Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 4 (7) Ytterenhörna och Överenhörna socknar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 4 (7) Ytterenhörna och Överenhörna socknar"

Transkript

1 Iveterig av kulturmiljöer i Södertälje kommu 4 (7) Ytterehöra och Överehöra sockar

2 Ytterehöra och Överehöra sockar Iehållsförteckig Förord Iledig Bakgrud och syfte Urval Iveteriges struktur Metod 3 Ytterehöra och Överehöra sockar 4 Karta 6 Plaer och säkerställade 7 Karta riksitresseområde 8 Förhistorisk tid 0 Steålder 0 Brosålder Järålder Historisk tid 5 Medeltid tal tal tal tal tal 8 Kulturmiljöer 0 Vägar 0 Ytterehöra 78. Dalgåge Lövsta Ytterehöra kyrka 79. Aska och Stjära byar Lövsta 6 8. Rävlöt prästgård 9 8. Sadvike Skabro, 84. Vareby och 85. Viberga byar Stora Björkluda Väsby Ytterehöra sockecetrum Tua Gamla Vallaskola 39 Överehöra Ekesberg Grasta soldattorp Hor Kälve Stora Mada Ridö Äleby prästgård Överehöra sockecetrum 53 Bilaga; Skyddade miljöer 55 Ytterehöra kyrka Överehöra kyrka och Husaby Käll- och litteraturförteckig 58

3 Ytterehöra och Överehöra sockar: Förord Förord Kulturmiljö är ett vitt begrepp och omfattas av mäiskas fysiska spår och avtryck i ladskapet geom historie. Avtrycke ka vara bebyggelse eller spår av de me äve av hagmarker, ägar, odligsmark, odligsröse, gravar, stigar, vägar m.m som berättar om levadssätt, brukade och kommuikatioer geom tidera. Det kulturladskap vi ser idag är ite vad det var för bara ett hudra år seda me vi ka idetifiera spår eller avsitt som är av låg hävd i ladskapet eller frå viktiga skeede i vår ärliggade historia. Me varför är dessa spår betydelsefulla? De hjälper oss att avläsa och förstå kulturladskapets historiska utvecklig och sammahag. De ger oss e metal karta av vår idetitet där vi ka käa ige oss allt frå äldsta tid till vårt modera komplexa samhälle, d.v.s. det som är vårt gemesamma kulturarv. Iveterige av kulturmiljöer i Södertälje kommu omfattar hela kommue och berättar om de stora bredd av attraktiva och itressata kulturmiljöer som fis iom kommues gräser, allt ifrå gamla säteristrukturer med magårdsbyggader, flyglar, statarbyggader, ekoomibyggader och torp till 900-talets flerbostadshus, radhusområde och idustrimiljöer. Kommue har e mågfacetterad historia av e stor mägd forlämigar som berättar om var kommues tidiga ivåare bosatte sig och begravde sia döda lägs dåvarade havsvikar, om frälsets iflytade frå medeltid med etablerige av stora egedomar och säterier uder tale, om levadsvillkor som torpare eller egedomslös statare, om byar och böder, mejeriverksamheter, gruv- och stebearbetig, småidustrier och verkstäder, 800- och 900-talets idustriella expasio, järväges historia geom järvägssamhällea, badorte Södertälje, iflyttare som skapat ya befolkigsstrukturer och moder bebyggelse, allt som sammataget utgör vår kommu idag. Iveterige består av 7 delar uppdelat i ladsbygdssockara samt i Södertälje stadskära och i Södertälje med omgivade lad Södertälje kommus ambitio med iveterige är att få ett kulturhistoriskt kuskapsuderlag som ska vara vägledade för samhällsplaerige bl.a. geom att peka ut kulturhistoriska kvaliteter som ka skapa e attraktiv livsmiljö i e framtida utvecklig av miljöera. Med dages sabba samhällsexpasio är behovet stort av kuskapsuderlag som pekar ut viktiga värde att uppmärksamma, att ta ställig till iför förädrigar och väga mot adra itresse för att få e lågsiktigt hållbar förvaltig. Det syftar också till att öka kuskape och förståelse om kommues historia och kulturhistoriska värde. Kulturarvet är allas agelägehet och kuskap, förståelse samt egagemag är viktiga faktorer för kulturmiljöeras värade.

4 Ytterehöra och Överehöra sockar Iledig Bakgrud År 005 fick Kultur- och fritidskotoret i kommues Mål & Budget uppdraget att upprätta ett kulturmiljöprogram för Södertälje kommu. Kommue har tidigare varit i avsakad av ett politiskt förakrat program som defiierar kulturmiljöer med höga kulturhistoriska värde i kommue och som ager riktlijer för haterig av dessa iför beslut gällade fysisk plaerig. Rapporte som heter Iveterig av kulturmiljöer i Södertälje kommu har utarbetats av atikvarie Emma Tibbli vid Torekällbergets museum, Kultur- och fritidskotoret, Södertälje kommu. Fotografier är om iget aat ages taga av Emma Tibbli för Kultur- och Fritidskotoret. Ageda Ageda är ett övergripade mål för det sveska hållbarhetsarbetet krig miljöfrågor, beslutat av riksdage. Här igår atioella miljökvalitetsmål samt flera delmål för ladets kommuer. I Ageda poägteras att det är e viktig del av ett lågsiktigt hållbart samhälle att vära om kulturarvet. Det atioella miljökvalitetsmålet säger att Natur och kulturvärde skall tas tillvara och utvecklas. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö i Ageda för Södertälje kommu åre behadlar bl.a. samhällsplaeriges roll och de betydelse de bebyggda miljös kulturella och estetiska värde har för mäiskors livskvalitet. Eligt det lokala delmålet ska de fysiska plaerige och samhällsbyggadet seast år 00 grudas på program och strategier för hur kulturhistoriska och estetiska värde ska tillvaratas och utvecklas. De kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse ska då vara defiierad och ett program ska fias för skydd av dess värde. Som lokala åtgärder och asvar ages att kommue seast år 007 tagit fram dessa program och strategier. Arbetet ska föregås av e bebyggelseiveterig och resultera i ett kulturmiljövårdsprogram. Syfte Syftet med iveterige är att de ska utgöra ett vägledade kulturhistoriskt kuskapsuderlag för beslut iom de fysiska plaerige i ett urval av miljöer med höga kulturhistoriska värde. Miljöera i iveterige jämställs med stadskäras kulturhistoriska klassificerig som gröa d.v.s. Byggade är särskilt värdefull frå historisk kulturhistorisk, miljömässig eller kostärlig sypukt eller igår i ett bebyggelseområde av dea karaktär. PBL 3: skall tillämpas. Alla aa bebyggelse omfattas av PBL 3:0. Det fis måga miljöer som ite omäms i rapporte me som ädå ka ha viktiga kulturhistoriska värde att beakta och vårda. Detta bedöms i varje eskilt fall i pla- och bygglovshaterige. Urval Urvalet av miljöer grudar sig på att de har höga eller särskilda kulturhistoriska värde, främst ur ett lokalt perspektiv me ofta äve regioalt och atioellt. Miljöera är främst studerade ur ett helhetsperspektiv och ite så mycket i eskilda objekt. De ka vara represetativa eller uika för stadsdele, sockara eller kommue och ska spegla dess karaktär och historia. Det kulturhistoriska värdet behöver alltså ite bara bestå i ålder på de bevarade objekte uta äve i att miljö är välbevarad, tidstypisk, utgör ett viktigt avtryck i de lokala historike eller är uik.

5 Ytterehöra och Överehöra sockar Iveteriges struktur Delrapporte ileds med e beskrivig av sockara som följs av e översiktlig historisk utvecklig frå fortid fram till idag som kuskapsbakgrud till förståelse av urvalet av miljöer. Därefter följer ett kapitel om plaer och säkerställade, d.v.s. vilka lagar och skydd som berör kulturmiljöer i området. Ett urval av kulturhistoriskt itressata och värdefulla område/miljöer preseteras eligt eda. Miljöbeskrivig, kortfattad beskrivig av de kulturmiljö som preseteras. Historik, övergripade med förklarig till varför området/miljö ser ut som det gör idag. Kommetar. Här idetifieras områdets/miljös karaktärer och de kulturhistoriska värdea preciseras. Vägledig. Vägledig för hur ma bör förhålla sig till de utvalda miljö för att kua förvalta och bevara dess kulturhistoriska värde och egeskaper. Metod Urval av miljöer grudas på boke Kulturmiljöer i Södertälje, på e iveterig frå år utförd på uppdrag av kulturämde, iformatio frå hembygdsföreige samt frå fastighetsägare. Miljöera har också okulärbesiktigats för sammaställig av aalyse.

6 Ytterehöra och Överehöra sockar 4 Ytterehöra och Överehöra sockar Ehöra omfattar de ordligaste dele av Södertälje kommu och utgör e halvö som går ut som ett hor i Mälare omgive av Björkfjärde i öster, Prästfjärde i orr och Gripsholmsvike i väster. Namet har saolikt e topografisk betydelse i detta. Uder äldre tid hörde Ehöra till Ökebo härad me övergick seare till Selebo härad. Sockeidelige bildades uder medeltid. Seda 967 är Ehöra e del av Södertälje kommu och har varit e ege kommudel seda 989. Ehöra har idag ca 400 ivåare. Topografi och aturförhållade Ladskapet är ett för Södermalad typiskt sprickdalsladskap med tydliga dalgågar som skär geom bygde och bryts upp av partier av berg. Dessa är idag till stor del skogsklädda. I orr fis flera moräåsar som har bildats geom avlagrigar frå isälvara. I Ytterehöra går e stor grusås frå Malmsjö och förbi Uderås. Här och var i ladskapet förekommer röd sadste som har sitt ursprug i Mälares botte. Lösa block har fraktats med iladsise och påträffas främst i sydöstra Ytterehöra me förekommer äve i Överehöra. Sockara har flera sjöar varav /3 ligger iom Ytterehöra. I ett område krig Acksjöara i södra Ytterehöra fis våtmarker med myrar och kärr. Ehöra är äve e skärgårdsbygd med sträder och ett flertal Mälaröar. Bebyggelse Bebyggelse är av traditioell agrar karaktär lokaliserad på höjder och i sluttigar agräsade till de odligsbara marke. De har varit de viktigaste jordresurse för mäiskas överlevad och bebyggelse har valige därför ite ikräktat på de. Ehöra har ett flertal välbevarade midre gårdar, torp och byar. Flera av byara har hävd seda förhistorisk tid vilket tomtära gravfält och am frå järålder visar. Krig bebyggelse påträffas ofta murar av överskottsste frå odligsmarkera som yttjats för hägader. Det fis tre stora gods med arkitektoiskt itressata huvudbyggader, parkmiljöer, torp och rester av tegelbruk. Bebyggelse fis äve på öara. Kocetratioer av villabebyggelse fis främst vid Ekeby i Ytterehöra me äve vid ågra byar i sockara. Det fis flera fritidshusområde. Liksom valigt förekommade i läet pågår e gradvis omvadlig av fritidshus till permaetboede. Kommuikatioer Det kommuikatiosstrategiskt itressata läget vid Mälare med förbidelse till Södertälje, Stockholm och Mariefred har medfört att ågbåtsbryggor fis i bruk både vid Ekesberg och vid Sadvike. Ehöraväge leder geom sockara upp till Överehöra kyrka i orr och är till stora delar av låg hävd liksom e stor del av småvägara som leder mella bebyggelse. Hammarby i Överehöra socke.

7 Ytterehöra och Överehöra sockar 5 Ytterehöra socke Ytterehöra är e jordbrukssocke som starkt karaktäriseras av sprickdalsladskapet med odligsmarker i dalgågara. De sammahägade åkrara är delvis idelade i rumsbildigar av åkerholmar och skogsbry. Geom dalgågara öppas siktlijer upp åt olika håll i ladskapet. E markat dalgåg sträcker sig österut frå Lövstavike i väster. Större skogsområde återfis i de orra delara samt mot Turige och Västertälje sockar. På högläta partier är hällmarker med gles tallskog och i slätera återfis e blockig terräg. I övrigt är det främst bladskog som domierar. Mot strädera är delvis brata bergssluttigar vilket gör delar av strädera oåtkomliga. Området har måga forlämigar frå bros- och järålder samt lösfyd frå steålder. Ytterehöra medeltida kyrka med sockecetrum är väl syligt i ladskapet ovaför de markerade dalgåge. I aslutig till det ligger Tua, e gammal bystruktur med islag av modera bostadshus. I utkate av Valla ligger skola. Herrgårde Lövsta domierar i väster med odligsladskap, park, torp, ekoomibyggader och arbetarbostäder. I socke fis äve midre gårdar samt eskilt liggade torp. Socke har flera välbevarade ålderdomliga bystrukturer, bl.a. Aska, Stjära, Skabro, Stora Nora och Väsby. Geom byara löper delvis gamla vägsträckigar. Vid Ekeby samhälle fis förskolor, äldreboede och mataffär. Bebyggelse där utgörs av tidstypiska villor, främst frå 960-tal och 70- tal, ofta med fasad i tegel eller plåt. Väster därom ligger Ekeby gård som utgör urspruget till bildadet av samhället. I dess omgivigar fis de välbevarade torpe Beateberg och Eriksberg beläga i gräse mella skog och åkermark. Fritidshusområde frå 900-talets första hälft och mitt fis, i Sadvike, Fågelsjö och Vattubrike. Öster om Ekeby ligger ett grustag frå Mälare iåt ladet. Överehöra Socke utgör de ordliga dele av Ehöra och sträcker sig ut på e udde i Björkfjärde i Mälare. Det är e jordbruksbygd med bördig odligsmark i ett ladskap som är mer småbrutet ä i Ytterehöra med e del små åkeravsitt, åkerholmar och höjder med skog. Socke iehåller äve ett skärgårdsladskap av öar och sträder. Söder om Nöttesta är e skarp sprickdalsbildig i ladskapet och berge där är ca 50 m över havsivå. Bebyggelse har e agrar, spridd karaktär av torp, gårdar och byar. I orr ligger de medeltida kyrka, ett sockecetrum, de ålderdomliga säteriera Ekesberg och Hor med tillhörade torp, parker och tegelbruksbebyggelse. Vy mot Ridö Ett flertal midre gårdar ligger på rad efter små grusvägar som leder geom området mella Ehöraväge och vattet i väster, bl.a. Sadtorp, Såghus, Duvlöt, Kalvsud, Söderby m.fl. Bystrukturer av låg hävd återfis bl.a. vid Nöttesta och Hammarby. Till socke hör flera öar, bl.a. Jursta holme, Hamskär och Ridö. De har brukats för odlig, ägs- och betesmark och har ett stort islag av ädellövträd, äldre bebyggelse samt vägät. Fritidshusbebyggelse fis främst vid Hammarbystrad frå 900-talets mitt.

8 e l Gred Ha ll Hallsta Ha v äg Myrbacke. v ik s ba ck ts Bå sv Båtsvike s v äg St e ack M y rb e Gredby Gredbylud Lilla Hallstaskär Sadvike Adelsö Almluda Lidbyväge Mälby Almäs vä g e rp s M to äl m tv Skogstorp by äg Stora Hallstaskär o Gl st S am s vä k g o ad h am s v. G lad h ge Tallbacke Må Gladham Fridhem Li s t ig MÄLAREN da Solvä e d byv Haga äg e Li d by v ä g e Lidby Solhem es väg Källvrete d yg g v äg ä äg E llh o lm s V s a v. ge e E lv g Stesborg Rörvike Luget Hög vä ir e e sbor g s L i d Alvike lu vä ds v Lidesborg tr Gummas vik Saxma br e t ra by Li Ös e Sadvike d a bo Li d rg lv ä sv. So Sadvik Tolvma B Ellholme Västra Sadvike Katsvike Muke Läsma Ellholmshatte Sörudde Selavike Dyvike Röstaslätte Stambol Ridökrog Ridö Å Dalkarlskärr Kurö holme Röstavike Ridö pilskär Kurö Eksholme ge y e b I r Ridö huvud vä Behadligshem ge Lilla Mada B yvä Ridösudet Hästsko Valfiskfjället Kovila Stora Mada Notskär Lasse Majas skär Hamskär Brusvik s Tärskär Ekudde Hästberget vä ge Gåsholme rp Hästbrygga S jö to Föluge Såg Kurösud Madaudd Hästrygge Gåsholmes aturreserva Gäddvike Adholme Sjötorpet Perigsköld Gåsholmsskäret Tutte Luget Badhusudde Horbovike Gullskär Nyckelberget g Hor Karlholme Loftet Källfrötorp Tillerholme Brädaskär Pigst splatse Karlholmssudet Nedersättra Sättraklack Äleby Norra Vike Mellasättra Jursta gryda Södra Björkfjärde Sjövik Ekesberg Översättra Jurstaholm Gridstuga Bruket Ju rsta Slagarstuga Överehöra Källvike Krubba Sa rp s vä Skälsta Källbo g e Högtorp Tallbo Ju rs ta sl i ga Backa Ju e rs ta s li g Rothugget a rp sv äg to Mölbo Täppa d Norrskär Norr S lu tt 8 i 7 6 g s lip v. K pv Stekulla 4 8 H am Bergsättra 0. Såghusberget Hammarby strad Ljugtorpet 5 Såghus 4 a 7 S to Sadtorp Sadtorpsvike Bygget d Furulide Grastorp Sadtorpsberget 9 9 kyrka t 9 9 Överehöra Gralud ho lm ssu d e m Lövåse Jurstatorp yv. Solbacke Sala holme Bergskär a rb Utäge Neder-Grasta Herräs Emyhemmet Lövskär Aeberg Samsala Över-Grasta Prisholmara Kälve Nötestalud Nöttesta Björkboda Jurstabygge Sladökalv ga Östergårde Storsad rs t as l i Ju Vår gård Ladsborg Steby Duvlöt Gralide Hammarbyväge Nöttesta Rosedal Lideberg dskär Säckvike Karlsborg Ullaberg Björkluda- Jursta vike Oxhagsberget Pettersberg Hammar L. Björkluda Söderby Hagalud Björkluda Falkstuga Hammarby Utklippa Hammarbyträsk e äg da v Aderslud u rk l e g ä tv a Br B jö ä fj r k 9 sv ds Älgodlige Skogsdal 6 Sö 9 år r g 3 Övervik e Fridhem äg vä ge rd Årbyskog Sla 5 Stora mosse B jö b y v äg e Kalvsudsholme Kalvsud Bibsklit 9 m ar Skasberget Årbyskog 8 Karlslud Årbytorp 36 Ha m Morlöt Näset Björkäs Nättestaö 3 7 Sjöstuga Stesborg 8 G ås h 9 o lm sv o 7 öv. 5 Axvike 4 9 äg iks- e sti 9 8 er B ot Lövskä 7 sv r s äg e v. Björfote 8 9 Vårbacka Luda Fredriksberg 3 d 8 s v äg e r 0 Lidesberg 4 Axv 8 gskär N r ör Karlberg Karlsborg Varberga Sla. o l m A 5 s v x v ik. 4 sv 7 5 rs Bj Vareby Årby 8 vä 6 Solhöjde Årbyträsk kä Stevrete Hejastuga rs Porskärr gh 3 Graholme Sadvike Nybygget g e Varelud 3 8 Johaesberg Hö ge Lillgårde Lervik 34 Flottham Gustelud 5 Su 48 Nyhage a t s. Furudal 6 U 43 Storblöta Bussholm Domar 5 Trågetskoge Lövstalud Österäg Lillblöta Johaesdal 63 Köse Kvarberga Tråget Lide Brätorp d vi Ljugby Norrlöt Rävlöt Petersberg Stora Nora Småladsro Pakudde Parkudde-Lövsta aturreservat Stjära Skabro N or a Björäsudd Lilla Nora Uvberget Gå L a 3 r v. d la Bj ör rv. T rö s k a g e 6 5 Lo Ek 35 B äv e rs st 3 3 H jo e rd s r ts Ut te rs i g e 4 tig e tig e t ig e 3 o r 6 rs 5 t 4 ig 0 tig Gillberga Må s t. 9 ti äge 3 kyrka Körsbacke Skabroträsk 8 rd s v äge 4 Ytterehöra O P lö j. 9 ag s v S larvh 0 Tomtbacke e väg O d l a r 4 4 Floda 0 0 Ekeby 8 ar k a7 0 rb S ic 9 Rosegårde v. rs Aska 33 e v Tua Tuaväge Heleeberg Såg v äg ar ä g e3 v. Aska Liila Al Torpet Lilla Väsby C A-5 Al Lövstavike 3 Stora Väsby H te Bålare Väsby a c 3 ke 4 Dra g- 3 Ut Gridstuga il l lsv L illä g s v Skola 5 33 e 40 r e v äg g e a d s tu g vä 38 ri G Häll Lövsta sp e 44 Ekeby 5 Viberga Gröigstorp ägsv Älgö 8 8 Hagaberg S to r Eriksborg Rösta Älgötorp Rosedal Roseborg Sa Lillskoge Roxäset Sjöstuga Luget ge Lidhov Aliceborg Heda vä Lida Ägsholme 69 Olofsborg Talltorp ks Lövstaludsvike jvike 63 Ludberga Lidalud 3 Bulle e Loslätte Beateberg Marieberg Falkgårde Rosehäll Tu av äg e Glastäppa Eriksberg Röjige Björksäter 4 Sveaborg Björäs Få Harfallet ge ls j Stavmosse Norsborg rg s väg e öväg e Solbacke Noralud r Bjö Skogstorp ge vä äs E rik sb e Fågelsjö Stesättra Tu a vä g e Älgtorp Hallsta Storhage g vä ra ätt s Ste Gridstuga Falsjö Sa d st äg e äg a s tr. å ri d s v g ds v. r 0 H ä s th a g Sudsör Bårsjös aturreservat L. Hasselbacke vä Kvargårde Malmsjö jö Höjde 7 g e 8 sv 5 T a ll g 9 Acksjö sv 6 dv 0 0 S jö 3 t vä Ka g lks e te s v. u ll st a 6 5 v. ygg Br ga 7 e t. 5 äg lls i sv Li 38 rt 7 Låga rr 3 Skepparbacke St. Hasselbacke 0 4 o 5 S. Lil lst. Älg 3 m 6 os Sa 8 se d v. ste s 3 ttv v. ä 4 5 ge e R N ro 9 0 e r it e s 0 Djupvike 7 äg B äg Bårsjöberget Bygget Sudsvik Bårsjö Få Hjälmäge 33 ge ls ar v 36 Ehete för Geografisk Iformatio Södertälje kommu 009 Jutvrete m 5 m ts o Luget d s ä ge 3 8 G Rö e e 3 Hudtäppa 3 8 li S k o g s s B ac k s l Raghildsborg rv äg Kulturmiljös kärområde av bebyggelse Skepparholme 0 a v rt o r p s ga 5 Tua Djupvik 4 3 m 9 7 Axeldal so mm a am 0 a 3 g s slig M Sk o 4 id fa 8 0 Storkärret 6 Ekberga 5 ge 7 0 Fu r å 9 F 7 vä s s t4 Lågdal äs Närmiljö H. 3 9 ärr 0 Hududde 30 sv Ut Pommer 8 7 Ytter- och Överhöra sockar - Delprogram 4 (7) Stesättra e a a 9 g 4 Fågelsjö Acksjö s li 6 rr No g e vä Baggebol Falsjötorp e H ö jd 7 Lilla Sudsörsvike 5 Tu Solhem Kulturmiljöprogram för Södertälje kommu

9 Ytterehöra och Överehöra sockar: Plaer och säkerställade 7 Plaer och säkerställade Kommuala plaer Översiktsplae I översiktsplae ages Vareby samt Väsby-Stjära-Aska-Ytterehöra kyrka som värdefulla kulturoch bebyggelsemiljöer där estaka byggader som är av särskilt itresse frå historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller kostärlig sypukt ite får förvaskas eligt 3 kap Pla- och bygglage. Dessa igår dessutom i område av riksitresset Ytterehöra eligt edaståede. Kulturmiljöer PBL Pla och bygglages 3 kap 0 gäller geerellt all bebyggelse och iebär att ädrigar av e byggads skall utföras varsamt så att dess särdrag beaktas. För iveteriges miljöer gäller i samma kapitel iebärade att byggadera ite får förvaskas. Forlämigar Forlämigar skyddas av Kulturmieslage (KML). Fasta forlämigar har automatiskt ett skydd och omfattas av ett skyddsavståd. Det är förbjudet att ädra, skada, täcka, ta bort e forlämig. Lässtyrelse är tillstådsmydighet och skall kotaktas för iformatio och tillstådsärede t.ex. vid exploaterigar som byggads-, väg- eller ledigsarbete Riksitresse För utpekade riksitresse gäller att särskild häsy ska tas till de kulturhistoriska miljö och till ladskapsbilde. Ladskapets karaktäristiska bebyggelsemöster bör bevaras och jord- och skogsbruk ka ormalt bedrivas uta särskilda föreskrifter. Jordbruket bör också vara e förutsättig för att bevara kulturladskapet. Ett riksitresse ger sigal om att i dessa område ka lässtyrelse/state gå i och upphäva kommuala beslut, om ma ej fier kulturvärdea tillräckligt beaktade. Riksitressea regleras i kap 3 miljöbalke, som säger att områdea ska skyddas mot igrepp eller åtgärder som ka iebära påtaglig skada på riksitressea. Ytterehöra är delvis riksitresse för kulturmiljövårde omfattade ett område frå Skasberget i orr till strax söder om Ehöraväge med byara Aska, Stjära, Väsby, Tua och kyrka. Odligsladskap som i det rika forlämigsbestådet, ålderdomliga byar, äldre vägsystem och Ytterehöra medeltidskyrka speglar jordbrukets förutsättigar och utvecklig alltseda brosålder i ett typiskt södermalädskt sprickdalsladskap. Uttryck för riksitresset är: Samlat brosålderskomplex med röse och skärvsteshögar samt stora järåldersgravfält samt två forborgar.

10 Ytterehöra och Överehöra sockar: Plaer och säkerställade 8 Täta, ålderdomliga byar i höjdläge. Odligsmarker i dalgågara Äldre vägsträckigar. Ur kommues Översiktspla 004.

11 Ytterehöra och Överehöra sockar: Plaer och säkerställade 9 Ytterehöra kyrka med delar frå 00-talet. Överehöra är av riksitresse för kulturmiljövårde eligt: Herrgårdsladskap som präglas av 700-talets aläggigar me mer rötter i e medeltida kugsgård. Uttryck för riksitresset är: Säteriera Hor, 580-talet, och Ekesberg, 650-talet och efterföljare till Husby, me som huvudsaklige speglar 700-talets arkitekturutvecklig med tillhörade ekoomibyggader, arbetarbostäder, lusthus, parkaläggigar, alléer och lämigar av idustriell verksamhet. Rester av de medeltida kugsgårde, som geom amet Husby ka kytas till rikets cetrala admiistratio reda uder järålders seare del. Överehöra 00-talskyrka, ombyggd uder slutet av 700-talet. Prästgårde Äleby med tillhörade ekoomibyggader Naturmiljöer Neda ages edast de aturskyddsområde med riktlijer som äve omfattar kulturvärde. Riksitresse för aturvård och friluftsliv Riksitresset Björkfjärde - Prästfjärdes övärld iebär att Mälares öar och sträder är av riksitresse för friluftslivet eligt miljöbalke med häsy till områdets samlade atur- och kulturvärde. I miljöbalkes 4 kap sägs att de del av kuste och skärgårde respektive de del av Mälares öar som fis i Södertälje kommu, d.v.s. iklusive hela Ehöra utgör riksitresse i si helhet. Natura 000 Jurstaholm är utpekat som Natura 000-område med väl hävdade trädklädda betesmarker liksom Hamskär med betesmarker och ädellövträd. Skydd för ladskapsbilde Skydd för ladskapsbilde gäller i ett område krig Ytterehöra kyrka och Överehöra kyrka eligt gammal lagstiftig 9 Naturvårdslage. Naturreservat Parkudde-Lövsta är med ekar, ekhagmark och silvergraar aturreservat. Stradskydd Nordväst och sydost om Sadvike gäller stradskydd på 300 m iåt lad och ut på vattet.

12 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid 0 Förhistorisk tid E forlämig är e fysisk lämig av mäsklig verksamhet, varaktigt övergive. Äve ärområdet ka utgöra e del av forlämige för att skydda de, beroede på forlämigstyp. Samtliga av edaståede kartor är hämtade frå Riksatikvarieämbetets iformatiossystem om formie (FMIS), adress Forlämigara är markerade i rött. För mer specifik iformatio besök riksatikvarieämbetets hemsida. Steålder ( f. Kr.) Uder steålder utgjordes Ehöra av ett skärgårdsladskap av små öar. De orra delara låg till större dele uder vatte. Vid periodes slut, ca 000 f. Kr. var vatteivå ca 30 m högre ä idag. Lämigara frå periode är få i Ehöratrakte. Lösfyd av steyxor och verktyg i ste har påträffats på flera ställe, bl.a. vid Malmsjö, krig Ytterehöra kyrka samt i Överehöra. Flitdolkar har hittats vid Johaesdal i Ytterehöra. Registrerade fydplatser för steåldersfyd i Ytterehöra socke. Överehöras registrerade fydplatser frå steålder.

13 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid Brosålder ( f. Kr.) Brosålders öladskap utgjordes av mark som ligger ca 5-0 m över uvarade havsivå. Sydöstra delara av Ytterehöra med smalare område mot väster utgjorde sammahägade ladområde meda sydöstra Ytterehöra och hela Överehöra utgjorde ett skärgårdsladskap av flera öar. Större delara av orra Överehöra låg fortfarade till stor del uder vatteivå. Fyd som talar för bosättigar uder periode är framför allt kocetrerade till området vid Vareby, Ekeby, Viberga, Väsby, Tua, Solberga och Norrlöt. Solberga hör till ett av de större områdea med skärvsteshögar frå periode. De registrerade forlämigsplatsera frå periode i Ytterehöra. Fyd kopplat till bosättigar uder brosålder är framför allt skärvsteshögar. Mella Vareby och Köse har äve fyd gjorts av lerkliig vilket ma hade till väggar i hus, keramik samt e hägad. Iga fyd som tyder på bosättigar frå tidig brosålder har gjorts i Överehöra, däremot fis två solitära stesättigar på berg mella Morlöt och Kalvsud som ka atyda bebyggelse. Ett flertal platser med skålgropsförekomst fis i Ytterehöra bl.a. vid gravfälte itill Viberga by samt e stor häll med flera skålgropar vid Vareby. Överehöras registrerade forlämigar frå brosålder. I ärhete av friluftsgårde vid Väsby i Ytterehöra har ristigar på e häll hittats. I ärhete av Viberga har e lös sadstesskiva påträffats med ett hudratal älvkvarar. Vid Tua fis hällar samt e som u fis på Skase i Stockholm. Öster om Rösta gård fis lämigar som ka atyda e brosåldersboplats med älvkvarar, terrasser och skärvstesröse.

14 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid Gravar förekommer spritt i området bl.a. vid Vareby och Viberga. Vid Friluftsgårde har e stekista, saolikt frå ygre brosålder påträffats i e grav. På flera ställe ligger estaka gravhögar placerade i höjdläge bl.a. på Rudberget vid Friluftsgårde där e stemur och e taradgrav fis på kröet itill röset. Vid Tua har tre sadsteshällar med figurristigar påträffats vilka är itressata tidsdokumet. Sadsteshäll i Tua itill Ytterehöra kyrka. Järålder (500 f. Kr. 00 e. Kr.) Uder järålder var vatteivå ca 5-0 m över uvarade havsivå. Större dele av sockaras forlämigar är frå periode. Ladhöjige gav större område med bördig jordbruksmark och befolkige ökade vilket ledde till flera agräsade bosättigar. Järålders övergåg till kallare klimat medförde e fast bebyggelse, behov av isamlig av viterfoder för djure samt tillgåg till gödsel för odligsmarke. Uder periode bildades därför måga av de gårdsställe och byar som fis idag med ägogräser och ärliggade gårds- eller bygravfält vilket gravar, boplatslämigar, lösfyd och am berättar om. Både Tua och Husaby ka ha varit betydelsefulla platser och e förklarig till att kyrkora uppförts där. Flera hålvägar berättar om mäiskoras äldsta kommuikatiosstråk i bygde. Måga am med aturförklarigar eller ädelse -sta ka härstamma frå järålder. Nam med ädelse by är ågot seare uder periode. Vid Viberga by fis ett stort gravfält med ett hudratal gravar av röse, högar samt olika typer av stesättigar och äve förekomst av skålgropar represeterade ett tidsspa frå brosålder och hela järålder. Ytterehöra sockes registrerade järålderlämigar eller fydplatser.

15 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid 3 Äldre järålder Äldre järålder idelas i periode 500 f. Kr till 500 e. Kr. De mark som är ca 0 m över havet var då ova vatteivå. Det fis flera gravfält frå äldre järålder. Vid Nöttesta som är e ygre jordbruksbygd, d.v.s. koloiserades uder järålder, fis ett gravfält med resta stear frå romersk järålder d.v.s e.kr. Vid Ekeby i Ytterehöra har e armrig i guld hittats frå periode. Frå folkvadrigstid ka Gramars hög i Grasta härröra ifrå me de är ite utgrävd. Viberga tycks uder periodes första del fortsatt ha utgjort de viktigaste boplatse och de eda platse med belägg frå äldre järålder me förekomst av gravar atyder möjliga boplatser på adra håll. Seare utvecklas bosättigar bl.a. vid Väsby och Husaby. Registrerade lämigar frå järålder i Överehöra Forborgar ligger på höjder, ofta utyttjade det brata berget eller klippas ea sida. Bastmora och Högholme som ligger itill de viktiga Täljelede räkas till farledsborgar meda forborgar lägre i i ladet ases vara tillflyktsborgar vilket Eldsberget vid Vareby och Skasberget vid Hammarby utgör exempel på. De seare är e av de bäst bevarade i kommue. De har trolige varit försedd med e palissad på e mur av stear som är sylig ä idag Ygre järålder Ygre järålder sträcker sig mella 500 e. Kr till 00 e. Kr. Kustlije låg ca 5 m över uvarade havsivå och ladområdea motsvarade i stort sett dages med udatag av vikara i frå Lövsta mot Stjära samt Ekesberg till Skälsta. Jordbruket fick e större betydelse och ya ägor skapades med boplatser och ärliggade gravfält. Uder se vikigatid som ifaller i slutet av periode fas 9-7 byar eligt belägg varav Tua, Vareby, Rösta, Nöttesta samt Hammarby är ågra. Vägätet mella bebyggelselägea härstammar till stor del frå ygre järålder. Ehöras strategiska läge i farlede mot ärliggade Birka som blomstrade på 800-talet samt Adelsö kugsgård och Helgö har saolikt satt avtryck i bygde. I orr låg kugsgårde Husaby med ett strategiskt läge vid e skyddad vik med ärhet till de viktiga ortera ova. Rustee i Tua itill kyrka

16 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid 4 Av fyd frå periode måste ämas silverskatte vid Stora Väsby med arabiska myt var av ett var daterat till år 977 e. Kr. samt vapegrave vid Lövsta. Gravfält med högar återfis på måga platser bl.a. vid Väsby, Stjära, Ahl, Jursta, Skälsta och Husaby m.fl. Rusteara är våra äldsta skriftliga dokumet tillkoma i övergåge mella hedisk tid och kristedom. Vid Ytterehöra kyrka fis e ruste bl.a. med e stridssce vilket är ovaligt förekommade. Vid Husaby har ett fragmet av e ruste i sadste påträffats som fyllig i e mur.

17 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid 5 Historisk tid Kartora är hämtade frå Riksatikvarieämbetets iformatiossystem om formie(fmis), Röd markerig iebär forlämigslokal. Medeltid Äldsta skriftliga belägg för Ehöra är i ett kugligt brev frå år 76 då Magus Ladulås överlät egedome Hosaby i Ehøre till biskope i Strägäs. Uder tidig medeltid var Ehöra idelat i Husaby-Ehöra samt Tua-Ehöra, e idelig och orgaisatio som mycket väl ka ha hävd seda järålder. Sockeidelige med ame Ytter- respektive Överehöra skedde först år 409. Tua har, som beskrivs uder Ytterehöra kyrka och sockecetra, saolikt utgjort e cetralplats i bygde där e kyrka i ste uppfördes uder 00-talet. Äldsta skriftliga belägg för Tua är frå tidigt 300-tal. I Överehöra låg kugsgårde Husaby ära där de uvarade stekyrka uppfördes uder 00-talet. Överehöra sockes registrerade medeltida lokaler. Flera av Ehöras gårdar och byar har utgjort etablerade byar uder medeltid och bör därför ha e äu lägre kotiuitet. Uder 300-talet fas, eligt Johy Lä, mist 7 byar i Ytterehöra och edast 8 byar i Överehöra. Större adele av byara i bygde hade tillgåg till e bit strad. Ytterehöras registrerade medeltida lämigar.

18 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid 6 Det fis iga belägg för atalet torp har varit i Ehöra uder medeltid me uder medeltides seare del förekom gårdar där iga äldre gravfält ligger vilket är itressat eftersom det ka atyda e y bebyggelse och brukade av y kulturmark, alltså e bebyggelseexpasio utaför de befitliga byara. Nam som slutar på by ka vara medeltida liksom aturam uta ädelse a. Ett stort atal tomter med bebyggelse är käda frå medeltid med kotiuitet till idag bl.a. Rösta, Ahl, Lida, Björfote, Stjära, Ekeby, Lilla och Stora Väsby, Horby, Såghus, Sadtorp, Övre och Nedre Grasta, Morlöt, Kalvsud, Nöttesta, Jursta, Hammarby, Årby, Stora och Lilla Nora, Brätorp, Äleby, Sättra, Tua, Nörrlöt och Rävlöt. Ytterligare medeltida bebyggelselokaliteter har fuits på tomter vid bl.a. Vattubrik, Husaby, Källtorp, Källfrötorp, Skälsta, Uderås, Hallsta för att äma ågra. För ärmare iformatio hävisas till Ehörabygdes framväxt av J. Lä. 500-tal Uder reformatioe gjordes Överehöra till moderförsamlig och Ytterehöra till aexförsamlig vilket varade fram till sammaslagige på 90-talet. Krig mitte av 500-talet började statsmakte upprätta jordeböcker sockevis där gårdara ateckades efter jordiehav och skatteskyldigheter. Geom dessa framkommer att bebyggelse utökats med ett flertal torp i båda sockara seda medeltid. År 594 lät Hertig Karl uppföra ett glasbruk på Älgö i västra Ytterehöra där tyska glasmästare, bl.a. mäster Peter Keller, som är käd frå adra glasbruk, verkade. Vasakugara lät uder periode alägga flera glasbruk rut omkrig i ladet. Tillverkige av glas krävde vedeldig och medförde att Älgö mer eller midre avverkades på alla sia träd. Uder Vasatid yttjades Gripsholms slott mycket av hovet. Skriftliga dokumet beskriver hur trafike vatteväge frå Stockholm över Mälare till Gripsholm hade stor påverka på Ehörabygde. 600-tal Ehöra, som tidigare tillhört Ökebo härad, överfördes år 607 till Selebo härad. Uder århudradet hade bebyggelse fördubblats i atal i jämförelse med medeltide. Godse Uder 600-talet bildades de stora godse i området. I Överehöra blev egedomara Ekesberg och Hor säterier. Det var egedomara som atige förläats, köpts eller doerats adelsmae och som var skattebefriade. Ett krav för att få vara säteri var att huvudgårde var stådsmässigt bebyggd samt att de beboddes av adelsmae. Äve uderlydade gårdar och torp till säteriet var skattebefriade. Säteristadga tillkom reda på 500-talet och privilegiera upphörde helt krig 800-talets slut. Torp och gårdar Ekesberg Sockara har haft ett stort atal torp.år 68 skapade Karl XI ideligsverket. I varje socke bildades rotar där ett visst atal gårdar och hemma var skyldiga att svara för uderhåll och rustig av e soldat eller båtsma. Kotata pegar var bristvara och därför igick ett torp med mark ofta i löe för soldater och båtsmä liksom e gård med ett visst atal byggader igick i uderhållet för högre ämbetsmä, läsmä och prästerskap. Gårde Ahl i Ytterehöra utgjorde t.ex. läsmasboställe uder e period. Det fas riktlijer för hur soldattorpe skulle se ut varför de ofta

19 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid 7 har e likade utformig. Ehöra tillhörde Gripsholms kompai av Kugl. Södermalads regemete. I Överehöra fas sju soldattorp, bl.a. uder byara Årby och Jursta meda Ytterehöra hade 3 stycke. Vid Skabro bodde dessutom kompaiets löjtat. Krogar Uder 600- och 700-tale etablerades sjökrogar lägs kustera. Frå 600-talet fis belägg för krogar vid Hamskär, Ridö och Hästrygge. Lägs ladväge fas krogar vid Uderås samt vid Lövsta. Vid Stora Nora ska ha fuits ett skjutshåll itill de dåtida viterväge. Greadiärtorpet Hell. Här fis e parstuga(bild) samt e timrad ekelstuga, de seare saolikt soldattorpet. 700-tal Gustav III:s hov vistades tidvis mycket på Gripsholm uder 700-talet och trafike dit bör ha berört Ehöra. Till följd av husbygge, stägslig, kolig för tegeltillverkig, järoch kalkhaterig samt vedeldig befarades skogsbrist i hela ladet. Böder och herrgårdsägare uppmutrades därför att platera träd samt att uppföra hus i ste vilket äve var ett sätt att hidra spridig av brad i byara. I Ehöra fis stemurar krig gårdar och odligsmarker vilket iebar att ma istället för att ta av de hotade skoge utyttjade ste frå röjig av odligsmarkera för stägslig. Torp Ridö krog Uder 700-talet ökade befolkige i Södermalad. Torpatalet ökade markat i ladskapet allt eftersom flera torp uppfördes på tidigare skogsmarker iom de stora jordbruksfastighetera. Frå år 734 beviljades äve bödera skattefrihet för sia torp vilket bidrog till ökige. Storskiftet Storskiftet var e första skiftesreform som följdes av eskiftet och laga skiftet i ett försök att slå ihop de små tegara till större ägor för att uderlätta och ratioalisera jordbruket. Det har dock ite geomförts i ågo större utsträckig i dea del av Södermalad. I Ehöra storskiftades Nöttesta uder 760-talet. Ägsmarkera på Ridö, Jursta holme samt Hamskär storskiftades uder 770-talet. Tegelbruk Nästa alla större gårdar har tillverkat och brät tegel i gropar för eget behov. Vid större tillverkig har bräig skett i ug. Uder 700-talet fas större tegelbruk på de södra dele av Sladö där det år 750 ska ha fuits ett gammalt tegelbruk. Äve vid Ekesberg fas ett tegelbruk krig 750 och vid Mada fas ett tegelbruk på 790-talet. Tegelbruk har äve fuits vid Ahl tillhörade de u försvua by Hallsta, Stora Väsby, Sadvike, Lervik samt Nora.

20 Ytterehöra och Överehöra sockar: Historisk tid tal Jordbruket och laga skiftet Fram till tidigt 800-tal var bebyggelsestrukture och ladskapet i stort sett e kvarleva frå medeltide me geom 800-talets ratioaliserigar av jordbruket skedde stora omvadligar av de gamla strukturera. Uder århudradet började det tidigare mer småsplittrade ladskapet att ersättas av större sammahägade odligsarealer geom laga skiftesreforme som kom år 87. Gårdar flyttades ut ur byara och bildade esamgårdar och tegar sammaslogs till större odligslotter. I det äldre odligsladskapet hade skoge yttjats både som betesmark och för lövuttagig till foder åt kreature vilket gjorde att skogara delvis var glesare och ljusare ä idag. Nya jordbruksmetoder uder århudradet gjorde det istället möjligt att äve bruka de tygre lerjordara, som tidigare mest yttjats som betesmarker och äg för lövtäkt. Samhällsfuktioer År 866 irättades ett av ladets första postkotor i Årby me flyttades seare till Vareby. Frå slutet av århudradet fas postkotor i vardera socke. Efter 860 irättades hadelsbodara vid Ahl samt Vareby och seare äve i Nöttesta och Steby. Hadelsbode vid Aska uppfördes uder 890-talet. Småidustrier Ehöras gysamma läge itill Mälare gjorde att varor frå gårdara roddes i till Stockholm för försäljig fram till 880-talet. De tuga trasportera gick med pråmar. Uder 800-talet fas ett tegelbruk vid Sadvike som hade e midre tillverkig av takpaor. Lövstas tegelbruk alades uder set 800-tal och tillverkade murtegel vilket bl.a. levererades till Stockholm. Ehöra har haft ett flertal hadelsträdgårdar frå 800-talets adra hälft bl.a. Norrlöt, Bussholm samt stora trädgårdsodligar vid gårdar som t.ex. Lövsta. Varora såldes främst i Stockholm och frå Stockholm kom pråmar med gödsel till hadelsträdgårdara. Kommuikatioer Ågbåte Gripsholm mella Mariefred och Stockholm började år 873 och lade till vid Hor. Flera ågbåtar trafikerade sträcka uder set 800-tal. Skolor Uder 80-talet fas e skola i Ytterehöra. År 84 kom folkskolestadga som iebar att det i varje socke skulle fias e skola. I Tua i Ytterehöra låg e skola år 87 och e småbarsskola år 887. I Nora i västra dele av socke fas e småskola vid Broberga. Uder talet fas skolverksamhet äve i Vallaskola som var e storskola. I Överehöra uppfördes Storskola år 850 och två deceier seare kompletterades de med småskola. 900-tal År 948 sammaslogs de båda församligara till Ehöra församlig med två sockekyrkor. Ehöra kommu bildades år 95 och iförlivades i Södertälje 967. Tätorte Ekeby tätort ligger på Ekeby gårds gamla ägor. Samhället är utbyggt frå 960-talet och framåt med börja i de östra dele av området och har seare utökats västerut. Huse är dels självbygge och dels typhus. Måga av dem som flyttade till det ya området var tjästemä aställda vid Scaia.

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se Vislövs tätort översiktspla Atage av kommufullmäktige 2005-04-25 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN Iehållsförteckig Iledig 3 Nulägesbeskrivig 7 Markavädig & markiehav 8 Service 9 Befolkigsstruktur 10

Läs mer

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 5 (7) Vårdinge socken

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 5 (7) Vårdinge socken Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 5 (7) Vårdinge socken Vårdinge sn: Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord 1 Inledning 2 Bakgrund och syfte 2 Urval 2 Inventeringens struktur 3

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun

Översiktsplan 2012 Åstorps kommun Översiktspla 2012 Åstorps kommu KORTVERSION Samråd höste 2011 Iehåll Bakgrud... 3 Hur påverkas vi av omvärlde? Åstorp i Skåe... 4 Utveckligsstrategier... 5 Reglerigskarta... 6 Befolkig... 8 Närigsliv...

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

Jonas Möller Nielsen. Rapporten är gjord för dubbelsidig utskrift!

Jonas Möller Nielsen. Rapporten är gjord för dubbelsidig utskrift! Joas Möller Nielse Rapporte är gjord för dubbelsidig utskrift! Eergi & koldioxide i svesk tulpadrivig 2009 2009 Joas Möller Nielse Cascada AB Georgs väg 1 430 16 Rolfstorp Telefo: 0709-68 63 93 E-post:

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Kulturmiljöprogram för Södertälje kommun. Remissversion

Kulturmiljöprogram för Södertälje kommun. Remissversion Kulturmiljöprogram för Södertälje kommun Remissversion Innehållsförteckning KULTURMILJÖPROGRAM FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN MÖRKÖ delprogram 1 (7) Förord 1 Inledning 2 Mörkö socken 4 Planer och säkerställande

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SPIONER I SKÅNE SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009

HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SPIONER I SKÅNE SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009 HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009 SPIONER I SKÅNE FRO-SSA-KRIS DX-are... Vi har det du behöver! Geeralaget Force12 Delta Yagis 80-30 m Force12

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

AHLQVIST & ALMQVIST. w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e. referenser / infrastruktur CITYBANAN 2009

AHLQVIST & ALMQVIST. w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e. referenser / infrastruktur CITYBANAN 2009 w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e CITYBANAN 2009 / Member of Perspective EEIG Europea etwork of architectural practices 25 år med årstaberg Ahlqvist&Almqvist arkitekter AB som startades 1985

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer