Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg"

Transkript

1 Upprättare: Cecilia Östblom, ST-läkare Infektionskliniken Erik Torell, Överläkare Infektionskliniken Granskare: Henning Thejls Överläkare Kvinnokliniken, Torsten Sandin Urolog, Ylva Rahm Bitr. sml. Åsa Södergren Strama sjuksköterska, Peter Rosenberg, DL, Styrgrupp för STRAMA. Fastställare: STRAMA Gävleborg Revisionsnr 1 Fastställandedatum : Giltigt t.o.m Diarienr. Sida 1(11) Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg Bra information finns på Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Där finns även länk till kreakalkylator för att enkelt räkna ut clearance. Innehåll 1. Innehåll 1 2. Lathund över antibiotikaval 2 3. Generikanamn och handelsnamn 3 4. Definitioner 4 5. Urinvägspatogener 4 6. Diagnostik 5 7. Akut cystit hos kvinnor 5 8. Akut pyelonefrit/ febril UVI hos kvinnor 6 9. UVI hos män Kateterassocierad UVI ABU UVI hos gravida Urinvägsinfektioner med resistenta bakterier Allmänna synpunkter på antibiotikaresistens Referenser 11 Sid nr

2 2(11) 2. Lathund över antibiotikaval Empirisk behandling i.v. vid akut pyelonefrit - Odla blod och urin! - Inj Cefotaxim 1g x 3 alt - Inj Piperacillin-tazobactam 4g x 3 - Lägg till garamycin om septiskt påverkad patient (se doserings-anvisning sid. 3). Kontakta då infektionsjour! Vid pc-allergi typ1: - Inj Aztreonam 1g x 3 + Garamycin alt - T. Ciproxin 500mg x 2 + Garamycin i.v. Fortsatt peroral behandling Utifrån odlingssvar och resistensbesked. Kvinnor: Behandlingstid totalt 10 dagar - T Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800mg x 2 - T Ciprofloxacin 500mg x 2 - T Ceftibuten 400mg x 1 (även lämpligt till gravida) - Vid växt av renkultur Enterococcus faecalis: Amoxicillin mg x 3. Män: Behandlingstid totalt 14 dagar - T Ciprofloxacin 500 mg x 2 - T Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg x 2 - Vid växt av renkultur Enterococcus faecalis: Amoxicillin mg 1 x 3. Empirisk behandling av akut cystit hos kvinnor Förstahandsval: - T Nitrofurantoin 50mg x 3 i 5 dagar - T Pivmecillinam 200mg x 3 i 5 dagar Andrahandsval: - T Cefadroxil 500mg x 2 i 5 dagar (Undvik perorala cefalosporiner p.g.a. risk för selektion av ESBL) - T Trimetoprim 160mg x 2 i 3 dagar (Sämre resistensläge än övriga preparat) - Vid växt av renkultur Enterococcus faecalis: Amoxicillin mg x 3. Empirisk behandling av akut cystit hos män: - T Ciprofloxacin 500 mg x2 i 14 dagar (förstahandsval) - T Trimetoprim 160 mg x2 i 14 dagar (efter resistensbesked) - Vid växt av renkultur enterokocker: Amoxicillin 5-750mg x3. Alla doseringar utgår från normal njurfunktion! Dosreducera vid sänkt clearance! Trimetoprim /sulfametoxazol ger fler biverkningar hos äldre varför en försiktigare dosering kan rekommenderas till dessa. Förslagsvis genom att använda Bactrim i dosen eller 1+0+1

3 3(11) 3.Generika namn och handelsnamn för antibiotika i vårdprogrammet Intravenösa preparat Perorala preparat Generikanamn Ampicillin Aztreonam Cefotaxim Gentamicin Piperacillin/ tazobactam Handelsnamn Doktacillin Azactam Claforan Garamycin Tazocin Generikanamn Amoxicillin Cefadroxil Ceftibuten Ciprofloxacin Nitrofuratoin Pivmecillinam Trimetoprim Trimetoprim/ sulfametoxazol Handelsnamn Amimox eller Amoxicillin Cefamox Cedax Ciproxin Furadantin Selexid Trimetoprim eller Idotrim Eusaprim forte eller Bactrim forte Bactrim (halv styrka jämfört med Eusaprim forte och Bactrim forte) Doseringsanvisning för gentamicin Garamycin (gentamicin) ges normalt som engångsdos. Efter varje given dos kontrolleras s-koncentratin efter 8 tim. Vid behov av fortsatt behandlig ges 1 dos/24 tim. Kontakta alltid infektionsjouren i dessa fall. Kreatininclearence* Använd formel i FASS alternativt via www. infektion.net för att uppskatta kreaclearence med hänsyntill ålder, vikt och kreatininvärde. Vid behov av fortsatt behandling justeras dosen med hjälp av 8-timmarskoncentrationen enligt nedan: 8-tim koncentration Dosnivåer för gentamicindos >80 ml/min (ung 6mg/kg och tidigare frisk patient) ,5mg/kg ,2mg/kg <20 Ges ej Åtgärd <1,5 mg/l Höj dosen till nästa dosnivå 1,5-4,0 mg/l Fortsätt med samma dos >4,0 mg/l Risknivå. Kontakta infektionsjour innan ytterligare dos ges

4 4. Definitioner Urinvägsinfektioner (UVI) är en vanlig infektion inom både primär- och slutenvård. Några begrepp kan vara bra att känna till för att karakterisera infektionen och därmed lättare kunna välja rätt antibiotika och behandlingstid: Vårdrelaterad (nosokomial) UVI UVI som debuterar> 48 timmar efter inläggning på sjukhus/sjukhem (strikt tolkning) eller som uppstår i en vårdsituation. Samhällsförvärvad UVI UVI som inte ar vårdrelaterad. Sporadisk UVI Högst 1 antibiotikabehandlad UVI det senaste halvåret eller högst 2 det senaste året. Recidiverande UVI Minst 2 antibiotikabehandlade UVI det senaste halvåret eller minst 3 det senaste året. 4(11) Asymtomatisk bakteriuri (ABU) Signifikant växt ( 10 5 cfu/ml urin) av samma bakterieart i 1 odling (för män) och 2 odlingar (för kvinnor) och med avsaknad av symtom. Akut cystit (distal UVI, nedre UVI) Nedre UVI, infektion som endast är lokaliserad till nedre urinvägarna med akuta miktionsbesvär och avsaknad av feber och allmänsymtom. Febril UVI Infektion som är utgången från urinvägarna med eller utan cystitsymtom men med feber och allmänpåverkan. Okomplicerad UVI UVI hos person med helt normala urinvägar Komplicerad UVI Förekomst av strukturella och/eller funktionella avvikelser i urinvägarna vilka predisponerar för bakteriuri. T ex KAD och blåsrubbning. Eftersom urinvägsinfektioner hos män ofta engagerar prostata räknas de alltid som komplicerade UVI: er. 5. Urinvägspatogener Primärpatogena arter Arter som kan orsaka UVI hos individer med normala urinvägar. Hit räknas E. coli och Staf saprofyticus. Om patienten har symtom bedöms även ringa mängd bakterier (> 10 3 cfu/ml) ha relevans. Sekundärpatogena arter Arter som sällan orsakar UVI hos personer med normala urinvägar, men kan ge problem vid tex KAD, sjukhusvård, antibiotikabehandling. Hit räknas Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus spp, Pseudomonas aeroginosa och Enterokocker. > 10 4 cfu/ml för krävs för relevans hos kvinnor och 10 3 cfu/ml för män. Tveksamt patogena arter Bakterier som normalt ingår i den uretranära floran och ofta utgör en förorening. Tex KNS, laktobaciller, alfastreptokocker och grupp B- streptokocker (OBS Undantag för gravida!) Ureaspositiva arter Bakterier som bildar ureas vilket i sin tur kan leda till bildning av konkrement i urinvägarna. Hit räknas Corynebacterium urealyticum, Klebsiella spp, Morganella morganii, Proteus spp, Providencia och Pseudomonas spp.

5 5(11) 6. Diagnostik - Urinsticka med testremsa för nitrit och leukocyter. OBS! Nitrittestet har låg sensitivitet (60%) men hög specificitet (98%) - Urinodling med resistensbestämning - Blododling om temp > 38,5 grader. - CRP, LPK, kreatinin OBS! Skriv anamnes och kliniska data på remissen till mikrobiologen! Detta underlättar för dem i bedömningen. Notera även eventuell pågående antibiotika-behandling på remissen. Urinodling ska tas som mittstråleprov. Om urinodlingen tas på kateterurin skall denna inte tas från påsen utan aspireras direkt från kateterslangen efter att slangen till urinuppsamlingspåsen varit avstängd minuter. Urinodling Bör alltid göras före behandling av symtomgivande UVI, förutom vid sporadisk cystit hos kvinnor. Urinodling efter avslutad behandling behöver inte utföras vid sporadiska UVIer men däremot 2-4 veckor efter avslutad behandling om: - komplicerad, vårdrelaterad och/eller recidiverande UVI - UVI orsakad av kända stenbildare (i princip alla bakterier utom E. coli och enterokocker) - UVI hos gravida - om terapisvikt under pågående UVI- behandling 7. Akut cystit hos kvinnor Klinisk bild: Akut insättande miktionssveda, urinträngningar, ökad miktionsfrekvens, små urinvolymer, suprapubisk smärta Etiologi: E.coli är absolut vanligaste orsaken. S. saprofyticus är relativt vanlig hos unga kvinnor. Diagnostik: Det räcker vanligen med urinsticka med test för nitrit och leukocyter. Urinodling bör tas om recidiverande infektioner, misstanke om resistenta bakterier, komplicerad eller vårdrelaterad infektion. Behandling: Förstahandsval: - T Pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dagar - T Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dagar Andrahandsval: - T Cefadroxil 500 mg x 2 i 5 dagar (Undvik perorala cefalosporiner pga risk för selektion av ESBL) - T Trimetoprim 160 mg x 2 i 3 dagar (Sämre resistensläge än övriga preparat) Andelen E.coli resistenta mot trimetoprim kan vara upp mot 20 % varför terapisvikt är vanligare vid empirisk behandling med detta preparat. Preparatet bör undvikas inom slutenvården på grund av risken för plasmidburen korsresistens.

6 Cefadroxil betraktas numera som ett andrahandsval, eftersom preparatet riskerar att selektera fram ESBL. Kinoloner skall inte användas som empirisk behandling på grund av risk för ökad resistensutveckling. Risken för allvarliga biverkningar med nitrofurantoin är låg vid korta behandlingskurer. Under talen sågs fall med kronisk lungfibros hos kvinnor som stått på preparatet under månader till år. Den akuta överkänslighets-reaktion man kan se med feber, dyspné, lunginfiltrat och eosinofili är snabbt reversibel vid utsättning av preparatet. Försiktighet rekommenderas hos patient med kreatininclearance <40 ml/minut. 6(11) 8. Akut pyelonefrit/febril UVI hos kvinnor Klinisk bild: Feber, frossa, flanksmärta, upp till 1/3 har avsaknad av cystitsymtom Diagnostik: Urinsticka, urinodling, blododling x 2 om inläggning eller poliklinisk behandling på sjukhus, CRP, LPK och kreatinin. Vanligen behövs ingen radiologisk undersökning. Vid misstanke om terapisvikt, dvs utebliven förbättring efter 2-3 dagar trots adekvat antibiotika, bör avstängd pyelit uteslutas med DT njurar i första hand alternativt ultraljud njurar i andra. Behandling: Samhällsförvärvad, okomplicerad, sporadisk akut pyelonefrit - Inj Cefotaxim 1 g x 3 alt - Inj Piperacillin-tazobactam 4g x 3 - Lägg till garamycin om septiskt påverkad patient (se doserings-anvisning sid. 3). Kontakta då infektionsjour! Vårdrelaterad, komplicerad eller recidiverande pyelonefrit - Inf Piperacillin/tazobactam 4 g x 3 alt - Inf Ampicillin 2 g x 3 + inj Gentamicin (dosering se sid.3) alt - Inj Ceftazidim 1 g x 3 Vid pc-allergi typ1: - T. Ciproxin 500mg x 2 + Gentamicin i.v. alt - Inj Aztreonam 1g x 3 Fortsatt peroral behandling Enligt resistensbesked Behandlingstid totalt 10 dagar - T Ciprofloxacin 500mg x 2 alt - T Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800mg x 2 alt - T Ceftibuten 400mg x 1 (Dyrare, tredjehandsalternativ, lämpligt till gravida) - Vid växt av renkultur Enterococcus faecalis: Amoxicillin mg x 3. De flesta kan snabbt gå över på peroral behandling enligt odlingssvar. Se resistensbesked från mikrobiologen i svarsdatabasen i Melior.

7 Uppföljning: Kontroll med urinodling 2-4 veckor efter avslutad behandling är ej alltid nödvändigt vid okomplicerad förstagångsinfektion men rekommenderas vid recidiv. Om det då växer samma art kan det tyda på ett kvarstående fokus, vilket bör utredas. Fynd av ureasbildande bakterie både vid infektion och kontrollodling bör utredas både radiologiskt och med cystoskopi. 9. UVI hos män UVI hos män är betydligt mindre vanligt än UVI hos kvinnor men kan i stället vara mer komplicerat att behandla eftersom prostata oftast är involverad. Som en följd av detta skall man alltid ge antibiotika som har god penetration till prostata, till exempel kinoloner och trimetoprim. Diagnostik: - Urinsticka - Urinodling - Vid symtomgivande UVI är diagnostisk gräns 10 3 cfu/ml för både primär- och sekundärpatogener - Blododling om feber och vid sjukhusvård - Kreatinin - CRP och LPK 7(11) Behandling vid distal symtomgivande UVI (Obs! följ upp resistensbesked) (Akuta miktionsbesvär utan feber) - T Ciprofloxacin 500mg x 2 alt - T Trimetoprim 160mg x 2 Behandlingstid 2 veckor. Uppföljning: Kontrollodling görs 2-4 veckor efter avslutad behandling förslagsvis via familjeläkare. Utredning: Om recidiverande odlingsverifierad distal UVI rekommenderas urinflödesmätning, residualurinbestämning och uretrocystoskopi. Om upprepade uretritsymtom men negativ urinodling hos unga, sexuellt aktiva män, bör test för chlamydia och gonorré tas. Eventuell ABU kan lämnas obehandlad såvida inte bakterien är ureaspositiv. Behandling vid febril UVI - Inj Cefotaxim 1g x 3 alt - Inj Piperacillin-tazobactam 4g x 3 - Lägg till gentamicin om septiskt påverkad patient (se doserings-anvisning sid. 3). Kontakta i dessa fall infektionsjour! Peroral uppföljning - T Ciprofloxacin 500mg x 2 - T Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800mg x 2 (om bakterien är känslig) - Vid växt av renkultur Enterococcus faecalis: Amoxicillin mg x 3. - Rekommenderad behandlingstid: Totalt 2 veckor.

8 Uppföljning: Kontrollodling görs 2-4 veckor efter avslutad behandling efter individuell bedömning. Indikationen ökar för yngre män och vid recidiv. Eventuell ABU kan lämnas obehandlad om bakterien inte är ureaspositiv. Vid komplikationsfritt förlopp hos män är utredning med urografi och uretrocystoskopi inte nödvändig. Vid terapisvikt trots adekvat antibiotikabehandling rekommenderas utredning för njurabscess eller avstängd pyelit alternativt prostatasjukdom. Om det finns anamnes på försämrat urinavflöde rekommenderas utredning som vid recidiverande distal UVI. 8(11) 10. Kateterassocierad UVI Kvarliggande KAD underlättar för bakterier att ta sig in och få fäste i urinvägarna. Efter ca en vecka är alla urinvägskatetrar koloniserade genom att bakterierna bildar en biofilm på katetern. Med tiden kan en polymikrobiell flora etableras vilket gör att urinodlingen kan bli svårtolkad. Ureaspositiva bakterier kan bidra till utfällning av kristaller på både katetern och i urinblåsan. Detta leder till infektionskonkrement som i sin tur kan leda till grumlig urin och avflödeshinder. Ren intermittent katetrisering (RIK) leder till färre symtomgivande UVI. Suprapubisk kateter och uridom leder till färre lokala komplikationer i urinblåsan och färre symtomgivande UVI. Varje onödig KAD behandling skall undvikas och KAD skall alltid om möjligt avlägsnas.. OBS! Urinodlingsfynd från kateterurin i form av positiv urinsticka eller bakterieväxt får aldrig leda till antibiotikabehandling om inte patienten har tecken till systemisk infektion med feber och/eller flanksmärta. Diagnostik och provtagning: - Urinodling tas alltid vid febril UVI. Urin aspireras genom punktion av kateterslangen. - Blododling vid febril UVI- extra viktigt eftersom urinodlingen kan vara svårtolkad. - Kreatinin - CRP och LPK - Katetern bör avlägsnas eller bytas i början av behandlingen. Behandling vid febril UVI hos kateterbärare: - Inj Cefotaxim 1g x 3 alt - Inf Piperacillin/tazobactam 4g x 3 alt - Inf Ampicillin 2g x 3 + inj Gentamicin x 1 (se sid 3) - alt - T Ciprofloxacin 500 mg x 2 - Peroral uppföljning och behandlingstid ges som vid vanlig pyelonefrit/febril UVI. - Om infektionen orsakas av ureaspositiva bakterier bör katetern alltid bytas. - Långtidsprofylax med antibiotika rekommenderas inte. - Patient som är långtidsbärare av kateter och som ofta drabbas av febril UVI vid kateterbyte kan rekommenderas profylax med till exempel T Eusaprim forte en timme före bytet. - Vid obstruktion av flödet vid grumlig urin rekommenderas spolning med kranvatten eller fysiologisk koksaltlösning.

