Social kompetens/všrdegrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social kompetens/všrdegrund"

Transkript

1 Skapande Utvecklar sin skapande fšrmœga och sin fšrmœga att fšrmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i mœnga uttrycksformer som lek, bild, ršrelse, sœng och musik, dans och drama Social kompetens/všrdegrund Utvecklar sin fšrmœga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konßikter och fšrstœ ršttigheter och skyldigheter samt ta ansvar fšr gemensamma regler. Utvecklar šppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Utvecklar fšrmœga att ta hšnsyn till och leva sig in i andra mšnniskors situation samt vilja att hjšlpa andra. Utvecklar sin fšrmœga att upptšcka, reßektera šver och ta stšllning till olika etiska dilemman och livsfrœgor i vardagen. Utvecklar fšrstœelse fšr att alla mšnniskor har lika všrde oberoende av social bakgrund och oavsett kšn, etnisk tillhšrighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell lšggning eller funktionsnedsšttning. Utvecklar respekt fšr allt levande och omsorg om sin nšrmiljš. Utvecklar sin fšrmœga att uttrycka sina tankar och Œsikter och dšrmed fœ mšjlighet att pœverka sin situation. Utvecklar sin fšrmœga att ta ansvar fšr sina egna handlingar och fšr fšrskolans miljš. Utvecklar sin fšrmœga att fšrstœ och att handla efter demokratiska principer genom att fœ delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Naturvetenskap/teknik Utvecklar intresse och fšrstœelse fšr naturens olika kretslopp och fšr hur mšnniskor, natur och samhšlle pœverkar varandra. Utvecklar sin fšrstœelse fšr naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om všxter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Utvecklar sin fšrmœga att urskilja, utforska, dokumentera, stšlla frœgor om och samtala om naturvetenskap. Utvecklar sin fšrmœga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Utvecklar sin fšrmœga att bygga, skapa och konstruera med hjšlp av olika tekniker, material och redskap SprŒk/kommunikation Utvecklar sin fšrmœga att lyssna, reßektera och ge uttryck fšr egna uppfattningar och fšrsšker fšrstœ andras perspektiv. Utvecklar nyanserat talsprœk, ordfšrrœd och begrepp samt sin fšrmœga att leka med ord, berštta, uttrycka tankar, stšlla frœgor, argumentera och kommunicera med andra. Utvecklar intresse fšr skriftsprœk samt fšrstœelse fšr symboler och deras kommunikativa funktioner. Utvecklar intresse fšr bilder, texter och olika samt sin fšrmœga att anvšnda sig av, tolka och samtala om dessa. Barn som har ett annat modersmœl Šn svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin fšrmœga att kommunicera sœvšl pœ svenska som pœ sitt modersmœl Helhet/allsidighet Utvecklar sin identitet och kšnner trygghet i den. Utvecklar sjšlvstšndighet och tillit till sin egen fšrmœga. KŠnner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar kšnsla och respekt fšr andra kulturer. TillŠgnar sig och nyanserar innebšrden i, ser samband och upptšcker nya sštt att fšrstœ sin omvšrld HŠlsa/ršrelse Utvecklar sin motorik, koordinationsfšrmœga och kroppsuppfattning samt fšrstœelse fšr vikten av att všrna om sin hšlsa och sitt všlbeþnnande Lek Utvecklar sin nyþkenhet sin lust samt att leka och lšra Matematik Utvecklar sin fšrstœelse fšr rum, form, lšge och riktning och grundlšggande egenskaper hos mšngder, antal, ordning och talbegrepp samt fšr mštning, tid och fšršndring. Utvecklar sin fšrmœga att urskilja, uttrycka, undersška och anvšnda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Utvecklar sin fšrmœga att anvšnda matematik fšr att undersška, reßektera šver och pršva olika lšsningar av egna och andras problemstšllningar. Utvecklar sin matematiska fšrmœga att fšra och fšlja resonemang

2 Fšra musik frœn GarageBand till imovie 1. Markera inspelningen 2.tryck pœ dela knappen och všlj šppna i... 3.vŠlj dela 4. VŠlj imovie, všnta den šppnar imovie automatiskt všlj om du vill starta ett nytt projekt eller i en projekt sen tidigare monicaniemi.se ipadiosd.wordpress.com

3 Fšr šver Þlmer frœn ipad med Dropbox Du behšver ha appen Dropbox och appen Video Download- ibolt Downloader & Maneger. Bšrja med att spara Þlmen i dropbox. NŠr den Šr i dropbox všlj Þlmen och COPY LINK TO CLIPBOARD. Nu šppnar du appen Video Download. HŠr ska du nu klistra in lšnken i lšsaren se ršd pil pœ bilden. Den šppnar upp din Þlm frœn dropbox och nu kan du všlja att spara video. NŠr Þlmen Šr framme tryck dšr de blœ pilen visar och všlj Cache Video to Memory. Nu bšrjar den ladda ner Þlmen till appen, fšr att fœ den till kamerarullen bšrja med att dra ner reglaget, dšr den gršna pilen visar. HŠr kommer de Þlmer du tidigare hšmtat i appen fram. Fšr att spara i kamerarullen, hœll Þngret pœ Þlmen tills en meny kommer fram med alternativ, se bilden nedanfšr. VŠlj save to camera roll. Nu Šr det klart och Þlmen Þnn nu i kamerarullen och du kan komma Œt den i ex. keynote, imovie, explain everything. PŒ liknande sštt kan du hšmta Þlmer frœn youtube och spara i kamerarullen.

4 HŠmta musik frœn ex. MultimediabyrŒn till imovie med endast ipad. HŠmta hem appen idownloader plus. Det Þnns en gratisversion som man kan anvšnda. NŠr du šppnar den fšrsta gœngen kommer det upp att det kan Þnnas olšmpligt material och Šr fšr 17 Œr och uppœt. Det kommer upp eftersom man kan komma Œt material pœ internet att ladda ner som Šr olšmpligt. ppna nu appen idownloader. 1. GŒ till menyraden, radera adressen och skriv in multimediabyran.skolverket.se. Logga in och gœ till arkiv. DŠr Þnns det mycket musik som kan anvšndas i fšrskolan och skolan. 2. VŠlj den musik ni vill ladda ner genom att hœlla Þngret pœ mp3 sœ du fœr upp en meny. I menyn všlj Ladda ner. 3. Du fœr upp alternativ om att všlja mapp och mšjlighet att dšpa om Þlen. 4. VŠlj spara. Nu bšrjar den direkt hšmta musiken till ipaden ** Din musik hittar du i appen under Files. 6. Tryck pœ den blœ delaknappen. 7. VŠlj att ppna med... Nu kommer det upp dina appar dom gœr att synka med och imovie Šr en av dem. Musiken lšgger sig som bakgrundsspœr och det gœr att všlja att lšgga in det i ett nytt projekt eller ett tidigare projekt. ** om du inte ser den svarta menyraden, tryck pœ den grœ triangeln som pekar uppœt. Monicaniemi.se Ipadiosd.wordpress.com

5 Tips SkŠrmbild, ta en bild pœ Ipaden (screendump) genom att trycka pœ hemknappen pœ ramen och pœ av/pœ knappen pœ kortsidan, se pilarna. Den bilden sparas direkt till kamerarullen. Detta gœ att gšra i vilken app som helst och nšr som helst. StŠng av appar: Fšr att spara batteriet sœ Šr det en fšrdel att stšnga av appar. De stšngs inte av genom att trycka ut ur appen pœ hemknappen de Šr igœng i bakgrunden. Bšrja med att tryck snabbt tvœ gœnger pœ hemknappen. Placera Þngret pœ en app fšr att fœ den att ršra sig och fœ en ršd cirkel med streck i. Tryck pœ den ršda cirkeln fšr att stšnga av appen. NŠr du Šr klar tryck pœ skšrmen eller pœ hemknappen fšr att ŒtergŒ. Detta kan behšva gšras om nœgon app fastnar, "hšnger sig" eller ni vill starta om frœn bšrjan ex. i en bok. Monicaniemi.se Kopiering fšrbjuden

6 SlŒ av icloud och behœll alla dokument i Pages pœ ipaden. 1. Bšrja med att gœ pœ instšllningar - pages 2. HŠr všljer ni att bocka av icloud. 3. ppna sedan pages 4. Nu kommer det upp nœgra alternativ, všlj att spara pœ min ipad Efter att denna instšllning Šr gjord sœ sparas alla dokument bara pœ ipaden, sœ om den gœr sšnder eller blir stulen sœ Šr dokumenten borta. Fšr att fšrhindra att bli av med dokument sœ spara i ett dropboxkonto, maila det till dig eller spara det i datorn genom att anvšnda sladd och via itunes. Om man istšllet gœr in i instšllningar - icloud - slœ av dokument och data sœ fšrsvinner de frœn ipaden men Þnns kvar i icloud. SŒ gšr man det av misstag slœr man pœ icloud, dokument och data igen och ser till att ha internetuppkoppling och šppna pages. Den hšmtar dœ alla dokument frœn icloud igen. Monicaniemi.se Ipadiosd.wordpress.com

7 Skapa QR koder av en Fotobabble NŠr jag gšr mina QR koder har jag anvšnt Qrafter PRO. Sen fœr du upp en ruta dšr du klistrar in din lšnk till bilden. Jag tšnkte pœ att fšr att gšra det enkelt fšr de yngre barnen sœ gšr man en Fotobabble, dœ blir det bild och ljud tillsammans med samma lšnk. DŒ kan barnen fšlja instruktionen och bilden fšr att komma vidare eller fœ en utmaning. Fšr att fœ en lšnk till en Fotobabble behšver du gšra ett konto hos Fotobabble logga in i appen och všlja att spara den. Sedan všljer man share och jag valde att skicka den med sms, markerade lšnken och kopierade den. StŠng ner appen Fotobabble och šppna Qrafter PRO igen och klistra in adressen. NŠr adressen Šr pœ plats sœ tryck pœ create och skapas det en QR kod som leder till en Fotobabble med bœde ljud och bild. Hur kopplar vi till lšroplanen? ÓFšrmŒga att kunna kommunicera, sška ny kunskap och kunna samarbeta Šr nšdvšndig i ett samhšlle pršglat av ett stort informationsßšde och en snabb fšršndringstaktó. FšrskollŠrare ska ansvara fšr att arbetet i barngruppen genomfšrs sœ att barnen Ð ges fšrutsšttningar fšr utveckling och lšrande och samtidigt stimuleras att anvšnda hela sin fšrmœga, Ð upplever att det Šr roligt och meningsfullt att lšra sig nya saker, Ð stšlls infšr nya utmaningar som stimulerar lusten att eršvra nya fšrdig heter, erfarenheter och kunskaper. Lpfš98/10 monicaniemi.se

8 Fšra šver bilder frœn PC till ipad Posted on 13 juni, 2013 by monniem 2 FrŒgan hur man fšr šver bilder frœn datorn till ipaden kom upp pœ Facebook tidigare. Det jag inte vet gillar jag att lšra mig. SŒ jag testade att anvšnda sladden mellan dator och ipad. Jag šppnade itunes och kunde under min ipad hitta bilder och všlja vilka mappar med bilder jag vill ska synkronisera med ipaden. DŒ Šr det smart att spara de bilderna i en egen mapp pœ datorn sœ det Šr enkelt att bara markera den mappen och synkronisera med ipaden. De bilderna hamnar dœ direkt i kamerarullen, sœ enkelt det blev

9 Skapa QR koder av en Fotobabble NŠr jag gšr mina QR koder har jag anvšnt Qrafter PRO. Sen fœr du upp en ruta dšr du klistrar in din lšnk till bilden. Jag tšnkte pœ att fšr att gšra det enkelt fšr de yngre barnen sœ gšr man en Fotobabble, dœ blir det bild och ljud tillsammans med samma lšnk. DŒ kan barnen fšlja instruktionen och bilden fšr att komma vidare eller fœ en utmaning. Fšr att fœ en lšnk till en Fotobabble behšver du gšra ett konto hos Fotobabble logga in i appen och všlja att spara den. Sedan všljer man share och jag valde att skicka den med sms, markerade lšnken och kopierade den. StŠng ner appen Fotobabble och šppna Qrafter PRO igen och klistra in adressen. NŠr adressen Šr pœ plats sœ tryck pœ create och skapas det en QR kod som leder till en Fotobabble med bœde ljud och bild. Hur kopplar vi till lšroplanen? ÓFšrmŒga att kunna kommunicera, sška ny kunskap och kunna samarbeta Šr nšdvšndig i ett samhšlle pršglat av ett stort informationsßšde och en snabb fšršndringstaktó. FšrskollŠrare ska ansvara fšr att arbetet i barngruppen genomfšrs sœ att barnen Ð ges fšrutsšttningar fšr utveckling och lšrande och samtidigt stimuleras att anvšnda hela sin fšrmœga, Ð upplever att det Šr roligt och meningsfullt att lšra sig nya saker, Ð stšlls infšr nya utmaningar som stimulerar lusten att eršvra nya fšrdig heter, erfarenheter och kunskaper. Lpfš98/10 monicaniemi.se

10 BegrŠnsningar NŠr du har Ipad med barn kan det vara bra att sštta begršnsningarna, o kšp inuti program o kršv lšsenord o radera program Dessa begršnsningar hittar du under InstŠllningar Ð AllmŠnt - BegrŠnsningar. Guidad Œtkomst Nu har det kommit ett lšge som heter Guidad Œtkomst pœ Ipaden, det Šr perfekt fšr skolor och fšrskolor nšr man som pedagog vill att barnen ska arbeta med en speciell app. Med den instšllningen sœ gœr det inte att klicka pœ hemknappen ut ur appen utan istšllet trippelklicka och ange ett lšsenord. Den hšr instšllningen hittar du under InstŠllningar - AllmŠnt - HjŠlpmedel - Guidad Œtkomst. monicaniemi.se Kopiering fšrbjuden

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

F RMEDLARANSVAR INTERNET

F RMEDLARANSVAR INTERNET Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURIS KANDIDAT PROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 F RMEDLARANSVAR P INTERNET Marie NorŽn, Malin Svensson. Handledare: Professor

Läs mer

Agenda 21 en exempelsamling

Agenda 21 en exempelsamling Agenda 21 en exempelsamling RAPPORT 4936 Agenda 21 en exempelsamling Materialet är sammanställt av Olof Åkesson vid länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Naturvårdsverkets Agenda 21-grupp. Beställningsadress

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p.

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p. Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje TillŠmpade studier 10 p. VT Œr 2000 Kreditpršvning I vems

Läs mer

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmpade studier 20 pošng, VT 2000 WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande domšnnamnsstšlder Isabelle Nugin 740117-4888 Handledare

Läs mer

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - nœgot om praktiska effekter fšr kommuner, kommunala bolag och fšrsškringsgivare. Fšrfattare: Klas Jonsson TillŠmpade studier 20 pošng vid programmet fšr

Läs mer

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson Juridiska institutionen, Handelshšgskolan Gšteborgs universitet Uppsats fšr tillšmpade studier 20 p Programmet fšr Jur. kand. examen Handledare: Robert PŒhlsson GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst

Läs mer

Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor

Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Liv & hälsa en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Ett samarbete mellan landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län samt Bergslagssamverkan i södra Dalarna.

Läs mer

ISBN 91-7201-509-8 Artikelnr. 2001-111-3

ISBN 91-7201-509-8 Artikelnr. 2001-111-3 Social rapport 2001 Socialstyrelsen klassificerar frœn och med Œr 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta Šr en Tematisk šversikt och analys. Det innebšr att det Šr en regelbundet Œterkommande

Läs mer

GPP kring vardagliga situationer

GPP kring vardagliga situationer Humlan Humlan är en avdelning med totalt 15 barn i åldrarna 1-4 år, 6 flickor och 9 pojkar. 8 barn födda 2011 3 barn födda 2010 4 barn födda 2009 Arbetslaget består av 3 pedagoger: 2,55 tjänst Vi på Aleskogens

Läs mer

Yrkesidentitet i sjukvård position, person och kön

Yrkesidentitet i sjukvård position, person och kön 1998:13 Yrkesidentitet i sjukvård position, person och kön Birgit Pingel Hans Robertsson.. arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie ISBN 91 7045 476 0 ISSN 0346 7821 http://www.niwl.se/ah/ah.htm a Arbetslivsinstitutet

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

Välkommen till Ipad för nybörjare

Välkommen till Ipad för nybörjare Välkommen till Ipad för nybörjare Detta häfte kommer innehålla Alla knappars funktioner Simplare och hjälpsamma sätt att kunna använda och ta sig runt i en Ipad Mindre genom gång av appar och dess betydelse

Läs mer

Grundkurs i ipad användning ndning för f seniorer

Grundkurs i ipad användning ndning för f seniorer Grundkurs i ipad användning ndning för f seniorer 2014 Innehåll ipad grunder ipad inställningar Surfa på ipad Läsa på ipad Dela filer från ipad Kommunicera i realtid ipad kamera Skriva på ipad Skapa filmer

Läs mer

Kvinnor som brandmän. arbetslivsrapport ISSN 1401-2928 1998:4. Utvärdering av rekrytering, grundutbildning och praktik vid Stockholms brandförsvar

Kvinnor som brandmän. arbetslivsrapport ISSN 1401-2928 1998:4. Utvärdering av rekrytering, grundutbildning och praktik vid Stockholms brandförsvar 1998:4 Kvinnor som brandmän Utvärdering av rekrytering, grundutbildning och praktik vid Stockholms brandförsvar Désirée Gavhed Margareta Torgén Lennart Högman Bertil Törestad Ann Cathrine Andersson Jan

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Sven Wimnell den 20 juli 2000: En jšmfšrelse mellan tre klassifikationssystem: SW, UDK och SAB.

Sven Wimnell den 20 juli 2000: En jšmfšrelse mellan tre klassifikationssystem: SW, UDK och SAB. Sven Wimnell den 20 juli 2000: En jšmfšrelse mellan tre klassifikationssystem: SW, UDK och SAB. SW-systemet enligt ÓSven Wimnells hemsida http://w1.861.telia.com/~u86105430/ SamhŠllsplaneringens problem.

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Lärplatta/iPad/Surfplatta

Lärplatta/iPad/Surfplatta 130129 ipad träff Sofiero fsk Eva Nordin Laholm Skoldatatek Lärplatta/iPad/Surfplatta Kalendern är bra till planering, du kan lägga in påminnelser mm. Kamera/bilder till alla dina bilder/filmer du tar

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare

Studiehandledning för cirkelledare Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning: Anki Bard-Sandström, SV Författare: Charlotta Olofsson och Petra Hoff Grafisk

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord 1 (26) Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord Koneo Box 327, Sylveniusgatan 5 751 05 Uppsala Telefon 018-66 01 00 Fax 018-66 01 01 E-post info.uppsala@koneo.se Org nr 556528-0079 2 (26) Innehåll

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande DIGITALA BERÄTTELSER En handbok för digitalt berättande 1 Inledning I alla tider har det varit viktigt att berätta. Både för att lära och för att underhålla. Genom berättandet får alla möjlighet att ge

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer