Tillverkningshemligheter och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillverkningshemligheter och"

Transkript

1 Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Tillverkningshemligheter och dšrmed jšmfšrbart kunnande - en granskning av konkurrensklausuler i anstšllningsavtal Handledare: Susanne Fransson Hšsten 1999 Maria Danielson

2 Sammanfattning NŠr anstšllningen upphšr enligt allmšnna arbetsršttsliga regler, upphšr ocksœ den lojalitetsplikt som tidigare varit fšrbunden med anstšllningen. Arbetstagaren har rštt att utnyttja sitt kunnande som han erhœllit frœn tidigare anstšllningar inklusive fšretagshemligheter vid utšvande av sina arbetsuppgifter hos den nye arbetsgivaren. I Sverige kršvs avtal fšr att lojalitetsplikten skall kvarstœ och šverenskommelser tršffas i form av konkurrens- och / eller sekretessklausuler. Konkurrensklausuler innebšr ett fšrbud att efter anstšllningstidens utgœng bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet, en negativ fšrpliktelse att underlœta ett handlande. Konkurrensklausuler blir allt vanligare, speciellt lšngre ner i tjšnstehierarkin. DŠremot tycks arbetstagare som "borde" bindas med en klausul, t ex anstšllda inom ITbranschen, undgœ konkurrensbegršnsande reglering, bœde vad avser kollektivavtalsanslutna arbetsplatser och sœdana arbetsplatser dšr kollektivavtal saknas. Klausulerna fšrekommer slentrianmšssigt, Šr oklart formulerade och mœnga gœnger alltfšr omfattande fšr att undgœ jšmkning. Orsaken Šr det škande antalet utlšndska aktšrerna pœ marknaden, som i sin okunskap om AvtL 38 och kollektivavtalsšverenskommelsen frœn 1969, skapar avtal med alltfšr omfattande konkurrensbegršnsningar. De tillœtna konkurrensbegršnsningarna omfattar fšrbud mot att ta anstšllning hos konkurrerande fšretag och dšr utnyttja fšretagshemligheter som erhœllits hos den tidigare arbetsgivaren, fšrbud att bistœ med rœd och dœd eller ingœ som delšgare i konkurrerande fšretag samt fšrbud mot att sjšlv eller genom annan starta och driva konkurrerande verksamhet. Klausuler bšr endast komma ifrœga hos arbetsgivare / fšretag som Šr "beroende av sjšlvstšndig produkt- eller metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av angivet slag skaffar sig tillverkningshemligheter eller dšrmed jšmfšrbart fšretagsspecifikt kunnande, vars yppande fšr konkurrenter skulle kunna medfšra pœtagligt men". Fšr att anstšllda skall bindas av en konkurrensklausul, kršvs att de "under anstšllningen fœtt kšnnedom om tillverkningshemligheter eller dšrmed jšmfšrbart kunnande" samt att de "genom utbildning eller erfarenhet har mšjlighet att gšra bruk av denna kšnnedom". Den skyddsvšrda kunskapen Šr "tillverkningshemligheter eller dšrmed jšmfšrbart fšretagsspecifikt kunnande, vars yppande fšr konkurrenter skulle innebšra pœtagligt men". Konkurrensklausulerna mœste avse individuella fšretag och anstšllda. Alla SAF-anslutna arbetsgivare Šr bundna av šverenskommelsen, eftersom alla SAF-fšrbund har antagit den. Tanken Šr att avtalsbunden arbetsgivare tillšmpar šverenskommelsen Šven pœ icke ansluten arbetstagare. Utanfšr tillšmpningsomrœdet anses kollektivavtalet vara en prototyp med status som en ršttskšlla. En konkurrensklausul kan inte instiftas i ett kollektivavtal fšr att sedan tillšmpas generellt pœ en grupp arbetstagare. Ett kollektivavtal kan endast innehœlla bestšmmelser om hur konkurrensklausulen skall tolkas. Slutsatsen blir att en anstšlld inte behšver frukta att en konkurrensklausul ingœr i anstšllningsavtalet utan att han Šr medveten om det. Bedšmningen av klausulens innehœll kan dšremot innebšra att ett kollektivavtals bestšmmelser blir tillšmpliga pœ den anstšlldes anstšllningsavtal, trots dennes okunskap om fšreliggande avtal. I oktober 1991 antog EU:s ministerrœd ett direktiv om skyldighet fšr arbetsgivare att skriftligen upplysa arbetstagare om anstšllningsvillkor, bl a tillšmpligt kollektivavtal. Den svenska lagstiftningen torde dock inte ha medfšrt nœgon fšršndring av bedšmningsgrunderna fšr konkurrensklausulerna. Termen tillverkningshemlighet faststšlls med hjšlp av FHL, eftersom de bœda regleringarna har vissa gemensamma nšmnare. Inom konkurrensrštten sšrskiljs tekniska hemligheter, d v s maskiner, konstruktioner och tillverkningsfšrfaranden, frœn kommersiella hemligheter, d v s 2

3 produktion och marknadsfšring. FHL omfattar bœda och ršttslšget tyder pœ att detsamma gšller šverenskommelsen. Doktrin anser att termen kunskap sštter ett sšrskilt krav pœ kvalitet, originalitet, uppfinningshšjd o s v. verenskommelsens anvšndning av ordet kunnande medfšr att utrymmet fšr konkurrensklausuler begršnsas, eftersom det genom ordvalet fšreligger ett krav pœ mer kvalificerad uppgift eller originalitet Šn vad betršffar FHL, dšr ordet information anvšnds. ven triviala uppgifter kan klassificeras som fšretagshemligheter men dessa Šr dock ej skyddsvšrda och kan inte utgšra tillverkningshemligheter enligt šverenskommelsen. Fšr att kunna utnyttja institutet fšretagshemlighet Šr det tillršckligt att arbetsgivaren hemlighœller informationen och att ršjandet innebšr konkurrensmšssig skada. Arbetsgivarens intresse av att bevara kundkretsen tycks vara det mest kontroversiella och skyddsobjektet kan utgšra hemliga kundregister eller vara begršnsat till bevarandet av ett fœtal speciella kunder. Det fšrekommer ocksœ att arbetsgivare šnskar behœlla anstšllda, eftersom arbetsgivaren pœkostat dessas utbildning eller p g a att de lockar till sig kunder, s k nyckelpersoner. Fšretagets position pœ marknaden kan ocksœ tillmštas viss betydelse, t ex om fšretaget befinner sig i ett utsatt konkurrenslšge och det finns ett behov av skydd mot vissa namngivna konkurrenter. Arbetsgivarens allmšnna intresse av lite konkurrens Šr dock en otillršcklig grund fšr beršttigandet av en konkurrensklausul. KonkurrensrŠtten och arbetsrštten har olika mœlsšttningar, dšr konkurrensrštten har fšr avsikt att skapa fšrutsšttningar fšr konkurrens fšr effektiv fšrdelning av de ekonomiska resurserna medan arbetsrštten šnskar skydda arbetstagaren sœsom varande den svagare parten. Det allmšnnas intressen av škad konkurrens skall endast pœverka bedšmning av skšligheten i en konkurrensklausul medelbart. Det innebšr att samhšllsintresset beaktas inom ramen fšr den individuella intresseavvšgningen. Den allmšnna domstolen Šr obunden av hur en konkurrensršttslig instans avgjort Šrendet i en tidigare frœga men om t ex EG-domstolen, kommissionen eller konkurrensverket funnit att ett avtal strider mot KonkL, utesluter detta att den allmšnna domstolen dšmer den fšrpliktigade att fullgšra avtalet. PŒfšljd vid brott mot konkurrensklausuler Šr vanligtvis normerat skadestœnd eller (avtals)vite. Vid jšmkning av en avtalad pœfšljd tillšmpas generalklausulen i avtalslagen. UtgŒngspunkten Šr de villkor vars skšlighet ifrœgasatts men hšnsyn skall tas till avtalets švriga innehœll, omstšndigheterna vid avtalets tillkomst, senare intršffade fšrhœllanden och omstšndigheterna i švrigt. En provisorisk ŒtgŠrd, RB 15 kap 3, Šr en kraftig inskršnkning i svarandens ršrelsefrihet, varfšr den endast fœr vidtas om det Šr av synnerlig vikt fšr kšranden och det ej lšnder svaranden till všsentligt fšrfœng. Mšjligheten att kršva fullgšrelse i natura av en avtalsfšrpliktelse Šr fšremœl fšr diskussion i doktrin och enligt Ekelšf och Rodhe torde en dom pœ passivitet fšr att fšrhindra en f d anstšlld att bryta mot en konkurrensklausul, vara mšjlig. I AD 1990 nr 44 faststšlldes uppfattningen. Adlercreutz anser dock att andra ršttsfall ger stšd fšr att en mer personršttsligt pršglad sida av framtvingande av fullgšrelse i natura har blivit av betydelse i arbetsrštten. HD bekršftade dock ršttslšget genom NJA 1991 s 200, dšr domstolen pršvade en konkurrensklausul i ett šverlœtelseavtal. Fahlbeck anser att mycket talar fšr att ršttslšget Šr annorlunda efter att FHL trštt i kraft. Lagen innehœller regler om vitesfšrbud som innebšr mšjlighet att sškerstšlla negativa naturalfšrpliktelser genom tvœng, dšr adressaten fšr tvœnget kan vara en arbetstagare. Om konkurrensklausulen omfattas av kollektivavtalsšverenskommelsen frœn 1969 anser Fahlbeck att šverenskommelsen tar šver regleringen av pœfšljder, eftersom šverenskommelsen utgšr en friskrivningsklausul betršffande annat ansprœk Šn skadestœnd. 3

4 1. InnehŒllsfšrteckning 1. INNEH LLSF RTECKNING F RKORTNINGAR INLEDNING BAKGRUND SYFTE FR GEST LLNING METOD AVGR NSNING ANGR NSANDE R TTSOMR DEN Ð R TTSOMR DEN SOM BER RS AV KONKURRENSKLAUSULER BEGREPPSDEFINITION HUR TR FFAS ETT ANST LLNINGSAVTAL? VARIFR N F R AVTALET SITT INNEH LL? HUR NDRAS ETT ANST LLNINGSAVTAL? ANST LLNINGSAVTAL VID F RETAGS VERL TELSE HISTORIK R TTSBILDNINGEN VID 1900-TALETS B RJAN Behov av reglering SkŠliga konkurrensklausuler DEN FORTSATTA R TTSUTVECKLINGEN Ramavtalet R TTSPRAXIS FRAM TILL Hšgsta Domstolens avgšranden Arbetsdomstolens avgšranden AVSLUTANDE SYNPUNKTER ARBETSTAGARENS LOJALITETSPLIKT UNDER ANST LLNINGEN ARBETSSKYLDIGHET OCH LYDNADSPLIKT UPPLYSNINGSPLIKT TYSTNADSPLIKT KONTRA KRITIKR TT KONKURRENSF RBUD Arbetstagarens fritidssysselsšttning Anbudsgivning i strid med arbetsgivaren Bearbetning av marknaden Anhšrigas verksamhet PŒfšljder SAMMANST LLNING: ARBETSTAGARENS R TT ATT BEDRIVA KONKURRERANDE VERKSAMHET UNDER ANST LLNINGEN ARBETSTAGARENS F RPLIKTELSER EFTER ANST LLNINGEN SEKRETESSKLAUSULER ANDRA P VERKANDE OMST NDIGHETER VID BED MNINGEN AV EN KONKURRENSKLAUSUL Lagen om fšretagshemligheter, FHL KonkurrensrŠtten KONKURRENSKLAUSULER F REKOMSTEN AV KONKURRENSKLAUSULER I N RINGSLIVET SammanstŠllning

5 10. REGLERINGEN AV KONKURRENSKLAUSULERNA KOLLEKTIVAVTALS VERENSKOMMELSEN AnvŠndningsomrŒde Konkurrensklausulers innehœll UnderrŠttelseskyldighet, regelbunden genomgœng samt fšrhandlingsordning och skiljenšmnd Vilka binds av šverenskommelsen? Arbetstagarens rštt till ersšttning R TTSL GET EFTER F RSTA JULI 1976 GENOM PROPOSITION 1975/76: Generalklausulutredningen LagrŒdets stœndpunkt Aktuella pœfšljder NŠr ingœr konkurrensklausuler i anstšllningsavtalet Infšrandet av LAS 6 a Fyra alternativa hšndelser BED MNING AV KONKURRENSKLAUSULER I ENLIGHET MED AVTL Skillnader och likheter mellan šverenskommelsen och AvtL Bedšmningen av konkurrensklausuler i allmšnhet - skšlighetsbedšmning i tvœ steg Bedšmningsgrunder Fšretagshemligheter och fšretagsspecifikt kunnande - FHL och konkurrensklausulerna Brott mot konkurrensklausul eller brott mot FHL Bevarande av kundkrets Intresset av att behœlla pœkostade anstšllda och nyckelpersoner Specialutbildning kontra verkligt konkurrerande verksamhet Nyckelpersoner SŠrskilda omstšndigheter som pœverkar bedšmningen TjŠnstemŠn i hšga positioner och i fšrtroendestšllning Fšretagets marknadsposition och behovet av utebliven konkurrens Konkurrenslagen pœverkar de arbetsršttsliga konkurrensklausulerna Ett exemplifierande ršttsfall CivilrŠttslig ogiltighet AffŠrsmŠssigt avtal eller arbetsršttsligt avtal - en kortfattad jšmfšrelse Tillsvidare eller viss tidsanstšllning HŠvning av anstšllningsavtalet Tolkning av konkurrensklausuler Tidpunkten fšr bedšmning av skšlighet Skyldighet att underteckna ett avtal med konkurrensklausul SAMMANST LLNING: ARBETSTAGARENS R TT ATT BEDRIVA KONKURRERANDE VERKSAMHET EFTER ANST LLNINGEN P F LJDSSYSTEMET / ANDRA P F LJDER N DE AVTALADE PROCESSLAGSBEREDNINGENS UTTALANDEN OM PROVISORISKA TG RDER PERSONEXEKUTION RŠtten att kršva fullgšrelse i natura Utesluter avtalad pœfšljd rštt till naturafullgšrelse? Adlercreutz gœr i polemik RŠttslŠget faststšlls? PŒverkar infšrandet av FHL ršttslšget? SAMMANST LLNING: VITESF REL GGANDE AVSLUTANDE ANALYS OCH SLUTSATSER BED MNING AV KONKURRENSKLAUSULER Vad Šr tillverkningshemligheter eller dšrmed jšmfšrbart kunnande? Bevarande av kundkrets Nyckelpersoner Av arbetsgivaren bekostad utbildning KonkurrensrŠtten Utesluter konkurrensklausuler mšjligheten att utnyttja FHL? Exklusiva pœfšljder

6 Kan slutsatser dras frœn ršttsfall om konkurrerande verksamhet under anstšllningen? OS KERT R TTSL GE VAD ANG R VITESF RBUD N GRA SISTA SYNPUNKTER K LLF RTECKNING LITTERATUR Festskrifter TIDSKRIFTER RIKSDAGSTRYCK Propositioner Statens offentliga utredningar UtskottsbetŠnkande EU-direktiv NJA II R TTSFALL Hšgsta Domstolen Arbetsdomstolen Danska ršttsfall INTERVJUER AnmŠrkning

7 2. Fšrkortningar AD Arbetsmarknadsdomstolen eller Arbetsmarknadsdomstolens domar AvtL Lagen (1915:218) om avtal och andra ršttshandlingar pœ fšrmšgenhetsršttens omrœde BrB brottsbalken CF Sveriges civilingenjšrsfšrbund FHL Lag (1990:409) om skydd fšr fšretagshemligheter HandelsagentsL Lag (1991:351) om handelsagentur HBL Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag HD Hšgsta domstolen JUSEK Jurist-, ekonom- och samhšllsvetarefšrbundet KBL 1953 KonkurrensbegrŠnsningslagen frœn 1953 ( ersatt av KonkL 1982 ) KonkL 1982 Konkurrenslagen frœn 1982 ( ersatt av KonkL 1993 ) KonkL 1993 Konkurrenslag 1993:20 LAS Lag (1982:80) om anstšllningsskydd LOA Lag (1994:260) om offentlig anstšllning MBL Lag (1976:580) om medbestšmmanderštt i arbetslivet NIR Nordiskt Immateriellt RŠttsskydd NJA Nytt juridiskt arkiv, avd 1 NJA II Nytt juridiskt arkiv, avd 2 Prop proposition PTK PrivattjŠnstemannakartellen RB ršttegœngsbalken RF regeringsformen SAF Svenska arbetsgivarfšreningen SemL Semesterlag (1977:480) SIF Svenska industritjšnstemannafšrbundet SkL skadestœndslagen SOU statens offentliga utredningar SvD Svenska Dagbladet SvJT Svensk Juristtidning TCO TjŠnstemŠnnens centralorganisation TfR Tidsskrift for Rettsvitenskap TSA Tidskrift fšr Sveriges Advokatsamfund, Šven kallad Advokaten UB utsškningsbalken UfR Ugeskrift for Retsvaesen. Afdelning A. Dansk domsamling YGL yttrandefrihetsgrundlagen 4

8 3. Inledning 3.1. Bakgrund ArbetsrŠtten har under 1900-talet pršglats av kollektivavtal men avvšgningarna i dessa šverensstšmmer inte med instšllningen till den individuella arbetsrštten, dšr intentionen Šr att stšrka arbetstagarens stšllning i fšrhœllande till arbetsgivaren. AnstŠllningsavtalet skall kunna anpassas efter omstšndigheterna i det enskilda fallet. Den anstšllde knyts lšsare till arbetsgivaren fšr att underlštta fšrflyttning mellan arbetsplatser. Samtidigt šnskas ršttsligt skydd fšr inom fšretaget utvecklat kunnande. Skyddsobjekten - arbetsgivarens fšretags- / tillverkningshemligheter och arbetstagarens ršrelsefrihet - tenderar att kollidera allteftersom fšretagets beroende av den individuella kunskapen škar. Skyddsobjektet kunskapen Šr dessutom svœr att bestšmma, dœ den Šr mœngfacetterad, svœrpreciserad och icke-materialiserbar. Kolliderande intressen, det švergripande samhšlleliga intresset av effektiv konkurrens inom nšringslivet, den enskildes intresse av ensamrštt sœvšl till produkt och produktionsmetod som skydd fšr det samlade branschkunnandet om bl a produktion, administration och affšrsfšrbindelser samt slutligen arbetsgivarens intresse av kunskapens bevarande kontra arbetstagarens intresse av ršrelsefrihet, medfšr en kryptisk bedšmning och tillšmpning av de konkurrensbegršnsande klausulerna. Konkurrensklausuler anvšnds alltmer slentrianmšssigt och infšrs i anstšllningsavtal med allt lšgre tjšnstemšn. Hot om utebliven anstšllning, tvingar arbetssškande att underteckna avtal. Den anstšllde Šr ofta dœligt insatt i hur klausulerna borde anvšndas och tolkas och dšrmed sin ršttsliga stšllning, varfšr domstolspršvningar Šr sšllsynta. Enligt Sara Skarin pœ JUSEK fœr arbetsgivaren skydda fšretagshemligheter genom avtal men konkurrensklausuler fœr inte utgšra marknadsbegršnsningar fšr individen och arbetsgivaren tillœts inte binda arbetstagare till sig. 1 Arbetslivet har fšršndrats frœn att det i avtalsfšrhœllandet finns en svagare part - arbetstagaren som Šr i behov av skydd frœn arbetsgivarens hœrda krav - till att arbetsmarknaden skriker efter kvalificerad arbetskraft, dšr eftertraktade konsulter i stor utstršckning styr. r det rimligt att dessa personer beskyddas i lagstiftning och kollektivavtal frœn arbetsgivarna? Skall de ršttsliga švervšgandena mellan dessa intressesfšrer, anpassade till produktion dšr kunskapen Šr skild frœn arbetstagaren och arbetet, gšlla Šven dšr kunskapen Šr tštt lierad med den anstšllde? Skydd fšr fšretagets kunskap mœste upprštthœllas fšr att inte investeringsviljan skall stagnera, fšr att underlštta fšr svenska fšretag att erhœlla kunskap utomlands och fšr att inte forsknings- och utvecklingsavdelningar skall lokaliseras till lšnder dšr det finns bšttre skydd. 2 Fšr arbetsgivaren innebšr ett kunskapsskydd skillnaden mellan att satsa pœ utveckling av den egna personalen eller att anlita externa experter. Fšr arbetstagaren innebšr skyddet minskade mšjligheter till ršrlighet pœ arbetsmarknaden. Syftet med framstšllningen Šr att konkretisera tre relevanta spšrsmœl vid bedšmningen av konkurrensklausuler; avvšgningen mellan arbetstagarens frihet att utnyttja sin kunskap och arbetsgivarens šnskan att bevara kunskapen, kundkrets eller liknande inom fšretaget, konflikten mellan den individuella arbetsrštten och individens sškande efter frihet samt fšretagets škade beroende av den individuella kunskapen och slutligen skyddsobjektet - den svœrdefinierade kunskapen. 1 telefonintervju per prop 1987/88:155 s 8 f 5

9 3.2. Syfte Uppsatsen syftar till att klargšra ršttslšget fšr konkurrensklausuler i anstšllningsavtal. Avsikten Šr ocksœ att belysa tillšmpningsproblem som klausulerna kan ge upphov till. Dessutom Šmnas att fšrsška fšrklara orsaker till infšrandet av konkurrensbegršnsande klausulerna i anstšllningsavtal och pœ ett švergripande sštt Šven visa utvecklingstendenserna pœ omrœdet FrŒgestŠllning RŠttsomrŒdet konkurrensklausuler ger upphov till mœnga frœgor. NŒgra av dessa Šr fšljande; InnebŠr konkurrensklausulerna ett tillršckligt skydd fšr att fšretagsspecifik kompetens / kunskap stannar inom fšretaget eller invaggas arbetsgivaren i en falsk trygghet? Varfšr anvšnds konkurrensklausuler Ð Šr syftet att fšrhindra att arbetskraft ršr pœ sig eller Šr det ršdslan fšr att kunskaper sprids som konstituerar infšrandet av klausulerna? Blandas skyddet fšr fšretagshemligheter ihop med skyddet fšr kunskap som arbetstagaren besitter? Var gœr gršnsen mellan fšretagets och den anstšlldes kunskap? NŠr och hur kan respektive kunskapsbank skyddas? Vilka fšretagstyper / branscher Šr de fršmsta fšresprœkarna av klausulerna och vilken Šr orsaken till det? Varfšr tycks klausulerna vara vanligare hos lšgre tjšnstemšn Šn hos t ex ITkonsulter, dšr de borde fšrekomma i stšrre utstršckning? OvanstŒende frœgor kršver faststšllande av; - SkŠligheten i konkurrensklausuler nšr bœda parter Šr bundna av kollektivavtal, nšr en part Šr det respektive nšr varken arbetsgivare eller arbetstagare Šr fackligt organiserad. - Andra pœverkande omstšndigheter; Hur regleras konkurrensfšrbudet under anstšllningen? Bšr / fœr domstolen beakta konkurrensršttsliga aspekter? Hur korresponderar FHL och KonkL med regleringen av konkurrensklausuler? Vilka regler har fšretršde? - PŒfšljder vid avtalsbrott; Vilka Šr aktuella och skšliga? Kan andra pœfšljder Šn de avtalade aktualiseras? HŠr gšrs en kortfattad jšmfšrelse mellan hur bedšmningen korresponderar med processršttens regler om avtalsparternas disponering šver processen! 3.4. Metod Den anvšnda metoden Šr sedvanlig juridisk metod. Materialet omfattar de traditionella ršttskšllorna. Tonvikten Šr av naturliga skšl lagd pœ kollektivavtalsšverenskommelsen frœn 1969 som grundlagt ršttslšget samt domstolspraxis som tolkat šverenskommelsen och fšrarbetsuttalanden pœ omrœdet. Ett antal telefonintervjuer har genomfšrts och studier av ett fœtal anstšllningsavtal med tillhšrande konkurrensbegršnsande reglering har fšretagits. SammanstŠllningen av och redogšrelsen fšr detta material gšr inte ansprœk pœ att vara statistiskt ršttvisande, utan kan endast tjšna som indikation pœ ršttsutvecklingen AvgrŠnsning Sekretessklausuler avses endast beršras fšr att lšsaren skall fšrstœ skillnaden mellan dem och konkurrensklausulerna. Konkurrensklausuler i šverlœtelseavtal kommer p g a utrymmesskšl bortses ifrœn och dšrmed kommer i stor utstršckning Šven bedšmningen av avtal dšr šverlœtaren stannar kvar i anstšllning hos kšparen att utelšmnas. 3 ven de spšrsmœl som kan dyka upp vad angœr konkurrensklausuler hos anstšllda i offentlig verksamhet lšmnas dšrhšn. 3 Anders WallŽn har skrivit sin tillšmparuppsats pœ omrœdet, vilken finns Œtergiven i TSA 1982 s

10 4. AngrŠnsande ršttsomrœden Ð ršttsomrœden som beršrs av konkurrensklausuler Flera aspekter och konkurrerande ršttsomrœden, fšrutom den i uppsatsen utvalda arbetsršttsliga, mœste behandlas vid en diskussion om konkurrensklausulers skšlighet. Av utrymmesskšl kommer den fortsatta framstšllningen inte att beršra hela omrœdet men det Šr ŠndŒ av intresse att nšmna vanligt fšrekommande tillfšllen nšr regelkonkurrens kan uppstœ. 4 Yttrandefriheten begršnsar mšjligheten att fšrelšgga tystnadsplikt i anstšllningsfšrhœllanden. Sekretess godkšnns endast i begršnsad omfattning. Genom grundlagstiftning begršnsas ocksœ mšjligheten att utnyttja konkurrensklausuler, vilka har till syfte att inskršnka en mšnniskas rštt att fšra information vidare. Marknadsekonomin och det privata Šgandet Šr andra omrœden som kan komma i konflikt med utformningen och anvšndandet av konkurrensklausuler. NŠringsidkaren / arbetsgivaren har som utgœngspunkt rštt att sjšlv fšrfoga šver sina tillgœngar inklusive fšretagskunskap och fšretagskunnande, vilket kan ske genom att regler infšrs om pœbjuden sekretess. KonkurrensrŠtten Šr ytterligare ett fšr framstšllningen relevant ršttsomrœde, genom att bœde konsumenter, fšretag och samhšllet i švrigt mœr bšst och utvecklas snabbast och mest fšrmœnligt med en sund och lojal konkurrens. Jag har fšr avsikt att Œterkomma till konkurrensršttens pœverkan av konkurrensklausuler i anstšllningsavtal. Ytterligare ett ršttsomrœde dšr konflikt kan uppstœ Šr upphovsrštten. Arbetsgivaren švertar arbetstagarens upphovsrštt till konstnšrliga eller litteršra verk, t ex IT-anstŠlldas dataprogram. 5 I Lennart SvensŠters avhandling ÓAnstŠllning och upphovsršttó framkommer att konkurrens med arbetsgivaren under anstšllningen Šr otillœten trots att det inte stœr ett ord om det i anstšllningsavtalet. 6 AD anser att lojalitetsplikten omfattar sœ mycket som arbetsgivaren behšver fšr normal verksamhet men den begršnsas i nœgon mœn av den anstšlldes kvalifikationer och vilka uppgifter hon anstšllts fšr. 7 I samma utstršckning švertar arbetsgivaren den anstšlldes upphovsrštt. Om arbetsgivaren Šndrar verksamhet och det nya verksamhetsomrœdet tillhšr samma kollektivavtalsomrœde som det tidigare och den gamla verksamheten dessutom har ett naturligt samband med den nya verksamheten, mœste den anstšllde Œta sig de nya arbetsuppgifterna och fœr ej konkurrera med den nya verksamheten, eftersom denna omfattas av lojalitetsplikten. En arbetsgivare tillœts dock ej att anvšnda tidigare upphovsršttsligt skyddade verk fšr helt nya ŠndamŒl. 8 Vad angœr patenterbara uppfinningar Šr huvudregeln att uppfinnaren har ensamrštt till dessa. 9 Om den anstšlldes huvudsakliga arbetsuppgifter utgšrs av forskning eller liknande verksamhet, inskrider arbetsgivaren som ršttsinnehavare till uppfinningen och om uppfinningen i andra fall faller inom arbetsgivarens verksamhet, har arbetsgivaren rštt att nyttja den under vissa fšrutsšttningar. 10 En intressant frœga Šr om den anstšllde har rštt att utnyttja uppfinningen, som faller under arbetsgivarens verksamhetsomrœde, om arbetsgivaren har avstœtt frœn den? SpšrsmŒlet Šr všsentligt fšr att 4 Fahlbeck Fšretagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet 1992, s 19 5 se lag om rštten till arbetstagares uppfinningar 6 SvensŠter AnstŠllning och upphovsrštt 1991, s 144 f 7 SvensŠter s 110 f 8 SvensŠter s 352 ff och Lag & Avtal nr Ahlberg "Arbetsgivaren tar šver sœ mycket han behšver" 9 lag om rštten till arbetstagares uppfinningar 2 10 Lag om rštt till anstšlldas uppfinningar 3 och 6 7

11 faststšlla om den anstšllde bedriver med arbetsgivaren olovlig konkurrerande verksamhet. 11 Ett mot arbetsgivaren illojalt handlande kan vara straffbart enligt BrB. De brott som fršmst Šr aktuella Šr bedršgeri, fšrskingring, mutbrott, trolšshet mot huvudman och olovligt fšrfogande. PŒ detta vis kommer Šven straffrštten i kontakt med konkurrensklausuler. 12 Fšr att brott skall fšreligga kršvs att den anstšllde genom sin fšrtroendestšllning fšrsšker pœverka de aktuella kontrahenterna i en fšr arbetsgivaren skadlig riktning. Enligt fšrarbetena till fšrslag till lag om Šndring i BrB 13 har en arbetstagare en fšrtroendestšllning om han intar en hšgre befattning i en sšrskilt kšnslig position, sœsom fšretagsledare, teknisk funktionšr i ledande stšllning t ex ledare av forsknings- och utvecklingsprojekt, fšrestœndare fšr datacentraler och andra tekniskt ansvariga personer i nyckelpositioner. Enligt NJA 1984 s 665 utgšr ett brott mot lojalitetsplikten i ett anstšllningsfšrhœllande inte ett brott i brottsbalkens mening. TvŒ justitierœd tillade att Ó(d)en fšrpliktelse att visa lojalitet mot arbetsgivaren som fšljer av anstšllningsavtalet blir inte straffsanktionerad utan upprštthœlls uteslutande med civilršttsliga sanktioner fršmst i form av uppsšgning eller i fšrekommande fall avskedande. Den arbetstagare som intar en fšrtroendestšllning och bryter mot sin allmšnna lojalitetsfšrpliktelse enligt anstšllningsavtalet blir inte sšrbehandlad jšmfšrt med den underordnade arbetstagare som Œsidosatt sin lojalitetsfšrpliktelse pœ samma sštt som sin chef. Detta stšmmer med den allmšnt rœdande uppfattningen att en kriminalisering av arbetsgivares och arbetstagares šmsesidiga skyldigheter i mesta mšjliga mœn bšr undvikas.ó Ett skydd mot ett dylikt fšrfarande bšr ske genom den mšjlighet som 38 AvtL erbjuder. 14 TillŠmpning av konkurrensklausuler fšr handelsagenter 15 fšrutsštter skriftlig form och omfattningen av klausulen begršnsas till agentens tilldelade omrœde och de i avtalet avsedda varorna. Relationen mellan agenten och huvudmannen Šr inget anstšllningsfšrhœllande utan av rent uppdragsmšssig natur, varfšr jag inte kommer utreda ršttslšget vidare. Den maximala bindningstiden stšmmer šverens med arbetsršttsliga avtalsmšssiga diton 16 och bestšmmelsen hšnvisar till avtalslagens bestšmmelser, fršmst 36 och 38. Regeln tar sikte pœ verksamhet som agenten bedriver efter agenturavtalets slut, antingen som konkurrent eller som anstšlld pœ ett konkurrerande fšretag och gšller oavsett hur avtalsfšrhœllandet avslutats. 17 FšrutsŠttningarna fšr en konkurrensklausuls tillšmpning Šr tšmligen klarlagda genom paragrafens utformning men genom tillšmpning av ogiltighetsgrunderna i AvtL uppkommer mšjlighet till en mer nyanserad bedšmning FrŒgan har diskuterats i SOU 1980:42 s 112 dšr det framkommer att den anstšllde inte bšr ha rštt att exploatera uppfinningen vid sidan av sin anstšllning sœ lšnge anstšllningsfšrhœllandet kvarstœr. Detta šverensstšmmer fšr švrigt med tysk rštt. Enligt utredningen har den anstšllde dock under vissa fšrutsšttningar rštt att šverlœta sin uppfinning till tredje man. 12 Jag kommer lšngre fram att utreda beršringspunkterna mellan den straff- och konkurrensršttsliga speciallagstiftning ( i detta fall FHL ) och de arbetsršttsliga konkurrensklausulerna, se avsnitt Fšretagshemligheter och fšretagsspecifikt kunnande - FHL och konkurrensklausulerna samt Konkurrenslagen pœverkar de arbetsršttslig konkurrensklausulerna - samhšllsintresset 13 prop 1985/86:65 s se ocksœ SOU 1983:52 s 316 ff samt NJA 1952 s 188 och NJA 1960 s HandelsagentsL st HandelsagentsL HandelsagentsL 18 prop 1990/91:63 s 132 ff 8

12 5. Begreppsdefinition Juridiken Šr full av termer som saknar entydig betydelse. Det subjektiva, ej helt juridiska och inte pœ nœgot vis uttšmmande urvalet avser att underlštta fšrstœelsen. Fšr att fœ en klarhet i om en oorganiserad arbetstagare kan vara bunden av kollektivavtalsšverenskommelsen frœn 1969, anser jag mig behšva utreda frœgor som ršr det enskilda anstšllningsavtalet Hur tršffas ett anstšllningsavtal? Ett anstšllningsavtal grundas pœ att tvœ parter Ð en arbetsgivare och en arbetstagare Ð beslutar sig fšr att utbyta prestationer. Den anstšllde ska mot att utfšra en arbetsuppgift, erhœlla betalning. Ett vanligt avtalsršttsligt fšrfarande med anbud och accept kan tillšmpas men ett anstšllningsavtal kan likavšl slutas genom konkludent handlande, d v s genom ett faktiskt handlande dšr man kan lšsa in parternas samstšmmiga viljor. 19 Enligt Eklund kan dock fšrklaringsteorin lšmna en bšttre upplysning till hur anstšllningsavtal kommer till stœnd. 20 AnstŠllningsavtalet Šr alltsœ formlšst, Šven om det Šr vanligt fšrekommande att anstšllningsbevis utfšrdas hos offentliga arbetsgivare respektive skriftliga avtal undertecknas hos privata. 21 Arbetsgivaren har dock sedan 1 januari 1994 enligt ett EG-direktiv 22 som implementerats i LAS 6 a en skadestœndssanktionerad skyldighet att tilldela arbetstagaren skriftlig information om anstšllningsvillkoren. 23 Detta kan bli av intresse fšr bedšmningen om en arbetstagares anstšllningsavtal omfattas av en konkurrensklausul eller inte VarifrŒn fœr avtalet sitt innehœll? AnstŠllningsavtalet fœr sitt innehœll frœn olika ršttskšllor. Den fršmsta, vilken ocksœ har hšgst dignitet, Šr lagstiftningen. LAS, MBL och SemL Šr nœgra exempel och dessutom finns det sšrskilda lagar som reglerar arbetet fšr vissa arbetsgrupper t ex Sjšmanslagen och lagen om arbetstid m m i husligt arbete. OffentliganstŠlldas arbetsfšrhœllanden regleras dessutom av LOA och fšr statligt anstšllda gšller ocksœ RF 11 kap ven andra rštts- / lagstiftningsomrœden har betydelse fšr anstšllningsavtalets regler men dessa skall bedšmas senare. Branschvisa kollektiva avtal och utfyllande enskilda arbetsavtals regler samt tjšnstereglemente 24 Šr andra ršttskšllor. Praxis fœr sedan till uppgift att avgšra vilka regler som skall ha fšretršde framfšr andra samt hur dessa skall tolkas. Vid avsaknande av uttrycklig reglering anvšnds sedvšnja och bruk fšr att avgšra vad som anses underfšrstœtt i arbetsavtalet. 25 I stor utstršckning Šr arbetsrštten semidispositiv, d v s halvtvingande. 26 Detta innebšr att arbetsmarknadens parter i stor utstršckning har mšjlighet att fšršndra ršttslšget dem emellan genom avtalsmšssig reglering. 19 Schmidt LšntagarrŠtt 1994 s 11 f 20 Festskrift till Jan Ramberg Eklund "Att ingœ avtal om anstšllning" s 121 f 21 Adlercreutz Svensk arbetsrštt 1997 s nr 91/ Schmidt LšntagarrŠtt s d v s ordningsfšreskrifter utfšrdade av arbetsgivaren enskilt 25 Med arbetsavtal avses i denna uppsats alla regler som reglerar fšrhœllandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det enskilda eller individuella anstšllningsavtalet, i motsats till kollektivavtal, innebšr det specifika avtal som tršffas mellan arbetsgivare och arbetstagare och som oftast Šr tšmligen formalistiskt och saknar individuella regler. Se Fahlbeck Praktisk arbetsrštt 1978 s 15 och Adlercreutz Kollektivavtalet 1954 s se LAS 2 9

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p.

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p. Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje TillŠmpade studier 10 p. VT Œr 2000 Kreditpršvning I vems

Läs mer

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - nœgot om praktiska effekter fšr kommuner, kommunala bolag och fšrsškringsgivare. Fšrfattare: Klas Jonsson TillŠmpade studier 20 pošng vid programmet fšr

Läs mer

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare HANDELSH GSKOLAN vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare TillŠmparuppsats pœ juris kandidatprogrammet

Läs mer

F RMEDLARANSVAR INTERNET

F RMEDLARANSVAR INTERNET Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURIS KANDIDAT PROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 F RMEDLARANSVAR P INTERNET Marie NorŽn, Malin Svensson. Handledare: Professor

Läs mer

Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn

Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen TillŠmpade studier 20 p VŒrterminen 2000 Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn Handledare: Bo Svensson Magnus Carlsson

Läs mer

Maj 2000. Sofia Kolmodin

Maj 2000. Sofia Kolmodin Fšrord Under hšsten 1999 besškte jag en av de informationskvšllar som skattemyndigheten anordnar fšr att informera om ideella fšreningar. I samband med fšredraget gavs tillfšlle fšr besškarna att stšlla

Läs mer

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson Juridiska institutionen, Handelshšgskolan Gšteborgs universitet Uppsats fšr tillšmpade studier 20 p Programmet fšr Jur. kand. examen Handledare: Robert PŒhlsson GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst

Läs mer

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmpade studier 20 pošng, VT 2000 WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande domšnnamnsstšlder Isabelle Nugin 740117-4888 Handledare

Läs mer

Göteborgsmodellen för ägarstyrning av kommunal verksamhet

Göteborgsmodellen för ägarstyrning av kommunal verksamhet Göteborgsmodellen för ägarstyrning av kommunal verksamhet Ingemar Erixon, Bengt Stymne och Bo Persson IMIT WP: 1999_109 Datum: 1999 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology

Läs mer

UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003

UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003 UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003 EuroFutures AB Februari 2003 InnehŒllsfšrteckning 1. INLEDNING 3 1.1 Bakgrund till utvärderingsuppdraget 3 1.2 Material och intervjuer 3 1.3 Kort

Läs mer

ISBN 91-7201-509-8 Artikelnr. 2001-111-3

ISBN 91-7201-509-8 Artikelnr. 2001-111-3 Social rapport 2001 Socialstyrelsen klassificerar frœn och med Œr 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta Šr en Tematisk šversikt och analys. Det innebšr att det Šr en regelbundet Œterkommande

Läs mer

FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA

FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA K O M P E N D I U M FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA 10 Teman och 30 Fall 16 Registerkort om förhållandena mellan Arbetsmarknadsparternas

Läs mer

SYSTEMUTVECKLING. - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall

SYSTEMUTVECKLING. - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall INSTITUTIONEN F R INFORMATIK Handelshšgskolan vid Gšteborgsuniversitet SYSTEMUTVECKLING - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall Detta examensarbete behandlade Šmnet systemutveckling.

Läs mer

Agenda 21 en exempelsamling

Agenda 21 en exempelsamling Agenda 21 en exempelsamling RAPPORT 4936 Agenda 21 en exempelsamling Materialet är sammanställt av Olof Åkesson vid länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Naturvårdsverkets Agenda 21-grupp. Beställningsadress

Läs mer

Yrkesidentitet i sjukvård position, person och kön

Yrkesidentitet i sjukvård position, person och kön 1998:13 Yrkesidentitet i sjukvård position, person och kön Birgit Pingel Hans Robertsson.. arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie ISBN 91 7045 476 0 ISSN 0346 7821 http://www.niwl.se/ah/ah.htm a Arbetslivsinstitutet

Läs mer

Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson

Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson Tidigare publicerad i 1) LUNDASTUDIER I NORDISK SPR KVETENSKAP A 55 : Inger HaskŒ & Carin Sandqvist (red), Alla tiders sprœk. En všnskrift till

Läs mer

Kvinnor som brandmän. arbetslivsrapport ISSN 1401-2928 1998:4. Utvärdering av rekrytering, grundutbildning och praktik vid Stockholms brandförsvar

Kvinnor som brandmän. arbetslivsrapport ISSN 1401-2928 1998:4. Utvärdering av rekrytering, grundutbildning och praktik vid Stockholms brandförsvar 1998:4 Kvinnor som brandmän Utvärdering av rekrytering, grundutbildning och praktik vid Stockholms brandförsvar Désirée Gavhed Margareta Torgén Lennart Högman Bertil Törestad Ann Cathrine Andersson Jan

Läs mer

Ett traineeprogram som ett verktyg för arbetslivsutveckling

Ett traineeprogram som ett verktyg för arbetslivsutveckling 1999:6 Ett traineeprogram som ett verktyg för arbetslivsutveckling Erfarenheter från första fasen av ett traineeprogram vid Arbetslivsinstitutet i Östersund Stig Vinberg Frants Staugård Ulrika Lindström

Läs mer

SWEBU. Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) "De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen"

SWEBU. Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen SVENSK BYGGFORSKNING P INTERNET, SWEBU 1 SWEBU Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) "De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen" Uno Engborg,

Läs mer

VASAKRONAN ÅRSREDOVISNING 2000

VASAKRONAN ÅRSREDOVISNING 2000 VASAKRONAN ÅRSREDOVISNING 2000 STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR 2000 i korthet Innehåll Sökregister flikens insida VD-kommentar 2 Årsredovisning 2000 översikt 6 Strategisk inriktning 8 Ägarförhållande

Läs mer

Lšneadministration Handbok

Lšneadministration Handbok 2001 Lšneadministration Handbok 2001 HOLT AB Alla ršttigheter fšrbehœlles. InnehŒllet i detta dokument kan Šndras utan fšregœende meddelande och representerar inget Œtagande frœn HOLT AB. Denna handbok

Läs mer

C-UPPSATS. Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden

C-UPPSATS. Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden C-UPPSATS 2010:155 Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden - är detta ett kringgående av LAS? Anette Forsberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning?

Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning? Markus Karlsson & Rickard Lindstedt Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning? Ur ett internt komparativt perspektiv To openly criticize your employer - Just cause for termination?

Läs mer

Skiljeklausuler i kollektivavtal

Skiljeklausuler i kollektivavtal UMEÅ UNIVERSITET EXAMENSARBETE Juridiska Institutionen HT 2007 Juristprogrammet Handledare: Catharina Calleman Skiljeklausuler i kollektivavtal Skiljeklausul KOLLEKTIV- AVTAL Martina Axelsson AD Arbetsdomstolen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Arbetsrättsliga stridsåtgärder. - i fredstid. Ola Eriksson. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Arbetsrättsliga stridsåtgärder. - i fredstid. Ola Eriksson. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Arbetsrättsliga stridsåtgärder - i fredstid Ola Eriksson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning Stridsåtgärder

Läs mer

Omplacering enligt 7 och 22 LAS

Omplacering enligt 7 och 22 LAS Örebro Universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Juristprogrammet Examensarbete för juristprogrammet, 30 HP 2012-01-03 Omplacering enligt 7 och 22 LAS - En studie av det rådande

Läs mer

Avtal, enkelt bolag eller samägande?

Avtal, enkelt bolag eller samägande? Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Avtal, enkelt bolag eller samägande? En rättsdogmatisk studie med utgångspunkt i en pågående tvist Författare: Charlotte

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING KÄLLFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING KÄLLFÖRTECKNING Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Regleringen av minimilöner Respekterar Sverige EG-rätten fullt ut? Författare: Eva Strömberg Handledare: Torsten

Läs mer

Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor

Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Liv & hälsa en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Ett samarbete mellan landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län samt Bergslagssamverkan i södra Dalarna.

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer