Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 4 (7) Ytterenhörna och Överenhörna socknar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 4 (7) Ytterenhörna och Överenhörna socknar"

Transkript

1 Iveterig av kulturmiljöer i Södertälje kommu 4 (7) Ytterehöra och Överehöra sockar

2 Ytterehöra och Överehöra sockar Iehållsförteckig Förord Iledig Bakgrud och syfte Urval Iveteriges struktur Metod 3 Ytterehöra och Överehöra sockar 4 Karta 6 Plaer och säkerställade 7 Karta riksitresseområde 8 Förhistorisk tid 0 Steålder 0 Brosålder Järålder Historisk tid 5 Medeltid tal tal tal tal tal 8 Kulturmiljöer 0 Vägar 0 Ytterehöra 78. Dalgåge Lövsta Ytterehöra kyrka 79. Aska och Stjära byar Lövsta 6 8. Rävlöt prästgård 9 8. Sadvike Skabro, 84. Vareby och 85. Viberga byar Stora Björkluda Väsby Ytterehöra sockecetrum Tua Gamla Vallaskola 39 Överehöra Ekesberg Grasta soldattorp Hor Kälve Stora Mada Ridö Äleby prästgård Överehöra sockecetrum 53 Bilaga; Skyddade miljöer 55 Ytterehöra kyrka Överehöra kyrka och Husaby Käll- och litteraturförteckig 58

3 Ytterehöra och Överehöra sockar: Förord Förord Kulturmiljö är ett vitt begrepp och omfattas av mäiskas fysiska spår och avtryck i ladskapet geom historie. Avtrycke ka vara bebyggelse eller spår av de me äve av hagmarker, ägar, odligsmark, odligsröse, gravar, stigar, vägar m.m som berättar om levadssätt, brukade och kommuikatioer geom tidera. Det kulturladskap vi ser idag är ite vad det var för bara ett hudra år seda me vi ka idetifiera spår eller avsitt som är av låg hävd i ladskapet eller frå viktiga skeede i vår ärliggade historia. Me varför är dessa spår betydelsefulla? De hjälper oss att avläsa och förstå kulturladskapets historiska utvecklig och sammahag. De ger oss e metal karta av vår idetitet där vi ka käa ige oss allt frå äldsta tid till vårt modera komplexa samhälle, d.v.s. det som är vårt gemesamma kulturarv. Iveterige av kulturmiljöer i Södertälje kommu omfattar hela kommue och berättar om de stora bredd av attraktiva och itressata kulturmiljöer som fis iom kommues gräser, allt ifrå gamla säteristrukturer med magårdsbyggader, flyglar, statarbyggader, ekoomibyggader och torp till 900-talets flerbostadshus, radhusområde och idustrimiljöer. Kommue har e mågfacetterad historia av e stor mägd forlämigar som berättar om var kommues tidiga ivåare bosatte sig och begravde sia döda lägs dåvarade havsvikar, om frälsets iflytade frå medeltid med etablerige av stora egedomar och säterier uder tale, om levadsvillkor som torpare eller egedomslös statare, om byar och böder, mejeriverksamheter, gruv- och stebearbetig, småidustrier och verkstäder, 800- och 900-talets idustriella expasio, järväges historia geom järvägssamhällea, badorte Södertälje, iflyttare som skapat ya befolkigsstrukturer och moder bebyggelse, allt som sammataget utgör vår kommu idag. Iveterige består av 7 delar uppdelat i ladsbygdssockara samt i Södertälje stadskära och i Södertälje med omgivade lad Södertälje kommus ambitio med iveterige är att få ett kulturhistoriskt kuskapsuderlag som ska vara vägledade för samhällsplaerige bl.a. geom att peka ut kulturhistoriska kvaliteter som ka skapa e attraktiv livsmiljö i e framtida utvecklig av miljöera. Med dages sabba samhällsexpasio är behovet stort av kuskapsuderlag som pekar ut viktiga värde att uppmärksamma, att ta ställig till iför förädrigar och väga mot adra itresse för att få e lågsiktigt hållbar förvaltig. Det syftar också till att öka kuskape och förståelse om kommues historia och kulturhistoriska värde. Kulturarvet är allas agelägehet och kuskap, förståelse samt egagemag är viktiga faktorer för kulturmiljöeras värade.

4 Ytterehöra och Överehöra sockar Iledig Bakgrud År 005 fick Kultur- och fritidskotoret i kommues Mål & Budget uppdraget att upprätta ett kulturmiljöprogram för Södertälje kommu. Kommue har tidigare varit i avsakad av ett politiskt förakrat program som defiierar kulturmiljöer med höga kulturhistoriska värde i kommue och som ager riktlijer för haterig av dessa iför beslut gällade fysisk plaerig. Rapporte som heter Iveterig av kulturmiljöer i Södertälje kommu har utarbetats av atikvarie Emma Tibbli vid Torekällbergets museum, Kultur- och fritidskotoret, Södertälje kommu. Fotografier är om iget aat ages taga av Emma Tibbli för Kultur- och Fritidskotoret. Ageda Ageda är ett övergripade mål för det sveska hållbarhetsarbetet krig miljöfrågor, beslutat av riksdage. Här igår atioella miljökvalitetsmål samt flera delmål för ladets kommuer. I Ageda poägteras att det är e viktig del av ett lågsiktigt hållbart samhälle att vära om kulturarvet. Det atioella miljökvalitetsmålet säger att Natur och kulturvärde skall tas tillvara och utvecklas. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö i Ageda för Södertälje kommu åre behadlar bl.a. samhällsplaeriges roll och de betydelse de bebyggda miljös kulturella och estetiska värde har för mäiskors livskvalitet. Eligt det lokala delmålet ska de fysiska plaerige och samhällsbyggadet seast år 00 grudas på program och strategier för hur kulturhistoriska och estetiska värde ska tillvaratas och utvecklas. De kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse ska då vara defiierad och ett program ska fias för skydd av dess värde. Som lokala åtgärder och asvar ages att kommue seast år 007 tagit fram dessa program och strategier. Arbetet ska föregås av e bebyggelseiveterig och resultera i ett kulturmiljövårdsprogram. Syfte Syftet med iveterige är att de ska utgöra ett vägledade kulturhistoriskt kuskapsuderlag för beslut iom de fysiska plaerige i ett urval av miljöer med höga kulturhistoriska värde. Miljöera i iveterige jämställs med stadskäras kulturhistoriska klassificerig som gröa d.v.s. Byggade är särskilt värdefull frå historisk kulturhistorisk, miljömässig eller kostärlig sypukt eller igår i ett bebyggelseområde av dea karaktär. PBL 3: skall tillämpas. Alla aa bebyggelse omfattas av PBL 3:0. Det fis måga miljöer som ite omäms i rapporte me som ädå ka ha viktiga kulturhistoriska värde att beakta och vårda. Detta bedöms i varje eskilt fall i pla- och bygglovshaterige. Urval Urvalet av miljöer grudar sig på att de har höga eller särskilda kulturhistoriska värde, främst ur ett lokalt perspektiv me ofta äve regioalt och atioellt. Miljöera är främst studerade ur ett helhetsperspektiv och ite så mycket i eskilda objekt. De ka vara represetativa eller uika för stadsdele, sockara eller kommue och ska spegla dess karaktär och historia. Det kulturhistoriska värdet behöver alltså ite bara bestå i ålder på de bevarade objekte uta äve i att miljö är välbevarad, tidstypisk, utgör ett viktigt avtryck i de lokala historike eller är uik.

5 Ytterehöra och Överehöra sockar Iveteriges struktur Delrapporte ileds med e beskrivig av sockara som följs av e översiktlig historisk utvecklig frå fortid fram till idag som kuskapsbakgrud till förståelse av urvalet av miljöer. Därefter följer ett kapitel om plaer och säkerställade, d.v.s. vilka lagar och skydd som berör kulturmiljöer i området. Ett urval av kulturhistoriskt itressata och värdefulla område/miljöer preseteras eligt eda. Miljöbeskrivig, kortfattad beskrivig av de kulturmiljö som preseteras. Historik, övergripade med förklarig till varför området/miljö ser ut som det gör idag. Kommetar. Här idetifieras områdets/miljös karaktärer och de kulturhistoriska värdea preciseras. Vägledig. Vägledig för hur ma bör förhålla sig till de utvalda miljö för att kua förvalta och bevara dess kulturhistoriska värde och egeskaper. Metod Urval av miljöer grudas på boke Kulturmiljöer i Södertälje, på e iveterig frå år utförd på uppdrag av kulturämde, iformatio frå hembygdsföreige samt frå fastighetsägare. Miljöera har också okulärbesiktigats för sammaställig av aalyse.

6 Ytterehöra och Överehöra sockar 4 Ytterehöra och Överehöra sockar Ehöra omfattar de ordligaste dele av Södertälje kommu och utgör e halvö som går ut som ett hor i Mälare omgive av Björkfjärde i öster, Prästfjärde i orr och Gripsholmsvike i väster. Namet har saolikt e topografisk betydelse i detta. Uder äldre tid hörde Ehöra till Ökebo härad me övergick seare till Selebo härad. Sockeidelige bildades uder medeltid. Seda 967 är Ehöra e del av Södertälje kommu och har varit e ege kommudel seda 989. Ehöra har idag ca 400 ivåare. Topografi och aturförhållade Ladskapet är ett för Södermalad typiskt sprickdalsladskap med tydliga dalgågar som skär geom bygde och bryts upp av partier av berg. Dessa är idag till stor del skogsklädda. I orr fis flera moräåsar som har bildats geom avlagrigar frå isälvara. I Ytterehöra går e stor grusås frå Malmsjö och förbi Uderås. Här och var i ladskapet förekommer röd sadste som har sitt ursprug i Mälares botte. Lösa block har fraktats med iladsise och påträffas främst i sydöstra Ytterehöra me förekommer äve i Överehöra. Sockara har flera sjöar varav /3 ligger iom Ytterehöra. I ett område krig Acksjöara i södra Ytterehöra fis våtmarker med myrar och kärr. Ehöra är äve e skärgårdsbygd med sträder och ett flertal Mälaröar. Bebyggelse Bebyggelse är av traditioell agrar karaktär lokaliserad på höjder och i sluttigar agräsade till de odligsbara marke. De har varit de viktigaste jordresurse för mäiskas överlevad och bebyggelse har valige därför ite ikräktat på de. Ehöra har ett flertal välbevarade midre gårdar, torp och byar. Flera av byara har hävd seda förhistorisk tid vilket tomtära gravfält och am frå järålder visar. Krig bebyggelse påträffas ofta murar av överskottsste frå odligsmarkera som yttjats för hägader. Det fis tre stora gods med arkitektoiskt itressata huvudbyggader, parkmiljöer, torp och rester av tegelbruk. Bebyggelse fis äve på öara. Kocetratioer av villabebyggelse fis främst vid Ekeby i Ytterehöra me äve vid ågra byar i sockara. Det fis flera fritidshusområde. Liksom valigt förekommade i läet pågår e gradvis omvadlig av fritidshus till permaetboede. Kommuikatioer Det kommuikatiosstrategiskt itressata läget vid Mälare med förbidelse till Södertälje, Stockholm och Mariefred har medfört att ågbåtsbryggor fis i bruk både vid Ekesberg och vid Sadvike. Ehöraväge leder geom sockara upp till Överehöra kyrka i orr och är till stora delar av låg hävd liksom e stor del av småvägara som leder mella bebyggelse. Hammarby i Överehöra socke.