9 11. Asymtomatisk bakteriuri Många äldre har asymtomatisk bakteriuri (ABU). Prevalensen vid institutionsvårdade äldre uppgår hos män till 15-30% och 25-50% hos kvinnor. Bakterierna är ofta samma arter som vid klinisk UVI men är då mer lågvirulenta och skyddar genom sin närvaro mot mer virulenta bakterier. De ska alltså inte behandlas bort i onödan! Ospecifika symtom som trötthet, förvirring, oro hos äldre person med ABU är normalt ingen behandlingsindikation. Andra orsaker till besvären bör övervägas. Definition: ABU definieras som 10 5 cfu/ml i två odlingar från kvinnor och en odling från män, i frånvaro av urinvägssymtom. Screening för ABU rekommenderas: - Under tidig graviditet - Efter behandling av ABU under graviditet - Före transuretral resektion av prostata - Före annan urologisk åtgärd med risk för slemhinneblödning Behandling: - ABU skall endast behandlas hos gravida och hos män preoperativt inför prostatakirurgi! - Behandling ges som vid vanlig cystit hos kvinnor respektive män. - ABU orsakad av ureaspositiva bakterier ska behandlas med tanke på risken för bildning av konkrement. - ABU hos diabetiker är ej särskild behandlingsindikation. 9(11) 12. UVI hos gravida Framför allt under senare delen av graviditeten finns ökad risk för att utveckla pyelonefrit och hydronefros varför urinvägsinfektion och asymtomatisk bakteriuri alltid ska behandlas. Screening för ABU rekommenderas under graviditet. För ytterligare information och riktlinjer vid fynd av grupp B streptokocker i odling se Mödravårdens PM angående GBS-profylax och UVI, ABU och GBS på Plexus. Cefalosporiner, nitrofurantoin och pivmecillinam kan användas under hela graviditeten. Trimetoprim undviks under första trimestern men kan användas senare. Kinoloner bör inte ges under graviditet. Betalaktamantibiotika får under graviditet en större distributionsvolym och man bör därför öka dosen av dessa vid behandling av pyelonefrit. Behandling vid ABU och akut cystit: - T. Cefadroxil 500mg x 2 alt - T. Nitrofurantoin 50mg x 3 alt - T. Pivmecillinam 200mg x 3 alt - T. Ceftibuten 400mg x 1 (om resistens mot ovanstående preparat) - T. Trimetoprim 160mg x 2 (endast trimester 2 och 3 samt efter resistensbesked) - T. Kåvepenin 1g x 3 vid renkultur av grupp B streptokocker (se ovan). Behandlingstid 5 dygn för cefadroxil, nitrofurantoin, pivmecillinam och ceftibuten och 3 dygn för trimetoprim.

10 Uppföljning: Kontrollodling görs 1-2 veckor efter avslutad behandling. Om 2 episoder med ABU eller cystit rekommenderas reinfektionsprofylax med nitrofurantoin 50 mg eller cefadroxil 500 mg till natten under resterande graviditet. Behandling vid febril UVI/pyelonefrit - Inj. Cefotaxim 1g x 3-4 alt - Inj Piperacillin-tazobactam 4g x 3 10(11) Vid svår sepsis ges en dos gentamicin enl sid 3. Vid pc- allergi, diskutera med infektionsjour. Peroral uppföljning: Efter resistensbesked. Diskutera gärna med infektionsjouren. - T Ceftibuten 400mg x 1 - T Lorakarbef 400mg x 2 Rekommenderad behandlingstid är dagar. Reinfektionsprofylax rekommenderas i anslutning till avslutad antibiotikakur under resten av graviditeten och en vecka efter partus med nitrofurantoin 50 mg eller cefadroxil 500 mg till natten. 13. Urinvägsinfektioner med resistenta bakterier MRSA Vid fynd av MRSA (methicillinresistent S. aureus) i urinodling rekommenderas kontakt med infektionsläkare om för val av antibiotika då det ofta är indicerat med dubbelbehandling för att undvika ytterligare resistensutveckling. Är MRSA-fyndet dessutom nytt skall smittskyddsanmälan göras och patienten ska få information och förhållningsregler. Kontakta infektionsläkare för hjälp. ESBL Andelen patienter med UVI orsakade av ESBL (Extended Spectrum BetaLactamase) producerande E. coli och Klebsiella ökar. Ofta finns samtidig resistens mot kinoloner, trimetoprim och nitrofurantoin. Det som återstår att behandla med är karbapenemer. Ett alternativ för att undvika inläggning är Invanz som kan ges en gång per dag. Kontakta infektionsläkare för hjälp med antibiotikaval och var restriktiv med behandling om patienten inte har symtom! 14. Allmänna synpunkter för förebyggande av antibiotikaresistens Urinvägspatogener med nya resistensgener och ökande grad av resistens mot våra tillgängliga preparat har tyvärr blivit vanligare under det senaste decenniet. ESBL är ett exempel, ett annat ökande kinolonresistens hos E. coli och andra tarmbakterier. Detta vårdprogram har som syfte att förbättra behandlingen av UVI och samtidigt minska onödigt användande av kinoloner (som ciprofloxacin) för att om möjligt hindra ytterligare ökning av resistenta stammar. Det är även av stor vikt att aktivt konsekvent arbeta för minskat användande av KAD och att all personal konsekvent arbetar med goda hygienrutiner i vardagsvården för att hindra smittspridning.

11 11(11) 15. Referenser 1. Svenska infektionsläkarföreningen. Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna Up to date. Acute cystitis and asymtomatic bacteruria in men Up to date. Urinary tract infection associated with indwelling bladder catheters GBS-profylax.doc och UVI, ABU och GBS.doc. Plexus/ Vård och hälsa/ Vårdprogram och rutiner/ Gynekologi och obstetrik/ MHV/ Spec- MVC 5. Läkemedelsverket behandlingsrekommendation Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2015 Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU 6. Nedre UVI 7. Övre UVI 8. Recidiverande

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

URINVÄGSINFEKTION - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING

URINVÄGSINFEKTION - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING Godkänt den: 2018-02-10 Ansvarig: Fredrik Sund Gäller för: Infektionssjukdomar URINVÄGSINFEKTION - DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING Diagnostik...2 Asymtomatisk bakteriuri (ABU)...2 Akut cystit hos kvinnor...2

Läs mer

Urinvägsinfektioner. AT-dag 131023 Strama Skåne. Mattias Waldeck

Urinvägsinfektioner. AT-dag 131023 Strama Skåne. Mattias Waldeck Urinvägsinfektioner AT-dag 131023 Strama Skåne Mattias Waldeck Misstanke om urinvägsinfektion vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre Källa: Swedres 2012 Urinvägsinfektioner Diagnostik

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 4: Emma, 30 år Emma, 30 år, söker på vårdcentralen med urinträngningar sedan 3 dagar tillbaks. Hon är frisk sedan tidigare, är gravid i vecka 21. Ingen känd antibiotikaöverkänslighet. Hon har inte

Läs mer

Urinvägsinfektioner Introkursen HT Anders Ternhag Överläkare, docent Karolinska Solna

Urinvägsinfektioner Introkursen HT Anders Ternhag Överläkare, docent Karolinska Solna Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2018 Anders Ternhag Överläkare, docent Karolinska Solna Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU asymtomatisk bakteriuri 6. Nedre UVI

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna Strama

Urinvägsinfektioner hos vuxna Strama MEDICINSK INSTRUKTION 1 (16) MEDICINSK INDIKATION Urinvägsinfektion (UVI) är en vanlig diagnos i alla åldrar och utgör en av de vanligaste orsakerna till antibiotikaförskrivning. Målsättningen med dokumentet

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna

Urinvägsinfektioner hos vuxna Urinvägsinfektioner hos vuxna Urinvägsinfektioner i öppenvård Sara Ullskog Frost Mariefreds vårdcentral Maria Remén Strama Sörmland Fall 1: Karin, 26 år. Frisk. Söker för sveda vid miktion och täta trängningar

Läs mer

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Retrospektiv journalstudie inriktad mot kvalitetsutveckling Författare: Elena Petrova, ST-läkare i allmänmedicin, Capio

Läs mer

Från ABU till sepsis. B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Från ABU till sepsis. B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Från ABU till sepsis B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Speciella infektionsaspekter vid UVI och njursjukdom Anatomiska avvikelser i urinvägar Främmandekroppsproblematik CDK,

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz September 2018

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz September 2018 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz September 2018 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10%

Läs mer

Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly

Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly Varje klinik och avdelning bör ha regelbundet uppdaterad dokumentation om sitt eget infektionspanorama och resistensläge. Infektion efter transrektal prostatabiopsi

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre Urinvägsinfektioner Malin André, allmänläkare Uppsala nedre och övre UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år 700 600 500 Urinvägsantibiotika Annan antibiotika 400 300 200 100 0 0-6 år 7-19

Läs mer

Nya riktlinjer för behandling av UVI. Stramadag för sluten vård 13 November Peter Ulleryd Strama Västra Götaland

Nya riktlinjer för behandling av UVI. Stramadag för sluten vård 13 November Peter Ulleryd Strama Västra Götaland Nya riktlinjer för behandling av UVI Stramadag för sluten vård 13 November 2018 Peter Ulleryd Strama Västra Götaland Andel R (%) Andel R (%) CI (R)= 17,5 % Sjukhus: SU + Kungälvs sjukhus; sluten och öppen

Läs mer

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte?

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Äldre med misstänkt urinvägsinfektion Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Bakgrund Äldre får mycket antibiotika för urinvägsinfektion. Många äldre har bakterier i urinen, utan

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12 Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken 89-årig kvinna 89-årig kvinna, medicinerar med T Plendil 2,5 mg x1 mot högt blodtryck, i övrigt frisk. Söker

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera!

Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera! Urinvägsinfektioner i öppenvård gradera mera! Pär-Daniel Sundvall Strama Västra Götaland Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral Akut cystit hos kvinnor utan behandling 30% självläker

Läs mer

VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008

VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008 VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet har utarbetats av STRAMA (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens),

Läs mer

Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL. Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama

Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL. Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama Behandling av urinvägsinfektioner ABU och ESBL Charlotta Hellbacher Vårdhygien & Strama Rekommenderad läsning! Folkhälsomyndigheten: Svedres-Svarm 2017 Antibiotikaval vid behandling av nedre UVI hos kvinnor

Läs mer

Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset Recidiverande cystit hos kvinnor Definition Minst 2 UVI det senaste halvåret Minst 3 UVI det senaste

Läs mer

Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation

Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation Urinvägsinfektioner i öppenvård ny behandlingsrekommendation Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Sandared vårdcentral och Strama Västra Götaland Akut cystit hos kvinnor

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken/Strama Danderyds sjukhus OKT 2016

Urinvägsinfektioner. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken/Strama Danderyds sjukhus OKT 2016 Urinvägsinfektioner Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken/Strama Danderyds sjukhus OKT 2016 Vad ska jag prata om? UVI hos Kvinnor/män Låg/hög UVI Antibiotikval och behandling Resistens Bakterier

Läs mer

Urinvägsinfektioner. AT-dag Strama Skåne. Mattias Waldeck

Urinvägsinfektioner. AT-dag Strama Skåne. Mattias Waldeck Urinvägsinfektioner AT-dag 161017 Strama Skåne Mattias Waldeck Till smartphones Strama Skåne app Misstanke om urinvägsinfektion vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre Källa: Swedres 2015

Läs mer

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen?

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Kvinnor Män Äldre Cystit hos kvinnor Obehagligt Men

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Urinvägsinfektioner Giltig fr.o.m: 2014-05-07 Faktaägare: Håkan Ivarsson, Distriktsläkare vårdcentralen Teleborg Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

UVI kvinna fallbeskrivning 2018 Version

UVI kvinna fallbeskrivning 2018 Version UVI kvinna fallbeskrivning 2018 Version 2018-06-18 Sara 43 år ringer till vårdcentralen eftersom hon haft sveda vid vattenkastning, täta urinträngningar och kissat oftare än vanligt de senaste två dagarna.

Läs mer

Okomplicerad cystit i slutenvård. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Okomplicerad cystit i slutenvård. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Okomplicerad cystit i slutenvård Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg UVI hos äldre kvinnor Diagnostiska problem Hög prevalens av ABU Kroniska urinvägsbesvär är vanliga

Läs mer

Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län. Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag

Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län. Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län Martin Sundqvist Överläkare, PhD Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ STRAMA dag 150303 Antibiotikaresistens vid UVI Vanligast och ökar snabbast Ganska

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Asymtomatisk bakteriuri ABU Växt av bakterier i urinen hos en individ utan symtom på

Läs mer

Riktlinjer för UVI-utredning. Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23

Riktlinjer för UVI-utredning. Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23 Riktlinjer för UVI-utredning Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23 Disposition Varför guidelines Urinvägsinfektioner hos barn Bakgrund till nya riktlinjer Algoritmer Nationell studie? Diskussion

Läs mer

Strama slutenvård och särskilda boenden 2008

Strama slutenvård och särskilda boenden 2008 Utskriftsversion Janusinfo Stockholms läns landsting Vårdprogram formulerat av Stockholms läns landstings Strama-grupp Senast uppdaterat 2009-07-07 (ursprungligen publicerat november 2003) Strama slutenvård

Läs mer

AT-dag 121010 Strama Skåne. Mattias Waldeck

AT-dag 121010 Strama Skåne. Mattias Waldeck Urinvägsinfektioner AT-dag 121010 Strama Skåne Mattias Waldeck Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor Övre UVI hos kvinnor UVI hos gravida UVI hos män KAD och UVI UVI hos äldre Antibiotikaförbrukning

Läs mer

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn Maria Herthelius Disposition Klinisk bild Diagnostik Bakteriologi Behandling Patogenes och Riskfaktorer Uppföljning och Utredning Komplikationer

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Urinvägsinfektioner Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Förskrivning av urinvägsantibiotika* och övrig antibiotika till patienter

Läs mer

regiongavleborg.se Nya REK-boken och STRAMA

regiongavleborg.se Nya REK-boken och STRAMA Nya REK-boken och STRAMA DN 150209 STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow Resistensproblemet är globalt! Verksam antibiotika

Läs mer

Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral

Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Höstterminen 2011 Vetenskap och evidens för ST i Allmänmedicin (VESTA). Oxana Prokhorova, ST-läkare,

Läs mer

RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015.

RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015. 1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015. Resistensuppgifterna grundar sig på samtliga prover som inkommit till laboratoriet under perioden januari till och med juni 2015. Prover från ytliga

Läs mer

Stram antibiotikaanvändning i praktiken

Stram antibiotikaanvändning i praktiken Stram antibiotikaanvändning i praktiken Helena Hallgren Infektionsläkare Läkemedelskommittén Hallands Utbildningsseminarier september 2011 Åsa 22 år söker med cystitbesvär. Ingen feber. Antibiotikaval?

Läs mer

Rationell antibiotikaanvändning

Rationell antibiotikaanvändning Rationell antibiotikaanvändning Charlotta Hagstam Distriktsläkare Strama Skåne öppenvård Strama Skåne Stramas mål Att bevara antibiotika som effektiva läkemedel Motverka resistensutveckling Ett multiprofessionellt

Läs mer

Komplicerade urinvägsinfektioner. Emilia Titelman Infektionsläkare

Komplicerade urinvägsinfektioner. Emilia Titelman Infektionsläkare Komplicerade urinvägsinfektioner Emilia Titelman Infektionsläkare 69-årig kvinna med diabetes typ 2, normal njurfunktion. Beh med mecillinam mot cystit sedan 3 d men kvarstående miktionsbesvär. Ingen feber.

Läs mer

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Vesta Uppsats HP 2014 Ferzana Kamal Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Författare: Ferzana Kamal, ST-Läkare i allmämedicin, Spånga vårdcentral Handledare:

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01 1 (5) Vårdrutin Fotinfektioner riktlinjer för antibiotikabehandling. Godkänd av: Karin Malmqvist Divisionschef Allmänmedicin Erik Sandholm Verksamhetschef Infektionskliniken CSK Utarbetad/reviderad av:

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama

Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama Asta 82 år Hjärtsvikt, FF, svikt. Tidigare CVL med viss kvarstående svaghet vä och afasi.

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna ANTIBIOTIKABEHANDLING Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA SYNPUNKTER...3 URINVÄGSINFEKTIONER...3

Läs mer

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral Författare Forskningshandledare Klinisk Handledare Lilia Furmanova, ST-läkare i Allmänmedicin

Läs mer

Afebril UVI och ABU. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Afebril UVI och ABU. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Afebril UVI och ABU Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland 1400 1200 Prescriptions/1000 inhabitants and year 1000 800 600 400

Läs mer

Ciprofloxacin-resistens hos E. coli i blodisolat hur påverkar det vår handläggning? Anita Hällgren Överläkare Infektionskliniken i Östergötland

Ciprofloxacin-resistens hos E. coli i blodisolat hur påverkar det vår handläggning? Anita Hällgren Överläkare Infektionskliniken i Östergötland Ciprofloxacin-resistens hos E. coli i blodisolat hur påverkar det vår handläggning? Anita Hällgren Överläkare Infektionskliniken i Östergötland E. coli i blododlingar Bland de mest frekventa fynden i blododling

Läs mer

AKUT UROLOGI. Lathund för handläggning på kirurgakuten USÖ. Örebro 150802 Urologiska kliniken, USÖ

AKUT UROLOGI. Lathund för handläggning på kirurgakuten USÖ. Örebro 150802 Urologiska kliniken, USÖ AKUT UROLOGI Lathund för handläggning på kirurgakuten USÖ Örebro 150802 Urologiska kliniken, USÖ Avstängd pyelit Pyelonefrit med samtidigt avflödeshinder. Uretärsten vanligast men andra orsaker till avflödeshinder

Läs mer

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam INFEKTION rekommenderade läkemedel Bakteriella infektioner Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam Cefalosporiner ceftibuten Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin terapiråd Rationell

Läs mer

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård behandlingsrekommendation

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård behandlingsrekommendation Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från Läkemedelsverkets expertmöte 26 27 april 2017 Definitioner Okomplicerad urinvägsinfektion (UVI)

Läs mer

ESBL. Rubrik. Morgondagens normalflora? Underrubrik. Torsten Sandberg. Infektion. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Infektion

ESBL. Rubrik. Morgondagens normalflora? Underrubrik. Torsten Sandberg. Infektion. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Infektion Rubrik Underrubrik ESBL Morgondagens normalflora? Torsten Sandberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 Vad är ESBL - producerande bakterier? Extended Spectrum Beta Lactamases - CTX-M Inaktiverar penicilliner

Läs mer

Urinvägsinfektion vanlig orsak till VRI

Urinvägsinfektion vanlig orsak till VRI Urinvägsinfektion vanlig orsak till VRI Källa: SKL prevalensmätning VRI vt 2014 Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Urinvägsinfektion i befolkningen 10% av alla infektioner i primärvården 50% av alla

Läs mer

Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener

Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener Christian G. Giske Docent / Överläkare Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset 21 februari 2014 Provtagningsanvisning

Läs mer

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se STRAMA aktuellt Välkomna! Sidan 1 Sidan 2 Sidan 3 Antibiotikaresistensen är ett hot mot framtidens hälso- och sjukvård Transplantation Cellgiftsbehandling Proteskirurgi Modern intensivvård Överlevnad för

Läs mer

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor Huvudbudskap I Akut cystit i flesta fall ofarligt Ca 30 % blir symtomfria utan behandling efter 1 vecka Antibiotikabehandling främst för att förkorta

Läs mer

Urinvägsinfektioner - samverkansdokument barn/primärvård

Urinvägsinfektioner - samverkansdokument barn/primärvård MEDICINSK INSTRUKTION 1 (7) BAKGRUND Urinvägsinfektion är en av de vanligaste bakteriella infektionerna i barnaåldern. Bland 7-åringar som började skolan i Göteborg 1992 hade 7,8 % av flickor och 1,6 %

Läs mer

Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral.

Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. En deskriptiv journalstudie. Camilla Magelssen: ST-läkare Forums vårdcentral Vetenskaplig handledare: Teresa

Läs mer

Antibiotikaresistens i blododlingar

Antibiotikaresistens i blododlingar Antibiotikaresistens i blododlingar Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae Statistiken är baserad på provtagning utförd under 2005-2014

Läs mer

antibiotikabruk i praktiken

antibiotikabruk i praktiken Recept mot resistensrationellt antibiotikabruk i praktiken Helena Hallgren och Maria Löfgren Infektionskliniken Halmstad december 2011 Varför är vi här? Ökad resistensproblematik- internationellt och lokalt

Läs mer

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Danderyds sjukhus

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Danderyds sjukhus Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Danderyds sjukhus Sammanställt av Aina Iversen, mikrobiolog Granskat av Christian Giske, bitr. överläkare Klinisk mikrobiologi, Solna 2011-09-15 Uppdaterad

Läs mer

MEQ-fråga 1 Sida 1 (5)

MEQ-fråga 1 Sida 1 (5) MEQ-fråga 1 Sida 1 (5) En 29-årig kvinna med insulinbehandlad diabetes inkommer till akuten den 4 november tillsammans med sin pojkvän. Hon har sedan 3 dygn tillbaka besvärats av illamående, feber och

Läs mer

Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016

Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016 Nedre UVI och ABU hos äldre patienter Mellansvenskt läkemedelsforum 2016 Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Prescriptions/1000

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper 1400

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER. STRAMA-gruppen i Skaraborg. Diagnostik och behandling av. Fjärde upplagan, maj 2006

URINVÄGSINFEKTIONER. STRAMA-gruppen i Skaraborg. Diagnostik och behandling av. Fjärde upplagan, maj 2006 STRAMA-gruppen i Skaraborg Diagnostik och behandling av URINVÄGSINFEKTIONER Fjärde upplagan, maj 2006 Fler ex av detta kompendium/pm kan rekvireras från sekretariatet Smittskydd, på telefon 0500-43 24

Läs mer

Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten

Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten Antibiotika i ett Stramaperspektiv för vården Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten Strama Västerbotten Vad jag ska prata om

Läs mer

2017/2018 Empirisk antibiotikabehandling. på sjukhus och SÄBO. information från Strama Stockholm

2017/2018 Empirisk antibiotikabehandling. på sjukhus och SÄBO. information från Strama Stockholm 2017/2018 Empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO information från Strama Stockholm Rekommendationerna förutsätter att individuell bedömning görs. För rådgivning kontakta infektionskonsult.

Läs mer

Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten

Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten ANTIBIOTIKA Giltighet: 15-02-01 16-12-31 Författare: Maria Furberg, Jens Backman, Therese Thunberg, Andreas Winroth, Stephan Stenmark

Läs mer

Bilder från: Valentina Soto Rosas, geriatriker samt Amelie Magnander & Cecilia Magnusson, infektionsläkare. Urinvägsinfektioner

Bilder från: Valentina Soto Rosas, geriatriker samt Amelie Magnander & Cecilia Magnusson, infektionsläkare. Urinvägsinfektioner Bilder från: Valentina Soto Rosas, geriatriker samt Amelie Magnander & Cecilia Magnusson, infektionsläkare Urinvägsinfektioner Mål: Svara på följande frågor: Vad är en urinvägsinfektion? Är det farligt

Läs mer

Antibiotika. Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten. Giltighet: 13-02-01 14-12-31

Antibiotika. Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten. Giltighet: 13-02-01 14-12-31 Riktlinjer för antibiotika behandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten Antibiotika Giltighet: 13-02-01 14-12-31 Författare: Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, ordförande Strama Västerbotten Innehåll

Läs mer

1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014.

1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014. 1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014. Resistensuppgifterna grundar sig på samtliga prover som inkommit till laboratoriet under perioden 20140701-20141231. Prover från ytliga lokaler på

Läs mer

Victoriadagen 12 maj 2016. Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län

Victoriadagen 12 maj 2016. Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län Victoriadagen 12 maj 2016 Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län Antibiotikaresistens Bakterier som utvecklat motståndskraft (resistens) mot antibiotika

Läs mer

Antibiotikaval vid UVI. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antibiotikaval vid UVI. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antibiotikaval vid UVI Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor

Läs mer

Klokt Antibiotikaval. Kvartalsrapport Kvartal SÄS. Södra Älvsborgs Sjukhus

Klokt Antibiotikaval. Kvartalsrapport Kvartal SÄS. Södra Älvsborgs Sjukhus Klokt Antibiotikaval Kvartalsrapport Kvartal 4 29 SÄS Södra Älvsborgs Sjukhus Det kommer nu en massa bilder men vi börjar med en sammanfattning Följsamheten till rekommendationerna är god men vi har ändå

Läs mer

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper Recept

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Öroninflammation Svante Hugosson

Öroninflammation Svante Hugosson Öroninflammation Svante Hugosson Man kan ej sätta likhetstecken mellan öronsmärta och akut öroninflammation. Troligen har cirka hälften av barnen med öronsmärta denna åkomma. Överdiagnostik av akut öroninflammation

Läs mer

2019/2020 Empirisk antibiotikabehandling. på sjukhus och SÄBO. information från Strama Stockholm

2019/2020 Empirisk antibiotikabehandling. på sjukhus och SÄBO. information från Strama Stockholm 2019/2020 Empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO information från Strama Stockholm Rekommendationerna förutsätter att individuell bedömning görs, för rådgivning kontakta infektionskonsult.

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos barn

Urinvägsinfektioner hos barn Urinvägsinfektioner hos barn 1(13) Urinvägsinfektioner hos barn Innehållsförteckning Bakgrund: sid 2 Symtom: sid 2 Indelning: sid 2 Riskfaktorer: sid 2-3 Primärdiagnostik: sid 3 Provtagning o tolkning

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal SÄS

Kvartalsrapport Kvartal SÄS Klokt Antibiotikaval Kvartalsrapport Kvartal 3 2011 SÄS Södra Älvsborgs Sjukhus Klokt Antibiotikaval Klokt Antibiotikaval på SÄS Sammanfattning av kvartal 3 2011 Bra!!! Mindre bra Södra Älvsborgs Sjukhus

Läs mer

Urinvägsinfektioner i praktiskt arbete. Barbro Liss Hygiensjuksköterska

Urinvägsinfektioner i praktiskt arbete. Barbro Liss Hygiensjuksköterska Urinvägsinfektioner i praktiskt arbete Barbro Liss Hygiensjuksköterska Epidemiologi 10% kvinnor över 18 år antibiotikabehandlas för minst en akut cystit per år. 30-40% av dessa får ytterligare en/flera

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT. Projektet drevs med stimulansmedel från socialstyrelsen.

PROJEKTSLUTRAPPORT. Projektet drevs med stimulansmedel från socialstyrelsen. PROJEKTSLUTRAPPORT Titel: Projekt: Infektionsregistrering på särskilda boenden. Infektionsregistrering. Idnr: Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västernorrland, Smittskyddsenheten och Sundsvalls

Läs mer

Karin, 26 år. Frisk. Söker för sveda vid miktion och täta trängningar sedan 1 dag. Vad behöver du veta mer?

Karin, 26 år. Frisk. Söker för sveda vid miktion och täta trängningar sedan 1 dag. Vad behöver du veta mer? Karin, 26 år. Frisk. Söker för sveda vid miktion och täta trängningar sedan 1 dag. Vad behöver du veta mer? Ont i rygg/buk som hon inte haft tidigare? Feber? Synligt blod i urinen? Tidigare UVI? Läkemedelsallergi?

Läs mer

Miriam 30 år. Aktuellt Sedan igår sveda vid vattenkastning, och feber, uppmätt 39,0 grader. Lite illamående, inte kräkts.

Miriam 30 år. Aktuellt Sedan igår sveda vid vattenkastning, och feber, uppmätt 39,0 grader. Lite illamående, inte kräkts. Minifall UVI 2 a-c 2018-03-21 Om ni har valt Minifall UVI 2 som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (2a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande

Läs mer