sverige och världen hur ser det ut och vad kan vi göra åt det? Stephan Stenmark Infektionsläkare och Smittskyddsläkare Ordförande i Nationella Strama Stramas huvudbudskap Patientens

Läs mer

regiongavleborg.se Nya REK-boken och STRAMA

regiongavleborg.se Nya REK-boken och STRAMA Nya REK-boken och STRAMA DN 150209 STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow Resistensproblemet är globalt! Verksam antibiotika

Läs mer

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd Tumregler Våra vanliga patienter handläggs till stor del med hjälp av personliga tumregler baserade

Läs mer

Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Behandlingsrekommendation. Huvudbudskap. Epidemiologi. Naturalförlopp. Definitioner.

Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Behandlingsrekommendation. Huvudbudskap. Epidemiologi. Naturalförlopp. Definitioner. Behandlingsrekommendation Den 22 23 november 2006 anordnade i samarbete med STRAMA (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens) ett expertmöte för att utarbeta

Läs mer

Hur ser variationen ut mellan olika läkare på Råslätts vårdcentral vad gäller antibiotikabehandling av infektionssjukdomar?

Hur ser variationen ut mellan olika läkare på Råslätts vårdcentral vad gäller antibiotikabehandling av infektionssjukdomar? Hur ser variationen ut mellan olika läkare på Råslätts vårdcentral vad gäller antibiotikabehandling av infektionssjukdomar? Beror skillnader i handläggning och behandling på varierande patientsammansättning

Läs mer

Bilder från: Valentina Soto Rosas, geriatriker samt Amelie Magnander & Cecilia Magnusson, infektionsläkare. Urinvägsinfektioner

Bilder från: Valentina Soto Rosas, geriatriker samt Amelie Magnander & Cecilia Magnusson, infektionsläkare. Urinvägsinfektioner Bilder från: Valentina Soto Rosas, geriatriker samt Amelie Magnander & Cecilia Magnusson, infektionsläkare Urinvägsinfektioner Mål: Svara på följande frågor: Vad är en urinvägsinfektion? Är det farligt

Läs mer

Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län. Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag

Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län. Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag 150303 Antibiotikaresistens vid UVI Vanligast och ökar snabbast Ganska

Läs mer

Antibiotikaförskrivning vid akut bronkit på Tallhöjdens vårdcentral

Antibiotikaförskrivning vid akut bronkit på Tallhöjdens vårdcentral VESTA Antibiotikaförskrivning vid akut bronkit på Tallhöjdens vårdcentral ST-läk : Fahad Youssef Klinisk handledare: Rodulf Najjar Vetenskaplig handledare: Holger Theobald Sammanfattning Bakgrund Nedre

Läs mer

Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010

Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010 Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010 Antal enheter, antal listade, 2010 56 vårdcentraler - 32 från Stockholmsområdet - 24 från övriga landet 528 932 listade - 348 982 från Stockholmsområdet - 179

Läs mer

Handledare: Heidi Lindbäck. Doktorand Institutionen för medicinska vetenskaper Uppsala universitet

Handledare: Heidi Lindbäck. Doktorand Institutionen för medicinska vetenskaper Uppsala universitet Handläggning av nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i primärvården i Uppsala län utrymme för förbättring med avseende på klinisk diagnostik och antibiotikaförskrivning? Mårten Roos St-läkare allmänmedicin

Läs mer

Uvi och hud- och mjukdelsinfektioner

Uvi och hud- och mjukdelsinfektioner Uvi och hud- och mjukdelsinfektioner Läkemedelskommitténs lunchföreläsning 190129 Maria Tempé, infektionsläkare Del I Urinvägsinfektion Vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre. 23 000 recept

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Följsamhet till STRAMAs behandlingsrekommendationer för akut otitis media (AOM) hos barn 1 12 år på Rosenlunds vårdcentral

Följsamhet till STRAMAs behandlingsrekommendationer för akut otitis media (AOM) hos barn 1 12 år på Rosenlunds vårdcentral VESTA-projekt Följsamhet till STRAMAs behandlingsrekommendationer för akut otitis media (AOM) hos barn 1 12 år på Rosenlunds vårdcentral Ninyas Shamoel, ST-läkare, Rosenlunds vårdcentral 2017 ninyas@gmail.com

Läs mer

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna?

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Brommaplans vårdcentral okt-nov 2009 Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Journalgenomgång av barn mellan 2-15 år med akut mediaotit på Brommaplans Vårdcentral 2008 Lovisa Moberg ST- Läkare Brommaplans

Läs mer

Rädda antibiotikan! Ett samarbete mellan Vårdhygien, Strama och Mikrobiologen. Gå in på menti.com och använd koden

Rädda antibiotikan! Ett samarbete mellan Vårdhygien, Strama och Mikrobiologen. Gå in på menti.com och använd koden Rädda antibiotikan! Ett samarbete mellan Vårdhygien, Strama och Mikrobiologen Gå in på menti.com och använd koden 752814 Agenda Stramaarbete i slutenvården Kaffepaus Minska vårdrelaterade infektioner minska

Läs mer

MIRA-projektet. Prioriteringar för framtiden. Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Prioriteringar för framtiden. Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Prioriteringar för framtiden Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313 Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten 2 MIRA Bakgrund och syfte Bakgrund MIRA Folkhälsomyndighetens uppdrag:

Läs mer