7 Ytterehöra och Överehöra sockar 5 Ytterehöra socke Ytterehöra är e jordbrukssocke som starkt karaktäriseras av sprickdalsladskapet med odligsmarker i dalgågara. De sammahägade åkrara är delvis idelade i rumsbildigar av åkerholmar och skogsbry. Geom dalgågara öppas siktlijer upp åt olika håll i ladskapet. E markat dalgåg sträcker sig österut frå Lövstavike i väster. Större skogsområde återfis i de orra delara samt mot Turige och Västertälje sockar. På högläta partier är hällmarker med gles tallskog och i slätera återfis e blockig terräg. I övrigt är det främst bladskog som domierar. Mot strädera är delvis brata bergssluttigar vilket gör delar av strädera oåtkomliga. Området har måga forlämigar frå bros- och järålder samt lösfyd frå steålder. Ytterehöra medeltida kyrka med sockecetrum är väl syligt i ladskapet ovaför de markerade dalgåge. I aslutig till det ligger Tua, e gammal bystruktur med islag av modera bostadshus. I utkate av Valla ligger skola. Herrgårde Lövsta domierar i väster med odligsladskap, park, torp, ekoomibyggader och arbetarbostäder. I socke fis äve midre gårdar samt eskilt liggade torp. Socke har flera välbevarade ålderdomliga bystrukturer, bl.a. Aska, Stjära, Skabro, Stora Nora och Väsby. Geom byara löper delvis gamla vägsträckigar. Vid Ekeby samhälle fis förskolor, äldreboede och mataffär. Bebyggelse där utgörs av tidstypiska villor, främst frå 960-tal och 70- tal, ofta med fasad i tegel eller plåt. Väster därom ligger Ekeby gård som utgör urspruget till bildadet av samhället. I dess omgivigar fis de välbevarade torpe Beateberg och Eriksberg beläga i gräse mella skog och åkermark. Fritidshusområde frå 900-talets första hälft och mitt fis, i Sadvike, Fågelsjö och Vattubrike. Öster om Ekeby ligger ett grustag frå Mälare iåt ladet. Överehöra Socke utgör de ordliga dele av Ehöra och sträcker sig ut på e udde i Björkfjärde i Mälare. Det är e jordbruksbygd med bördig odligsmark i ett ladskap som är mer småbrutet ä i Ytterehöra med e del små åkeravsitt, åkerholmar och höjder med skog. Socke iehåller äve ett skärgårdsladskap av öar och sträder. Söder om Nöttesta är e skarp sprickdalsbildig i ladskapet och berge där är ca 50 m över havsivå. Bebyggelse har e agrar, spridd karaktär av torp, gårdar och byar. I orr ligger de medeltida kyrka, ett sockecetrum, de ålderdomliga säteriera Ekesberg och Hor med tillhörade torp, parker och tegelbruksbebyggelse. Vy mot Ridö Ett flertal midre gårdar ligger på rad efter små grusvägar som leder geom området mella Ehöraväge och vattet i väster, bl.a. Sadtorp, Såghus, Duvlöt, Kalvsud, Söderby m.fl. Bystrukturer av låg hävd återfis bl.a. vid Nöttesta och Hammarby. Till socke hör flera öar, bl.a. Jursta holme, Hamskär och Ridö. De har brukats för odlig, ägs- och betesmark och har ett stort islag av ädellövträd, äldre bebyggelse samt vägät. Fritidshusbebyggelse fis främst vid Hammarbystrad frå 900-talets mitt.

8 e l Gred Ha ll Hallsta Ha v äg Myrbacke. v ik s ba ck ts Bå sv Båtsvike s v äg St e ack M y rb e Gredby Gredbylud Lilla Hallstaskär Sadvike Adelsö Almluda Lidbyväge Mälby Almäs vä g e rp s M to äl m tv Skogstorp by äg Stora Hallstaskär o Gl st S am s vä k g o ad h am s v. G lad h ge Tallbacke Må Gladham Fridhem Li s t ig MÄLAREN da Solvä e d byv Haga äg e Li d by v ä g e Lidby Solhem es väg Källvrete d yg g v äg ä äg E llh o lm s V s a v. ge e E lv g Stesborg Rörvike Luget Hög vä ir e e sbor g s L i d Alvike lu vä ds v Lidesborg tr Gummas vik Saxma br e t ra by Li Ös e Sadvike d a bo Li d rg lv ä sv. So Sadvik Tolvma B Ellholme Västra Sadvike Katsvike Muke Läsma Ellholmshatte Sörudde Selavike Dyvike Röstaslätte Stambol Ridökrog Ridö Å Dalkarlskärr Kurö holme Röstavike Ridö pilskär Kurö Eksholme ge y e b I r Ridö huvud vä Behadligshem ge Lilla Mada B yvä Ridösudet Hästsko Valfiskfjället Kovila Stora Mada Notskär Lasse Majas skär Hamskär Brusvik s Tärskär Ekudde Hästberget vä ge Gåsholme rp Hästbrygga S jö to Föluge Såg Kurösud Madaudd Hästrygge Gåsholmes aturreserva Gäddvike Adholme Sjötorpet Perigsköld Gåsholmsskäret Tutte Luget Badhusudde Horbovike Gullskär Nyckelberget g Hor Karlholme Loftet Källfrötorp Tillerholme Brädaskär Pigst splatse Karlholmssudet Nedersättra Sättraklack Äleby Norra Vike Mellasättra Jursta gryda Södra Björkfjärde Sjövik Ekesberg Översättra Jurstaholm Gridstuga Bruket Ju rsta Slagarstuga Överehöra Källvike Krubba Sa rp s vä Skälsta Källbo g e Högtorp Tallbo Ju rs ta sl i ga Backa Ju e rs ta s li g Rothugget a rp sv äg to Mölbo Täppa d Norrskär Norr S lu tt 8 i 7 6 g s lip v. K pv Stekulla 4 8 H am Bergsättra 0. Såghusberget Hammarby strad Ljugtorpet 5 Såghus 4 a 7 S to Sadtorp Sadtorpsvike Bygget d Furulide Grastorp Sadtorpsberget 9 9 kyrka t 9 9 Överehöra Gralud ho lm ssu d e m Lövåse Jurstatorp yv. Solbacke Sala holme Bergskär a rb Utäge Neder-Grasta Herräs Emyhemmet Lövskär Aeberg Samsala Över-Grasta Prisholmara Kälve Nötestalud Nöttesta Björkboda Jurstabygge Sladökalv ga Östergårde Storsad rs t as l i Ju Vår gård Ladsborg Steby Duvlöt Gralide Hammarbyväge Nöttesta Rosedal Lideberg dskär Säckvike Karlsborg Ullaberg Björkluda- Jursta vike Oxhagsberget Pettersberg Hammar L. Björkluda Söderby Hagalud Björkluda Falkstuga Hammarby Utklippa Hammarbyträsk e äg da v Aderslud u rk l e g ä tv a Br B jö ä fj r k 9 sv ds Älgodlige Skogsdal 6 Sö 9 år r g 3 Övervik e Fridhem äg vä ge rd Årbyskog Sla 5 Stora mosse B jö b y v äg e Kalvsudsholme Kalvsud Bibsklit 9 m ar Skasberget Årbyskog 8 Karlslud Årbytorp 36 Ha m Morlöt Näset Björkäs Nättestaö 3 7 Sjöstuga Stesborg 8 G ås h 9 o lm sv o 7 öv. 5 Axvike 4 9 äg iks- e sti 9 8 er B ot Lövskä 7 sv r s äg e v. Björfote 8 9 Vårbacka Luda Fredriksberg 3 d 8 s v äg e r 0 Lidesberg 4 Axv 8 gskär N r ör Karlberg Karlsborg Varberga Sla. o l m A 5 s v x v ik. 4 sv 7 5 rs Bj Vareby Årby 8 vä 6 Solhöjde Årbyträsk kä Stevrete Hejastuga rs Porskärr gh 3 Graholme Sadvike Nybygget g e Varelud 3 8 Johaesberg Hö ge Lillgårde Lervik 34 Flottham Gustelud 5 Su 48 Nyhage a t s. Furudal 6 U 43 Storblöta Bussholm Domar 5 Trågetskoge Lövstalud Österäg Lillblöta Johaesdal 63 Köse Kvarberga Tråget Lide Brätorp d vi Ljugby Norrlöt Rävlöt Petersberg Stora Nora Småladsro Pakudde Parkudde-Lövsta aturreservat Stjära Skabro N or a Björäsudd Lilla Nora Uvberget Gå L a 3 r v. d la Bj ör rv. T rö s k a g e 6 5 Lo Ek 35 B äv e rs st 3 3 H jo e rd s r ts Ut te rs i g e 4 tig e tig e t ig e 3 o r 6 rs 5 t 4 ig 0 tig Gillberga Må s t. 9 ti äge 3 kyrka Körsbacke Skabroträsk 8 rd s v äge 4 Ytterehöra O P lö j. 9 ag s v S larvh 0 Tomtbacke e väg O d l a r 4 4 Floda 0 0 Ekeby 8 ar k a7 0 rb S ic 9 Rosegårde v. rs Aska 33 e v Tua Tuaväge Heleeberg Såg v äg ar ä g e3 v. Aska Liila Al Torpet Lilla Väsby C A-5 Al Lövstavike 3 Stora Väsby H te Bålare Väsby a c 3 ke 4 Dra g- 3 Ut Gridstuga il l lsv L illä g s v Skola 5 33 e 40 r e v äg g e a d s tu g vä 38 ri G Häll Lövsta sp e 44 Ekeby 5 Viberga Gröigstorp ägsv Älgö 8 8 Hagaberg S to r Eriksborg Rösta Älgötorp Rosedal Roseborg Sa Lillskoge Roxäset Sjöstuga Luget ge Lidhov Aliceborg Heda vä Lida Ägsholme 69 Olofsborg Talltorp ks Lövstaludsvike jvike 63 Ludberga Lidalud 3 Bulle e Loslätte Beateberg Marieberg Falkgårde Rosehäll Tu av äg e Glastäppa Eriksberg Röjige Björksäter 4 Sveaborg Björäs Få Harfallet ge ls j Stavmosse Norsborg rg s väg e öväg e Solbacke Noralud r Bjö Skogstorp ge vä äs E rik sb e Fågelsjö Stesättra Tu a vä g e Älgtorp Hallsta Storhage g vä ra ätt s Ste Gridstuga Falsjö Sa d st äg e äg a s tr. å ri d s v g ds v. r 0 H ä s th a g Sudsör Bårsjös aturreservat L. Hasselbacke vä Kvargårde Malmsjö jö Höjde 7 g e 8 sv 5 T a ll g 9 Acksjö sv 6 dv 0 0 S jö 3 t vä Ka g lks e te s v. u ll st a 6 5 v. ygg Br ga 7 e t. 5 äg lls i sv Li 38 rt 7 Låga rr 3 Skepparbacke St. Hasselbacke 0 4 o 5 S. Lil lst. Älg 3 m 6 os Sa 8 se d v. ste s 3 ttv v. ä 4 5 ge e R N ro 9 0 e r it e s 0 Djupvike 7 äg B äg Bårsjöberget Bygget Sudsvik Bårsjö Få Hjälmäge 33 ge ls ar v 36 Ehete för Geografisk Iformatio Södertälje kommu 009 Jutvrete m 5 m ts o Luget d s ä ge 3 8 G Rö e e 3 Hudtäppa 3 8 li S k o g s s B ac k s l Raghildsborg rv äg Kulturmiljös kärområde av bebyggelse Skepparholme 0 a v rt o r p s ga 5 Tua Djupvik 4 3 m 9 7 Axeldal so mm a am 0 a 3 g s slig M Sk o 4 id fa 8 0 Storkärret 6 Ekberga 5 ge 7 0 Fu r å 9 F 7 vä s s t4 Lågdal äs Närmiljö H. 3 9 ärr 0 Hududde 30 sv Ut Pommer 8 7 Ytter- och Överhöra sockar - Delprogram 4 (7) Stesättra e a a 9 g 4 Fågelsjö Acksjö s li 6 rr No g e vä Baggebol Falsjötorp e H ö jd 7 Lilla Sudsörsvike 5 Tu Solhem Kulturmiljöprogram för Södertälje kommu

9 Ytterehöra och Överehöra sockar: Plaer och säkerställade 7 Plaer och säkerställade Kommuala plaer Översiktsplae I översiktsplae ages Vareby samt Väsby-Stjära-Aska-Ytterehöra kyrka som värdefulla kulturoch bebyggelsemiljöer där estaka byggader som är av särskilt itresse frå historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller kostärlig sypukt ite får förvaskas eligt 3 kap Pla- och bygglage. Dessa igår dessutom i område av riksitresset Ytterehöra eligt edaståede. Kulturmiljöer PBL Pla och bygglages 3 kap 0 gäller geerellt all bebyggelse och iebär att ädrigar av e byggads skall utföras varsamt så att dess särdrag beaktas. För iveteriges miljöer gäller i samma kapitel iebärade att byggadera ite får förvaskas. Forlämigar Forlämigar skyddas av Kulturmieslage (KML). Fasta forlämigar har automatiskt ett skydd och omfattas av ett skyddsavståd. Det är förbjudet att ädra, skada, täcka, ta bort e forlämig. Lässtyrelse är tillstådsmydighet och skall kotaktas för iformatio och tillstådsärede t.ex. vid exploaterigar som byggads-, väg- eller ledigsarbete Riksitresse För utpekade riksitresse gäller att särskild häsy ska tas till de kulturhistoriska miljö och till ladskapsbilde. Ladskapets karaktäristiska bebyggelsemöster bör bevaras och jord- och skogsbruk ka ormalt bedrivas uta särskilda föreskrifter. Jordbruket bör också vara e förutsättig för att bevara kulturladskapet. Ett riksitresse ger sigal om att i dessa område ka lässtyrelse/state gå i och upphäva kommuala beslut, om ma ej fier kulturvärdea tillräckligt beaktade. Riksitressea regleras i kap 3 miljöbalke, som säger att områdea ska skyddas mot igrepp eller åtgärder som ka iebära påtaglig skada på riksitressea. Ytterehöra är delvis riksitresse för kulturmiljövårde omfattade ett område frå Skasberget i orr till strax söder om Ehöraväge med byara Aska, Stjära, Väsby, Tua och kyrka. Odligsladskap som i det rika forlämigsbestådet, ålderdomliga byar, äldre vägsystem och Ytterehöra medeltidskyrka speglar jordbrukets förutsättigar och utvecklig alltseda brosålder i ett typiskt södermalädskt sprickdalsladskap. Uttryck för riksitresset är: Samlat brosålderskomplex med röse och skärvsteshögar samt stora järåldersgravfält samt två forborgar.

10 Ytterehöra och Överehöra sockar: Plaer och säkerställade 8 Täta, ålderdomliga byar i höjdläge. Odligsmarker i dalgågara Äldre vägsträckigar. Ur kommues Översiktspla 004.

11 Ytterehöra och Överehöra sockar: Plaer och säkerställade 9 Ytterehöra kyrka med delar frå 00-talet. Överehöra är av riksitresse för kulturmiljövårde eligt: Herrgårdsladskap som präglas av 700-talets aläggigar me mer rötter i e medeltida kugsgård. Uttryck för riksitresset är: Säteriera Hor, 580-talet, och Ekesberg, 650-talet och efterföljare till Husby, me som huvudsaklige speglar 700-talets arkitekturutvecklig med tillhörade ekoomibyggader, arbetarbostäder, lusthus, parkaläggigar, alléer och lämigar av idustriell verksamhet. Rester av de medeltida kugsgårde, som geom amet Husby ka kytas till rikets cetrala admiistratio reda uder järålders seare del. Överehöra 00-talskyrka, ombyggd uder slutet av 700-talet. Prästgårde Äleby med tillhörade ekoomibyggader Naturmiljöer Neda ages edast de aturskyddsområde med riktlijer som äve omfattar kulturvärde. Riksitresse för aturvård och friluftsliv Riksitresset Björkfjärde - Prästfjärdes övärld iebär att Mälares öar och sträder är av riksitresse för friluftslivet eligt miljöbalke med häsy till områdets samlade atur- och kulturvärde. I miljöbalkes 4 kap sägs att de del av kuste och skärgårde respektive de del av Mälares öar som fis i Södertälje kommu, d.v.s. iklusive hela Ehöra utgör riksitresse i si helhet. Natura 000 Jurstaholm är utpekat som Natura 000-område med väl hävdade trädklädda betesmarker liksom Hamskär med betesmarker och ädellövträd. Skydd för ladskapsbilde Skydd för ladskapsbilde gäller i ett område krig Ytterehöra kyrka och Överehöra kyrka eligt gammal lagstiftig 9 Naturvårdslage. Naturreservat Parkudde-Lövsta är med ekar, ekhagmark och silvergraar aturreservat. Stradskydd Nordväst och sydost om Sadvike gäller stradskydd på 300 m iåt lad och ut på vattet.

12 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid 0 Förhistorisk tid E forlämig är e fysisk lämig av mäsklig verksamhet, varaktigt övergive. Äve ärområdet ka utgöra e del av forlämige för att skydda de, beroede på forlämigstyp. Samtliga av edaståede kartor är hämtade frå Riksatikvarieämbetets iformatiossystem om formie (FMIS), adress Forlämigara är markerade i rött. För mer specifik iformatio besök riksatikvarieämbetets hemsida. Steålder ( f. Kr.) Uder steålder utgjordes Ehöra av ett skärgårdsladskap av små öar. De orra delara låg till större dele uder vatte. Vid periodes slut, ca 000 f. Kr. var vatteivå ca 30 m högre ä idag. Lämigara frå periode är få i Ehöratrakte. Lösfyd av steyxor och verktyg i ste har påträffats på flera ställe, bl.a. vid Malmsjö, krig Ytterehöra kyrka samt i Överehöra. Flitdolkar har hittats vid Johaesdal i Ytterehöra. Registrerade fydplatser för steåldersfyd i Ytterehöra socke. Överehöras registrerade fydplatser frå steålder.

13 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid Brosålder ( f. Kr.) Brosålders öladskap utgjordes av mark som ligger ca 5-0 m över uvarade havsivå. Sydöstra delara av Ytterehöra med smalare område mot väster utgjorde sammahägade ladområde meda sydöstra Ytterehöra och hela Överehöra utgjorde ett skärgårdsladskap av flera öar. Större delara av orra Överehöra låg fortfarade till stor del uder vatteivå. Fyd som talar för bosättigar uder periode är framför allt kocetrerade till området vid Vareby, Ekeby, Viberga, Väsby, Tua, Solberga och Norrlöt. Solberga hör till ett av de större områdea med skärvsteshögar frå periode. De registrerade forlämigsplatsera frå periode i Ytterehöra. Fyd kopplat till bosättigar uder brosålder är framför allt skärvsteshögar. Mella Vareby och Köse har äve fyd gjorts av lerkliig vilket ma hade till väggar i hus, keramik samt e hägad. Iga fyd som tyder på bosättigar frå tidig brosålder har gjorts i Överehöra, däremot fis två solitära stesättigar på berg mella Morlöt och Kalvsud som ka atyda bebyggelse. Ett flertal platser med skålgropsförekomst fis i Ytterehöra bl.a. vid gravfälte itill Viberga by samt e stor häll med flera skålgropar vid Vareby. Överehöras registrerade forlämigar frå brosålder. I ärhete av friluftsgårde vid Väsby i Ytterehöra har ristigar på e häll hittats. I ärhete av Viberga har e lös sadstesskiva påträffats med ett hudratal älvkvarar. Vid Tua fis hällar samt e som u fis på Skase i Stockholm. Öster om Rösta gård fis lämigar som ka atyda e brosåldersboplats med älvkvarar, terrasser och skärvstesröse.

14 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid Gravar förekommer spritt i området bl.a. vid Vareby och Viberga. Vid Friluftsgårde har e stekista, saolikt frå ygre brosålder påträffats i e grav. På flera ställe ligger estaka gravhögar placerade i höjdläge bl.a. på Rudberget vid Friluftsgårde där e stemur och e taradgrav fis på kröet itill röset. Vid Tua har tre sadsteshällar med figurristigar påträffats vilka är itressata tidsdokumet. Sadsteshäll i Tua itill Ytterehöra kyrka. Järålder (500 f. Kr. 00 e. Kr.) Uder järålder var vatteivå ca 5-0 m över uvarade havsivå. Större dele av sockaras forlämigar är frå periode. Ladhöjige gav större område med bördig jordbruksmark och befolkige ökade vilket ledde till flera agräsade bosättigar. Järålders övergåg till kallare klimat medförde e fast bebyggelse, behov av isamlig av viterfoder för djure samt tillgåg till gödsel för odligsmarke. Uder periode bildades därför måga av de gårdsställe och byar som fis idag med ägogräser och ärliggade gårds- eller bygravfält vilket gravar, boplatslämigar, lösfyd och am berättar om. Både Tua och Husaby ka ha varit betydelsefulla platser och e förklarig till att kyrkora uppförts där. Flera hålvägar berättar om mäiskoras äldsta kommuikatiosstråk i bygde. Måga am med aturförklarigar eller ädelse -sta ka härstamma frå järålder. Nam med ädelse by är ågot seare uder periode. Vid Viberga by fis ett stort gravfält med ett hudratal gravar av röse, högar samt olika typer av stesättigar och äve förekomst av skålgropar represeterade ett tidsspa frå brosålder och hela järålder. Ytterehöra sockes registrerade järålderlämigar eller fydplatser.

15 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid 3 Äldre järålder Äldre järålder idelas i periode 500 f. Kr till 500 e. Kr. De mark som är ca 0 m över havet var då ova vatteivå. Det fis flera gravfält frå äldre järålder. Vid Nöttesta som är e ygre jordbruksbygd, d.v.s. koloiserades uder järålder, fis ett gravfält med resta stear frå romersk järålder d.v.s e.kr. Vid Ekeby i Ytterehöra har e armrig i guld hittats frå periode. Frå folkvadrigstid ka Gramars hög i Grasta härröra ifrå me de är ite utgrävd. Viberga tycks uder periodes första del fortsatt ha utgjort de viktigaste boplatse och de eda platse med belägg frå äldre järålder me förekomst av gravar atyder möjliga boplatser på adra håll. Seare utvecklas bosättigar bl.a. vid Väsby och Husaby. Registrerade lämigar frå järålder i Överehöra Forborgar ligger på höjder, ofta utyttjade det brata berget eller klippas ea sida. Bastmora och Högholme som ligger itill de viktiga Täljelede räkas till farledsborgar meda forborgar lägre i i ladet ases vara tillflyktsborgar vilket Eldsberget vid Vareby och Skasberget vid Hammarby utgör exempel på. De seare är e av de bäst bevarade i kommue. De har trolige varit försedd med e palissad på e mur av stear som är sylig ä idag Ygre järålder Ygre järålder sträcker sig mella 500 e. Kr till 00 e. Kr. Kustlije låg ca 5 m över uvarade havsivå och ladområdea motsvarade i stort sett dages med udatag av vikara i frå Lövsta mot Stjära samt Ekesberg till Skälsta. Jordbruket fick e större betydelse och ya ägor skapades med boplatser och ärliggade gravfält. Uder se vikigatid som ifaller i slutet av periode fas 9-7 byar eligt belägg varav Tua, Vareby, Rösta, Nöttesta samt Hammarby är ågra. Vägätet mella bebyggelselägea härstammar till stor del frå ygre järålder. Ehöras strategiska läge i farlede mot ärliggade Birka som blomstrade på 800-talet samt Adelsö kugsgård och Helgö har saolikt satt avtryck i bygde. I orr låg kugsgårde Husaby med ett strategiskt läge vid e skyddad vik med ärhet till de viktiga ortera ova. Rustee i Tua itill kyrka

16 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid 4 Av fyd frå periode måste ämas silverskatte vid Stora Väsby med arabiska myt var av ett var daterat till år 977 e. Kr. samt vapegrave vid Lövsta. Gravfält med högar återfis på måga platser bl.a. vid Väsby, Stjära, Ahl, Jursta, Skälsta och Husaby m.fl. Rusteara är våra äldsta skriftliga dokumet tillkoma i övergåge mella hedisk tid och kristedom. Vid Ytterehöra kyrka fis e ruste bl.a. med e stridssce vilket är ovaligt förekommade. Vid Husaby har ett fragmet av e ruste i sadste påträffats som fyllig i e mur.

17 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid 5 Historisk tid Kartora är hämtade frå Riksatikvarieämbetets iformatiossystem om formie(fmis), Röd markerig iebär forlämigslokal. Medeltid Äldsta skriftliga belägg för Ehöra är i ett kugligt brev frå år 76 då Magus Ladulås överlät egedome Hosaby i Ehøre till biskope i Strägäs. Uder tidig medeltid var Ehöra idelat i Husaby-Ehöra samt Tua-Ehöra, e idelig och orgaisatio som mycket väl ka ha hävd seda järålder. Sockeidelige med ame Ytter- respektive Överehöra skedde först år 409. Tua har, som beskrivs uder Ytterehöra kyrka och sockecetra, saolikt utgjort e cetralplats i bygde där e kyrka i ste uppfördes uder 00-talet. Äldsta skriftliga belägg för Tua är frå tidigt 300-tal. I Överehöra låg kugsgårde Husaby ära där de uvarade stekyrka uppfördes uder 00-talet. Överehöra sockes registrerade medeltida lokaler. Flera av Ehöras gårdar och byar har utgjort etablerade byar uder medeltid och bör därför ha e äu lägre kotiuitet. Uder 300-talet fas, eligt Johy Lä, mist 7 byar i Ytterehöra och edast 8 byar i Överehöra. Större adele av byara i bygde hade tillgåg till e bit strad. Ytterehöras registrerade medeltida lämigar.

18 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid 6 Det fis iga belägg för atalet torp har varit i Ehöra uder medeltid me uder medeltides seare del förekom gårdar där iga äldre gravfält ligger vilket är itressat eftersom det ka atyda e y bebyggelse och brukade av y kulturmark, alltså e bebyggelseexpasio utaför de befitliga byara. Nam som slutar på by ka vara medeltida liksom aturam uta ädelse a. Ett stort atal tomter med bebyggelse är käda frå medeltid med kotiuitet till idag bl.a. Rösta, Ahl, Lida, Björfote, Stjära, Ekeby, Lilla och Stora Väsby, Horby, Såghus, Sadtorp, Övre och Nedre Grasta, Morlöt, Kalvsud, Nöttesta, Jursta, Hammarby, Årby, Stora och Lilla Nora, Brätorp, Äleby, Sättra, Tua, Nörrlöt och Rävlöt. Ytterligare medeltida bebyggelselokaliteter har fuits på tomter vid bl.a. Vattubrik, Husaby, Källtorp, Källfrötorp, Skälsta, Uderås, Hallsta för att äma ågra. För ärmare iformatio hävisas till Ehörabygdes framväxt av J. Lä. 500-tal Uder reformatioe gjordes Överehöra till moderförsamlig och Ytterehöra till aexförsamlig vilket varade fram till sammaslagige på 90-talet. Krig mitte av 500-talet började statsmakte upprätta jordeböcker sockevis där gårdara ateckades efter jordiehav och skatteskyldigheter. Geom dessa framkommer att bebyggelse utökats med ett flertal torp i båda sockara seda medeltid. År 594 lät Hertig Karl uppföra ett glasbruk på Älgö i västra Ytterehöra där tyska glasmästare, bl.a. mäster Peter Keller, som är käd frå adra glasbruk, verkade. Vasakugara lät uder periode alägga flera glasbruk rut omkrig i ladet. Tillverkige av glas krävde vedeldig och medförde att Älgö mer eller midre avverkades på alla sia träd. Uder Vasatid yttjades Gripsholms slott mycket av hovet. Skriftliga dokumet beskriver hur trafike vatteväge frå Stockholm över Mälare till Gripsholm hade stor påverka på Ehörabygde. 600-tal Ehöra, som tidigare tillhört Ökebo härad, överfördes år 607 till Selebo härad. Uder århudradet hade bebyggelse fördubblats i atal i jämförelse med medeltide. Godse Uder 600-talet bildades de stora godse i området. I Överehöra blev egedomara Ekesberg och Hor säterier. Det var egedomara som atige förläats, köpts eller doerats adelsmae och som var skattebefriade. Ett krav för att få vara säteri var att huvudgårde var stådsmässigt bebyggd samt att de beboddes av adelsmae. Äve uderlydade gårdar och torp till säteriet var skattebefriade. Säteristadga tillkom reda på 500-talet och privilegiera upphörde helt krig 800-talets slut. Torp och gårdar Ekesberg Sockara har haft ett stort atal torp.år 68 skapade Karl XI ideligsverket. I varje socke bildades rotar där ett visst atal gårdar och hemma var skyldiga att svara för uderhåll och rustig av e soldat eller båtsma. Kotata pegar var bristvara och därför igick ett torp med mark ofta i löe för soldater och båtsmä liksom e gård med ett visst atal byggader igick i uderhållet för högre ämbetsmä, läsmä och prästerskap. Gårde Ahl i Ytterehöra utgjorde t.ex. läsmasboställe uder e period. Det fas riktlijer för hur soldattorpe skulle se ut varför de ofta

19 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid 7 har e likade utformig. Ehöra tillhörde Gripsholms kompai av Kugl. Södermalads regemete. I Överehöra fas sju soldattorp, bl.a. uder byara Årby och Jursta meda Ytterehöra hade 3 stycke. Vid Skabro bodde dessutom kompaiets löjtat. Krogar Uder 600- och 700-tale etablerades sjökrogar lägs kustera. Frå 600-talet fis belägg för krogar vid Hamskär, Ridö och Hästrygge. Lägs ladväge fas krogar vid Uderås samt vid Lövsta. Vid Stora Nora ska ha fuits ett skjutshåll itill de dåtida viterväge. Greadiärtorpet Hell. Här fis e parstuga(bild) samt e timrad ekelstuga, de seare saolikt soldattorpet. 700-tal Gustav III:s hov vistades tidvis mycket på Gripsholm uder 700-talet och trafike dit bör ha berört Ehöra. Till följd av husbygge, stägslig, kolig för tegeltillverkig, järoch kalkhaterig samt vedeldig befarades skogsbrist i hela ladet. Böder och herrgårdsägare uppmutrades därför att platera träd samt att uppföra hus i ste vilket äve var ett sätt att hidra spridig av brad i byara. I Ehöra fis stemurar krig gårdar och odligsmarker vilket iebar att ma istället för att ta av de hotade skoge utyttjade ste frå röjig av odligsmarkera för stägslig. Torp Ridö krog Uder 700-talet ökade befolkige i Södermalad. Torpatalet ökade markat i ladskapet allt eftersom flera torp uppfördes på tidigare skogsmarker iom de stora jordbruksfastighetera. Frå år 734 beviljades äve bödera skattefrihet för sia torp vilket bidrog till ökige. Storskiftet Storskiftet var e första skiftesreform som följdes av eskiftet och laga skiftet i ett försök att slå ihop de små tegara till större ägor för att uderlätta och ratioalisera jordbruket. Det har dock ite geomförts i ågo större utsträckig i dea del av Södermalad. I Ehöra storskiftades Nöttesta uder 760-talet. Ägsmarkera på Ridö, Jursta holme samt Hamskär storskiftades uder 770-talet. Tegelbruk Nästa alla större gårdar har tillverkat och brät tegel i gropar för eget behov. Vid större tillverkig har bräig skett i ug. Uder 700-talet fas större tegelbruk på de södra dele av Sladö där det år 750 ska ha fuits ett gammalt tegelbruk. Äve vid Ekesberg fas ett tegelbruk krig 750 och vid Mada fas ett tegelbruk på 790-talet. Tegelbruk har äve fuits vid Ahl tillhörade de u försvua by Hallsta, Stora Väsby, Sadvike, Lervik samt Nora.

20 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid tal Jordbruket och laga skiftet Fram till tidigt 800-tal var bebyggelsestrukture och ladskapet i stort sett e kvarleva frå medeltide me geom 800-talets ratioaliserigar av jordbruket skedde stora omvadligar av de gamla strukturera. Uder århudradet började det tidigare mer småsplittrade ladskapet att ersättas av större sammahägade odligsarealer geom laga skiftesreforme som kom år 87. Gårdar flyttades ut ur byara och bildade esamgårdar och tegar sammaslogs till större odligslotter. I det äldre odligsladskapet hade skoge yttjats både som betesmark och för lövuttagig till foder åt kreature vilket gjorde att skogara delvis var glesare och ljusare ä idag. Nya jordbruksmetoder uder århudradet gjorde det istället möjligt att äve bruka de tygre lerjordara, som tidigare mest yttjats som betesmarker och äg för lövtäkt. Samhällsfuktioer År 866 irättades ett av ladets första postkotor i Årby me flyttades seare till Vareby. Frå slutet av århudradet fas postkotor i vardera socke. Efter 860 irättades hadelsbodara vid Ahl samt Vareby och seare äve i Nöttesta och Steby. Hadelsbode vid Aska uppfördes uder 890-talet. Småidustrier Ehöras gysamma läge itill Mälare gjorde att varor frå gårdara roddes i till Stockholm för försäljig fram till 880-talet. De tuga trasportera gick med pråmar. Uder 800-talet fas ett tegelbruk vid Sadvike som hade e midre tillverkig av takpaor. Lövstas tegelbruk alades uder set 800-tal och tillverkade murtegel vilket bl.a. levererades till Stockholm. Ehöra har haft ett flertal hadelsträdgårdar frå 800-talets adra hälft bl.a. Norrlöt, Bussholm samt stora trädgårdsodligar vid gårdar som t.ex. Lövsta. Varora såldes främst i Stockholm och frå Stockholm kom pråmar med gödsel till hadelsträdgårdara. Kommuikatioer Ågbåte Gripsholm mella Mariefred och Stockholm började år 873 och lade till vid Hor. Flera ågbåtar trafikerade sträcka uder set 800-tal. Skolor Uder 80-talet fas e skola i Ytterehöra. År 84 kom folkskolestadga som iebar att det i varje socke skulle fias e skola. I Tua i Ytterehöra låg e skola år 87 och e småbarsskola år 887. I Nora i västra dele av socke fas e småskola vid Broberga. Uder talet fas skolverksamhet äve i Vallaskola som var e storskola. I Överehöra uppfördes Storskola år 850 och två deceier seare kompletterades de med småskola. 900-tal År 948 sammaslogs de båda församligara till Ehöra församlig med två sockekyrkor. Ehöra kommu bildades år 95 och iförlivades i Södertälje 967. Tätorte Ekeby tätort ligger på Ekeby gårds gamla ägor. Samhället är utbyggt frå 960-talet och framåt med börja i de östra dele av området och har seare utökats västerut. Huse är dels självbygge och dels typhus. Måga av dem som flyttade till det ya området var tjästemä aställda vid Scaia.

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009 Markberedig e hadledig frå Korsäs Skog 1 27 april 2009 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer

Läs mer

Södertäljes stadskärna

Södertäljes stadskärna Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommu Södertäljes stadskära Kulturhistorisk aalys och värderig Remissversio Fredrika Mellader Rö Lisa Sudström Christia Adersso Rapport 00: Södertäljes stadskära

Läs mer

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun Översiktspla 2012 Åstorps kommu KORTVERSION Samråd höste 2011 Iehåll Bakgrud... 3 Hur påverkas vi av omvärlde? Åstorp i Skåe... 4 Utveckligsstrategier... 5 Reglerigskarta... 6 Befolkig... 8 Närigsliv...

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Vindkraft i Markbygden

Vindkraft i Markbygden Vidkraft i Markbygde Ett regioalt idustriprojekt iom föryelsebar eergi Markbygde Vid AB har hos lässtyrelse asökt om tillståd till att etablera e mycket stor vidkraftaläggig i Markbygde i de västra delara

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER

5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER 5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER OCH REKOMMENDATIONER Karugi Tore älvdal För delar av kommue redovisas här åtta fördjupade översiktsplaer. Dessa omfattas av Haparada cetralort, Säivis, Vuoo och Salmis, Seskarö,

Läs mer

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se Vislövs tätort översiktspla Atage av kommufullmäktige 2005-04-25 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN Iehållsförteckig Iledig 3 Nulägesbeskrivig 7 Markavädig & markiehav 8 Service 9 Befolkigsstruktur 10

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING

FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING ATAgE AV KOMMuFuLLMÄKTigE 25 ApriL 2012 PM Klimatapassig FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING +3,5 m stadsbyggadsförvaltige AVdELigE För strategisk plaerig FördjupigsPM Vi har

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 0 7 KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE H A N N A A N T O N S S O N Titel: Kartläggig av ett halvt sekels jämställdhetsisatser i Sverige

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv.

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. BILAGA 6 2013-09-23 VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. Velinga vindkraft Pär Connelid Kula HB Förord Den kulturhistoriska analysen

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap limham kalkbrottet Vackra hem i storslaget ladskap A tmosfäre krig boedet är särege, vacker och stil la. Stadsdele för livsjutare Nu bygger vi 48 smakfulla lägeheter i Limham. Välj mella två till fyra

Läs mer

VINDKRAFTPARK PÅ SKOTTFJÄLLET

VINDKRAFTPARK PÅ SKOTTFJÄLLET VNDKRAFTPARK PÅ KOTTFJÄLLET LYEKL och MUNKEDAL KOMMUNER Översiktlig studie - Oktober 007 Vidkraftpark på kottfjället - översiktlig studie - oktober 007 Bakgrud Riksdage har satt upp mål för att veriges

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

REKORDÅRSBEBYGGELSE = KULTURARV! BRF MASTHUGGET FASADMÅLNING PARALLELLT UPPDRAG 2010-09 - 24

REKORDÅRSBEBYGGELSE = KULTURARV! BRF MASTHUGGET FASADMÅLNING PARALLELLT UPPDRAG 2010-09 - 24 REKORDÅRSBEBYGGELSE = KULTURARV! BRF MASTHUGGET FASADMÅLIG PARALLELLT UPPDRAG 2010-09 - 24 DÅ U SE AMBITIÖST FÖREDÖME FULT BOSTADSOMRÅDE? K-MÄRKT OCH TREVLIGAST I STA! Bostadsbyggandet spelade en viktig

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING SAMRÅDSHANDLING 2014-04-23 Nyrés Arkitektkotor Illustratioer: Nyrés Arkitektkotor, där ite aat

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin. Hjälpämne: laktosmonohydrat (107,5 mg)

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin. Hjälpämne: laktosmonohydrat (107,5 mg) PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vesicare 5 mg filmdragerad tablett Vesicare 10 mg filmdragerad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Vesicare 5 mg filmdragerad tablett: E tablett iehåller

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vesicare 5 mg filmdragerad tablett Vesicare 10 mg filmdragerad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Vesicare 5 mg: E tablett iehåller solifeacisucciat 5

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv 20060319 Kadidatuppsats i Natioaleoomi Bredbadsmarade i studetbostädera i Lud ur ett miroeoomist perspetiv Författare: Olof Karlsso Hadledare: Jerer Holm Dispositio... 3 INLEDNING... 4 Bagrud... 4 Syfte...

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

Diskmaskiner Generation G 5000

Diskmaskiner Generation G 5000 Diskmaskier Geeratio G 5000 Höste 2010 Sparsammare: Frå edast 7 liter vatte och 0,83 kwh eergiförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: Med 14

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer